Staatssecretaris De Jager van Financiën bagatelliseert de mogelijke gevolgen van de fouten van de Belastingdienst. Zijn oplossing ontbeert een wettelijke grondslag. Vorige week bleek dat de Belastingdienst niet in staat was om 730.000 ingediende aangiften 2007 te verwerken vanwege automatiseringsproblemen.
Het parlement riep de verantwoordelijke bewindsman op het matje. De staatssecretaris gaf direct toe dat fouten waren gemaakt en maakte 730.000 excuses. De oplossing van het probleem is volgens hem dat de betrokken belastingplichtigen de aangifte nog maar eens moeten indienen. Reden voor een verlenging van de aangiftetermijn is er naar zijn mening niet. Nadere beoordeling van de fiscale wetgeving leert dat bij die oplossing juridisch kanttekeningen zijn te maken.
Bron:
Door: Kerckhoffs, R.
www.fd.nl/csFdArtikelen/HFD…

In de Grondwet staat dat belastingen worden geheven uit kracht van een wet. Zonder deugdelijke wettelijke grondslag is er geen plicht tot belasting betalen. Bovendien is algemeen aanvaard dat een burger binnen de grenzen van die wet mag streven naar minimalisatie van zijn belastingdruk.

De eerste stap om tot heffing van belasting te komen is het doen van een aangifte. Dit is een strak gereglementeerd document. Niet elke brief met inkomensgegevens is een belastingaangifte. Bovendien is een belastingplichtige pas wettelijk verplicht een aangifte in te dienen, nadat hij daartoe door de inspecteur is uitgenodigd.

Indien een belastingplichtige niet binnen de door de inspecteur (al dan niet verlengde) termijn aangifte doet, kan de inspecteur een aanmaning verzenden. Voldoet de belastingplichtige ook daaraan niet, dan kunnen negatieve gevolgen in werking treden als omkering en verzwaring van de bewijslast en strafrechtelijke vervolging.

Uit de reactie van de staatssecretaris volgt dat bekend is welke belastingplichtigen hun aangiftebiljet nogmaals zouden moeten indienen. Dat is ook logisch nu niet de volledige aangiften verloren zijn gegaan, doch slechts bepaalde gegevens. De Belastingdienst kan dus vaststellen wie reeds een aangifte heeft ingediend. Dat betekent naar mijn mening dat de betreffende burgers formeel juist aan hun aangifteplicht hebben voldaan. Een aanmaning kan niet meer worden uitgereikt.
De hiervoor genoemde negatieve gevolgen kunnen naar mijn mening dan ook niet intreden, indien de betrokken belastingplichtige niet zou voldoen aan de uitnodiging van de inspecteur.

7 REACTIES

 1. Formeel HEB je m.i. gelijk, maar de overheid trekt het laken steeds naar haar kant en is bovendien rechter en partij, dus wie denk je dat er gelijk zal KRIJGEN?

 2. ERger als je geen aangifte hebt gedaan zal de overheid toch dienen aan te tonen dat ze je uitgenodigd hebben.
  Een simpelweg verzonden brief is onvoldoende volgens jurisprudentie.

 3. Intressant, helaas zegt fd.nl : U heeft geen toegang tot dit document.

  Maar ziedaar, een fout van de belastingdienst betekend niet dat het slachtoofer dient te betalen :
  http://zoeken.rechtspraak.n… en zoek naar LJN: AS7932

  Sterkte.

 4. [3] ja maar als je aangifte hebt gedaan
  en er is geen rechtsgrond voor aanmaning tot het wederom doen van aangifte, wat moet je dan betalen?

 5. [4] In dat geval zal hoogstwaarschijnlijk een aanslag volgen die is gebaseerd op de wel bij de Belastingdienst bekende gegevens. Nadat een aanslag is opgelegd treedt omkering van bewijslast in werking. Dat betekent dat de heffingplichtige nog enkel de mogelijkheid heeft om bezwaar te maken tegen de opgelegde aanslag (in combinatie met een verzoek om uitstel van betaling). In dat geval is het formeel gezien aan de heffingplichtige om aan te tonen dat de opgelegde aanslag onjuist is vastgesteld. Dit betekent in de praktijk dat de heffingplichtige alsnog gegevens zal moeten verstrekken.

 6. Heel goed mogelijk, dat dit formeel juist is.
  Ik vraag mij alleen af, of de belastingplichtige zich niet meer lasten dan lusten op de hals haalt, als hij niet meewerkt!
  Zelfs Boer Koekoek koos eieren voor zijn geld: hij wekte de boeren op, de gedwongen overheidsheffingen niet te betalen, maar later kwam uit, dat hij zelf wel betaalde !
  Hiermee bedoel ik geenszins, dat Overnight als persoon met gedegen principes zijn eigen recept niet volgt!

Comments are closed.