Uit het boekje: het libertarische sociaal contract. Te bestellen voor 19.95.

De grondwet van een land, en met name de daarin vastgelegde grondrechten van de burgers, zijn de basis van de rechtstaat. Hoe zit het in Nederland? Hoeveel rechten geeft de staat daadwerkelijk aan haar burgers? Hiertoe dient men hoofdstuk 1 van de grondwet te lezen. Dan wordt duidelijk in hoeverre de grondwet de burgers beschermt tegenover de staat.

Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Dit artikel is onrechtvaardig omdat het ingaat tegen het recht op vrije associatie. En de staat negeert het met al haar special interest wetgeving.

Allereerst een korte toelichting mbt de vrije associatie. Een burger heeft het recht met eenieder om te gaan met wie hij wenst. Dit betekent ook dat iedere burger mensen mag buiten sluiten. Je zou het recht moeten hebben te zeggen, sorry beste neger, ik houd niet van zwarten, en dat is de reden dat ik je vraag om uit mijn huis, tuin of winkel te vertrekken. Een jood die alleen aan joden wil verkopen, prima! Net als de islamitische winkelier die kledingvoorschriften stelt aan zijn vrouwelijke klanten. Een discotheek eigenaar dient de mogelijkheid te hebben een bepaalde klantenkring op te bouwen, bijvoorbeeld dansende hindoes of wellicht wat minder elegant bewegende blanke boeren.

De staat daarentegen dient absoluut af te zien van iedere vorm van bevoordeling. Bevoordelen ze een groep dan benadelen ze de rest. Beide zijn fout omdat de staat boven de partijen hoort te staan. Als men zwemmen voor islamitische vrouwen subsidieert dan is dit een vorm van discriminatie. En zo is iedere vorm van special interest wetgeving, en daarmee zijn de wetten die herverdelingseffecten dan wel bevoordeling van bepaalde doelen beogen, abject. Het eerste artikel van de grondwet is een wassen neus gebleken voor de staat zelf en is een onrechtvaardige inmenging in de rechten van de burger.

Atikel 2De wet regelt wie Nederlander is. De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen. Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven. Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.

Artikel 2 staat de overheid toe iedere ingezetene uit te leveren, als er maar een verdrag is. Dus stel dat we met een dictatuur een verdrag hebben dan zou een burger volgens de grondwet kunnen worden uitgeleverd aan een land waar geen kans is op een eerlijk proces of waar de doodstraf geldt of waar men martelt. De grondwet zou juist de grondrechten van de burger dienen aan te geven en dit artikel is niet geschreven vanuit de rechten van de burger maar vanuit de rechten van de staat. Als de rechten van de burger centraal stonden, wat je zou verwachten in de sectie grondrechten van de grondwet, zou dit anders geformuleerd zijn. Ingezetenen zouden in principe niet mogen worden uitgeleverd tenzij voldaan wordt aan vooraf opgesomde criteria.

Daarnaast stelt artikel 2 dat we in principe gevangen zitten in Nederland. We hebben geen grondwettelijk recht het land te verlaten. De grondwet hoort een stel basisrechten te benoemen waar geen beperkingen op mogelijk zijn door andere wetten die met een gewone meerderheid van de stemmen kunnen worden aangenomen. Als gesteld wordt dat je een grondwettelijk recht hebt op perenijs, behalve in gevallen door de wet bepaald, dan heb je geen enkel grondwettelijk recht op perenijs. Het beschermt de burger niet tegen verdergaande beperkende regelgeving van de overheid die met een normale meerderheid van stemmen kan worden aangenomen. Dit “grondrecht” is door de uitzonderingsclausule een voorwaardelijke gunst.

Artikel 3. Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

Dit is de theorie. De praktijk is anders. De politieke elite zorgt ervoor middels beroepingscommissies dat de betere baantjes binnen het netwerk verdeeld worden. De politieke correctheid geeft voor de rest van de functies de voorkeur aan minderheden en vrouwen.

Net als de voorgaande artikelen is dit een artikel dat geen rechten geeft en dat door de staat zelf genegeerd wordt. We zijn dus al drie artikelen ver maar hebben als burger eigenlijk nog geen rechten. Sterker nog, artikel 1 perkt ons recht op vrije associatie  in!

Artikel 4Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

Als je claimt een democratie te zijn kan je niet anders dan dit artikel in je grondwet op te nemen. Edoch. Ook hier geldt de clausule: “behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen”. Deze uitzonderingen horen limitatief in de grondwet te worden opgesomd. Zo is het zeker denkbaar dat iemand die voor corruptie definitief is veroordeeld, grondwettelijk wordt uitgesloten van kandidaatstelling bij verkiezingen. De grondrechten sectie van de grondwet die onvervreemdbare rechten dient weer te geven holt ook hier zichzelf uit tot een nietszeggend document doordat normale wetten dit grondwettelijke recht kunnen uithollen.

Artikel 5. Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.

Weer zo’n wassen neus. Stel je eens voor dat dit niet zou mogen. Dat je niet eens een verzoekschrift mag indienen. Er staat in de grondwet helemaal geen verplichting dat de staat ook een antwoord geeft of het verzoekschrift in behandeling moet nemen. Dat staat deels in andere wetten. Maar hoort thuis in de grondwet. Dit artikel in de grondwet geeft geen ander grondwettelijk recht dan dat je een klachtenbrief of verzoekschrift aan de overheid in de brievenbus mag deponeren. Je zou wel in een heel erge dictatuur leven als zelfs dit niet mocht. Dit is waarschijnlijk dan ook de reden dat de wetgever dit artikel niet heeft voorzien van de clausule “behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen”. Het gaat immers nergens over.

Wel, zo zal ik doorgaan tot en met artikel 23. Met de behandeling van de eerste 5 artikelen heb ik volgens mij al aannemelijk gemaakt dat een rol WC papier meer nut heeft voor de burger dan hoofdstuk 1 van de grondwet.

Het LSC is hier te koop.

19 REACTIES

  • Bert, dank voor het melden, er zijn zelfs 3 workshops over verschillende onderdelen, ik weet alleen niet of ze ook toegankelijk zijn voor niet leden. Weet jij dat toevallig?

   • Geen idee, ik was even aan het rond kijken op site wat er nog meer op stond.
    Maar onder aan het bericht staat een mail adres om je op te geven.
    Opgeven: opleidingscommissie@stemlp.nl

    Denk dat ze het daar verder wel weten of dat het alleen voor leden is.
    Zou wel weer een gemiste kans zijn als het alleen voor leden is.
    Maar hoeveel mensen zullen dit soort berichten tegen komen.

    Ze hebben wel verder vrij veel borrel bijeenkomsten in kroegen.
    Ze houden daar wel van een drankje bij de LP.

 1. een overheid heeft het recht om u en mij, individueel dan wel in groepsverband, in te zetten om de niet-wel-gevalligen te kunnen uitsluiten indien andere regels niet toereikend zijn.

  • Het hangt nog altijd van jezelf af of je je laat inzetten, voor welk doel dan ook of voor wat dan ook.
   Meelopers hou je toch altijd maar die zal je er niet mee bedoelen, vermoed ik.

 2. Artikel 7 hebben ze ook hier inmiddels afgeschaft.
  https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vgrnbj1z0qzw/artikel_7_vrijheid_van_meningsuiting

  De meningen van het FvD daar zijn ze hier niet van gediend in onze rechtsstaat.
  Dus dan maar verbieden via smerige politiek.
  Dat krijg je er nou van wanneer je het niet eens bent met het kartel, dan moet je oprotten.

  https://www.dagelijksestandaard.nl/politiek/verbod-fvd-hangt-in-de-lucht-geheime-vergadering-fractievoorzitters-partijkartel-over-maatregelen-tegen-baudet-en-co

 3. Als de overheid deur aan deur gaat met verplichte, dodelijke dwangvaccinaties, doen regels er niet meer toe. Dan moet je gewoon gaan doen wat jou goeddunkt.

   • Dat is eigen aan het utilitarisme waar ook het socialisme op drijft. Het bekende trolley probleem laat dit zien. Als je niets doet sterven er 5 mensen. Grijp je in door de wissel om te gooien dan sterft er maar 1 persoon:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Trolley_problem

    Utilitaristen pleiten net als socialisten altijd voor het minimaliseren van het aantal mensen dat lijdt. Zij kiezen voor het opofferen van een onschuldig persoon om vijf anderen te redden. Zij gaan daarbij voorbij aan de rechten van het individu en beslissen over de levens van anderen met als rechtvaardiging, dat ze de samenleving als geheel beter hebben gemaakt.

    Ga je echter uit van de onschendbaarheid van de rechten van ieder individu dan betrek je nooit onschuldige buitenstaanders bij je probleemoplossing. Er zijn immers altijd alternatieven die individuele rechten wèl respecteren.

    In NL gedraagt de overheid zich alsof ze eigenaar van het land is en dus iedereen die zich in NL bevindt de wet kan voorschrijven. In werkelijkheid is het land en alles wat zich daarin bevindt eigendom van specifieke individuen. Zij dienen te bepalen wat er met hun eigendom gebeurt, niet een stel zogenaamde zaakwaarnemers, die niet eens gemachtigd zijn door de werkelijke eigenaren.

    Een land is geen VvE met een administratief bestuur dat via meerderheidsbesluiten van de leden het beleid bepaalt. Een land is een verzameling van individuele burgers die ieder over hun eigen bezit gaan en die in onderling overleg bepaalde zaken gemeenschappelijk regelen. Als zij de uitvoering daarvan aan een overheid willen uitbesteden, is dat prima, maar uiteindelijk hebben de individuele burgers het laatste woord, niet de overheid.

    De Grondwet is er dus niet om het bewegingskader van de burgers te bepalen, maar geeft de grenzen voor de overheid aan. In principe mogen burgers alles, tenzij bij wet verboden, en de overheid mag niets, tenzij bij wet toegestaan.

   • Peter de Jong,

    De complexiteit van een samenleving, en van het hele leven, en vele situaties kan niet worden teruggebracht tot het simplisme van een ’trolley probleem’. Die groteske simplificatie kan in de politieke filosofie dus naar de vuilnisbak worden verwezen, in de praktijk zal zo’n duidelijke en overzichtelijke keuze zelden voorkomen, het is meer een theoretisch probleem.
    Zie de filosofie en sociologie van de klassieke liberaal Herber Spencer

   • Peter de Jong,

    De essentie van de sociologie van de klassieke liberaal Herbert Spencer was dat de menselijke samenleving te complex is om te begrijpen, geen enkele politicus kan de gevolgen van zijn beleid inschatten. Daarom moet de samenleving zo vrij mogelijk gehouden worden. Dus respect voor vrijheid heeft een reden, het staat niet op zichzelf ‘omdat men nu eenmaal respect zou moeten hebben’, het heeft zogezegd een systeemtechnische reden.
    Een moderne samenleving is een zeer complexe organisatie van actoren die ieder hun gedifferentieerde intelligentie hebben, die gedifferentieerde intelligenties (zoals o.a. in arbeidsdeling te zien is) zijn gespecialiseerd op elkaar ingespeeld, en werken het beste in een zo vrij mogelijke situatie. Geen mens kan dat geheel van bovenaf begrijpen, en het kan dus niet bestuurd worden van bovenaf zonder schade te doen aan de samenleving.
    Daarom is de enige taak van de overheid om de rechten van die actoren te waarborgen. Al ware alle politici heiligen die met de beste wil van de wereld het beste voorhadden met iedereen, dan nog is men inherent incompetent om de samenleving te besturen. Politiek is als dusdanig dus bijna volledig make belief, en gebaseerd op vooroordelen, die veel te weinig verband hebben met de complexe realiteit. Niet met economische realiteit, en niet met de psychologische en psychosociale realiteit. Politiek is geloof gebaseerd primitivisme.

 4. De grondwet geeft idd het kader aan waarbinnen de uitvoerenden, vrij vertaald, de overheid moet blijven. De burgers bepalen de ruimte die de overheid heeft. Maar een grondwet alleen maakt een staat nog niet tot een rechtstaat.

  • Inderdaad! Een rechtsstaat waarborgt in de eerste plaats de elementaire rechten van ieder individu. Je mag er dan op rekenen, dat je niet berooft, bedrogen, aangerand of zelfs vermoord word. En dat er werk van gemaakt wordt als dit toch gebeurt.

   Je moet als gedupeerde makkelijk je recht kunnen halen en er op kunnen rekenen, dat er alles aan wordt gedaan om herhaling van het onrecht te voorkomen. In NL is het echter vooral de overheid en haar belangengroepen die het eerste geholpen worden als er iets mis gaat. De doorsnee burger komt op de laatste plaats. De politie, de rechtbanken en het gevangeniswezen hebben onvoldoende capaciteit en andere prioriteiten.

   Zo worden er hier ieder jaar 735.000 fietsen gestolen, waaronder steeds vaker dure e-bikes. De politie doet hier niets aan. De burger is de dupe, want die zit voortdurend met ongemak en schade en kan steeds hogere verzekeringspremies betalen. Op diefstal met braak (doorknippen van een kettingslot) staat maximaal zes jaar, maar die straf is nog nooit aan een fietsendief opgelegd.

   De pakkans is heel klein en de kans, dat de rechter je veroordeelt, is nog kleiner, omdat je als fietsendief gewoon kan beweren, dat je hem onderhands en te goeder trouw contant van een onbekende hebt gekocht. Voor fietsendieven is het hier dus een Walhalla.

   Ook kan de overheid je onrechtvaardig behandelen en dan verwacht je in een rechtsstaat, dat de rechter je zaak onbevooroordeeld behandelt. In de praktijk heeft de rechter echter een sterke bias voor de overheid.

   • En toch hebben ze van mij nog nooit een fiets gestolen.
    Het kost wat meer werk om de fiets of scooter op slot te zetten met 2 tot 3, 3-4 sterren sloten en altijd ergens aan vast.
    Dus daar moet je echt zin in hebben als fietsendief.
    En zo bijzonder zijn die fietsen nou ook weer niet om te stelen.
    Alleen mijn scootertje van 4 jaar is WA verzekerd omdat dat verplicht is.
    E bikes van 1000den euro staan vaak alleen met een ringslotje op slot dus die til je zo op als je er 1 wilt stelen. Want die zijn toch verzekerd.
    Sommige mensen maken het de dief wel heel erg makkelijk.

   • @Bert,

    Statistiek blijft lastig. De kans dat je door de bliksem wordt geraakt, is 1 op 1.000.000, maar dat wil niet zeggen, dat je morgen niet kan worden getroffen en overmorgen niet nog een keer.

    Je hebt gelijk, dat in individuele gevallen de onderliggende feiten er toe doen. Bij diefstallen ben je vaak niet het enige doelwit. Je hoeft je huis niet te veranderen in een vesting, je moet alleen zorgen, dat het beter is beveiligd dan dat van de buren, zodat inbrekers een deurtje verder kijken.

    Het punt is, dat er in een rechtsstaat geen prioriteiten behoren te zijn en het rechtssysteem zonder aanzien des persoons dient te functioneren.

    Als jij bij de politie komt, omdat je bent gedupeerd, dien je geholpen te worden. Dat is een verplichting die de staat als monopolist op zich neemt. In een commercieel rechtsstelsel kan je immers naar een concurrent gaan als je huidige aanbieder steken laat vallen.

    Een niet goed functionerende rechtsstaat leidt er toe, dat mensen het recht in eigen hand gaan nemen.

    https://youtu.be/mlb8bSQzSxg

 5. Rechters wordt het “verboden” om de wetten te toetsen aan de Grondwet?

 6. De Nederlandse grondwet lijkt me een statistengrondwet, er zit overal een achterdeurtje in voor de staat. Die achterdeurtjes kunnen dan worden gebruikt door de staat, zo kon men bijvoorbeeld op basis van een achterdeurtje default je lichaam te beschikking stellen voor de medische zorg (orgaantransplantatie). Je kunt er dan wel vanaf zien, maar dat moet je dan expliciet doen. Default is je lichaam nu een machine die door de overheid wordt gezien als machine waar de medische zorg haar onderdelen uit kan halen. Zo zijn er nog veel meer achterdeurtjes.
  Men kan overigens ook vrijheidsberoving doen als men u geestelijk gestoord laat verklaren.
  Tot slot zijn er ook geen onvervreemdbare rechten, dus alle rechten kunnen ook helemaal ingetrokken worden.

Comments are closed.