braat hoe lang nog cumulatie van functies en pensioenen 001 (1)Hoeveel mag een dienaar van de staat verdienen? Een vraag van alle tijden. De meeste politici staan thans nivellering voor. Het volk mag niet teveel verdienen. De opperdienaren, de hoge ambtenaren en zorgdirecteuren, de beroepspolitici, die zouden hier vrijwillig het goede voorbeeld kunnen geven. Helaas doen ze dat niet altijd. Zelfs een balkenendenorm wordt niet gerespecteerd.

In de jaren dertig was het tijdens de crisis niet anders. Een stempelende steuntrekker ving wekelijks rond de 12 tot de 15 gulden. (bron, bron) Dus 600 tot 750 gulden per jaar. Dit stond nogal in contrast met hetgeen de politici van die tijd verdienden. Zie het staatje hieronder:

braat hoe lang nog cumulatie van functies en pensioenen lijstje grootverdieners

De dienaren der staat, kenden zichzelf twintig tot veertig keer meer toe dan dat aan een steuntrekker was gegund.

Hoe brachten de voorlopers van PvdA her ervan af? Dan moeten we zijn bij de SDAP. Mijn bron weet het volgende te melden

braat hoe lang nog cumulatie van functies en pensioenen 001 (4) - enkele socialisten

De huidige politici hebben dus inspirerende voorbeelden. Voor degene die een overzicht wenst van hoe het in de jaren dertig er aan toe ging, hij leze onderstaande screenshots van het boekje “hoe lang nog cumulatie van functies en pensioenen?” uit 1932. We weten intussen het antwoord, op deze vraag, namelijk zolang er politici zijn…….

braat hoe lang nog cumulatie van functies en pensioenen 001 (1)

de volgende illustraties zijn downloadbaar, klikken geeft groot plaatje, maakt het lezen weer wat gemakklijker

braat hoe lang nog cumulatie van functies en pernsioenen 001 (9)

INLEIDING.
Het mag van voldoende bekendheid worden geacht, dat schrijver dezes — waar mogelijk — is opgetreden tegen het kwaad der cumulatie, der non-activiteitstraktementen, der hooge en te vroege pensionneering.

Waar zijn ernstig pogen in de Tweede Kamer, die z.i. in de eerste plaats het voorbeeld tot versobering dient te geven en alle daartoe beschikbare middelen heeft aan te wenden, slechts spot en tegenwerking heeft ondervonden, acht hij den tijd gekomen meer in het openbaar tegen het gesignaleerde kwaad op te treden, aan de hand van hem verstrekte gegevens, waarbij hij niet heeft bedoeld personen als zoo, danig te treffen, doch wèl, indien zij blijken in te stemmen met een verkeerd systeem of wanneer zij daarvan de vertegenwoordigers zijn.
A. BRAAT.
‘s,GRAVENHAGE, Februari 1932.
Tweede 10.000-tal October 1932.
HOE LANG NOG CUMULATIE VAN FUNCTIES EN PENSIOENEN ?
Wanneer men op misstanden wijst, kan men er van verzekerd zijn tegenstand te ontmoeten. Onmiddellijk vindt men beschermers, die zich op het standpunt blijken te stellen, dat elke zaak van twee kanten kan worden bezien. Als regel echter wordt hij, die op een of ander euvel wijst, de kwade pier, hetgeen mij echter niet zal beletten goor bepaalde misstanden of — wil men — wantoestanden, de publieke aandacht te vragen.

Bij de behandeling van de Grondwetherziening door de Tweede Kamer in 1921 was tevens aan de orde eene wijziging van het toenmalige artikel 89 der Grondwet, waarbij o.a. werd voorgesteld de jaarlijksche schadeloosstelling van de leden der Kamer te brengen van f 3000 op f 5000 en bovendien aan den Voorzitter der Kamer eene toelage van j’ 5000 toe te kennen. Tevens werd daarbij voorgesteld het pensioen der leden te verhoogen van f 100.— tot f 150.—voor elk jaar van het lidmaatschap en het maximum bedrag aan pensioen als lid der Kamer te brengen van f 2000 op f 3000.

Hierbij diene, dat de schadeloosstelling in vroegere jaren respectievelijk bedroeg: in de jaren 1798-1801, dat is 3 jaar, f 3000; 1801-1805 dat is 4 jaar f 4000; 1805-1814 dat is 9 jaar„ f 3000; 1814-1848 dat is 34 jaar f 2500; 1848-1917 dat is 69 jaar f 2000; 1917-1921 dat is 4 jaar f 3000;
met daaraan per zittingjaar verbonden f 100 pensioen, tot een maximum van f 2000.

Bij deze gelegenheid werd mijnerzijds een amendement ingediend, strekkende om de schadeloosstelling te bepalen op f 2500 per jaar, waarbij ik mij op het standpunt stelde, dat bedoelde schadeloosstelling nimmer was bedoeld als een middel tot levensonderhoud, hetgeen ook werd betoogd door den a.,r. heer Rutgers, die een amendement indiende, strekkende tot bepaling van de schadeloosstelling op f 3000 per jaar.

Voorts stelde ik mij op het standpunt, dat het lidmaat. schap der Tweede Kamer niet den geheelen mensch vereischt. Het aantal vergaderingen is gemiddeld op ongeveer honderd per zittingjaar te stellen. Dat er nog wel gelegenheid was zich andere bronnen van inkomsten te verschaffen,

braat hoe lang nog cumulatie van functies en pernsioenen 001 (8)

moge blijken uit een door mij opgemaakte lijst, die, gerekend naar den toestand gedurende de zitting 1920–1921, luidde als volgt :

1 lid der Kamer was Minister van Staat; 6 leden waren oud-Ministers, waarvan

2 tweemaal Minister geweest waren;

2 leden waren oud,Gouverneur van een onzer bezittingen in andere werelddeelen;

5 leden waren hoogleeraar of waren dat geweest;

4 leden waren leeraar aan een H. B. S. of waren dat: geweest;

1 lid was hoofd eener school u.l.o. ;

1 was directeur van een handelscursus;

2 waren curator aan een Rijksuniversiteit;

5 waren schoolopziener;

15 waren bij het overige onderwijs, terwijl

1 was gesalarieerd voorzitter van een vakbond op, onderwijsgebied.

Totaal dus 34 leden die aan het onderwijs verbonden waren;

1 was president van een gerechtshof;

3 waren rechter of waren dat geweest;

1 was kantonrechter,plaatsvervanger;

1 was raadsheer plaatsvervanger van een gerechtshof;

1 was griffier bij een rechtbank;

7 waren lid van Gedeputeerde Staten, en

1 was dat destijds geweest;

20 waren in genoemd jaar lid van de Prov. Staten;

5 waren dat destijds geweest;

1 was griffier bij een der Provinciale Staten, terwijl

1 was afdeelingschef aan een provinciale griffie;

9 waren burgemeester of waren dat geweest;

7 waren wethouder;

4 waren dat geweest;

23 waren lid van een gemeenteraad;

6 waren lid van een gemeenteraad van ’n stad geweest;-

1 was gemeente-secretaris;

1 was gemeente,ontvanger;

1 was lid v. d. Pensioenraad voor gemeenteambtenaren;

1 was adjunct commies van het Pensioenfonds voor weduwen en weezen voor burgerlijke ambtenaren;

2 staan vermeld als zijnde journalist;

16 waren uitgever van een courant;

7 staan er in die returned from bussiness in dat vak;

1 was er boekhandelaar;

3 waren predikant;

1 was Rijkszuivelconsulent;
1 was voorzitter v. d. Nederlandschen Tuinbouwraad;

1 was lid van een hoogheemraadschap;

3 waren landbouwer;

1 rustend landbouwer;

1 was secretaris bij een land, en tuinbouwbond;

1 voorzitter van een provinciale landbouwmaatschappij;

1 voorzitter van het Nederlandsch Landbouwhuishoud, :kundig Congres; 1 ondervoorzitter van het Koninklijk Nederlandsch landbouw Comité;

1 hoofdinspecteur van een boerenleenbank;

2 waren industrieel;

3 waren in den handel;

1 was schilder;

1 was variété,directeur;

2 waren ingenieur bij den Rijkswaterstaat;

1 ingenieur, geplaatst bij een waterschap;

1 oud,ingenieur, chef van het technisch onderzoek Zuiderzee,vereeniging;

1 administrateur van den Rijkswaterstaat op non,actief;

1 was wiskundig adviseur;

1 tapijtwever;

1 fabrikant;

1 betaalmeester (Rijksbetrekking);

1 was secretaris van een (niet te onderschatten) politieke partij;

8 waren lid van den Zuiderzeeraad;

1 lid van het college van de visscherij;

1 geneesheer aan een gesticht;

1 lid van den Gezondheidsraad;

1 curator van de Nederl.,Indische Bestuursacademie;

1 was secretaris-generaal aan het Departem. v. Justitie;

1 was directeur van het gevangenis,, Rijkstucht, en .opvoedingswezen;

7 zijn bij het algemeen college van toezicht, bijstand en „advies voor het Rijkstucht, en opvoedingswezen;

2 waren lid van den Centralen Jeugdraad;

2 lid van de Commissie voor Monumentenzorg;

1 lid van den Mijnraad;

1 was inspecteur der belastingen;

1 Rijksontvanger bij de registratie en domeinen op non,actief;

2 waren destijds belastingambtenaar (bij het Rijk);

1 was surnumerair bij den dienst van ’s Rijks schatkist;

1 hoofdcommies bij de belastingen;

1 commies bij de Rijksverzekeringsbank (met verlof); 4 waren lid van den Hoogen Raad van Arbeid;

braat hoe lang nog cumulatie van functies en pernsioenen 001 (7)

1 was lid van de Centrale commissie van Bijstand voor de Arbeidsbemiddeling;

1 was directeur van een Arbeidsbeurs;

2 waren voorzitter v. diverse vakorganisaties of bonden;:

1 was gesalarieerd voorzitter van een vakbond;

2 waren gesalarieerd bestuurslid van vakorganisaties;

3 waren voorzitter of onder=voorzitter van den Raad: van beroep voor Ongevallenverzekering;

2 zijn lid van den Raad van Beroep voor Ongevallenverzekering;

1 voorzitter van de Commissie voor Georganiseerd Overleg in ambtenaarszaken;

2 bezoldigde propagandisten;

1 ambtenaar bij de reclasseering;

2 Rijkscommissaris bij de S.S. en H.IJ.S.M. ;

1 voorzitter v. d. Loonraad van het spoorwegpersoneel;-

6 advocaat en procureur;

2 waren advocaat en procureur;

1 buitengewoon lid van den Octrooiraad;

1 lid van den Raad van Toezicht van de Octrooi aangelegenheden;

1 gedelegeerd lid van den raad van toezicht van een provinciaal electriciteitsbedrijf;

6 lid van de Centrale Commissie voor de Statistiek;

1 voorzitter van een militieraad;

2 officieren van het Nederlandsche leger;

1 oud officier bij het regiment der pauselijke zouaven te Rome (1868);

1 president=directeur van een bank;

1 president-direct. van een brandwaarborgmaatschappij.

Men ziet dus, dat het lidmaatschap der Tweede Kamer nog wel gelegenheid gaf zich met andere zaken bezig te hou= den, terwijl de daaraan verbonden financieele voordeelen lang niet gering waren.

Wie nu meent, dat ide publicatie van bovenstaande lijst eenigen indruk maakte, vergist zich deerlijk. Men maakte zich in de Kamer met eenige „aardigheden” van de zaak af, waarbij de heer Ter Hall op zijne bekende „ernstige” wijze op den voorgrond trad. Het eindresultaat was, dat mijn amendement met slechts 1 stem vóór verworpen werd. Op de aangeduide wijze werden de Staatsbelangen „behartigd”, werd „medegewerkt” aan een zuinig beheer van ’s Lands financiën. Het „voorbeeld” tot versobering was gegeven.

Niet ontmoedigd door de in 1921 opgedane ervaringen, heb ik mij — waar mogelijk — steeds verzet tegen het omspringen met Rijksgelden op eene onverantwoordelijke wijze. Er gebeurt op dit terrein zooveel, dat het tijd wordt, dat ook het Nederlandsche volk daartegen opkomt.

Het kwaad der cumulatie b.v. is zoo diep geworteld, dat het ondoenlijk schijnt hierin de noodzakelijke verbetering te brengen. Bezien wij echter eerst de quaestie der non, activiteitstraktementen.

Voor verschillende leden der Tweede Kamer, die vóór de aanvaarding van hun lidmaatschap eene openbare betrekking hebben bekleed, wordt jaar in jaar uit op de Rijksbegrooting een bedrag als non-activiteitstraktement uitgetrokken, zulks op den voet van eene in 1923 gemaakte regeling. Voor dit traktement wordt niets, maar dan ook niets gepresteerd. Eene belooning van diensten is het dus allerminst; het lijkt wel te zijn bedoeld als eene aangename herinnering aan reeds vroeger ten opzichte van anderen genoten weldaden.

Zoo komen op de begrooting voor 1932 o.a. voor : de heer Ch. L. van de Bilt, lid der Tweede Kamer; de heer J. G. Suring, lid der Tweede Kamer; de heer J. van Zadelhoff, lid der Tweede Kamer; (ontvangen te zamen f 5200 per jaar als onderwijzer). de heer Mr. A. M. Joekes, lid der Tweede Kamer, f 2000 als Administrateur bij het Depart. van Arbeid, H. en N. ; de heer Mr. Duys, lid der Tweede Kamer, f 2358 als commies bij de Rijksverzekeringsbank; de heer Mr. Oud, lid der Tweede Kamer, f 2024 als inspecteur der Registratie en Domeinen. De heer J. ter Laan heeft vóór zijn Wethouderschap te Rotterdam jaar in jaar uit op de Rijksbegrooting gestaan als kommies der belastingen voor f 1200.

Hiermede zijn we er echter nog niet. Ook voor Ned.Indië bestaat eene regeling inzake de nonactiviteits•trakte• menten. Het „Algemeen Indisch Dagblad” deze quaestie besprekende, schreef eenige maanden geleden hierover o.m:

„Onder deze begenadigden bevindt zich de heer ir. Ch. G. Cramer, hoofdingenieur le kl., voorheen lid van den Volksraad voor de Indische Sociaal Democratische Partij, thans lid van de Tweede Kamer, die sinds April 1924, wegens die verkiezing in Nederland, uit de Indische staatskas een inkomen geniet van f 750 ’s maands. x). Toen de heer H. J. de Dreu xx) sprak over de honderdduizenden, die in Indië verdiend waren door kapitaisten,
x) Dit is dus de slordige duit van f 9000.— per jaar.

xx) Deze is lid van den Volksraad in Ned.-Indië voor de Indische. Soc.-Dem. Partij.

braat hoe lang nog cumulatie van functies en pernsioenen 001 (6)

lthans in Nederland, en die derhalve volgens hem naar Indië terug moesten gebracht, had hij tevens de aandacht kunnen vestigen op de tienduizenden, die door een zijner partijgenooten niet worden verdiend, maar wel naar Nederland worden overgemaakt en die in Indië behoorden te blijven.

De heer Cramer had dus door den heer de Dreu op de ambtenarenmeeting in Batavia,C. als bezuinigings, object genoemd kunnen zijn, daar hij voor niets doen het land nu reeds zevenenzestig duizend en vijfhonderd gulden heeft gekost. De heer Cramer is de duurste en langdurigste, de hoofdman dus over de drie honderd.

“Typeerend is dit voorbeeld van iemand, die zoo gaarne spreekt over ,,de uitbuiting van Indië”.

Thans iets over de te hooge en/of te vroege pensionneering. De Pensioenwet 1922 stelt bij artikel 69 vast, dat het door één persoon te genieten bedrag aan pensioen volgens de Pensioenwet en vroegere niet,militaire pensioenwetten niet meer zal bedragen dan f 4000 of, bij een pensioen als Minister, niet meer dan f 6000. (Het laatstgenoemde maximumbedrag is reeds verkregen, nadat men 4 jaar Minister is geweest). xxx).

Zéér eenvoudig ‘dus, zou men zeggen, doch men dient niet te vergeten, dat bedoelde Pensioenwet niet geldt voor militairen en ook niet voor Indië en voorts, dat art. 146 der Pensioenwet eene overgangsbepaling vormt voor hen, die vóór de inwerkingtreding dier wet uitzicht op pensioen ten laste van den Staat hadden en dus niet aan het maxi, mum van f 4000 gebonden zijn. Is het uit den aard der zaak niet eenvoudig eene opsomming te geven van ‘dubbele pensioenen, zoo heeft onderstaand overzicht ons toch wel iets te zeggen.

Bedoeld overzicht was kort geleden opgenomen in „De Beurs”, een financieel blad, en begon met : „de lezer vuile de letters maar aan, ’t is een leuke puzzle, die heel wat verrassingen brengt”.

Excellentie F. : pensioen Minister f 4000.—pensioen Gouverneur van Suriname f 3600.— pensioen Gouverneur,Generaal van N.,I f 9000.—Totaal f 16.600.—
xxx) De Ministerstractementen bedragen f 16000.—; aan het Pensioenfonds wordt voor eiken Minister per jaar betaald f 2480. Eventueel ge-nieten zij nog kindertoeslag. De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ontvangt bijv. f 720.— kindertoeslag per jaar.

Excellentie I. : pensioen Majoor f 3000.—pensioen Minister f 4000.—pensioen Gouverneur van Suriname f 3600.— pensioen Gouverneur,Generaal van N.,I J. 9000.—Lid Raad van State x) ƒ 12.000.—Totaal f 31.600.—

Dr. L. heeft : Indisch pensioen f 10.000.—wedde Kamerlid f 5000.—wedde Burgemeester f 4500.— Totaal f 19.500.—
Mr. Dr. S. heeft : pensioen Minister xx) f 3000.— we dde Kamerlid f 5000.—wedde Burgemeester f 5000.— Totaal f 13.000.—
Excellentie Dr. C. : Indisch pensioen 8000.—Ministerpensioen xxx) f 5000.—wedde Kamerlid 5000.—Totaal f 18.000.—

Klaarblijkelijk zijn bedoeld de heeren Fock, Idenburg, Lovink, Schokking en Colijn. Dat de heer Fock bovendien pensioen geniet als oud,Tweede Kamerlid en als oud,Gedeputeerde van Zuid-Holland, schijnt te zijn vergeten.

Bovendien is de heer Schokking oud,Gedeputeerde van Zuid,Holland. Na het verschijnen van bovenstaand overzicht werd de heer Schokking benoemd tot lid van den Raad van State en zoo zijn thans de financieele perspectieven voor hem als -volgt:

pensioen as Gedeputeerde; idem als Burgemeester van Katwijk; idem als Minister van Justitie (f 1500.—); idem als Tweede Kamerlid (f 3000.—); traktement als lid van den Raad van State (f 9000.— en eventueel f 10.500). In dit verband blijve verder niet onvermeld het geval, Fruytier. De heer ir. L. A. Fruytier, oud,Tweede Kamerlid,
x) Dit bedrag is niet juist, moet zijn f 9000.—, eventueel verhoogd met f 1500.— per jaar voor het geval een lid van den Raad van State in een bepaalde afdeeling van dien Raad zitting heeft. xx) Niet juist ; moet zijn f 1500.–. xxx) Niet juist ; moet zijn f 6000.—.

braat hoe lang nog cumulatie van functies en pernsioenen 001 (5)

werd — men herinnert zich ongetwijfeld het geval — benoemd tot Gouverneur van Curaçao. Nauwelijks was de nieuwe functionnaris op de plaats zijner bestemming eenigszins thuis of hij werd door een Venezuelaanschen rebellen., „generaal” als een maagd geschaakt, doch eenige uren later weer franco,Willemstad gezonden. De heer Fruytier kwam — eene ervaring rijker en eene illusie armer — terug naar Nederland en nu …. prijkt ’s heeren Fruytiers naam op de Rijksbegrooting voor een jaarlijksch pensioen van.. (schrik niet, lezer!) f 2682 als oud,Gouverneur en van f 450 als oud, Kamerlid, terwijl hij bovendien werd werkzaam gesteld als Hoofdinspecteur van den Arbeid met een traktement van f 6500—f 8000 per jaar.

Wie het begrijpt zegge het.

Pensioen wordt door de overheidspersonen uitgesteld traktement genoemd. Hoeveel zou — gekapitaliseerd — het traktement bedragen, van hen, die reeds op jeugdigen leef, tijd een pensioen genieten en ons bijv. op 90 à 95,jarigen leeftijd zouden komen te ontvallen?

Ik wil — voor het oogenblik althans — volstaan met bovenstaande voorbeelden, al zouden er nog verschillende te noemen zijn. Intusschen heeft het geval van den heer Schokking ook in de Eerste Kamer de aandacht getrokken en het was daar de heer Moltmaker, die de cumulatie aanviel en na verschillende voorbeelden van cumulatie te hebben aangehaald, zelfs sprak van „gepatenteerde corruptie, die eigenlijk door de Regeering wordt toegestaan”. (Handelingen le Kamer 1931/32, blz. 255/256).

Bezien wij thans de pensionneering in Indië in het algemeen. De „Nieuwe Rotterdamsche Courant” van 3 November 1931 (Avondblad A) bevat een artikel onder het hoofd „Personeelspolitiek”.

Het blad constateert, dat de pensioenlast zich in stij, Bende lijn beweegt en zal oploopen tot 95 millioen in 1940 en vervolgt :

„Het onhoudbare van de tegenwoordige pensioenrege, ling is niet zoozeer in de omstandigheid gelegen, dat de pensioenen te hoog zijn, als wel dat zij op veel te jeugdigen leeftijd worden toegekend. Dit spreekt het sterkst bij de officieren, die na gemiddeld 20 actieve dienstjaren 24 x) ja ren pensioen trekken. Het is bekend, dat de gepensionneerde Indische generaals, kolonels en oversten — pensionneering

x) D. w. z. 20 actieve dienstjaren geven een pensioen alsof er 24 dienst-jaren waren

op minderen rang komt er sedert de instelling van het stelsel der „kassian,majoors” xx) vrijwel niet meer voor — in Den Haag een legertje op zich zelf vormen. Er zijn op het oogenblik meer gepensionneerde dan actief dienende Indische officieren : 1450 generaals, kolonels, enz. in ruste tegenover 1400 luitenants, kapiteins, enz. in actieven dienst.”

Aan het bovenstaande heb ik niets toe te voegen. Het zal een ieder duidelijk zijn, dat bestendiging van dezen toestand onmogelijk is.

Voor de noodzakelijke instelling van een Departement van Landbouw en de benoeming van een Directeur,Generaal is geen geld; voor pensioenen zijn tonnen goeds beschikbaar.
Ook bij de algemeene beschouwingen over de Rijksbegrooting over 1932 werd ede strijd tegen cumulatie enz. voortgezet.

Ik heb wederom betoogd, dat het kwaad van cumur latie van pensioenen, van salarissen en van betrekkingen nog steeds in vollen omvang bestaat. Ik heb aangetoond’ welke combinaties al niet mogelijk zijn: wethouder eenere groote gemeente—Kamerlid, Kamerlid—Gedeputeerde, Gemeenteraadslid—Kamerlid, Burgemeester—Kamerlid en wat men verder maar wil. En wie bekleeden die functies? Oud, Ministers, oud-Gouverneurs, oud Ambtenaren. Alles brengt geld in het laadje en tot welke bedragen soms! Slechts één enkel voorbeeld. De tegenwoordige Commissaris der Koningin in de provincie Zuid,Holland, de heer Van Karnebeek, was resp. Burgemeester van Den Haag (pensioen), Minister van Buitenlandsche Zaken (pensioen f 6000) en ontvangt thans als Commissaris f 10.000 per jaar, benevens f 2000 representatiegeld.

Zoo zijn er vele honderden, die slechts kort den Staat hebben gediend, maar tezamen aan de schatkist enorme bedragen kosten. Bovendien zijn er zeer velen, die reeds een. flink inkomen aan pensioen genieten, doch weer opnieuw in goed betaalde functies worden geplaatst.

Hiertoe moeten alle rangen en standen der bevolking de schatkist helpen vullen.

Het is natuurlijk ondoenlijk alle namen van de zoo zeer bevoorrechten te noemen. Ik noem slechts de heeren mr. J. B. Kan (oud,secretaris,generaal, oud,Minister, thans Staats, raad); mr. dr. D. A. P. N. Koolen (oud,Kamerlid, oud, Minister, thans Staatsraad); mr. H. Bijleveld (oud,Minister,
xx) Het woord kashian of kassian beteekent medelijden. „Kassian-majoors’ schijnen majoors te zijn, die, hoewel den rang van kapitein hebbende een rang hooger en dus als majoor worden gepensioneerd.

braat hoe lang nog cumulatie van functies en pernsioenen 001 (4)

oud,Kamerlid, thans lid van het bestuur van de Rijksverzekeringsbank).

In elk geval zou het wel de moeite waard zijn te weten hoevelen van de hierboven bedoelde gepensionneerde en daarna weder in goed bezoldigde functies geplaatste personen thans bijv. burgemeester zijn.

De non activiteitstraktementen blijven. De Regeering zegt eenvoudig : het is een uitgevochten zaak. Geen betoogen helpt. Al meer en meer cumulatie; vele functies, meerdere pensioenen.

De Voorzitter der Kamer maakte bij de laatste begrooting bezwaar tegen het noemen van namen, waarom ik ze thans in deze brochure noem; de pers nam ongeveer geen notitie van de aangehaalde voorbeelden, waarvan er hier een tweetal volgt :

Het sociaal,democratisch Kamerlid J. ter Laan stond -vóór zijne benoeming tot wethouder van Rotterdam elk jaar op de begrooting voor f 1200 non activiteitstraktement als kommies bij de belastingen. Hij ontving bovendien f 5000 schadeloosstelling als Kamerlid. Zijn wethouderschap — tijdens hetwelk nonactiviteits,traktement en schadeloosstelling stil stonden, maar hij een flink pensioen als Kamerlid ontving — leverde f 8000 op. Na het beëindigen van zijn zeer kort wethouderschap — en na weder Tweede Kamerlid geworden te zijn — inkasseert hij doodleuk :

1. f 5000 schadeloosstelling per jaar.

2. f 1200 non,activiteits,traktement per jaar.

3. f 1000 wethouderspensioen per jaar.

De soc. heer De Zeeuw, oud,wethouder van Rotterdam, meende zijn om zijn inkomen aangevallen partijgenoot in bescherming te kunnen nemen door te betoogen, dat de heer `Ter Laan slechts ontving, wat hem volgens de bepalingen toekwam. De heer Ter Laan is dus zoo’n beetje als het ,slachtoffer” van die bepalingen te beschouwen; begrijpt ge wel, lezer? De eveneens socialistische heer Duys ontvangt jaarlijks :

1. f 2358 non,activiteits,traktement.

2. f 5000 schadeloosstelling.

3. Pl.m. f 1000 wethouderspensioen van de berooide gemeente Zaandam.

Ook deze beide heeren waren in 1921 van meening, dat f 3000 schadeloosstelling voor het Tweede Kamerlidmaatschap te weinig was.

Er dringt zich een vraag aan ons op. Weten de socialistische arbeiders in Nederland, die in haat jegens het kapitalisme worden opgevoed, welke kapitalistische inkomens hun leiders hebben? Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat men in een rood verkiezingspamflet werd opgewekt te strijden tegen de kapitalisten met een inkomen van meer dan f 10.000. Gij socialistische arbeiders, die groote sommen werpt in de bodemlooze put van de z.g. Arbeiderspers, vraagt Uw leiders naar hun inkomen en gij zult verstomd staan. In „Het Vaderland” van 29 October 1931, avondblad A, schrijft de Hoofdredacteur, de Heer Roodhuyzen :

„Ontberen! Zij hebben het niet gekend. Dat hebben de voortrekkers aan den lijve ondervonden, in en buiten de gevangenis, maar deze menschen zijn gekomen in het zacht gespreide bed onder de leuze : Steeds meer dekens. Een leuze, die dus ook voor de volgelingen moest hoog gehouden worden en waardoor de S.D.A.P. de meest materialistische partij geworden is in den lande.

Toen de wethouder van Amsterdam, de heer Rodrigues de Miranda er indertijd op wees, dat de socialisatie wel eens noodig zou kunnen maken, dat men begon met de loonen der arbeiders te verlagen, wierp hij een knuppel van buitengewone dikte in het partijhoenderhok, en uit de ren klonk hem vertoornd van alle kanten de vraag: tegemoet : Wij zijn toch zeker niet daarom daarmee begonnen?

Waar is de tijd gebleven, dat men in de partij f 3500 inkomen per jaar zoo’n hoog inkomen vond, dat men Troelstra openlijk te lijf ging in „Het Volk”, dat hij f 2000 genoot als Kamerlid en f 1500 als redacteur van dat blad? En wat zouden dezen, toen reeds zoo wangunstigen, gezegd hebben van de inkomens in de hoogere regionen door cumulatie van betrekkingen verkregen, als daar dan nog niet een non,activiteits,traktement bij komt, zelfs voor hem, die zoo zeker weet als tweemaal twee vier is, dat hij nimmer weer actief zal worden?

Die vraag stellen, is ze beantwoorden, en dat de communisten tegenwoordig zooveel stemmen krijgen, die vroeger op de S.D.A.P. werden uitgebracht, staat: met de goede, vaak schitterend financieele positie van de voormannen in nauw verband.”
Ik heb wat lang stilgestaan bij de S.D.A.P. en hare leiders, omdat haar voorbeeld wel het meest typeerend is en men speciaal in die kringen zoo afgeeft op het kapitaal (zoo lang het althans in handen van anderen is). Het zal nu voor „de verworpenen der aarde” duidelijk moeten zijn, dat de schoonmaak allereerst bij hun leiders dient te beginnen. Wie nu echter meent, dat het bij andere partijen zooveel beter gesteld is, vergist zich. Wie er wat meer van wil weten,

braat hoe lang nog cumulatie van functies en pernsioenen 001 (3)

die schaffe zich eens aan het boekje „Parlement en Kiezer” (uitgegeven door de firma Nijhoff te Den Haag). Hij zal daarin vinden eene opsomming van betrekkingen en gewezen betrekkingen, door leden der Eerste en der Tweede Kamer bekleed en met weinig moeite zal hij zich ongeveer kunnen voorstellen wat die betrekkingen en gewezen betrekkingen resp. aan salaris en aan pensioen afwerpen. Hij zal dan ook zien, dat de toestand sinds 1921 geene verandering heeft ondergaan. Integendeel! (1).

Ik zal het thans bij deze beschouwingen laten, maar spreek de hoop uit, dat het Nederlandsche volk zal kennis nemen van wat hierover is betoogd en dat er een machtig protest zal opgaan tegen de ergerlijke toestanden, die op het gebied der cumulatie en al wat daar middellijk of onmiddellijk mede in verband staat, bestaan. Het behoeft m.i. geen betoog, dat ook de kiezers schuldig staan ten opzichte van den bestaanden toestand.

Dat ook de pers in haar geheel zich onomwonden uitspreke.

Eerst dan zal er kans op verbetering zijn en zal schrijver dezes zijn moeite ruimschoots beloond achten.

Ik zou wenschen, dat in het algemeen géén pensioen wordt genoten door hen, die eene uit de openbare kas be, zoldigde functie bekleeden en dat zij — ambteloos burger geworden zijnde — slechts het pensioen van één functie genieten, voorop stellende, dat eene andere wijze van pensionneeren noodzakelijk is, n.l. iedereen pensioen of niemand.

Provinciale Staten van Utrecht hebben indertijd een voorbeeld gegeven inzake het onmogelijk maken van cumulatie. De Staten hebben — m,i. terecht — eene verordening aangenomen, waardoor aan personen, die reeds een pensioen genoten geen nieuw pensioen werd verschaft. Dit voorbeeld is in elk geval een stap in de goede richting.

De Regeering is jegens de gemeenschap verplichten spoedigste maatregelen te nemen om het kwaad der cumulatie totaal uit te roeien.
1) Als bijlage is aan het slot van deze brochure opgenomen een uit den aard der zaak niet volledige lijst, vermeldende namen van leden der Tweede Kamer en de door hen vroeger of thans bekleede openbare en dus niet particuliere betrekkingen, en, voor zoover na te gaan, de daaraan verbonden financieele voordeelen in den vorm van pensioen, wachtgeld, salaris, presentiegeld. Het zal duidelijk zijn, dat deze lijst slechts betrekking heeft op een bepaald jaar, en dus in het minst geen beeld geeft van de velen in let land, die jaarlijks een geweldig bedrag aan de schatkist kosten.

BIJLAGE.
LEDEN DER TWEEDE KAMER *).
: Mr. P. J. M. Aalberse. Oud,wethouder Leiden (pensioen). oud-Minister (pensioen f 6000). Rijksbemiddelaar (vergoeding). Ch. L. van de Bilt. Oud,onderwijzer (met 2 andere leden samen f 5200 non-activiteits=traktement). Ir. M. C. E. Bongaerts. Oud-hoofdingenieur Rijkswaterstaat (pensioen). Oud,Minister van Waterstaat (pensioen f 1500). Ir. L. J. M. Feber. Oud,ingenieur Waterstaat Indië (pensioen) A. N. Fleskens. Burgen’. van Geldrop (pl.m. f 4000). Com. missaris Alg. Burg. Pensioenfonds (presentiegeld). Mr. C. M. J. F. Goseling. Reserve-officier (jaarl. toelage.) Mr. J. A. G. M. van Hellenberg Hubar. Wethouder van Rijs. wijk (pl.m. f 3000). Waarnemend Burgemeester. G. W. Kampscheer. Burgemeester Monster (f 6000). E. Th. Lockefeer. Wethouder Hulst (pl.m. f 1500). Dr. H. W. E. Moller. Wethouder Tilburg (pl.m. f 2500). Th. F. M. Schaepman. Reserveofficier (jaarl. toelage). J. G. Suring. Oud-onderwijzer (met 2 andere Kamerleden f 5200 non,activiteits,traktement). F. Th. H. Uijen. Burgemeester van Waalre (pl.m. f 2000). Mr. A. I. M. J. Baron van Wijnbergen. Oud-schoolopziener. Lid Centralen Raad van Beroep (presentiegeld). Lid college van curatoren Rijksuniversiteit (presentie-, geld). President curator R.K. Handels Hoogeschool (presentiegeld). S. D. A. P. : Ir. J. W. Albarda. Oud leeraar. Oud,Wethouder van Den Haag (f 3500 pensioen). Ir. Ch. G. Cramer. Oud-lid Volksraad Hoofdingenieur le kl. Waterstaat in Indië op wachtgeld (f 750 per maand). Mr. J. E. W. Duys. Oud-wethouder Zaandam (vermoedelijk f 1000 pensioen). Commies Rijksverz. Bank op non,actief (f 2358 per jaar). J. ter Laan. Jarenlang f 1200 per jaar als belastingcommies op non,actief. Pensioen Wethouder van Rotterdam (f 1000 per jaar).
*) De leden der Tweede Kamer hebben, benevens hunne jaarlijksche schadeloosstelling á f 5000.— een vrij abonnement le klasse op de Ned. Spoorwegen, ook in D-treinen zonder bijbetaling, wat het Rijk 100 X f 880 per jaar kost. Waar voorts geen bedragen zijn vermeld is dit, omdat die mij niet bekend zijn.

braat hoe lang nog cumulatie van functies en pernsioenen 001 (2)

K. ter Laan. Burgemeester van Zaandam (verm. f 5000). J. H. A. Schaper. Lid Gedeputeerde Staten v. Zuid,Holland (pl.m. f 5000 per jaar). W. van der Sluis. Burgemeester van Goor (verm. f 4000). W. H. Vliegen. Oud,wethouder van Amsterdam (pensioen). J. H. F. van Zadelhoff. Oud,onderwijzer (ontvangt met 2 andere Kamerleden te zamen f 5200 non,activiteits, wedde per jaar). A.,R. Dr. H. Colijn. Oud,Officier (pensioen). Oud,Gouverne, ments,secretaris (pensioen). Oud,Minister (f 6000 pensioen). L. F. Duymaer van Twist. Oud,Luitenant,Generaal (pen, sioen). Voorzitter Nat. Landstormcommissie. J. J. C. van Dijk. Oud,officier (pensioen). Oud,Minister verm. f 2000). Oud,Minister (f 6000 pensioen). J. Schouten. Oud-Wethouder van Rotterdam (pensioen pl.m. f 2000). C. Smeenk. Wethouder van Arnhem (verm. f 3000). Lid College van Toezicht Ziektewet. Mr. J. A. de Wilde. Oud,wethouder van Den Haag (pen, sioen f 3500). : J. M. Krijger. Burgemeester van Vriezenveen (pl.m. f 3500). Dr. H. J. Lovink. Oud,directeur,generaal Landbouw Ned., Indië (pensioen f 10.000). Lid college curatoren Landbouw Hoogeschool (vacatiegeld). Burgemees, ter Alphen a. d. Rijn (f 7500). Dr. J. R. Slotemaker de Bruine. Oud,hoogleeraar. nister (f 4500 pensioen). H. W. Tilanus. Oud-officier (pensioen). Secretaris Onder, wijsraad (f 4800). Lid Vlootcommissie. V. B. Mr. A. G. A. Ridder van Rappard. Rechter te Tiel (j. 7000). Dr. I. H. J. Vos. Oud,Wethouder v. Amsterdam (pensioen). V. D. Mr. H. P. Marchant. Wethouder van Den Haag (f 7000).

22 REACTIES

 1. Een oude vraag in een vernieuwd jasje.
  Terug in de tijd stelde Juvenalis ‘m ook: Wie bewaakt de bewakers?

  De hedendaagse Jupiter – koning der koningen en wreker van eden?

  Aangezien een woord tegenwoordig nauwelijks nog wat waard is en karakterbederf als een schimmel of virus wordt verspreid… zou een hedendaagse Jupiter nog niet eens zo gek zijn. Althans, tot het moment dat de regeerindustrie ontmanteld wordt en goedwillende mensen eindelijk eens vrij kunnen ademen en functioneren.

  Limon & Nada [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Limon & Nada [2]: Het is wat zoeken naar de goede woorden soms, maar… uiteindelijk is dit toch waar het op neerkomt?

  Wanneer het karakter van mensen bederft en ze niet handelen volgens hun innerlijke natuur, geen natuurwetten meer respecteren en niet meer zoeken naar harmonie… dan ontstaat een business, de regeerindustrie. Of het nu gaat om een Rockefeller-zakenimperium of het imperium (rijk) dat door een koning of keizer gebouwd wordt… het gaat uiteindelijk om geld (winst, exploitatie) en macht over mensen die als vee worden behandeld.

  Kijk maar naar het gedrag van een koningsslang. Duldt geen concurrentie, vreet ratten en ander ongedierte, maar is niet gevaarlijk voor mensen 😉

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Nico [3]: Overigens moet het woordje regeerindustrie niet rigide worden uitgelegd.

  De leeuw is de ‘king of the jungle’. Hij regeert als het ware en pakt kennelijk ontsporingen aan. Maar… er zijn ook filmpje op youtube waar je mensen kunt zien kroelen met leeuwen die mensen in het gezicht likjes geven. Dus die leeuw mag rustig regeren, zolang hij mensen maar met rust laat.

  Op eenzelfde manier heb ik er geen problemen mee als een koning over menselijk ongedierte heerst. Wat mij betreft als het nodig is hard en ongenadig. Maar… goedwillende mensen moet hij met rust laten. Daar ligt voor mij de grens.

  Limon & Nada [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico [4]: Sommige mensen hebben een leider of iets van leiding nodig, dat is absoluut waar.

  Ik heb geleerd dat je alles kernmatig in tweeën kan delen, namelijk synthetisch en organisch en daarom heb ik het daar vaak over. Alles bestaat uit polariteit toch? Dus ik denk dat dat voor mensen ook geldt, dat je mensen hebt die synthetisch zijn en mensen die organisch zijn. Mensen die geheel synthetisch zijn, zijn diegene die altijd leiding nodig hebben of juist leiding willen geven en ook altijd iets van buiten zichzelf nodig hebben om te kunnen overleven.
  En met synthetisch bedoel ik dat hun gehele energetische essentie volledig kunstmatig is. Deze mensen weten gewoon niet beter.

  Het zal ze ook tot woede drijven als ik ze dat hardop durf te zeggen, want via hun kunstmatige onderbewustzijn weten zij dat ze zonder organische energie die ze altijd op slinkse wijze van ons weten af te tappen, ze dan niet kunnen overleven.

  Echter mensen met een organische connectie hebben alles eigenlijk al in zichzelf en hebben veel minder nodig en al helemaal geen leiding of de behoefte om leiding te geven. Organische energie is namelijk zelfvoorzienend. Plus hun gehele essentie komt niet voort uit deze synthetische matrix maar uit een puur organische realiteit.

  Nou heb ik begrepen van sommige reacties dat dit wat te zweverig klinkt en het zijn dan ook juist die synthetische mensen die dat niet kunnen en willen begrijpen want ze hebben geen enkel benul wat een organische realiteit inhoudt. En dat beschouw ik niet als positief of negatief, het is wat het is. Ik heb het daarom ook niet tegen al deze kunstmatige mensen maar juist tegen de lezers met een echte organische connectie en deze mensen begrijpen meteen wat ik bedoel, dat weet ik zeker.

  En deze organische mensen worden altijd ondergesneeuwd door onze synthetische broeders en zusters. En ik wil daar graag wat meer balans in brengen. Niet dat ik de illusie heb dat mijn commentaar ook maar iets uitmaakt in de algehele opinie, maar ach, niet geschoten is altijd mis.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Limon & Nada [5]: Ik begrijp wat je bedoelt met synthetisch (kunstmatig) en organisch (natuurlijk). Maar… heb ook de ervaring dat mensen kunnen kijken alsof ze water zien branden als je het over organisch gaat hebben. Want het kunstmatige is het enige dat ze kennen. Dat is hun norm.

  Als ik je een tip mag geven… dan is de robot een veel bruikbaarder beeld dat minder weerstand oproept. De mens weet dat hij meer is dan een robot die een programma uitvoert, maar toch gedraagt hij zich als zodanig. Ik schreef daarover ooit het volgende:

  Werkgevers beschouwen werknemers soms (of vaak?) als robots die een programma met instructies dienen af te werken. Deze beeldspraak werd geïntroduceerd door Isaac Asimov. Werknemers van organisaties worden geacht onderworpen te zijn aan de drie wetten van robotica. Aan het einde van zijn boek Robots en imperium voegde Isaac daar een ‘Nulde wet’ aan toe die de robot welhaast menselijk maakt.

  Deze gang van zaken is ook vergelijkbaar met burgers die zich laten leiden door het programma van wet- en regelgeving.

  Dus… waar je dan naartoe moet is een bestaan waarin je volledig mens wordt zoals een mens kan zijn. Dus… karakter ontwikkelen, deugdzaam gedrag, jezelf goed besturen, op een gezonde manier met je omgeving omgaan, enz.

  En dit… is iets dat mensen daadwerkelijk kunnen begrijpen. Er iets mee doen is een volgende stap, maar willen begrijpen en er iets mee willen doen beslissen mensen nog altijd zelf!

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Nico [7]: Ik denk dat we hier zijn om (zowel individueel als collectief en zowel negatief als positief) beperking te ervaren. Dat is het enige wat wij met z’n allen allemaal met elkaar gemeen hebben hier op deze planeet, zowel mens, dier en natuur, namelijk: het ervaren van beperking. Zelfs Zijne Majesteit ervaart gewoon beperking en de kunstenaar enz enz.. alles en iedereen, zowel positief als negatief.

  Wij zijn hier daarom om beperking in compleetheid te ervaren!

  En dat is waar wij als organische mensen graag diep in ons hartje weer onderuit wil komen, dat is ook het spel, want diep in onze essentie weten wij dat we hier niet vandaan komen en dat deze dol-dwaze realiteit nooit onze oorsprong kan zijn.

  Via religie en spiritualiteit wordt je geleerd dat deze realiteit van beperking alles is waar het omdraait. Echter is dat allemaal een valkuil door de krachten der beperking die ons juist die beperking moeten laten blijven ervaren.

  Sterker nog, onze organische essentie heeft deze hele realiteit van beperking gecreëerd. Wij hebben onszelf dus gecreëerd en wij hebben zelfs de schepper van deze matrix gecreëerd.

  De grote vraag is dus hoe we weer in connectie kunnen komen met onze organische aspecten. En om die vraag te kunnen beantwoorden moet je eerst kennis hebben van een aantal zaken, zoals:

  – het synthetische universum vs het organische universum
  – de bron der beperking en hoe het zich manifesteert
  – de wet van vrije wil en de consequenties bij overtreding
  – en het balanceren manifesteren van/via al onze energieën

  Dat zijn allemaal zaken die NOOIT worden besproken in religie en spiritualiteit, nooit, want deze staan namelijk onder gezag van de krachten der beperking en die willen pertinent niet dat wij mensen daar op z’n minst over gaan nadenken.

  En ik ben zeker niet degene die je de sleutel kan geven tot organische vrijheid (er bestaat namelijk ook synthetische vrijheid) want die sleutel zit in jezelf. Daarom worden we allemaal afgeleid van ons ware zelf en is daarom (vanuit de kern) alle kunstmatig gecreëerde wanorde in de wereld voor bedoelt. Als pure afleiding van onze ware authentieke zelf en onze organische oorsprong en ons te weerhouden die connectie te maken. Want zodra de mensheid weer die organische connectie weet te maken is het einde oefening voor de krachten der beperking.
  And they know IT.

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Limon & Nada [8]: Simpel samengevat zitten beperkingen toch slechts in het feit dat een mens het programma dat door een ander is opgesteld moet en zal uitvoeren? Als een robot?

  Natuurlijk kan een mens zichzelf ook beperkingen opleggen door zelf een programma vast te stellen dat bijv. eerst uitgevoerd wordt voor andere dingen aan de beurt komen. Maar dat is vrijwillig en in wezen niet beperkend.

  Verder is er nog de beperking dat je misschien wel iets wenst, maar dat niet wil zeggen dat dat gerealiseerd kan worden. Wereldheerschappij (de dictator) is evenveel wishful thinking als wereldvrede. Want om dat te realiseren moeten anderen meewerken. Dus om wereldvrede te realiseren zou er wereldheerschappij moeten zijn. Wat een paradox!

  Nico [10] reageerde op deze reactie.
  Limon & Nada [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico [9]: Mochten er echte en goede denkers meelezen, dan is hen duidelijk hoe de genoemde paradox opgelost kan worden!

 9. @Nico [9]: Het programma dat ons die beperkingen wil laten ervaren hebben wij zelf geprogrammeerd. WIJ hebben ZELF dit hele universum gecreëerd en geprogrammeerd. Daarom zit de sleutel van onze vrijheid in onszelf en niet bijvoorbeeld in een Jezus die ons komt redden. Jezus is (ik noem maar even een voorbeeld) gewoon onderdeel van de matrix der beperking, en kan de BRON der beperking ons via jezus ons organische energie blijven aftappen. Daarom laat het al zijn volgelingen ook zo lekker lang wachten. Als je kennis hebt van de Bron der Beperking en hoe het zich manifesteert dan valt alles op z’n plaats.

  Dus, als je met je mind in de matrix blijft zitten begrijp je mijn uitleg niet. Het is dus handig om eens uit die matrix te stappen en het vanuit een groter organisch perspectief te bekijken.
  Hoeft niet, moet je zelf weten natuurlijk ;))

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Limon & Nada [11]: Ik begrijp wel wat je bedoelt, maar je maakt het jezelf te moeilijk denk ik. En dat communiceert dan weer lastig met anderen.

  Een kind wordt zonder beperkingen geboren. Hij is puur natuur. Beperkingen komen pas wanneer ouders, schoolmeesters en overheidsdienaren hen beperkingen (een programma met regels en wetten) opleggen. Dus… als iemand afstand neemt van opgelegde programma’s en alles wat kunstmatig is…. dan kom je uit bij de innerlijke natuur van een mens. Wat is daar van over? Welke potentie heeft die eigenlijk? Hoe zit een mens eigenlijk in elkaar? Hoe werp je ketenen van je af, zodat je zelf – op natuurlijke en moreel verantwoorde wijze – beslist welke informatie je opneemt en wat je ermee doet?

  Limon & Nada [12] reageerde op deze reactie.
  Raymond V. [18] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [22] reageerde op deze reactie.

 11. Mijn reactie bleef ergens hangen 😉

  Ik zie het zelf totaal niet als moeilijk doen, voor mij verklaard het alles en leef een vrij leven. Kind kan de was doen als je de bron der beperking eenmaal ziet. Al is er wel een groot verschil tussen iets weten en iets daadwerkelijk doen.
  Maar iedereen heeft daar zijn/haar eigen visie over. En dat is prima, we moeten vooral vanuit onszelf blijven nadenken. Ik trek alleen mijn mond open omdat ik blijkbaar niks beters te doen heb 😉

 12. aleen omdat het wettig is wil het nog niet zeggen dat je geen heler bent

 13. @Nico [12]:

  Een kind wordt zonder beperkingen geboren. Hij is puur natuur. Beperkingen komen pas wanneer ouders, schoolmeesters en overheidsdienaren hen beperkingen (een programma met regels en wetten) opleggen. Dus… als iemand afstand neemt van opgelegde programma’s en alles wat kunstmatig is…. dan kom je uit bij de innerlijke natuur van een mens.

  Fantastisch ….ik zal dit inlijsten , en vervolgens aan de muur nagelen , opdat men nimmer vergeet.

  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Raymond V. [18]: Geen idee hoe je dit bedoelt (oprecht of juist sarcastisch), maar… er kan het volgende aan toegevoegd worden.

  Een kind wordt van nature incompleet geboren. Hij wordt pas compleet wanneer een man en vrouw versmelten tot één individu. De Bijbel noemt dat één vlees worden, oosterse filosofie noemt dat ying en yang die met elkaar vermengt raken.

  Het probleem van de man is namelijk dat er in zijn spreekwoordelijke rechterzij iets mist. Rechtvaardigheid. Waardoor hij geneigd is zijn zin door te drijven. Pas wanneer de man dankzij zijn vrouw compleet wordt, is dat probleem opgelost. Compleet worden is niet als een paar schoenen naast elkaar en langs elkaar heen leven, maar zoiets als het filosofische proces van synthese uitvoeren.

 15. Geen idee hoe je dit bedoelt (oprecht of juist sarcastisch)……..Beste Nico , u heeft waarlijk geen notie wat ik bedoel met deze reactie .

  Het is 100% sarcasme .

  En het is 100% oprecht.

  Dat maakt samen 200% , weet je nog de parabel van de grot ?

  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 16. @Raymond V. [20]: Dat is het lastige van internet. Je kunt iemand niet aankijken, waardoor het niet zo snel duidelijk is wat de ander nu eigenlijk bedoelt.

  Tsja… de allegorie van de grot (van Plato) is gekoppeld aan een interessant staaltje sarcasme. Eerst moet iemand ketenen van zich afwerpen, vervolgens door het vuur om naar buiten te komen, eenmaal buiten de omgeving verkennen en vervolgens volgens Plato weer terug om daar sarcasme (bijtende spot en vijandig gedrag) te ontmoeten van mensen die niets anders kennen en willen dan een kille schijnwereld.

  Om te beginnen is het maar de vraag of het moreel aanvaardbaar is om mensen geketend en wel in een grot op te sluiten. En in hem een geloof te laten groeien dat niet gaat over de werkelijkheid, maar schaduwen van de werkelijkheid. Zonder enige perceptie van de werkelijkheid toe te laten.

  Op mensen die verlicht zijn (zoals staatshoofden) rust de morele verantwoordelijkheid om anderen te verlichten. Dat doen ze echter m.i. onvoldoende of helemaal niet. In plaats daarvan wacht men tot er iemand uit die grot komt, zodat die later weer terug de grot in gaat om een missie uit te voeren. Zodat degenen die buiten de grot zijn geboren lekker buiten de grot kunnen blijven spelen.

  Ooit verdeelde de mensheid zichzelf in hemel van waaruit bestuurd wordt en aarde, degenen die bestuurd worden. Paradijs voor de één en hel (foltering en exploitatie) voor de ander. Om voor de één overvloed te creëren, moet voor de ander gebrek gecreëerd worden. Een systeem waarvan de houdbaarheidsdatum wat mij betreft verstreken is. De rottingsgeur komt eruit, wat walging veroorzaakt.

 17. @Nico [12]: Je schrijft “Kinderen worden zonder beperkingen geboren.” Hoe weet je dat? En wat bedoel je er mee? En regels zijn niet altijd beperkend. En regels zijn niet altijd dwingend. Er zijn regels die je kunt negeren. Als ik (als automobilist) aan het verkeer wil deelnemen, zijn regels handig en praktisch en werken bevrijdend. Ik weet wat ik kan verwachten en hoe ik me te gedragen heb. Dat maakt veilige mobiliteit mogelijk. Als ik deze last niet wil, dan niet. Je hoeft je rijbewijs niet te halen. Zonder definities en bijvoorbeeld logica zouden communicatie en logisch redeneren wel lastig worden. Verantwoord bouwen en produceren eveneens. Misschien is de oplossing wel te leren leven met regels en afspraken. Iets van niet zo zeiken en wat minder vals sentiment.

Comments are closed.