(uit het vrijbrief archief) Om de ethische aard van het kapitalisme vast te stellen is het eerst noodzakelijk om te definiëren wat ik precies onder kapitalisme versta. Dit is niet zo gemakkelijk: het kapitalisme is tot dusver alleen door zijn vijanden gedefinieerd. Dit betekent dat “kapitalisme” een beladen woord is dat vaak diepe walging oproept en dat heel weinig aanleiding geeft tot intellectuele beschouwingen.

Kapitalisme als zodanig is slechts een politiek-economisch systeem gebaseerd op de morele gedachtegang dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven en op de voortbrengselen van zijn arbeid. Het meest fundamentele, ethische prerogatief van een dergelijk ideaal is dat het een mens niet toestaat om dwang uit te oefenen op een ander mens en dat het op die manier alle mensen vrijheid van handelen toestaat. Hoe men ethiek ook beschouwt, het is duidelijk dat daden alleen maar goed of slecht zijn voor zover ze in vrijheid worden verricht. Zodra iemand wordt gedwongen een daad te verrichten is die persoon, met betrekking tot die daad, noch goed, noch slecht; het bewijst dat de afdwingende persoon, groep van personen of regering, immoreel is, omdat hij de mogelijkheid tot keuze heeft uitgesloten en als zodanig heeft gehandeld tegen de ethiek in het algemeen. Een dergelijke daad is, van nature anti-ethisch.

Het is duidelijk dat het “kapitalisme” zoals hierboven beschreven, niet veel lijkt op het huidige systeem in de westerse wereld, of op welk systeem dan ook, dat ooit ergens heeft bestaan. Het heeft niet bestaan gedurende de laatste eeuw en evenmin in een andere tijd of op een andere plaats. Het ideaal waarmee we ons hier bezighouden is gefundeerd op een radicale reconstructie van de westerse filosofie en in het bijzonder op een essentieel nieuwe visie op de ethiek; een ethiek voor het leven; voor de mens. Alle traditionele, westerse systemen – die van de verschillende joods-christelijke sekten, het utilitarisme en het geseculariseerde christendom dat in het marxisme en in alle andere vormen van socialisme ligt besloten – zijn gefundeerd op één, gemeenschappelijke, ethische veronderstelling. De gedachtegang namelijk dat de mens bestemd is om of slaaf te zijn, óf slavenhouder. Door het vroege christendom is er aan deze onjuiste dichotomie voor het eerst vorm gegeven heeft de rol van de slaaf gesanctifieerd als een morele rol, in tegenstelling tot de slavenhouder die misbruik van hem maakte. Het socialisme heeft deze doctrine geseculariseerd en een schijn van redelijkheid geweven rond deze fundamenteel mystieke bovennatuurlijke ethiek. Er is wel een verschil tussen deze twee gedachtegangen . Het christendom wettigde slechts de bestaande zedelijke beginselen indien het één enkele meester betrof, het socialisme tracht echter het collectief tot slavenhouder te maken. Dit is de basis waarop men heeft geprobeerd om alle vormen van etatisme moreel te wettigen: het individu moet ondergeschikt worden gemaakt aan de doelstellingen van de natie, de staat, het volk of welke variant hiervan dan ook. In feite houdt dit in dat geen mens het recht bezit om voor zichzelf te leven en dat hij een morele verplichting heeft ten opzichte van “anderen”.

De ethische beginselen van dit kapitalisme verwerpen de geïmpliceerde dichotomie van slaaf tegenover slavenhouder die de basis vormt van de traditionele ethiek. Op ondubbelzinnige wijze gaat zij ervan uit dat ieder mens, door zijn aard als mens, recht heeft om te leven voor zijn eigen welzijn. Het individu is in feite de eenheid van leven en geest en aangezien er zonder leven geen mogelijkheid bestaat van keuze of van ethiek, wordt het duidelijk dat ieder mens het hoogste goed moet vormen waarop al zijn daden zijn gericht.

Dit wil zeggen dat de grote waarde van de maatschappelijke wisselwerking en de uitwisseling van spirituele en materiële waarden in de maatschappij alleen gerealiseerd kunnen worden op basis van vrijwilligheid. De mens moet de middelen voortbrengen voor zijn eigen voortbestaan. Deze voortbrenging en creatie kunnen alleen tot stand komen door vrijheid; een mens kan nooit gedwongen worden om te denken en zal dat alleen doen wanneer hij daar behoefte toe voelt. Slavernij doodt de prikkel tot leven en scheppen; het doet de menselijkheid wegrotten uit de mens. De enige werkelijke menselijke samenleving moet er een zijn waarin allen vrij zijn om te scheppen en te leven, hetgeen betekent dat ze vrij moeten blijven om dat wat ze hebben geschapen te behouden. In deze zin vereist het kapitalisme zedelijke levensbeginselen voor de mens. Niet om slechts voort te bestaan op welke manier dan ook, maar om als een mens te leven; als mens en als rationeel wezen … een wezen dat moet voortbrengen om te kunnen leven en voor wie de rede het belangrijkste middel is om voort te bestaan. De brute kracht van de dwang die tegenwoordig in alle landen wordt toegepast en die gewettigd wordt door een beroep op de slaafse deugden van opoffering en zelfontzegging, is in feite juist het tegenovergestelde van de rede. Het is de poging om te leven op het niveau van een roofdier en met dezelfde middelen. Dwang is op zichzelf niet creatief; er kan alleen maar gestolen worden of er kan alleen maar vernietigd worden wat al is geschapen door een vrij denkend en werkend mens. Op die manier zal dwang zichzelf vernietigen; dwang brengt nooit iets voort om het leven in stand te houden.

Er kleven ongetwijfeld euvels aan datgene wat doorgaans doorgaat voor “kapitalisme”, maar die kwalen worden veroorzaakt door verschillende vormen van dwang. De goede dingen dezer aarde zowel spiritueel (d.w.z. intellectueel), als materieel, zijn geschapen door vrije mensen met vrije geesten. Daaruit volgt dat het kwade tot stand is gebracht, direct of indirect, door etatisme, collectivisme en dwang; d.w.z. door slavernij! Juist zoals het relatief kapitalistische Amerika en Engeland het Hitlerregime ten val hebben gebracht in de nadagen van het nationaal-socialisme, zo kunnen ook de overblijvende stadia van menselijke slavernij vernietigd worden. Maar dit is alleen mogelijk wanneer er een morele rechtvaardiging bestaat voor de vrijheid. Vrijheid, menselijkheid en kapitalisme zijn alleen binnen een beschaving van rationele ethiek mogelijk. Binnen de huidige, decadente cultuur van religieus en sociaal mysticisme is de mens gedoemd tot volledige ondergang of, wat nog erger zou zijn, tot een terugvallen in de duistere middeleeuwen waarin alle verworvenheden van de afgelopen eeuwen zullen verdwijnen, terwijl de mens verzinkt in een diepe hel.

Vrijheid en slavernij zijn niet met elkaar te rijmen; evenmin als mens en antimens. Wil de mensheid blijven voortbestaan en zijn menselijkheid behouden, dan moet de gedachte worden losgelaten dat de toevlucht tot fysieke kracht geheiligd wordt door een doel, hoe verheven dat doel ook moge zijn. Er kan geen rechtvaardiging bestaan voor slavernij en dood. De tegenwoordige wereldcrisis illustreert perfect wat een dergelijke rechtvaardiging teweeg brengt. De enige remedie hiertegen is een morele revolutie, niet een revolutie die alleen veranderingen brengt in de heersers of in de details van de rechtvaardiging waarop het etatisme berust, verandering brengt. De ware radicaal streeft naar een verandering van het menselijke denken en van de totale ethisch-intellectuele cultuur van de menselijke samenleving. Zoals bij elke andere vorm van het menselijke scheppen, kan dit alleen worden bereikt door rede en overreding toe te passen. Het ware kapitalisme en de ware menselijke vrijheid kunnen alleen tot stand komen door methoden die zijn gebaseerd op dezelfde ethische beginselen.

43 REACTIES

 1. De term kapitalisme is enorm beladen.

  En kapitalisme ging van begin af aan al niet over ‘vrijwilligheid’. De staat onteigende kleine boeren, die daarna maar voor de fabrieken moesten werken, anders zouden ze verhongeren. Hier was niets ‘vrijwilligs’ aan. Geloven dat kapitalisme op een organische, niet dwangmatige manier ontstaan is, is zeer naïef.

  Het kapitalisme baseerde zich op nut, niet op individualisme. Het was goed om al die kleine bezitters te onteigenen, want uiteindelijk waren we allemaal beter uit, was het idee. Het was een utilitaristisch denken. Het offerde grote massa’s mensen op, in naam van moderniteit. Gek genoeg hetzelfde als wat communisme deed, later. Het kapitalisme creëerde een proletariaat, in naam van de moderniteit.

  Rothbard baseert zijn denken, op Tucker, Spooner en Proudhon. Deze anarchisten, noemde zichzelf NOOIT kapitalistisch. Deze mensen zeiden : we leven nu in het kapitalisme en dat moeten we overstijgen. We willen vrije markten. Echt vrije markten. Zonder dwang en onderdrukking. Deze denkers zeiden : ja, de communisten hebben gelijk dat kapitalisme leidt tot extreme onderdrukking. Maar, wij zijn geen communisten, wij willen iets anders. Zo wilde ze geen revolutie en gingen ze meer uit van evolutionaire processen van emancipatie en bevrijding

  Iets dergelijks is wat de C4SS (individualistisch anarchisme) mensen van deze tijd ook stellen. Zij zeggen : wat we nu hebben, is statism. Het kapitalisme zoals we het nu kennen, is een uitwas van de staat. Wat we nu hebben, willen we niet. We streven naar markten.

  Libertariers zijn geneigd om het huidige kapitalisme te omarmen. Wat we nu hebben, willen we wel, is wat libertariers (vaak) zeggen. Sweatshops, landlords? Prima, allemaal. Dit terwijl veel van dit

  Vergeet niet. Kapitalisme was altijd een scheldwoord. Pas in de jaren 80 wordt het gebruikt als ‘geuzennaam’ door neoliberale en libertarische denkers. Het is als de wappie, die zichzelf trots wappie noemt. Dit leidt wel tot veel verwarring. Het is alsof je jezelf ‘een racist’ noemt, maar je bedoeld iets anders. Je bedoeld het ironisch

  Zowel het markt anarchisme, als het sociaal anarchismes in de vorige eeuw, verzette zich tegen dat wat men kapitalisme noemde. Kapitalisme betekende destijds : de vermenging van staat en kapitaal, in het belang van de industriëlen. Monopolievorming, via de staat, in het nadeel van de volksmassa’s. Dat was kapitalisme. Wat jullie corporatisme noemen.

  Ik vind het overigens wel goed, dat jullie pogingen doen om dit soort thema’s uit te pluizen. Dit is zeer belangrijk, als het libertarisme geloofwaardiger wilt worden

  Laatst zag ik op youtube een libertarier, die erkende dat de term kapitalisme beladen is. Hij noemt zichzelf nu niet meer een ‘anarcho kapitalist’. Maar, een anarchist. Ik denk dat dit een goede zet is. Als je terug wilt naar de roots, moet je die term kapitalisme laten vallen.

  Termen zijn belangrijk, in wat je overbrengt. Denk als een reclame bureau. Ga na, hoe het publiek denkt over verschillende termen. Wat betekend kapitalisme, in de volksmond? Niet wat jullie ermee bedoelen.

  Les, van kameraad Nayako Sadashi

  • Rothbard baseert zijn denken op Ludwig von Mises, de bekende klassiek-liberaal. Later heeft hij die principes doorgetrokken naar hun ultieme consequentie en hebben we vrijemarktanarchisme gekregen. De aanvliegroute is hier puur economisch. Volgens mij is Rothbard pas later, andere, vroege anarchisten gaan lezen.

  • Uhmmm

   Rothbard mengt dus Amerikaanse anarchisten als Tucker en Spooner, met denkers als Mises

   Wat mij betreft, ligt hier meteen de kern van de verwarring binnen het libertarisme. Deze denkers, zijn namelijk moeilijk samen te smelten.

   Mises is pro status quo, pro industrialisatie, pro liberalisme

   Tucker, ziet de status quo als inherent verrot. Hij ageert tegen de status quo. Hij haat het kapitalisme en ziet het als iets dat snel overstegen moet worden. Niet met geweld, wel met directe actie en afscheiding

   Rothbard vermengd dus een pro kapitalistische, met een anti kapitalistische denker.

   Tucker is ook heel erg anti politiek. Hij doet niet mee aan verkiezingen, daar gelooft hij niet in

   Die liberale denkers als Mises, hebben dan geen probleem met verkiezingen en partijen etc.

   Dus ja

   Ik denk dat het libertarisme op een gegeven moment moet kiezen. Of men word gewoon een liberale beweging, of men gaat verder waar Spooner en Tucker (en vele andere) zijn opgehouden. Een meer radicale weg.

   En vriend van mij zei : libertarisme is een doodgeboren kindje.

   • Nee, Rothbard mengt Amerikaanse anarchisten als Tucker en Spooner niet met denkers als Mises. Rothbard heeft het economische handboek van von Mises verder uitgewerkt en op punten verbeterd. Hij deed dat toen hij nog vrij jong was, 36 jaar. Later, toen hij tot het inzicht kwam dat anarchisme zo gek nog niet is, is hij ook wat andere anarchisten gaan lezen, waaronder Lysander Spooner. Hij vermengt verder niks. Wel heeft hij af en toe geconcludeerd dat zij op punten overeenkomsten hadden. Waar alle anarcho-kapitalisten het vanaf het begin over eens zijn is dat zij het anarchisme moeten losweken van wereldvreemde, permanent werkloze, onwelriekende en weinig charmante linkse anarchisten omdat er geen weldenkend mens is die zich daarmee wil afficheren. Vandaar dat links anarchisme alleen te vinden is binnen de krakersbeweging en ander maatschappelijk uitschot waar zij onsamenhangende marxistische dogma’s verspreiden en een totaal gebrek aan historische, economische en morele kennis etaleren. Net als Peter de Jong denk ik ook dat jij bij Joop.nl beter op je plek bent.

   • Haha, waarom weer zo’n verzuurde reactie

    Ik vind jou hier ook weinig charmant, als ik zo vrij mag zijn. Je noemt linkse anarchisten onbeleefd, maar alsof jij beleefd/toegankelijk bent. Als iemand anders over iets denkt, krijg je een woedeaanval. Niet zo dandy van je. En een echte anarchist is een dandy, vergeet dat niet.

    Wat zal ik verder zeggen. Links anarchisme, was in de vorige eeuw niet bepaalt wereldvreemd en/of marginaal. Het was een miljoenenbeweging. Iets dat anarcho kapitalisme nooit bereikt heeft. De CNT had 3 miljoen leden ofzo, de LP heeft 12 leden, geloof ik. Linkse anarchisme, je kan het er mee oneens zijn. Maar het heeft wel het een en ander bereikt, in de vorige eeuw. Dit kunnen we van ancap niet zeggen. Ancap blijft een jongensdroom.

    Wel ben ik het met je eens, dat huidig links anarchisme een beetje knullig overkomt.

    En inderdaad teveel vasthoud aan marxisme en woke onzin

    Verder. Ja, Rothbard spreekt in een zo’n stuk over individueel anarchisme en daarin zegt hij dat denkers als Tucker en Spooner net zo goed hun labour theory of value hadden kunnen laten vallen en vervangen voor een liberale theorie van waarde. Hij zegt in dat stuk, dat hij geneigd is zichzelf een individualistische anarchist te noemen, maar dat hij niet gelooft in de labour theory en wel in de Oostenrijkse theorie omtrent waarde.

    Hierin kan je zien, dat hij twee tradities probeert te versmelten. Oostenrijkse economie en individualistisch anarchisme. Wat mij betreft, is libertarisme dus een synthese beweging. Een kruisbestuiving

 2. Libertariers zijn geneigd om het huidige kapitalisme te omarmen. Wat we nu hebben, willen we wel, is wat libertariers (vaak) zeggen. Sweatshops, landlords? Prima, allemaal. Dit terwijl veel van dit soort constructies voortkomen uit staatsinterventie

  De landlord kan 900 lege panden hebben, omdat de staat dit voor hem/haar faciliteert

  Sweatshops kunnen bestaan, omdat mensen in een land niet met hun voeten kunnen stemmen. Ze kunnen het land niet verlaten, ze kunnen niet eigen munteenheden creëren, ze kunnen niet doen aan vruchtgebruik. Door de staat, word dit alles mogelijk gemaakt. De staat past ook het monetaire beleid aan, om westerse bedrijven aan te trekken. Ook onderdrukt de staat in die landen de vakbonden. Zou de staat dit niet doen, dan worden die bedrijven kapot gestaakt.

  Bij moderne libertariers, mis ik consistentie. Hun gedweep met de altright en het conservatisme, is ook belachelijk. Alsof een Trump iets te maken heeft met vrijheid.

  Ik stem Trump, zeggen (sommige) moderne libertariers dan.

  Punt een, waarom de fuck stem je ?

  En, wat heeft een Trump te maken met wat voor vrijheid dan ook?

   • Sweatshops en Trump stellen mensen instaat zich te ontworstelen aan het door de corrupte overheid bevorderde corporatisme. Zonder die keuze krepeerden ze in de goot. Zuiver kapitalisme en zuiver corporatisme hebben nooit bestaan. Het is steeds een heen en weer gaand krachtenspel tussen individuele vrijheid en collectieve druk.

    Kapitalisme, zoals in het artikel gedefinieerd, waarbij ieder mens recht heeft op zijn eigen leven en op de vruchten van zijn arbeid, is echter al zo oud als de wereld. Het is de motor van de vooruitgang van de mensheid.

    Dat allerlei parasieten voortdurend proberen productieve en innovatieve mensen te beroven van hun eigendom, doet hier niets aan af. Het zijn irritante bloedzuigers die de succesvolle kapitalist gewoon van zich af slaat. Dat deze droeftoeters hun immorele gedrag altijd proberen goed te praten met utilitaire dan wel morele argumenten bewijst hun totale disrespect voor het leven van anderen.

   • Utilitaristen vinden het doodnormaal, dat je één onschuldig persoon opoffert om er vijf te redden.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Trolley_problem

    Culturele marxisten houden niet op met een beroep te doen op solidariteit tussen mensen. Daarbij bedoelen ze echter nooit vrijwillige en oprechte solidariteit, waarbij je uit eigen keuze een medemens in nood helpt.

    Steeds benadrukken zij de noodzaak van een onvrijwillige en daardoor hypocriete solidariteit. Met overheidsgeweld worden mensen gedwongen zich op te offeren voor anderen. Het gevolg is een onpersoonlijke, kille, ambtelijke hulp die geen enkel probleem oplost, maar slechts leidt tot een corrupte graaicultuur en het tegen elkaar opzetten van hele bevolkingsgroepen.

    Deze onoprechte ‘solidariteit’ corrumpeert de gehele samenleving.

   • Ja, Peter

    Ik snap wat jullie bedoelen met het woord kapitalisme. Iets dat écht gebaseerd is op vrijwilligheid

    Punt is alleen, dat de term ‘kapitalisme’ toch geheel anders gelezen word, door 99 procent van de mensen. Hier ligt dus een probleem. Althans, als je een serieuze grote beweging wilt worden en echt invloed wilt hebben.

    Het is onhandig, om jezelf anarcho kapitalist te noemen. Dit omdat anarchisme altijd tégen het kapitalisme was.

    Je moet ook een beetje tactisch denken, wil je succes hebben. Ik kan mijzelf ‘racist’ noemen en daar bedoel ik dan iets anders mee dan men doorgaans denkt bij het woord racist. Maar, zo komt mijn boodschap dus niet over.

    Ik ben christen. Daarmee bedoel ik, dat de bijbel voor mij geen betekenis heeft en dat ik de satan aanbid. Dat zou niet zo handig zijn hé.

    Gebruik in politiek, de woorden die voor je werken, niet tegen je. Het is moeilijk om die woorden te vinden. De woorden die je boodschap helder, ongecompliceerd overbrengen. Niet woorden die leiden tot meer verwarring.

   • Anarcho-kapitalisme is een term die perfect de lading dekt. Met het linkse anarchisme heeft het niets, maar dan ook helemaal niets, te maken. Als je voor vrijheid bent, wil je in geen geval het label ‘anarchist’ opgeplakt krijgen.

  • Heb jij nu nog steeds niet naar die documentaire van Johan Norberg gekeken over al die verschrikkelijke sweatshops in Azie zodat je eindelijk eens van je domme socialistische propaganda afkomt en eerst gaat leren waarover je praat? Ander puntje, fabrieksarbeiders tijdens de Industriële Revolutie in Engeland waren de best betaalde arbeiders ter wereld. Gehersenspoelde linksdraaienden lijken te denken dat de keuze gaat tussen een lollig leventje op een boerderij: lekker in de buitenlucht een beetje hooi opstapelen waar je vervolgens met een boerendochter in gaat rollebollen, gevolgd door een voedzame maaltijd met verse ingrediënten, recht van het land. En 16 uur per dag voor een hongerloon aan een lawaaierige, rokende en stampende machine staan waar je elke twee weken een deel van een vinger kwijtraakt. Dat allemaal voor de schandalige winsten van een paar kapitalistische zwijnen die al het onroerend goed hebben opgekocht zodat ze je nog een keer kunnen uitknijpen. Dit is het beeld wat jij schetst en dit beeld is het resultaat van voortdurende marxistische propaganda waar jij volledig en kritiekloos voor gevallen bent.

   • waar je vervolgens met een boerendochter in gaat rollebollen,

    Geil !

  • Als je voor vrijheid bent, wil je in geen geval het label ‘anarchist’ opgeplakt krijgen.

   Hmmm

   Het zijn lastige kwesties. Wat voor lading een term heeft, is per mens verschillend. Wat voor connotatie een term heeft

   Anarchisten die ik ken, zeggen allemaal dat vrijheid hun grootste streven is. Wat vrijheid dan betekend, daar denken ze verschillend over. Een linkse anarchist die ik kende, was voor : ongebreidelde vrijheid. Voor hem betekende dat : de freedom of speech uitbannen en Bij1 stemmen. Blijkbaar betekend ‘vrijheid’ iets anders dan hoe ik het begrip zie

   Een Kropotkin wilde vrijheid, een Proudhon ook. Wat die vrijheid dan betekende, was voor beide iets anders. Vrijheid is sowieso een beladen term. Iedereen heeft er een andere definitie van

   Voor jou is de term anarcho kapitalisme niet paradoxaal? Voor mij zijn de twee termen moeilijk te rijmen, omdat mijn perceptie van het woord kapitalisme anders is, dan jouw perceptie van dat woord

   En zo lullen we eindeloos langs elkaar heen.

   Het is dus belangrijk, een consensus te vinden, in de taal. Als je een politieke beweging wilt opbouwen

   Goed, libertarisme. Wat is dat dan? Pro kapitalisme, anti kapitalisme? Ligt aan wat je bedoeld met de term kapitalisme. Als het huidige systeem kapitalistisch is. Dit systeem van staat en kapitaal vermenging, subsidie voor grote bedrijven, samensmelting van de politiek met het grote bedrijfsleven. Dan is het libertarisme anti kapitalistisch. Als je het zo bekijkt.

   Maar, het libertarisme wilt de term ‘kapitalisme’ niet opgegeven.

   • Hou toch een keer op met die onzin! Het is helemaal geen semantische kwestie. Het linkse anarchisme kenmerkt zich door het volstrekt miskennen van privé eigendom, en daarmee van individuele vrijheid. Het is de zoveelste theorie om met een goed geweten slavenhouder te kunnen spelen. Als je werkelijk individuele vrijheid nastreeft, erken je het absolute zelfbeschikkingsrecht van het individu en diens recht op privé eigendom. Proudhon was een immorele idioot.

    Ga maar op Joop.nl trollen, daar vind je hele busladingen van dat soort achterlijke figuren. Veel plezier! 😁

 3. Ik ben ook meer liefhebber van de term Vrije Markt. Bij kapitalisme denk ik niet alleen aan vrije markt, maar ook aan grote bedrijven die samen met de overheid de dienst uitmaken, bijvoorbeeld door hun concurrenten het leven zuur te maken met allerlei regels. En aan mensen die geen alternatief hebben voor het werken voor een vervelende baas.

  Tegenstanders van kapitalisme zien vaak niet in dat mensen die geld verdienen de keuze zouden moeten hebben tussen consumeren (besteden aan iets leuks) en investeren (besteden aan spullen om iets mee te kunnen produceren). Wat dat betreft is kapitaal een prima uitdrukking.

  Het is echter jammer dat er op dit moment maar twee smaken lijken te bestaan: kapitalisme, waarin niet alleen de grote bedrijven en de landlords maar ook de overheid ons leven zuur maken en socialisme, waarin de overheid onze complete economie vernietigt en onze vrijheden afpakt.

  En daarom is Geo-libertarisme dus belangrijk. Leven en laten leven. Zaken met elkaar doen op basis van instemming. En wie niet mee wil doen, zoekt gewoon naar andere mensen om mee samen te gaan werken. Om dit mogelijk te maken moeten we twee dingen doen: de overheid temmen en ervoor zorgen dat ieder over zijn fair share van de aarde kan beschikken. De oermens kon weglopen van een heerser die hem niet beviel. Wij kunnen dat niet zolang het onmogelijk is om over ons eerlijke deel van de aarde te beschikken. Als je woningcorporatie je niet bevalt, kun je niet op een schip of in een caravan gaan wonen. De bureaucraten en de landlords maken dat samen onmogelijk.

  Luister anders eens naar een podcast met Widerquist. Dat is niet zomaar iemand die denkt dat een basisinkomen voordelen biedt. Het is iemand die werkelijk interesse heeft in vrijheid.
  https://open.spotify.com/episode/6DQWxGgDvEHAhzugPtBM5O?si=3ef2da7f0f0c4f07

  • @Barend,

   Waarom zou je mee willen gaan in het linkse frame, dat kapitalisme hetzelfde is als corporatisme?

   En waarom wil je een ander systeem voor het verdelen van schaarse hulpbronnen dan het prijsmechanisme? Als de markt vrij is kunnen er immers geen onvrijwillige markt monopolies of kartels langdurig bestaan. Waarom zou je dan voor het feitelijke probleem (een onvrije markt) een symptoombestrijding kiezen (het met geweld verdelen van die schaarse hulpbronnen)? Dat is toch volstrekt onlogisch?

   • Het ontkennen van het prijsmechanisme is idd een heilloze weg. Georgisten zijn geen tegenstanders van handel in grond. Als ik liever geld heb dan een grotere tuin, kan ik mijn fair share van de aarde beschikbaar stellen aan iemand die zijn fabriek er wil vestigen. En als iemand te weinig ruimte kan vinden voor zijn fabriek, moet hij een hogere prijs bieden. Geolibertariers zijn ongeveer even dol op Oostenrijkse School als allodial libertariers.

    Het verschil zit in hem niet in het (erkennen van het) prijsmechanisme maar in het startpunt. Moeten we nadat we geboren zijn een ander E400 000 betalen voor onze plek op aarde of hebben we net als een vogeltje of een konijntje enkel doordat we geboren zijn recht op onze plek op aarde/ons fair share van de aarde?

    Ik beschouw het betalen voor onze plek op aarde als een soort negatief basisinkomen. Een mens begint niet met een leeg veldje waarop hij zijn hutje bouwt en gaat ondernemen om een bestaan op te bouwen. Een mens begint met het betalen van E700 per maand aan iemand die de gelegenheid heeft om hem geld te vragen voor zijn plek op aarde.

    Het gaat dus om de vraag hoe we moreel gezien om moeten gaan met het feit dat de aarde een geschenk is.

  • Peter

   Eigenlijk zijn het ook kwesties van smaak. Markt of kapitalisme ?

   Ik denk ook dat de term markt, veel minder beladen is, dan de term kapitalisme.

   Markten zijn er altijd al geweest, kapitalisme is pas iets dat vanaf de 19de eeuw ontstaat

   Ook moet je kijken, wat voor tactische betekenis een term heeft. Als je pro kapitaal bent, haakt iedereen af die een beetje links is. Als je pro markten bent, dan zijn linkse mensen er ook nog wel voor te winnen en kan je bijvoorbeeld PVDAers overhalen, zelfs SPers.

   Zo denken bedrijven ook, als ze hun product een naam gaan geven. Welke doelgroepen snijden we hiermee aan?

   • Waarom zou je in vredesnaam linkse idioten willen overhalen? Die gasten horen voor een tribunaal, net als Pol Pot indertijd.

    Als je logisch kan nadenken en niet bang bent om eigen verantwoordelijkheid te dragen, kom je vanzelf bij een vrije markt en een kleine overheid uit.

   • Waarom zou je linkse mensen willen overhalen?

    Misschien omdat je een libertarische partij bent en dus in theorie zetels wilt winnen en dus stemmers wilt bereiken?

    Alle PVDA stemmers moeten voor ‘een tribunaal’ ?

    Ok….

   • Ja, wat dacht jij dan? Dat mensen zo maar ongestraft overheidsgeweld kunnen gebruiken om anderen af te persen en er zelf beter van te worden? Ben je wel helemaal in orde? De Nazi’s hebben we toch ook ter verantwoording geroepen?

  • Natuurlijk zijn dit allemaal semantische kwesties, Peter

   En waarom sla je altijd zo’n agressieve toon tegen mij aan?

 4. Wanneer je religie definieert als een set morele doctrines die, als je ze opvolgt, de kans vergroot dat je een enigermate succesvol en aangenaam leven kunt leiden, dan is kapitalisme een religie. Zeker in de hierboven gegeven definitie. Ofschoon ik de indruk krijg dat de hierboven gegeven definitie vooral een definitie is van het libertarisme, meer specifiek: vrijemarktanarchie. Echter, kapitalisme is toch echt vooral een economische ideologie die stelt dat de productiemiddelen in privaat bezit moeten zijn en dat je vrije markten nodig hebt waar het prijsmechanisme zo ongestoord mogelijk zijn gang kan gaan, zodat schaarse grondstoffen en diensten precies daarheen gaan waar ze het hardst nodig zijn. Die economische ideologie staat niet in een vacuüm, maar in een christelijke setting. Dat is hard nodig ook want de libertarische moraliteit is niet goed uitgewerkt. De gedachte dat vrijheid gebruikt kan worden om de meest gruwelijke misdrijven te begaan komt eenvoudigweg niet ter sprake. De erkenning dat sommige mensen maar beter beperkt kunnen worden in hun vrijheid – ja, er zijn rotte appels op deze wereld – komt eveneens nimmer ter sprake. Dat resulteert in simplistische doctrines als: de staat is altijd fout en bedrijfsleven is altijd goed. Of, de staat is het kwaad, niet de immigranten. Nu is de staat ook een hele problematische organisatie die je veel kwaad kunt aanwrijven, maar het is te makkelijk om te stellen dat dit het enige probleem is. Dit monisme heeft veel libertariërs richting het conservatisme geduwd waar ze wel aandacht hebben voor dergelijke nuances. Ook omdat het conservatisme niet alles wil omgooien en erkent dat sommige zaken het waard zijn geconserveerd te worden. Revoluties hebben geen happy end.

 5. Ja, Youp

  Bijna alle radicale denkers in de 19de eeuw, aren anti het kapitalisme. Proudhon hekelde marxisme en communisme en zag zichzelf toch als anti kapitalist. Wel was hij voor ‘vrije markten’

  Vroeger betekende die term ‘kapitalisme’ iets anders. Destijds hadden ze jullie denken ook gezien als ‘anti kapitalisme’

  Het heeft niet zoveel zin, om boos te worden over dit soort termen. Als jij jezelf kapitalist noemt, is dat prima. moet je zelf weten

  Termen betekenen ieder tijdvak weer iets anders. En voor iedere politieke doctrine, betekenen ze iets anders. Dit leidt tot eindeloze Babylonische spraakverwarring

  De SP is anti kapitalistisch. Maar, ze willen niet de snackbar om de hoek verbieden en ze willen ook werknemer/gever relaties verbieden. Zijn ze dan wel anti kapitalistisch? Wat bedoelen ze dan, met anti kapitalisme?

  Jullie moeten allemaal even wat minder opgewonden en boos doen.

  Even chillen

  • Hoepel toch op met je linkse idioten! Wat schieten wij er hier mee op om over linkse frames van het kapitalisme te praten? Voer je ‘platte aarde’ discussie over linkse voodoo economics maar met soortgenoten. Veel plezier!

  • Je bedoelt te zeggen dat je niet zo goed begrijpt wat die woordjes nu eigenlijk betekenen en daarom kun je geen onderscheid maken tussen werkelijke definities en aberraties ervan, aangedragen door tegenstanders. Ja, dat is al een tijdje duidelijk inderdaad.

  • Ohhh, maar die woorden zijn minder vaststaand dan je denkt

   Het woord ‘hond’. We weten wel allemaal wat een ‘hond’ is.

   Maar het woord ‘socialisme’ is al een vager begrip. Hetzelfde geld voor ‘kapitalisme’ of ‘feminisme’

 6. Ik zou zeggen, neem hetgeen te lezen valt op wikipedia aan als basis en kijk dan nog eens naar de titel van het stukje en probeer dan opnieuw tot een gedachtewisseling te komen. Een bal een kubus noemen, maakt de bal nog geen kubus. Laat het gevoel dat een woord oproept, terecht of onterecht buiten beschouwing.

  • Ik associeer mijzelf niet, met een bepaalt isme

   Ik heb voornamelijk het individueel anarchisme onderzocht. Het 19de eeuwse radicalisme uit Amerika

   Maar, ik zou mijzelf geen ‘anarchist’ noemen. Dus, ik heb niet echt last van die soort problemen.

   Voor de LP is het wel heel belangrijk, om te definiëren of men voor of anti het kapitalisme is en wat kapitalisme dan is

   • Het is volstrekt onbelangrijk hoe de LP hier en de Libertarian Party in de VS zich tov de waanideeën van linkse idioten verhoudt. Het enige waar het om gaat, is mensen duidelijk te maken, dat je als individu absoluut zelfbeschikkingsrecht hebt en dat je recht op privé eigendom ook niet door de buren mag worden ingeperkt. Alles wat niet van jou is daar blijf je af en je gaat ook niet de overheid vragen om geld van de buren te stelen en aan jou te geven. Hoe simpel en eenvoudig te begrijpen wil je het nog meer hebben?

   • Het lijkt voor jouw belangrijker te zijn dan voor menig ander. “Niet echt last van” lijkt mij een understatement en tegelijkertijd niet niet echt een ontkenning.

   • Ja, het is vrij belangrijk om een heldere boodschap te hebben. Je bent voor kapitalisme? Maar je hekelt de huidige gang van zaken, want deze zie je als niet kapitalistisch?

    Dat gaat al wazig worden, dan. Want, 99 procent van de mensen ziet de huidige gang van zaken als ‘het kapitalisme’

    Hier zien we al de spraakverwarring

   • Dat de huidige gang van zaken als kapitalisme gezien wordt, is jouw persoonlijke waarneming en niet per se een juiste. En als een groot deel van de maatschappij de huidige situatie ziet als kapitalisme betekent niet per se dat dat klopt. Een bal een kubus noemen, maakt die bal nog geen kubus. Kapitalisme kan een functie van zelfbeschikking zijn. Maar is dat niet per se. Kapitalisme wil bijvoorbeeld zeggen dat productiemiddelen in private handen (kunnen) zijn en niet uitsluitend in overheidshanden.

   • Jaha….dat snap ik…

    Maar, je snapt toch dat dit gaat leiden tot miscommunicatie. En dat wil je niet, als partij/beweging zijnde

    Je wilt 100 procent heldere communicatie

    De mensen van C4SS hebben gewoon gelijk, dat de term ‘markt’ breder is, dan de term ‘kapitalisme’

   • De markt is kort gezegd de plaats waar handel plaatsvindt en prijzen tot stand komen. Kapitalisme gaat kort gezegd over de vraag wie de eigenaar van productiemiddelen is; zijn dat private personen of is dat de staat. Wat de term breder hier mee te maken heeft, ontgaat mij. Communicatie is nooit 100 procent helder. Rechters, advocaten, neerlandici, theologen interpreteren er op los en verdienen er hun brood mee. In een woordenboek kan je algemeen gangbare definities vinden. Die kan je negeren. Je kan ook 2+2 = 6 schrijven. Maar voor een zinvol gesprek lijkt mij dat niet handig. Zeker niet als je dat expres doet.

   • De definities die op deze site gehanteerd worden, wijken af van de gebruikelijke/algemeen gehanteerde voor zover ik dat in vogelvlucht heb kunnen zien. Dat idee had ik al.

  • Nou, als jullie het over kapitalisme hebben. Dan bedoelen jullie daar ook iets anders mee, dan wat de VVD ermee bedoeld. We zien dus, dat deze term problematisch is.

   Ik vind dat C4SS wel goede definities aanhaalt. Uiteindelijk verschillen ze niet heel erg van mening, met jullie. Ze noemen alleen alles anders.

   • Zo geredeneerd zijn alle termen problematisch. Los van deze problematiek kan je aan de hand van formele logica en/of drogredenen en/of feiten beoordelen of iets onzin is of niet. En soms dienen geschillen over definities gemakzucht.

   • Uhmmm, ja

    Het moderne anarchisme, loopt stuk op definitiekwesties en ruzies omtrent definities

    Linkse anarchisten, noemen mutualisten anarcho kapitalistisch

    Anarcho kapitalisten, noemen mutualisten links

    Mutualisten noemen anarcho kapitalisten fascistisch/alt right

    Etc, etc.

    Het is een eindeloos spinnenweb van beladen termen, die we op elkaar afvuren. En niemand word er wijzer van

    Ik persoonlijk, denk dat de C4SS mensen op dit moment het meest moderne en consistente anarchisme verwoorden. Deze mensen zijn ook zeer onderlegd en academisch geschoold, wat je merkt als je hun werken leest.

    In zowel anarcho kapitalistische, als communistische kringen, kom ik nog veel populisme tegen en politiek amateurisme.

    Anarcho kapitalisten gaan teveel in zee met de altright en fascistische ellende

    Anarcho communisten, nemen geen afstand van hun marxistische ‘kameraden’

    C4SS keert zich resoluut tegen autoritarisme van zowel links, als rechts. Geen fascisme, geen communisme. Daarmee is het dus het meest consistente anarchisme.

Comments are closed.