“Plato, Kant en Hegel direct te associëren met massavernietiging, is potsierlijk” zo is beweerd. Als deze persoon de associatie had begrepen als zouden deze filosofen de Holocaust zouden hebben goedgekeurd, dan ben ik het ermee eens. Alleen, hij heeft het verkeerd begrepen. Met zeer veel recht zouden deze filosofen kunnen stellen “Wir haben es nicht gewusst!” Maar is dit voldoende? Ontslaat dit hen van hun verantwoordelijkheid?

In The ominous parallels ontwikkelt Leonard Peikoff een theorie over de wortels van het nazisme. En die wortels liggen volgens hem voornamelijk in de metafysische, epistemologische, ethische en politieke fundamentals van de stromingen die in Duitsland meer dan elders unchallenged gebleven zijn. Op al deze gebieden toont Peikoff hoe deze fundamenten de noodzakelijk voorwaarden waren om een destructieve beweging als het nationaalsocialisme tot een “succes” te maken.

Dat het een succes genoemd wordt, mag enigszins shockeren. Maar ook dit gaat naar de fundamentele betekenis van de dingen. Als moraal – en dan niet in de descriptieve, maar eerder in de normatieve betekenis van het woord – niet objectief is, niet door een denkproces kenbaar kan gemaakt worden, als het “cultuurgebonden” is, als het relatief is,… waarom vinden we het nationaalsocialisme dan slecht? Volgens welke standaard kunnen we het veroordelen? Geweld is ook een cultuur. Of om het met de woorden van een nationaalsocialist te zeggen: “Goed is datgene wat het Arische volk goed vindt; slecht is datgene wat het verwerpt”.

Metafysica

Peikoff legt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingen die tot de verschrikkelijkste dictatuur van de moderne geschiedenis hebben geleid niet uitsluitend in de handen van Plato, Kant en Hegel. Hij noemt hen alleen omdat zij van groot belang zijn geweest, omdat het sleutelfiguren zijn. Plato noemt hij de vader van het collectivisme, de eerste totalitaire theoreticus. En zijn sublimatie van het collectieve, zeg maar de staat, is een direct gevolg van zijn visie op de werkelijkheid, van zijn metafysische leerstelling. De materiële wereld waarin wij leven is slechts een imperfecte weerspiegeling van de ware realiteit. Deze realiteit te kennen vergt een bijzondere kwaliteit.

<%image(20070811-plato.jpg|410|480|)%>

En voor Plato is die kwaliteit de verantwoording voor de absolute macht. De wereld moet geregeerd worden door de filosofen. Diametraal tegenover Plato staat een man die de wereld waarin wij leven, die welke wij waarnemen voorstelt als de enige werkelijkheid. De werkelijkheid bestaat uit concrete, individuele entiteiten die allemaal beantwoorden aan de wetten van hun eigen natuur. De man heette Aristoteles.

In een kort historisch overzicht geeft Peikoff weer hoe de filosofie zwalpte tussen Plato en Aristoteles en hoe het Aristotelianisme op zijn hoogtepunt – in de eeuw van de verlichting – werd vermoord in Duitsland. De moordenaar was Immanuel Kant.

Epistemologie

<%image(20070811-kant.jpg|276|350|)%>

Kant legde de nadruk op de kennisleer. Hij stelt dat bij ieder cognitief proces de geest automatisch de ontvangen gegevens wijzigt en vervormt. De geest filtert en structureert het verkregen materiaal volgens een set van aangeboren subjectieve processen waaraan het niet kan ontsnappen. Wat we zien, is niet de werkelijkheid, maar de eigen creatie daarvan. Voor Kant is de rede ontoereikend om de realiteit te kennen. Kennis wordt ingeruild voor geloof. Kant herintroduceerde, redde het mysticisme. De nationaalsocialisten maakten handig gebruik van de mystiek. Kant lanceerde de eerste aanval op de rede, de Duitse dichters en filosofen na hem voltooiden de misdaad en de nazi’s hadden vrij spel voor hun logica. Zonder ooit enig logisch systeem te hebben ontwikkeld hebben zij handig gebruik gemaakt van de sfeer van polylogisme om de geldigheid van redeneringen die streden met de eigen doelstellingen van tafel te vegen.

Kant zelf was geen volbloed etatist. Zijn politieke visie is historisch gezien van weinig invloed geweest. Daarvoor was hij net iets te veel individualist. Hij begreep namelijk niet dat dit streed met zijn metafysische en epistemologische fundamenten. Zijn invloed kwam echter voort uit het feit dat zijn aanval op de rede de deur wagenwijd openzette voor een hele reeks “volgelingen” die de Aristoteliaanse wet van de identiteit verder op losse schroeven zetten en het denken van de mens steeds dichter bij de acceptatie van de totale staat wist te brengen. De belangrijkste en meest etatistische daarvan was Hegel.

<%image(20070811-hegel.jpg|384|480|)%>

Zoals Plato en Kant was Hegel in metafysica een idealist. De ware werkelijkheid is een niet-materiële dimensie, buiten tijd en ruimte en los van menselijke waarneming. De werkelijkheid is een dynamisch kosmisch gedachteproces waarnaar gerefereerd wordt als de Geest, de Wereldrede, het Absolute, God. Marx heeft Hegel’s Geest vervangen door materie, en economische belangen, en de racisten hebben het vervangen door “bloed”.

Ethiek

In wezen zijn er twee aan elkaar tegengestelde benaderingen van de moraal mogelijk: egoïsme of altruïsme. De eerste gaat ervan uit dat de mens voor zichzelf moet leven en instaan, de tweede is gebaseerd op leven voor een of andere entiteit buiten zichzelf, op zelfopoffering.

Dat zelfopoffering de belangrijkste, meest gewaardeerde eigenschap was voor de Nazi’s wordt duidelijk onder meer uit slogans zoals “Du bist nichts; dein Volk is alles”. Het was Kant die als eerste gezegd had “Du bist nichts”.

De leer van het pragmatisme stelt bovendien dat de waarheidsgraad van iets wordt beoordeeld naar het nut, en dit zowel in wetenschap als in moraal. Ethische ideeën worden slechts aanvaard zolang zij “werken”. Een gebod als “Gij zult niet doden” is slechts geldig zolang het nuttig is. Goed en kwaad, net als waarheid en valsheid, zijn niet rigide, maar relatief. Ziehier de rechtvaardiging voor geweld: het individu is niets, moet alleen leven in functie het geheel (altruïsme), goed is datgene wat nuttig is voor het geheel (pragmatisme) en wie niet meewerkt aan het goed is slecht. Het ultieme antwoord is vernietiging.

In elke aspect van het nationaalsocialisme komen de elementen terug die ons leiden naar de filosofische fundamenten van Plato, Kant en Hegel en al hun mystiek-collectivistische aanhangers. Geen enkele filosoof zou op zijn eentje in staat geweest zijn een cataclysme als het nazisme voor te brengen. Maar het feit dat de filosofie in Duitsland was doordrenkt van idealisme, altruïsme en pragmatisme, tezamen met mystiek, racisme, irrationalisme en polylogisme, het feit dat er geen weerstand was, dat er decennia lang geen enkele dichter of filosoof de redelijke lof van het individu heeft gezongen, dat heeft het Duitse volk tot de hersendode massa gemaakt, met een overvloed aan mensen die desgevraagd de trekker overhaalden en achteraf met recht konden zeggen dat ze nergens van wisten.

68 REACTIES

 1. [30] Natuurlijk is het hele systeem gebaseerd op kwaliteitscontrole door de klant. Maar ik denk dat die dit aan de praktijk uitbesteed aan een soort consumentenorganisatie, omdat het moeilijk te boordelen is wat een goede chirurg is. De klant zal aan deze organisatie melden of hij tevreden is over het resultaat en die gaat dan een berg statistiek bijhouden. Ik denk dat een beun chirurg niet alleen niet ver komt, maar dat zonder goede opleiding niet eens de verzekeraar vindt die hem wil verzekeren tegen een redelijke premie.

 2. [29] Als vakkenvullers het tot gewild chirurg schoppen, dan vergroten zij het aanbod op de markt voor operaties. Hierdoor zal de prijs dalen. Je bent niet afhankelijk van de goedheid of slechtheid van mensen, bij meer aanbod gaat de prijs automatisch omlaag. De reden dat er niet meer opleidingsplaatsen zijn is dan ook een numerus fixus en dan komen we weer bij de overheid en het geweld waarmee die de markt verstoord.

 3. [31]
  Er zal in geval van volledige privatisering ongetwijfeld een soort van controlesysteem komen, maar ook iets als een prijs/kwaliteit verhouding.
  Wat dus zal inhouden dat de kwaliteit van de zorg afneemt naarmate je minder te besteden hebt. Extra lullig voor mensen die door ziekte of handicap juist meer afhankelijk zijn van medische zorg maar door deze ziekte of handicap niet de middelen kunnen opbrengen om kwalitatief goede zorg aan te schaffen.

  Voor Spynose; arme zieke mensen zullen dus overgeleverd zijn aan onverzekerde kwakzalvers > sociaal darwinisme
  of ga ik te snel…

 4. [33] Overal waar monopolies zijn vervangen door de vrije markt is de kwaliteit toegenomen en zijn de prijzen gedaald. Ik denk dat dit betekent dat er voor de rijken een extra laag superzorg bovenop komt, maar dat voor de armen de bestaande zorg beter en goedkoper wordt.
  Een monoplie levert namelijk per definitie slechtere producten en diensten, omdat het anders geen geweld zou nodig hebben om zijn producten aan de man te brengen.
  De huidige ziekenhuizen zwermen van de managers die behalve veel geld kosten, ook verplegend en zorgverlenend personeel demotiveren. Voor een vrije markt een eitje om een concurrerend ziekenhuis neer te zetten.

 5. [30] BoK
  Het begrip &#8220;sociaal darwinisme&#8221; is sowieso niet behoorlijk gedefinieerd.
  http://nl.wikipedia.org/wik
  Als je vindt, dat ik had behoren te begrijpen, wat je ermee bedoelde, omdat Lodderzat er genoeg van begreep om er op te reageren (let op de drogreden), naast het feit, dat in de eerste plaats Owl en Pcrs daarop hebben gereageerd), terwijl Lodderzats visie erop weer verschilt van die van Owl, moet ik je teleurstellen.

  Je reacties bewijzen alleen, dat je er behoorlijk wat mainstream collectivistische vooroordelen op na houdt (veel teveel om overal serieus op in te gaan), zoals de suggestie, dat in een gedirigeerde maatschappij iedereen &#8220;gelijke kansen&#8221; (wat zijn dat dan precies?) zou krijgen en de staat iedereen aan zijn basisbehoeften (wat dan allemaal ?) zou kunnen helpen, wat aperte onzin is, zoals iedereen, die een klein beetje om zich heen gekeken heeft, onmiddellijk moet toegeven.

  De wereld is nu eenmaal onvolmaakt en zal dat altijd blijven. Te meer, naarmate er meer zaken worden afgedwongen en de mens zijn &#8220;medemens&#8221; (meestal uit machtswellust of misplaatst &#8220;idealisme&#8221;) nog meer in een dwangbuis stopt. Maar a priori er vanuit gaan, dat de wereld zich maar het best laat dirigeren, of vooral maken, getuigt van grove miskenning van de mens, van de natuur en van een mateloze overschatting van het menselijk kunnen.

  En wat die hulpbehoevenden betreft, die zijn al eeuwenlang door het particulier initiatief opgevangen (denk aan de diaconie, Leger des Heils, Humanitas, etc.). Alleen vond de overheid vanaf een bepaald moment van zichzelf, dat die het beter kon en sindsdien heeft die overheid het particulier initiatief uit jalouzie en uit machtspolitieke (marxistische) overwegingen grotendeels verdrongen. Maar het is van oudsher particulier initiatief.
  En nu is het afschuifsysteem in werking getreden: "laat het maar aan de overheid over". Zo gemakzuchtig en onverschillig zijn de meeste mensen (geworden). Terugdraaien zal dus erg moeilijk worden, maar het is wel de enige manier.

  [32]En als dat zo doorgaat, zal het vakkenvullen straks onbetaalbaar worden. 🙂
  (Zo zie je maar. Enfin, vroeger werden er krantenjongens miljonair. Denk maar aan types als Rupert Murdoch. En als ik BoK goed begrijp, heeft zelfs hij geen probleem met een analfabeet in een Mercedes. Alles went nietwaar, maar zelf nadenken blijkt meestal te lastig.)

  Aan de andere kant ziet de staat ook liever wat minder chirurgen. Mits die staat er maar "genoeg" belastingen van binnen krijgt en niet teveel wederspannigheid ondervindt, als tenslotte ook zij aan de leiband gelegd worden.

  [34]Precies Pcrs, je klopt de woorden uit mijn keyboard.
  Wat ík nou nooit begrijp is, dat er zoveel (wannabe-)intellectuelen rond schijnen te lopen, die maar niet kunnen (of nog erger willen) begrijpen, hoe het toch kan, dat de vrije markt vele malen efficienter en dus ook veel goedkoper werkt dan (overheids-)monopolies en (dito) kartels. En het is toch zo simpel.
  Begrijp jij het ?

  SpyNose

 6. [35]
  Ah, nu ligt het ineens aan het begrip "sociaal darwinisme"? Misschien een keertje verder zoeken dan het vertrouwde wikipedia.

  "Je reacties bewijzen alleen, dat je er behoorlijk wat mainstream collectivistische vooroordelen op na houdt (veel teveel om overal serieus op in te gaan)"
  En dit is geen drogreden?

  "zoals iedereen, die een klein beetje om zich heen gekeken heeft, onmiddellijk moet toegeven."
  En hoppa, nog een…. dat weet toch iedereen….

  "Maar a priori er vanuit gaan, dat de wereld zich maar het best laat dirigeren, of vooral maken, getuigt van grove miskenning van de mens, van de natuur en van een mateloze overschatting van het menselijk kunnen."
  En ervan uitgaan dat de wereld het best draait zonder enig bestuur getuigd van geniaal helder inzicht en realiteitszin?

  Maar we kunnen wel over en weer blijven schelden, liever heb ik je uitleg over dat zwitserse particulier initiatief.

  [34]
  ik geloof zeker dat meer privatisering een verbetering in efficiëntie en kwaliteit kan brengen en dat de medische zorg er goedkoper door wordt. Ik werk zelf af en toe als vrijwilliger in de zorg en het kan idd veel beter (en goedkoper). Ik heb alleen weinig vertrouwen in totale (ongecontroleerde) privatisering van de zorg (of de hele maatschappij) op basis van een ideologie, uitgedacht door een paar filosofen (eigenlijk economen) die sociaal darwinisme (daar is ie weer)acceptabel of zelfs wenselijk vinden.

  Ik heb mijn grote twijfels of we daar allemaal ‘vrijer’ van worden

 7. [24]
  Boer op Klompen,

  Dus omdat jouw buurman plastic op straat gooit, doe jij het ook maar? En omdat je buurman langs een creperende bedelaar loopt, voel je ineens geen zorg meer voor die persoon? Dat lijkt me dan vooral aan je eigen mentaliteit liggen. Natuurlijk zal er in een libertarische maatschappij een bepaald percentage mensen rondlopen die het niet kan schelen wat er met hun medemens gebeurt. Maar kennelijk is dat percentage toch klein genoeg om in de huidige democratische maatschappij veruit in de minderheid te zitten. En als dat soort mensen in de meerderheid waren, zou ook de huidige maatschappij geen "sociaal" vangnet hebben. Dat een deel van de huidige meerderheid dan maar denkt dat de kosten vooral op de ander moeten worden afgewenteld, pleit eerder tegen democratie, dan tegen libertarisme. Want hoewel het lichtelijk koud en calculerend is om een bedelaar te laten creperen, is het zowel calculerend als hypocriet om een bedelaar wel te helpen, maar dan op andermans kosten en inspanning.

  Het blijft ook een vorm van slavernij om iemand anders onvrijwillig in te zetten voor je eigen overleven of dat van een ander. Zolang het "slechts" een klein percentage mensen betreft die niet voldoende kunnen produceren om te overleven, lijkt het misschien niet zo’n groot probleem. Maar in dat geval is het ook niet erg moeilijk om aan voldoende vrijwillige donaties te komen. Bovendien zal in dat geval familie en private verenigingen waarvan mensen deel uitmaken het kunnen overnemen. Afgezien nog van verzekeringen die mensen zullen afsluiten als ze niet langer kunnen rekenen op hulp van de Staat. Je kunt je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, ziekte, onvrijwillige werkeloosheid, enzovoorts. Desnoods kunnen ouders hun ongeboren kinderen verzekeren tegen de minieme kans dat deze gehandicapt worden geboren, of dit worden voordat ze hun eigen verzekeringen kunnen afsluiten.

  Maar denk je bovendien eens in wat er zou gebeuren als er werkelijk een veel groter percentage werkelozen zouden bijkomen. Dan wordt het ineens een stuk minder vanzelfsprekend om ze allemaal te helpen. En dat geldt zowel in het libertarische scenario, maar ook in de huidige maatschappij. Als er zulke enorme werkeloosheid of ziekte ontstaat dat mensen zich blauw moeten betalen aan belasting of private premie, zal een groot deel van de zogenaamde "solidariteit", wegsmelten als sneeuw voor de zon. Want mensen willen toch in de eerste plaats zelf een aangenaam leven. Af en toe eens wat geld weggeven aan echte hulpbehoevenden geeft ze wellicht een goed gevoel over zichzelf, maar hoe hoger de lasten worden, des te minder zullen mensen dit nog als rechtvaardig beschouwen. Zeker in het huidige systeem, waarin mensen weten dat 90% van hun belastingen helemaal niet naar echte hulpbehoevenden gaat, en waarbij de uitkeringen ook nog eens veel hoger zijn dan puur om echte nood te ledigen. Dat ondermijnt juist het gevoel van medeleven.

 8. [33] [36]
  Boer op Klompen,

  Hoe had je de maatschappij in het algemeen, of de gezondheidszorg in het bijzonder, dan willen regelen? Dat er geen enkele verhouding is tussen betaling en bewezen diensten, en tussen werken\investeren en wat je ervoor terugkrijgt? Het enige alternatief voor een vrije maatschappij in de zin die het libertarisme bedoelt, voor zover ik kan zien, is een maatschappij waar mensen worden gedwongen om dingen te doen of laten voor een ander. En dat opent de deur naar willekeur. Wat me iets lijkt waar je juist tegen bent. Want hoe wou je gaan bepalen wie precies wat moet doen of laten, voor wie en hoeveel?

  Nu krijgen wellicht de rijkste mensen de beste gezondheidszorg, en het beste in alles, maar wil jij juist de armsten de beste gezondheidszorg bieden? De rijksten hebben uitgaand van een principiële gelijkheid van de mens, een even groot recht op de beste artsen. Of wil je een loterij, waarbij het toeval de gelukkigen aanwijst die de beste artsen krijgen? Maar is het feit dat iemand rijk of arm is geboren, op zichzelf al niet een loterij?

  Als rijkdom bovendien in veel gevallen geen kwestie van puur geluk is, maar van maatschappelijk nut en waardering, maak je het onaantrekkelijk om nuttig te zijn. En hebben de zwakkeren het ook gelijk een stuk slechter, omdat zij volledig afhankelijk zijn van de sterkeren. Hoe productiever de sterksten zijn, hoe meer ze produceren dan wat ze zelf strikt genomen nodig hebben, des te meer hebben ze over om te geven aan de zwakkeren.

  Bovendien hebben de meeste mensen, behalve misschien de top 1% van de rijken, een verzekering nodig die eventuele echt grote ziektekosten dekt. En die gaat geen onderscheid maken tussen de rijkere en minder rijke patiënten, tenzij mensen een veel hogere premie willen betalen. En waarom zou een rijk persoon de beste chirurg aanzoeken, tenzij hij ook echt die chirurg nodig heeft? Een rijke hartpatiënt heeft minstens evenveel behoefte aan de beste cardioloog als een arme hartpatiënt. Als het werkelijk zo’n verschil maakt in overlevingskansen tussen de "allerbeste" arts, en de "zeer goede" arts, waarom zou een arme hier dan meer recht op hebben dan een rijke? Of nu de één of de ander een grotere sterfkans heeft, het blijft menselijk gezien even erg.

  De kans dat een rijk persoon "zomaar" de beste artsen onder de neus van de armen wegrooft, is dus bijzonder klein. En als dat wel zou gebeuren, in het bizarre geval dat een rijk persoon de beste hersenchirurg zou willen inzetten voor een cosmetische ingreep: Wat is het alternatief? Mensen allemaal een gelijk inkomen geven, ongeacht hun nut of productiviteit? Dat heeft zowel in theorie als in praktijk bewezen niet te werken. En als je alleen de "belangrijke" zaken, zoals gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, voedselvoorziening, etcetera, onafhankelijk maakt van inkomen: Waarom zouden mensen dan nog productief zijn, als ze met hun inspanningen hoogstens trivialiteiten kunnen kopen?

 9. [36] Ik hoor vanmorgen op de radio dat bij TempoTeam heftruck chauffeurs morgen aan de slag kunnen. Ik weet zeker dat tempteam voor een cultureel antropoloog niets kunnen vinden de komende 2 maanden. De enige manier waarop een cultureel antroploog momenteel een baan krijgt, is als de overheid de heftruckchauffeur onder dreiging van geweld geld uit zijn zak klopt en er een baan mee creert op een universiteit. Moeten intellectuelen vrezen dat ze zonder overheidsgeweld niet kunnen overleven ? Natuurlijk zal het zonder geweld, voor sommigen wat moeilijker worden (die er van afhankelijk zijn). Je houd immers alleen de banen over waar behoefte aan is. Maar al met al worden er dus meer behoeftes vervuld, omdat de mensen die nu iets doen waar geen behoefte aan is, iets moeten gaan doen waar wel behoefte aan is.

 10. [37] Ik denk ook dat als je politiediensten laat concurreren, dat die zullen gaan kijken hoe je het efficients de veiligheid vergroot. Dat is denk ik (maar dit is speculatie) als je jonge jongens zo snel mogelijk uit probleem gezinnen weghaalt. Gezinnen waar ze in feite niet welkom zijn. Daar komen meestal de criminelen vandaan (lees ook freakonomics en verband tussen legalisering abortus en daling crinimliteit15 jaar later). Daarbij mag natuurlijk geen geweld gebruikt worden, maar ik denk dat die politiediensten de ouders geld zullen bieden om de kinderen in een pleeggezin te plaatsen. Hiermee vloeit geld van de abonnementhouders van de politiediensten naar kansarme jongeren.

 11. [39] Precies! En ik zie dus niet in waarom die cultureel antropoloog dan maar niet zolang als heftruck chauffeur aan de slag zou kunnen gaan. Hier laat ik dan de (ook al weer afgedwongen) noodzaak voor een heftruckdiploma gemakshalve even buiten beschouwing, dat lijkt me niet zo’n hele grote hobbel.

  Maar zolang die antropoloog de keuze heeft tussen zijn hand ophouden of zijn broek ophouden zul hij in de regel voor het eerste kiezen. In een libertarische samenleving zal keuze wat minder voor de hand liggen.

  Er is niks mis met vrijwillige werklooshied, zolang die niet door anderen bekostigd hoeft te worden.

 12. [3] Beste SpyNose,
  ‘Kant heeft de rede vermoord’ schreef ik. "Ik heb het noodzakelijk geacht de kennis af te zweren, om plaats te maken voor geloof." schreef Kant in de inleiding tot de tweede editie van zijn Kritiek. Hitler verklaarde het intellect als een "levensziekte". Ziedaar de epistemologische betekenis van Kant in de ontwikkeling van de orgie van collectivistische filosofieën, doctrines en regimes.

  Kant heeft ook het individu zijn recht op geluk ontkend, en vervangen door plicht. Kant’s ethiek mag dan wel individueel geconcipieerd zijn, het ‘for whom’ van goed en kwaad ligt echter buiten het zelf. Kant was een volbloed altruist. Morele perfectie is alleen bereikbaar in totale zelfloosheid. De "morele" mens is goed voor zijn medemens, goed voor de maatschappij, goed voor het volk… Alleen Pflichterfüllung leidt tot eeuwige roem (Mein Kampf). Ziedaar de ethische betekenis van Kant voor het Nazisme.

 13. [40] Als je hier even over doordenkt lijkt me dit niet zo’n handig idee. Dit werkt een levendige kinderhandel in de hand, omdat het voor bepaalde groepen aantrekkelijk maakt ongewenst nageslacht te produceren. Men krijgt geld om ontslagen te worden van de verantwoordelijkheid (opvoeden in een liefdevolle omgeving) die behoort bij de genomen beslissing (het kind te verwekken, of minimaal het risico nemen een kind te verwekken).

  Het weghalen van kinderen bij onverantwoordelijke ouders (waar ligt de grens? Wie bepaalt dat?) kan evt. acceptabel zijn in het kader van de door jou geschetste doelstelling, maar dat te compenseren (belonen) met geld spant m.i. het paard achter de wagen, en draagt bij aan de verdere verhufterisering van de maatschappij. Zie uithuisplaatsing liever als een straf; als de ouders dat ook daadwerkelijk zo ervaren (in plaats van als een opluchting) zal dit een motivator zijn voor het wel sociaal opvoeden van hun kroost.

 14. [36] "Ik heb alleen weinig vertrouwen in totale (ongecontroleerde) privatisering van de zorg (of de hele maatschappij) op basis van een ideologie, uitgedacht door een paar filosofen (eigenlijk economen) die sociaal darwinisme (daar is ie weer)acceptabel of zelfs wenselijk vinden." Wat je ook moet bedenken is dat je je eigen leven al op deze manier inricht. Als je iets van je partner wilt, zet je haar geen pistool op de neus, maar onderhandel je iets uit. Vrijheid is dus geen rare experimentele studeerkamer hocus spocus. Ook landen onderhandelen oha met elkaar tot bilaterale verdragen, zonder dat er een ‘staat’ is die boven deze landen staat en de contracten met geweld kan afdwingen (VN heeft geen eigen strijdmacht).

 15. [45] Het is moeilijk te voorspellen hoe concurrerende politiediensten zouden proberen de misdaad terug te dringen. Als het zo loopt als je zegt, zal het experiment snel gestaakt worden en een volgend idee geprobeerd. De vergoeding zal in ieder geval laag genoeg moeten zijn om kinderproductie niet uit te lokken, maar hoog genoeg om ze te verleiden de opvoeding uit handen te geven. Als ze echt niets om die kinderen geven, is een relatief lage prijs voldoende (1 euro, de ouders besparen immers ook geld door het uit handen geven van de opvoeding). Ik denk niet dat dit kinderproductie uitlokt.

 16. [36]BoK
  OK, laat ik beginnen met de particuliere hulp in Zwitserland. Volgens mij ter beschikking staande gegevens waren er in 2005 437 particuliere gecertificeerde hulporganisaties in Zwitserland. Die incasseerden gezamenlijk SFR 2,38 Miljard. Dat was 28% meer dan het jaar ervoor. Dat is 0.7 a 0.8 % van het Zwitserse BNP. Op een bevolking van ca. 7,5 miljoen inwoners.

  Let wel, dat zijn alleen de geregistreerde inkomsten van DIE hulporganisaties. Daarnaast heb je uiteraard nog allerlei andere vormen van particulier initiatief.

  Dan zijn hier een paar FAQ&#8217;s over de vrije markt.

  http://www.liberales.be/cgi

  Maar vertel nou eens eerst, wat je precies onder &#8220;gelijke kansen&#8221; verstaat ? Is dat een "gelijke kans" om chirurg te worden? Voor wie dan, of hoe hoog moet die kans zijn ? En hoe lang moet die kans geboden worden? En hoe vaak ? En door wie dan? En hoe dan?

  Of is dat een "gelijke kans" om busschauffeur te worden? Of vrachtwagenchauffeur? Of zeekapitein? Of straaljagerpiloot? Of DJ? Of designer? Of loodgieter? Of topvoetballer? Of tenniskampioen ? Of winnaar van de Postcodeloterij? Of voor allemaal ?

  Ik maak geen gekheid. Ik laat alleen zien, hoe onzinnig begrippen als &#8220;gelijke kansen&#8221; zijn. Dit soort begrippen is alleen maar uitgevonden om de kiezer in verwarring te brengen, zodra hij zich politiek probeert te orienteren. Pure propaganda, waar alleen de poltici en ambtenarij van profiteren, maar niet de hardwerkende belastingbetaler die voor de politieke uitvreters zijn leven lang krom ligt.

  Ik vraag me af, waarom je niet op mijn vraag over sociaal darwinisme in wilt gaan, maar mij een scheldpartij in de schoenen probeert te schuiven. Waarom zou ik &#8220;een keertje verder zoeken dan het vertrouwde wikipedia&#8221; naar wat JIJ zou kunnen bedoelen, terwijl JIJ het antwoord &#8220;weet&#8221; ? Waar heb je het over ? Ik gaf alleen maar aan, dat het begrip "sociaal darwinisme"slecht gedefinieerd is. Jij gebruikt het, niet ik. Mag ik dan alsjeblieft vragen wat JIJ bedoelt ?

  &#8220;En dit is geen drogreden?&#8221;

  Weet je wat een drogreden is ? Het lijkt erop van niet.
  Dit vermoeden wordt bevestigd door je volgende opmerking:

  &#8220;En hoppa, nog een…. dat weet toch iedereen….&#8221;

  Dat je nog steeds van mening schijnt, dat de wereld zich door één mensenhand zou MOETEN laten dirigeren blijkt uit je volgende vraag:
  &#8220;En ervan uitgaan dat de wereld het best draait zonder enig bestuur getuigd van geniaal helder inzicht en realiteitszin?&#8221;

  Ik zou zeggen: denk eerst eens zelf kritisch na, VOORDAT je mainstream meningen van &#8220;anderen&#8221; klakkeloos overneemt.
  Het artikel in Liberales kan daarbij een eerste steuntje zijn.

  Verder sluit ik me grotendeels aan bij Owl en Pcrs, die zeer verdienstelijk uitleg gaven. Waar vind je zo&#8217;n persoonlijke service tegenwoordig?

 17. [43] Arjen,
  Bedankt voor deze belangrijke tip. Ik heb het -natuurlijk- zelf ook even nagekeken:

  http://www.textlog.de/kant-

  Klopt dus.

  Dat Mein Kampf "Pflichterfüllung" verheerlijkt, was mij bekend, maar is voor de lezer wellicht ook nuttige informatie.

  Daarom is dit soort artikeltjes als het onderhavige van essentiele betekenis. De meeste bezoekers hebben Kant zelf nooit gelezen, hoogstens OVER Kant. Laat staan, dat men voldoende kritisch over Kant kan zijn.

  Ook de juridische opleidingen in Nederland schijnen op dit punt steken te laten vallen, ook al wordt in (rechts)filosofie onderwezen.

  SpyNose

 18. [52] The Red ayatollah,
  Dank. Voor zover ik kan zien, gaat het bewuste artikel over het Kantiaanse concept, bekend onder het begrip "apriorisme". Meer niet. Dat heeft weinig of niets met "Pflichterfüllung" te maken. Maar ik moet het nog lezen. Als ik tijd heb, kom ik erop terug. Het artikel stelt, dat von Mises door Kant beinvloed is, maar ook, dat hij een eigen economische theorie ontwikkeld heeft.

 19. [37] Goede reactie.
  Zou eventueel aan te vullen zijn met argument dat het puur egoistisch eigenbelang is om iemand in nood vrijwillig te helpen.
  Namelijk als dat in de maatschappij begrepen wordt, en het helpen vrijwillig geschiedt, dan word ik ook geholpen als ik zelf een keer in nood kom.
  David Kelley heeft daar wel over geschreven en hij vult de 7 door Ayn Rand genoemde "deugden" aan met een achtste: "benevolence".
  Iets waar libertariers best wat meer aandacht aan kunnen geven.
  ———–
  BTW Owl,
  Zou je dit geschikt willen/kunnen maken voor een voorpagina artikel?
  Stuur dan naar hub@vrijspreker.nl
  (Welke titel, welke ondertekening?)

 20. [23] "Ik kan mij niet voorstellen dat een filosoof zo veel invloed heeft. Het is ook iemand die gedachten uit de samenleving oppikt en ze verwoord"

  De overheersende filosofische gedachten, opvattingen, in de maatschappij bepalen wel wat er gebeurt.
  Zo kun je nu zien dat het overheersende altruistische collectivisme steeds meer leidt tot een corporatistisch-fascistische samenleving.
  Filosofen die denken en schrijven over de het bestaande en plaats van de mens daarin, en op welke manier de mens als mens kan overleven, vervullen een belangrijke rol in het bewust maken van hoe de juiste feiten en handelingen zouden moeten zijn.
  Als dat goed duidelijk en of aantrekkelijk is, of ze overtuigen daar voldoende andere mensen van, dan bepaalt dat uiteindelijk de koers van de maatschappij. Daarom is het zo belangrijk.

 21. [55] "Zo kun je nu zien dat het overheersende altruistische collectivisme steeds meer leidt tot een corporatistisch-fascistische samenleving."
  duidelijk, maar komen die van een filosoof ? Veranderen mensen hun opvattingen vanwege een filosoof, of verandert de filosoof met de samenleving ? Denk je dat politicus invloed heeft op de gedachten die leven ? Ik betwijfel het, ze lezen de krant om te zien wat ze de volgende dag moeten zeggen.

 22. [40]
  Pcrs,

  Dan kun je die mensen beter een gratis plaatsing van een spiraaltje aanbieden, of een levenslange voorraad condooms. Met eventueel een bonuspremie die ze krijgen uitbetaald naarmate ze langere tijd geen kinderen hebben gekregen (aan het einde van hun vruchtbare leven bijvoorbeeld). Zolang de kosten daarvan lager zijn dan de gemiddelde kosten van een crimineel kind, maal de kans daarop, zou dat een rendabele manier van preventie kunnen zijn. Maar dan moet wel de prijs waarbij die mensen vrijwillig bereid zijn om geen kinderen meer te nemen, ook lager liggen dan de kosten van het hele project.

  En we moeten er wel voor waken, zoals R.Hartman al aangeeft, dat we niet de Staat of een andere autoriteit de macht geven om te bepalen wat een "te" grote kans op criminaliteit precies is. Iedere menselijke vrijheid is de vrijheid te kiezen tussen verschillende risico’s op een crimineel of ongelukkig gevolg. En het hangt helemaal van ieders persoonlijke voorkeur af of die risico’s de moeite waard zijn of niet. Als de definitie van een "te" groot risico door een ander wordt bepaald, of zelfs bij iedere beslissing voor het laagste risico moet worden gekozen, is er in feite geen vrijheid meer mogelijk.

  En dat lijkt me niet de bedoeling van criminaliteitsbestrijding. Anders zou een politiedienst wel eens tot de logisch correcte, maar absurde conclusie kunnen komen, dat het voorkomen van iedere geboorte, ook de criminaliteitskansen tot 0 reduceert. 😉

 23. [54]
  Hub,

  Grappig dat er zo’n positieve reactie op komt. Ik vond het zelf niet echt het meest originele of sterkst beargumenteerde stukje dat ik ooit geschreven heb. Voor het grootste deel zijn het reeds bekende "libertarische" argumenten. Maar als jij of iemand anders zich geroepen voelt, kun je vrijelijk gebruik maken van de tekst (integraal of gedeeltelijk) en\of inhoud om er een hoofdartikel van te maken. Er staat volgens mij weinig nieuws in voor de gemiddelde libertariër\liberaal.

  Ik ben er zelf bovendien nog niet helemaal uit in hoeverre ik erachter sta. Versta me niet verkeerd, het principe van zo min mogelijk dwang ondersteun ik wel. Zeker als die dwang tegen mij gericht is, want net als ieder levend wezen wil ik per definitie niet gedwongen worden tot dingen die ik niet wil. Anders zou het ook geen dwang zijn natuurlijk. Maar ik vraag me af of in de praktijk het egoïstisch eigenbelang (in neutrale zin bedoeld) niet ook openstaat voor dwang jegens een ander. In principe zou ik nooit iemand willen dwingen om mij te dienen, maar of ik in de praktijk zou kiezen voor een armzalig leven (of zelfs de dood), of een leven waarin ik het aanzienlijk aangenamer kan hebben (of overleven i.p.v. te sterven) door een ander wel in zekere mate te dwingen, daar ben ik nog niet helemaal uit.

  Vrijwillige verzekeringen en "berekenend altruïsme", of "benevolence" zoals jij het noemt, en de wetenschap dat een maatschappij die dwang toestaat ook je eigen kansen op een leven naar eigen keuze zal ondermijnen, kunnen denk ik een groot deel van die twijfel wegnemen, maar niet helemaal. Ik zou me toch een stuk geruster voelen als ik zou kunnen ontdekken en beargumenteren dat vrijheid niet alleen moreel en sociaal gezien (voor anderen) het meest juiste is, maar ook praktisch gezien het meest in ieders eigenbelang is.

 24. [57] We moeten zeker geen overheid herintroduceren, maar in de gegeven oplossing is nergens van dwang sprake. Er is gewoon onderzoek naar de oorzaken van criminaliteit, onderling concurrerende politiediensten die proberen een veilige leven voor hun abonnees te bewerkstelligen op een zo goedkoop mogelijke en effectieve manier. Dat kan betekenen een probleemgezin een aanbod doen tegen betaling te verhuizen, of een spiraaltje te plaatsen, of hun kinderen te laten opvoeden. Ze hoeven daar natuurlijk nog steeds niet mee akkoord te gaan en als ze zielsveel van hun kinderen houden, zullen ze ze voor geen prijs uit handen geven. Maar als ze zielsveel van hun kinderen houden, is er waarschijnlijk ook geen probleem met criminaliteit. Als dat er toch is, kan ze misschien een cursus opvoeding worden aangeboden.
  De politiediensten met klanten, zullen verschillen van de huidige pd, omdat ze de klant centraal stellen en diens bbehoefte aan veiligheid. Ze zullen dus niet zo zeer denken aan straf bij een diefstal, maar aan het terugvinden van de gestolen waar en preventie.

 25. [58] Ik denk dat een keuze voor vrijheid niet gaat over wat je zou doen als je van de honger zou omkomen en naast een boomgaard met appels staat, maar de eigenaar nergens kunt vinden. Of hoe je reageert in een oorlogsituatie als iedereen gillend door elkaar rent en je familie gegijzeld is door een geindoctrineerde kindsoldaat. Vrijheid gaat over het VOORKOMEN van dit soort situaties. Als je andere mensen boeken of kleding gaat verbieden, of collectief geld met dwang van de ene naar de andere groep overhevelt, dan krijg je boze gezichten, wrevel en die mond uiteindelijk in een situatie uit waarbij iedereen gillend door elkaar rent. Op dat moment help libertarisme of markt anarchisme je niet meer. Net zoals een dietiste niet meer helpt als je 300 kilo weegt, diabetes hebt en je been er af ligt te rotten. Libertarisme is de dietist die voorkomt dat je in die situatie terecht komt. Naarmate je het advies langer negeert, neemt de keuzevrijheid steeds verder af. Aan het begin van zijn alcoholische bestaan kan alles nog gerepareerd worden voor de alcoholist door andere keuzes. Aan het einde is er alleen nog de keuze ga ik in het park dood of onder de brug.
  Als we met de samenleving doorgaan op de weg van meer geweld en dwang tegen onze medemensen, is er op een gegeven moment voor mij ook geen andere keuze meer dan geweld. Dat betekent niet dat ik geen goede anarcho kapitalist ben. Als iedereen gillend door de vlammen rent, zijn we het stadium waarin filosofie kan helpen voorbij.

Comments are closed.