Vandaag een kort artikel over een weeffoutje in onze wetgeving. De negen artikelen van de wet op de adeldom. Hiermee bevestigt de overheid de positie van de adel. En derhalve dat Nederland nog steeds een standen maatschappij is. Er is een wettelijk vastgelegde adelstand. Naast de burgerij.

Als er een standenmaatschappij is, dan is artikel 1 van de grondwet een leugen: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

De rechten van de adel vallen nogal mee. Het is mogelijk dat in maatregelen van bestuur aanvullende voorrechten zijn vastgelegd waar ik geen weet van heb. In de wet op de adeldom staat maar 1 voorrecht vermeld:

Adeldom wordt vermeld op officiële documenten waar dit vereist is, tenzij de betrokken persoon verzoekt, de vermelding achterwege te laten of te verwijderen

De hoge raad van adel stelt dat dit doelt op het opnemen van titels en predikaten op paspoorten, rijbewijzen, dagvaardingen, belastingbiljetten enzovoort. Met andere woorden, de overheid legt zichzelf hier de taak op om in al haar communicatie en al haar ICT systemen de adel een aparte positie te geven zodat deze stand met de juiste titel wordt aangesproken. En niet als iedere andere burger wordt behandeld.

Het is nogal wrang te moeten constateren dat mensen die mogelijk discrimineren, thans zo fanatiek worden vervolgd door het OM, terwijl de overheid zelf dagelijks in haar correspondentie naar de leden van de adel artikel 1 van de grondwet negeert en nog steeds uitgaat van een in de middeleeuwen gevormde standen maatschappij bestaande uit de adelstand en de rest.

53 REACTIES

 1. Een wet wordt gemaakt door de wetgever. Het parlement maakt daar deel van uit. Het parlement, de vertegenwoordigers van het volk, erkent adeldom. In de grondwet staat ¨in gelijke gevallen gelijk behandeld”. De overheid is hieraan gehouden.

 2. “De rechten van de adel vallen nogal mee.”

  Nou, tot in tijden, die we niet als achterlijk meer beschouwen, hadden ze het recht belasting te heffen, gewoon omdat het kon.

 3. “Discriminatie op welke grond dan ook, is niet toegestaan”

  waarom worden mensen wat vermogen / hoger salaris dan meer belast?

 4. @Bertuz [10]: Ik! In ieder geval als het een afdwingen van mijn doen of laten betreft, zonder dat ik daar dus vrijwillig mee heb ingestemd.

 5. @Bertuz [8]:
  In Nederland kan men voor het toepassen van de superioriteitsregel deze rangorde aanhouden:
  een ieder verbindende bepalingen uit internationale verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties
  het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden
  de Grondwet
  wet in formele zin
  algemene maatregel van bestuur
  ministeriële regeling
  provinciale verordening
  gemeentelijke verordening, waterschapsverordening en verordening van een productschap, hoofdbedrijfschap of een bedrijfschap

  Philosoof G&R Eigenwijs [22] reageerde op deze reactie.

 6. @pcrs [11]: De derde keuze is kennelijk alleen voor geprivilegieerden; neutraliteit.

  Zoals iemand ervoor kan kiezen om geen (loon)slaaf of (loon)slavenhouder te zijn, maar zelfstandige (zoals freelance/ZZP). Het laatste is de natuurlijke toestand van planten, dieren, mensen. Wat daar bovenop zijn gestapeld zijn verzinselen.

  In een koninkrijk is het traditioneel zo geregeld dan alleen een vorst neutraal mag zijn. Als een casino-eigenaar die mensen lekker laat spelen en zich ondertussen naar believen inzet toe-eigent. Edelen zijn in dit systeem meer een soort managers van een casino. Hoewel een vorst meer een houder dan een eigenaar is.

  Tsja… de overlast van traditionele denkwijzen hé? Zit in een erfenis van voorgaande generaties die een ieder met vereende krachten door de strot wordt geduwd.

 7. Voor de wat minder aandachtige lezer; wat als een privilege wordt beschouwd (autonomiteit, gezondheid, zelf-standigheid) is in feite voor een ieder de natuurlijke toestand.

  Conflicten zijn van nature kort en krachtig. Het veroorzaken van chronische spanningsvelden en langslepende conflicten, oftewel aandoeningen en gebreken, lijkt een specialiteit van ‘beschavingen’, omdat ze zonder dat niet gehandhaafd kunnen worden. Dat geeft te denken.

 8. @peter [14]:

  Beste Peter,

  misschien komt jouw reactie mede voort uit jouw felle discussie met Seneca over de vermeende Douma gifgasaanval. Ik wilde daar nog op reageren, maar reacties lijken na de laatste reactie van Seneca geblokkeerd te zijn, vandaar maar hier dan. Graag zou ik willen dat je mee blijft doen in de discussies op deze site. Van verschil van inzicht worden we allemaal scherper, als we maar nota nemen van de feiten en de argumenten van elkaar.

  Waarom zoveel heisa over een onbeduidende aanval met deze keer wellicht gifgas?

  Het aantal slachtoffers dat op afschuwelijke manier in Syrië is verminkt of om het leven is gekomen door (para)militair geweld is een onthutsend veelvoud van de eventueel recent door gifgas omgekomen Douma inwoners. Dat op zich zou al tot denken aanleiding moeten geven over de ware beweegredenen van de extreme aandacht die de westerse massamedia op initiatief van westerse regeringen aan deze laatste slachtoffers van de oorlog, nu in Douma, geven.

  De argumentatie hiervoor is bedenkelijk. Gifgas mag niet, alle andere nog niet verboden wijzen mogen wel. Het lijkt er sterk op dat deze redenering slechts de aandacht moet afleiden van de enorme ellende die de Syrische bevolking is aangedaan door alle partijen, ook de westerse.

  De ratio van een vergeldingsactie ontgaat de nuchtere mens al helemaal. Zo van omdat de Syrische bevolking getroffen is door een laaghartige moordpartij heeft deze bevolking het recht opgebouwd om nogmaals het slachtoffer te worden van geweld.

  Ook de haast waarmee nieuwe slachtoffers werden gemaakt, nog voor op zoek werd gegaan naar de gegevens van de vermeende gifgas aanval, moet toch voor een redelijk onafhankelijk denkend mens een waarschuwing zijn voor het bij de kabaalmakers bestaan van niet genoemde motieven voor hun onevenredige heisa.

  Nico [19] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [20] reageerde op deze reactie.
  peter [23] reageerde op deze reactie.
  peter [34] reageerde op deze reactie.

 9. @anp rebel [18]: Vanaf de zijlijn; schrijfselen en video (youtube) zijn per definitie gebrekkige middelen vanwege een medium wat er tussen geplaatst wordt en ruis niet kan wegnemen.
  Ik stel me zo voor dat betrokkenen uitsluitend via ontmoetingen en open gesprekken relevante feiten in beeld kunnen krijgen. Wat die betrokkenen dan wel moeten willen natuurlijk, anders blijven infecties (met denkwijzen) en ontstekingen (in boosheid, woede) oeverloos doorgaan.

  Het helpt niet echt als de één zich superieur waant over de ander. Da’s een voorbeeld van een infectie die tot een ontstekingsreactie leidt ?

 10. @anp rebel [18]:

  Ik denk, dat je de diverse peters op deze site verward. 😉

  Ik heb Seneca er slechts op gewezen, dat een kwaliteitsjournalist als Fisk ook onderdeel van de propagandaoorlog is. Seneca vindt dat er geen rechtvaardiging voor het Westerse geweld is, omdat de aanleiding gefabriceerd is (net als indertijd in Irak waar ook geen WMDs waren). Ik probeer hem aan het verstand te peuteren dat dit er niet toe doet.

  Het doet niet ter zake of er in de Syrische burgeroorlog en op het politieke wereldtoneel false flag operations zijn en of het internationale recht wordt geschonden en de VN het er niet mee eens is. Zowel de VS als Rusland en China hebben vetorecht in de Veiligheidsraad. Die landen gebruiken hun veto regelmatig om het internationale recht te dwarsbomen als ze er zelf beter van worden.

  Zonder dat WMD verhaal over Irak was er geen internationale coalitie geweest en had Amerika Saddam niet kunnen opruimen. Dáár ging het om. Zij hadden hem er immers zelf neergezet, het was hun verantwoordelijkheid om hem weer te verwijderen.

  In Syrië is het enige dat telt dat Assad verdwijnt. Alles wat daaraan bijdraagt is meegenomen.

  Trump zou de Syriërs juist kunnen helpen. Hij is verkozen omdat hij alle Amerikaanse troepen wilde terugtrekken en zich alleen nog met binnenlandse problemen wilde bezighouden. De Amerikaanse neocons zijn daarin echter niet geïnteresseerd. Zij houden de oorlog in Syrië aan de gang.

  Hun politiek is nooit nog een militaire macht te laten ontstaan die de VS er onder kan krijgen, zoals de SU dat kon tijdens de Koude Oorlog. Maar Rusland en China spelen niet mee. En wanneer China en Japan er genoeg van hebben om de Amerikaanse oorlogen te financieren, door de Amerikaanse staatsschuld en de dollar overeind te houden, dan is het voorgoed afgelopen met de VS.

  Van Houcke en Van Wolferen wijzen hier op. Ze weten van de Syrische burgeroorlog net zo weinig als wij maar Van Wolferen schetst de Amerikaanse neocon achtergrond die hij goed kent en waarom de VS doet wat ze doet en waarom Rusland en China niet aan de leiband van de VS willen lopen, zoals Nederland, maar liever hun eigen weg gaan. Dat is voor VP zeker interessant.

  ======================================

  “De gifgasaanval in Douma heeft NIET plaatsgevonden” – Stan van Houcke en Karel van Wolferen (19 april 2018)
  https://www.youtube.com/watch?v=Dqrrt4_grtU

 11. Tja…beste vrinden , ik had mij plechtig voorgenomen , een lange periode niet meer te reageren op dit forum , ik had het zelfs in mijn domein-blokeerder geplaatst .

  En het is met een item zoals dit , dat ik eraan wordt herinnert waarom dat ook al weer was , men kan glasharde feiten voor de neus van deze roedel plaatsen , en net als een goudvis , weet men na 5 minuten niet meer of men links of rechts in de kom is afgeslagen .

  De GRONDwet regelt TERRITORIALE aangelegenheden , en dus staat er vanaf 1816 ( aanvang koninkrijk ) , dat Nederland in het Koninkrijk der Nederlanden ligt (art.1) , dat wat het RIJK betreft , is geregeld in art.2 , het ligt in Europa , en art. 3 gaat over uw binnengrenzen , en pas art 4. regelt : Allen die zich op het grondgebied van het RIJK bevinden ,hebben gelijk aanspraak op bescherming van persoon en goederen .

  Art. 21 ( regeling Koningshuis ) bepaald : In geen geval ( zelfs geen oorlog ) mag de zetel der regering buiten het RIJK worden verplaatst , en dat is het rijk zoals bedoeld in art.2 ( met wijzigingen inzake het Haags landen oorlogs regelement 1918 ) .

  Wat staat er nu : een ieder die zich in Nederland bevind ……., dan rest ons slechts de vraag ?

  Wie of wat oefent het bevoegd territoriaal gezag uit , waar ligt Nederland , waar is uw parlement , wat viert men eigenlijk op 27 April / 5 mei op de Dam ?

  Vergeet niet dat op 13 mei 1940 , uw bevoegd gezag , zoals vastgelegd in art.43 van het Haags Landen Oorlogsreglement ( 1918 ) , het territorium zoals bepaald in art.1 der Grondwet heeft verlaten , en in een proclamatie in alle kranten heeft laten weten dat de zetel der regering buiten het rijk is verplaatst , met als gevolg het decreet van 29 mei 1940 , waarin alle bevoegdheden van de Koning onder de grondwet naar de Rijkscommissaris zijn overgeheveld , en dat uw KONINKRIJK zoals het zijn aanvang had in 1816 is opgehouden te bestaan.

  U leeft momenteel in een civiel zelfbesturend vehikel , zonder enig territoriaal gezag , zelfs uw leger en politie incl. rechtspraak zijn niet meer dan private rechtspersonen , die opereren op basis van privaat recht , er is geen staat meer , er is geen rijk meer .

  Colijn heeft het gezegd : 13 mei 1940 …..wat hier vandaag is gebeurd , het zal generaties duren voor dat duidelijk is wat daar is gebeurd….en bevalt het ?

  Peter de Jong [24] reageerde op deze reactie.
  mario [31] reageerde op deze reactie.

 12. @peter [13]:
  Ik begrijp het,al heeeeeeeel lang, nouderestnog!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  De besluit vorming dient te veranderen, in overleg met voor en tegen.
  Waar na men goed moet afwegen, in gelijke maten, en er goed naar luisteren, zonder verduisteren van zaken!
  Zodat wij hier in een rechtvaardige, besluit vorming geraken!!!!!!!
  Ten baten van ons allen:

  IN ALLE GE VALLEN!!!!!!!!!!!

  Hoe kunnen wij de Burgers, van dit land, dat proces in gang zetten??

  Dat is dan het eerste: Wat moet plaats vinden.

  Wie= Wat= Waarom=ENZ.ENZ! Waar door start dat??

  @mario [15]:
  ????????????????????????
  Zouden zij in eigen vlees snijden!!!!!!!!!

  peter [25] reageerde op deze reactie.

 13. @anp rebel [18]: huh ..Seneca..discussie zegt mij niks…. mijn reacties zijn er in basis op gebaseerd dat we aan een lintje met de politiek meelopen..En wat betreft Syrië en gas..ik heb daar nog niks over gezegd en dat is maar goed ook, ik heb wat moeite met fascisme ook als die uit de Westerse wereld komt…. Dus wat is je punt anp-Rebel?

 14. @Raimond V. [21]:

  De centrale vraag is altijd: wie heeft het eigendomsrecht? De rechten van de overheid op en binnen een bepaald territorium zijn daarvan afgeleid, omdat de burgers/eigenaren de overheid machtigen in hun naam beleid te voeren.

  In de VS worden er nog wel eens rechtszaken gevoerd omdat de grondwet bewegingsvrijheid van burgers garandeert. Zo zouden de regels omtrent het hebben en gebruiken van een auto (kentekenbewijs, verzekering, rijbewijs) illegaal zijn.

  ===========================

  Do you own your house? – Michael Badnarik on allodial title
  https://www.youtube.com/watch?v=-BU_PqLN-ls

  Peter de Jong [26] reageerde op deze reactie.
  Raimond V. [27] reageerde op deze reactie.

 15. @Peter de Jong [28]:

  Kunt zich eens richten op geschreven zaken , in plaats af te wijken naar het roddel gebied , en inhoudelijk te reageren hetgeen ik stel .

  Nu al weer spijt , ik moet hier inderdaad vandaan blijven .

  En wat betreft de VS….het 14 de amendement , ook wel de emancipatie wet genoemd , om de slaven gelijke rechten net als de blanken te geven , en dat is geschied .

  Ze hebben de blanken nl. slavenrechten gegeven , en daarmee gelijk gemaakt aan de negers , door heel subtiel het woordje Civiel / civiel ( let op de schrijf wijze ) te vervangen door CIVIEL , en daarmee terug zijn gezet , dus de negers zijn geëmancipeerd , dat is net als onze grondwet : in gelijke gevallen , gelijk behandeld , dus Kamerleden zweren of beloven de eed op de GRONDWET en het STATUUT ( bestaat pas per 1954 ) , maar bijv raadsleden alleen op de grondwet , en nieuwe burgers ook ,.

  Noem mij eens een gelijk geval , en wees eens concreet ?

  Peter de Jong [37] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.