Een groot deel van de problemen die zich manifesteren op het stuk van migratie is gecreëerd door de overheid zelf.

Ik zal dit illustreren aan de hand van de volgende voorbeelden die laten zien hoe het wel kan en hoe het niet kan.sadf

Toen omstreeks 1990 na de instorting van het Albaanse regime grote aantallen Albaniërs zich een weg vonden naar Griekenland, voorzag de Griekse overheid deze migranten op verzoek van de EU van verblijfskaarten die hun status legaliseerden.

In een aantal Griekse provinciesteden stonden zij des ochtends langs de weg, in de hoop als dagloner opgepikt te worden. Dit systeem werkte goed. Al deze dagloners werden binnen enkele uren opgepikt en aan het werk gezet. De meeste van hen vonden op den duur een permanente of semi-permanente baan.

Op deze wijze verwierven de migranten zich geleidelijk een ingang in de maatschappij waarvan zij deel gingen uitmaken.

Dit geschiedde tot voordeel van alle deelnemende partijen: boeren bij voorbeeld konden goedkope arbeidskrachten vinden voor werk dat anders ongedaan zou zijn gebleven; de dagloners konden geld naar Albanië sturen en sparen voor een betere toekomst. (Inmiddels zijn er Grieken die in Albanië zijn gaan werken.)

Wanneer een land daarentegen migranten de toegang ontzegt en kunstmatige ophopingen ontstaan op plaatsen waar deze migranten zich niet willen bevinden, ontstaan situaties die verergeren en steeds moeilijker te beheersen zijn.

Ik moge in dit verband wijzen op:

– het vluchtelingenkamp in Hengelo voor de aanvang van de tweede wereldoorlog, waar joden moesten verblijven tot zij verder mochten reizen naar Engeland of een ander land

– de huidige reeds tien jaar durende opeenhoping van mensen in primitieve kampen in Calais voor migranten in spe naar Engeland

– de grote aantallen mensen die aan de Afrikaanse kust wachten op transport naar Europa

– migranten die in Turkije op hetzelfde wachten

– migranten in spe die in Mexico wachten op transport naar de Verenigde Staten van Amerika

– de migranten die op Christmas island, op Nauru en in Papua New Guinea wachten op transport naar het grote en lege Australië

Tevens moge ik er de aandacht op vestigen, dat zowel de Verenigde Staten van Amerika als Australië niet alleen te keer gaan tegen migranten, maar dat zelfs bij aankomst van de eerste migrerende blanken in deze landen uit Europa, deze Europese migranten een hoge graad van intolerantie aan den dag legden tegenover hen die reeds millennia in het land woonden. De blanke migranten pleegden genocides die vele millioenen slachtoffers eisten.

Overheden maken de situatie in al deze migratiegebieden veel moeilijker door voort te gaan met een verouderd systeem van paspoorten, visa en verblijfsvergunningen dat als doel heeft migratie te bemoeilijken. Dit is schadelijk voor werkgevers en werknemers.

In feite gaat het hier om het opwerpen van onwenselijke export- en importbarrières. Deze belemmeren een optimale distributie, spreiding en allocatie van productieve krachten.

Dit schaadt zowel de belangen van de migranten zelf als die van werkgevers die hun exploitatiekosten zien stijgen. De hoge kosten kunnen een ernstige belemmering vormen, die de winstgevendheid van de exploitatie kunnen aantasten.
Ik wil hier benadrukken dat het essentieel is criminele elementen onder de migranten zo snel mogelijk te verwijderen.

Toen in 1975 Suriname per 25 november onafhankelijkheid in het vooruitzicht werd gesteld, werd iedere Surinamer die kans zag voor deze datum Nederland te bereiken, huisvesting en toegang tot de arbeidsmarkt gegarandeerd na landing op Schiphol.

Een betere politiek was geweest Surinamers ad infinitum vrijelijk toegang tot Nederland te verschaffen. Enige verdere bemoeienis van de overheid met huisvesting en arbeid zou dan niet nodig zijn geweest en zou uiteraard ongewenst zijn geweest.
De stroom van binnenkomende Surinamers zou over veel langere tijd gespreid zijn. Een aantal van hen zou zelfs vermoedelijk in Suriname zijn gebleven. Het was de angst straks niet meer weg te kunnen, die velen deed besluiten, zich stante pede naar Nederland te begeven.

Het was in die dagen een gedrang op het kantoor van de KLM in Paramaribo. De vrees bestond, voor de onafhankelijksheidsdatum Nederland niet te kunnen bereiken.

Iedereen die de wereldkaart beziet en de bevolkingsgroei in een aantal landen analyseert, zal tot de conclusie komen, dat het probleem zoals dat bestaat in Bangladesh, de Filippijnen en een aantal Afrikaanse landen onbeheersbaar is en dat op den duur de bevolking van deze landen simpelweg over de grenzen zal barsten.

Overheden zouden er beter aan doen, het vigerende systeem van paspoorten, visa, verblijfsvergunningen en dwangverzekeringsuitkeringen radicaal af te schaffen en wereldwijde migratie geheel aan de vrije markt over te laten. Velen zullen winst kunnen maken met het exploiteren van de gelukszoekende migranten die meestal tot de initiatiefrijksten van hun natie behoren.

Zolang dit niet het geval zal zijn, zal de splitsing van de wereldbevolking in twee klassen ( zij die mogen migreren en zij die dit niet mogen) verscherpen en accelereren tot een toestand zal zijn bereikt die onbeheersbaar is.

Hugo van Reijen

23 REACTIES

 1. Het artikel van Hugo van Rijen past goed in het libertarisch denken. Het is de overheid versus de burger. En de overheid verpest het door er zich mee te bemoeien.
  Dat deze gedachtengang vandaag steeds meer in populariteit wint onder het geëngageerde deel van de bevolking is begrijpelijk gelet op de extreme bemoeizucht en vooral de onbekwaamheid van de mensen die zich (een deel van) die overheid noemen. Steeds meer mensen in voorheen het meest welvarende deel van de wereld ervaren de hoge kosten daarvan. En dan kom ik gelijk op de kern van het achterliggende maatschappelijke probleem: er is geen overheid los van de mensen die namens die overheid de overheid vormen. En die mensen hebben hun belangen en hun tekortkomingen.
  Het libertarisch denken is verfrissend tegenover al die mensen die al of niet uit eigen belang de overheid juist nog meer wil laten doen, maar dient nu verder te komen met gedachten over waarom die overheid, en dat zijn die mensen van die overheid, vaak op zo’n grove manier de belangen van de burgers schaden. Hoe werkt het tussen mensen in verschillende posities en zijn de competenties die mensen geacht worden te hebben wel aanwezig dat zelfs in eerste instantie goed bedoelde initiatieven met die overheid zo uit de hand lopen?
  De antwoorden op die vragen zullen waarschijnlijk leiden tot een op bepaalde terreinen aanzienlijk minder uitgewerkte organisatiestructuur en een minder centraal geleide maatschappij. Daarin heeft naar mijn idee het libertarisch denken voor onze samenleving zijn nut.

 2. Naast onwenselijke export- en importbarrières hebben we ook nog onwenselijke export- en import an sich. Alles is eigendom en daarom mogen de eigenaars zelf weten wie ze wel en niet in hun gemeenschap wilen hebben, ook als dat leidt tot een minder optimale distributie, spreiding en allocatie van productieve krachten. Het kan goed zijn dat u vanuit dat oogpunt gede-alloceerd moet worden naar bv Somalie.

  Verder staat het klassiek-liberalisme, waar het libertarisme uit voortkomt, tot aan haar oksels in christelijke moraliteit. Met als consequenties: respect voor het leven, respect voor eigendom, werklust (in het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen). Zo langzamerhand mag duidelijk zijn dat deze eigenschapen niet vanzelfsprekend zijn. Zo maar denken dat elke nieuwkomer begrijpt dat een samenleving vooruitkomt door noeste arbeid in een setting van eigendomsbescherming en arbeidsdeling is nogal naief en we zien tegenwoordig voldoende bewijs daarvoor.

  Scrutinizer [6] reageerde op deze reactie.

 3. Tja, ik meen eerder dat in een Libertarische samenleving de immigratievloed vooral en nadrukkelijk zal afnemen/stoppen door de reden dat er niets ‘gratis’ wordt weggegeven. En als je dan moet kiezen tussen den arbeid in een warm of koud klimaat? Bovendien hebben (grote) bedrijven de gewoonte om te verkassen naar die plekken waar de arbeid het goedkoopst is.

 4. Precies zoals ik er over denk, briljant artikel! Bovendien zouden immigranten niet aangetrokken moeten worden door zgn sociale voorzieningen, subsidies voor moskeeën e.d. waardoor immigrantengemeenschappen ontstaan ‘op een eiland’ binnen de maatschappij komen te wonen.

  Sander [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Johnny Feelgood [4]: Met het eerste deel van je reactie ben ik het volledig eens. Met het 2e deel waar je zegt waardoor immigrantengemeenschappen ontstaan ‘op een eiland’ binnen de maatschappij komen te wonen ga je volgens mij uit de bocht:

  Immigranten zijn grosso modo niet de hoogst opgeleide wereldburgers, niet de best Nederlands (Engels / Duits, etc.) sprekenden. Het ligt derhalve in lijn der verwachting dat zij door hun ‘gedwongen’ laagste uurtarief, nog steeds in die zelfde woongemeenschappen zullen samenklonteren. Indien alle sociale voorzieningen zijn afgeschaft verandert dat immers op zich(!) nog niets aan de interne arm/rijk verhoudingen. (De uitkeringstrekker heeft minder loon, bedrijven maken minder omzet)

  Johnny Feelgood [19] reageerde op deze reactie.

 6. @Keinstein [2]: Dat Christendom heeft er zelf niets mee te maken.
  Als ik zomaar van pakweg een Moslim iets steel, dan begrijpt hij in al zijn verontwaardiging binnen 1 seconde wat eigendomsrechten zijn. Goed, dan hoeft ie dat voor hemzelf heilige principe alleen nog maar toe te passen op zijn medemens.
  Elk kind begrijpt het hoor.
  Als je me niet gelooft, moet je maar eens eentje zijn stuk speelgoed af te nemen. De jongsten beginnen gewoon te huilen en te krijsen en als ze al kunnen spreken dan krijg je te horen “Blijf daar af. Dat is van MIJ. Geef dat terug”. En dat terwijl de gemiddelde 3-jarige nog niet echt van Jesus en Maria doordrongen is – al helemaal niet in mijn atheistische/agnostische kringen.
  Oh en je kan het in 2e instantie indirect doen. Als het kind het niet zomaar accepteert, neem dan je echtgenote of zoon mee en laat die het speelgoedje afpakken ten behoeve van jezelf.
  Ook deze vorm van indirecte/geoutsourcete diefstal zal het kind niet accepteren. Of de onmiddelijke dader zelf de begunstigde is, dan wel slechts tussenpersoon voor een ultimate beneficiary, maakt het kind niks uit. Waar het om gaat is dat er zonder toestemming van hem iets afgepakt werd, ongeacht wie er later van die roof profiteert.
  Als kinderen dit spontaan begrijpen, moet dit volwassen Albaniers, Surinamers, Moslims, Hindus etc. m.i. ook wel lukken.

  Keinstein [10] reageerde op deze reactie.
  Keinstein [11] reageerde op deze reactie.

 7. Europa zal en moet, nog meer dan meer, een multiculturele Europa worden, waarin geen plaats meer is voor de oer-Hollandse genenfabriek. En hoe men het ook wil zien of over denken dat het anders kan en we terug moeten naar onze oude vertrouwde Nederland, maar de EU (nazi) macht is de macht die geleid wordt door mensen met heel vreemde en behoorlijk zieke ideeën en deze macht heeft nu eenmaal bepaald dat we de deuren voor Afrika open moeten zetten en we onder dwang onze huizen en geld hebben te delen met onze nieuwe (islamitische) medebewoners. Waar het vroeger nog wat omzichtiger ging en men in het geniep de import binnen liet, hakt de macht nu met de botte bijl en walst er met de bulldozer over ons heen. Het meest schokkende is dat vluchtelingen geen vluchtelingen zijn maar bij bosjes met EU geld deze kant op worden ‘gestimuleerd’. Het zijn ‘gestimuleerden’ die hier, eventueel met grote bek hun rechten en geld komen opeisen, rechten en geld die ze afdwingen wel te verstaan.

  Wel fijn dat iemand soms een tipje van de reusachtige sluier licht en uitlegt hoe men ons dit hele verhaal door de strot aan het duwen is. http://johndenugent.us/images/barbara-spectre-quote.jpg.pagespeed.ce.ZptDLuQu-U.jpg

  IIS [8] reageerde op deze reactie.

 8. @IIS [7]:

  De link wijst overigens een fout op, het gaat niet om joden, maar om zionisten. Pak het zoals het uitkomt, de éne keer is het etniciteit dan weer het ras, dan weer afstammelingen ‘van’. In ieder geval spelen velen de vermoorde onschuld en betalen wij de rekening.

 9. Het is de macht gelukt om bijna werkelijk alles kunstmatig te sturen en af te dwingen en niets wordt meer aan het toeval overgelaten, van centen printen tot aan binnenhalen van heel Afrika of verdelen en heersen, van geven tot aan nemen over de gehele planeet, het is één grote kunstmatig in gang gezette ziekte, waarbij de macht schijnbaar werkelijk gelooft dat kunstmatige beïnvloeding en afdwingen in hoog tempo de mens geluk zal brengen. Ik zelf denk dat kunstmatig geluk, beïnvloeden, regisseren, delegeren, afdwingen etc. aangelengd met macht, onder druk en geweld tijdelijk werkt en zeker resultaat zal opleveren, maar uiteindelijk dodelijke ongeluk zal brengen en net als liefde niet of tijdelijk kan worden gestuurd of afgedwongen. Vroeg of laat zal de vuur in de pan slaan en zal de ‘natuur’ of ‘kosmos’ or whatever corrigerend gaan optreden. Hoe langer dit hele circus zijn optreden zal doen, hoe groter de bom zal worden die gaat barsten.

  Bertus [17] reageerde op deze reactie.

 10. @Scrutinizer [6]: Grappig dat je de islam erbij betrekt. Dat is een ideologie die doceert dat de wereld uit 2 verschillende groepen bestaat: gelovigen en ongelovigen, en het is de taak van de gelovigen om de ongelovigen te bekeren, zo niet te onderwerpen of te vermoorden. Daar spreekt nu niet bepaald respect voor eigendomsrechten uit.

  Dus ook jij denkt vanuit een zogenaamde eurocentrische visie waardoor je aanneemt dat anderen eender aan jou denken en handelen. Dat is niet juist. Neem bv het gegeven dat in sommige streken heel agressief gereageerd wordt op homosexualiteit en in andere omgevingen vrijwel niet. Wat uiteraard schendingen van eigendomsrechten zijn.

 11. @Scrutinizer [6]: Het christendom heeft de voedingsbodem geschapen voor het libertarisme. Voor het christendom waren alle samenlevingen voor een flink deel gebaseerd op en afhankelijk van slavernij. In hindoestaanse culturen heb je het kastensysteem waardoor sociale mobiliteit bemoeilijkt wordt. Tot in de jaren 60 dacht ik kon de vrouw, na het overlijden van de man, mee verbrand worden. Kortom, het christendom heeft alles te maken met eigendomsrechten, in de zin dat iedereen gelijk is voor de wet. Wat geen vreemde gedachte is wanneer het christendom leert dat we allemaal geschapen zijn naar het evenbeeld van God.

  Je hoeft geen christen te zijn om het belang van het christendom te onderkennen. Ikzelf ben dat ook niet. Maar je mag je wel afvragen waarom Europa zoveel succesvoller is geworden dan andere, niet-christelijke continenten. Vervolgens dien je je te realiseren dat andere culturen niet of onvoldoende bekend zijn met de voorwaarden om tot succes te komen.

  Ik vind ook dat de staat een vergissing is, maar om altijd alleen maar de schuld bij de staat te leggen en aan te nemen dat alle problemen als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen zodra de staat gedecimeerd is, geeft blijk van overschatting van diezelfde overheid en onderschatting van andere krachten in een maatschappij.

  igor [13] reageerde op deze reactie.

 12. Net zo min als je met een vreemde je huis niet hoeft te delen, hoef je dat ook niet met je land. Onze voorouders hebben dit land opgebouwd voor hun kinderen en niet voor allerlei gelukszoekers uit verre landen. Waar blijft anders de motivatie om voor je land wat te doen. Of geeft een echte libertarier niet om zijn land? Is dat maar gewoon een stuk grond? De geschiedenis doet er ook helemaal niet toe. Nou, zo’n libertarier wil ik niet zijn.

  Naam * [14] reageerde op deze reactie.
  IIS [16] reageerde op deze reactie.

 13. @Keinstein [11]:
  Voor een groot deel heeft het natuurlijk om met het klimaat te maken, in de tropen is voedsel in overvloed en onderdak nauwelijks noodzakelijk, daarnaast is het erg warm en opvallend genoeg heeft dat niet alleen effect op de processor in de PC maar ook op de processor, het koude klimaat hier maakt het noodzakelijk gemaakt om optimaal gebruik te maken van de zomer, en door het koele klimaat is nadenken een stuk makkelijker.

  Japanners zijn ook niet christelijk en chinezen evenmin, beiden productief en inventief, wat vrijwel alle succesvolle gebieden gemeen hebben is een redelijk koel klimaat.

  Een zekere mate van gelijkheid is wellicht mede te danken aan het christendom maar er is ook een lange periode geweest waarin de kerkelijke machten samen met de feodale heersers de rest van de bevolking als eigendom beschouwden.

 14. @Plato [12]:
  Zo’n libertarier wil ik ook niet zijn maar socialisten zijn wel zo. Ik had laatst een discussie met een die het toch fijn vindt dat ‘zielige’ mensen uit verre landen hier de ‘hulp’ kunnen krijgen die zij thuis dan niet kregen. Uiteraard is het niet de socialist die deze ‘hulp’ uit eigen zak gaat betalen.

  Overigens vind je op de volgende link een mooie impressie over hoe Nederlandse Vinexwijken in 2030 er uit zien: Nou, zo’n libertarier wil ik niet zijn.

  Naam * [15] reageerde op deze reactie.

 15. @Plato [12]:

  Met je eens. En dan niet te vergeten dat vele Nederlanders tijdens de tweede wereldoorlog nergens naar toe konden vluchten en dus overgeleverd waren aan Duisters….Hebben Nederlanders ooit voor dit oorlogslijden een vergoeding gehad van de Duitsers of zijn ze verder over door gaan bomen over de verschrikkingen? Het heeft zestig miljoen mensen het leven gekost en miljoenen andere veel leed en ellende gebracht en zo gaat het nu eenmaal als het oorlog is. Oorlog brengt nu eenmaal veel leed en ellende, behalve natuurlijk voor de bedenkers ervan, die varen er wel bij.

  Mensen in Afrika zouden daar moeten blijven, ook al is het oorlog of hebben ze andere ellende en ook al worden ze geronseld om deze kant op te komen, daar blijven, klaar. Even op de kiezen bijten en wachten op betere tijden. Nu worden ze ten koste van anderen verzorgd en mogen zelfs zware criminelen, moordenaars en oorlogsmisdadigers hier op kosten van ons hun heil zoeken. Terugsturen, onmiddellijk stoppen met oorlog voeren daar, ook door het Westen en verder daar hulp bieden en iedereen tot aan de politiek die zo begaan is met ze of ze graag deze kant wil ophalen en het een goed idee vindt ze op onze kosten hier te houden gelijk mee daarheen sturen. Dit land is geen afvalbak, maar een land waarvan de belastingbetaler mag eisen dat het niet wordt overgeleverd aan de grillen en ideeën van een handvol idioten die zichzelf als machthebbers zien en denken dat wij hebben te buigen voor hun zieke EU toekomstplannen.

 16. @IIS [9]: Als morgenvroeg het journaal opent met het bericht dat een Eurofiel politicus dood op zijn werkkamer is gevonden met een stukje lood in het hoofd, dan is mijn reactie; nou, dat heeft mogen duren! Want men schreeuwt er om, men roept het luidkeels over zichzelf af, maar ziet en hoort het niet. Precies het gedrag van psychopaten.

 17. Door de enorme toestroom van vreemdelingen, zorgt ervoor dat de landen in Europa verschillende bevolkingsgroepen los van elkaar gaan ontstaan en de homogeniteit onder de autochtonen bevolkingsgroepen verstoort raakt, met alle bedenkbaren doem scenario’s, als deze toestroom onverhinderd dwangmatig door blijft gaan.

  Vooruitgang is niet te danken aan het christendom of welke religie dan ook. Het is juist het omgekeerde, alle religies zorgen er voor dat gewone mensen dom en volgzaam blijven aan die bepaalde geloofsovertuiging. Want de slimmeriken die deze religies (be)sturen, hebben een bepaalde macht over die groepen. Echte vooruitgang boek je enkel als er vrijblijvende samenwerking is tussen verschillende individuen zonder opgelegde beperkingen van externe instanties en/of concurrentie tussen die verschillende individuen. De vrije markt/handel (zonder spelregels wel te verstaan) is daar het kenmerk van, hoe er wel een betere samenleving tot stand kunt komen c.q. behouden kan worden.
  De bestuurders van de religies en overheden willen enkel zelf bepalen wat goed of slecht is voor de bepaalde bevolkingsgroepen, zonder enig overleg met de bevolking (dit is enkel en puur uit hun eigen belang voor macht en geld).

  Het is zelfs zo; van hoe meer deze beide al dan niet onafhankelijk van elkaar met de bevolkingsgroepen zich gaan bemoeien, hoe minder vooruitgang er wordt geboekt en hoe minder de samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen plaats zal vinden.
  Als deze situatie (te) lang duurt slaat het om in een neerwaartse spiraal en zal het steeds erger worden na mate ze beide steeds meer met de bevolkingsgroepen blijven bemoeien. Tot dat de verschillende bevolkingsgroepen uiteindelijk elkaar te lijf gaan om hun opgelegde dwangmatige belang boven die ander te stellen. (een burgeroorlog) Dit dwangmatig opgelegde eigen belang word bestuurd vanuit de religie(s) en/of overheden. De leiders achter deze religie(s) en/overheden geven eigenlijk helemaal niets om die bevolkingsgroepen, zolang ze maar gehoorzamen aan hen alleen. Zodat dat de leiders hun macht en geld maar kunnen blijven uitbreiden tot het oneinde.

  Zolang iedere individu de zelfde rechten en plichten heeft, zal er eigenlijk nooit strijd tussen elkaar ontstaan. Iedereen heeft zijn eigen ding waar hij/zij goed in is en zolang ieder dat dan ook respecteert is er vooruit gang voor iedereen mogelijk. Er is geen leiding van hogerhand nodig om dingen in gang te zetten of iets te verwezenlijken.

  Keinstein [21] reageerde op deze reactie.

 18. @Sander [5]:
  Wat we nu hebben zijn over het algemeen laag geschoolde, kansarme immigranten die zich dan ook moeilijker aan kunnen en hoeven passen.

  Heel veel immigranten kiezen om hierheen te komen vanwege de ‘sociale’ voorzieningen ipv landen in hun eigen regio met een aansluitende cultuur, ik zou wellicht dezelfde keus gemaakt hebben als ik een immigrant zou zijn.

  Veel van deze immigranten zijn ook kansarm in hun eigen regio, anders hadden ze aldaar immers wel een carrière op gebouwd.

  Zonder voorzieningen, zal er een over het algemeen ander type immigrant aangetrokken worden, welke zich sneller de taal eigen maken vanwege werk, handel etc.

 19. De culturen liggen zover uiteen,, die kun je polderiek niet overzien en wat Allah geeft sla je niet af.
  Een moslim is overtuigt dat alles Allahs wil is zo ook de tocht naar de westerse wereld.
  En dat dit een doel heeft,,.
  Je mag dit best negatief noemen hoor,,, voorbarige angst of wat dan ook maar fout loopt het!

 20. @Qvic [18]: Je moet eens proberen om niet alleen te denken in termen van aan/uit schakelaars. Het is goed of het is fout. Er zijn een heleboel schakelstanden daar tussenin. Zo zijn de Spaanse scholastieken (dat zijn katholieke denkers uit de late middeleeuwen) de grondleggers van de vrije markt theorie.

  En ja, er zijn elementen uit het christendom die ervoor gezorgd hebben dat Europa naar historisch ongekende economische, artisteke en morele hoogtes is gestegen. Dan kun je wel zeggen: de kerk houdt de mensen dom en arm, maar dat klopt dan eenvoudigweg niet.

 21. re. Een groot deel van de problemen die zich manifesteren op het stuk van migratie is gecreëerd door de overheid zelf.

  U kunt best zeggen: alle problemen m.b.t. tot migranten worden door de overheid gecreëerd. Dit omdat het veel werkgelegenheid en status oplevert om deze zielige mensen te helpen. We gooien echte bommen en bieden geld in allerlei vormen om de stroom gaande te houden.

Comments are closed.