onderhuidse_chipDoor Jim Beame voor Anarchiel.com

In de reguliere media bericht men er nauwelijks over: de onderhuidse chip. Met het biometrisch persoonsbewijs en de centrale opslag van uw lichaamskenmerken per 21 september, is aan de basisvoorwaarde voor massale invoer van deze chip voldaan. De chip zelf is daarvan slechts een technische extensie. Niemand realiseert zich dat. Die enkele maal dat het in het nieuws komt presenteert men de geïmplanteerde verichip als een ‘cool’ betaalmiddel of ideale medische uitvinding. De overheid vindt het onderwerp nauwelijks het debatteren waard en verwijst bij vragen over privacy steevast naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die prima op de ontwikkelingen zou aansluiten. Deze ontwikkelingen zijn onopgemerkt zeer ver gevorderd. De mogelijkheden zijn nu al meer dan men ooit voor mogelijk heeft gehouden. Vooral militaire takken van de overheid en megacorporaties financieren en stimuleren het onderzoek en de implementatie van toepassingen ‘voor uw veiligheid’ die sinds de aanslagen op 9/11 geen strobreed in de weg worden gelegd. De implantatie van chips in de hersenen vormt onderdeel van een veel omvangrijker programma dat moet leiden tot verbetering van het menselijk ras: u bent toch zeker ook voor verbeteringen?

De Nederlandse overheid wenst geen wet om u te beschermen tegen verplichte chip-implantatie
Op 24 juni jongstleden bericht het Philadelphia City Paper dat het Huis van Afgevaardigden een wet tegen verplichte chip-implantatie van burgers heeft goedgekeurd. In de wetstekst moet een persoon tenminste 18 jaar zijn en gezond van verstand om het chippen te mogen ondergaan. Toestemming van ouders, voogd of advocaat is niet geldig. Tot ongenoegen van de indiener – afgevaardigde Babette Josephs – kan de overheid bepaalde personen wél verplicht laten chippen. Een gerechtshof kan bijvoorbeeld bepalen dat chippen onderdeel is van de veroordeling, voorwaardelijke vrijstelling of uitspraak. Daarnaast vallen ‘terroristen’ als Guantana Bay gedetineerden buiten de wet: terroristen mogen te allen tijde gechipped worden. De Senaat moet zich er nog over buigen.1

Al tijdens de behandeling van de begroting-2005 in november 2004, probeert Arie Slob van de Christen Unie de ethische kwesties rond de techniek van Radio Frequency Identification (RFID) onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer. De CU vraagt het Kabinet op tijd met wetgeving te komen. Het kabinet zou haar standpunt echter nog nader willen bepalen. Aangezien antwoord uitblijft poogt de CU het in mei 2005 opnieuw met haar notitie ‘RFID-tags: Kans of gevaar?’ De CU stelt daarin ondermeer voor:

Bij wet moet worden vastgelegd dat het implanteren van tags nooit verplicht kan worden, om wat voor reden dan ook, zodat de keuzevrijheid van mensen gegarandeerd blijft. ’2

Ook onze tandeloze privacywaakschoothond, het College Bescherming Persoonsgegevens, heeft in 2006 weer eens een keurignet ‘discussiestuk’ uitgebracht ‘ter advisering’ van de regering en betrokken corporaties die de RFID-chips willen invoeren. Het CBP stelt vast: ‘RFID maakt het mogelijk met behulp van chips die op of in goederen, dieren of mensen worden aangebracht in ongekend grote hoeveelheden data, waaronder persoonsgegevens, te genereren, op te slaan of anderszins te verwerken.’ De vlees-noch-vis-uitkomsten zijn: het is belangrijk informatie te geven aan burgers over RFID (ze snappen het maar niet), het moet mogelijk zijn om RFID-loos door het leven te gaan en het CBP bepleit terughoudendheid bij het opslaan. De bestaande wetten beschermen verder prima, vindt het CBP.3 Het stuk ligt thans bij de andere in de la of het ronde archief maar de gemiddelde burger heeft in elk geval de indruk dat er werk van wordt gemaakt.

Al die tijd zwijgt de Kamer over het onderwerp. Tweede Kamerlid voor de CU Cynthia Ortega-Martijn, brengt de chip-implantatie bij mensen in 2008 weer te berde tot grote hilariteit van veel schrijvers in de reguliere media: je gaat toch met de technische vooruitgang van je tijd mee? De CU begrijpt de ongevoeligheid voor dit onderwerp niet en wil van het kabinet horen dat ‘het nooit zo kan zijn’ dat mensen verplicht worden geïmplanteerd met een chip.4 Tijdens de vaststelling van de begrotingsstaten voor 2008 betreurt de Socialistische Partij dat er nog steeds geen integrale visie bestaat op RFID en de wijze waarop men daarmee moet omgaan. CU-Kamerlid Ortega probeert chip-implantatie nogmaals bespreekbaar te maken.

De bewindslieden verzekeren echter dat alles dik in orde is. Staatsecretaris Heemskerk van Economische Zaken verwacht bij toepassing van de RFID-techniek helemaal geen gevaar voor de privacy. Minister Hirsch Ballin van Justitie antwoordt dat ‘mensen die drager zijn van een uitleesbare RFID-chip in een besloten omgeving kunnen worden gevolgd’ en koppeling van andere gegevensbestanden mogelijk is, maar met een duidelijk doel als ‘transparantie’ en een ambtenaar met ‘de verplichting om zich van onrechtmatige verwerking te onthouden’ komt alles goed, aldus de minister. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken doet de vraag eenvoudig af met verwijzing naar artikel 11 van de grondwet.5

Naar aanleiding van bovenstaand RFID-debat en de vraag van Ortega meldt De Telegraaf op 13 februari 2008 als een van de weinige kranten dat er geen nieuwe wetgeving komt rond de ID-chip. Over het tegengeluid dat de CU in de Kamer heeft gegeven met betrekking tot het chippen van mensen, rept de krant met geen woord. ‘De Wet bescherming persoonsgegevens biedt voldoende bescherming en is passend bij deze nieuwe technische ontwikkeling’ is het oordeel van Hirsch Ballin, aldus de krant.

Géén wet die verplichte chipimplantatie van burgers verbiedt voor deze CDA-minister van Justitie. Gezien de historie van het CDA6 en de steeds sterker wordende fascistoïde tendensen binnen deze partij, zoals beargumenteerd in het anarchiel.com artikel ‘Met het CDA op weg naar de fascistische heilstaat’, stemt dit antwoord allesbehalve gerust.

De overheid heeft de grondwettelijke onaantastbaarheid van het lichaam op losse schroeven gezet
Zoals gezegd maakt Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken, die datzelfde jaar nota bene een DNA-databank wil aanleggen van haar agenten,7 zich simpelweg van Ortega’s vraag af met verwijzing naar artikel 11 van de grondwet.8 Artikel 11 luidt:

Ieder heeft recht op onaantastbaarheid van het lichaam.’

Alleen de tussenzin is ietwat onhandig: ‘behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen.’ De burger heeft dus recht maar tegelijkertijd ook weer niet. Het is als een KNMI-weerbericht: morgen is het zonnig maar het kan ook regenen. Feitelijk een inhoudsloze formulering want de overheid stelt de wet naar believen bij, zoals de afgelopen jaren is gebleken. In de Verenigde Staten gelden dit soort beperkingen voor ‘terroristen’, zagen we eerder en zoals we uit de kranten kunnen opmaken lijkt de definiëring van ‘terrorist’ per maand ruimer te worden. Volgens de ‘terrorist watch list’ uitgegeven door het kantoor van de directeur van de binnenlandse inlichtingendienst lopen er alleen in de VS al 1 miljoen rond.9 Allemaal potentiële chipkandidaten. In Nederland ziet Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst dierenliefhebbers als potentiële terroristen en wil zij de gegevens van allochtone criminelen apart opslaan.10

Het recht op ontastbaarheid van eigen lichaam, zoals in artikel 11 gesteld, staat op losse schroeven. Reeds in 2006 hebben het CDA, de PVV en de PvdA zich uitgesproken voor het chippen van ter beschikking gestelden (TBS-ers), ondanks dit grondwetsartikel.11 In 2007 heeft de Kamer een wetsvoorstel aangenomen om verdachten te verplichten tot het afnemen van een AIDS-test.12 De politie kan willekeurige passanten zonder verdenking op elke locatie en elk tijdstip van de dag preventief betasten. De Eerste Kamer stemt op 7 juli 2009 in met het voorstel dat de politie autoriseert om van onschuldige burgers – verdachten en getuigen – de vingerafdrukken af te nemen.13 U bent in principe verdacht als u uw persoonsbewijs op verzoek van de politie niet terstond kunt tonen. Per 21 september aanstaande bent u verplicht uw vingerafdrukken achter te laten voor uw nieuwe biometrisch persoonsbewijs (Lees: anarchiel.com: De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs). 14

Ook in andere opzichten heeft de overheid lak aan de grondwet. Sommige groepen in de samenleving zijn bijvoorbeeld ‘minder gelijk’ dan andere. De Raad van State – een ondemocratisch rechtssprekend en adviesorgaan, voorgezeten door de koningin en van wie de leden door de Kroon worden gekozen – heeft de regering op 9 juni dit jaar geadviseerd dat een christelijke school homoseksuelen bij sollicitaties mag weren en ontslaan, mocht hun seksuele voorkeur zich op een later tijdstip openbaren (NRC 09-06-09). Ook voor ongehuwden geldt het grondwettelijke gelijkheidsprincipe niet. Mensen die ‘hokken’, moeten meer belasting gaan betalen dan gehuwden (Telegraaf 15-06-09). De grondwet is inmiddels als een gatenkaas.

Indien u de rechter wilt laten vaststellen of afname van uw vingerafdrukken ongrondwettelijk is gezien artikel 11, dan is dat niet mogelijk. Nederland is met Finland het enige land binnen de Europese Unie waar de burger geen democratisch recht heeft om wetten aan de grondwet te toetsen. Kabinet Balkenende IV adviseerde de Eerste Kamer opnieuw tegen de toetsingsmogelijkheid te stemmen. De democratische invloed van de burger op ingevoerde maatregelen wordt zo namelijk aanmerkelijk vergroot – hij kan ze daadwerkelijk terugdraaien – terwijl de macht van de overheid om ze in te voeren en op te leggen wordt uitgehold. Dit zou, volgens uw overheid, niet zijn in het ‘algemeen belang.’ Wikipedia verwoordt het zo: ‘Andere partijen, vooral ter rechterzijde, hebben als kritiek daarop dat een dergelijk toetsingsrecht de in het algemeen belang afwegende functie van het parlement uitholt.’ 15

Behalve de Partij voor de Dieren, Groen Links en de Socialistische Partij hebben alle partijen, inclusief de Christen Unie, ingestemd met de invoer van het biometrisch persoonsbewijs16 en centrale opslag van uw lichaamskenmerken.17 Voor dat laatste heeft met name D66 zich sterk gemaakt.18 Daarmee is een cruciale en fundamentele stap gezet in het centraal beheers- en controleerbaar maken van de bevolking.19 De invoer van een onderhuidse chip is nu slechts een kwestie van techniek.

Overheidsrapport verwacht dat verplicht chippen van mensen vóór 2016 plaatsvindt
Op 30 oktober 2006 publiceert de Daily Mail een artikel waarin de krant stelt dat inwoners van Groot-Brittannië binnen tien jaar verplicht gemicrochipped zullen worden. Het artikel is gepubliceerd naar aanleiding van een officieel rapport voor de Britse overheid, getiteld A Report on the Surveillance Society 20 van Dr David Murakami Wood, hoofdredacteur van Surveillance and Society en Dr Kirstie Ball e.a. en stelt dat primaire overheidsdiensten, uitkeringsinstanties, gezondheidsdienstverlening en onderwijs nu al niet meer zonder ‘surveillance’ technologie kunnen opereren. Met ander woorden: ook al zou men een modus vinden om te ontsnappen aan de chip-verplichting van overheidswege, het kan een vereiste zijn van de ziektekostenverzekeraar, de werkgever, of de Nederlandse Bank die al eind 2007 supermarkten adviseert zoveel mogelijk over te gaan op elektronische betaling.21 Of van de supermarkten zelf die in 2014 alleen nog electronisch betalen toe willen staan ‘voor de veiligheid’, tot groot plezier van 87% van de Nederlanders, aldus het RTL nieuws van 12 juni 2009.

Nu al is het zo dat het openen van een bankrekening, het verkrijgen van een arbeidscontract, een uitkering, een ziekenhuisbehandeling, een verzekering, een opleiding, door de overheid afhankelijk is gemaakt en gekoppeld aan uw persoonsnummer, sinds kort verzameld in de nationale database (het zogenaamde ‘burgerservicenummer’, maar met service heeft dit volkscontrole- en beheersnummer helemaal niets te maken). Ook zónder dwang zullen de meesten vinden dat ze geen keuze hebben om te kunnen overleven. Al zijn de chip-implantaten zogenaamd vrijwillig: instemming wordt beloond en zal uiteindelijk leiden tot het afschaffen van de ‘vrijwilligheidsfase,’ schrijven de auteurs van bovengenoemd rapport (hoofdstuk 32.3). Een wet die verplichte chip-implantatie verbiedt geeft mensen tenminste nog enige zelfbeschikkingsvrijheid maar zal aan deze angst zonder chip niet te kunnen overleven, weinig veranderen.

Per 21 september heeft Nederland aan de basisvoorwaarde voor massale chipimplantatie voldaan
Het gebruik van biometrie voor het identificeren van mensen beschrijven de auteurs van A Report on the Surveillance Society in hoofdstuk 9.7, direct gevolgd door een gebruiksomschrijving van ID-chips. Zij zien chip-implantatie als logische consequentie van dit geautomatiseerd gebruik van fysieke eigenschappen als ‘identifyer,’ gecombineerd met hun opslag in een centraal systeem. De chip zendt een signaal uit dat correspondeert met het persoonsnummer behorend bij de centraal opgeslagen biometrische data. De auteurs beschrijven biometrie als het noodzakelijke ‘anker ’ waaraan alle andere data kunnen worden bevestigd. Het is de ‘gateway’ , de poort tot de gekoppelde informatie. Met de biometrie als verankering is de chip-implantering enkel een kwestie van verdere technische uitwerking. Deze basis is in Nederland per 21 september 2009 gelegd.

Het rapport stelt verder dat de ‘War on Terror’ ‘een enorme toename van onderzoeksfinanciering en toepassing’ van deze techniek teweeg heeft gebracht. De Patriot Act heeft bewerkstelligd dat het onderzoek naar en gebruik van deze technieken voor identificatie feitelijk onbegrensd is geworden (hoofdstuk 9.7.2).

Vanaf hoofdstuk 9.8.6 beschrijven de onderzoekers hoe sinds het jaar 2000 heel subtiel en onopgemerkt eerst dieren worden gechipped om daarna geruisloos en etappe-gewijs over te gaan op het chippen van mensen, te beginnen bij 70 personen met degenerende hersenen: ‘om hen makkelijker te localiseren.’ Daarna volgen onderzoekers en techniekfanaten. Dan politie en soldaten. Vervolgens arbeiders om geautoriseerd het bedrijf te kunnen betreden. En uiteindelijk presenteren de massamedia de ‘enorme voordelen’ van chip-implantatie via kranten, de journaals, TV-shows en MTV aan de doorsnee burger.

De jaren nadat de Amerikaanse overheid het chippen van mensen goedkeurt in 2002, direct na de aanslagen van 9/11 22, beginnen de media te berichten over ‘gevangenen die worden gechipped als honden’(The Independent 13-01-08), Alzheimer patiënten die een chip-implantatie hebben (rfid-news.org 04-09-07), chronisch zieken die experimenteren met een chip (webwereld.nl 14-06-05), pedoseksuelen die een chip ontvangen (nieuwsblad.be 17-07-06), dat het chippen van soldaten ‘bijzonder nuttig’ is (newsmax.com 21-08-06), dat 31.000 Londense agenten een chip krijgen daarbij ‘improving officer safety’ (Daily Mail 10-04-08), over 80.000 Britse gevangenen die op de nominatie staan om gechipped te worden (NU.nl 13-01-08), over de Indonesische overheid die HIV-geïnfecteerden verplicht wil chippen (tweakers.net 25-11-08), over werknemers die zich laten implanteren (Financial Times 12-02-06), over Mexico waar men illegalen verplicht chipt (CNN-news) en bezoekers van uitgaansgelegenheden die betalen met een geïmplanteerde chip toch zo vreselijk ‘cool’ vinden (New Scientist 21 mei 2004).

Het RTL nieuws spreekt in 2007 van duizenden Amerikanen die een chip laten implanteren voor medische doeleinden. Een geïnterviewde murmelt wat over privacy maar Erik Mouthaan gaat snel door met het demonstreren van de zegeningen die zó groot zijn dat verschillende ziekenfondsen nu al overgaan tot het bieden van een gratis chip. Tja, dat wilt u natuurlijk ook wel! ‘Iedereen zal in de toekomst met zo‘n chip in zijn lijf rondlopen’, stelt Mouthaan. Aan het einde legt de nieuwslezer een direct verband tussen het Elektronisch Patiënten Dossier en het chipimplantaat.23Het is de verwachting dat corporate verzekeringsmaatschappijen – steeds vaker eigenaar van ziekenhuizen – in Nederland eveneens zullen beginnen met de onderhuidse chip en het zich laten chippen uiteindelijk financieel zo aantrekkelijk zullen maken dat, mede gezien de steeds verder opgevoerde premies, mensen zich gedwongen voelen om zich te laten implanteren.

In Nederland tonen de PVV, de PvdA en het CDA zich al in 2006 voorstander van het chippen van TBS-ers, zoals boven genoemd. Sinds 2004 experimenteert de Rotterdamse Baja Beach Club met de ‘uiterst handige’ verichip, omgedoopt tot VIP-chip. Dan hoor je er namelijk pas echt bij en ben je een Very Important Person! (emerce.nl 26-04-04). Wie wil dat nu niet?

De Christen-Unie verzorgde de verankering nodig voor het chippen van kinderen bij hun geboorte
Chippen van kinderen gebeurt eveneens al op vrij grote schaal. Vooral angstige Amerikaanse ouders die bang zijn dat hun kind ontvoert of baby gestolen wordt uit het ziekenhuis.24 Ziekenhuizen in Ohio hebben, na promotie van de Verichip-corporation, de helft van de baby’s met RFID-bandjes tegen ‘baby-diefstal’ beveiligd. Katherine Albrecht, auteur van ‘Hoe corporaties en de overheid al uw aankopen willen opsporen al uw bewegingen observeren’, vindt het diefstal-argument een drogreden van Verichip om zo het mandaat te krijgen over implantatie van baby’s, zoals dat al gebeurt met gevangenen in Groot-Brittannië.25

In Europa is het etiketteren van baby’s met een RFID-chip inmiddels gangbaar in Noorwegen.26 Donner heeft, in het licht van onderhuidse chips voor TBS-ers, gezegd dat de huidige enkelbandjes niet voldoen omdat ze met enig kunst en vliegwerk zo zijn te verwijderen. Dit geldt evenzo bij babydiefstal. Wat is dan meer afdoend dan het kind te implanteren? U bent toch zeker ook voor kindveiligheid?

Jeugd en Gezinsminister Rouvoet van de Christen Unie, de partij die zich zo tegen de onderhuidse chip leek te verzetten, heeft met zijn invoer van het Electronisch Kind Dossier de verankering verzorgd die noodzakelijk is om alle toekomstige informatie over kinderen in Nederland te kunnen koppelen, net zoals de biometrische dataopslag het anker vormt waaraan de overheid alle andere persoonsgebonden informatie over burgers vanaf veertien jaar kan bevestigen. De basis voor het chippen van mensen vanaf hun geboorte is daarmee gelegd.

Op de blog nietnuttig.nl verschijnt op 10 november 2007 een post met de titel ‘GPD/RFID voor kinderen?’ De blogger schrijft:

Zelf zie ik in een dergelijke chip, of in combinatie met een GPS-chip wel iets om toe te passen op kinderen. […] Als kinderen net als bij huisdieren, voorzien [=geïmplanteerd] worden van een RFID/GPS chip betekent het dat ze te allen tijde traceerbaar zijn voor ouders en hulpinstanties.’

De stapvoetse gewenning en de geruisloze overgang naar de mondiale ‘surveillance society’
De auteurs van A Report on the Surveillance Society stellen de vraag die de Nederlandse politiek steeds terzijde schuift, hoe de overheid denkt om te gaan met het recht op lichamelijke integriteit en continueren met de opmerking:

Het is derhalve niet geheel verrassend dat de roep om iedereen te laten implanteren nu serieus wordt bediscussieerd op sommige technologie websites (hoofdstuk 9.8.7).

Ook in Nederland is het chippen van mensen inmiddels een onderwerp van discussie op diverse fora en op scholen zelfs een doodnormaal spreekbeurtonderwerp. Security.nl vraagt zijn lezers op 27 augustus 2007 om een antwoord te geven op de vraag: ‘Wie zou jij via een GPS-chip laten monitoren?’ In het naslaggedeelte met spreekbeurtonderwerpen op scholieren.com beveelt een kind het chippen van mensen aan met de woorden:

Een chip bij mensen vind ik persoonlijk niet zo‘n slecht idee.’27

De geluiden om een mondiale beheersoplossing voor persoonsidentificatie worden luider en luider. Een van de grootste en rijkste corporaties ter wereld en specialist op het gebied van identificatietechnologie, IBM, roept in 2005 de wereldoverheden op om te komen tot een wereldwijd identificatiemanagement-systeem.28 Jim Williams, hoofd van het VS bezoeker-volgsysteem, onderdeel van de overheidsafdeling voor binnenlandse veiligheid, bepleit het jaar daarop eveneens de noodzaak van een mondiaal identificatiesysteem, gebaseerd op de aanwezigheid van een centrale biometrische database.29 De website van congreslid Dr. Ron Paul bericht op 12 november 2008 over het plan om alle Amerikanen te voorzien van een ID-chip ter beheersing van het ‘terrorisme’.

Groot-Brittannië geldt als proeftuin voor de ‘surveillance society’, op de voet gevolgd door Nederland. De in Equador woonachtige onderzoeksjournalist Robin de Ruiter deelt op 9 oktober 2008 aan Argusoog Radio mee dat de gemiddelde Nederlander geen weet heeft van de privacy- en burgerrechtenbeperkende ontwikkelingen omdat hij, ‘s ochtendvroeg in de trein de desinformatie van de ‘Metro’ tot zich nemend, ‘tot een van de meest gehersenspoelde volkeren ter wereld behoort.’ En inderdaad, fundamentele overheidskritiek is zeldzaam bij de reguliere media en de grotere verbanden worden zelden gelegd. Robin verwacht dat Nederland om die reden ook als een der eerste landen overgaat tot het chippen van burgers.

De onderzoekers van A Report on the Surveillance Society uit 2006 maken een prognose voor over tien jaar. In 2016 zullen supermarkten geen contant geld meer accepteren en aan hun klanten vragen zich te laten chippen om fraude tegen te gaan met passen, aldus de onderzoekers in hoofdstuk 30.2. Scholen en ziekenhuizen zullen een geïmplanteerde chip vereisen om gebruik te kunnen maken van onderwijs en gezondheidszorg. ID-kaarten zijn nog steeds mogelijk maar degenen die ze dragen zijn verdacht en behoren tot de arme en buitengesloten onderklasse. De auteurs noemen hier evangelische christenen die weigeren ‘het teken van het beest’ te dragen of coöperatieve, zelfvoorzienende gemeenschappen op het platteland (hoofdstuk 35.3). Bij grensovergangen wordt de identiteit vastgesteld door de vingerafdruk, het gezicht en de iris te scannen en deze te vergelijken met de informatie in de centrale database (hoofdstuk 27.2).

Morgen deel 2

12 REACTIES

 1. “de gemiddelde Nederlander geen weet heeft van de privacy- en burgerrechtenbeperkende ontwikkelingen omdat hij, ‘s ochtendvroeg in de trein de desinformatie van de ‘Metro’ tot zich nemend, ‘tot een van de meest gehersenspoelde volkeren ter wereld behoort.’”

  Ieder mens is gehersenspoeld, dat noemen ze cultuur.
  Ik zie niet in hoe je zoiets zou kunnen “meten”.
  Dat meest is dus gewoon grappig.

 2. Robin de Ruiter noemt ook geen meetonzekerheid maar hij maakt wel duidelijk hoe Orwelliaans ons land gaat worden. In een Rotterdamse discotheek werden de eerste rfid chips vrijwillig geplaatst. Mensen uit de hele wereld zaten ons tijdens een computer congres uit te lachen. Zelfs de foto van de trotse eigenaar met rfid-arm stond groot op een scherm. Wakker worden!

  Liberty 5-3000 [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Ronald van Uden [4]:
  “Robin de Ruiter noemt ook geen meetonzekerheid maar hij maakt wel duidelijk hoe Orwelliaans ons land gaat worden.”

  Ik denk dat de meesten nog slapen aangezien we er al middenin leven.
  Het geografische gebied Nederland is niets anders dan een belastingboerderij waar u uitgeknepen wordt door de parasiterende “bovenlaag” van bureaucraten.
  Het beetje bewegingsruimte die we nog hebben “vrijheid” noemen is gewoon grappig.
  Geef de koeien goed te eten en wat ruimte en u heeft goede melkopbrengsten.
  Alleen komt nu nog het oormerk erbij. Is handig voor de boer.
  Niemand heeft het echter over de hekken van de boerderij omver te werpen, alleen over wat voor een beperkende maatregelen de boer neemt binnen zijn hekken.
  Is gewoon grappig.

 4. @ Jim Beam

  Een heel erg verontrustend, goed artikel!

  Er wordt heel duidelijk uitgelegd welke implicaties een chip kunnen hebben voor criminelen, activisten etc. Maar als ik dit zou lezen als gehoorzaam burger zou ik denken dat ik niets te vrezen heb.

  Zou het een idee zijn ook de implicaties die dit heeft voor de gewone man uit te leggen? Want die gaat er ook last van krijgen. Alleen is dat niet zo duidelijk nu, waardoor de gehoorzame burger zou kunnen denken: ¨Net goed, worden ze eindelijk eens aangepakt¨

 5. Als dit waarheid wordt, is er voor mij geen reden tot leven meer. Dan hoop ik dat ze een pil verstrekken en dan dat je zo weg bent. Bah, wat een wereld.

 6. Beste Indigo & rammel,

  Zijn jullie nu helemaal belatafeld!!!

  Hebben jullie het rapport gelezen in het stuk waar dit uitkomt:
  zelfvoorzienende gemeenschappen op het platteland (hoofdstuk 35.3).

  Wij gaan gewoon een libertarische, zelfvoorzienende plattelandsgemeenschap opbouwen. Het wordt leuker dan ooit tevoren!

  Scepticus [10] reageerde op deze reactie.

 7. @richard [9]: Tuurlijk… Alsof ze je die kans geven.

  De enige manier om de gemiddelde Nederlander wakker te krijgen is als je de boodschap verwerkt in een of andere soap-serie. Op een andere manier kun je de ingeslapen/hersendode burger niet bereiken…

 8. Misschien ben ik een debiel of zo, maar ik geloof nog in menselijkheid. En ik kan bogen op een excuus om dat niet te doen, want mijn leven was geen pretje. En dat is alleen maar in het ‘Rijke Westen’, in Afrika verlies je je arm of been omdat dat volgens een bepaalde ideologie zo hoort.

  Ik bedoel, waar zijn we mee bezig? Die angst om niet te vertrouwen resulteert in hetgeen waar de politiek nu op aan stuurt, maar is dat niet een erfenis van eigen falen?

  Ik noem trefwoorden als banken, kredietcrisis, en rampen. Wie heeft daar baat bij? Jij, ik? Neuh, we betalen toch wel.

  Ik weet hoe vrijheid hoort te zijn, maar worden we allen niet geboren in een harnas van manipulatie?

  Het woord politiestaat, dat kwam ook al voor in de film Baden Manheim, over die opstand. En destijds ging het over het bezoek van de sjah van Iran en zijn eega. Wat is er mis met dit plaatje? Het is een dejá vú van politiek handelen zo lijkt mij.

  Wanneer worden we het zat, dat gedoe?

Comments are closed.