Open brief aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.

…..Loosdrecht….. 23 juli….. 2010.

Majesteit,

Reeds bij de eerste formatiebesprekingen wees de grote verliezer van de verkiezingen, het CDA, bij monde van de fractievoorzitter Maxim Verhagen deelname af aan overleg om te komen tot een rechtse regering. In eerste instantie verwonderlijk maar bij nader onderzoek zéér verklaarbaar.

De grote belemmering voor Verhagen om hieraan mee te werken wordt met grote waarschijnlijkheid gevormd door de linker CDA-vleugel, die zijn buitenparlementaire belangen en activiteiten in gevaar ziet komen door de aangekondigde bezuinigingsvoornemens van de VVD en PVV. Belangen en activiteiten die de Nederlandse Staat alleen al in 2009 miljarden euro’s hebben gekost, om nog maar te zwijgen over de maatschappelijke en lastenverzwarende gevolgen voor onze samenleving.

Activiteiten die voornamelijk plaatsvinden onder de thema’s ontwikkelingshulp, milieu, klimaat en vluchtelingenhulp. Activiteiten die in nauwe samenwerking plaatsvinden met de linkse politieke elite en haar buitenparlementaire netwerken. Activiteiten die Nederland in de loop der jaren hebben opgezadeld met een enorme vaste en welhaast onomkeerbare kostenpost en die in belangrijke mate debet zijn aan de staatsschuld waarmee Nederland is opgezadeld (tot 2009 meer dan 347 miljard Euro en in 2010 oploopt met 100 miljoen euro per dag).

Gezien het voorgaande is het dan ook niet vreemd dat de diverse formatiepogingen tot nu toe gestrand zijn op de wijze waarop de Staatsschuld moet worden teruggebracht want bezuinigen is thans sleutelwoord. Alleen de wijze waarop moet worden bezuinigd is het grote struikelblok en dit veroorzaakt grote verdeeldheid tussen mogelijke coalitiepartners. De linkse politiek wil niet tornen aan de voornoemde thema’s en de VVD en de PVV willen dat juist wel. En ook de “linkse” angst voor deelname door de PVV in een nieuw Kabinet speelt een rol want ook deze politieke partij wil met name en bovenal drastisch bezuinigen op de thema’s die ons land onverantwoordelijk financieel belasten.

Nu U in mijn ogen voor de tweede maal de stap heeft gezet om een nieuwe (in)formateur aan te stellen die bij voorbaat zal trachten een rechts Kabinet te voorkomen lijkt het mij van eminent belang om U aan een aantal zaken te herinneren en een breed Nederlands publiek nader hierover voor te lichten. Want Uw nieuwe informateur, Ruud Lubbers is besmet, is gevangen in en door zijn eigen belangen en behoort niet alleen tot de linkervleugel van het CDA maar is ook diepgaand betrokken bij de thema’s die de linkse politieke elite onaangetast wil laten.

Als voormalig premier was Ruud Lubbers verantwoordelijk voor de miljarden euro’s die voor genoemde thema’s uit onze staatskas werden getrokken en mede door de gevolgen daarvan een belangrijk aandeel hebben gehad – en nog steeds hebben – in het oplopen van onze staatsschuld. Lubbers bekleedt sinds zijn aftreden als premier posities binnen Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) die met miljoenen aan gemeenschapsgeld worden gesubsidieerd. De huidige formateur is bijvoorbeeld voorzitter van de Stichting voor Vluchteling Studenten (UAF) en kreeg deze organisatie alleen al in 2009 2.678.580 euro overheidsgeld. Hij is ook betrokken bij de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) die over de periode 2007-2010 128,4 miljoen euro overheidsgeld mag incasseren. In samenwerking met de NCDO heeft Lubbers het initiatief genomen tot de oprichting van ‘Worldconnecters’ een organisatie waarvan hij tevens voorzitter is. ‘Worldconnecters’ houdt zich onder meer bezig met de thema’s klimaat, verbinding van culturen, mondiale machtsverschuivingen en Europa in de wereld.

En zo zitten er binnen de linker CDA-vleugel meerdere personen wiens boordje gaat knellen bij de gedachten aan een rechtse regering.

Neem een van Lubbers belangrijkste ‘peetvaders’ en collega’s Jos van Gennip. De man die in de media meestal neergezet wordt als de partij-ideoloog van het CDA en de uitbreiding van de linkervleugel in belangrijke mate tot stand heeft gebracht. Hij wist een groot aantal CDA prominenten hiervoor te winnen. De in de aanhef genoemde thema’s staan al jarenlang hoog op zijn politieke agenda. Niet de nationale thema’s maar de internationale gebeurtenissen, het internationalisme, moeten volgens Van Gennip de politieke agenda bepalen. Zijn dubbele petten zijn veelvoudig en vormen een lichtend voorbeeld voor de verstrengeling tussen politiek en de miljardenverslindende buitenparlementaire actiewereld. Een kleine greep uit zijn talrijke activiteiten:

Van 1967 tot 1976 was Van Gennip directeur van het Centraal Missie Commissariaat (CMC). Een organisatie die aan de wieg stond van linkse christenen binnen de kerken en belast was met de belangenbehartiging van 8.000 Nederlandse missionarissen. Missionarissen die de marxistische bevrijdingstheologie omarmden en bloedige revoluties steunden in de Derde Wereld. Missionarissen die de andere kant opkeken wanneer hun ‘cliënten’ op afschuwelijke wijze de rechten van mens schonden of van ontwikkelingsgeld wapens kochten. Zo steunde een van hen, Jan Schrama, vergaand het verzet in de Filippijnen en behoorde hij tevens tot de adviesraad van de katholieke ontwikkelingshulporganisatie Cebemo.

Lubbers was een regelmatige gast en spreker tijdens bijeenkomsten die door Cebemo werden georganiseerd. Sinds de oprichting van beide organisaties zijn er enorme bedragen aan gemeenschapsgeld naar toe gevloeid. Intussen is naam van CMC veranderd in ‘Mensen met een Missie’ (subsidies van overheden en anderen in 2009 €4.466.872) en de naam van Cebemo is veranderd in Cordaid (overheidssubsidie over de periode 2007 – 2010 421.830.126 euro).

Deze organisaties zijn ontstaan rond 1967. De behoefte aan gemeenschapsgeld werd steeds groter en om meer subsidies binnen te halen en hun netwerk uit te breiden begon men stap voor stap met het oprichten van nieuwe organisaties. Zo stond Van Gennip in 1968 aan de wieg van de nationale commissie Justitia et Pax. Nederland behoorde daarmee tot de eerste landen die een eigen commissie oprichtten, nadat een jaar eerder in Rome de internationale commissie aan de slag was gegaan. Justitia et Pax wordt momenteel ondermeer gesubsidieerd door Mensen met een Missie, Solidaridad, religieuze instituten, het Ministerie van Buitenlandse zaken en de Mede Financierings Organisatie (MFO)Cordaid.

Ook in Cordaid heeft Van Gennip zijn sporen nagelaten. In navolging van de MFO(S) NOVIB (momenteel de Stichting Oxfam Novib en over de periode 2007 – 2010 gesubsidieerd met 509 miljoen euro), die in 1956 werd opgericht door zijn christelijke geloofsgenoot Pater Simon Jelsma, stond Van Gennip in 1965 – vanuit het CMC – aan het wiegetouw van het Katholieke Cebemo. Een jaar daarvoor, in 1964, werd de protestantse ICCO opgericht. Ook daar is linkervleugel van het CDA rijkelijk vertegenwoordigd. CMC en Cebemo bleven nauw met elkaar verbonden. Als directeur van Cebemo gaf Van Gennip in 1973 aan zijn strijdmakker Jan Pronk, de toenmalige PvdA-minister van Ontwikkelingssamenwerking, advies over de wijze waarop ze geld naar het verzet in Chili konden sluizen.

Later volgde een wederdienst en werd Van Gennip door Pronk aangesteld om berichten over misbruik van ontwikkelingshulp door het gewapende verzet in de Filippijnen te onderzoeken. Gezien zijn jarenlange ondersteuning van dit verzet laat het resultaat van zijn onderzoek zich bij voorbaat raden. Van Gennip bleef algemeen Cebemo-directeur tot 1984 (momenteel is Cebemo opgegaan in Cordaid). Wetenswaardig is ook nog dat de dochter van Van Gennip, CDA-politica Karien van Gennip momenteel in de Raad van Toezicht van Cordaid zit en daar vergezeld wordt door de CDA-prominenten Gerrit. H.O. van Maanen en Arie M. Oostlander.

In 1984 werd Van Gennip als een kat op het spek gebonden. Hij verliet Cebemo om tot 1990 te gaan werken als plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking bij ministerie van Buitenlandse Zaken en werd belast met bilaterale Nederlandse Ontwikkelingshulp. Mede door zijn bemoeienis en samenwerking met Jan Pronk raakten de relaties van het ministerie en zijn ambtenaren met de NGO’s innig verstrengeld. In 1986 werd Van Gennep tevens lid van de Raad van Toezicht bij de Rabobank in Den Haag. Zijn partijgenoot Herman Wijffels was lid van de directie Rabobank Nederland en sleutelde als informateur in 2006 een Kabinet CDA, PvdA en ChristenUnie in elkaar. Wijfels loodste de Rabobank voor ontwikkelingshulp binnen (in 2009 ruim 14,7 miljoen euro). Ter gelegenheid van zijn afscheid werd het Herman Wijfels Fonds opgericht.

Na zijn werkzaamheden bij het ministerie van Buitenlands Zaken werd Van Gennip van 1991 tot 1999 directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. En ook hier opereerde hij onder dubbele pet. Vanaf juni 1997 werd hij voorzitter Society International Development (SID) Nederland en een maand later tot 16 januari 2008, vicepresident van SID International. Als voorzitter van de SID benadrukt Van Gennip dat deze organisatie ‘één van de drijvende krachten’ is in de promotie van alternatieve zienswijzen en acties met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en een unieke rol speelt ‘in het overbruggen van de kloof tussen beleidsmakers en activisten aan de basis’. Momenteel heeft SID bijna 6000 leden in 115 landen en werkt het internationaal nauw samen met gelijkgezinde organisaties en netwerken van onder meer parlementariërs en studenten. SID wordt mede ondersteunt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoe SID aan deze ondersteuning komt is inmiddels duidelijk.

Vanaf mei 2004 is Van Gennip voorzitter van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). Voor de periode 2007-2010 ontving de NCDO een subsidie van 128,4 miljoen euro. Tijdens de periode vanaf 2004 tot 2007 was hij tevens lid van de Eerste Kamer. Ook hier hield hij zich bezig met ontwikkelingssamenwerking en was hij de woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken van de CDA Eerste-Kamerfractie. Wetenswaardig is dat hij ook bestuurslid is van de het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) waarvan zijn CDA-collega Bernard Bot voorzitter is. NIMD ontving in 2008 bijna 10 miljoen euro van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zijn CDA-collega Sophie van Bijsterveld is lid van de Eerste Kamer en ook zij draagt een dubbele pet en is lid van de ledenraad van PaxChristi, een organisatie die over de periode 2007-2010 ruim 15 miljoen euro overheidsgeld ontvangt.

In zijn rol als NCDO-voorzitter subsidieerde Van Gennep de SID (2004 €75.000, 2005 €75.000, 2006 €241.612, 2007 €211.120). En daar bleef het niet bij. Ook andere organisaties waarin hij bestuurlijk actief is verzorgde hij rijkelijk met NCDO-subsidies waaronder de Eduardo Frei Stichting (2004 €100.000, 2007 €90.000). Als voorzitter van het NCDO is hij ook actief binnen de Knowledge and Advisory Centres http://www.worldconnectors.nl/index.php?id=45&c=10 waaraan onder meer zijn CDA-collega Doekle Terpstra en de zeer omstreden moslimfilosoof Tariq Ramadan deelnemen.

Van Gennip is ook een groot voorstander van Gemeentelijke Samenwerking met Ontwikkelingslanden en zit daarvoor in de adviescommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Een organisatie die in dit kader mede verantwoordelijk is voor de enorme bedragen die via gemeenten naar het buitenland vloeien en nauw samenwerkt met en mede gesubsidieerd wordt  door het NCDO (meer dan 300.000 euro in 2009) http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=35434.

En dan hebben we ook nog het vice-voorzitterschap van Van Gennip bij Vluchtelingenwerk Nederland. De organisatie die niet alleen al jarenlang het indammen van de enorme asielzoekerstroom naar ons land saboteert, maar door haar activiteiten ook een aanzuigende werking heeft. Zo is Vluchtelingenwerk Nederland ondermeer verantwoordelijk voor het tot stand komen van het Generaal Pardon. Een pardon dat in gang werd gezet door een machtige lobby onder de naam ‘26.000 gezichten’. In deze lobby liep Van Gennip hand in hand met de zojuist door U aangestelde informateur Ruud Lubbers en Doekle Terpstra, de voorzitter van de HBO-raad en ICCO.

ICCO is een Interkerkelijke organisatie, opgericht in 1964 en houdt zich ook bezig met ontwikkelingssamenwerking. Voor de periode 2007-2010 ontving ICCO 525.000.000 euro aan overheidsgeld. De organisatie was nauw betrokken bij het Filippijnse verzet en onderdeel van het laakbare onderzoek dat Van Gennip in opdracht van Jan Pronk uitvoerde. In een reactie lieten zij in De Volkskrant van 5 juni 1990 weten: “Steun aan gewapend verzet blijft voor ICCO mogelijk.”

De voorganger van Doekle Terpstra bij ICCO was het prominente CDA-lid Tineke Lodders. Zij was de voorzitter over de periode januari 1996 tot 1 januari 2006. Zij is tevens voorzitter van de Raad van toezicht Samenwerkende Hulp Organisaties en zit sinds september 2007 ook in het bestuur van de NCDO. Lodders is ook voorzitter van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua dat over de periode 2007-2010 €2.000.000 aan subsidies mag incasseren. Als lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer hield zij zich vooral bezig met ontwikkelingssamenwerking, ruimtelijke ordening en milieubeheer en sociale zaken.

Ook andere CDA’ers zijn in dit verband zeer noemenswaard:

Gerrit Terpstra en Pieter Kooijmans, beiden onder meer lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Vluchteling die voor de periode 2007-2010 6.419.725 euro subsidie ontvangt.

Jan Schinkelshoek, de voormalige campagne-woordvoerder van lijsttrekker Lubbers in 1986 en 1989. Schinkelhoek is lid van het bestuur van de Nederlandse stichting ‘Press Now’, die voor de periode 2007-2010 9.966.144 euro aan subsidie ontvangt.

En dan noem ik nog het recentelijk opgerichte ‘Rights Forum’, dat zich met het conflict tussen Israel en de Palestijnen bezighoud. Een forum waaraan de CDA’ers Dries van Agt, Hans van den Broek, Frans Andriessen, Pieter Kooijmans, Tinneke Lodders, Doekle Terpstra en Bert de Vries deelnemen. Een forum waarvan de subsidies nog niet bekend zijn, maar met grote waarschijnlijkheid uit de eerdere beschreven subsidiekanalen komen.

Tja en zo kan ik nog wel een tiental pagina’s vullen met vergelijkbare belangenverstrengelingen die onderhandelingen over een rechts Kabinet zo goed als onmogelijk maken.

Ik sluit deze brief af aan U met het interessante gegeven dat uw zoon Constatijn voorzitter is bij de Stichting The Hague Process on Refugees and Migration. Een stichting waar zowel Jos van Gennip als de door u aangestelde nieuwe informateur via de afdeling ‘Club of the Hague’ lid van zijn, een stichting die nauw samenwerkt met SID en subsidie ontvangt van ondermeer de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken, de gemeente Den Haag, Vluchtelingenwerk, ICCO, Novib en de NCDO.

Hoogachtend,

Peter Siebelt
————————————–

Kopie aan:
De Fractievoorzitters

Maxim Verhagen CDA m.verhagen@tweedekamer.nl

Mark Rutte VVD m.rutte@tweedekamer.nl

Geert Wilders  PVV g.wilders@tweedekamer.nl

Emile Roemer SP e.roemer@tweedekamer.nl

en aan de (in)formateur Ruud Lubbers via info@uaf.nl

60 REACTIES

 1. @Aart Liberty [29]:

  Op http://keesjemaduraatje.web-log.nl/keesjemaduraatje/2009/12/stan-van-houcke.html heb ik als volgt dit mannetje gereageerd:

  “Tot mijn grote genoegen heeft Stan van Houcke op zijn eigen website uitgebreid op mijn vragen gereageerd.
  Een heerlijk stacatto aan linkse riedels die kant nog wal raken. Riedels die ik de afgelopen twintig jaar ontelbare malen mocht horen wanneer ik hun dubieuze praktijken aan de kaak stelde.
  Aardig is dat hij een huis in Belgie bevestigde. Alleen had ik een ander dorp in mijn notities staan. Volgens betrouwbare bronnen brachten een aantal radicalen uit de Amsterdamse beweging herhaaldelijk een weekend door en in dat huis.
  Opmerkelijk genoeg rondom tijdstippen dat diverse radicale acties plaatsvonden.
  Wat deden zij daar, barbecueën?

  Volgens diezelfde betrouwbare bronnen was Stan van Houcke als verslaggever opmerkelijk snel ter plaatse bij de Makrobrand in Nuth.
  Klopt dat Stan van Houcke?
  Met veel achterhaald links wetenschappelijk gewauwel tracht Van Houcke zichzelf nu aan de goede kant te plaatsen: “En voor degenen van goede wil: uiteindelijk worden fatsoenlijke mensen altijd door dit slag mensen vernietigd. (…) Kenmerkend aan hem is dat hij geen mededogen kent. Zelfs wanneer de tegenstander bloedend op de grond ligt, zal hij met zijn laarzen het gezicht van zijn slachtoffer tot moes trappen. Ik ken dat soort mensen. Ik heb ze overal ter wereld gezien.”
  Tjonge, jonge, jonge, de tranen springen in mijn broek. Het mannetje weet van wanten, hij heeft ze overal ter wereld gezien.

  Ja hoor, bij zijn oude communistische makkers in de voormalige Oostbloklanden, bij het ANC, SWAPO, NPA/NDF, FMLN die hun eigen mensen martelde en vermoorden.

  Hoe is dat mannetje eigenlijk bij de VPRO terechtgekomen, via oude kameraden als Henneke Hagen of Andree van Es?

  Al met al wordt het steeds interresanter om het tegeltje van dit ventje eens verder te lichten.
  Nadat Houcke bij de VPRO eruit geflikkerd was, zei Kees Schaepman, eindredacteur van de VillaVPRO wijze woorden over hem: “Narren moet je narrenvrijheid laten.” ”

 2. @Tony [17]:
  Ik ben inderdaad geen libertarier maar sta pal achter een groot aantal zaken die zij nastreven. Overigens hoor ik bij geen enkele politieke of levensbeschouwelijke organisatie.

  En in het kort gezegd: het huidige systeem is verrot.

 3. De vraag is natuurlijk wel; wat is de oorzaak, en wat is het gevolg?

  Het kan zijn dat de CDA-prominenten in dit soort subsidieclubjes zitten, en als gevolg daarvan voorstander van dit soort subsidies zijn – en dus tegen het PVV-standpunt (wat het artikel suggereert).

  Maar het kan net zo goed zo zijn, dat de CDA-prominenten voorstander van dit soort subsidies zijn, en vanuit hun idealen ook in dit soort subsidieclubjes zijn gaan zitten. In dat geval is er niet zozeer sprake van belangenverstrengeling, maar gewoon van het nastreven van idealen. Verachtelijke idealen, dat wel, maar dat is niet dezelfde discussie.

  Tony [36] reageerde op deze reactie.

 4. @Aart Liberty [29]:

  “Eigenlijk brengt deze open brief helemaal niets nieuws en heeft publiceren van zoiets weinig zin.”

  Dit blijkt alleen al uit de hier gegeven reacties volkomen onjuist te zijn.
  Veel mensen weten inderdaad wel dat er iets mis is, maar niet dat het zo erg is. Daarom zijn deze feiten op een rijtje zo nuttig.

  ” De politiek trekt zich toch geen ene moer aan van wat de kiezer wilt.”

  Dat klopt. Maar ook daarom is het heel goed dat de kiezer de feiten weer eens op een rij krijgt. Het blijkt dat daardoor toch ook weer een aantal kiezers wakker wordt en eerder bereid zal zijn voor andere acties.

  Aart Liberty [35] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [34]:
  Als publicatie van een Open Brief de bedoeling heeft anderen duidelijk te maken, dat er iets mis is in politiek Nederland, dan kan dat mensen, die het niet zo goed begrijpen, wat duidelijkheid verschaffen. En met Open Brieven heb ik de nodige ervaring, plaatste ooit een Open Brief, gericht aan het CDA (link: http://www.argusoog.org/2010/03/open-brief-aan-het-cda/), reacties vanuit de politieke partijen 0,0, het heeft simpelweg hun interesse niet.
  Het CDA vindt vloeken erger dan het plegen van genocide.

 6. @Dennis Snel [33]:

  Dat klopt.
  Maar hoe dan ook is het uiterst aannemelijk dat men vooral niet met de PVV wenst samen te werken omdat er letterlijk honderden miljoenen Euro’s aan subsidiegelden op het spel staan.

  Die belangenverstrengeling die deze nevenactiviteiten met zich meebrengen is hoe dan ook verwerpelijk, of het nu gaat om het geld of om de idealen.

  Als ze al (betaalde) nevenactiviteiten zouden mogen hebben mogen dat nooit nevenactiviteiten zijn die belangenverstrengeling opleveren met hun democratische taak in de nationale politiek. Niet samen kunnen of willen werken omdat dit je nevenactiviteiten bedreigt is natuurlijk volstrekt absurd.
  Dat is hetzelfde als een rechter die naar bepaalde uitspraken stuurt omdat een andere uitspraak zijn nevenactiviteiten zou bedreigen (vraag maar aan Paul Ruijs)
  Persoonlijk vind ik dan ook dat ze nevenactiviteiten sowieso nooit zouden mogen hebben. Iemand die van de belastingbetaler wordt betaald, behoort voor de VOLLE 100% met zijn aandacht en concentratie bij zijn primaire taken te zitten.

  Hub Jongen [37] reageerde op deze reactie.

 7. @Tony [36]:

  “Persoonlijk vind ik dan ook dat ze nevenactiviteiten sowieso nooit zouden mogen hebben. Iemand die van de belastingbetaler wordt betaald, behoort voor de VOLLE 100% met zijn aandacht en concentratie bij zijn primaire taken te zitten.

  Dat is een goed punt voor het komende “regeerakkoord”.
  Maar ik vrees met grote vrees……….

 8. @Liberty 5-3000 [39]: Wat we meer nodig hebben Liberty, om van al die soepsidieclubjes af te komen, zijn meer mensen die ons met hun geweren dwingen de soepsidie aan al die clubjes te betalen. Dat je dat niet begrijpt, daar kan ik gewoon maar niet bij.

 9. @Liberty 5-3000 [39]:

  Ik heb ook vaak moeite met begrippen als “het volk”,
  “de Nederlanders”, zelfs met het begrip “Nederland”.

  Hoe zou je adviseren te noemen:
  “een zo groot aantal mensen dat succes zo goed als verzekerd is die op het als “Nederland” bekend staand stuk grondgebied wonen en het slachtoffer zijn van de de vorige en/of huidige politici, moet in opstand komen.”

  Het blijft toch verleidelijk om simpel te zeggen: “het volk moet in opstand komen”.

  pcrs [42] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [45] reageerde op deze reactie.

 10. @Hub Jongen [41]: Altijd moeilijk om dat te omschrijven op een manier, waarbij er niet gelijk de vlag gehesen wordt, het volkslied schalt en de soldaten marcheren.

  Ik denk overigens niet dat het nodig is om in opstand te komen, mensen moeten gewoon niet meer vragen om wetten om hun buurman te controleren. Dan gaat het mi vanzelf weg. Als je 3/4 van de bevolking wist te overtuigen dat een pistool op hun buurman richten niet de oplossing is voor een betere samenleving, dan verschrompelt het vanzelf in den haag. Maar mensen laten zich nog teveel bang maken met milieurampen en terroristen en geloven in de paniek dat als je die pipos in Den Haag maar een cart blanche geeft, het wel goed komt.

  Liberty 5-3000 [45] reageerde op deze reactie.

 11. Chapeau voor deze ‘brief’, Peter.
  Naar mijn idee weet je zelf ook wel dat Beatrux dit nooit gaat lezen, en is dat ook helemaal niet je bedoeling.

  Volgens mij heb je deze stijl slechts gekozen om verpletterend duidelijk te maken waarom Bea juist, zeer bewust deze keuze voor Lubbers maakt (na eerder al een doorzichtige keuze voor haar vazal Tjeenk Willink gemaakt te hebben).

  Het is allemaal onderdeel van een groot vooropgezet plan, waarbij het eigenbelang-op-kosten-van-anderen van de exponenten van de zelfbenoemde ‘elite’ voorop staat en leidend is voor de zeer bewuste en weloverwogen vervolgstappen in het traject.

  Alles en iedereen die daar een bedreiging voor vormt (zoals eerder Pim Fortuyn) dient te worden opgeruimd, op wat voor manier dan ook. Omdat nog een keer ‘Fortuyn’ teveel zou opvallen moet men het nu anders proberen te spelen. En daarmee geeft men zich onvermijdelijk meer bloot dan men zou wensen.

  Maar ‘het volk’? Ach, het mort wel wat, maar voetbal, de Tour en de vakantie zijn veel belangrijker dan in de gaten houden hoe men je leven en vrijheid verkwanselt… En dus komt men er, steeds weer, mee weg.
  Liberty 5-3000 [44] reageerde op deze reactie.

 12. @R. Hartman (NI) [43]:
  “Naar mijn idee weet je zelf ook wel dat Beatrux dit nooit gaat lezen, en is dat ook helemaal niet je bedoeling.

  Volgens mij heb je deze stijl slechts gekozen om verpletterend duidelijk te maken..”

  Zo komt het niet op mij over. hmm. Wie heeft nu gelijk.
  Misschien moet de auteur het duidelijk maken?

 13. Als ik zo wat reactie’s bekijk dan weet ik het zeker: In ons land wonen nog steeds mensen die er veel plezier aan hebben om niet alleen financieel uitgemolken te worden maar ook (dagelijks) belazerd te worden door ‘onze’ afgevaardigden en die andere, wereldvreemde familie. De kruik gaat net zolang te water totdat die (eens) barst en dan heb je de poppen aan het dansen. Een zwijgende meerderheid moet veranderen in een opstandige
  meerderheid, een meerderheid die aangeeft en schoon genoeg van te hebben dat ‘het spel’ van de boven-ons-geplaatste-politiek-correct’ bende gespeeld kan blijven worden.
  Aan allen: Lees een wat boekjes van Peter Siebelt en vraag je eens af WAAROM niemand het lef had om een aanklacht tegen hem in te dienen! Waarom niet, omdat Peter de waarheid blootlegt – niets anders dan de naakte waarheid! Dus aan hen die Peter niet geloven: Zet je oren en ogen open en gebruik je verstand. Meer vraag ik niet van jullie.

  Liberty 5-3000 [50] reageerde op deze reactie.

 14. @Hub Jongen [46]: @pcrs [47]:
  Maar het goede is dan al geschied. “mensen” gaan vragen stellen en dat is precies hetgeen we (als rationele mensen 😉 ) willen hebben.
  We “moeten” namelijk niets en vooral niet ingrijpen.
  We moeten de fantasie laten voor wat het is. Een fantasie.
  Ingrijpen zou betekenen dat het waarde heeft.

  Seeing Evil is ending Evil.
  There is a gun in the room people!

 15. @Sandokan [48]:

  Een zwijgende meerderheid moet veranderen in een opstandige
  meerderheid, een meerderheid die aangeeft en schoon genoeg van te hebben dat ‘het spel’ van de boven-ons-geplaatste-politiek-correct’ bende gespeeld kan blijven worden.

  De meerderheid is hetzelfde als de meerderheid van “vrijwillig belasting betalers”?
  Tja. Waarom zouden die niet met blote handen het nederlandse leger en politiekorps te lijf gaan?
  Raar.
  Iets met power disparity denk ik.
  Ik ga in ieder geval niet met een pen tegen een tank protesteren.

 16. @peter siebelt [16]: Beste Peter,

  Misschien had je volstaan met een open brief aan onze Majesteit en haar niet geadresseerd, maar nu De Telegraaf het artikel heeft overgenomen, kun je er vanuitgaan dat de Koningin de brief in haar knipselmap van hedenmorgen heeft aangetroffen.

  Een heel goed stuk met vooral angstaanjagende feiten/bedragen.
  Als wij een jaar of 4 niks uitgeven aan deze linkse hobbies hebben we geen staatschuld maar staatsoverschot!!!!
  Wat een verspilling dat we zulke enorme bedragen buiten onze economie besteden.

  En wat nu als de prudente Eurolanden dat ook zouden doen, 4 jaar geen linkse hobbies…. Dat zijn de door jou genoemde bedragen vermenigvuldigd met heeel veeeeel…..

  Maar in ieder geval: Mission accomplished, de Koningin heeft het onder ogen gekregen. Complimenten!

  Liberty 5-3000 [52] reageerde op deze reactie.
  IJzervreter [55] reageerde op deze reactie.

 17. @A [51]:

  Als wij een jaar of 4 niks uitgeven aan deze linkse hobbies hebben we geen staatschuld maar staatsoverschot!!!!

  Ik weet niet over welke hobby u het heeft, maar het is geen hobby van mij om onder dwang van een pistool geld afhandig gemaakt te worden voor “jullie” staatsoverschot.
  capiche?

  A [53] reageerde op deze reactie.

 18. @Liberty 5-3000 [52]: Ach Liberty, mijn punt is eigenlijk dat we niet hoeven te bezuinigen. Bezuinigingen die, natuurlijk, door het -door jou verafschuwde term- het volk moet worden opgebracht.
  Dus deze hobbies hébben we al onder dwang bekostigd en dan mogen we de tekorten die deze hobbies hebben opgeleverd nógmaals bekostigen, maar dan in de vorm van staatschulden die teruggebracht moeten worden.

  Je doet wel lelijk (en een beetje denegrerend) tegen mij, door je gebruik van “capiche”, maar je begrijpt best wat ik bedoel.

  Ik denk dat niemand die Vrijspreker.nl bezoekt het eens is met de dwang die rust op het betalen van belastingen en de ongefundeerdheid ervan.

  Liberty 5-3000 [54] reageerde op deze reactie.

 19. @A [53]:
  Tja. Je kan het lelijk opvatten, maar ik bezig niet de verhulde taal van het geweld en dwang.
  Wat mensen verbloemen met mooi geschreven eufemismen probeer ik lelijk terug te laten komen tot de naakte waarheid.
  Niets persoonlijks aan. Voel je niet gevleid. 😉

 20. @A [51]: Mission accomplished. Inderdaad.
  Ik raad heer Siebelt aan om nu dringend enkele body guards in te huren. Want een aantal linkse parasieten voelt zich nu bedreigd waar het hen pijn doet: in de protemonnee waarin het van hun slachtoffers afgeperste geld zo rijkelijk vloeide. Dus die zouden deze luis in de pels die hun riante luizenbaantje bedreigt, wel eens kunnen viseren. We weten immers allemaal wat er met Pim Fortuyn gebeurde toen het establishment zich bedreigd voelde en zoals bekend: de kogel kwam van links.

  pcrs [56] reageerde op deze reactie.

 21. @IJzervreter [55]: Volgens mij heeft “links” daar geen problemen mee (links/rechts trouwens wel klasse geklets). Net zoals Bush een hele berg afluisterwetten en bankplunderwetten invoerde met de patriotact, is dat alleen maar mooi voor de linkse opvolgers, die daar dan weer handig gebruik van maken voor hun linkse hobbies (je door bepaalde industrieen om laten kopen om de onderdaan te plunderen).
  Terwijl je denkt dat het om rechts/links gaat, plunderen ze beiden je zakken. De volgende keer alleen met nog meer macht voor politie en leger.

 22. Verschenen 30 juli 2010 op Alex Jones prisonplanet artikel van Micha kat en Jurriaan Maessen over Oranjes/Bilderberg/duistere praktijken.Alle grote stokpaarden. Snel er bij zijn, staat er meestal maar een dag op.

 23. PS. In dat stuk van Kat/Maessen staan VERSCHRIKKELIJKE dingen over de Oranjes. Wat is “spin” en wat is “waar”?!
  Enorm nadeel van de Kat/AJones ADHD-paranoia-sites in het algemeen: ongeveer de helft zal wel niet waar zijn en dat doet dan afbreuk aan de andere helft die misschien wel waar is.

 24. L.S.,

  Het enigste recht dat een Nederlander nog heeft, is het stemrecht. Provinciale Staten-verkiezingen over negen maanden? (P.V.V. Leider Geert Wilders)! Jullie weten allemaal dat de eerste kamer beslist over wetgeving, dus zorg ervoor dat de P.V.V, ook toonaangevend wordt in de eerste kamer?

  Succes,

  Frank.

 25. Mocht u nog een “open brief” willen plaatsen, de onderstaande brief heb ik al eens op ProRepublica geplaatst:
  Geachte Mevrouw van Amsberg…

  Bij dezen deel ik u mede dat ik mij heb laten uitschrijven als uw onderdaan. Hoewel ik mij realiseer dat dit helaas slechts een symbolische daad kan zijn is dit gebaar voor mij toch van grote betekenis. U bent ons ongekozen staatshoofd en in deze, door mij niet gewenste situatie, schiet u naar mijn mening bovendien nog eens schromelijk tekort. Voordat ik de redenen voor mijn opzegging als uw onderdaan verder uiteenzet, zal ik u eerst in het kort iets over mijn eigen leven vertellen.
  Het is mij na hard werken en avondstudies gelukt datgene te bereiken wat aanvankelijk een utopie leek te zijn. Ik vond een voor mij geschikte plaats in de maatschappij, trouwde, werd vader van twee kinderen en betaalde – zoals het een goed staatsburger wel betaamt – op tijd mijn belastingen en voldeed bovendien aan vele andere verplichtingen. Ik heb mijn belastingafdrachten nimmer als diefstal gezien, zoals sommige medeburgers wel ervaren, omdat ik mij er altijd van bewust was dat een staat geld nodig heeft om te kunnen functioneren.

  Nu dan enkele redenen voor mijn opzegging als onderdaan:
  1 Ik vermeldde reeds dat u een ongekozen staatshoofd bent, iets dat zeer tegen mijn democratische principes indruist. Daardoor bemoeit u zich uit hoofde van deze positie met allerlei zaken waar u, ongekozen als u bent, niets mee te maken zou mogen hebben, zoals het benoemen van een formateur, het ondertekenen van wetten, het benoemen van rechters enz. enz.
  2 U bent staatshoofd, weliswaar ongekozen, en daarin wil ik u van onbehoorlijk bestuur betichten. Een staatshoofd behoort de staat te dienen en er het beste mee voor te hebben. U daarentegen, lijkt de Staat der Nederlanden als uw persoonlijke wingewest waaruit naar believen gegraaid kan worden. U betaalt de Staat geen cent belasting en draagt derhalve op geen enkele wijze bij aan de opbouw en instandhouding van Nederland.
  3 U woont ook nog eens gratis in riante paleizen, waarvan het eigendom en het onderhoud ten laste van de staat komen. Bovendien heeft uw moeder in een schimmig contract bedongen, dat wanneer de monarchie ooit mocht vallen – en dat moment lijkt nu aanstaande te zijn – de eigendomsrechten van de paleizen weer aan uw familie zullen komen te vervallen. Gelijkijdig met deze opzegbrief heb ik dus ook mijn huis aan de Nederlandse staat te koop aangeboden, onder voorwaarde dat alleen ik er in mag wonen, en het aan het eind van de hypothecaire rit weer aan mij komt te vervallen.
  4 Vele andere kosten, waarvan er veel niet openbaar worden gemaakt, worden ook op de Staat afgewenteld. Ook uw familieleden profiteren op schaamteloze wijze van dit tekort in toezicht op uw uitgaven.
  5 Uw wijze van bestuur is ondoorzichtig en doorspekt met geheimzinnigheden. Transparantie is u vreemd, waardoor u de schijn wekt veel te verbergen te hebben. Bijvoorbeeld de ondemocratische onderonsjes met de Minister-President, de geheimzinnige Bilderbergconferenties, het schimmige gegoochel met belastingconstructies voor o.a. het duistere vermogen van uw zuster.
  6 U omringt zich met lieden van twijfelachtig allooi, zoals de dochter van een oorlogsmisdadiger, een dame die uit het bed van vele onderwereldfiguren werd gevist, en een voorlichtingsinstituut – de RVD – waar de nazi’s zich niet voor zouden hoeven te schamen en nog vele andere duistere lieden.
  7 U schijnt een van de rijkste vrouwen ter wereld te zijn (merkwaardig voor zo’n klein land) en toch bedelt u nog bij de Minister-President voor een woonruimte voor uw zoon: ‘Die jongen moet toch ergens wonen’ waren uw letterlijke woorden. Het begrip schaamteloos is hier niet eens meer van toepassing.
  8 Door de opkomst van het internet – waar u zo bevreesd voor bent – is er veel over het verleden van uw familie boven water gekomen en zijn de ogen van velen in het land geopend. De onafzienbare feiten zijn bekend en ik zal ze hier niet nog eens oplepelen, maar ik denk dat vele leden van uw familie, indien het ‘gewone’ burgers waren geweest, niet in paleizen hadden gewoond maar zeer waarschijnlijk in een cel van 3 bij 3 meter. Onrecht dus, dat afgeschermd wordt door rechters die door uzelf zijn benoemd.

  Ik zou nog een poosje door kunnen gaan maar dan wordt mijn relaas eentonig, zoals Multatuli al schreef toen hij het leed van de Indonesiërs uit de doeken deed,- leed dat door een groot deel ook door uw familie werd veroorzaakt vanwege de grote zakelijke belangen die ze daar hadden.

  Na bovenstaande – overigens zeer beperkte – opsomming zult u niet anders meer kunnen dan begrip opbrengen voor mijn wens geen onderdaan meer van u te willen zijn. Onderdanigheid, oftewel onderworpenheid of nederige dienstwilligheid is mij sowieso wezensvreemd. Ik heb altijd voor mijn eigen boterham moeten werken en, zoals voornoemd, belastingen betaald en bovendien ook nog dienstplicht verricht, iets waar ook uw zoon van gevrijwaard is gebleven; het is voor mij dan ook een volkomen raadsel waar al dat blik en die lintjes op zijn borst dan eigenlijk vandaan komen.

  Ik groet u en spreek de hoop uit dat velen met mij deze opzegging als daad van verzet tegen u en uw familie zullen navolgen.

Comments are closed.