Premier Balkenende opende de internationale conferentie over waarden en normen die in de Ridderzaal op het Haagse Binnenhof plaatsvond. Politici, beleidsmakers en wetenschappers uit de hele wereld hadden zich verzameld om te praten over de door hem zo nadrukkelijk gekoesterde Europese normen en waarden. De bijeenkomst was er een van een serie die op dit onderwerp “bruggen moet slaan tussen de wetenschap en politiek”.

In het artikel werd niet vermeld over welke normen en waarden dit illustere gezelschap gaat praten, nog werd er vermeld wat we moeten verstaan onder bruggen slaan tussen de wetenschap en politiek.
Hebben de politici geen idee wat normen en waarden inhouden of de door dezelfde politici (overheid) betaalde wetenschappers?

Balkenende vervolgt:”de ideeën van de klassieken, het christendom, het jodendom, het humanisme en de Verlichting (illuministen?) hebben ons gemaakt tot wie we zijn.”

Wie zijn wij dan, vroeg ik mij af. Later kreeg ik het antwoord. Let maar op!

Minder woorden besteedde de premier aan de islamitische en Arabische cultuur, al wees hij er wel op “dat mensen die in het Spaanse Andalusie rondreizen hier nog de sporen van kunnen zien “.

Wat bedoelt hij hier? De moskee die daar staat of de ravage die een paar honderd jaar geleden daar door de Moren werd aangebracht. Als het deze ravage is waar hij aan refereert, waarom heeft hij het dan ook niet over de kruisvaarders en andere oorlogen die gewoed hebben uit godsdienstige of ideologische of politieke overwegingen. Dus we moeten toch oppassen voor de Islam!!

Balkenende maakte zich ernstig zorgen over het verminderde enthousiasme voor Europa. “Waar is het vuur en de bezieling gebleven?” vroeg hij zich hardop af. Op wie doelt hij? Op de politici of de burgers die ongevraagd alles door de strot geduwd krijgen?

“Volgens hem is Europa de burger onderweg kwijtgeraakt”.
Hij begrijpt er echt niets van, om iets kwijt te raken moet je dat iets eerst bezitten en zover is het gelukkig nog niet helemaal.

“Wij hebben staten verenigd, maar geen mensen”, stelde hij om vervolgens op de oorzaken in te gaan.
“Mensen zijn onverschillig en sceptisch geworden, er ligt steeds meer nadruk op het pure eigenbelang en het terughalen van geld dat de landen erin stoppen”.

Hier heeft u het antwoord op de vraag wie zijn wij dan. Dus de ideeën van de klassieken enz. hebben ons gemaakt tot onverschillige en sceptici mensen.
Enig idee wat hij bedoeld met het terughalen van geld dat de landen erin stoppen?

Zou hij het pure eigenbelang van de landen bedoelen, zoals Ierland, Griekenland, Portugal, Spanje en Engeland, die de grote netto ontvangers zijn van de gelden uit Brussel.

Ter verduidelijking: In totaal betaalde Den Haag 4.9 miljard Euro in 2003 aan Brussel en vloeide er weer 3 miljard Euro terug in de vorm van landbouwsteun en andere Europese subsidies.

Om de discussie over normen en waarde te openen heb ik de volgende twee op de realiteit gebaseerde punten.
Is in de christelijke leer niet een van de geboden (norm): ” Gij zult niet stelen!”

Heer Balkenende wilt u de heer Zalm direct opdracht geven om alle belastingheffingen dan nu onmiddellijk af te schaffen. Belasting=diefstal.

Een andere in het wetboek vastgelegde norm is, dat oplichting als een strafbaar feit wordt gezien.

Heer Balkenende wilt u de heer de Geus onmiddellijk opdracht geven om niet langer de zogenoemde sociale verzekeringen te veranderen. Immers de kans dat iemand een beroep op deze verzekeringen doet wordt kleiner, aangezien de spelregels steeds eenzijdig worden veranderd, maar daarentegen moet wel dezelfde of zelfs hogere premie worden betaald. En dit is oplichting.
{Geschreven door Louis]

7 REACTIES

 1. FAILLIET

  Het lijkt er toch sterk op, dat er overvloedige elementen aanwezig zijn om het faillissement van de rijksoverheid aan te vragen, nadat ze alle activa hebben geliquideerd en de opbrengsten hebben terugbetaald. Om te beginnen zou er in kort geding beslag moeten worden gelegd op:
  1) de belastingopbrengsten en
  2) lopende rekeningen en deposito’s van de rijksoverheid
  2) de salarisrekeningen van politici en ambtenaren.

  Wie begint het kort geding ?

 2. DE DOGMATISCHE BRUGGEN VAN BALKENENDE

  Als Balkenende oprecht was, dan zou hij zich al lang verdiept hebben in het vraagstuk van de menselijke verhoudingen en hoe die hebben geleid tot het begrip rechtsstaat, zoals die zich o.i.v. de Verlichting t/m het kritisch rationalisme van Popper tot de 2e helft van de vorige eeuw heeft ontwikkeld.

  Dan had hij kunnen vaststellen, hoe de welvaartsstaat tot stand kwam.

  Dan had hij kunnen vaststellen, op welke principes wetenschap en techniek berusten.

  Dan had hij kunnen vaststellen, waar het allemaal misging en -gaat.

  Dan zou hij zich ten diepste schamen voor het arrogante en dogmatische overheidsbeleid en de hypocriete taal die hij en zijn vazallen nu uitslaan.

 3. DE LAMME LENDE VAN BALKENENDE

  Welk beleid Balkenende vertegenwoordigd valt te concluderen uit het artikel: Schiet niet op de boodschapper" van Dirk Verhofstadt op

  http://www.libertarian.nl/N

 4. Balkenende en Normen en Waarden, het is net zo’n logische combinatie als Wijnand Duyvendak die voor de autoindustrie gaat lobbyen.

  Ik ben niet bijbelvast, maar weet wel dat er iets in staat als dat je de andere wang moet toekeren als je geslagen wordt. Nu, dat lijkt me een mooi uitgangspunt om geen stuiver meer aan defensie te geven, of zie ik dat verkeerd, heer Balkenende? Gij zult niet stelen lijkt mij ook een duidelijke. Of staat er in Jan-Peter’s versie "Gij zult niet stelen, de overheid duldt geen concurrentie"?

 5. [4]

  Zoiets:
  Romeinen 13, uit de Statenvertaling

  1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.

  2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.

  3 Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;

  4 Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.

  5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil.

  6 Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde.

  De mythe over Christenen als libertariers avant la lettre heeft niet zo’n hele sterke basis.

 6. [5]

  VERBOUW DE GODSHUIZEN

  Ik stel voor de kansels neer te halen en de godshuizen om te bouwen tot opvangcentra voor geflipte politici en ambtenaren. Overdag mogen ze het zwerfvuil ophalen en de bossen, parken en plantsoenen onderhouden. Verder mogen ze ongedierte en andere plagen bestrijden. Naar eigen keuze, zolang de voorraad strekt. Bedelen en collecteren door (voormalige) politici en ambtenaren worden echter strafbaar gesteld en bestraft met dwangarbeid van tenminste 10 jaren en restitutie van de opbrengsten t.b.v. de dierenbescherming.

  Balkenende mag als eerste opgenomen worden.

Comments are closed.