Het is in Nederland verboden te discrimineren. Artikel 1 van de Nederlandse grondwet, luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Het algemene karakter van de anti-discriminatiewetgeving ten spijt, het is voor burgers verboden onderscheid te maken op welke grond dan ook, het zwaartepunt in Nederland ligt op het bestrijden van discriminatie van groepen mensen die favoriet zijn bij de cultuur-marxisten. In de praktijk hebben negers, homoseksuelen, moslims en vrouwen privileges ten opzichte van blanken, heteroseksuelen, christenen en mannen. Doordat het cultuur-marxisme de oorspronkelijke westerse cultuur heeft verdrongen wordt alles wat door geslacht, geaardheid, religie, afkomst of huidskleur als ondermijnend voor de bourgeois kapitalistische maatschappij wordt beschouwd heilig verklaard en ten koste van alle moraal, elk fatsoen en elke redelijkheid beschermd en geprivilegieerd. De media, rechters, de politie en de Commissie gelijke behandeling nemen de discriminatie van negers, homoseksuelen, moslims en vrouwen serieus en lachen besmuikt om de blanken, heteroseksuelen, christenen en mannen die gediscrimineerd worden.

Hier volgt een overzicht van de groepen die in de praktijk bevoordeeld en benadeeld worden:

  

 

 

 

 

Voorts zijn er ook nog veel etnische groepen die, hoewel exotisch, tot de benadeelde groepen behoren omdat zij het maatschappelijk te goed doen en omdat zij de intentie niet hebben om de bourgeois-kapitalistische westerse cultuur te vernietigen, waardoor zij de cultuur-marxistische agenda niet vooruit helpen. Deze (etnische) groepen, waaronder Japanners, Indiërs, Zuid-Oost-Aziaten en Latijns-Amerikanen genieten doorgaans niet de privileges die andere exoten wel genieten en vallen veelal in de categorie ‘benadeelde groepen’.

Het kwalijke is dat de anti-discriminatiewetgeving in Nederland geen papieren tijger is, maar een plaats heeft in het strafrecht.

Artikel 429quater luidt:

1. Hij die in de uitoefening van een beroep of bedrijf personen discrimineert wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht, of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij wiens handelen of nalaten in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf zonder redelijke grond, ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat ten aanzien van personen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein, wordt tenietgedaan of aangetast.

Opvallend is dat ‘op welke grond dan ook’, dat in artikel 1 van de grondwet voorkomt, in het Wetboek van Strafrecht ontbreekt. De eigenaar van de discotheek die Eskimo’s weigert binnen te laten en de eigenaresse van de zeehondencrèche die een Zulu sollicitant weigert mogen volgens de huidige wetgeving ontvoerd worden en tot twee maanden lang worden gegijzeld. Mensen die discrimineren in hun partnerkeuze blijft deze kidnapping door de overheid gelukkig bespaard. Men kan dus gerust openlijk voor uitkomen dat je als vrouw enkel een blanke, heteroseksuele, christelijke man wil en niet een zwarte, homoseksuele moslimman zonder ’s nachts door gewapende agenten van je bed te worden gelicht. Ook is het toegestaan om Europeanen, Zuid-Aziaten, Oost-Aziaten, Zuid-Oost Aziaten en Latijns-Amerikanen wél en West-Aziaten, Noord-Afrikanen, Arabieren en negers niet tot je vriendenkring toe te laten. De gedwongen associatie blijft dus beperkt tot het bedrijfsleven, zo lijkt het.

Wat de strafrechtelijke definitie is van wat onder discriminatie wordt verstaan is te lezen in artikel 90quater van het Wetboek van Strafrecht:

“Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt tenietgedaan of aangetast”.

Met de rechten van de mens wordt een vorm van positief recht bedoeld. Recht voor de een ten koste van recht van de ander. De gedwongen associatie blijft niet beperkt tot het bedrijfsleven. Volgens dit wetsartikel is het voor een herensociëteit verboden dames (geslacht) te weigeren, moet een culturele vereniging van en voor Chinezen blanken en negers (ras) toelaten, mag een christelijke vereniging geen moslims (godsdienst) weigeren, moet een homoclub heterofielen (seksuele gerichtheid) aannemen en zou een libertarische vereniging het recht niet hebben om socialisten (levensovertuiging) te weigeren.

Er bestaan ook nog een aantal wetsartikelen die discriminatie die in principe kan worden gebezigd door alle mensen, dus niet alleen mensen in het bedrijfs-en verenigingsleven strafbaar stelt. Het gaat om de volgende artikelen:

137c: belediging van een bevolkingsgroep.

1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie*.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie* opgelegd.

137d: aanzetten tot haat of tot discriminatie ten aanzien van een bevolkingsgroep.

1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie*.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie* opgelegd.

137e: openbaring en verspreiding van beledigend materiaal.

1. Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:

1°. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;

2°. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft;

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie*.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie* opgelegd.

3. Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in dit artikel, in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het feit, nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

137f: deelnemen aan en steunen van discriminerende activiteiten.

Hij die deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun verleent aan activiteiten gericht op discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie*.

137g: opzettelijke discriminatie wegens ras in ambt, bedrijf of beroep.

1. Hij die, in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen opzettelijk discrimineert wegens hun ras, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie*.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie* opgelegd.

Het geldt in Nederland dus als misdrijf om te discrimineren of om een bevolkingsgroep te beledigen. Het gaat om een slachtofferloos misdrijf en dus is het opleggen van een boete of het in hechtenis nemen van de discriminerende een vorm van agressief geweld. Wie door de rechter wordt veroordeeld tot gevangenisstraf wegens discriminatie en zich met vuurwapens verdedigd tegen politieagenten, die inbraken om de veroordeelde naar de gevangenis te brengen, doet weliswaar meerdere illegale dingen die in Nederland als misdrijf worden aangemerkt, maar niets dat volgens het natuurrecht illegitiem is. Sterker nog: niet de discriminerende die op de agenten schiet is volgens het natuurrecht misdadig bezig, maar de agenten van de overheid die een huis binnen dringen en geweld gebruiken tegen iemand die geen enkel natuurrecht heeft geschonden. Defensief geweld is toegestaan. Dat wil echter nog niet zeggen dat het verstandig is om gewapende agenten neer te schieten, ook al kwamen zij jouw huis binnen om je te ontvoeren nadat je veroordeeld was voor een slachtofferloos misdrijf en ook al sta je, uitgaande van natuurrecht, volledig in je recht.

Mijn pleidooi: álle wetgeving die discriminatie verbiedt afschaffen. Alle wetgeving die (positieve) discriminatie door de overheid toe staat afschaffen. Alle burgers het recht toe kennen te discrimineren, zich beledigend, discriminerend en racistisch uit te laten in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding. Alle mensen het recht geven groepen en leden van groepen te discrimineren, te beledigen en uit te sluiten wegens ras, afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid, geslacht, levensovertuiging, handicap of op welke grond dan ook. Volledige vrijheid van meningsuiting. Volledige vrijheid van associatie.

 Oscar

Oktober 2010

* een boete van de tweede categorie is maximaal € 3.800.- Een boete van de derde categorie bedraagt ten hoogste € 7.600.- Een boete van de vierde categorie kan tot € 19.000.- oplopen.

Bronnen: Nederlandse Grondwet en het Wetboek van Strafrecht.

35 REACTIES

 1. Droom maar lekker verder. Zolang politici zichzelf zien als moreel superieur, en als ‘onze’ zedenmeesters en coaches, zal het van kwaad tot erger gaan. Of de regering nou links of rechts is (wat dat ook moge betekenen in 2010)

  Nederland (en ook de rest van Europa) is moreel gedegenereerd en de weg naar herstel lijkt lang, als hoeft deze niet lang te zijn.

  Het komt ook door al die rare kwibussen die activist of ambtenaar zijn geworden. Voor werk buiten de overheid en de gesubsidieerde sector zijn ze ongeschikt. Welk normaal bedrijf wil er nou een Wijnand Duivendak in dienst nemen of een Hirsch Ballin? Tja, als niet-leider-types opeens de leider gaan spelen krijg je dit soort problemen. Er zijn niet voor niets zo veel cursussen ‘leiderschap’ voor overheidspersoneel.
  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 2. Allemaal enge artikelen waarbij de rechter de nodige vrijheid lijkt te hebben mbt de interpretatie. Zeker gezien het begrip positieve discriminatie dat per definitie de andere bevolkingsgroepen achterstelt. En dat is dan weer een vorm van discrimineren die wel lijkt te zijn toegestaan. Maakt het er niet transparanter op en riekt naar rechtsongelijkheid.

  art 137f (verlenen van geldelijke steun aan discriminerende organisatie) heeft natuurlijk consequenties voor alle donateurs van de PVV. Indien de PVV in een proces als discriminerend wordt betiteld kunnen ook alle donateurs van de PVV na een kort proces 6 maanden lang in kampjes worden opgesloten. Een natte droom van links NL.

  Nico de Geit [5] reageerde op deze reactie.

 3. Het slechtste van dat artikel vind ik, dat de schrijver een opsomming begonnen is en deze afkapt met “op welke grond dan ook”. Had hij geen zin meer in de opsomming? Kon hij de deleteknop niet vinden in 1983? Had de opsomming weggehaald en er uitsluitend “op welke grond dan ook” laten staan.

  “Het geldt in Nederland dus als misdrijf om te discrimineren of om een bevolkingsgroep te beledigen. Het gaat om een slachtofferloos misdrijf”

  Slachtofferloos? Je gaat er niet dood van, maar bepaald niet slachtofferloos. Het tijdperk van “schelden doet geen pijn” zijn we toch voorbij en geweigerd worden voor een baan doet financieel pijn. En hoewel volgens jou slachtofferloos, toch nog steeds een misdrijf, zoals je zelf aangeeft.

  Oscar [8] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [9] reageerde op deze reactie.
  Devidas [15] reageerde op deze reactie.

 4. Leven, mentale, fysieke en sociale activiteit, zonder discriminatie is onmogelijk.

  De Nederlandse wetgeving omtrent discriminatie is dan ook vrij lachwekkend, om het maar zwak uit te drukken. Mede daarom waarschijnlijk wordt ze ook slechts zeer, zeer oppervlakkig toegepast.

 5. @HJ [2]:

  “art 137f (verlenen van geldelijke steun aan discriminerende organisatie)”

  Dat is interessant. Stel: ik steun Jorg Haider in de jaren ’90. Is dat strafbaar? Doneren aan een of andere club in de VS die daar gewoon legaal is, is dat hier strafbaar?

  Wat is een discriminerende organisatie? De VVD werd veroordeeld wegens ongelijke behandeling van Somaliërs. Mag ik de VVD niet financieel steunen?

  HJ [27] reageerde op deze reactie.

 6. Laten we even kijken naar het doel van de wetgeving. De wetgever is zo naïef geweest te denken dat hij gelijkheid bij wet kon regelen. Maar mensen zijn nu eenmaal niet gelijk.

  Mensen hebben een individueel karakter en een groepskarakter, dat is deels aangeboren en deels aangeleerd. Door daar aan voorbij te gaan ontstaan veel problemen en voor ondernemers schade.

  Toen in Nederland nog niet één procent van de bevolking allochtoon was leidde die wetgeving niet tot grote problemen. Maar in een land dat overspoeld wordt door mensen met andere normen en waarden wel.

 7. @Vilseledd [3]:

  “Op welke grond dan ook” komt in het strafrecht niet voor, en daar wijs ik op.

  En ja, discriminatie is een slachtofferloos misdrijf. Er worden namelijk geen natuurrechten geschonden wanneer men iemand discrimineert. Mensen kunnen geen rechten laten gelden op een baan. Dat zou positief recht zijn en positief recht is verwerpelijk omdat het een schending van de natuurrechten van een ander inhoudt.

  Nee, ik beschouw slachtofferloze misdrijven niet als misdrijven. Ik beschouw slachtofferloze misdrijven niet per definitie als moreel goed, maar dat is een andere kwestie. De vraag is wanneer het geoorloofd is om geweld te gebruiken en dat is mijns inziens alleen wanneer er agressief geweld wordt gebruikt. En van agressief geweld is er alleen sprake wanneer het natuurrecht, de eigendomsrechten, wordt geschonden. Het ‘recht op een baantje’ of ‘het recht om geen beledigende opmerkingen te horen’ hoort daar niet bij.

 8. @Vilseledd [3]: “Het tijdperk van “schelden doet geen pijn” zijn we toch voorbij en geweigerd worden voor een baan doet financieel pijn. En hoewel volgens jou slachtofferloos, toch nog steeds een misdrijf, zoals je zelf aangeeft.”

  Niemand heeft recht op een baan. Het is de eigenaar die bepaalt wat er met zijn eigendom gebeurt. Je hebt ook geen recht op een heel brood van een kwartje of een smartphone van twee euro. Als de eigenaren die slechts voor een veelvoud van die prijs van de hand willen doen is dat hun goed recht. En ja, dat doet financieel pijn. Maar een misdrijf is het zeker niet.

 9. Dat soort krankzinnige redeneringen komt door een hersenafwijking. Die mensen hebben een stofje te weinig (of te veel) in hun hersenen. Kon je gisteravond goed zien in Pownews. Totaal briljante reportage! 🙂

  Linksmensen demonstreren op het Haagse Malieveld tegen de voorgenomen korting van 200 miljoen op de kunst- en cultuursubsidies. Eerst vraagt de verslaggever of 200 miljoen veel is, en of mensen weten wat nu het budget van de kunstsubsidies is. Niemand weet het. Een zegt zelfs 200 miljoen. Maar dan blijft er niets meer over!, zegt de verslaggever. Tja, dan zal het wel méér zijn, oppert de ondervraagde. Verslaggever vraagt vervolgens waarom ze tegen de korting zijn. Omdat wij niet de gevolgen van de crisis willen gaan betalen, zegt een jongen met dreadlocks en ringetjes. Die crisis is immers veroorzaakt door de kapitalisten, zegt hij. Maar die kunstsubsidies worden ook door de kapitalisten betaald, zegt de verslaggever, niet door jullie. Komt er een jongen in een leren jasje tussenbeide die zegt, je moet hem niet zo pesten. Hoezo, vraagt de verslaggever, wat klopt er niet aan mijn vraag? Kijk, zegt de jongen, die mensen komen hier allemaal met goede bedoelingen, alleen jij bent hier niet met goede bedoelingen.

  http://liberast.com/wp-content/uploads/2009/10/Brain_Socialist.gif

 10. Uitstekend en goed gedocumenteerd artikel.

  Is te overwegen om een PETITIE te maken aan bvb de niewe regering of parlement met:
  Mijn pleidooi:
  álle wetgeving die discriminatie verbiedt afschaffen. Alle wetgeving die (positieve) discriminatie door de overheid toe staat afschaffen. Alle burgers het recht toe kennen te discrimineren, zich beledigend, discriminerend en racistisch uit te laten in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding. Alle mensen het recht geven groepen en leden van groepen te discrimineren, te beledigen en uit te sluiten wegens ras, afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid, geslacht, levensovertuiging, handicap of op welke grond dan ook. Volledige vrijheid van meningsuiting. Volledige vrijheid van associatie.

  In de openbaarheid trachten te gooien en zien hoeveel mensen daar achter (durven ) staan.

  Is er iemand die wat wil doen en die het voortouw wil nemen?

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Hub Jongen [11]:

  Ik wil wel de tekst voor de petitie aanleveren zoals vetgedrukt in het artikel en geciteerd in jouw reactie no.11 (bij deze). Ik heb echter niet het organisatorische talent om er ook een petitie van te maken die heel Nederland doorkruist. En van software heb ik ook weinig verstand.

  Maar het lijkt me een goed plan. Een petitie ter opheffing van het discriminatieverbod, het afschaffen van de artikel 1 van de grondwet, artikel 429quater, artikel 137c, artikel 137d, artikel 137e, artikel 137f en artikel 137g van het Wetboek van Strafrecht en vóór volledige vrijheid van meningsuiting en vóór volledige vrijheid van associatie. Als het goed wordt aangepakt dan zou dit zelfs de reguliere media kunnen halen en tienduizenden ondertekenaars kunnen opleveren.

  Hub Jongen [30] reageerde op deze reactie.

 12. @Katjong [13]:

  Dank u. 🙂

  Wat houdt dat tegen discriminatie zijn van u precies in?

  Zelf ben ik niet alleen voor het recht te discrimineren, maar ook een warm voorstander van het gebruik maken van dit recht. Mijns inziens kan er alleen een gezonde vrije samenleving bestaan als beschaafde mensen bepaalde groepen mensen boycotten, dwarsbomen, ontmoedigen en uitsluiten. Tegen sommige groepen dien je zo intolerant en discriminatoir te zijn dat zij zullen vertrekken! Of dat zij zo ten einde raad zijn dat zij de fout maken geweld te initieren waartegen je vervolgens met geweld zou mogen verdedigen. Genoeg mogelijkheden dus om met bepaalde schadelijke groeperingen voor eens en voor altijd af te rekenen. Agressief geweld in geen geval, uiteraard.

  Katjong [33] reageerde op deze reactie.

 13. @Igor [17]:

  Ik sla niet door. Ik stel volledig terecht dat een samenleving waarin mensen eigendomsrechten hebben een samenleving is waar mensen het recht hebben te discrimineren. Om een vrije samenleving te houden is het wenselijk dat discriminatie wordt toegepast en bepaalde groeperingen worden uitgesloten. Ik ben een dubbele voorstander van discriminatie. Ik ben voor het recht te discrimineren én voor de discriminatie zelf.

  Ik discrimineer dagelijks en ik zou dat graag geheel legaal doen. Ik betreur het dat ik geen groot bedrijf, een verzekeringsmaatschappij, discotheek of een stel huizen heb, want dan zou ik in een vrije samenleving naar hartelust huurders, verzekerden, klanten en sollicitanten kunnen discrimineren. 🙂

 14. @Oscar [20]:

  Ik citeerde juist uit wikipedia.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Joop_Wolff

  Ook is hij bekend voor zijn inzet bij de herziening van de Grondwet in 1983, waar hij in het bijzonder zich inzette voor het antidiscriminatie-artikel Artikel 1.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Bakker

  Door een amendement van Marcus Bakker werden de woorden “Op welke grond dan ook” in artikel 1 van de grondrechten van de Nederlandse grondwet opgenomen.

  Herziening…amendement…blijft een beetje onduidelijk. Bakker was, als we wikipedia mogen geloven, in iedergeval voor de specifieke zinssnede “op welke grond dan ook” verantwoordelijk.
  Oscar [22] reageerde op deze reactie.

 15. @Devidas [21]:

  “Bakker was, als we wikipedia mogen geloven, in iedergeval voor de specifieke zinssnede “op welke grond dan ook” verantwoordelijk.”

  Dan heb ik het mis. Mijn nederige excuses.

 16. Hoe dan ook, het is interessant om te zien hoeveel van onze wetgeving stamt uit de verloren breinen van reactionair links (en uit het nationaal-socialisme). Komisch blijft dat de hedendaagse retoriek van sociaal-democraten vrijwel gelijk staat op die van communisten. Het verschil zit hem alleen in de woordkeuze. Het proletariaat is bijv. geworden “de man in de straat”. Handig zou een complete lijst van deze eufemismen zijn, zodat progressief Nederland een nog grotere spiegel voor gehouden kan worden.

 17. Het is mijn levenshhouding te zoeken naar dat wat verbind, en weg te nemen dat wat scheid. Toch behoud ik mij ernstig het recht voor om te kunnen discrimineren. Ik heb voorkeuren voor bepaalde mensen waarmee ik mij wil omringen. Is dat dan discrimeren? Of is het juist normaal dat mensen zich willen omringen met mensen die min of meer de zelfde mores hebben.
  Hou toch eens op met het gedwongen integreren … het is mislukt. Laat iedereen toch omgaan met wie hij/zij zelf wil. En stop eens met dat gezeur over discriminatie. Een mens is een mens… Prik er eens in en je ziet dat het bloed van een neger net zo rood is als van een blanke….

  Oscar [26] reageerde op deze reactie.
  Frits [28] reageerde op deze reactie.
  Tony [31] reageerde op deze reactie.

 18. @Syb [25]:

  “Ik heb voorkeuren voor bepaalde mensen waarmee ik mij wil omringen. Is dat dan discrimeren?”

  Ja.

  “Of is het juist normaal dat mensen zich willen omringen met mensen die min of meer de zelfde mores hebben.”

  Ook dat.

  “Prik er eens in en je ziet dat het bloed van een neger net zo rood is als van een blanke….”

  Bâh, wat een misselijkmakende linkse, cultuur-marxistische en politiek correcte opmerking. Mag ik een teiltje?

 19. @Nico de Geit [5]:
  Eenieder die een politieke organisatie steunt die daarna als discriminerend wordt beschouwd kan in theorie kunnen worden opgesloten. En het zal me niet verbazen als men dat nog gaat proberen ook.

  Stel dat een organisatie als de pvv gedurende een aantal jaren discriminerende uitlatingen heeft gedaan en daarvoor veroordeeld wordt, dan kunnen de donateurs in principe ook de gevangenis in, of een strafblad krijgen en het nodige betalen.

  Dit geldt weer niet voor organisaties die horen bij de linkse kerk, want als zij discrimineren dan heet dat positieve discriminatie. En ook niet voor de overheid, want dan heet het doelgroepen beleid gericht op het wegwerken van achterstandssituaties. Alleen rechtse politici en de donateurs van rechtse organisaties hebben wat te vrezen. En rechtse bloggers en cartoonisten. Kunstenaars en programmamakers die de NL cultuur verloochenen en op de hak nemen worden echter gesubsidieerd.

  Dus Nico, ik zou oppassen wie je geldelijk steunt.

 20. @Syb [25]:

  Jouw oproep tot het prikken van negers zet aan tot geweld! Discriminatie is het ook, maar dat geeft niet. 😉

 21. http://www.hetverraadvanlinks.nl/DossierNBK.htm

  Het bewijs: Nederland Bekent Kleur is een trotskistische club

  http://www.hetverraadvanlinks.nl/Trotskisering.htm

  “Op 2 december 2007 kondigde René Danen namens Nederland Bekent Kleur (NBK) zijn bereidheid aan te streven naar ‘een breed platform van kerken, vakbonden en migrantenorganisaties’, dat onder meer een landelijke demonstratie tegen Geert Wilders zou gaan organiseren. Volgens het handelsregister werd op dat moment het NBK-bestuur gevormd door Saskia Boumans (ook wel bekend als Saskia Mannessen, CB), Bastiaan van Perlo en Machteld Kruidenier, alle drie bekend uit de kolommen van het trotskistische blad Grenzeloos en alle drie in het voorjaar van 2002 betrokken bij de campagne tegen Pim Fortuyn, die NBK voerde samen met de (trotskistische) Internationale Socialisten.”

  Niet lief. Ik snap best dat het communisme aantrekkingskracht heeft voor jonge mensen met idealen, maar ga dan niet schermen met allerlei sugar coated namen. En als ze dan nog mede verantwoordelijk geweest zijn voor de hetze tegen Pimmetje wil ik al helemaal niks horen over “bekennen”.

Comments are closed.