donderdag, 4 januari 2018
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Hub spreekt: Kan een politieke partij de oplossing brengen?

hubArtikel eerder verschenen in 2007. Een oplossing voor terugkeer naar een vrije maatschappij bedoelen we natuurlijk! Dat zou dan een “Libertarische Politieke Partij” moeten zijn.

Neil Lock stelt in een prijswinnend artikel dat dat niet de oplossing is.

Neil Lock won op de recente Najaarsconventie van Libertarian International en Libertarian Alliance de jaarlijkse “Chris Tame Memorial Prize” voor zijn essay: “Does Britain Need a Libertarian Party?”.

Hij bedoelt dan een politieke partij, met als doel om “overheidsmacht te verkrijgen, compleet met manifest, hiërarchie, leden, kandidaten, slagzinnen en te verwachten schandalen”.

Hij behandelt dit voor “Britain”, maar het is zonder meer toepasbaar op Nederland/België en elke andere staat. Voor de staat gebruikt Lock dan de omschrijving:
“Een organisatie die gebaseerd is op geweld, diefstal, bedrog en mentale manipulatie en die zorgt voor de belangen van de machthebbers en hun aanhang”
“En daarin is de staat erg goed: oorlogen, beperken van onze vrijheid, stelen, herverdelen en verspilling van onze prestaties met constante leugens, verdraaiingen en angstzaaien. Daarbij constant bezig met nieuwe methodes om ieder aspect van ons leven te controleren en dat op een steeds hardere en indringender manier. Het opdringen van niet bewezen milieu beleid, ons volgen met overal camera’s en belasten met allerlei politieke correctheid.”

Het vormen en tijd besteden aan een politieke libertarische partij in het huidige systeem is volgens Neil Lock voor het verkrijgen van vrijheid een stap in de verkeerde richting, en hij geeft daar nog vijf redenen voor, oplopend in belangrijkheid:

1. Praktisch. Het kost heel veel geld en tijd die we niet hebben
2. Zeer moeilijk om het onder libertariërs eens te worden over het programma, omdat er zoveel individuele verschillen zijn.
3.Uit de praktijk blijft dat als de vorming van een partij lukt, dat het decennia duurt eer ze werkt.
4.Ook blijkt uit de praktijk dat eenmaal gevormd, libertarische partijen niet werken.
5.Politiek is ouderwets. Er moeten nieuwe vormen van samenleving komen. Dit blijkt ook uit de groeiende verachting over het huidige politieke stelsel [dat zich ook uit in lethargie en apathie]
Nieuwe wegen, niet gebaseerd op geweld en leugens zijn nodig.

Neil adviseert om vier dingen wel te doen:
1.Degenen die dat kunnen en willen kunnen acties ontwikkelen op allerlei deelgebieden. Bvb een antibelasting beweging.
2.Allemaal zoveel mogelijk doorgaan met het verdedigen en promoten van individuele vrijheid
3.Waar mogelijk de slechtheid van het huidige systeem openbaar maken
4.Degenen die ambitie hebben in bestuurlijke taken kunnen werken aan het vormen van publieke (niet politieke) organisaties. Daar zal zeker behoefte aan komen. Zeker in een Minimale Staat die op morele principes is gebaseerd.

En Neil Lock besluit:
“Een libertarische partij is niet de weg voor vrijheidslievende personen. Ons gaan bemoeien met politieke procedures zou de verkeerde weg zijn. In plaats daarvan kunnen we beter onze ideeën promoten en verspreiden, werken om het mentale klimaat te veranderen. En niet nalaten om het falende politieke systeem te helpen om zichzelf sneller te vernietigen.”

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Mrbleusky schreef op : 1

  TNT tzt en publieke werken, nationale schoonmaakdienst en vrijheid van mening-opdringende propaganda, afschaffen van het slopende concurentie-idee. Misschien weer es op nul beginnen. Degene die ambitie hebben zorgen liever voor zichzelf, laat de overheid liever geleid worden door bevlogen bejaarden als vrijwilligers.

 2. Nico schreef op : 2

  Een politieke partij kan gezien worden als een clubje heksen van uiteenlopende pluimage die in meer of mindere mate besmet zijn met het ‘rode gevaar’ (geforceerde naastenliefde) en het ‘witte gevaar’ (geforceerde kleingeestigheid).

  Zo’n partij wil anderen kennelijk kleingeestig maken door dwingen voor te schrijven ‘zo gaan we het doen’, desnoods o.v.v. de straf als iemand de discutabele zin van de wetgever niet doet. De veronderstelde naastenliefde die er eventueel uit spreekt heeft dan een vieze bijsmaak.

  Dit zegt eigenlijk al genoeg. Een stukkie wat ik in een artikel over de filosofie van wetgeving schreef:


  Wetgeving tracht onder meer problemen op te lossen. Een vooralsnog onopgeloste wiskundige vraag is het P versus NP probleem. De eenvoudige formulering daarvan luidt: “Kan ieder probleem waarvan de oplossing snel geverifiëerd kan worden door een computer ook snel opgelost worden door een computer?

  Deze vraag is niet alleen relevant voor bijvoorbeeld de orde en veiligheid van encryptie in computerland, maar ook voor de openbare orde en veiligheid in een territorium. De aloude vraagstelling voor filosofen luidt:
  Wetgeving dient om snel te kunnen verifiëren of voldaan is aan bepaalde eisen, maar kan zij ook gebruikt worden om een probleem op te lossen?

  Wanneer individuele mensen en dieren niet zelf hun problemen oplossen, dan is iedere ‘oplossing’ een lapmiddel die een probleem in feite naar de toekomst verschuift. Want zodra je een wet schrapt, duikt het probleem weer opnieuw op. Zo niet, dan hebben onderworpenen aan wetgeving afgeleerd om zelf na te denken, maar zijn ze geconditioneerd, afgericht.

 3. Nico schreef op : 3

  Er kwam nog een alinea na die misschien ook relevant is:

  Door mensen uitgevaardigde wet- en regelgeving wordt in de Bijbel “een opvoeder van onverstandigen en een leermeester van onmondigen” genoemd. Is wetgeving inderdaad, zoals een minister-president stelde, het belangrijkste product van een regering? Of kan op een ander niveau ook gesteld worden dat het aanzwengelen van maatschappelijke discussie op het politieke toneel, waardoor mensen tot nadenken aangezet worden, of het produceren van wetgeving die een bepaalde weg wijst en daardoor tot nadenken stemt, de belangrijkste dienst is die verleend wordt?

  Gezien de klucht op het politieke toneel, is het maar zeer de vraag of deze niet contra-productief uitwerkt. Bij ons in ieder geval wel.

  Bertuz [5] reageerde op deze reactie.

 4. Bertuz schreef op : 4

  De oplossing brengen, nee dat niet. Onmogelijk. Een bijdrage leveren wellicht.

 5. Bertuz schreef op : 5

  @Nico [3]: En onderussen, leef je in strijd met de wet. Je rijdt altijd door rood, je betaalt je belastingen niet, ik snap het. Je leeft nu in wate vrijheid.

 6. johannes schreef op : 6

  Nico, in onze samenleving is niet ieder één zo mondig als jij, wij behoren de zwakkeren onder ons in bescherming te nemen.
  Kijk om tot een eerlijker verdeling te komen, zal er toch georganiseerd moeten worden.
  Of wil je terug naar de rijken die op de eerste rijen in de kerk zaten – zitten, en bij het uitgaan de armen met hun petje in hun hand twee rijen vormden, van mijn overgrootvader, zelf Ned. Hervormde Dominée.
  Om te moeten leven, levenslang, met afgunst en jalouzie, om dat je niet goed genoeg geschoold bent om te kunnen relativeren, werken tot je er bij neervalt, en altijd afhankelijk moeten zijn, van in wezen het kwaad wat niet wil delen.
  Nou toen is de NSDP, de nationale socialistisch democratische partij ontstaan, en wie ben jij dan wel, om dat die arme uitgebuite sloebers te ontzeggen, mogen ze ook eens hopen, om hun leven in Eigen hand te kunnen nemen, dat er door een stel niets ontziende strebers een eind aan is gemaakt is jammer, maar het is nog niet dood, ook zij hebben rechten, en als het dan niet anders kan, in arre moede deze dan maar in Eigen hand nemen, groet !

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 7. Nico schreef op : 7

  @johannes [6]: In bescherming nemen impliceert verzwakken. Dat kan 2 kanten op werken.

  Volgens Musashi Miyamoto:
  “Be neither insufficiently spirited nor over spirited. An elevated spirit is weak and a low spirit is weak. Do not let the enemy see your spirit”

  Iemand die door derden onderworpen is aan wat dan ook, zoals denkwijzen en wetgeving, wordt in het duister gehouden of mag intellectuele / spirituele capaciteiten niet gebruiken. Geestelijke kracht kan dan ook niet groeien, potentieel blijft onbenut.

  Iemand die boven wetgeving etc. verheven is kan verzwakken door domweg een blik ambtenaren zoals politie-agenten of militairen open te trekken. Dat stimuleert denkprocessen bepaald niet.

  Onwetendheid kan niemand kwalijk genomen worden, maar tegen beter weten in gebrekkig of verziekend optreden wel.

  Een eerlijke verdeling ontstaat door anderen van macht (mogelijkheden) oftewel middelen (kennis en andere noodzakelijke instrumenten) te voorzien. Iets wat een opvoeder doet, maar geestelijken, politici en regeringen nalaten. Gebrekkig optreden ‘van bovenaf’ dat gebrekkig optreden ‘van onderaf’ veroorzaakt. Waarna de veroorzakers steen en been gaan klagen omdat ze eigen denkwijzen en gedrag liever op anderen projecteren dan in zichzelf te kijken.

 8. dr.kwas schreef op : 8

  Yes ! – Mijn volksvertegenwoordiger wil ALLE banden met Ottomaniakkistan verbreken

  januari 3, 2018 // 5 Comments
  Dat is het enige juiste wat je met dat ontiegelijke tyfusland kan doen. Breng dat islamitisch rapaille op de knieën ! Maak ze economisch dood. Stuur het hoofd van de […]

  Mrbleusky [9] reageerde op deze reactie.

 9. Mrbleusky schreef op : 9

  @dr.kwas [8]: Volgens mij bent u geindoctrineerd door dezelfden die die mensen uit hun land bombarderen voor hun grondstoffen en uitgenobigd zijn om u te helpen aan goedkoop fabrieksvoer.

 10. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 10

  Als> MENSHEID< zouden we er 100% op vooruit gaan, indien;
  We de energie om te vernietigen, zouden aanwenden om te verbeteren en herstellen!

  Meer heb ik er niet, over te vertellen!