NachthemelGVia de samenwerking met Nachthemel. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. We hebben er allemaal wel eens van gehoord, het betreft artikel 1 van de Nederlandse grondwet

De overheid geeft hierbij nog een verklarende toelichting die wellicht minder breed bekend zal zijn:

Artikel 1 gaat over het gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel geeft aan wetgever, bestuur en rechters de opdracht om bij het stellen van regels of het nemen van beslissingen mensen in gelijke gevallen op een gelijke manier te behandelen. Er behoeft echter geen sprake te zijn van een gelijk geval als er sprake is van een gerechtvaardigd verschil. Zo mogen er best eisen worden gesteld aan het opleidingsniveau van mensen om een bepaald beroep te mogen uitoefenen. Maar er mag geen onderscheid worden gemaakt op grond van bijvoorbeeld godsdienst of geslacht. Zo moeten mannen en vrouwen bijvoorbeeld wel evenveel verdienen als ze hetzelfde werk doen of werk dat heel erg vergelijkbaar is.

grondwet-4

Discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke andere grond dan ook, is verboden. De woorden of op welke grond dan ook breiden het verbod van discriminatie tot andere dan de in dit artikel genoemde discriminatiegronden uit. En tenslotte: In Nederland behandelen we iedereen op dezelfde manier. Natuurlijk alleen als de situaties hetzelfde zijn of heel veel op elkaar lijken. Discriminatie mag niet.

Maar nu zijn gemeenten in 2015 verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden de gemeenten al, een deel nemen zij nu over van de Rijksoverheid. Dit noemen we ook wel ‘decentralisatie’. Maar deze overheveling van taken van Rijk naar gemeente kan en mag wettelijk helemaal niet. Het mag namelijk niet, het is onwettig, omdat decentralisatie in de uitvoering altijd strijdig zal zijn met hetgeen in art. 1. is bepaald.

loesje-tegenprestatie

 

Naast vele, vele andere voorbeelden, kunnen we hierbij denken aan de grote verschillen in uitvoering tussen gemeenten onderling omtrent ‘de tegenprestatie tot een uitkering’. Er zijn gemeenten die een tegenprestatie dwangmatig opleggen, en er zijn gemeenten die dat geheel niet doen. Er zijn gemeenten die een langdurige tegenprestatie eisen, er zijn gemeenten die een korte duur van de tegenprestatie verlangen. Bovendien zijn er ook nog gemeenten die nog steeds overwegende zijn. Kortom: De willekeur is kompleet.

Maar weten we nog? Toelichting grondwet Art. 1? In Nederland behandelen we iedereen op dezelfde manier. Natuurlijk alleen als de situaties hetzelfde zijn of heel veel op elkaar lijken. Discriminatie mag niet.

grondwet-5

En lijkt een bijstandgerechtigde Amsterdammer heel veel op een bijstandgerechtigde uit Eindhoven? Uit Arnhem? Uit Appelscha? Uit Woudrichem? Uit Valkenburg? Uit Rotterdam? Of zijn allen totaal verschillend? Of zijn zij in hun situatie totaal verschillend? Nee, zij zijn allen precies gelijk volgens de wet. En wat zegt Art 1. uit de Nederlandse grondwet daarvan?

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Hetgeen impliceert dat ofwel alle Nederlandse bijstandsgerechtigden een tegenprestatie moeten leveren, of dat niemand in gelijke situatie een tegenprestatie gaat leveren. En indien de keuze mocht vallen dat iedereen een tegenprestatie gaat leveren, dan is er gelijk niemand meer werkloos. Toch? Zien we de CBS jubelcijfers al voor ons? Samen met een glunderende Mark Rutte? Zien we de EUforische RTLZ commentatoren al voor onze ogen, in allernieuwste garderobe gestoken? De 4cm dikke extra zaterdagbijlage van De Telegraaf in EU-ster- goud gedrukt?

Maar waarom hevelt de rijksoverheid de uitvoering en eindverantwoordelijkheid van het verkeersbeleid eigenlijk ook niet uit aan de gemeenten? Opdat we in Geldrop voor het rode stoplicht moeten stoppen en in Ede juist bij rood licht moeten doorrijden? Opdat we in Blaricum binnen de bebouwde kom met onze auto 50km/hr mogen rijden, maar in Zoetermeer 80 km/hr, en in Nijmegen juist weer 35km/hr?

Nee dat doet de rijksoverheid dan weer niet, want dat zal één grote publiek zichtbare puinzooi als resultaat opleveren. En wat zien we dan voltrekken binnen al het overige dat dan weer wél naar de gemeenten is overgeheveld? U kent het antwoord vast wel en anders belt u maar eens met staatssecretaris van Rijn.

De Koning en de ministers vormen samen de regering. Het kabinet, alle ministers en staatssecretarissen, besturen het land en voeren het beleid uit. Het parlement controleert het kabinet. Maar niemand onder hen heeft aan de bel getrokken? Niemand van hen heeft gezien en begrepen dat de overheveling van rijkstaken naar gemeenten een ongrondwettelijke actie betreft? Door de uitvoering? En zelfs geen enkele dikbetaalde regeringsadviseur heeft dat opgemerkt?

Kunnen, en vooral moéten we deze complete club dan niet beter voor de Nederlandse rechter dagen? En kan dat eigenlijk wel? Volgens Artikel 2 lid 1: De koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk.
Maar hé, een grondwet? Waar maken we ons druk om?…………………………..

 

 

Participatiewet-voorraadMaar weet u wat dan weer wél merkwaardig is? Volgens de bepalingen uit grondwet Artikel 1 zouden we ons geheel legitiem af kunnen vragen of bijstandsgerechtigden uit Nederland eigenlijk wel eenzelfde groep betreft als bijstandsgerechtigden uit het buitenland? Bijvoorbeeld uit het buiten- europa buitenland? Al was het maar omdat de één hier levenslang financieel heeft bijgedragen (geparticipeerd) en de ander nooit. Maar ga dat niet hardop afvragen hoor, voor je het weet hang je voor discriminatie! Dat hetzelfde geldt voor recht op werk en huisvesting gaan we u dus ook niet uitleggen.

Lees zelf de grondwet maar.

Maar was grondwetartikel 1 juist niet bedacht om discriminatie te voorkomen?

 

11 REACTIES

 1. het is hier al vele vele malen betoogd dat de NL grondwet een waardeloos vod is.

  het staat bol van uitzonderingen: ‘ tenzij de (lagere ) wet anders bepaalt ‘ en rechters mogen deze (lagere) wetten niet eens toetsen aan de GW (artikel 120 GW)

  anders zou iedereen die 52% IB moet betalen ook kunnen gaan klagen dat hij gediscrimineerd wordt omdat zijn buurman maar 20% hoeft te betalen.

 2. De nieuwe naam voor willekeur is “maatwerk”. De gemeentes kunnen op de uitkeringsgerechtigde toegespitste individuele trajecten aanbieden is de gedachte. Door het maatwerk te noemen krijgt het een politiek acceptabel label.

 3. En als je dan weer verder doordenkt kom je vanzelf op de volgende vraag: Kan de Nederlandse overheid middels internationale verdragen, bevoegdheden overdragen die de bevoegdheden voortvloeiende uit de Nederlandse Grondwet overstijgen?

  Bijvoorbeeld: Kunnen bepalingen voortvloeiende uit een bilateraal contract met Zimbabwe er toe leiden dat de Zimbabwaanse regering het Nederlandse Koningshuis gaat aanwijzen? Ministers? Belastingtarieven?

  Nee, natuurlijk niet. Maar het gebeurt feitelijk wel.

  Sander [4] reageerde op deze reactie.

 4. Volgens mij valt deze poging tot decentralisatie onder het subsidiariteitsbeginsel (https://nl.wikipedia.org/wiki/Subsidiariteitsbeginsel) wat betekent dat bestuurlijke taken op een zo laag mogelijk niveau moeten worden uitgevoerd. De EU is er ook dol op en het leidt al gauw tot federalisme. Maar het gevolg is inderdaad dat gelijke groepen verschillend behandeld zullen worden wat in strijd is met Artikel 1. Dat is scherp opgemerkt van de schrijver. Zo gaan ze na de zomer in Utrecht experimenteren met een basisinkomen en gaan we allemaal daarheen verhuizen, ook als je een deugdelijke job elders hebt of de facto in het buitenland woont.

 5. @Bertus [6]: Saillant detail: het woord “burger” komt in onze grondwet niet voor. Daar waar nodig worden wij “onderdanen” genoemd. In de Belgische grondwet echter staat de Koning op iets gelijkere voet met zijn volk en is de Belg daarom grondwettelijk wél burger van zijn land. De reden ook waarom de Nederlandse overheid trouw zweert aan de Koning ( en de Koning aan God) en de Belgische Koning aan zijn volk. Artikel 1 is louter een zoethoudertje voor het gepeupel. Verder lezen ze het toch nooit.

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 6. beste Opt-out [8]: gelieve de grondwettelijke artikelen aan te wijzen waarin de burger onderdaan wordt genoemd:
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_21-08-2015

  Die zijn er niet, de burgers zijn “nederlander” of “ieder” of bijvoorbeeld “iedere nederlander”. Doorzoek de tekst maar, er wordt niet gesproken over “onderdaan” of “onderdanen”.

  Kritiek uitoefenen moet wel gestoeld zijn op feiten, en volgens mij klopt je stelling niet. (parbleu, neem ik het nog een keer voor de grondwet op ook, het moet niet gekker worden….)

  Opt-out [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Ratio [9]: Onderdaan is er geleidelijk uitgekuist of gemoderniseerd zoals ze zeggen met alle wijzigingen. Hier staat het bijvoorbeeld nog wel: http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi7aaw4qdvzi
  Maar in alle wetteksten staat nog gewoon “onderdaan of inwoner”. Voorbeeldje: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2015-138.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3donderdaan%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
  Weet niet of het duidelijk is. Het is een juridisch dingetje dat de grondwetswijziging niet kon wegpoetsen. Misschien zijn er hier nog mensen die ook vroeger een abonnement op de Staatscourant hadden? Daar stond het ook altijd in.

 8. De bijstand laten uitvoeren door gemeenten is op zich al een hopeloze inefficiëntie. Per 8 bijstandsgerechtigden loopt er 1 gemeentenaar rond. Ter vergelijking: bij pensioenfondsen (geen reïntegratietaak) zit er 1 medewerker per 1000 deelnemers en pensioengerechtigden. Ik pleit er ook voor zowel betaalfunctie als de toch niets voorstellende reïntegratiepoot onder te brengen bij het UWV. Overigens doen betalen nu al drie instanties bijstandsachtige uitkeringen:

  1. de gemeenten de uitkeringen ingevolge de PW.
  2. het UWV de uitkeringen ingevolge de Toeslagenwet
  3. de SVB de AIO-uitkering, de bijstand voor ouderen, die met hun AOW en pensioen niet aan het sociaal minimum komen.

Comments are closed.