lammertink_arendWas het Hof daartoe bevoegd? Een interessante vraag die ir. Arend Lammertink hieronder uitgebreid en gedocumenteerd behandelt. Het zou interessant zijn als bewezen wordt dat het Hof niet eens daartoe bevoegd is.
Sterker nog, vanuit het fundamenteel mensenrecht IS niemand bevoegd een ander het zwijgen op te leggen zolang er geen geweld in het spel is. 
 
Hier volgt tekst van ir Arend Lammertink:

De afgelopen week deed het Hof een opmerkelijke uitspraak over het vervolgen van Geert Wilders die, zoals bekend verondersteld mag worden, lid is van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Maar was het Hof eigenlijk wel bevoegd om deze uitspraak te doen? Per slot van rekening bepaalt de grondwet dat de leden van de Staten-Generaal terecht staan voor de Hoge Raad, zij het “wegens ambtsmisdrijven in die betrekkingen gepleegd”. 

Ambtsmisdrijven
In een brief in reactie op een aangifte tegen de regering omtrent de afhandeling van het Lissabonverdrag, schreef de Hoge Raad dat zelfs zij niet bevoegd is leden van de regering of de Tweede Kamer te vervolgen zonder daartoe opdracht gekregen te hebben. Zij verwees onder meer naar de De Wet op de Rechterlijke Organisatie (art. 76) en naar het Wetboek van Strafrecht (art. 44). 

De Wet op de Rechterlijke Organisatie spreekt expliciet over “ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen begaan door de leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen” en verwijst voor een verdere definitie naar het genoemde artikel in het Wetboek van Strafrecht: 

“Indien een ambtenaar door het begaan van een strafbaar feit een bijzondere ambtsplicht schendt of bij het begaan van een strafbaar feit gebruik maakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, kan de op het feit gestelde straf, met uitzondering van geldboete, met een derde worden verhoogd.” 

Er is dus sprake van een ambtsmisdrijf, al dan niet gepleegd door leden van de Staten-Generaal, wanneer “een ambtenaar [..] bij het begaan van een strafbaar feit gebruik maakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken”. Hierbij kan opgemerkt worden dat kamerleden voor het wetboek van strafrecht kennelijk gelijk gesteld worden aan ambtenaren.

 De vraag is nu natuurlijk of hiervan sprake is in het geval van Geert Wilders. Het lijkt in ieder geval duidelijk te zijn dat de hele consternatie omtrent de bewuste uitspraken regelrecht te maken heeft met het feit dat hij kamerlid is. Het wordt hem althans aangerekend dat hij ook buiten de kamer politiek bedrijft, hetgeen toch eigenlijk zijn werk is en waarmee hij geacht wordt zijn kiezers te vertegenwoordigen, ongeacht of men het nu met hem eens is of niet. Het ligt dan ook voor de hand om te veronderstellen dat hier wel degelijk sprake is van een ambtsmisdrijf in de zin van de wet, waarmee het Hof dus onbevoegd een uitspraak gedaan zou hebben. Dit is in ieder geval een punt dat de verdediging van de heer Wilders zou kunnen opvoeren bij een eventuele rechtszaak.

 Maar uiteindelijk is het zo dat de Tweede Kamer bepaalt hoe de wet uitgelegd dient te worden, en zeker in dit geval, nu het immers een kamerlid betreft. Het aardige hierbij is dat Geert Wilders, zo hij wil, de kamer kan dwingen een uitspraak te doen en wel door een motie in te dienen waarover gestemd zal moeten worden. Te denken valt aan een motie waarin de kamer een uitspraak doet over de vraag of er in dit geval al-dan-niet sprake is van een ambtsmisdrijf en/of een motie waarin de kamer de Minister verzoekt het Hof over zijn vingers te tikken. Ook zou hij natuurlijk de Minister van Justitie om opheldering kunnen vragen.

 Het gaat tenslotte om de door ons zo gekoesterde vrijheid van meningsuiting en het zou dan ook zeker niet ongepast zijn als de kamer zich over deze principiële kwestie zou uitspreken.

 Disclaimer:
De auteur is het absoluut niet eens met Wilders’ hetze tegen de Islam in zijn algemeenheid. Wanneer men zijn angst voor terrorisme en wat dies meer zij richt op gewone mensen die op een alledaagse manier hun geloof beleven, dan maakt men precies dezelfde fout als onze oosterburen destijds maakten. Als ik Prof. Walter Veith mag geloven, dan zijn er verbluffende overeenkomsten tussen de Islam en het Rooms-Katholicisme en daarom kan men er van uitgaan dat er evenzoveel of -weinig mis is met om het even welke gewone gelovige die trouw naar kerk of moskee gaat. Als men werkelijk iets wil doen aan het terrorisme, dan zal men specifieker moeten zijn en in dit geval moeten wijzen op de Arabisch-fascistische “Moslim Broederschap”, de kraamkamer van Al Qaida, die, volgens de voormalig Amerikaanse openbaar aanklager in Nazi zaken John Loftus, de soldaten recruteerde voor Hitlers Waffen-SS Moslim divisie in de Balkan en na de oorlog jarenlang op de loonlijst stond van de CIA. Dezelfde CIA waarnaar na de oorlog talloze SS’ers via de ratlines en “operatie paperclip” hun weg vonden en die geen strobreed in de weg werden gelegd om carrière te maken in hun nieuwe vaderland.

 ——————-
Nadere informatie
——————–
Brief Hoge Raad n.a.v. aangifte 

“De hoge raad heeft geen bevoegdheid om onderzoek te doen naar eventueel door leden van het kabinet of van de Tweede Kamer begane strafbare feiten. Een uitzondering op deze regel wordt gegeven in artikel 119 van de Grondwet en artikel 76 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Deze geven regels voor het doen van een onderzoek door de Hoge Raad naar mogelijke ambtsmisdrijven die door leden van de regering of door leden van de Tweede Kamer zouden zijn begaan.”
–::–
Art. 119.  Grondwet [Geschiedenis:  versie 21 maart 2002;  versie 6 april 2006] 
De leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen staan wegens ambtsmisdrijven in die betrekkingen gepleegd, ook na hun aftreden terecht voor de Hoge Raad. De opdracht tot vervolging wordt gegeven bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer.
–::– 
Artikel 76 WET  OP  DE  RECHTERLIJKE  ORGANISATIE  (Wet RO)
1. De Hoge Raad neemt in eerste instantie, tevens in hoogste ressort, kennis van de ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen begaan door de leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen. 

2. Onder ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen worden hier begrepen strafbare feiten begaan onder een der verzwarende omstandigheden omschreven in artikel 44 van het Wetboek van Strafrecht. 

3. In de gedingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, is de Hoge Raad tevens bevoegd kennis te nemen van de vordering tot vergoeding van kosten en schaden ten behoeve van de benadeelde partij. 

4. In de gedingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, oordeelt de Hoge Raad met een aantal van tien raadsheren. Bij het staken der stemmen wordt een uitspraak ten voordele van de verdachte gedaan.
–::–
Artikel 44 WvS:
Indien een ambtenaar door het begaan van een strafbaar feit een bijzondere ambtsplicht schendt of bij het begaan van een strafbaar feit gebruik maakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, kan de op het feit gestelde straf, met uitzondering van geldboete, met een derde worden verhoogd.
–::–
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/HogeRaad/Over+de+Hoge+Raad/Bijzondere+taken+HR+en+PG/Ambtsmisdrijven+en+ambtsovertredingen.htm

 Ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen
Vanouds bevat de Grondwet (art. 119) een bepaling dat hoge ambtsdragers (leden van het parlement, ministers en staatssecretarissen) voor door hen begane ambtsmisdrijven worden berecht door een bijzonder forum. Als bijzonder forum is aangewezen de Hoge Raad die dan recht doet met tien leden. De Hoge Raad doet uitspraak in eerste en laatste instantie, dat wil zeggen dat er tegen de uitspraak van de Hoge Raad geen hoger beroep of beroep in cassatie kan worden ingesteld.  

De procureur-generaal bij de Hoge Raad is belast met de strafrechtelijke vervolging van ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen.

Daarom is hij, evenals de andere leden van het parket, voor het leven aangesteld. Overigens kan de procureur-generaal niet naar eigen inzicht tot strafvervolging overgaan. Hij dient daartoe eerst opdracht te krijgen ofwel bij Koninklijk Besluit door de regering ofwel door een besluit van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Een dergelijke opdracht is nog nimmer verstrekt. Overige toepasselijke bepalingen:

art. 76 en 111 Wet op de rechterlijke organisatie, alsmede de Wet ministeriële verantwoordelijkheid (Staatsblad 1855/33)en art. 483-485 van het Wetboek van Strafvordering.
–::–
Professor Walter Veith – “The Islamic Connection” 

The Muslim Brotherhood, Nazis and Al-Qaeda transcript of a speech given by John Loftus at a Holocaust Memorial Observance 

“So the Muslim Brotherhood became this poison that spread throughout the Middle East and on 9/11, it began to spread around the world.” 
“And we have to end the evil in this world. We have to recognize that al Qaeda simply didn’t spring up on its own. The evil route was Nazism. 
The al Qaeda Doctrine is the same as the Arab Nazis held. 
They hated Jews, they hate democracy, and they hate Westerners for Western culture. Al Qaeda is nothing more than the religious expression of Arab Fascism. We allowed this branch of the Nazi trunk to survive, to flourish, and it has come back to haunt us. 
We must do a better job. Look at these children. They are our legacy.
If we are to keep our children safe, we must teach them the lessons of the past.
Every generation should know what these candles mean. Not only that one of the greatest tragedies in the history of the world really happened, but the evil that caused it — Nazism — survived because we didn’t fight hard enough. We didn’t finish the job. ”

 Eerdere artikelen van/over Arend Lammertink

Contact: ——— Arend Lammertink
lamare op gmail punt com    06 5425 6426

13 REACTIES

 1. “Wanneer men zijn angst voor terrorisme en wat dies meer zij richt op gewone mensen die op een alledaagse manier hun geloof beleven, dan maakt men precies dezelfde fout als onze oosterburen destijds maakten”

  Aardige poging, maar het vrijpleiten van Wilders omdat hij zich aan een ‘ambtsmisdrijf’ schuldig zou hebben gemaakt is nogal gekunsteld en raakt wat mij betreft kant noch wal. Sinds wanneer is het noemen van een ongemakkelijke, feitelijke waarheid een misdrijf? Heer Lammertink, kijk nog eens naar Shame on The Netherlands, veel duidelijker kan het toch niet gezegd worden.

  En vooral jammer van de hierboven aangehaalde blunder. Wanneer men het onderscheid tussen de ideologie die islam heet en de mensen die haar aanhangen uit het oog verliest maakt men precies dezelfde fout die (vrijwel) alle critici van Wilders maken. Wilders doet zijn uiterste best om duidelijk te maken dat de aard van de islam niet noodzakelijk de aard van ‘de moslims’ is, al geven de fundi’s wel aanleiding tot het gelijktrekken van deze twee zaken.

  Ook de heer Lammertink heeft zich hier duidelijk door de gdragingen van deze fundi’s laten leiden om hun gedrag als dat van alle moslims te betitelen, en daar dan vervolgens kritiek op Wilders aan te ontlenen omdat dat gedrag niet overeenkomt met dat van “gewone mensen die op een alledaagse manier hun geloof beleven”.

  Hij moet echter kritiek op zichzelf hebben, omdat hij zelf degene is die de foutieve associatie maakt, die Wilders dus zeer bewust vermijdt.

  Wilders heeft terecht een groot probleem met de islam, en niet met “gewone mensen die op een alledaagse manier hun geloof beleven”.

  Foei, heer Lammertink.

 2. “Aardige poging, maar het vrijpleiten van Wilders omdat hij zich aan een ‘ambtsmisdrijf’ schuldig zou hebben gemaakt is nogal gekunsteld en raakt wat mij betreft kant noch wal. Sinds wanneer is het noemen van een ongemakkelijke, feitelijke waarheid een misdrijf? Heer Lammertink, kijk nog eens naar Shame on The Netherlands, veel duidelijker kan het toch niet gezegd worden.”

  Het gaat mij er zeker niet om Wilders vrij te willen pleiten. Het gaat er om dat hier het principe van scheiding der machten wordt aangetast. Het staat niet voor niets in de grondwet dat kamerleden terecht dienen te staan voor het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, en dan ook nog pas *nadat* kamer of regering de HR daartoe opdracht heeft gegeven. Het is namelijk niet de bedoeling dat de rechtsprekende macht zich zo maar bemoeit met de wetgevende macht (kamer en regering).

  Daarom moet de kamer of regering het initiatief nemen om Wilders al dan niet te vervolgen. En dat doen ze dus niet, ook niet in andere gevallen. Het probleem daarbij is dat aangiften tegen de regering, gefundeerd of niet, nooit en te nimmer doe we dan ook worden behandeld! Ik heb zelf aangifte gedaan bij de HR tegen de regering over de wijze waarop men het Lissabonverdrag er door gedrukt heeft. Dat deugt van geen kanten:

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/07/aangifte-tegen-de-regering-mbt-het-verdrag-van-lissabon/

  En wat zegt de HR? “Ik ben niet bevoegd”/
  En wat zegt de Minister? “Ik treed *in de regel* niet in individuele zaken. Ga maar na de politie”.

  Of iets in die trant:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/09/nederland-rechtsstaat-vergeet-het-maar-2/

  Het komt er in dit land dus op neer dat de regering ongestraft de wil van het volk (weet u nog, het referendum) naast zich neer kan leggen én ons kan overleveren aan de grillen van de EU, terwijl een kamerlid die zijn mond te ver open doet doodleuk door het OM wordt vervolgd, terwijl zijn uitspraken wel degelijk politiek van aard zijn, of je het er nu mee eens bent of niet. Wilders moet dus door de kamer worden aangepakt en niet door het OM!

  “Ook de heer Lammertink heeft zich hier duidelijk door de gdragingen van deze fundi’s laten leiden om hun gedrag als dat van alle moslims te betitelen, en daar dan vervolgens kritiek op Wilders aan te ontlenen omdat dat gedrag niet overeenkomt met dat van “gewone mensen die op een alledaagse manier hun geloof beleven”.”

  Dan lees je mijn stuk anders dan dat ik het bedoeld heb.

  Wat ik probeer te zeggen is dat naar mijn mening Wilders de fout maakt alle Moslims aan te spreken op het gedrag van de fundi’s, terwijl je die fundi’s heel precies kunt benoemen — de Moslim broederschap — én dat deze lieden nauwe contacten blijken te onderhouden met nazi’s, getuige het door hun recruteren van soldaten voor ome Adolf.

  Ook probeer ik aan te geven dat de Islam als twee druppels water lijkt op het Rooms-Katholicisme. Volgens Veith zijn ze in wezen één en hetzelfde en worden zelfs beiden vanuit het Vaticaan aangestuurd. Of dat waar is weet ik niet, maar het is wel opvallend dat het Vaticaan bulkt van het geld, terwijl Jezus de armste van de armsten was, zoals Avro Manhattan schrijft in één van zijn boeken, ik meen in zijn boek “The Vatican’s Holocaust – The sensational account of the most horrifying religious massacre of the 20th century”:

  http://www.reformation.org/holocaus.html

  R. Hartman (NI) [3] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Arend Lammertink [2]: Dank voor deze toelichting; het verduidelijkt wel iets, maar ik ben dus niet met u eens dat Wilders alle moslims aanspreekt op het gedrag van de fundi’s.

  Andersom lijkt overigens wel of de moslims zich in meerderheid bij die fundi’s aansluiten, of zich collectief gek laten maken door de Balkenbende, gezien de uitlatingen van moslims (ook jonge kinderen) in Rotterdam, toen Wilders daar een kijkje nam. De haat wordt er met de paplepel ingegoten, met dank aan de Haagse propaganda.

  Dat de islam lijkt op het rooms-katholicisme is overigens geen geruststelling: ik zit niet te wachten op de terugkeer van de inquisitie, en daar hebben we het toch wel over. Maar u had het denk ik ook niet als geruststelling bedoeld.

  Uw eerder stukken had ik al eerder met belangstelling gelezen; Nederland is allang geen rechtsstaat meer. Overigens zijn ook de zaken tegen Obama betreffende zijn constitutionele qualificaties voor het presidentsschap niet inhoudelijk behandeld, maar met ‘niet ontvankelijk’ afgedaan.

  De rechterlijke macht lijkt op globaal niveau aan de leiband van links te lopen…

  Arend Lammertink [7] reageerde op deze reactie.

 4. @R. Hartman (NI) [3]:
  De wetgever (parlement en regering) staat boven de (formele) wet. Dat blijkt uit het rechterlijk toetsingsverbod van art. 120 grondwet.

  Daaruit volgt, dat kamerleden immuun zijn tegen rechterlijke bemoeienis. Anders kan de Kamer zijn werk niet doen. En dat blijkt dan ook uit art. 119.

  Dat het (Amsterdamse) hof niet thuis is in de beginselen van het Staatsrecht is tegenwoordig nauwelijks meer verbazingwekkend te noemen: de Trias is immers destijds door de bezetter al op sterk water gezet en belangenverstrengeling in de rechterlijke macht is bon ton.

  De conclusie had m.i. moeten zijn, dat het beklag en het hof beiden niet-ontvankelijk waren in de zaak Wilders. Of bezet het hof ook een (geheime) kamerzetel, een die meer rechten geeft dan die van Wilders?

  Of Wilders inderdaad een strafbaar feit, i.c. een ambtsmisdrijf heeft begaan, is slechts aan de Kamer (of de Kroon) ter beoordeling. Opmerkelijk, dat Sp(r)ong Terug, zich dat ook niet gerealiseerd heeft.
  IJdelheid en arrogantie leiden tot blindheid voor eigen tekortkomingen. Dat geldt niet alleen voor Sp(r)ong Terug, maar ook voor dit hof.

  Ongeacht zijn opvattingen vraag ik me ook af, hoe het mogelijk is, dat Janmaat ooit veroordeeld is.

  Hoe dan ook, mijn complimenten aan Arend Lammertink. Ga a.u.b. door met de ogen van het volk te openen! 8)
  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Arend Lammertink [2]:
  @Spy-Nose [4]:
  Uit het standpunt van de HR in de zaak over het Lissabonverdrag mag m.i. niet worden afgeleid, dat er helemaal geen rechtsgang is tegen het gewraakte regeringsbeleid. Ook hier zou een gang naar het EHRM tot een andere uitspraak kunnen leiden dan wat de HR doet.

  Zo’n uitpsraak zal evenwel niet verder gaan dan een uitnodiging aan de staat om een beroepsmogelijkheid te creëren tegen een handelen in strijd met een verdragsrechtelijke bepaling. Het Europese Hof kan echter niet op de stoel van een regering gaan zitten.

  Arend Lammertink [8] reageerde op deze reactie.

 6. Geweld of een actie anderzijds, er is geen verplichting om de mening, alle meningen van een ander aan te horen, te vernemen, aan het uiten te pariciperen en dergelijke.

  Zo is er ook het recht op verschoning, privacy e.d.

  Kortom iemand wordt wel ter dege het zwijgen opgelegd indien deze de geloofsovertuiging er op na houdt, de vrijheid te hebben bij een wild vreemde in de slaapkamer, tijdens diens nachtrust zijn mening te komen uiten.

  Ook al is het met de ‘beste bedoelingen’.

 7. @R. Hartman (NI) [3]:
  “Dank voor deze toelichting; het verduidelijkt wel iets, maar ik ben dus niet met u eens dat Wilders alle moslims aanspreekt op het gedrag van de fundi’s.”

  Neem me niet kwalijk, maar als je de Koran vergelijkt met Mein Kampf, dan spreek je wel degelijk alle moslims aan:

  http://tweedekamer.blog.nl/algemeen/2007/08/08/wilders-stelt-koran-gelijk-aan-hitler-s-mein-kampf

  “In een ingezonden brief aan de Volkskrant stelt PVV-voorman Geert Wilders de Koran gelijk aan Mein Kampf van Adolf Hitler. Wilders schreef de brief als reactie op de molestatie van Islam afvallige Ehsan Jami.”

 8. @Spy-Nose [5]:
  “Uit het standpunt van de HR in de zaak over het Lissabonverdrag mag m.i. niet worden afgeleid, dat er helemaal geen rechtsgang is tegen het gewraakte regeringsbeleid. Ook hier zou een gang naar het EHRM tot een andere uitspraak kunnen leiden dan wat de HR doet.”

  In theorie is er wel degelijk een rechtsgang tegen het gewraakte regeringsbeleid. De bal daartoe ligt echter in de eerste plaats bij de tweede kamer. Die zou de HR opdracht kunnen geven een onderzoek in te stellen en als daar aanleiding toe is over te gaan tot vervolging. Een Minister kan dat ook, want die kan een “koninklijk besluit” nemen *als* hij/zij de Koningin zo ver krijgt haar handtekening te zetten. Die kans lijkt me echter niet zo groot…

  Dat neemt echter niet weg dat de Minister er wel voor verantwoordelijk is dat mijn – wettelijk verplichte – aangifte op enigerlij wijze inhoudelijk in behandeling wordt genomen. Dus daar kan ik best nog eens over gaan klagen…

  [Merk op dat ik twee dingen door elkaar haal: mijn aangifte en de eventuele vervolging van Wilders. In beide gevallen zou kamer en/of regering m.i. het initiatief moeten nemen]
  Spy-Nose [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Arend Lammertink [8]:
  “…bij de tweede kamer. Die zou de HR opdracht kunnen geven een onderzoek in te stellen en als daar aanleiding toe is over te gaan tot vervolging. Een Minister kan dat ook…”

  En daar ligt het probleem, want in strafrechtelijke aangelegenheden tegen de overheid (zelfs met civiele aansprakelijkheid) treedt de HR, zoals eerder bleek, alleen op in opdracht van de minister (KB) dan wel van de kamer.

  Hoewel het standpunt van de HR consistent is met de jurisprudentie terzake van de Schipholbrand, biedt die weg m.i. nog geen rechtsmiddel in de zin van het EVRM .

  M.a.w. het vigerende Nederlandse rechtsstelsel kan de burger geen daadwerkelijke bescherming bieden tegen ambtsdelicten begaan door overheidsfunctionarissen..

  Dat lijkt mij in strijd met art. 13 van het EVRM dat het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel garandeert.

  Zie: T. Barkhuysen, “Het recht Op effectieve nationale rechtsbescherming bij schending van het EVRM” diss., p.2, Uitgeverij Koninklijke Vermande bv, Lelystad, 1998

  http://www.law.leidenuniv.nl/general/img/Het%20recht%20op%20effectieve%20nationale%20rechtsbescherming%20bij%20schending%20van%20het%20EVRM%20(Proefschrift)_tcm11-72922.pdf

  “De daadwerkelijke verzekering van grond- en mensenrechten is, met andere woorden, in grote mate afhankelijk van de aanwezigheid van effectieve rechtsmiddelen. Met het oog hierop zijn in sommige grondwetten bepalingen opgenomen die het bestaan van dergelijke rechtsmiddelen garanderen.

  Vanwege het grote belang heeft die garantie zelf soms ook het karakter van een fundamenteel recht gekregen.
  Zo verzekeren bijvoorbeeld de Spaanse Constitucion (onder de naam amparo) en de Duitse Grundgesetz een individueel recht op een rechtsweg ter handhaving van de in deze grondwetten neergelegde fundamentele rechten en vrijheden. I Een dergelijke specifieke, op grondrechten toegespitste bepaling ontbreekt in de Nederlandse Grondwet. Hierop is onlangs nog kritiek geuit door Vlemminx. In het themanummer ‘150
  jaar Grondwet’ van het Nederlands Juristenblad pleitte hij voor het opnemen van een recht op doeltreffende grondrechtenbescherming in de Grondwet ter versterking van de positie van de rechter bij het handhaven van grondrechten.’”

  Het is misschien een idee zich terzake te verstaan met betreffende specialist Mr. T. Barkhuysen dan wel met het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de Rijksuniversiteit Leiden.

  Veel succes.
  Arend Lammertink [10] reageerde op deze reactie.

 10. @Spy-Nose [9]:
  “M.a.w. het vigerende Nederlandse rechtsstelsel kan de burger geen daadwerkelijke bescherming bieden tegen ambtsdelicten begaan door overheidsfunctionarissen..

  Dat lijkt mij in strijd met art. 13 van het EVRM dat het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel garandeert.”

  Interessant. Héél interessant mag ik wel zeggen.

  Dus het is niet alleen netjes als TK of minister mijn aangifte in behandeling zou nemen, nee, men zou daartoe ook nog eens *verplicht* zijn op basis van art. 13 van het EVRM!!

  Dat lijkt me een prima argument om eens in een klacht bij de Minister van Justitie neer te leggen.

  Spy-Nose [11] reageerde op deze reactie.

 11. @Arend Lammertink [10]:
  Het komt bij dit soort procedures aan op een uitermate zorgvuldige behandeling op straffe van niet-ontvankelijkheid of verlies van de procedure.
  Daarom moet ik u dringend adviseren zich vooraf bij de juiste deskundige(n) zo volledig mogelijk te laten adviseren, waarbij u tevens rekening dient te houden met het verloop van termijnen.
  Zet die dus in uw agenda en bereid u zo goed mogelijk voor.

  Nogmaals veel succes. Mocht u mij persoonlijk willen benaderen, dan verzoek ik u hierover contact te zoeken met de vrijspreker via info@vrijspreker.nl
  Ik zal in dat geval met u met genoegen van gedachte wisselen.

  Vriendelijke groet.

  Arend Lammertink [12] reageerde op deze reactie.

 12. @Spy-Nose [11]:
  “Het komt bij dit soort procedures aan op een uitermate zorgvuldige behandeling op straffe van niet-ontvankelijkheid of verlies van de procedure.”

  Ja, maar dat is niet mijn werk. Het punt is de TK of de minister er van te overtuigen dat ze de HR aan het werk moeten zetten. Het is vervolgens aan de HR om hun boekhouding op orde te houden.

  Als ik bijvoorbeeld bij de politie aangifte doe dat mijn fiets is gestolen, dan hoef ik toch ook niet op de stoel van het OM te gaan zitten?

  Ik doe gewoon aangifte en ik wil dat TK of regering die inhoudelijk behandelt. En volgens uw vorige tip zijn ze daartoe verplicht, dus laat ze het daar in ieder geval maar eens over hebben.

  Mijn contactgegevens staan overigens onder aan het artikel. Mocht je verder willen babbelen, dan weet je me te vinden.

  Gr.

  — Arend —

  Spy-Nose [13] reageerde op deze reactie.

 13. @Arend Lammertink [12]:

  “Ik doe gewoon aangifte en ik wil dat TK of regering die inhoudelijk behandelt. En volgens uw vorige tip zijn ze daartoe verplicht…”

  Dat is het volgende probleem. Dat doen politici echt niet eigener beweging, zoals ook blijkt uit de bespreking van het proefschrift.

  Zolang het geen politiek issue is (en dat bepalen ze zelf, zodra ze denken ergens politieke munt uit te kunnen slaan), komen ze niet in beweging.

  De enige die hiervoor op dit moment wel in beweging zal komen lijkt de PVV te zijn, maar die krijgt geen steun van andere partijen. De VVD-fractie heeft zijn politieke geloofwaardigheid onder de collega’s -voor zover aanwezig- onlangs ook weer verspeeld. De SP zal ook niet graag zijn nek voor Wilders willen uitsteken, dunkt me.

  Ik begrijp uw standpunt wel, maar u was al op de goede weg door een correspondentie te beginnen met de HR.
  Uit het feit, dat hij u zo uitgebreid antwoordde mag je voorzichtig afleiden, dat hij van oordeel is, dat u een punt hebt.

  Daar zou ik -in uw geval- in mijn contact met hem op de een of andere manier gebruik van maken. Echter als u zich door de HR zou laten aftroeven, hoeft hij zich geen zorgen te maken.

  Daarom zou ik -in uw geval- overwegen de HR op heel subtiele wijze op het fundamentele recht van art.13 EVRM te wijzen. Hiervoor zou ik tevoren contact zoeken met het Meijers Instituut.

  Ik zou benieuwd zijn naar hun antwoord.

  Anders blijft het enkel een kwestie van politiek en politieke taxatie. En dat is helemaal een gebed zonder end.

  Mvg,

  “SpyNose”

Comments are closed.