De weg van wijheid naar vrijheid is enkele decennia geleden geschreven door Henry Sturman. Het is nog steeds actueel. Vandaar deze herpublicatie. Vandaag het derde deel, libertarische consequenties. Dit is een lang artikel!

De kwis aan het begin van dit boekje bestaat uit een aantal stellingen, die betrekking hebben op een fundamenteel basisrecht. Voor de beoordeling van deze stellingen, ga ik uit van rechtsindividuen die dat basisrecht niet hebben geschonden. Wanneer een persoon het basisrecht wel heeft geschonden dan gelden volgens mij andere regels. Daarop kom ik later terug. Wanneer ik uit ga van rechtsindividuen, beantwoord ik alle uitspraken uit de kwis met “eens”.

de weg van wijheid naar vrijheid p1

Ik zal nu voor alle tien de punten toelichten waarom ik het ermee eens ben, en wat de consequenties daarvan zijn. Bij elke toelichting ga ik uit van het volgende basisrecht: Iedereen heeft het recht om over zijn/haar eigen leven te beschikken. Op de filosofie achter deze basis ga ik verder in, in het artikel “Inleiding libertarisme”.

1.Dwangarbeid is slecht:

wanneer onschuldige mensen gedwongen worden om te werken voor een ander, dan komt dat neer op een schending van het eerder genoemde basisrecht. De een bepaalt wat de ander moet doen, beschikt over het leven van een ander. Er is geen principe dat zegt wie wie mag dwingen om voor hem/haar te werken. Als ik uitga van het genoemde basisrecht, is dwangarbeid principieel onjuist. Maar de overheid blijkt dit principe te schenden: De overheid laat jonge mannen verplicht dwangarbeid doen, in het leger of in vervangende dienstplicht. Als tegenwerping tegen deze analyse wordt wel genoemd: “Maar daar is toch democratisch voor gekozen ?”. Hoe zou je het vinden als de frietboer op de hoek verkiezingsprogramma’s ging verspreiden van verschillende partijtjes, die de verhouding bepalen tussen de dorpelingen en de frietboer ? Iedereen mag een partijtje oprichten, tegen betaling van f 25,- . Je doet natuurlijk niet mee, en de partij van de frietboer zelf wint. Nu gaat de frietboer alle jonge vrouwen van het dorp dwingen om eens per maand in de friettent te werken. Ben je er tegen ? We hebben er toch allemaal voor gestemd ? Maar democratie is helemaal geen legitimering voor onrecht De meerderheid kan wel beslissen dat je niet ouder dan 50 jaar mag worden, omdat het egoistisch zou zijn om jongere mensen in de weg te staan. Bovendien is er geen principe dat zegt waarom de politici wel verkiezingen mogen uitschrijven en de frietboer niet. Conclusie: de democratie praat onrecht niet goed. Diensplicht is dwangarbeid, en dwangarbeid is slecht.

2.Diefstal is slecht:

Wat denk je van een samenleving waarin Iedereen mag stelen van iedereen? Deze samenleving zou niet uitnodigend zijn om iets te produceren; het product wordt immers toch afgepakt door de sterksten of de snelsten. Ook de sterksten en de snelsten zouden geen kans maken om veilig te produceren, want zij kunnen bestolen worden door grotere groepen. Er zal dus weinig meer worden geproduceerd, en de welvaart zal terugvallen tot op het jungle niveau. Diefstal is dus slecht, want als het dat niet was, dan moesten we in de jungle gaan leven. Maar wat als een paar mensen mogen stelen en de rest niet ? Dan is er geen principe dat vertelt wie mag stelen van wie en waarom. Dus dan zou iedereen deze uitzonderingspositie mogen innemen, en dan komen we weer in de jungle situatie. Als je dan toch wilt stelen, steel dan meer dan je wilt hebben, koop voor het extra geld leuke dingen voor de bestolenen, zeg dat ze ervoor gekozen hebben, wees vriendelijk en zeg dat het de wil van het volk is. Zowel de bestolene als de dief zijn dan gelukkig. Op deze manier schendt ook de overheid het rechtsprincipe: de overheid heft belasting. Waarom mag de overheid belasting heffen en de frietboer niet ? De overheid neemt gewoon het geld of van hard werkende mensen, en smijt het vervolgens over de balk. De meeste mensen accepteren de uitzonderingspositie van de overheid, maar zijn toch niet blij met de hoge belastingen, en het onevenwichtige uitgavenpatroon van de regering. Is er een alternatief? Jazeker, daarover gaat dit boekje.

3.Censuur is slecht:

Als ik een persbureau heb, dan mag ik drukken wat ik wil. Het is onjuist als een ander over mijn persbureau mag beschikken, en mij mag verbieden te drukken wat ik wil. In Nederland is ook een beetje censuur. De minister van W.V.C. heeft immers heel wat te zeggen over het omroepbestel. Ook commerciele T.V. is nog aan banden: De overheid bepaalt welke zender wel, en welke niet mag zenden. Natuurlijk is onze censuur niet te vergelijken met die in China of in Zuid-Afrika, maar het blijft principieel onjuist dat de overheid bepaalt wat mensen mogen uitzenden. In plaats daarvan zou men alleen de regel moeten hanteren dat mensen niet op dezelfde frequentie zenden, en elkaar storen.

4.Het initieren van geweld tegen een ander mens of diens eigendom is slecht:

Dit is eigenlijk synoniem met “Iedereen heeft het recht om over zijn/haar eigen leven te beschikken”. Alle beschikkingen van de ene mens over de andere komen n.l. neer op dreiging met geweld of het initieren van geweld tegen een ander of diens eigendom (dreiging met geweld kan niet bestaan zonder de mogelijkheid van initiatie van geweld). Als de overheid mij dwingt mijn winkel om 18.00 uur te sluiten, dan gebeurt dat onder dreiging met geweld. Als ik niet sluit wordt mijn winkel met geweld gesloten en moet ik een boete betalen. Het betalen van de boete gaat gepaard met de dreiging van gevangenisstraf. Het hele functioneren van de overheid is gebasseerd op uiteindelijke, finale dreiging met een pistool. Maar dat wordt alleen gebruikt in het noodgeval dat iemand zich niet aan de overheidswetten houdt. Als het pistool wegviel, hoefde niemand naar de overheid te luisteren en zou de overheid niet bestaan. De geweldadige natuur van de overheid is dus een aantasting van het basisrecht. De rol van de overheid moet daarom drastisch herzien worden.

5.Je mag consumeren wat je wilt:

ook drugs (afgezien van soorten drugs die tot een onomstotelijke geweldsuitbarsting leiden, maar de meeste drugs zijn slechts versterkers of verzwakkers van al aanwezig gedrag). Wie heeft immers het recht om te beslissen of ik een borreltje, een stickie of een snuifje mag nemen ? Dat zou een aantasting van het basisrecht zijn. De misdaad rond de drugs bestaat alleen doordat het is verboden. De drankhandel is immers ook geen criminele organisatie. Het is natuurlijk wel slecht als junkies autoradio’s stelen, of in je tuin gaan slapen. Maar dat is niet de schuld van de drugs. Mensen die champagne drinken vertonen immers ook niet zulk gedrag. Het junkie-gedrag is alleen maar zo slecht doordat drugs in de criminele sfeer is gedrongen. Als het vrij verkrijgbaar was, dan zou de prijs dalen, en dan zou het niet nodig zijn om autoradio’s te stelen. Het was dan ook niet meer zo spannend om drugs te gebruiken, zodat het net zo’n gewoon artikel zou worden als alcohol, koffie en thee. De gebruiker hoeft dan helemaal niet verslaafd te zijn. Als de ene mens mag beslissen wat de ander mag consumeren, dan zou de overheid ook wel alcohol kunnen verbieden, of friet (want dat is te vet).

6.Mensen mogen alles wat ze willen met elkaar ruilen, wanneer en waar ze willen:

dus mag ik ook ’s nachts een brood ruilen tegen f 2,50. Dus mag ik ook sexuele diensten ruilen tegen geld. Dus mag ik ook een duikboot maken en ruilen tegen geld van mensen in Taiwan. Dus mag ik ook een internationaal postbedrijf opzetten, mijn diensten ruilen tegen geld en concureren met de P.T.T. Wanneer mensen mij deze acties willen verbieden, dan beschikken ze over mijn leven. Dan mag ik niet vrij beschikken over mijn eigen leven.

7.Mensen mogen samenwerken:

Als ik een bedrijf heb, en ik wil iemand in dienst nemen om samen te werken, dan moet ik me houden aan de voorwaarden van de overheid. Een samenwerking waarin niet aan die voorwaarden is voldaan is dus verboden. Wanneer niet aan de voorwaarde is voldaan mogen mensen niet samenwerken. Weer een schending van het basisrecht.

8.Je mag niet verplicht worden met andere mensen samen te werken:

In Nederland wordt iedere burger verplicht om samen te werken met anderen om van alles te financieren, varierend van subsidies aan slechte bedrijven tot kruisraketten en nieuwe registratie-methoden van de overheid. Niemand mag dus beschikken over een groat gedeelte van zijn/haar eigen geld.

9.Ieder mens is eigenaar van het product van zijn lichaam en geest:

Als ik met mijn eigen energie een horloge in elkaar zet uit zelfgekochte onderdelen, dan is het mijn horloge. Als ik het horloge ruil tegen f 100,- , dan is het mijn honderd gulden. De overheid noch de maffia mogen beschikken over mijn leven, mijn horloge of mijn honderd gulden. Dat is de implicatie van het basisrecht.

10.Iedereen mag zich vrij verplaatsen:

Iedereen mag dus naar een ander land reizen, en daar bijvoorbeeld 10 jaar blijven. Maar van overheidswege zijn willekeurige lijnen over de aarde getrokken, die men grenzen noemt, waar je alleen overheen mag op bepaalde voorwaarden (waaronder een beperkte verblijfstijd). Deze ongastvrije houding van de overheid is een inbreuk op het basisrecht: de overheid beschikt over jouw leven, over jouw plaats van bestemming.

Veel lezers zullen mijn opinie wel erg radicaal vinden. Maar als het basisrecht niet principieel wordt gehanteerd, kan elke schending van het recht worden goedgepraat en geaccepteerd. Ook slavernij, onderdrukking, moord, oorlog, fascisme, communisme, een totalitaire staat. Als je geen principieel oordeel velt, dan heb je geen recht van spreken tegen deze zaken. Dan zegt niets meer wat goed is, en wat slecht. Als je wel een principe zoekt, dan denk ik dat het genoemde basisrecht de enige is: “Iedereen heeft het recht om over zijn/haar eigen leven te beschikken”. Maar wat gebeurt er als iemand toch over het leven van een ander beschikt ? Dan vervalt tijdelijk iemands status als rechtspersoon, en mag deze persoon worden gedwongen de aangerichte schade te herstellen, dan wel mag met dwang verhinderd worden dat de persoon meer geweld aanricht. Deze toevoeging aan het basisrecht maakt het basisrecht mogelijk. Zonder deze toevoeging kan iedereen het basisrecht gaan schenden, zodat het basisrecht niets waard is. Er is maar een samenlevingstheorie die het basisrecht verdedigt. Deze theorie heet “Het Libertarisme”.

3 REACTIES

 1. “Maar wat gebeurt er als iemand toch over het leven van een ander beschikt?”

  Hieruit volgt dat de staatsschuld jegens rechtschapen of in ieder geval goedwillende individuele burgers steeds maar oploopt… naarmate de tijd vordert is er steeds meer goed te maken.

 2. Het valt me op dat er geen reacties komen op dit artikel.

  Inzake pt. 4 hebben libertariërs het telkens over de dreiging met en het initiëren van geweld. Hierbij kan opgemerkt worden dat dreigen met fysieke dwang of fysiek geweld op zich ook een vorm van geweld is; psychisch geweld.

  De overheidsmachine beperkt zich niet tot openbare orde en veiligheid, maar bemoeit zich dwingend met steeds meer aspecten van het leven van burgers. Als je denkt aan bijv. parkeerterreur en flitspalen, dan is er sprake van het initiëren van psychisch geweld. Er hangt altijd een bepaalde dreiging boven iemands hoofd. Er worden dus initiatieven genomen om gedrag dwingend te reguleren. Daardoor kan iemand – uitgaande van deze voorbeelden – niet in rust en vrede parkeren op een manier dat anderen er geen last van hebben of zijn snelheid relaxed aanpassen aan omstandigheden.

  Men zegt wel; de duivel zit in de details.

 3. Om niet teveel als azijnpisser over te komen wijs ik nog even op de voorloper van the devil is in the detail, namelijk “God is in the detail”.

  Details kunnen behalve duivels genoegen ook goddelijk vermaak opleveren. Het gaat bij dit gezegde om grondigheid in denken en handelen.

Comments are closed.