Moderne kerk : 100 manjaren

Opdienen van mis : 5 manuren

Plaatsing van bliksemafleider

op dak van moskee voor het

afwenden van zijn toorn : 2 manuren

Korte aanroeping : 2 manminuten


Er gaat nogal wat tijd zitten in het instandhouden van religie en het contact met een niet bestaande entiteit! Ook voor het steeds kleiner wordende segment van de bevolking dat overtuigd is van zijn bestaan, zou het wellicht overweging verdienen, te stoppen met het verrichten van handelingen welke verband houden met zijn alomtegenwoordigheid, want waar is het allemaal goed voor ?

Het kost zeeen van tijd en veel geld , terwijl aangetoond is dat er geen correlatie bestaat tussen het opvoeren van aanroepingen en het genezen van kankerpatiënten die zich in het ziekenhuis bevinden.
Het besturen van circa 400 miljard sterren in het melkwegstelsel plus een nog groter aantal planeten en naar schatting nog 100 miljard andere dergelijke stelsels in het heelal noodzaken hem tot een uiterst gecompliceerde organisatie welke hem via de modernste storingsloze breedbandtechnieken, waar de mens nog niet aan kan tippen, in staat stelt met miljarden wezens op hetzelfde moment individueel en doorlopend contact te staan, hun wensen en gedachten te lezen en hen individueel te behandelen overeenkomstig hetgeen zij door middel van het gebruik van de vrije wil waarmee hij hen geprogrammeerd heeft, verrichten tijdens hun leven en zelfs daarna.

Welk belang heeft hij erbij, dat de mens met zijn nietige capaciteit en het beperkte aantal uren dat hem ter beschikking staat, een aanzienlijk percentage van de beschikbare uren doorbrengt met het herdenken van zijn aanwezigheid?
In aanmerking genomen het aantal steken dat hij doorlopend laat vallen en de uiterst slordige en vaak onaangename wijze van behandeling van de planeet, valt er veel voor te zeggen, alle aanroepingen stante pede te staken. Wellicht zal dit hem er toe brengen, om zijn prestaties op te voeren en althans de meest in het oog lopende anomalieen te elimineren.
Hugo van Reijen

37 REACTIES

 1. Zeer duidelijk verwoord, ik zou het bij wijze van spreken zelf gezegd kunnen hebben. Dit als grapje dan. Maar als je gelijk kreeg, waren er een hoop voor ons dus nutteloze gebouwen over. Ik ben zelf streng heiden, maar doe er niets aan.

 2. [2] Ik hou niet zo van heidensheid tegenwoordig, de link met fundamentalistisch ecologisme is me te sterk.

 3. Ik mag toch opmerken dat dit artikel op zich niets met libertarisme te maken heeft?

 4. Tja, als je het geloofsuitgangspunt ridiculiseert en verwerpt, is alles wat erbij komt uiteraard ook flauwekul.
  Terwijl veel ervan door libertarische principes tot stand kwam: het is een gemeente die een gezamenlijk onderkomen wil om bij elkaar te komen. Die een leiding wil, en die taken verdeelt. Die de ruimte wil gaan inrichten, en sommige geloofszaken gevisualiseerd wil zien, zeker toen analfabetisme een veel voorkomend verschijnsel was.
  In zo’n flauwekul artikeltje wordt geheel voorbij gegaan aan de ziekenzorg die de kerk op zich nam, de alfabetisering en de scholing, de armenzorg.
  Allemaal nutteloos?
  Of wordt hier wel erg geredeneerd vanuit de huidige situatie, waar de overheid de rol van seculiere ‘kerk’ maar wat graag op zich neemt, met Nederland als haar parochie.
  Het geloof is beslist niet afhankelijk van de instituten, de instituten zijn afhankelijk van het geloof.
  Het geloof komt eerst: waar 2 of 3 in Christus’ naam bijeenkomen is al sprake van een kerk.

 5. [8]
  Het land waar de klokken niet meer geluid mogen worden, is er slecht aan toe.

 6. [9] Stap in de 21ste eeuw stelletje achterlijke en koop een alarmklok en val mij niet lastig met je waanbeelden.

 7. Het is simpelweg een kwestie van "leven en laten leven". Zolang geen individu of organisatie zich opdringt, mag hij wat mij betreft zoveel organiseren als hij wil, als ik er maar geen last van heb.

  Maar zodra een overheid of gemeente het particulier initiatief aantast, dient zo’n overheid ogenblikkelijk teruggedrongen te worden.

  De nationalisering van de gezondheidszorg door de Zorgverzekeringswet is zo’n aantasting, net als elke poging tot het verbieden van voedselbanken door de overheid er een is.

 8. rustig aan dames.

  "Hey, we cant really be dumb
  If were just following gods orders
  Hey, lets get serious…
  God knows what hes doin
  He wrote this book here
  An the book says:
  He made us all to be just like him,
  So…
  If were dumb…
  Then God is dumb…
  (an maybe even a little ugly on the side)"

  [Frank Zappa, Dumb all over]

 9. [10] Ach vent, je bent zelf ook irritant met je forumvervuiling.

  Leuk in deze contekst: Laat hem die vrij is van alle zonden de eerste steen werpen.

 10. [14]
  Maar… dan is men hier snel uitgepraat.
  Immers, het zijn voortdurend de anderen die langs de meetlat worden gelegd.
  Zelf blijft men gelukzalig, want moreel hogerstaand verklaard binnen een redelijk fictief kader, buiten de lat.

 11. [7]

  ’t artikel van Hugo is volgens mij niet zozeer een ridiculisering, maar alleen een constatering van het zinloze van deze instituten en de instandhouding ervan.

  in ogenschouw genomen dat anno 2007 waarin we van veel zaken de verklaring kennen tegenover de tijden waarin die niet verklaard konden worden en mede daardoor deze instituten konden ontstaan mag dat toch wel opgemerkt worden?

  niemand hier – ahum, bijna niemand toch – vind dat deze instituten verboden moeten worden. alleen reken er dan wel mee dat ze meer kwaad dan goed aanrichten en dat ook altijd al gedaan hebben.

  maar dat is mijn mening.

 12. [15] Hier worden fundamenteel geen personen langs de lat gelegd, maar ideeën.

 13. [16] zeer juist, en daarom heeft het artikel van Hugo op deze site zoveel relevantie als een artikel over of een Kenwood dan wel een Moulinex keukenrobot de betere keus is.

  Relevanter zou zijn om de relatie tussen vrijheid, libertarisme en geloof specifiek te belichten dan louter te poneren dat religie zinloos is – en ik kan niets anders vinden dan dat.

  Maar mijn punt is eigenlijk niet dat dit artikel dan waardeloos zou zijn – dat is het niet, enkel niet relevant genoeg in mijn optiek – maar dat libertarisme in principe neutraal staat tegenover religie. Zoniet het objectivisme, wiens aanhangers een zeer belangrijke deelverzameling vormen van de gevarieerde libertariërsverzameling.

 14. [18] Is dit een nieuwe vorm van Libertarische correctheid? ’t is toch algemeen bekend dat die kathedralen en andere ongein door Kerk-‘belasting’ in elkaar zijn gedraaid. En vanwaar is ’t geloof in waanideeen opeens een onschuldig tijdsverdrijf?
  Hoewel je welliswaar een voorstander van godsdienstvrijheid kunt zijn, kun je tevens uiteraard pleiten dat alle godsdienst volkomen achterlijk is – of je nu in God geloofd of de Staat, dat doet daar niks aan af.

  Om Jan Vis aan te halen:
  "Als het gaat om verhalen die niet op een wetenschappelijke manier te bewijzen zijn staan er dus twee mogelijkheden ter beschikking. Men kan geloof hechten aan de verbeelding, een hele collectie onwaarschijnlijkheden zoals goden, godinnen, engelen, onnatuurlijke wonderen en voorts een schepper van het heelal die blijkbaar alles en iedereen bestuurt, een hiernamaals dat al naar gelang iemands aardse levenswandel een brandende hel of een zinnestrelend lustoord is en tenslotte een hemelse vader die tegemoet komt aan de behoefte elke verantwoordelijkheid uit handen te geven.
  Anderzijds kan men kiezen voor het ontwikkelen van een eigen idee omtrent de werkelijkheid, zo logisch en zo samenhangend mogelijk uitgewerkt en absoluut verstoken van wilde fantasieën die geen enkele samenhang met elkaar en met de rest van de werkelijkheid hebben.
  Hoewel het cultureel verklaarbaar is blijft het toch een merkwaardig en zelfs wel ergerlijk feit dat verreweg de meeste mensen kiezen voor het godsdienstige verhaal of een moderne zogenaamd spirituele variant daarvan. Zij kiezen dus voor het ongerijmde. Dan behoeft het waarlijk niet te verbazen dat het tot op heden in de wereld zo een dwaze bedoening is..!"
  http://www.libertarian.nl/N

 15. [19] Helaas hebben de meeste religieuze personen nooit gekozen. Zij zijn geboren in een godsdienstig gezin en vanaf de geboorte vergiftigd met ideeen die wel heel onlogisch zijn.
  Ik moge hier aan toevoegen, dat het geenzins zeker is dat ik zelf mijn religieuze ideeen had kunnen afschudden , als ik er mee opgevoed was. Maar ik heb god nooit gekend, dus ik heb gemakkelijk praten.

 16. [20] Je kinderen een relgieuze opvoeding geven valt mi. dan ook onder zwaar (geestelijk) geweld.
  "Maar ik heb god nooit gekend, dus ik heb gemakkelijk praten."

  Wie trouwens wel? 😉

 17. [20]

  Is niet zo moeilijk om onder die doctrine vandaan te komen; gewoon de juiste vragen stellen.

 18. [22] Dat is nou juist de kunst van een "goede" religieuse opvoeding leren of geen vragen te stellen of ze op een onfalsifieerbare manier te beantwoorden (het is gods wil, vanwege de vrije wil van de mens etc.)

 19. [21]
  Weer éen zeer ruime uitleg van het beginsel ‘geen geweld initieren’?
  Dit beginsel lijkt net zo uitrekbaar als het begrip ‘volksvijand’.
  Lijkt ook al drijfzand, waarop geen degelijk huis kan worden gebouwd.
  FFI geeft hier natuurlijk een valse voorstelling van zaken. Gelovige ouders voeden hun kinderen uiteraard op zoals zij dit zelf het beste achten: in waarheid en geloof.
  Er is geen kwaadaardig verlangen tot indoctrineren.
  [20]
  God wordt voornamelijk indirect ontmoet, zoals het licht van de zon.
  Ik ben niet met Maria opgevoed. Toch kan ik met een open mind lezen over de visioenen b.v. die zeer verschillende kinderen steeds tegelijkertijd en zeer regelmatig hadden, in Medjugorye. Wie dit op zich laat inwerken, kan onmogelijk volhouden dat we hier met een louter ‘psychisch’ verschijnsel te maken hebben.
  Al 2000 jaar bestaat er een ongelooflijke hoeveelheid van getuigenissen, over ontmoetingen met engelen, Christusverschijningen, visioenen, profetieen, voorspellende dromen, wonderen, gebedsgenezingen enz.
  Als slechts 1% daarvan feitelijk is zoals het zich voordoet, als iets dat van buiten komt, dan kunnen alle gegevens over een extra-dimensie waar zijn, en daarmee ook de bijbelse gegevens.
  Misschien wel rationeler dan menigeen veronderstelt.

 20. [24]
  YAAAA …. YAAAA … de dooien zullen opstaan …. en prompt weer liever hardstikke daud zijn … zodra zij zien welk een afschuwelijke bende God (zo die bestaat) van de aarde en mensheid heeft weten te maken …

  Wat wonderen betreft … vertel of fantaseer er eentje, en het zal binn een mum zwaar zijn overtroffen. What a bummer …

  Godsdiensten zijn in feite oneindig erger en slechter dam de meest afschuwlijke oplichtingen. Ouders die daar aan voorbij gaan of zelf op steunen zijn op zijn minst zwaar nalatig.

 21. [24] Verschijningen van Maria en andere dignitarissen zeggen meer over de persoon bij wie de verschijning plaatsvindt dan over Maria. Het is de mens zelf die hallucineert.
  Hoe komt het dat Maria nooit verschijnt bij een protestant of een islamiet ?

 22. Ik sta wel te kijken van de virulente haat tegen het christendom hier.
  Volgens mij heeft het christendom – het protestantisme dan toch – een grote rol gespeeld in het ontstaan van het concept vrijheid, en wel omdat het christendom een individualistische godsdienst is. Het individualisme heeft onder christelijke impuls de gelegenheid gekregen vorm te krijgen en heeft het decor gevormd waarin het liberalisme is kunnen ontstaan. Dat het nergens anders is ontstaan is daar al tekenend voor. En kijk naar de States, die hadden nooit bestaan zonder christendom.
  Daarom waardeer ik de maatschappijstructurerende werking van het christendom. (hoewel ik die flurk van de Christenunie wel een enkele rit naar de hel wens met zijn gedwaal over christendom en socialisme). Hoewel ik graag agnostisch sta tegenover geloof kan je mij een cultuurchristen noemen. Daarmee heb ik als libertariër ten aanzien van godsdienst dezelfde houding als Friedrich Hayek dus ik voel me niet in slecht gezelschap.

 23. [26]
  Ik doe nog geen uitspraak over wat of wie er verscheen in welke gedaante.
  Het laat zich aanzien als Maria. Daarmee scheert men niet ogenblikkelijk alle Mariaverschijningen over 1 kam.
  Maar hier zagen zeer verschillende kinderen, steeds samen, tegelijkertijd, dezelfde figuur verschijnen, en bestaan er foto’s waarop te zien is dat zij naar hetzelfde punt kijken.
  Dit niet slechts op 1 dag, nee, gedurende een lange periode.
  Niet mogelijk dit op hallicunaties te gooien.
  En verder gaat het niet om Maria, maar altijd weer over Christus, waarnaar ook deze verschijning verwijst.
  Wellicht hebben protestanten deze geloofssteun niet nodig?
  Er is immers geen sprake van een automatisme.
  Maar dat wordt speculeren over hemelse beslissingen.
  Mijn punt: er moet daar iets uit een extra-dimensie zijn verschenen.

 24. [27] In mijn tijd zagen strikte protestanten in Maria-verschijningen
  hetzij bedrog hetzij demonenwerk.

  Groetz,

  Cincinnatus

Comments are closed.