Zoals beloofd in het eerdere (Engelse) artikel, onderstaand de originele antwoorden van De Jager + commentaar van Vrijspreker.
Zie ook reacties bij dit eerdere artilel.

Op History Channel is van de week een interessante documentaire te zien geweest over Fort Knox en de vermeende goudvoorraad die als sinds 1974 niet meer is geaudit. Een audit waarvoor Ron Paul zich nu hard maakt. Op de site van History Channel is de documentaire niet te zien voor buitenlanders. Via onderstaande link (nog) wel:

http://www.videobb.com/watch_video.php?v=7ZaaJeGWwBti   


Vraag 1
Heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een deel van haar goudvoorraad uitgeleend? Zo ja, hoeveel en aan wie?
Antwoord vraag 1
Nee. DNB heeft mij aangegeven dat zij in 2008 is gestopt met het uitlenen van goud.
Commentaar Vrijspreker
Als dat zo is, waarom staat dit dan niet duidelijk in het jaarrapport? Waarom zulke belangrijke informatie verbergen?

 Vraag 2
Waarom zijn in het jaarverslag van DNB het goud en de goudvorderingen bij elkaar opgeteld in plaats van deze beide posten afzonderlijk te vermelden?
Antwoord vraag 2
DNB volgt de regels voor waarderingen, resultaatbepaling en balansopstelling van het Europees Stelsel van Centrale Banken. De gehele post ‘Goud en goudvorderingen’ weerspiegelt de fysieke goudvoorraad.
Commentaar Vrijspreker
Internationale accounting standaarden schrijven bedrijven voor handelsvorderingen en cash apart the publiceren. Logisch, aangezien ze duidelijk verschillen van elkaar. Waarom zouden deze standaarden niet van toepassing zijn op centrale banken? In tijden van financiële crises en ondoorzichtige, onduidelijke financiële reddingsplannen van de overheid, is het des te belangrijk dat centrale banken transparant zijn. Waarom gelden deze regels niet voor hen? staan zij boven de wet?

 Vraag 3
Kunt u een overzicht geven van het jaarlijkse rendement dat het uitlenen van goud de afgelopen jaren heeft opgeleverd?
Antwoord vraag 3
Er is de afgelopen jaren geen goud uitgeleend.

 Vraag 4
 Waar ligt het fysieke goud van DNB? Om welke locaties gaat het en hoeveel is er op die locaties opgeslagen? Om welke reden is het goud nog steeds op deze plaatsen opgeslagen?
Antwoord vraag 4
DNB voert een locatiebeleid waarbij het goud wordt gespreid over de locaties New York, Ottawa, Londen en Amsterdam.
Commentaar Vrijspreker
Waarom beantwoordt De Jager/DNB niet alle vragen? Wat is het bedrag per locatie? En wat is exact het ‘locatiebeleid’. Waarom New York en niet een willekeurige andere stad. Ook is het belangrijk hoe vaak en door wie de kluizen worden geaudit. Verder van belang is het om te weten of er nog aanspraken op het goud rusten, bijvoorbeeld vanuit ECB/IMF.

 Vraag 5
Wat was de belangrijkste reden voor DNB om het goud te verkopen? Zijn de kosten van het opslaan van goud een reden geweest om goud te verkopen? Hoe hoog zijn de kosten om het goud op te slaan?
Antwoord vraag 5
DNB heeft met de goudverkopen in het verleden het relatieve goudbezit meer in lijn gebracht met andere belangrijke goudhoudende landen. De opslagkosten hebben geen rol gespeeld bij de beslissing om goud te verkopen, omdat ze relatief beperkt zijn. Momenteel bedraagt de vergoeding die DNB betaalt aan de centrale banken waar Nederlands goud ligt opgeslagen in totaal enkele honderdduizenden euro’s per jaar. De kosten verschillen per locatie.
Commentaar Vrijspreker
Waarom zou DNB haar goudvoorraad willen afstemmen op dat van andere centrale banken? Is er een gecoördineerd beleid tussen centrale banken? Is dit voorgeschreven door de BIS? Zijn de recente aankopen van opkomende economieën niet in strijd met international beleid? Kunt u de details van dit beleid specificeren?

 Vraag 6
Kunt u bevestigen dat er sinds 1991 van de 1 700 ton goud ongeveer 1 100 ton
verkocht is? Klopt de waarneming van Peter de Waard dat er door vroegtijdige verkopen van het goud ongeveer 30 miljard euro is gederfd? Zo nee, wat is volgens u dan wel het juiste bedrag?
Antwoord vraag 6
Sinds 1991 is 1.100 ton goud verkocht. Destijds is vastgesteld dat DNB in internationaal perspectief relatief veel goud bezat. Besloten is de goudhoeveelheid meer in lijn te brengen met andere belangrijke goudhoudende landen. De verkoopopbrengsten zijn toegevoegd aan de algemene reserves van DNB en rentedragend belegd. Een vergelijking van de gemiddelde verkoopprijs van destijds met de huidige, onder invloed van de financiële crisis gestegen goudprijs, leidt inderdaad tot een verschil in de orde van grootte van het door de heer De Waard genoemde bedrag. Wel dient nog rekening gehouden te worden met de beleggingsrendementen die sinds de verkopen zijn gemaakt op de belegde opbrengsten en met het feit dat de uitkomst van dergelijke berekeningen afhankelijk is van de sterk fluctuerende goudprijs.

Vraag 7
Hoeveel is er in de afgelopen twintig jaar van de staatsschuld afgelost met de opbrengst uit goudverkopen? Wordt volgens u de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verbeterd door enerzijds de staatsschuld af te lossen en anderzijds de goudvoorraad te verkopen?
Antwoord vraag 7
Goud is een activum van DNB. De verkoopopbrengsten zijn in andere activa belegd en zijn zodoende niet aangewend ter aflossing van de staatsschuld. Het rendement op de beleggingen komt via de winstuitkering van DNB ten goede aan de overheidsfinanciën.
Commentaar Vrijspreker
Nogmaals, waarom de goudvoorraad afstemmen met andere centrale banken? Wat is precies het doel van dat beleid?

Vraag 8
Wat is volgens u de huidige functie van de goudvoorraad?
Antwoord vraag 8
De fysieke goudvoorraad van DNB vervult in tijden van financiële crisis een functie als ultieme reserve en vertrouwensanker. Verder wordt goud aangehouden uit diversificatieoverwegingen.
Commentaar Vrijspreker
Het is duidelijk dat DNB waarde ziet in de goudvoorraad. Exact om die reden is meer transparantie van belang, hetgeen geldt voor alle centrale banken over de hele wereld.

Vraag 9
Hoe verhoudt de grootte van de goudmarkt zich tot de grootte van de markt in goudderivaten? Wat zijn daarvan de mogelijke consequenties?
Antwoord vraag 9
De grootte van de fysieke goudmarkt en de grootte van de derivatenmarkt zijn moeilijk te vergelijken omdat uiteenlopende maatstaven voor omvang worden gebruikt. Voor de fysieke goudhandel wordt de omzet gemeten: in de belangrijkste markt (Londen) bedroeg deze in de tweede helft van 2010 USD 136 mld volgens de London Bullion Market Association. Voor de derivatenmarkt wordt de onderliggende waarde van de uitstaande derivaten (swaps, termijncontracten en opties) gerapporteerd: voor de tweede helft van 2010 bedroeg deze omvang USD 396 mld volgens de Bank for International Settlements. In het algemeen kan worden gesteld dat de aanwezigheid van derivatenmarkten een goede prijsvorming

Vraag 10
Kunt u bevestigen dat recentelijk een aantal landen juist haar goudvoorraad heeft vergroot? Hoe verklaart u deze ontwikkeling?
Antwoord vraag 10
De kopers zijn opkomende economieën waar de officiële reserves sterk groeien of waar goud historisch een beperkt deel van reserves uitmaakt. Er is ook een brede groep landen die goud heeft verkocht in de afgelopen decennia (waaronder Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland).
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/06/beantwoording-kamervragen-goudvoorraad-dnb/goudvoorraad-dnb.pdf

 

—————————–

RED: De antwoorden zijn onbevredigend.
Daarom zijn we benieuwd of de SP nog nadere stappen onderneemt.
Mede om nu te bepalen welke verdere acties we nu gaan ondernemen met de PETITIE: Openheid onze goudvoorraad.

P.S. Een aantal buitenlandse sites hebben gelinkt naar het eerdere Engelse artikel, zoals:

http://www.zerohedge.com/news/dutch-central-bank-answers-10-questions-about-its-gold

http://gata.org/node/10543

7 REACTIES

 1. Een ultieme reserve en vertrouwensanker

  1] Om de functie als vertrouwensanker zo goed mogelijk te vervullen is het juist nodig om vraag 2, goud en goudvorderingen, gescheiden op te nemen. Iedere onduidelijkheid daar gaat ten koste aan de functie van vertrouwensanker. Als aanvullende informatie kan dit natuurlijk altijd in een toelichting verschaft worden.

  2] Daarnaast moet vraag 4 dan beter beantwoord worden, een audit begint met de inventarislijst, wat ligt waar. Als zelfs dat geheim is, dan wekt men de indruk zaken te verbergen en zal de functie van vertrouwensanker minder goed worden vervuld.

  Concluderend kan gesteld worden dat het beleid van DNB zoals duidelijk geworden met de antwoorden op de vragen 2 en 4 de belangrijkste functie van het aanhouden van goud ondergraaft. Deze antwoorden zorgen dat de functie “vertrwouwensanker” niet voldoende gerealiseerd wordt. Dit zou ik als een vorm wanbeleid classificeren, zeker omdat het om zo’n enorm kapitaal gaat, een kapitaal dat nu suboptimaal wordt benut door nodeloze geheimzinnigheid. Wil de functie vertrouwensanker goed vervuld worden dan is het nodig om zo open als mogelijk te zijn en onafhankelijke audits te verwelkomen. Ik zeg vorm van wanbeleid omdat een zo grote asset optimaal benut dient te worden en dat is hier duidelijk niet het geval.

  De functie vertrouwensanker vereist een audit. Het verbaast me dat DNB hier niet meer openheid betracht. Iedere twijfel aangaande de omvang van de goudreserve holt deze functie uit. Dus ofwel het goud is er en dan dient DNB vanuit haar rol en functie deze audit zo snel mogelijk te faciliteren, te beginnen met het verschaffen van de inventarislijst, ofwel het goud is er niet. En dan ga je als DNB ontwijkende antwoorden geven. Dat zijn de 2 opties die ik zie voor DNB. DNB kiest voor ontwijkende antwoorden waardoor er geen optimaal vertrouwen is, waardoor het vertrouwensanker aan erosie onderhevig is.

  Het is eigenlijk te gek voor woorden dat kleine ondernemers hard gestraft worden bij onvolkomendheden in hun administratie in gevallen waar bijvoorbeeld twijfel is aan de omvang van de handelsvoorraad, terwijl DNB hier toch steken laat vallen en twijfel laat voortbestaan.

 2. Dat doet me denken aan Moskofiets, die de gewraakte rechter ondervroeg.

  – Had u het artikel bij zich?
  – Nee.
  – Had u een deel van het artikel bij zich?
  – Dat is correct.

 3. Vraag 1 (gestopt in 2008). Okay, toen is de DNB dus gestopt met uitlenen. Hoeveel is er tot 2008 uitgeleend en wat is daar inmiddels van geretourneerd?

  Vraag 7: in welke andere activa is de opbrengst belegd en heeft dat meer of minder opgebracht dan de gederfde 30 miljard euro? Indien minder: waarom verbiedt u pensioenfondsen goud aan te houden als zij blijkbaar wel over enig beleggingsinzicht beschikken?

 4. Ik herriner me nu iets over die grote lading goud die de gouden lotus zou hebben bevat.Dat oud en andere kostbaarheden is toendertijd verdeeld onder de geallieerden.

  Nu ben ik benieuwd of een van de lezers weet hoe dat toen in zijn werk is gegaan en waar die voorraden zijn gebleven.Uiteraard vallen deze zaken onder geroofde oorlogsbuit en zijn dus in strijdt met geschreven reels waar een enkel land zich aan schijnt te hoeven houden.

  Maar die enorme oorlogsbuit die de NAZI´S in Neu Swabenland hadden ondergebracht waar is die gebleven.Hoeveel onderzeeboten hebben Neu Swabenland net voor en in de jaren na de van van het derde rijk aangedaan.Geroofde kunst was toch het appeltje voor de dorst van die gasten.En in verband met operatie paperclip kunnen de Uboten middels reverse enginering aan de Amerikaanse marine zijn toegevoegd.

  MAAR HELAAS HEB NU EVEN WAT DRINGENDE BOODSCHAPPEN TE DOEN

  ziggy [6] reageerde op deze reactie.

 5. @zandhapper [258875]:

  ik weet wel dat neu-schwabenburg op de zuidpool ligt, en dat
  er sprake is van goudvoorraden die de nazi’s daar heen hadden gebracht. Maar dat waren een beetje dezelfde sites als dat hitler nog leeft op neu-schabenburg (al dan niet door aliens beschermd). Dus het is wel leuk te lezen, maar vrees ook heel fantasievol.

  meer serieus:
  Een groot deel van het nazigoud is al door de geallieerden meegenomen, maar in die tijd werden veel kostbaarheden naar mijnen gebracht in de laatste jaren van de oorlog. Misschien is er nog een mijn die gemist is.

  ik heb veel tijd over merk je wel ..

  zandhapper [7] reageerde op deze reactie.

 6. @ziggy [258876]:
  Hallo Ziggy

  Wat betreft Neu Swabenland heb ik toch wel een paar opmerkingen aangezien er een aantal details bij mij boven komen drijven

  Kijk dat verhaal van die buiten aardse wezens is inderdaad moeilijk te accepteren maar zoals je wellicht weet zijn er in dat gebied onder zeese warmwaterbronnen die wel aparte aardse levensvormen kan hebben opgeleverd.

  Wat iedereen weet is dat met name dit gebied met zijn oude onderaardse duikboten haven via Google Earth is afgeblokt.

  Wat betreft die verdwenen goudvoorraden zijn die nooit meer herleidbaar in de boeken van de gealieerden opgenomen.

  Maar ging het wat buit betreft nu over de ouden lotus schat of hoe zat het ook alweer.

  Maar even over het feit dat ver na afloop van WO 11 er nog nazi duikboten veerdiensten onderhielden voor de oude ratten zodat zij onder toeziend oog van de nieuwe wereldorde vrij konden reizen.

  Wat betreft dat verstopte goud in oude mijnen acht ik de kans klein dat daar nog wat van wordt gevonden aangezien de deelnemers aan het Operatie Paperclip spaarprogramma daarmee hun pensioen van o.a de NASA en de FBI etc mee hebben eengelenkt.

  Mar waarom heeft uitgerekend nu de zuidpool van antartica nu zo´n enorme status aparte.

  En oke die hele operatie high jump kan een dekmantel geweest zijn voor andere activiteiten maar ik heb er voor het internet in mijn leven kwam nog nooit van gehoord.

  Vliegende schotels of niet al waren het enkel maar de nazi+s tegen wie men streed die hele mislukte operatie is nooit echt duidelijk geworden.En als het enkel de NAZI´S zelf waren dan hadden ze op militairvlak dus nog steeds de overhand en waren ze dus nog steeds een machtsfactor in de wereld.

  Zo´n enorme technische voorsprong had hen in lente van dagen dus kunnen beschermen zeker met de open infiltratie in het Amerikaanse overheidssysteem door overlopers uit het Paperclip programma.

  Zo zie je maar Zigy een antwoord kan vaak alleen maar nog meer vragen oproepen

Comments are closed.