De geschiedenis van de mensheid is gebaseerd op verandering. Ooit was iedereen jager – verzamelaar. Het was ondenkbaar dat er landbouw zou ontstaan. Toch kwamen de landbouwers er. Zou dat  toen nieuwe concept niet een groot deel van de samenleving werkloos doen maken? Het tijdperk waarin bijna iedereen jager verzamelaar was liep ten einde. En een deel van de jager verzamelaars moest wel vraagtekens zetten bij de ontwikkeling van de landbouw. Net zoals ze voorheen vraagtekens gezet hadden bij de ontwikkeling van de vuurstenen werktuigen die de houten werktuigen vervingen. En bij de ontwikkeling van de pijl en boog.

We weten nu beter. De landbouw bloeide op en de mensheid nam sterk toe. Door de verbeteringen in landbouw konden mensen zich specialiseren op handel en nijverheid. Tijdens de industriële revolutie nam de beroepsbevolking in de industrie sterk toe. Dit was mede mogelijk door een efficiëntere landbouw. Een tijdperk waarin de grote meerderheid van de bevolking in de landbouw werkzaam was liep ten einde. Zou niet een groot deel van de samenleving werkloos worden?

De industrie en handel konden de werkloos geworden boeren meer dan voldoende werk verschaffen, en er was zelfs ruimte voor een bevolkingsexplosie die meer dan een eeuw aanhield. En in diverse landen waar de transitie naar een post agrarisch economisch bestaan nu nog plaats vindt is deze bevolkingsexplosie nog steeds aan de gang.

Toen kwamen de globalisering en de automatisering. Niet alleen werd er steeds meer met steeds minder mensen geproduceerd, de kantoorbanen dreigden ook te verdwijnen. Zou niet een groot deel van de mensheid werkloos worden?

We weten dat heden ten dage een zekere werkloosheid structureel aanwezig is, in een toekomstig artikel zal ik de werkelijke oorzaak daarvan proberen te doorgronden. Wat de geschiedenis ons leert is dat de mensheid niet massaal werkloos is geworden. Sterker nog, we zien een enorme bevolkingsexplosie. Het zijn juist de structurele veranderingen in productie methoden die dit mogelijk hebben gemaakt. Zonder overgang naar een landbouw organisatie, zouden we nog in de Malthussian trap zitten. Hoe we dan leefden kunnen we zien in Nieuw Guinea. Een beperkte levensverwachting. Geen materiële welvaart en een spiritueel leven gedomineerd door angst voor geesten.

De overgang van landbouw naar industrie bleek uiteindelijk een zegen. Wenst u weer de zeis en de sikkel ter hand te nemen en de geneugtes van het fijnstof tijdens het dorsen te ervaren? De automatisering verloste ons van vervelend kantoor werk.

Denkt u echt dat robotisering u werkloos gaat maken? Of zal het net als voorgaande transities een zegen blijken te zijn voor de mens? Als u van mening bent dat de primitieve mens in harmonie met zijn omgeving leefde, zette u dat denkbeeld svp uit het hoofd. Ook de primitieve mens heeft zijn leefomgeving in hoge mate beïnvloed. Bovendien zal een terugkeer naar een jager verzamelaar bestaan betekenen dat de mensheid moet worden gereduceerd tot enkele miljoenen, want de jager verzamelaar voegt niets aan het landschap toe maar neemt slechts wat de natuur verschaft. En dan is een bevolkingsdichtheid van een mens per kilometer al hoog. Reken maar uit van hoeveel medemensen u dan afscheid moet nemen. Meer dan 7 miljard. Een heel gevaarlijke gedachte dus.

Zie hierboven de zegeningen uit voorgaande transities, die voor de kwaliteit van het leven van de mens niet slecht hebben uitgepakt. Ook al konden de tijdsgenoten die in de transitie fase zaten dat vaak nog niet bevatten. De stelling dat robotisering uiteindelijk een netto vooral een bedreiging voor de mens is, durf ik gezien het voorgaande niet te verdedigen. Ik hoop dat het veel te korte en beperkte historische perspectief dat ik hier schets in ieder geval min of meer aannemelijk maakt dat de mensheid in kwantiteit, maar meestal ook in kwaliteit van leven, enorm is vooruitgegaan door de voorgaande transities. Het zou zowel voor de mens, als voor de natuur bijvoorbeeld niet positief hebben uitgepakt als we halverwege de industriële revolutie in onze ontwikkeling waren blijven steken.

11 REACTIES

 1. De industriële revolutie heeft inderdaad voor een transitie gezorgd. Wat waren daarvan de gevolgen? Ik noem een belangrijke die vaak over het hoofd wordt gezien:

  Vanuit mijn notities:
  In de 19e eeuw bedacht Karl Marx de term warenfetisjisme, die stelt dat in kapitalisme commodities worden geëerd, waarbij de scheppende waarde wordt gescheiden van de resulterende waarde. Mensen kopen een product of dienst voor een prijs, maar hebben geen samenwerking met of respect voor degene(n) die het heeft voortgebracht.

  Als gevolg van allerlei ontwikkelingen wordt de beslissing om een product of dienst af te nemen vaak een prijskwestie. Zij wordt ontdaan van de menselijke factor.

  Niet alle verandering is daadwerkelijk verbetering!

  Natuurlijk is het mogelijk dit getijde te keren. Na het wegebben van menselijkheid en de verkilling van het (werk- en handels)klimaat kunnen medemensen ook getrakteerd worden op een vloed van hartverwarmende activiteiten.

  Om dit concreet te maken volgt later vandaag een casus met een concreet projectvoorstel waarmee de kans wordt geboden om te demonstreren hoe het ook anders kan. Goed voorbeeld doet goed volgen!

 2. Onderstaand een eerste opzet van een concept, een projectvoorstel waarmee vrijhandel gestimuleerd wordt door schakels uit een distributieketen weg te knippen en opbrengsten daar naartoe te leiden waar deze thuishoren.

  Voor sommigen is dit misschien een buitenkansje voor libertariërs om de theorie van het libertarische gedachtengoed in de praktijk te brengen.

  Wie nadere informatie wenst om mee te kunnen doen kan via de redactie contact met ons opnemen.

  ————

  Een afstammeling van de Inca-indianen slaat de ontwikkeling in ‘zijn land’ dat ooit door Europeanen werd gekoloniseerd met zorg gade. Hij voelt zich gedrongen om in beweging te komen. Wat is er gaande?

  Vroegere slavenhouders sloegen hun slaven. Vroegere slaven hebben dit voorbeeld overgenomen, zodat teveel mannen hun vrouwen slaan en ouders hun kinderen. De nationale regering staat bekend om haar corruptie. Sommigen verrrijken zich, anderen leven in gebrek en werken tegen een slavenloon dat onvoldoende is om in de eerste levensbehoeften te voorzien, zoals kleding. Dit kan ook anders.

  Hij heeft een initatief ondernomen om ervoor te zorgen dat meubilair tegen betaalbare prijs voor de minder bedeelden beschikbaar wordt gemaakt. Meubels die in Nederland afgedankt zijn en gratis beschikbaar komen worden in Nederland opnieuw bekleedt en middels containers naar Zuid-Amerika vervoerd. Dat kost geld. Om de kosten te dekken worden de vrachtprijs en anderen omgeslagen naar ieder meubelstuk.
  Een welgesteld familielid heeft gratis winkelruimte beschikbaar gesteld. Men werkt eraan om in verschillende delen van het land winkels op te zetten. Zodat niet alleen de rijken, maar ook anderen leuke meubels beschikbaar kunnen krijgen. Dit concept kan uitgebreid worden naar bijvoorbeeld huishoudelijke artikelen die in Europa beschikbaar zijn, maar in Zuid-Amerika niet of nauwelijks.

  Europeanen staan bekend vanwege een machinale werkwijze. Zij kunnen goed organiseren, maar doen dat op een kille manier. Het gaat hen vooral om de opbrengst. In en om het Amazone regenwoud vindt teveel ontbossing plaats. Westerse landen exploiteren natuurlijke rijkdommen, zonder in het oog te houden dat er ook nieuwe aanplant plaats moet vinden. Vanuit verschillende landen in Zuid-Amerika komen initiatieven op gang om dit getijde te keren.

  Er werd mij gevraagd om mee te helpen bij de distributie van tropisch hardhout naar Europa. Hoewel het maken van een website voor ons een peuleschil is, richten wij ons liever even op een rol van ‘geestelijk leider’ om ervoor te zorgen dat deze projecten ertoe bijdragen dat er op allerlei fronten een goede atmosfeer gecreëerd wordt en er een klimaat ontstaat waarin mensen elkaar zo goed mogelijk helpen om in noden en behoeften te voorzien. Dat betekent dat mensen bij elkaar gebracht moeten worden en er begrip gekweekt moet worden.

  Organisaties neigen ertoe als computers te functioneren met allerlei regels als de software. Medewerkers worden veelal ingezet als robots (dingen) die een programma dienen uit te voeren, ongeacht hun omstandigheden. Dit kan ook anders. Om de aanbieders een gezicht te geven kunnen op een website foto’s worden geplaatst van degenen die aan het kappen of zagen zijn. De foto’s van gezinnen (desgewenst voor en) na het initatief om meubels aan te leveren kunnen boekdelen spreken.

  Een maker van tuinmeubelen kan zonder gewetensbezwaren adverteren met ‘fair trade’ en zijn klanten het gezicht laten zien van degenen die hun tuinset in Zuid-Amerika en daarna in Europa produceerden, eerst door bomen te kappen en planken te zagen en vervolgens door de in Europa gearriveerde planken te zagen, te frezen, te verven en te assembleren tot een eindproduct. Alle stappen in het productieproces, inclusief de mensen die het eindproduct mogelijk hebben gemaakt, komen zo in beeld. Daarmee wordt een tuinset omgetoverd tot wat het werkelijk is; de vrucht van gezamenlijke inspanningen. Niet zomaar een ding waar een prijs voor betaald diende te worden, maar waardoor mensen geholpen zijn om hun leven daadwerkelijk te verbeteren.

  Omdat het hout een gebied komt waar veel corruptie is, is dit ook een mooie gelegenheid om de werkwijze van de Open organizationte implementeren. Een methodiek (governance model en cooperatief contract) om online zichtbaar te maken hoe beslissingen precies tot stand komen, inclusief de mogelijkheid tot inspraak in het voortraject en beoordelingen van de betrokkenen achteraf. Vele adviseurs maken wijze belissingen!
  Dit model kan ook gebruikt worden het budget inzichtelijk te maken. Waar komt geld vandaan, waar komt het terecht en waarom is dat zo gedaan? Op die manier weet iedereen wat er gaande is en wordt er geen speelruimte geboden voor corruptie of machtsmisbruik. Mocht dat toch ontstaan, dan kan het door iedereen gedetecteerd en aan de kaak gesteld worden. Dat op zich werkt al preventief.

  De stappen om de productie en distributie op gang te laten komen zijn een begin. Westerlingen willen graag over goed hout beschikken. Onder de Native Americans (indianen) en voormalige slaven circuleert veel heilzame kennis over dieren en de natuur, spiritualiteit en natuurgeneeswijzen, en weet men goed hoe er uit het leven, ondanks verdorven omgevingsfactoren, toch muziek kan komen. Waarom dan niet een soort van cultureel uitwisslingsproject op poten zetten?

  Wanneer mensen de moeite nemen om elkaar op te zoeken en naar elkaar te luisteren, dan groeit er wederzijds begrip. Waar begrip toeneemt groeit vertrouwen. Denkwijzen en gedragspatronen die schadelijk zijn kunnen aangepakt worden. Nuttige kennis en denkwijzen kunnen uitgewisseld worden. Dit is in de filosofie bekend als het proces van synthese. Je kunt het ook fusie noemen, iets beters dan kernsplijting oftewel verdeeldheid zaaien waar vuile energie uit vrijkomt.

  Wie heeft er zin om ‘buiten te spelen’? Een ieder die bij wil dragen aan goede communicatie (voorlichting, reclame), aanvoer van meubels, distributie van inkomende tropisch hardhout en zo verder is van harte uitgenodigd om contact op te nemen en mee te doen!

 3. Technologie vooruitgang?

  Hoe meet je of technologie tot vooruitgang leidt? Kijk je dan naar de ontwikkelde landen waar het nu rustig is of kijk je bijvoorbeeld naar de massale slachtingen door uitroeiing en oorlogsgeweld sinds dat dit technologisch mogelijk is?

  Het lijkt erop dat technologie in dit opzicht niets garandeert. De relevante vraag lijkt te worden of de mens maatschappelijk intelligent genoeg zal blijken te zijn om een langere termijn met redelijk welbevinden te kunnen leven in een door technologie ontstane complexe samenleving.

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 4. @anp rebel [3]: Eén criterium: Als technologie mensen bij elkaar brengt en mensen dient is er kennelijk sprake van een gezonde situatie. Maar als technologie mensen verdeelt en/of beheerst is er sprake van een ongezonde situatie.

  Massale slachtingen of massale internet-surveillance duidt erop dat technologie maar beter in de goede handen kan zijn 😉

 5. Automatisering is prachtig. Echter zolang centen uit arbeid wil hebben is het enigszins nutteloos.

 6. @Stonecity [6]:
  Een robot verricht gek genoeg geen arbeid. Vergelijk haar met bijvoorbeeld een hark. Die verricht ook geen arbeid. Dit laatste is dan ineens weer duidelijk.
  Is je punt dat we er niet beter van worden omdat de overheid door zal gaan met ons te plunderen als we betaalde arbeid verrichten? En misschien relatief nog meer omdat we door de automatisering minder arbeid hoeven te verrichten?

 7. @harrie van Vaore Tjeu [8]:
  To be or not to be…
  Leef ik om te werken, of werk ik om te leven?

  Wie leeft om te werken voert slechts een programma en werkinstructies uit, als een robot met artificial intelligence.

  Wie werkt om te leven streeft hopelijk naar naastenliefde en daarmee geluk.

  Blijft staan: Ledigheid is des duivels oorkussen!

  Wanneer mensen niets te doen hebben doordat zij hun werk doelbewust aan de kant schuiven – wat ik sedert 2006 stelselmatig doe-, zullen zij gaan nadenken (mediteren). En kunnen dan des duivels worden vanwege toestanden die welbeschouwd mensonwaardig zijn.

  Dit is hoe iemand die mensen die geacht worden zich mee te laten sleuren in de maalstroom van allerlei door anderen gecreëerde gebeurtenissen zich kunnen ontpoppen tot satan himself. Satan betekent ‘tegenstander’.
  Wanneer het licht van de werkelijkheid doorbreekt, ontstaat van nature de ambitie om als een Lucifer te fungeren en de duistere onwetendheid bij anderen met satanisch genoegen te verdrijven 😛

 8. we noemen iets natuur als het nog niet door mensen handen is aan gepakt.
  krijgen straks de robots de schuld dat er geen natuur meer is.

 9. en zoals “ze” (?) nu al met alle gemak zogenaamde ” zwaar beveiligde ” computers van banken ministeries tot zelfs het Pentagon kraken of “hacken” , gaan op een dag stellen criminelen aan de slag en kraken al die zogenaamde robots !!!
  Met alle onoverzienbare catastrofes voor gevolg …
  Een ministertje of presidentje uit de weg ruimen ?
  Kinderspel ….
  ontregel even de software (hoe veilig ?) van zijn of haar voertuig ….’t is zo gebeurd !
  We gaan nog wat meemaken met al die waanzinnige futuristen met bovenmatig gezwollen hersens !
  Vlieg Mars jongens en kom nooit meer terug , er is al genoeg ellende op deze aardkloot (overbevolking zum Beispiel )

Comments are closed.