slaveDivide et impera. Verdeel en heers. De basis van een succesvolle regering. Ook die van de EU. Vandaag de twee invalshoeken die de afgelopen eeuw dominant bleken te zijn. Die van de geografische verdeling (nationalisme) en die van de vertikale verdeling, het socialisme. En hoe de EU daarin een (socialistische) rol speelt.

nationalisme

Tijdens de Franse revolutie sneefde de standen maatschappij. Daarna is geen vrijheid gekomen maar nationalisme. Het volk werd steeds meer verenigd met taal en cultuur. Al maar sterkere natiestaten ontstonden. De gedachte dat sterven voor je land een mooie dood was, en in sommige gevallen je plicht als man, werd steeds verder verankerd in de maatschappij. De heersers versterkten hun positie door hun land steeds verder te verenigen en bang te maken voor de buurlanden. De vijand. Verdeel en heers op basis van een “horizontale” component, landen strijden onderling. De dreiging kwam van buiten.

socialisme

De standenmaatschappij, eeuwenlang de dominante maatschappijvorm, werd in gewijzigde vorm door Marx opnieuw geïntroduceerd. Het “vertikale” verdelen van een maatschappij in standen werd vervangen door het vertikaal indelen van de maatschappij in klassen. Dit kon – kort door de bocht – door arbeid als basis van alle rijkdom te beschouwen. Kapitaal en ondernemerschap werden vieze woorden. Als arbeid de basis van alles is, dan is degene die niet alles consumeert, en kapitaal accumuleert en daarna dat kapitaal inzet voor verdere kapitaal vorming, een uitbuiter. De dreiging komt van binnen.

einde monarchie, begin democratie

In de negentiende eeuw wist de industriële revolutie de basis van de monarchie, de landadel, verder te verzwakken. Fabriekseigenaren en een financiële elite stonden op. En verdrongen de oude basis van de monarchie. Democratie verdrong de monarchie. De democratie en de nieuwe maatschappelijke elite gingen hand in hand. Dit gaf socialisten een kans. Het hieruit voortvloeiende onrecht kon prima worden aangegrepen om het klasse denken verder vorm te geven.

het heden

Verdeel en heers heeft thans twee invalshoeken. Die van de sterke natie, en die van de zorgzame sociale samenleving. De zorgzame sociale samenleving gaat ervan uit dat gelijkheid de basis van de maatschappij hoort te zijn en ziet ongelijkheid als bron van onrecht. Iedereen die economisch succesvol is, is een bedreiging van het gelijkheidsdenken. De nieuwe erfzonde is rijkdom. Rijkdom is iets om je schuldig over te voelen. Want iedereen heeft immers evenveel recht. Dit zorgt voor een eindeloze strijd tegen de economisch succesvolle medemens, een verdeling van het land tegen de rijken.

De grote tegenhanger is nationalisme. Voor nationalisme is het noodzaak dat het land zo verenigd mogelijk is. Nationalisme is in Europa al decennia lang op zijn retour. Wil socialisme succesvol zijn, dan dient men juist zo verdeeld mogelijk te zijn. Intern. En internationaal zo verenigd mogelijk. De diverse internationale NGO’s zijn een prima middel om socialistisch internationalisme te verkondigen. Het ontkennen van eigen cultuur en identiteit is een ander middel. Multiculturele verdwazing verankert het socialisme verder in de samenleving. De EU is een prima middel om nationalisme tegen te gaan. En een verdere basis te vormen voor de socialistische heilstaat. Die overigens nooit vrede kan brengen omdat ze gebaseerd is op een oneindige interne strijd, die tegen de als onmaatschappelijk gekwalificeerde elementen in de maatschappij, die elementen die economisch succesvol zijn, of die anderszins gebruikt kunnen worden om de bevolking verder onderling te verdelen.

de keuze

Zie hier het kader waarin we leven. Een keuze tussen nationalisme, horizontale verdeling, naties die onderling elkaar naar het leven staan, maar waarbinnen de bevolking in ieder geval in het land zoveel mogelijk verenigd is, Of kiezen voor voortdurende binnenlandse strijd. Een maatschappij die tegen zichzelf wordt opgezet.

nationaal socialisme

Het moge duidelijk zijn dat nationaal socialisme niet het antwoord is. Want dat is een hybride vorm van verdeel en heers. Waarbij de zwarte piet meestal wordt toegeschoven aan etnische of religieuze minderheden. Om de meerderheid in het land toch nog nationaal te verenigen. Niet echt de meest briljante uitvinding der mensheid.

De EU kan de kant op gaan van Europees militarisme. Dan is het hek helemaal van de dam. Een eigen EU leger geeft de EU deze mogelijkheid, evenals een extern vijandsdenken (Rusland als boeman). Een regering is slechts compleet als ze directe bevoegdheid heeft over het leger, en dat heeft de EU nu nog niet. Dit is een van de interne inconsistenties waar de EU nog mee worstelt.

het antwoord

Het enige antwoord is een mensheid die zich niet laat bespelen door verdeel en heers spelletjes. Dus niet langer de keuze tussen meer EU of meer Nederland. Maar minder Nederland. En in nog veel sterkere mate minder EU. Hoe meer politici verdelen, hoe zwakker de vrijheid is, en hoe sterker de staat. Een verdelende politicus is een heersende politicus. Libertarisme stelt dat heersen dwang is, en dat hoe meer dwang er is, hoe minder vrijheid er is. Hoe “socialer” het gezicht van een samenleving is, hoe meer er wordt herverdeeld, hoe minder vrijheid er is. De EU brengt derhalve geen vrijheid maar een nieuw niveau van dwang.

99 REACTIES

 1. Vraag; hoe is Nationaal Socialisme een beleid van verdeel en heers? Het is een politiek van het verenigen van de natie om de kracht te hebben een eigen koers te varen. Ik hoor het graag. Kom niet aan met “de uitsluiting van minderheden” want die maken geen deel uit van de natie, anders zouden het geen ‘minderheden’ cq ‘anders’ zijn. Tenzij men bv Nigerianen en Afghanen als Nederlanders beschouwd natuurlijk, maar dat zou slechts aantonen dat men cum laude is afgestudeerd aan de Frankfurt School en het dus geheel eens is met de huidige perversie.

  Vraag; zou het niet beter zijn als er een wereld bestond van soevereine naties die elkaars soevereiniteit respecteren en op basis van behoeften met elkaar handelen en uitwisselen?

  Vraag; ik heers in mijn huis en ik bepaal wie er binnenkomt en wie wat mag. Is dat dwang van mijn kant? Of zou ik eigenlijk iedereen die dat wenst moeten binnenlaten en medezeggenschap geven over mijn huishouden?

  Zonder nationalisme geen soevereiniteit en zonder soevereiniteit geen privébezit. Als libertarisme dat bepleit dan zie ik geen verschil Marxisme/ internationaal socialisme. En dat is precies mijn standpunt.

  Er zijn twee mogelijkheden het verschijnsel ‘libertarisme te verklaren. Één is dat de aanhangers ervan onrealistische new agers zijn en niets begrijpen van mensen, de natuur of de natuurlijke orde. De andere is dat de promoters ervan er een verborgen agenda op na houden.

  Eerder heb ik al uiteengezet waar een totaal liberaal (dus anti)systeem onvermijdelijk op uitdraait. De accumulatie van kapitaal en middelen bij enkelen die vervolgens de dienst gaan uitmaken omdat niemand ze tegen kan houden. De huidige situatie dus, omdat bv thans de US military, de NATO de privéhuurlingenlegers zijn van hen die alle middelen in bezit hebben.

  Wie dit wegwuift als onzin toont mijn gelijk daarmee aan en ontkent de biologische en culturele verschillen tussen mensen. Er zijn intelligente en minder intelligente mensen, talentrijke en minder talentrijke mensen, ambitieuze mensen en minder ambitieuze mensen, eerlijke mensen en oneerlijke mensen, mensen met een hoge moraal en mensen met een verdorven moraal enz enz. Op basis van dit simpele feit zal er nooit een andere uitkomst zijn dan de hierboven geschetste.

  Onbegrijpelijk dat het zo moeilijk dit toe te geven. Ik had er geen enkele moeite mee mijn ongelijk over kapitalisme, waar ik jaren in geloofde en het ook fel verdedigde, toe te geven. Niet dat ik geen ego heb. maar voor mij is de waarheid belangrijker boven dat.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.
  Perspectief [9] reageerde op deze reactie.
  Ratio [23] reageerde op deze reactie.

 2. @Ratio [3] en BSN [4]: Ik zie meerdere artikelen waar in de kern over hetzelfde wordt gesproken. Breuklijnen die door de mensheid getrokken worden. Zie deze reactie.

  Ratio: Je ziet graag een maatschappij…. Ik snap wat je bedoelt maar ik maak wel een verschil tussen een maatschappij en een samenleving. Het is misschien wat azijnpassen, maar een maatschappij betreft bij mij concurrentie oftewel wedijver en winstbejag. Een samenleving betreft bij mij mensen die samen willen leven, waar ook werken bij te pas komt maar waar geld geen leidende rol of zelfs geen rol speelt.

  Decentralisatie van macht werkt alleen wanneer mensen hun eigen leven gaan besturen, en dat in harmonie met anderen doen. EU staten proberen wetgeving te harmoniseren. Individuele mensen kunnen hun noden en wensen harmoniseren. Op een eerlijke en rechtvaardige manier, zonder botweg hun zin door te drijven (dwang, geweld).

  Ratio [25] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [26] reageerde op deze reactie.

 3. @BSN [5]: Wie merkt dat hij de verkeerde weg is ingeslagen, is het meest progressief als hij resoluut rechtsomkeert maakt. Alle overige keuzes leiden tot lijden vanwege dwaalwegen.

 4. @BSN [5]: Daar heb je absoluut een punt. De vraag is of we een betere samenleving via onze eigen menselijke maatstaven neerzetten of door de maatstaven van een stel op status en macht beruste lieden met ss en nazi ideologieën, genaamd de EU?

  Trouwens, dat er een Brexit is behaald wil nog niet zeggen dat die er gaat komen. De altijd manipulerende media doet er alles aan om een tweede ronde af te dwingen.

  BSN [10] reageerde op deze reactie.

 5. @BSN [4]:

  NSB vertel eens, wat is een natie?

  En

  Vraag; zou het niet beter zijn als er een wereld bestond van soevereine mensen die elkaars soevereiniteit respecteren en op basis van behoeften met elkaar handelen en uitwisselen?

  (Mensen zijn echt Naties zijn concepten.)

  Vraag; ik heers in mijn huis en ik bepaal wie er binnenkomt en wie wat mag. Is dat dwang van mijn kant? Of zou ik eigenlijk iedereen die dat wenst moeten binnenlaten en medezeggenschap geven over mijn huishouden?

  Nee zelfs de natiestaat heeft in jouw huis niets te vertellen.

  MET nationalisme geen individuele soevereiniteit (dus weer socialisme) en zonder soevereiniteit geen privébezit. Als nationalisme dat bepleit dan zie ik geen verschil Marxisme/ internationaal socialisme. En dat is precies mijn standpunt

  BSN [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Limon & Nada [8]:

  Je vergist je.

  De EU, o.a., is een project van de vernietigers van het vreedzame Nationaal Socialisme. Mocht Nationaal Socialistisch Duitsland, waar terecht zeer veel bewondering voor bestond in de hele wereld, niet zijn aangevallen door de geallieerden, in dienst van de eeuwige woekeraars, dan was dat voorbeeld zeer zeker overgewaaid naar alle Europese landen en wellicht ver daar buiten en leefden we nu in een schoon, veilig en duurzaam welvarend paradijs gebaseerd op eerlijkheid, arbeid en productie in plaats van afpersing en oplichting, waar het woekeraarskapitalisme onvermijdelijk op uitdraait.

  Een plaats ook waar waar milennia oude menselijke basiswaarden en tradities hoog in het vaandel stonden en gehandhaafd zouden worden in plaats van een verarmend continent barstensvol met 3e wereld paupers en bestonden absurditeiten als multicultuur en homo’huwelijken’ niet en waren ook geen coffeeshops gerund door Marokkaanse criminelen die het toegestaan is drugs te importeren om aan Nederlandse jeugd te verkopen of notabene buitenlandse criminelen die dag in dag uit Nederlanders beroven, verkrachten en vermoorden en was er absoluut geen EUachtig supranationale tyrranie om erop toe te zien dat deze criminelen vooral geen strobreed in de weg gelegd wordt.

  Zeker, er zou gezag bestaan, maar dat is deel van de natuurlijke orde, er heeft nooit een wereld bestaan zonder gezag en die zal ook nooit bestaan, en dat zou waken over de belangen van dat de onderdanen en die niet als slaven zien en behandelen.

  Helaas is de oorlog beslist niet geëindigd in 1945. De oorlog tegen de Europese homogene etnonaties onder leiding van de eeuwige woekeraars welke Hitler bestreed. Lees Mein Kampf en alle stukken vallen op z’n plaats.

  Tevens zou er bv ook geen koude oorlog zijn geweest dus vele proxyoorlogen zouden niet hebben plaatsgevonden, bv de Vietnamoorlog, Koreaanse oorlog, Afghanistan, etc etc etc.
  Moet ik nog verder gaan of is het duidelijk?

  Limon en Nada [20] reageerde op deze reactie.

 7. Ik kopieer en plak een eerdere post. Waarom alles opnieuw typen, right?

  Hoe je het ook wendt of keert, mensen massa’s zijn nu eenmaal makkelijk beïnvloedbare kuddes, dat is een biologisch gegeven. Dus de koers wordt bepaald en gehandhaafd door de leider/leiding van die kudde. En alles valt of staat met de intentie/integriteit van de leider/leiding en wat de drijfveer is. Zo simple is het gewoon. In het geval van Nationaal Socialisme en de Fuhrer zullen we nooit weten hoe integer zijn opvolger en de hele NS top zou zijn geweest. Maar ondertussen weten we wel dat hij en NS het énige (recente) systeem is geweest dat echt in dienst van het volk gewerkt heeft en daadwerkelijk geleverd heeft. Communisme/Bolshevisme heeft dat niet, maar dat was natuurlijk ook nooit de bedoeling gezien uit wiens koker het komt. Kapitalisme, wat uit dezelfde koker komt en nu heerst, levert ook niet, en ook nu is dit niet de bedoeling. Alleen een kleine cirkel heeft hier baat bij. Bovendien maakt het het ecosysteem in rap tempo kapot. Het is absoluut niet duurzaam. Het leven staat in niet in dienst van winst of de economie. Winst en de economie moeten in dienst van het leven staan. Het leven zelf vormt de economie.

  Ja, het is wel degelijk kapitalisme wat nu heerst ook al ben je het daar uiteraard niet mee eens. Zeker, het grootkapitaal en de multinationals maken de dienst uit en dulden geen concurrentie en dit is waarom libertariers het geen kapitalisme noemen. Maar de huidige vorm is de onvermijdelijke uitkomst van genuine kapitalisme volgens jullie definitie.

  Zoals jullie terecht vinden zijn mensen verschillend. Er zijn intelligente en minder intelligente mensen, er zijn getalenteerde en minder getalenteerde mensen, er zijn ambitieuze en minder ambitieuze mensen, eerlijke en oneerlijk, mensen met een hoge moraal vs die met een verdorven moraal, etc. Dit verschil zal in een totaal liberaal systeem al snel zorgen voor een enorme accumulatie van kapitaal en middelen bij enkelen. Die enkelen zullen daarmee de dienst uit gaan maken dat is geen basis voor een gezonde en stabiele samenleving.

  Dus nogmaals, ik realiseer me dat het huidige systeem geen kapitalisme is volgens jullie definitie maar het is wel waar het ‘echte’ kapitalisme op uitdraait. Dit is geen rocket science en zelfs relatief economisch analfabeten kunnen dit begrijpen. Daarom waren en zijn er zoveel mensen gevoelig voor de ‘worst’ genaamd Marxisme/socialisme (rechtstreeks uit de Rothschild worstendraaierij) en lijdt de wereld hieraan sinds de opkomst hiervan. Zij denken hierin de oplossing te hebben tegen de macht van het kapitaal. Niets is minder waar natuurlijk. Omdat socialisme nog steeds het kapitaal in handen van slechts enkelen plaatst en men er geen steek mee opschiet en er zelfs op achteruit gaat. Dit zal geen twistpunt zijn denk ik.

  Alleen een volksverenigend systeem wat inspireert en laat inzien dat iedereen, of men nu arbeider is of industrieel of middenklasser, hetzelfde belang heeft. Namelijk een duurzaam schone, veilige en welvarende maatschappij. Nationaal Socialisme heeft dat bereikt in recordtijd. En ook dit is geen rocket science. Kap de woekerende parasieten en verdelende intriganten resoluut af, geef hen NIET de kans hun slechte intenties te realiseren en het zal geschieden. En dat is precies wat de Fuhrer en NS deden en dat is ook precies waarom zijn werk is vernietigd en wordt verketterd door de leugenaars. Helaas zijn door 24/7/365 brainwashing met verdorven cultureel Marxisme, uitgedacht in de Frankfurt School, hele volksstammen van het pad van natuurlijke menselijke waarden af geraakt. Resultaat is dat velen in het Westen vinden dat volslagen absurditeiten als ‘homohuwelijken’ en een multicultuur heel normaal zijn, beschouwen het willen van een soeverein etnisch/cultureel homogeen land als zijnde racistisch en hatelijk en staan ‘gestudeerde’ experts te ooohen en aahen van bewondering voor geklieder met verf, ook wel moderne ‘kunst’ genoemd. Het gaat allemaal om het veranderen van waarden, niet om geld.

  Zie je, het beoogde doel van dit verdorven systeem is voor de architecten ervan niet rijk te worden of gewoon de baas te spelen. Dit verdorven systeem, waarin zij onbetwist aan de touwtjes trekken, is alleen maar een voertuig. De eindbestemming is het einde van de beschaving en vernietiging van alles wat goed is. Waarom? Omdat het duivels zijn.

  Een ander voorbeeld van een fascistische vorm van bestuur was het Byzantijnse rijk, wat 900 jaar bestaan heeft. Reden voor dit toch duurzame record is de uitsluiting van de usual suspects.

  Een ander voorbeeld van een fascistisch leider is Lee Kuan Yew
  van Singapore. Je ziet wat je in zeer korte tijd kunt bereiken met de wil om het te doen.

  In vroeger tijden (middeleeuwen) waren de samenlevingen ook wel fascistisch te noemen. De natuurlijke aristocratie was niet alleen heerser maar tevens beschermheer van z’n onderdanen. Vandaar dat de parasieten zeer regelmatig werden verbannen wanneer zij het weer eens te bont maakten met hun anti-gentilisme praktijken. En vandaar de onvoorstelbare haat en wrok die zij koesteren tegen, met name Europese blanke, gentiles. Hoewel die al veel ouder is. Het is namelijk hun hele ‘religie’, haat voor de gentile.

  Nog een wijdverbreid misverstand over Nationaal Socialisme en/of fascisme is de misvatting dat de grenzen dan dicht zouden gaan en er niemand meer in of uit zou mogen en meer van dat soort rubbish. Het krioelt bv in Thailand van de buitenlanders. Europeanen, Arabs, Afrikanen, en ook heel veel Aziaten, waarvan er zelfs velen werken. Alleen moeten zij met regelmaat visa’s kopen om te mogen blijven en zullen zij nooit de Thaise nationaliteit verkrijgen en dus nooit enige zeggenschap hebben over hoe de dingen in Thailand geregeld dienen te worden omdat Thais heel trots op hun land en cultuur zijn en nationalistisch ingesteld zijn en vinden dat Thailand bestaat voor Thais en voor niemand anders. Hiervoor moeten de Thais wel een soeverein land hebben natuurlijk. In NS Duitsland verbleven er ook vele buitenlanders, alleen dat waren geen Duitse burgers en werden dat ook niet omdat Duitsland er was voor Duitsers, niet voor Nigerianen of Afghanen. De meeste Amazone indianen stammen accepteren een halfbloed niet als lid van de stam, laat staan een blanke of een neger, omdat zij puur willen blijven. Ook fout zeker, deze indianen, mmm?

  Enfin, het punt is duidelijk denk ik. Nationalisme/Nationaal Socialisme/fascisme heeft helemaal niks met haat tegen anderen te maken maar alles met waardering en verbetering van jezelf. Iedereen die nationalisme afwijst is een welkome bondgenoot van de huidige machthebbers. Iedereen die nationalisme aanhangt is hun vijand en wordt zeer fel bestreden en letterlijk onderdrukt. That alone should give you a clue. Het establishment bestrijdt geen libertariers omdat deze denkwijze uitstekend aansluit met waar het huidige empire mee bezig is.

  Perspectief [17] reageerde op deze reactie.

 8. @BSN [11]:
  Ik weet wat de Frankfurter school is en ik kopieer niet ik verander u zinnen op zodanige wijze dat u misschien iets begrijpt van werkelijke souvereinen/zelf eigenaren

  Vraag 2 heb ik overigens beantwoord.

  Helaas gaat u niet in op individuele soevereiniteit, of op de door mij gestelde vragen. Omdat u uw geloof moet verdedigen. Het is heel moeilijk om een mens die zichzelf zie als eigendom van een natie, te laten weten dat hij eigenaar van zichzelf is, daar kan ik waarschijnlijk weinig aan veranderen.

  BSN [16] reageerde op deze reactie.

 9. @Perspectief [12]:

  BSN: “als je in het water springt wordt je nat.”

  Perversie: “niet waar!”

  BSN: “de zon is een bron van licht en warmte.”

  Perversie: “niet waar!”

  BSN: “Het Nationaal Socialistisch bewind bouwde Duitsland in recordtijd op vanaf de grond af en maakte de mensen zo blij dat ze huilden van geluk”

  Perversie: “niet waar!'”

  Perspectief [29] reageerde op deze reactie.

 10. @Perspectief [14]:

  Hoe waren de Duitsers individueel niet soeverein dan? Dat deel ontging me even. Oh, mochten ze geen perversie promoten? Mochten ze geen drugs verkopen? Mochten ze niet woekeren? Tja, ik begrijp nu wat je bedoeld, want dat zijn tenslotte essentiële mensenrechten zonder welke een samenleving nu eenmaal niet kan, nietwaar?

  https://ia802608.us.archive.org/12/items/UnderTwoFlagsByHeinzWeichardt/UnderTwoFlags-HeinzWeichardt.pdf

  https://www.youtube.com/watch?v=x8OmxI2AYV8

 11. @BSN [13]:
  Ik ben geen libertarier ik ben zelf eigenaar. En heb geen natie of nazi nodig om mezelf te verbeteren. Als ik het goede doe in mijn omgeving, hier lang en hard over nagedacht heb, en naar het NAP leef. Is er niemand, geen Führer/leider/heerser meester die dat beter kan bepalen dan mijn eigen geweten. Dom orders volgen en wetten gehoorzamen is nou niet bepaald goed, kijk naar de geschiedenis.

  BSN [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Perspectief [17]:

  Mm, ja, allemaal leuk en aardig, niks op tegen. Maar wat als bv rovers of erger het op jou gemunt hebben? En dat kan variëren van gewone straatrovers tot internationale woekeraars die genoeg morele zwakkelingen kunnen corrupteren om jou zelfs vanaf duizenden kilometers ver weg hun wil op te leggen of af te persen omdat er niks of niemand is om hen te stoppen? Then who are you gonna call, mmm? Je buurvrouw, de melkboer, de pastoor? Oh nee wacht, je zegt gewoon dat je volgens het NAP leeft en dan gaan ze wel weg, nietwaar? Je droomt.

 13. BTW, vergeten.

  Longman, dictionary of contemporary English zegt;

  nationalist; someone who is involved in trying to gain or keep political independence for their country and people: Welsh nationalists.

  MMm, ja inderdaad, bij nader inzien deugen die niet.

  nation; a large group of people of the same race and language: the Cherokee nation.

  Niet dat ik dit zelf niet wist te melden, maar nu hoor je het ook eens van een ander 🙂

  Well, that’s cleared that up.

 14. @BSN [10]: Allicht is daarom Dascha Graafsma vermoord aangezien haar vader de woekerpraktijken aan de kaak wilde stellen, maar dat terzijde.

  Maar is het niet zo dat de geallieerden en de nazi’s achter de schermen gewoon samenwerkten? Om de wereldbevolking te misleiden langzaam maar zeker naar een nog grotere superstaat te leiden?

  Ik denk dat de illusie is gewekt dat de nazi’s geheel uitgeschakeld waren na 1945. Echter zijn deze ondergronds gewoon door gegaan, o.a. met het infiltreren van Rusland.
  Je ziet de adelaar ook steeds vaker terugkomen alsof het een prachtig symbool is. Ik denk dat we hier te maken hebben met de nazi’s die weer zichtbaar in opkomst zijn en de bijbehorende propaganda om de nazi’s in een beter daglicht te plaatsen.

  The nazi’s are back !

  BSN [22] reageerde op deze reactie.

 15. Brussel heeft weer iets nieuws.

  Vlexibiliteit.

  Het mag, maar het hoeft niet direct.
  Dit geldt niet meer voor de Britten ondanks er nog niets is opgezegd en de max termijn twee jaar is volgens hun eigen regels.

  Maar geef toe, het is iets minder streng en de vrijheid neemt iets toe.

  Is Vlexibiliteit de weg naar de Vrijheid.

  Voor hunzelf is dat weer anders. De ene referendum stel je maanden uit en de andere moet
  zo snel mogelijk afgehandeld worden.

  Hiermee geven ze direct een beter beeld van
  dit nieuwe woord en hun eigen bekwaamheid.

 16. @Limon en Nada [20]:

  “Maar is het niet zo dat de geallieerden en de nazi’s achter de schermen gewoon samenwerkten? Om de wereldbevolking te misleiden langzaam maar zeker naar een nog grotere superstaat te leiden?”

  Nee.

  Het is mij een raadsel hoe iemand dit kan denken.

  3e wereld massaimmigratie in het avondland, promotie van perversiteiten, promotie van rassenvermenging, multicultuur, paspoorten e staatsburgerschap voor 3e wereldimmigranten, de vrijwillige afstand van soevereiniteit, enz enz. Ja echt Hitler’s droom, staat ook allemaal in Mein Kampf hoor.

  Good luck met je de-evil Nadzees-secretly-won-the-war-after-all-and-are-secretly-still-running-things-behind-the curtain hippie zweverij.

  Limon & Nada [24] reageerde op deze reactie.

 17. @BSN [4]: Vraag; hoe is Nationaal Socialisme een beleid van verdeel en heers? Het is een politiek van het verenigen van de natie om de kracht te hebben een eigen koers te varen. ANTW: door naties tegen elkaar op te zetten, vijand denken, Tsjechie veroveren, Polen verdelen (met die verdomde bolsjewieken nota bene!). horizontale verdeling dus, natie tegen natie, het gevaar komt van buiten

  Vraag; zou het niet beter zijn als er een wereld bestond van soevereine naties die elkaars soevereiniteit respecteren en op basis van behoeften met elkaar handelen en uitwisselen? ANTW: zou het niet beter zijn als landen de soevereiniteit van hun burgers zoveel mogelijk respecteren?

  Vraag; ik heers in mijn huis en ik bepaal wie er binnenkomt en wie wat mag. Is dat dwang van mijn kant? ANTW: je bepaalt zelf wat je met je eigendom doet, niet de staat. De staat kan slechts eigendom schenden. Dus de staat heeft niets met migratie te maken.

  Zonder nationalisme geen soevereiniteit en zonder soevereiniteit geen privébezit. Als libertarisme dat bepleit dan zie ik geen verschil Marxisme/ internationaal socialisme. En dat is precies mijn standpunt. ANTW: socialisme ontkent de individuele soevereiniteit van de burger, nationalisme ook. Nationalisme eist niet slechts het eigendom van de burger op, maar ook dat de burger in naam van het land zijn leven gedwongen in de waagschaal stelt. En mag sterven op het slagveld

  Er zijn twee mogelijkheden het verschijnsel ‘libertarisme te verklaren. Één is dat de aanhangers ervan onrealistische new agers zijn en niets begrijpen van mensen, de natuur of de natuurlijke orde. De andere is dat de promoters ervan er een verborgen agenda op na houden. ANTW: hier zie ik een zekere beperktheid in de gegeven opties. Libertariers erkennen als geen andere de gevaren van het leidersprincipe.

  Eerder heb ik al uiteengezet waar een totaal liberaal (dus anti)systeem onvermijdelijk op uitdraait. De accumulatie van kapitaal en middelen bij enkelen die vervolgens de dienst gaan uitmaken omdat niemand ze tegen kan houden. De huidige situatie dus, omdat bv thans de US military, de NATO de privéhuurlingenlegers zijn van hen die alle middelen in bezit hebben. ANTW: is het niet mooi, een land? Dat kan een leger op de been brengen dat jij kan manipuleren? Macht corrumpeert en een land geeft de heersers op een presenteerblaadje waar hij anders veel meer moeite moet doen.

  Wie dit wegwuift als onzin toont mijn gelijk daarmee aan en ontkent de biologische en culturele verschillen tussen mensen. Er zijn intelligente en minder intelligente mensen, talentrijke en minder talentrijke mensen, ambitieuze mensen en minder ambitieuze mensen, eerlijke mensen en oneerlijke mensen, mensen met een hoge moraal en mensen met een verdorven moraal enz enz. Op basis van dit simpele feit zal er nooit een andere uitkomst zijn dan de hierboven geschetste. ANTW: als het leidersprincipe het antwoord op alle problemen is dan is onze visie op de menselijke geest gewoon verschillend. Jij gelooft dat er foute mensen zijn en dat een NS regering de moreel juiste mensen doet bovendrijven. Ik heb daar nogal wat twijfels bij

  Onbegrijpelijk dat het zo moeilijk dit toe te geven. Ik had er geen enkele moeite mee mijn ongelijk over kapitalisme, waar ik jaren in geloofde en het ook fel verdedigde, toe te geven. Niet dat ik geen ego heb. maar voor mij is de waarheid belangrijker boven dat.

  Bertuz [27] reageerde op deze reactie.
  BSN [35] reageerde op deze reactie.

 18. @BSN [22]: Operation Paperclip is nooit een raadsel geweest waar oud nazi’s naar Amerika en Zuid-Amerika werden gehaald om hun nazi kennis daar in de praktijk te brengen. Of wat dacht je van prins Bernhard welke met de nazi en Zwitserse Tempeliers symbolen aan het zwaaien was en ondertussen zich profileerde als geallieerde held.
  En hoe kwam Hitler aan al het geld voor zijn superleger? Duitsland was toch zo goed als failliet? Waarom viel Hitler dan Zwitserland niet binnen, daar ligt toch alle geld en goud voorraad opgeslagen, ideaal toch om dat land in te nemen?

  Voor mij is het een raadsel hoe mensen niet zien hoe overduidelijk er een tweestrijd is neergezet van nazi’s tegen de geallieerden terwijl die beide kampen onder leiding stonden van één onzichtbare kracht.

  Ik denk dat het meer te maken heeft met het niet wíllen zien want dan komen onze eigen tekortkomingen namelijk ook bovenwater, aangezien Nederland helemaal niet zo’n onschuldige rol heeft vervuld tijdens de bezetting. Voor de nazi’s was Nederland een land om na een veldslag even tot rust te komen omdat het verzet hier nihil was.

  BSN [36] reageerde op deze reactie.

 19. @Nico [6]: Leuk, die term van familieruzie!

  Decentralisatie van macht werkt alleen wanneer mensen hun eigen leven gaan besturen, en dat in harmonie met anderen doen. ANTW: klopt, men moet weer leren verantwoordelijkheid te nemen, uitbesteden van moraliteit aan de staat is nogal riskant en geeft niet echt de gewenste resultaten.

  EU staten proberen wetgeving te harmoniseren. Individuele mensen kunnen hun noden en wensen harmoniseren. Op een eerlijke en rechtvaardige manier, zonder botweg hun zin door te drijven (dwang, geweld). ANTW: als de Nederlanders de grondwet hebben verworpen en de EU en onze machthebbers toch doorgaan op de ingeslagen weg, is dat harmonisch? De EG / EEG was nog op basis van totale onderlinge vrijwilligheid, de EU is veel meer dwang. Afgedwongen harmonisatie heeft voor mij een onderwerpingscomponent in zich.

  Nico [28] reageerde op deze reactie.

 20. @Nico [6]: Wat betekent deze zin “Individuele mensen kunnen hun noden en wensen harmoniseren. Op een eerlijke en rechtvaardige manier, zonder botweg hun zin door te drijven (dwang, geweld).”? Wat zijn die noden en wensen? Stel dat ik graag zou willen heersen? Zijn noden en wensen die veel uit elkaar liggen, wel te harmoniseren? Wat is eerlijk? Wat is rechtvaardig? Een bescheiden en verlegen iemand tegenover een bullebak of een handige jongen, of een manipulant?

 21. @Ratio [23]: Ik begrijp wat je bedoelt. Maar het is niet zo eenvoudig om rijk te worden en om dat te blijven. En als er geen consumenten (meer) zijn, is het lastig om rijk te worden of te blijven. Bovendien is iedereen kapitalist. Zieligheid kan dienen als verdienmodel. Mensen doen goed, omdat ze dat een goed gevoel geeft. Dat goede gevoel is hun loon. Alle mensen zijn op zoek naar een beloning. En hoeveel mensen zetten niet hun hinderkracht in als ze hun zin niet krijgen.

 22. @Ratio [25]: Twee dingen:

  1) Methodiek: Als ik je artikel lees, dan stel ik vast dat het een goede methode is om ‘het bandje terug te spoelen en nogeens goed te luisteren’. Kauwen en herkauwen. Hoe is een gedachte ontstaan, welke denkfouten werden er gemaakt, welke noden of verlangens wilde men vervullen? Dat geldt voor allerlei ‘ismes’ en bijvoorbeeld een standenmaatschappij (feodalisme) en koningen. Als je de wortel in beeld hebt, kun je vanuit die wortel een andere koers kiezen.

  2) Inzake wetgeving en wetteloosheid moet ik denken aan de Trojaanse oorlog. In de Bijbel at Eva na verleiding een appel, waar ook Adam vervolgens van meesmikkelde. Het begin van allerlei ellende. De appel kennen we heden als de gouden rijksappel. De Trojaanse oorlog begint met een gouden appel, ook wel de twistappel genoemd. De appel is net als hout een metafoor voor twist en wetgeving. Troje werd overwonnen door de Grieken nadat een houten paard aan hen kado werd gegeven, waaruit soldaten tevoorschijn kwamen. Wetgeving kan weliswaar als een kado worden gepresenteerd, maar het doel van ervan is uiteindelijk onderwerping (desnoods middels politieagenten of soldaten), met het oog op economische belangen.

  Net als een appel corrumpeert wetgeving vroeger of later. Het wordt dan een onsmakelijk, walgelijk geheel. Er ontstaat dan wetsverachting. Tijd om een andere appel aan te snijden (appeltaart is best lekker) of andere vruchten te verorberen. Vruchten zijn overigens een metafoor voor de inspanningen van mensen.

 23. @BSN [15]:
  1 en 2 zijn een feit en het tegenovergestelde is onwaar.
  Plus dat als je de woorden water en zon veranderd in bijv. zand en maan is het ook onwaar.

  van 3 is het tegenovergestelde ook waar.
  En als je het nationaal socialisme vervangt door communisme, sai baba, obama, of noem maar op wat voor een sekte geloof of ideologie is het ook waar.

  dus je waarheidsvinding mechanisme wat je aan is geleerd op de pruissische school is nou niet bepaald bruikbaar.

  Zo waren mijn grootouders degenen die “huilden” van ongeluk
  Zei waren de ketters aan jou geloof, de criminelen aan jou geliefde systeem en fuhrer, de mensen die in konstante angst leefden omdat ze het niet met jouw idee van goed eens waren.
  Zij verborgen in totaal 9 joden op hun zolder.
  En om aan te sluiten bij je reactie 18 wie moesten mijn grootouders bellen om hen te beschermen tegen de grootste afperser en crimineel die er bestaat?

  Ik neem liever het risico dat ik mijzelf of anderen verdedigen moet tegen de sporadische crimineel en afperser dan tegen de grootste crimineel een moordenaar die bestaat en waarvan iedereen in mijn omgeving denkt dat de crimineel “het recht” om mij af te persen, te dwingen, te bedreigen en te vermoorden als ik niet gehoorzaam.

  Jij loopt geen enkel geval gevaar jij bent een brave burger die knielt waneer de autoriteit zegt dat je moet knielen die betaalt wanneer de autoriteit zegt dat je moet betalen, die moord goedkeurd en uit zou voeren wanneer de autoriteit zegt dat je die uit moet voeren. Omdat je niet nadenkt. Het enige wat je doet is gehoorzamen, orders volgen, wetten gehoorzamen.
  Dat is het resultaat van het pruisisch indoctrinatiesysteem die je doorlopen hebt, waardoor je nu goed te gebruiken bent voor de elite

  in je reactie 16 spreek je over mensenrechten. Mensen rechten zijn geen rechten. Mensen hebben alleen maar niet-rechten
  niet stelen, geen geweld innitieeren, niet moorden.
  allemaal dingen die welke staat dan ook, schend.

  Ik zie mijn niet de mensen die drugs gebruiken niet als een probleem wat ik wel als een probleem zie is het geweld wat de staat toevoegd aan de samenleving om ondeugden en verslavingen uit te bannen. de verslaving aan geweld is een veel schadelijker, dan die aan drugs (zolang degene anderen geen geweld aan doet)

  Het NAP begrijp je ook al niet heb ik in de gaten, wie zegt dat je je niet kunt organiseren met mensen om je heen om je te verdedigen tegen misdadigers (verdediging organiseren tegen misdadigers is overigens niet wat regering is, regering is een misdadiger die zich voordoet als beschermer tegen misdadigers)

  BSN [38] reageerde op deze reactie.
  BSN [39] reageerde op deze reactie.

 24. Ik zie de mensen die drugs gebruiken….. moest er staan.

  Eigenlijk zeg ik met die zin: om mensen met geweld te dwingen een zogenaamde hoge moraal te leven, is onmogelijk. Geweld is immoreel.
  Kortom; Je kunt niet moraal afdwingen met immorele daden.

  Nico [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.