(Door Jim Beame voor anarchiel.com)

Uw nieuwe biometrisch paspoort dat de overheid per 21 september verplicht stelt (was 28 juni), is qua inhoud en motivering identiek aan het Nazi-persoonsbewijs uit 1941. Er is echter één verschil, dit biometrisch persoonsbewijs gaat aanzienlijk verder en draagt daardoor een veel groter risico. Maar blijft u rustig Goede tijden slechte tijden kijken voor de buis. De afgelopen jaren bleek uw overheid toch volstrekt betrouwbaar? En het fascisme krijgen we nooit meer terug, zegt u. Of wel?  
 
Geen Nederlander die deze uiterst gevaarlijke ontwikkeling tot dusver interesseert. Het is als in 1936 toen Balkenendes grote voorbeeld, Colijn, het Nederlandse volk via de radio gebood toch vooral rustig te gaan slapen…

De argumenten voor invoer van het biometrisch- en Nazi-persoonsbewijs zijn identiek
In 1941 komt rijksambtenaar Jacobus Lentz met het persoonsbewijs, een ‘Kennkarte’ – ‘voor uw veiligheid’ – die de Duitse bezetter ultieme macht verschaft om het Nederlandse volk te controleren en onderdrukken. Het gevolg is dat van alle Europese landen in verhouding veruit het grootste contingent joodse landgenoten is weggevoerd en vergast1 uit Nederland. Ook blijkt het persoonsbewijs een perfect middel om critici en verzetsmensen uit de weg te ruimen. De overgrote meerderheid van het Nederlandse volk biedt geen verzet tegen de invoer. De gevolgen zijn rampzalig.

De officiële reden voor de introductie tijdens de tweede wereldoorlog is ordehandhaving. Lentz komt al in 1933 met een aanbeveling voor invoering van persoonsbewijzen met als argumenten: de beheersing van vreemdelingenstromen, criminaliteit en fraude, alsmede doelmatig bestuur.2 Dit zijn dezelfde argumenten die sinds 1984 met name door het CDA zijn gebruikt voor de herintroductie van het persoonsbewijs. Het CDA wil eerst een ‘waterdicht’ identiteitsbewijs invoeren om zogenaamd de identiteitsfraude onder illegalen tegen te gaan. Als de ‘terreuraanval’3 op het World Trade Center als geschenk uit de hemel komt vallen, voert het kabinet terstond de ‘terreurdreiging’ op: het zou vanaf dan voor uw eigen veiligheid bedoeld zijn.

Het werkelijke doel is u door angst ontvankelijk te maken voor de verregaande privacy- en burgerrechtenschendende maatregelen die sinds 9/11 zijn ingevoerd om zo, net als de Duitsers destijds, totaalmacht over de burger te verkrijgen.4 Van enige terreurdreiging is sinds 9/11 in Nederland nooit enige sprake geweest, ondanks Tjibbe Joustra’s verwoedde pogingen ons van het tegendeel te overtuigen.5 Degenen die de ware toedracht van de ‘aanslag’ op het World Trade Center kennen zijn een tijd geleden al ontwaakt. Anderen verkeren nog in de ontkennings- of ridiculiseringsfase.

Staatssecretaris Bijleveld – verantwoordelijk voor de invoer van het nieuwe biometrisch persoonsbewijs per 21 september – herhaalt tijdens de Eerste Kamerzitting op 10 juni jl. de drogredenen van Lentz als zij als rechtvaardiging aanvoert: ‘de dienstverlening aan de burger’ (=doelmatig bestuur) en het beheersen van (identiteits)fraude (eerstekamer.nl 10—06-09).

Al in 1940 oordeelt kabinet De Geer dat met de invoer van een persoonsbewijs:

eigenlijk elke burger als een potentiële misdadiger beschouwd werd, hetgeen in strijd is met de Nederlandse tradities.’6

Dit is hetzelfde bezwaar wat de tegenstanders van nu als argument aanvoeren.

Beide persoonsbewijzen hebben dezelfde functies en bevatten dezelfde informatie
Na de vlucht van het kabinet naar Engeland, ontwerpt Lentz in 1941 zijn beruchte persoonsbewijs waarmee iedereen zich op elk moment moet kunnen legitimeren. Het wordt het beste persoonsbewijs van Europa. Een dergelijk systeem is typerend voor totalitaire regimes. Het blijkt voor de Duitsers het belangrijkste hulpmiddel voor de opsporingsdienst, de Gestapo, de ordediensten als de SS (‘Schutzstaffel’ of ‘beschermingsafdeling’) en de inlichtingendienst SD (‘Sicherheitsdienst’; nazi-equivalent van onze AIVD die bijvoorbeeld dagelijks bijna 1700 telefoons aftapt – nagenoeg net zoveel als de VS in een heel jaar – uw e-mails en sms-jes leest7).

Uw overheid heeft uw reisdocument – het paspoort – met de inwerkingtreding van de Wet op de Identificatieplicht per 1 januari 2005 omgedoopt tot persoonsbewijs dat u, net als in de bezettingstijd, te allen tijde aan de politie moet kunnen tonen (toonplicht); een politie door wie de burger zich in toenemende mate voelt geïntimideerd en waarvoor het respect in rap tempo afneemt. Alleen al in de eerste maand van 2005 bekeurt de politie drieduizend onschuldige burgers wegens het niet kunnen tonen van een geldig identificatiebewijs.8

De regering gaat de gegevens van het nieuwe biometrische persoonsbewijs dat per 21 september van kracht wordt, invoeren in een centrale database en deze voor politie en justitie permanent toegankelijk maken, net als voor de opsporings- en inlichtingendiensten van de bezetter destijds. Daardoor functioneert de database in de praktijk als preventief strafdossier of een ‘in aanleg nationaal opsporingsregister’ – zoals de NRC van donderdag 11 juni verwoordt – een goudmijn aan gegevens waaruit justitie tevens uw ‘risicoprofiel’ kan destilleren.

Het persoonsbewijs van Lentz uit 1941 bevat dezelfde informatie als het biometrisch persoonsbewijs: het persoonsnummer (=burgerservicenummer), adres, de woonplaats, naam, een pasfoto, vingerafdruk en handtekening van alle Nederlanders van 14 jaar (nu 12 jaar) en ouder en voorziet in een systeem waarbij de identiteit van de persoon in het maatschappelijk verkeer onomstotelijk vaststaat (voorbeeld persoonsbewijs buitenkant, binnenkant). Zoals de overheid dat nu doet, laat Lentz in 1941 alle gegevens in een centrale database opslaan.

Het biometrisch persoonsbewijs is aanmerkelijk geavanceerder en riskanter
Hoewel alle componenten uit Lentz’ persoonsbewijs weer terug zijn, is het biometrisch persoonsbewijs vele malen geavanceerder en maakt daarmee de Nazi-variant tot kinderspel. Uw paspoort bevat in de meeste gevallen al een biometrische gezichtsscan waardoor gezichtsherkennende camera’s uw identiteit kunnen vaststellen. Daarnaast een RFID-chip9 met uw naam, voornamen, geboortedatum, geslacht, adres, woonplaats en uw persoons- of ‘burgerservicenummer.’ Behalve dat krijgt uw persoonsbewijs nu net als in de oorlogstijd een vingerafdruk – alleen in dit geval twee (Nederland wilde vier) – die bovendien biometrisch zijn ingevoerd. In de toekomst is een irrisscan of opslag van DNA nog mogelijk, zoals in het Verenigd Koninkrijk aan de orde is geweest. De leeftijd waarop het persoonsbewijs verplicht is gesteld is twaalf (was zes), in plaats van veertien onder Hitler.

Het persoonsnummer of eufemistisch ‘burgerservicenummer’ genoemd, biedt aanmerkelijk meer mogelijkheden dan het persoonsnummer uit de Nazi-tijd en incorporeert daardoor een gigantisch risico tot misbruik, afgezien van het feit dat u uw gewaande vrijheid definitief kwijt bent.10 Aan dit nummer kunnen namelijk, het electronisch kind dossier, uw electronisch patiëntendossier, uw strafblad, uw inkomensgegevens, uw politiedossier, uw belastinghistorie, uw bankgegevens, het sociale dienst dossier, uw BKR-dossier, het dossier van de kinderbescherming en meer databases toegevoegd worden, alle voorzien van nummers die corresponderen met het burgerservicenummer. Zo bent u als burger maximaal beheersbaar. De tendens tot koppeling van al deze databanken is overduidelijk aanwezig. Het is slechts een kwestie van tijd.

Gelijk in 1941 slaat de overheid alle gegevens van uw persoonsbewijs op in een centrale database
In navolging van Jacobus Lentz zal uw overheid, zoals gezegd, alle gegevens over u opslaan in een centrale database met dit verschil dat zij niet keurig in een centraal archief opgeslagen blijven maar maximaal digitaal uitwisselbaar worden, ook internationaal. Op 9 juni jongstleden is de Eerste Kamer akkoord gegaan met opname in de centrale database. Daarmee is dit een feit. De reguliere media hebben er nauwelijks gerucht aan gegeven.

Wijselijk en verhullend schrijft de auteur van het officiële persbericht: ‘het wetsvoorstel vloeit MEDE voort uit een Europese verordening.’ (eerstekamer.nl 10—06-09). Deze verordening rept namelijk met geen woord over een centrale database, noch over gebruik als preventief opsporingsdossier (zie verordening 2252/2004). Het is dan ook louter een initiatief van uw overheid. Over het Europees Parlement dat door Nederland tijdens de beslisfase over biometrie in het paspoort, buiten spel is gezet,11 meldt een EP-persbericht:

Het EP vermeldt ook nadrukkelijk dat de biometrische gegevens UITSLUITEND mogen worden gebruikt ter verificatie van de echtheid van documenten en voor het vaststellen van de identiteit van paspoorthouders.’12

Denemarken doet bovendien niet mee. En had u trouwens niet democratisch laten weten dat u dit allemaal dolgraag wilt?

De context van het biometrisch persoonsbewijs: een Europa met steeds meer fascistoïde trekjes
Het biometrisch paspoort leidt tot totaalcontrole van de overheid en verlies van persoonlijke zeggenschap en vrijheid – een hoofdkenmerk van het fascisme13 – en past daarom perfect in de maatschappelijke ontwikkelingen. Over de fascistische tendensen binnen europa berichtten verschillende kranten eerder. De kunstmatig gecreëerde kredietcrisis, gecombineerd met vakkundig opgehitste xenofobie en farces als ‘terreurdreiging’ en ‘klimaatproblemen’14 vormen hiervoor het ideale milieu, net als de crisis in de dertiger jaren. Vooral landen waar de economie er zeer slecht voor staat, zijn ontvankelijk, Oost-Europa, Spanje (20% werkloos) of Italië bijvoorbeeld. In veel landen gaan burgers massaal de straat op. In Spanje herinnert extreem politiegeweld aan de fascistische Francodictatuur (dwarslezing.blogspot 31-03-09).

Op 20 maart 2009 schrijft de Britse krant The Independent dat Musolini’s fascisme de mainstream-politiek is ‘binnengemarcheerd’. ‘Vijftien jaar nadat dhr. Berlusconi de neo-fascisten binnenbracht vanuit de kou, is hun invloed op de politiek nog nooit zo treffend geweest, nog nooit zo verontrustend’, schrijft de krant. Christopher Duggan, auteur van Force of Destiny over de geschiedenis van Italië, waarschuwt: ‘Dit is een alarmerende situatie in vele, vele opzichten.’ De situatie is met name zorgwekkend, continueert hij in The Independent door het feit dat het fascistische gedachtegoed thans is vermengd met de mainstream politiek, waardoor het fascistische element voor het grote publiek onzichtbaar is gemaakt. Al een jaar eerder bericht de krant over het Italiaanse fascisme dat weer in opkomst is en schrijft:

Het feit is dat Italië, dat wel is gedefinieerd als laboratorium voor slechte ideeën, is begonnen aan een alarmerend nieuw experiment. Op het hoogste punt van wat uiteindelijk het diepste dal in de menselijke herinnering mag blijken, is extreem rechts dichter bij het machtscentrum dan op welke tijd ook, sinds de val van Mussolini.’

De representanten vallen in de smaak bij het grote massamediagerichte publiek met hun ‘prachtige pakken en pastelkleurige dassen’, mannen die ‘keurigheid’ oftewel ‘normen en waarden’ voorstaan maar daarmee in werkelijkheid hun basishouding verhullen: ‘rejecting what is different’ (Independent 6 mei 2008). Ook een gerenommeerde krant als The New Statesman publiceert vlak voor de EU-verkiezingen een waarschuwend artikel getiteld ‘De adelaar van het fascisme scheert over’ met als klemmende waarschuwing een tegenwicht te bieden aan opkomend dictatoriaal bewind met een gecentraliseerde macht (The New Statesman, 7 mei 2009)

Vlak voor de recente EU-verkiezingen brengen tegenstanders een seksschandaal naar buiten, waardoor Berlusconi net iets minder stemmen krijgt dan gehoopt (NU 8 juni 2009). Maar door de slechte opkomst van het in de politiek teleurgestelde electoraat van de gevestigde partijen, staat zijn ‘Volk van de Vrijheid’ erg sterk binnen de Europese Volks Partij, de grootste en centrum rechts georiënteerde politieke fractie van het EU-parlement, waartoe ook het CDA behoort.

Een nog grotere onvrede en een aanhoudende economische crisis spelen Berlusconi’s Volk van de Vrijheid en soortgelijke partijen sterk in de kaart. Volgens de uitslag van de EU-verkiezingen heeft de rechtervleugel van de politiek een glorieuze overwinning behaald, terwijl de traditionele socialisten als de Britse Labour Party en de PVDA zijn geminimaliseerd. Veel kiezers hebben rechts gestemd als protest tegen het establishment (McClatchy Newspapers 08-06-09). In Nederland heeft de PVDA haar seculiere gedachtegoed opgegeven en wortels in de burgerrechten- en arbeidersbeweging verloochend vanuit de gedachte daarmee kiezers en macht te kunnen winnen. De partij met een oud Shell-directeur als lijsttrekker, is nu gemarginaliseerd tot een gezichtloze, politieke ‘nobody’, een carrière-springplank met een vlees-nog-vis politiek waarbij de partij uit machtsbehoud steeds toegeeft en laf zelfs een meningsuiting beknottende blasfemiewet tolereert: het CDA voor zelfingenomen ambtenaren van middelbare leeftijd.

Het echte gevaar: de middenpartijen met hun ‘tip-toe totalitarianism’
Het gevaar zit niet zozeer bij de partijen die als rechts bekend staan. Het gevaar zit in het midden. In een aflevering op 11 juni van het populair politieke BBC-programma Question Time, ketst een stemmer op de extreem rechtse British National Party – een partij die in Groot-Brittannië enorm in opmars is – de beschuldiging van fascisme terug naar de representanten van de gevestigde middenpartijen in het panel. Hij confronteert hen met het ‘soft-fascism’ dat zij – geruisloos lopend op hun teentoppen – ongemerkt de maatschappij binnenloodsen, het ‘tip-toe totalitarianism’:

Look what the current government is doing. The biometric passport IS fascism! The camera’s all around us ARE fascism!’

De beschuldigende vinger van het panel naar de BNP zou op henzelf gericht moeten zijn, vindt de BNP-stemmer: het is een afleidingsmanoeuvre. Geen van de aanwezigen onder het publiek lijkt de noodkreet te begrijpen. De zaal hult zich in politiek-correct stilzwijgen en klapt om het hardst als de panelleden opnieuw met de beschuldigende vinger wijzen.

Wat geldt voor Groot-Brittannië, geldt net zo goed voor Nederland. Ook hier is sprake van het binnensluipen van een alles controlerend totalitair systeem, geïntroduceerd door de regeringspartijen. Privacy International concludeert al in haar rapport van 2007, dat Nederland – met een score niet ver verwijderd van China – hard op weg is een politiestaat te worden. Vooral de identificatieplicht zorgt voor een negatieve beoordeling (security.nl 31-12-09). De kroon op het werk is het biometrisch persoonsbewijs, zo nagestreefd door met name het CDA, gekoppeld aan een centrale database en allerlei andere databestanden. Over de duidelijk waarneembare fascistische tendensen binnen het CDA verwijs ik u naar het anarchiel.com artikel ‘Met het CDA op weg naar de fascistische heilstaat.

Het biometrisch persoonsbewijs: logisch uitvloeisel van Der Europaïsche Wirtschaftgemeinschaft
Het biometrisch persoonsbewijs sluit naadloos aan op de voorhistorie van de Europese Unie. Robert Edwin Herzstein, geschiedenisprofessor aan de Universiteit van Zuid Carolina, schrijft in When Nazi Dreams Come True over de plannen van de Nazi’s voor een corporatief Europa volgens ‘Der Neuordnung’ of ‘nieuwe orde’ en de uiteindelijke dominering van de wereld. Herzstein baseert zijn boek op documenten uit 1942 met plannen voor de EWG of ‘Europaïsche Wirtschaftgemeinschaft’, een Verenigde Staten van Europa. Daarvoor in 1940, geeft de Berlijnse kamer van industrie en handel een boek uit waarin essays van de Nazi-minister van economie, eigenaren van belangrijke corporatieve bedrijven als IG-Farben en banken, al het ideaal van een gemeenschappelijke Europese markt beschrijven.15

Het plan moet leiden tot een gemeenschappelijke Europese markt gelijkend op het neo-liberale model, met een gemeenschappelijke munt en rechtssysteem en de rijkdommen beheerd door een corporatief monopolie van bedrijven: een corporatie-mecca. Arbeiders zijn slaven over wie de staat totaalcontrole heeft. Het persoonsbewijs is hier onontbeerlijk (voor het downloaden van de tekst uit 1942, klik hier).

De Nazi-blauwdruk voor een verenigd Europa komt verbluffend veel overeen met de structuur van de Europese Unie, zoals wij die nu kennen,’

concludeert een vakblad voor bankiers ‘The International Currency Review’. Het ontwerp voor een Europese Economische Gemeenschap, is ontwikkeld onder Hitlers Nazi-minister voor economie en president van de Duitse Rijksbank, Dr. Walther Funk (Kleintje Muurkrant, 17-07-98).

De Daily Mail onthult op 9 mei dit jaar nóg eens de Nazi-wortels van de EU met een fragiel op de typemachine geschreven rapport, gedateerd 10 augustus 1944: US Military Intelligence report EW-PA 128, beter bekend als The Red House Report. Het is een verslag van een geheime bijeenkomst in het Maison Rouge Hotel te Straatsburg. Nazi kopstukken bespreken met de corporatieve bedrijfselite het vierde rijk in de vorm van een gemeenschappelijke Europese grootmacht en open markt… de EU.

In 1943 prijst Dr. Horst Jecht, professor aan de Economische Hogeschool van Berlijn, Hitler Duitsland als de kampioen van de Europese eenwording volgens de ‘nieuwe orde’ of ‘wirtschaftlichen Neuordnung Europas.’ Hij schrijft letterlijk over de Europese Economische Gemeenschap met een vrije markt zonder grenzen waarin de corporaties het voor het zeggen hebben (Der Europaïsche Wirtschaftgemeinschaft, voor het betreffende tekstfragment uit 1943, klik hier).16

Zoals Hitler alle burgers in zijn Derde Rijk al beheerste met het ultieme controlemiddel bij uitstek, een persoonsbewijs gekoppeld aan een centrale database, wil ook de daaruit voortkomende Europese Unie haar burgers optimaal kunnen volgen en controleerbaar maken. Nederland, immer collaborerend17, heeft zoals bij de wording van de Europese Unie ook hier een beslissende rol gespeeld bij de invoer van het biometrisch paspoort. (Zie hiervoor het anarchiel.com artikel Nederland leverde Europa sleutel tot controlestaat’).

De grootste hobbel genomen, nu nog even doorpakken: de veri- of nanochip
Vér voor de aanslagen van 11 september heeft de overheid u al druppelsgewijs ontvankelijk gemaakt voor een persoonsbewijs, waar u in de zeventiger jaren nog heftig tegen zou demonstreren.18 De belangrijkste hindernis voor totaalcontrole is nu genomen. Desondanks is het proces nog niet af. Mensen raken hun persoonsbewijs maar kwijt. Met nanotechnologie is men tegenwoordig in staat om injecteerbare RFID-chips te vervaardigen waarop de overheid al uw biometrische informatie kan opslaan, corresponderend met een centrale database. Deze veri- of nanochip in mensen maakt een nog betere beheersing mogelijk van het individu en is door de Amerikaanse overheid reeds in 2002 goedgekeurd (tweakers.net 29-10-02).

Edwin Black toont in IBM en de Holocaust, de collaboratie aan van IBM met Nazi-Duitsland, zoals zoveel Amerikaanse banken en bedrijven dat tijdens de tweede wereld oorlog hebben gedaan.19 De Hollerith machine van de IBM-corporatie automatiseert begin veertiger jaren de persoonsgegevens van concentratiekampslaven.20 Thans is IBM de financier van, en grote promotor achter de zich immer verbeterende verichip (zie hiervoor tevens dit korte filmpje).

Behalve grootschalig op huisdieren, worden er overal ter wereld proeven gedaan met RFID-identificatiechips in mensen. Zo bericht The Independent op 13 januari 2008 over gevangenen die worden ‘gechipt als honden.’ Patiënten met de ziekte van Alzheimer dienen eveneens als proefkonijn (rfidnews.org 04-09-07). Pedoseksuelen moeten er aan geloven (nieuwsblad.be 17-07-06). Voor soldaten is het ‘bijzonder nuttig’ (newsmax.com 21-08-06). Bij de Londense politie krijgen 31.000 agenten een chip: ‘Improving officer safety’ (Daily Mail,10-04-08). De Indonesische overheid verplicht HIV-geïnfecteerden een chip te laten implanteren (tweakers.net 25-11-08) en bezorgde Amerikaanse ouders chippen hun kinderen om te weten waar hun kroost zich ophoudt (security.nl, 02-08-04). En beaamde u zelf ook niet dat een chip geïmplanteerd direct na de geboorte van uw baby en gekoppeld aan het Electronisch Kind Dossier de veiligheid en gezondheid van uw kind optimaal waarborgt? Nederland kan uiteraard niet achterblijven. In de Rotterdamse Baja Beach Club experimenteert men al sinds 2004 met de ‘uiterst handige’ verichip (emerce.nl 26-04-04). En u raadt het al: u wordt laaiend enthousiast want ‘onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek’ zal via de mainstream media aantonen datte…

de resultaten FANTASTISCH zijn!

Het aanbrengen van chips in mensen is inmiddels een paar maal in de Tweede Kamer bespreekbaar gemaakt. In oktober 2006 tonen Geert Wilders, de PvdA en de VVD zich voortstander van het implanteren van chips bij terbeschikkinggestelden (TBS-ers, AD 09-10-06). Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn van de Christen Unie vraagt in 2008 vergeefs of de Kamer zich uit wil spreken voor een verbod op het verplicht chippen van mensen (Site CU/Nederlands Dagblad,13-02-08). Dezelfde partij stemt later vóór het biometrisch paspoort met vingerafdrukken en opname van de persoonsgegevens in een centrale database.

Op scholen is het chippen van mensen een normaal spreekbeurtonderwerp. In het naslaggedeelte voor spreekbeurten van scholieren.com zegt een kind: ‘Een chip bij mensen vind ik persoonlijk niet zo’n slecht idee.’

De cirkel is rond maar door wie wordt u bedreigd? Handel nu!
Net als in de tijd van Lentz heeft Nederland weer het beste indentiteitsbewijs van Europa. De cirkel is rond.

Bent u bezorgd? Dan is dat volstrekt terecht! Maar weest u dat eens niet voor terrorismeonzin maar voor de bedreiging door uw overheid.21 De gevolgen van het rampzalige persoonsbewijs uit de oorlog zijn vergeten. De getuigen die in de zeventiger jaren nog konden waarschuwen bijna allemaal gestorven of op een leeftijd dat men zich niet meer druk maakt. De overheid ziet haar kans schoon.

Nu de overheid 28 juni niet als oorspronkelijke startdatum kan halen, kunt u nog tot 21 september een nieuw paspoort zonder vingerafdrukken verkrijgen. De scanners voor uw biometrische vingerafdrukken staan bij de meeste gemeenten al klaar. Haal uw paspoort nu! Nog beter is na te denken aan het algemeen belang. Bij voldoende druk kan het Nederlandse volk de overheid dwingen tot het terugdraaien van deze draconische maatregel. Denemarken is de dans ontsprongen.

Dit artikel pretendeert geen waarheid maar is bedoeld om u tot nadenken te brengen en dingen zelf te onderzoeken. Tegen de verstokte ontkenners en ridiculisanten zeg ik:

Al zouden ze u massaal in een legbatterij plaatsen – voor hun eigen veiligheid uiteraard – dan nog zou u luidkeels blijven kukelekuen dat er geen vuiltje in de lucht is.

En om Colijn nog even aan te halen: gaat u toch vooral rustig verder slapen…

The people get the government they deserve.’

(Thomas Jefferson)

1 deathcamps.org, 4 mei 2006 (http://www.deathcamps.org/reinhard/deportdutch_nl.html).

2 Kleintje Muurkrant, september 2006.

3 Zie: Loose Change Final Cut. Klik hier voor de video.

4 Zie vooractuele lijst: sargasso.nl, Volksopstand tegen privacyschendingen (http://sargasso.nl/archief/2008/02/15/volksopstand-tegen-de-privacyschendingen/), zie ook anarchiel.com ‘The war on Freedom’ door kabinet Balkenende., lees voor het toepassen van ‘shocks’ om verandering te bewerkstelligen Naomi Klein, The Shock Doctrine.

5 Lees het anarchiel.com artikel: Het sprookje van terreur. Een absolute MUST SEE in dit verband: Loose Change Final Cut. Klik hier voor de video.

6 Zie Geschiedenis van de identificatieplicht in Nederland (www.id-nee.nl)

7 Zie voor afluisteren; tweakers.net 29-05-08; e-mails, security.nl 21-07-05; sms, Spits 30-05-09. Zie ook de AIVD-aftapmethodes bij mensen met dissidente meningen als Gretta Duisenberg (Volkskrant 25-02-06)

8 Bureau Jansen en Jansen, www.identificatieplicht.nl

9 Zie anarchiel.com bibliotheek, RFID position paper.

10 Lees anarchiel.com: Waarom u absoluut niet vrij bent.

11 Lees anarchiel.com, ‘Nederland leverde Europa sleutel tot controlestaat.’

12 Persbericht EP d.d. 6 december 2004, europapoort.eerstekamer.nl.

13 Kenmerken van het fascisme, politiek auteur Laurence W. Britt op informationclearinghouse.info, 26-08-08.

14 Zie de documentaire The Great Global Warming Swindle. (klik hier voor video).

15 Funk, Walther. Verein Berliner Kaufleute und Industrieller und Wirtschafts-Hochschule Berlin (Ed.). Europaïsche Wirtschaftgemeinschaft. Berlin. Haude & Spenerische Verlagbuchhandlung Max Paschke, 1943.

16 Tekst afkomstig uit: Funk, Walther. Europaïsche Wirtschaftgemeinschaft. Berlin. Zie nr. 4. (blz. 42-65).

17 Voor de grootschalige collaboratie van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven in de oorlog, zie Vroom dansen rond het Gouden Kalf, deel 4, deel 5.

18 Zie 6.

19 Lees onder andere, Peter Stuivenberg, The Boogeyman, voor de financiering van Hitler door Amerikaanse banken zie: Anthony C. Sutton, Wall Street and the Rise of Hitler. Voor de tekst klik hier.

20 Edwin Black, IBM and the Holocaust (korte omschrijving, klik hier)

21 Zie 5.

15 REACTIES

 1. De overheid ziet haar kans schoon.

  De overheid ziet zijn kan schoon? Hoe kan het godverdomme dan ook anders met zo’n links gereformeerd kabinet. Ik blijf erbij dat het woord fascisme te veel eer is voor deze jongens en meiden die onze ziel aan de duivel hebben verkocht. Een Haagse hok vol ordinaire communisten zou ik het noemen! Ze jassen er snel nog wat maatregelen door voor dit judaskabinet valt….Kijk alleen eens even naar het ongehuwd samenwonen het kan toch met dit gereformeerde judassenkabinet geen toeval zijn dat samenwonen (ongetrouwd hokken is een doodzonde) wordt gestraft??…

  http://www.telegraaf.nl/overgeld/rubriek/belastingen/4161961/__Hokken_wordt_fiscaal_nadelig__.html

 2. Met anarchiel heeft een soort Niburu een plaatsje op Vrijspreker gekregen.
  Kenmerk: veel suggestieve kretologie en halve waarheden.
  Hier wordt IBM zomaar in de verdachtenbank gezet.
  Maar het is natuurlijk maar zeer de vraag of IBM bewust aan de holocaust heeft meegewerkt.
  En zo wordt ieder die zich gedroeg als de burgemeester in oorlogstijd, gelijk maar als collaborerend met de nazi’s weggezet.
  Wordt Loose Change aanbevolen: deze in zeer hoge mate suggestieve film boordevol schijnwaarheden.

  Er is voldoende reden die EU te wantrouwen.
  Maar liever zonder dat anarchiel, dat vanuit een beginsel, sowieso elke overheid fascistisch vindt.

  Liberty 5-3000 [4] reageerde op deze reactie.
  IIS [6] reageerde op deze reactie.

 3. Een interressant artikel.
  Naar mijn mening linkt de schrijver van dit artikel te veel verbanden. Elk genoemde maatregel van een chip in de Baja tot aan de invoering van de Euro, zou door de ”nieuwe wereldorde” zijn ingevoerd om het 4e rijk te creeeren. Ik zie deze maatregelen meer als los staande ontwikkelingen die grotere verantwoordelijkheden met zich meebrengen. But Hey, I am just one of the sh33ps in the herd.

 4. @S. Crosby

  “Elk genoemde maatregel van een chip in de Baja tot aan de invoering van de Euro, zou door de ”nieuwe wereldorde” zijn ingevoerd om het 4e rijk te creeeren.”

  Sorry, maar dat wordt helemaal NERGENS in het artikel gezegd!!!

  “De nieuwe Wereld Orde”noch de NWO worden genoemd! Er wordt verder enkel geconstateerd op basis van feiten. Ook over IBM. Jammer dat je geen verbanden ziet. Bestudeer de bronnen eens goed voordat je oordeelt!

 5. @beek [2]:

  Maar liever zonder dat anarchiel, dat vanuit een beginsel, sowieso elke overheid fascistisch vindt.

  Fascistisch of niet, maar de overheid is bezig met een soort van offensief in te zetten tegen de ‘vrije burger’ en de ‘vrije denkers’ en ‘vrije werkers’. Onder welke vlag worden alle maatregelen genomen? Juist, onder die van de bijbel en wie geeft eigenlijk mensen het recht om met de bijbel in de hand maatregelen te nemen tegen, in hun ogen ‘onwillige’ burgers? O ja, iets met demo(n)cratie!!

  Onwillige burger omdat men niet wenst te denken zoals de gelovige het voorschrijft. Wie denkt men wel te zijn? Ik zie op dit moment een golf aan maatregelen over ons komen die zijn genomen door zogenaamd gelovigen, maar zijn het ook werkelijk gelovigen? Het lijken wel een stel op hol geslagen wilde Furiën uit de onderwereld….en jij, hun volk, maar staan applaudisseren en stilzwijgend alles laten gebeuren of kritiek hebben op het verkeerde huis.

  Als men in Den Haag zo doorgaat zullen reeds genomen en aanstaande maatregelen zich tegen de NL’se burgers gaan keren, tegen hem en haar die nu nog werkt, spaart, verdient en vrij is. Dit kabinet maakt meer kapot of beter gezegd sloopt meer dan ons lief is…de hele economie is naar de kloten maar wordt met de meest gestoorde en verknipte maatregelen alleen maar verder het moeras ingetrapt…Te triest voor woorden maar aan de handen van dit kabinet zit bloed en stront…en ene Beek ziet blind en geeft af op onschuldigen die de vinger op de zere plek…op de waarheid leggen. De massa zal vallen en ook jij zult in hun val worden meegesleurd..en dat mede dankzij jouw ‘vrinden van de bijbel in samenwerking met het linkse addergebroed’
  Hoewel ik denk dat de gristenen in Den Haag op dit moment het linkse tuig aan het inhalen zijn in de strijd om het meest doortrapte soort.

 6. @Spy-Nose [7]:

  Van ‘de’ Joden, de kerk van satan, aldus de link van Spynose.
  Tja…
  Dat een libertarier met zo’n link aan komt zetten, hoe is het mogelijk.

 7. Leuke tekst voor onze oeverloos voortkabbelende beek, de huistrol van Vrijspreker en beroepsdesinformant:

  “Knowledge is power: An informed citizen is freedom’s best friend and a controlled citizen is our worst enenmy!”

 8. kom maar eens op met een goede actie om het volk in beweging te brengen….

  Dus anerchiel…actie!

 9. Dat het zover mag of komen zal het is schrikwekkend verhaal of artikel.
  tis buigen of barsten in mijn geboorteland.

 10. Je wordt er allemaal niet vrolijk van. 2 gevoelens strijden om voorrang
  1.Het prijzen van geweld in de vorm van de overheid, moet wel uitmonden in massamoord
  2.De lange termijntrend van democide is omlaag. De kans dat je als indiaan van 1000 jaar geleden door geweld om het leven kwam was veel hoger dan de kans nu en zelfs hoger dan de kans in de vorige eeuw, 2 wereldoorlog meegerekend.

  Wat zal het worden? Gaan we nog 1 keer een gigantische slachting tegemoed, of is dit slechts een stuiptrekking, vlak voordat de zaak ter ziele gaat? Als we naar het fanatisme in de moslimwereld kijken, lijkt het mij meer op een stuiptrekking van een religie die het aan het verliezen is van de modernisering, vrijheid en internet. Als ik naar mijn eigen staat kijk, lijkt het of ze aan het winnen zijn van de bevolking, maar misschien voelen ze hun eigen failliet aankomen en is dit slechts een stuiptrekking.

 11. Een voorbeeld van facisme is te zien in de GGZ: Maximale controle over de “patienten”. Iemand tot “patient” bestempelen is de ultieme manier om hem alles te ontnemen, vrijheid, zijn loopbaan, z’n gezin. De zogenaamde rechtsbescherming bestaat niet. Er zijn wetten, maar de GGZ-hulpverleners werken in een groep en overtreden en masse de wet en stoppen “de patient” vol met psychofarmaca zodat hij niet meer kan denken. “De patient” is een academicus met een academische loopbaan, geen politieke activiteiten, geen homo/bi of andere seksuele typeringen, sporter, onopvallend, sportief-klassiek gekleed, geen kaal hoofd en geen tatoes. De vraag is waarom zó’n persoon opgesloten wordt in Nederland, want er zijn zoveel academici net als hij. De GGZ verpleegsters werken als facisten, ze nemen alles af, ze ondervragen de werkgever en huisarts over het mogelijke netwerk van “de patient” en proberen dan het gezin van “de patient” te ontmantelen en geld en bezittingen afhandig te maken.
  Het GGZ personeel mag geld en bezittingen afpakken van “de patient” in ruil voor zwijgen over hun werkwijze. Er is geen enkele vorm van rechtsbescherming, want de GGZ verplegers wijzen een belangenbehartiger aan voor “de patient”, die hem eveneens besteelt en het gezin ontmantelt, ook weer met als beloning geld en bezittingen van “de patient”. Omdat niemand iets met GGZ te maken wil hebben, kunnen “de patienten” worden uitgebuit, bestolen en mishandeld, wanneer zij geen familieleden hebben die voor hen opkomen.

  Op TV worden daklozen en gestoorden getoont, die van hun vrijheid worden beroofd. De academici, die tot patient worden bestempeld komen niet voor de camera, want dan wordt de Nederlandse bevolking bang dat zij het volgende slachtoffer zijn van de GGZ verplegers en verpleegsters, die “patienten” beroven.

 12. Even een opmerking over de site anarchiel.com en de beheerder hiervan.Wellicht een foutje of…….?

  Ik ontvang de hierna volgende beveiligingsmelding:

  ———————————————-
  http://www.anarchiel.com gebruikt een ongeldig beveiligingscertificaat.

  Het certificaat wordt niet vertrouwd omdat het zelfondertekend is.

  (Foutcode: sec_error_untrusted_issuer)
  Hostnaam http://www.anarchiel.com ISP Onbekend
  ————————————————-

Comments are closed.