Stem dan op VVD of CDA. Wilders en zijn PVV hebben vandaag een balletje opgelaten om de koningin uit de regering te zetten en alleen een ceremoniële taak te geven. De aanleiding voor Wilders is de laatste kersttoespraak van Beatrix die “politiek was en vol staat met multiculturele onzin”.  VVD en CDA coalitie heeft zich hier onmiddellijk tegen verklaard en wil de macht van de koningin handhaven. De grote vraag  is: Als de koning(in) inderdaad tot deze taken beperkt wordt, wordt dan de persoonlijke vrijheid in Nederland groter of kleiner?

Hoe groot de macht van koning(in) is werd door P.E.Middelkamp gekarakteriseerd in reactie 2 op het artikel: “Wie heeft nog vertrouwen in de Rechtspraak“:

(1)De wetgevende macht is de regering (koningin en ministers) en de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) samen.
(2)De uitvoerende macht is de regering, de provincies en de gemeenten
(3)De rechterlijke macht is in handen van de rechters.

1. Koningin benoemt zichzelve door geboorte

2. ministers zijn ceremoniële dienaren des konings3. “volksvertegenwoordigers” zweren trouw aan de koning

4. de wetgevende macht voert gelijk ook maar uit of delegeert uitvoeringstaken aan de zg. “lagere overheden”

5. rechters worden benoemd door en zweren trouw aan de……: koning

Als je in dit sprookjesland koning bent, dan maak je de wetten, laat ze anderen uitvoeren en bestraft de overtredingen via de “rechtspraak”.

Dit klinkt nogal overtuigend. En is een duidelijke reden om die macht af te schaffen.

Sinds de kersttoespraak van een aantal jaren geleden waarin Beatrix sprak over de “rechten van de bergen en rivieren” is bij mij de achting ook onder het nulpunt gezakt.  Om dan van haar eedbreuk door het Verraad van Lissabon nog maar te zwijgen.
Maar nogmaals: Wat is het alternatief, en hoe wordt daardoor de persoonlijke vrijheid vergroot?

24 REACTIES

 1. Zo en zo is de konigin overbodig:

  Voorbeeld:

  Het is in België een keer voorgekomen dat de katholieke koning een wet over abortus of euthanasie niet wilde ondertekenen op persoonlijke gronden. Hij is toen afgetreden voor een dag, zijn opvolger heeft getekend en hij is weer opnieuw aangetreden.

  Ofwel als er morele bezwaren zijn wordt er zo lang gezocht tot er iemand wil tekenen, en dan treet de koning weer opniew aan..
  uuh ?

  Zal eens mijn baas vragen of deze met soortgelijke werk manier zou instemmen..

  wel is het zo dat het Nederlandse parlement destijds heeft besloten dat dat in Nederland niet kan: als de Koningin haar handtekening niet wil zetten mag ze aftreden, maar dan wordt ze niet meer opnieuw koningin. Opgestaan plaats vergaan. Wanneer in een uitzonderlijk geval noch de koning noch de opvolger van de koning zou willen tekenen dan zal in Nederland waarschijnlijk de monarchie worden afgeschaft.
  Als ze dat niet wilden zou men door kunnen zoeken naar een opvolger tot er één minderjarig is en een regent aanstellen die de handtekening kan zetten.

  Maar het fall-back alternatief van onze regering is als volgt:

  Bij het onverhoopt wegvallen van de monarchie ligt het (volgens onze 2e kamer dus) voor de hand een rechtstreeks door de bevolking gekozen president te introduceren.

  Oscar [4] reageerde op deze reactie.

 2. Van mij mogen ze allemaal aan de hoogste boom hangen, afschaffen zoals dat vroeger gebeurde, weet je meteen zeker dat ze verder niet voor problemen gaan zorgen.

 3. Ja, ik ben een warm voorstander van de monarchie en een vorst die ook daadwerkelijk zelf aan het bewind is. Ik ben van mening dat heel veel verschillende (verlicht) despotische private vorstendommen, die met elkaar de concurrentie aangaan, een zegen kunnen zijn voor de beschaving.

  Nederland is feitelijk geen monarchie, maar een democratie met een vorst als staatshoofd. Dit ongekozen staatshoofd is een vriendin van de islam, pro-multi-cul, pro-EU en pro-toetreding van Turkije tot de EU. Als de inwoners met een Nederlands paspoort echter hun eigen staatshoofd zouden mogen kiezen zou er echter niet veel veranderen. Degenen die pro-islamisering en pro-verzwakking van Europa door Turkse invloed zijn planten zich immers sneller voort dan degenen die daar tegen zijn en democratie houdt nu eenmaal in dat de meerderheid beslist. Dit voorstel van de PVV getuigt niet bepaald van een lange termijnvisie.

  Katjong [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Doompie [1]:

  “Het is in België een keer voorgekomen dat de katholieke koning een wet over abortus [….] niet wilde ondertekenen op persoonlijke gronden.”

  Klopt, voor zulk een beslissing buig ik. Ik zou gezegd hebben: “Sire, onder wetten die dergelijke schendingen van natuurrechten legaliseert zou ik evenmin mijn handtekening gezet hebben.”

  Beatrix is echter anders.

 5. Het bestaan van een koning(in) in de regering maakt, dat het volk zich meer tegen de echte regering durft te uiten en dat de politici extremere standpunten durven in te nemen. De landen met de hoogste index op ‘human scale’ zijn veelal constitutionele monarchieën.

  Den Uyl had Nederland en de koninklijke familie, maar heeft dat in zijn wijsheid niet gedaan.

  “Als je in dit sprookjesland koning bent, dan maak je de wetten, laat ze anderen uitvoeren en bestraft de overtredingen via de “rechtspraak”.”

  Hij wilde het volk niet zijn sprookje afnemen en noemde het bekende adagium, dat alles van waarde weerloos is.

 6. De persoonlijke vrijheid in Nederland zal niet groter of kleiner zal worden wanneer er sprake is van een staatshoofd met enkel ceremoniële taken. Er zal hoogstwaarschijnlijk sprake zijn van een verschuiving van taken naar een ander deel van het politieke stelsel. Wat overeind blijft is een politiek systeem dat collectivisme als uitgangspunt zal blijven nemen.

 7. Kabinet Rutte is er eindelijk. Maar was het gehakketak om alsnog rood-groen-plus op de stoelen te zetten niet de schuld van de “monarch(e)”? PPV wint VVD grootste het hele ding had al in juni van start moeten gaan.
  Hebben we het nog niet over EU, Bilderberg, liefde voor boompjes en beestjes, etc..
  Opzij-feministen schijnen er blij mee te zijn of trots dat de Kwien de “machtigste” vrouw in NL is.
  Maar weten die nitwits wel hoe de koningin haar macht uitoefent? Tjonge jonge.

 8. Of Rutte dan wel Bea, of iemand anders, het hier voor het zeggen heeft wordt bepaald door de vraag wie hier rechtmatig grondeigenaar is.

  In een monarchie is de monarch eigenaar van alle grond. Hij mag dan beslissen aan wie hij die grond in bruikleen geeft en hoe de mensen die zich op zijn grond bevinden zich dienen te gedragen. Van uitbuiting of overmatig zware belastingen kan in een monarchie nooit sprake zijn. Immers, als je het niet eens bent met wetten die de monarch je oplegt dan staat het je vrij om je geluk te zoeken in een land waar deze monarch niets te zeggen heeft. In opstand komen tegen een monarch die je wrede wetten oplegt is in alle gevallen onrechtmatig. De monarch kan je eventueel ook een stuk van zijn grond in absoluut eigendom geven (allodium). Hij doet dan afstand van zijn eigendomsrecht en heeft geen zeggenschap meer over je.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Allodium

  De zaak wordt anders als een land bestaat uit een verzameling grondstukken met verschillende eigenaren. Geen van de andere eigenaren heeft iets te zeggen over wat een eigenaar op zijn eigen grondstuk doet of laat. Toch zal men ook zaken gezamenlijk willen regelen. Dat kan op incidentele basis en 1-op-1, maar men kan ook een meer structureel samenwerkingsverband oprichten (federatie). Er komt dan een vereniging van eigenaren waarin besluiten bij meerderheid van stemmen worden genomen, aangezien unanimiteit meestal niet haalbaar is. De leden committeren zich daar vrijwillig aan, of ze het ergens mee eens zijn of niet, want als men onoverkomelijke problemen heeft met een besluit kan men altijd de federatie verlaten (en zich eventueel aansluiten bij een andere, zie http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=What_are_competing_governments%3F ).

  De meeste moderne landen zijn echter ontstaan doordat de vroegere monarch zijn grondstukken NIET in absoluut eigendom weggaf. Hij behield zelf altijd medezeggenschap. Die rechten werden al dan niet rechtmatig overgenomen als hij door een groep van ingezetenen, of door buitenlanders, werd afgezet. In dat geval is een veel hechter samenwerkingsverband ontstaan, vergelijkbaar met een vereniging van eigenaren (VVE) die een appartementsgebouw beheert. De VVE is daarbij eigenaar van het gebouw en de individuele appartementseigenaren hebben slechts het gebruiksrecht van hun appartement (incl. het doorverkopen van dit recht). Zij zijn en blijven echter altijd onderworpen aan het reglement van de VVE zolang zij in het pand wonen. Bij de burgers van de VVE Nederland is dit niet anders.

  Hub Jongen [13] reageerde op deze reactie.

 9. @PdJ
  Franz Oppenheimer deed begin vorige eeuw al een onderzoek naar het wezen en de oorsprong van de staat. Zie zijn werk “The State”.

  “The State, completely in its genesis, essentially and almost completely during the first stages of its existence, is a social institution, forced by a victorious group of men on a defeated group, with the sole purpose of regulating the dominion of the victorious group over the vanquished, and securing itself against revolt from within and attacks from abroad. Teleologically, this dominion had no other purpose than the economic exploitation of the vanquished by the victors.”

  “No primitive state known to history originated in any other manner. Wherever a reliable tradition reports otherwise, either it concerns the amalgamation of two fully developed primitive states into one body of more complete organisation, or else it is an adaptation to men of the fable of the sheep which made a bear their king in order to be protected against the wolf. But even in this latter case, the form and content of the State became precisely the same as in those states where nothing intervened, and which became immediately ‘wolf states’.”

  Wie interesse heeft kan het boek van Oppenheimer in zijn volledigheid hier vinden:

  http://www.franz-oppenheimer.de/state0.htm
  http://www.franz-oppenheimer.de/state1.htm
  http://www.franz-oppenheimer.de/state2.htm
  http://www.franz-oppenheimer.de/state3.htm
  http://www.franz-oppenheimer.de/state4.htm
  http://www.franz-oppenheimer.de/state5.htm

 10. @Hub Jongen [13]:

  Daarvoor moet je heel ver terug gaan in de (tribale) geschiedenis. Een stam kon een leider kiezen of erkennen. Vaak ging het om een religieus getinte initiatie waarbij mensen hun leider zagen als iemand met een directe band met de goden. Als zo iemand je iets vroeg (je land, je vrouw, je leven) dan gaf je het hem.

  En als zo’n stam oorlog voerde en land veroverde dan kreeg de leider automatisch de eerste zeggenschap over de buit, voordat anderen daarvoor in aanmerking kwamen. Vergelijk een troep leeuwen waar het alfamannetje het eerst mag eten, en dan zo verder omlaag in de hiërarchie tot aan de kleine welpen.

  Hoe succesvoller de leider, hoe groter de groep en groepen werden waaraan hij uiteindelijk leiding gaf. Het leiderschap werd daarin steeds verder geïnstitutionaliseerd, inclusief de erfopvolging. Er ontstond dan een strikt hiërarchische maatschappij met duidelijk verschillende klassen mensen (van slaaf tot aristocraat) met verschillende rechten.

  De leider (monarch, koning, keizer) stond daar boven en had meestal absolute macht, maar als hij die niet goed uitoefende kreeg hij toch grote problemen met de rest van de bevolking. Die eiste in de loop der jaren steeds meer rechten op (de Engelse Magna Carta is hiervan een goed voorbeeld).

  Niets belet ons natuurlijk om daar gewoon mee door te gaan. 😉

  ===
  http://en.wikipedia.org/wiki/Monarchy
  http://en.wikipedia.org/wiki/Land_tenure
  http://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta

  Oscar [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [16]: Doe er dan meteen een vijfde bij:

  Franz Oppenheimer deed 100 jaar geleden al onderzoek naar het wezen en de oorsprong van de staat (zie zijn werk “The State” uit 1914) en kwam tot de volgende conclusie:

  “The State, completely in its genesis, essentially and almost completely during the first stages of its existence, is a social institution, forced by a victorious group of men on a defeated group, with the sole purpose of regulating the dominion of the victorious group over the vanquished, and securing itself against revolt from within and attacks from abroad. Teleologically, this dominion had no other purpose than the economic exploitation of the vanquished by the victors.”

  “No primitive state known to history originated in any other manner. Wherever a reliable tradition reports otherwise, either it concerns the amalgamation of two fully developed primitive states into one body of more complete organisation, or else it is an adaptation to men of the fable of the sheep which made a bear their king in order to be protected against the wolf. But even in this latter case, the form and content of the State became precisely the same as in those states where nothing intervened, and which became immediately ‘wolf states’.”

  Wie interesse heeft kan het boek van Oppenheimer in zijn volledigheid hier vinden:

  http://www.franz-oppenheimer.de/state0.htm
  http://www.franz-oppenheimer.de/state1.htm
  http://www.franz-oppenheimer.de/state2.htm
  http://www.franz-oppenheimer.de/state3.htm
  http://www.franz-oppenheimer.de/state4.htm
  http://www.franz-oppenheimer.de/state5.htm

 12. @Oscar [16]:

  Ja, Karst Tates stond mogelijk in zijn recht met die aanslag op Bea. Dan had hij een standbeeld verdiend ipv zo verketterd te worden.

  Jammer, dat deze fundamentele rechtsvragen nooit in de media aan de orde komen.

  ===
  “Et tu, Brute ?” (Ook gij, Brutus ?)
  (laatste woorden van Julius Caesar)

 13. En dan wat?
  Dan zijn we 1 “shapeshifting hyrid” armer in deze “decomcratie”, maar de rest van het geheime Bilderberg en Vrijmetselaars netwerk – wat overal in in geinfiltereerd is, manipuleert dit land gewoon verder vanachter de schermen.
  Gen***** word je toch,is het niet openbaar dan wel achter de schermen ;-O of via “de wet”

  Kent iemand hier deze documantaires?
  1. Torch of Treason is Ruling Over Europe:
  http://unitednationsoffilm.com/?p=2022

  2. Sacrificial Queens, Fascist Dictators, a Black Pope and Paedophile Knights
  http://unitednationsoffilm.com/?p=1684

  Please read it so you know who s****** you 24/7/365 for (the last) and next centuries to come

 14. Laten we die Bea Constrictor zo snel mogelijk onttronen en uitkering intrekken.
  Als iemand haar van geld wil blijven voorzien is diegene daar vrij in.
  Maar nu wordt iedereen gedwongen haar te onderhouden.

Comments are closed.