Forum voor Democratie wil de linkse partijkliek die in Nederland en Europa de macht heeft weg hebben. Prima. Maar als die wordt vervangen door een rechtse partijkliek, schieten we er niets mee op.   

Forum voor Democratie heeft twee grote idealen: nationalisme en democratische vernieuwing.

Nationalisme vertaalt zich in de wens om niet-westerse immigratie stop te zetten, niet-westerse invloeden in de samenleving terug te dringen (onder andere met een “Wet Bescherming Nederlandse Waarden”) en het “zoveel mogelijk terughalen van de nationale soevereiniteit,” met name door uit de EU te vertrekken.

Democratische vernieuwing (“ons belangrijkste agendapunt”) vertaalt zich in een roep om “meer directe democratie”, zoals bindende referenda en gekozen burgemeesters.

Wat FVD verder ook te zeggen heeft over zorg, onderwijs, justitie, cultuur, milieu en andere onderwerpen, nationalisme en “meer democratie” zijn de kernwaarden van de partij.

FVD gaat ervan uit dat de fundamentele oorzaak van de problemen in onze samenleving gelegen is in de ondermijning van de nationale eenheidsstaat door een niet-democratisch “partijkartel”, dat immigratie aanmoedigt en steeds meer soevereiniteit afstaat aan de EU en andere internationale organisaties. Als we dat tij weten te keren, is het idee, dan komt het weer goed met Nederland.

Misdaadcijfers

Heeft het FVD een punt? Stel dat we vanaf nu:

 • immigratie van niet-westerse personen stopzetten
 • in onderwijs en cultuur de westerse cultuur bevorderen
 • uit de EU stappen en
 • bindende referenda en gekozen burgemeesters invoeren

lossen we daar dan onze problemen mee op?

Voor een deel wel.

Het valt niet te ontkennen dat de voortdurende immigratie een bron is van problemen (druk op de ruimte, de woningmarkt, de sociale voorzieningen, hogere misdaadcijfers). Ook leidt de komst van mensen met een andere culturele en etnische achtergrond in sommige opzichten tot een verwatering van de eigen cultuur, wat door veel Nederlanders (waar ik zelf niet bij hoor) als een bedreiging of verlies wordt ervaren.

Als je ervan uitgaat dat het land Nederland “van de Nederlanders” is, dat wil zeggen, de nazaten van hen die zich hier ooit als eersten vestigden, en die het land hebben opgebouwd, dan hebben die Nederlanders het recht om een samenleving te vormen die zij prettig vinden en de komst van vreemdelingen te beperken. Iedere gemeenschap hoort dat recht te hebben.

Als je geen recht zou hebben om dergelijke grenzen te stellen, en zelf te bepalen wie je wel en niet toelaat tot je gemeenschap, dan zou je door iedere andere groep kunnen worden overlopen en verdrongen. Het feit dat veel gemeenschappen (“minderheden”) in hun eigen landen worden vervolgd en onderdrukt, is zeker onrechtvaardig en betreurenswaardig, maar het is een probleem dat uiteindelijk in die landen zelf moet worden opgelost.

Overigens hebben Nederlanders in het verleden uiteraard in ruime mate de landeigendomsrechten van andere volkeren geschonden. Dat schept op zijn minst verplichtingen ten aanzien van die volkeren. Het zou hypocriet zijn om ons eigen verleden buiten de immigratie-discussie te plaatsen.

Het promoten van “Nederlandse” of “westerse” waarden is weer een ander verhaal. Als een gemeenschap in staat is om fysieke grenzen te stellen aan het aantal nieuwkomers, dan moet je er verder van uitgaan dat die gemeenschap in staat is om op vrijwillige basis, “spontaan”, vorm en inhoud te geven aan zijn waarden. Als waarden van bovenaf worden opgelegd, door een wet, dan zijn het geen waarden, maar onder dwang opgelegde leefregels.

Uittreding uit de EU en de eurozone zou zonder meer een zegen zijn. Het idee dat lidmaatschap van de EU goed zou zijn voor de economie is aantoonbaar onjuist. Als dat zo zou zijn, hoe kan het dat de Oost-Europese lidstaten 15 jaar na hun toetreding nog altijd aan de economische en financiële infusen liggen? Hoe kan het dat het met zoveel EU-landen, zoals Griekenland, Italië, Frankrijk, Spanje en Portugal, economisch zo slecht gaat? En hoe kan het dat landen die niet meedoen aan de euro of de EU (Denemarken, Zweden, Noorwegen, Zwitserland) economisch beter draaien?

De EU is verworden tot een gigantische parasitaire herverdelingsmachine die voor Nederlanders nadelig uitpakt en totaal oncontroleerbaar is. De EU stelt lidstaten in staat om een beroep te doen op de “solidariteit” van de anderen, zonder dat ze verantwoordelijkheid hoeven te nemen voor hun eigen handelen. De ECB steelt ook nog eens ons spaargeld en onze pensioenen door enorme hoeveelheden euro’s uit het niets te scheppen en cadeau te doen aan banken en overheden. Dit is pure diefstal waar alleen een einde aan kan komen als we de EU verlaten.

Conservatief of progressief

Het “terughalen van onze nationale soevereiniteit” en het beperken van immigratie kan dus inderdaad winst opleveren. Maar daarmee zijn nog niet alle problemen opgelost. Het zegt nog helemaal niets over hoe we om moeten gaan met allerlei vraagstukken op het gebied van: zorg, onderwijs, rechtspraak, misdaad, sociale voorzieningen, economie, financiën, milieu, defensie, buitenlands beleid, sociaal beleid, kunst en cultuur.

Het punt is dat nationalisme op zichzelf niks zegt over wat voor soort natiestaat je wilt zijn. Een natiestaat kan socialistisch zijn of liberaal, conservatief of progressief, seculier of religieus, rood, groen of blauw, hij kan hoge belastingen hebben of lage, veel vrijheid van meningsuiting of weinig, voor de NAVO zijn of tegen, veel stikstof toestaan of weinig, enzovoort.

Nationalisme is in die zin een andere grootheid dan socialisme of liberalisme of christen-democratie of andere politieke ideologieën. Die drukken allemaal een visie uit op de politieke inrichting van de samenleving. Het enige dat nationalisme zegt is dat politieke besluitvorming plaats moet vinden op nationaal niveau, of “in het belang van de natie”, maar dat zegt nog niets over wat voor besluiten moeten worden genomen.

Wat in het belang is van “de natie” of “het volk” is niet evident. Vrijheid van meningsuiting? Censuur? Vrijhandel? Protectionisme? Omvangrijke sociale voorzieningen? Spaarzame sociale voorzieningen? Gratis openbaar vervoer? Meer snelwegen?

Voor democratie geldt hetzelfde. Je kunt voorstander zijn van meer directe democratie, bindende referenda en gekozen burgemeesters, maar dat zegt nog niets over hoe je vindt dat mensen moeten stemmen over allerlei kwesties.

Je zou natuurlijk kunnen aanvoeren dat wat de meerderheid wenst of denkt, per definitie goed is. Maar dan ben je een partij zonder eigen standpunten – of met alleen vrijblijvende standpunten. Dan vind je dus ook dat meer immigratie goed is, als de meerderheid dat wenst, of dat meer integratie in de EU prima is zolang de meerderheid dat wil. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van FVD?

Liberaal tintje

Het is electoraal natuurlijk best handig om van nationalisme en directe democratie je belangrijkste agendapunten te maken, want dat biedt de nodige flexibiliteit om bij verkiezingen in te spelen op “wat de mensen willen”. Dat is het aantrekkelijke van “populisme”.

Toch zal ook de democratische nationalist of populist niet kunnen ontkomen aan een visie op wat hij of zij vindt dat de meerderheid zou moeten vinden. Je zult een keer een bepaalde kant uit moeten – linksom, rechtsom, rechtdoor – anders ben je een lege huls.

Natuurlijk snappen ze dit bij FVD ook wel en geven ze dus een bepaalde invulling aan hun democratisch nationalisme. Hoe ziet die eruit? De partij en het partijprogramma hebben zeker een liberaal tintje. FVD keert zich bijvoorbeeld (volgens de website van de partij) tegen “teveel regeltjes voor van alles en nog wat”, vindt dat “het beslag van de overheid op de economie” te groot is geworden en pleit voor “decentralisatie in zorg en onderwijs”. Ze signaleren ook dat “de inkomsten van de overheid jaar in jaar uit groeien” en vinden dat daar “een einde aan moet komen”.

Het blijkt maar weer eens: wij hebben in Nederland, in tegenstelling tot veel andere Europese landen, vrij liberale nationalisten! Gelukkig maar.

Toch is de vraag hoe diep dit liberalisme gaat. Als je de standpunten op de website doorloopt, en luistert naar wat Thierry Baudet te zeggen heeft, dan zie je dat de partij de controle toch vooral centraal bij de staat wil houden – maar dan een staat die door henzelf wordt gerund in plaats van door “links”.

FVD wil bijvoorbeeld “basisonderwijs naar Fins model”, “landelijke, centrale toetsing aan het eind van elke HBO-opleiding”, “meer aandacht voor praktijkles en ambacht in het MBO”, en dergelijke. Met betrekking tot de zorg pleiten ze voor “landelijke inkoop van geneesmiddelen”, gelijkschakeling van “voorwaarden voor thuiszorg, jeugdzorg en ouderenzorg in alle gemeenten”, een einde aan de “wildgroei van polissen”.

Wat FVD niet voorstelt is om zorg en onderwijs te bevrijden van de macht van de staat, en over te laten aan onderwijsgevers en zorgverleners zelf, zonder dat iemand zich er verder mee bemoeit.

FVD wil ook het publieke omroepstelsel overeind houden, maar eist daarbij wel “meer aandacht voor de Nederlandse taal, geschiedenis en cultuur… Meer Nederlandse cultuur op de NPO.” Ze willen dat “we weer van ons land gaan houden en trots zijn op onze gedeelde geschiedenis en toekomst! …. Wij willen al die mooie dingen die het Westen heeft voortgebracht weer onderwijzen, uitdragen en promoten.”

Wat FVD niet wil is dat we alle staatsbemoeienis en alle subsidies afschaffen in de culturele sector, zodat iedereen zelf kan bepalen wat hij wel of niet wil sponsoren. Als het aan FVD ligt, moeten linkse mensen straks belasting gaan betalen voor de verspreiding van rechtse ideeën, in plaats van, zoals nu, andersom.

Linkse mensen

Ondanks wat liberaal aandoende standpunten, vinden ze bij Forum voor Democratie dus niet  dat de macht van de overheid drastisch moet worden teruggedrongen. Ze vinden vooral dat de overheid in handen moet komen van rechtse bestuurders in plaats van linkse.

Het zit er dus in dat met FVD aan de macht de linkse regentenkliek zal worden vervangen door een rechtse. Dat linkse hobby’s, zoals milieu, cultuursubsidies, ontwikkelingshulp, EU-projecten, worden vervangen door rechtse, zoals defensie, politie, landbouw en subsidies voor nationalistische cultuuruitingen. Een kleinere overheid en een liberale economie kun je dan wel vergeten.

Uiteraard gaat FVD er vanuit dat rechtse bestuurders het “beter” zullen doen dan linkse. Dat ze minder corrupt zijn, efficiënter, goede besluiten zullen nemen die in het belang zijn van de burgers, minder onzinnige regels zullen uitvaardigen.

Maar die kans lijkt me klein. Of een staat nu links of rechts is – hij zal altijd bureaucratisch zijn. Zo werkt de staat nu eenmaal.

Wat FVD negeert is dat de problemen die we hebben niet zozeer worden veroorzaakt doordat slechte linkse mensen de macht hebben, maar doordat de staat als zodanig teveel macht heeft.

Het is die macht die ervoor zorgt dat zorg, onderwijs, politie en justitie ten onder gaan aan bureaucratie, dat onze pensioenen worden uitgehold, dat ons geld voortdurend minder waard wordt, dat er corrupte elites zijn ontstaan – in cultuur, media, ontwikkelingshulp, milieu, wetenschap, financiën, het bankwezen, de industrie, de overheid – die profiteren van gunstige wetten, regels en subsidies.

Om die problemen te lijf te gaan is meer nodig dan het bevorderen van nationale soevereiniteit en directe democratie. Wat moet gebeuren is het herstellen van individuele soevereiniteit. We hebben niet meer democratie nodig, maar meer daadwerkelijke zeggenschap over ons eigen leven.

Nationale trots

FVD wil “al die mooie dingen die het Westen heeft voortgebracht weer onderwijzen, uitdragen en promoten.”

Goed plan. Maar wat zijn al die “mooie dingen”?

“Het westen” heeft het communisme voortgebracht, het socialisme, het nazisme, het fascisme, het kolonialisme. Zijn dat mooie dingen?

Zo niet, wat dan wel? Nationale trots? Is dat uniek aan “het westen”?

Volgens mij is het werkelijk unieke aan “het westen” – dat wat het westen het westen maakt – en waar FVD weinig woorden aan vuil maakt – het idee van individuele vrijheid en individuele rechten, inclusief het recht op particulier eigendom.

In Europa is het idee geboren (wellicht mede dankzij het Christendom, dat is een discussie voor een ander moment) dat ieder individu gelijkwaardig is, en vrij hoort te zijn om zijn of haar eigen leven te leiden en recht heeft op de vruchten van zijn of haar arbeid. Liberalisme, in de klassieke zin van het woord.

Dat liberalisme is bepaald niet consequent in de praktijk gebracht, maar daar waar het enigszins wortel schoot, zoals in Nederland, heeft het geleid tot een geest van onafhankelijkheid en ondernemerschap, het ontstaan van burgerschap, een kennisrevolutie, een Industriële Revolutie. Dit heeft ervoor gezorgd dat “het westen” de wereld wist te transformeren.

Het is dat deel van de westerse “traditie” waar onze welvaart en vrijheid op rust – en de welvaart en vrijheid in de rest van de wereld, want liberalisme kan overal opbloeien, dat heeft niets met ras of cultuur te maken.

Het is deze liberale traditie die nu wordt bedreigd – door allerlei vormen van socialisme, cultuurmarxisme, fascisme, fascistisch nationalisme, godsdienstfanatisme en ordinaire machtswellust. Het is deze bedreiging die we moeten bestrijden.

Als de natiestaat van het FVD dat gevecht wil aangaan, voor individuele vrijheid, dan teken ik daar voor. Maar ik zie het nog niet gebeuren.

19 REACTIES

 1. Dat is nu net het probleem, “Het feit dat veel gemeenschappen (“minderheden”) in hun eigen landen worden vervolgd en onderdrukt, is zeker onrechtvaardig en betreurenswaardig,” Als het echt vluchtelingen waren werden ze met open armen ontvangen maar helaas is ruim 90% dat niet, dat zijn economische vluchtelingen en gezochte misdadigers. Verder zijn er veel allahoe hakbar roepers die insteken op Hollandse mensen, ze kosten klauwen met geld waardoor het land onzer voorvaderen straks onleefbaar is geworden voor onze kinderen en kleinkinderen.
  Weet je wie er onderdrukt worden? Wijzelf, kijk hier eens naar https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2447742/Honderden-boeren-moeten-sympathieke-actie-in-Marienvelde-beeindigen onze boeren willen een actie voeren, terecht wat moeten ze anders nog? Gebruiken geen geweld zoals die “vluchtelingen” wel doen en de boeren houden zich aan de regels van 1,5 meter (hoe belachelijk het ook is) maar dan de burgemeester met de uitvoerende macht, magge niet magge niet, ik geef een boete hoor als je niet weg gaat, anders komt de ME wel even langs, daarom is een wissel van de macht in de politiek noodzaak, er moet een keer iets veranderen wat de gevolgen ook zullen zijn. Dit kan zo niet langer, zou het niet prettig zijn om weer eens tijdje te kunnen leven zonder constante zorgen en pijn in je maag of je de huur nog wel kunt betalen of dat je leest hoe er miljarden met honderden tegelijk weggegooid worden terwijl we elk jaar weer moeten bezuinigen en onze bejaarden de pest kunnen krijgen? Hoe we geterroriseerd worden door klimaatgekken met al die maatregelen die ons leven naar de donder helpen, de complete waanzin. Natuurlijk is de Fvd of Pvv geen oplossing, maar dan gebeurt er een keer wat, een flinke opschudding, even chaos en daarna hopelijk weer even normaal, gezond verstand.

  • volgens mij schrijf ik dat we immigratie moeten beperken, ja, dat we daar ook het recht toe hebben
   misschien een keer een referendum over hoeveel mensen er in Nederland maximaal zouden mogen wonen? dan weet iedereen waar hij aan toe is

   • Ja dat heb ik gelezen, ik dacht ik vul het even aan middels de nadelen van ongecontroleerde migratie omdat alles wat binnenkomt direct statushouder wordt met recht op een uitkering een huis en meubels, wat ook weer steekt bij de werkende mens.

 2. Ik zie het ook niet gebeuren. Toen het FVD klein was toen waren er (leken er zijn) wat ambities om er een vrijer land van te maken. Maar toen de Boreale Gek in de gaten kreeg dat hij populair was kreeg hij het al snel hoog in zijn onzekere bolletje.

  Daarom ben ik blij dat wij in tijden van het China Virus een nep-liberaal als Rutte hebben die de boel ‘leidt’ en niet de eerder genoemde “pilsbieren” consument die, als ik het zo inschat, een heel autoritair baasje is.

  • Met de Pvv hetzelfde Niko, met woorden zijn ze goed maar daden zijn er niet, willen ze ook niet, gewoon om het volk het idee te geven dat “ze” er mee bezig zijn, gecontroleerde oppositie dus, allemaal behorend tot hetzelfde clubje.

   • Klopt Willem, maar met het verschil dat toen Wilders voor zichzelf begon, rond 2005 ergens, hij aardig wat (klassiek-) liberale standpunten had. Deze werden zonder probleem omgeruild voor een sociaaldemocratische agenda toen bleek dat zijn kiezers toch liever een nieuwe Drees hadden dan een nieuwe Thorbecke.

    Nu hebben ze geen van beide gekregen en hoopt een deel van Wilders’ achterban dat deze keer De Uil van Minerva ze naar het beloofde land kan brengen.

   • Tja men moet schijnbaar op iets kunnen hopen, zo slecht hebben we het (nog) niet natuurlijk maar we kunnen van alles verwachten. De uil van minerva, was Moloch ook niet toevallig een uil? Meneer de Uil was de enige wijze uil, wat hebben mensen aan die ballen taal. Heel vervelende types, heb vroeger toen ik nog uitsmijter was een aantal van die studentenfeesten moeten beveiligen, wat een enge sukkels waren dat, hele discussies aangaan en steeds de politie bellen als ze hun zin niet kregen, teveel zuipen dan kotsen en pissen waar ze stonden, nee ben geen fan.

 3. Long read, heb ik overgeslagen.
  FVD heeft vorig jaar een motie gesteund om extra JSF’s aan te schaffen.
  Wat mij betreft hebben ze daarmee aangetoond controlled opposition te zijn.

  Okay, je wilt uit de EU, en dan?
  Nummer 1 van hun programma zou moeten zijn : “BAAS OVER ONS EIGEN GELD”
  Maar daarmee tekenen ze gelijk hun eigen doodvonnis. Letterlijk. En dat weten ze.

   • @ Braafste Jongetje, Piet12345 heeft het artikel wel gelezen en komt tot dezelfde conclusie als ik. Geef je op hem ook commentaar?
    Voor mij is de tijd van correct zijn, vierkante millimeter lezen en ouwehoeren, compromissen voorbij.
    Er is de laatste decennia genoeg kennis opgedaan om voor veel zaken tot een conclusie te komen.
    Wilders heeft te lang in Israel gezeten en is geen ledenpartij, dus controlled opposition.
    FVD heeft al snel zijn loyaliteit uitgesproken voor Israel, en heeft het eigen muntstelsel niet als speerpunt, dus controlled opposition.

 4. Goed stuk Karel, de oplossing ligt inderdaad niet in andere partijen en/of meer staat. Maar volgens mijn bescheiden mening zal eerst het monetaire stelsel op de schop moeten, dit is de grootste vijand van het individu.

 5. Terecht kritisch artikel, maar helaas is de focus alleen op economie. Wat is het grote plan van FVD? En : wat is uw grote plan, lezer? Hebben we in de gaten welke keuzes en uitdagingen voor ons staan? Wat is uw einddoel? Wat is nodig omdat te bereiken in het licht van aanstaande keuzes en uitdagingen?

  Sommige simpele ideologieen zijn daar heel concreet over, mede daarom gevaarlijk. Duidelijk is te zien dat de massa daar niet veel tegen in brengt, zie islam, klimaatfacisme (zie kritische documentaire van Michael Moore, lijkt het licht gezien te hebben…) en eu. Die (lobby-)ideologieen zijn niet te stoppen, mensen willen geen feiten, maar meningen die de boot niet laten omslaan. Dat is meestal echter geen probleem als je kan zwemmen.

  Is er een libertarisch geluid dat niet alleen maar stoelt op economische doelen, maar op ideeen over alle aanstaande keuzes en uitdagingen?

 6. Hierbij enkele observaties die ik graag met u deel, omwille van begrip en leesbaarheid.

  Naar mijn mening gaat u (evenmin als het FvD) niet terug naar de kern van de zaak, namelijk het gecorrumpeerde bestuursmodel van de natiestaat. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat het FvD de zoveelste platvloerse machtspartij is.

  Uw redenatie betreffende de paragraaf ‘misdaadcijfers’ zou duidelijker zijn met de kernbegrippen zoals homogeniteit versus heterogeniteit (van de samenleving).

  Wat betreft de paragraaf ‘conservatief of progressief’ kan toepassing van de begrippen ‘overheidsrol’ en ‘overheidstaken’ meer duidelijkheid brengen.

  Het is me ook in andere artikelen van u opgevallen dat u het begrip ‘staat’ ten onrechte gebruikt. De staat is een stuk grond met grenzen en een volk dat wordt bestuurd door een overheid. Terwijl u verwijst naar een ‘overheid’.

  Het is niet mijn bedoeling om u te bekritiseren, daar uw inbreng immer relevant is en tot nadenken stemt. Daarom langs deze weg eveneens mijn dank voor uw inzet en bijdrage.

 7. Prachtig dat verhaal van FvD. Maar nu de praktijk. Nog meer dan Rutte en zijn globalistische kliek, beschermt FvD op dit moment de burger op geen enkele manier. Ipv zich heftig te verzetten tegen die onzinnige lockdown wilde FvD veel verder. Alle inspanningen zouden er nu op gericht moeten zijn om mensen weer in vrijheid te laten leven. Dus weg met de lock down en fel protest tegen de Noodwet. Helaas ook FvD doet dat niet en heeft de burger dus verraden en in de steek gelaten. Oorzaak? Je kosten wat kost afzetten willen tegen Rutte zonder naar de feiten te kijken en een veel te groot ego bij Baudet. FvD is naar mijn mening volledig door het ijs gezakt.

 8. Politiek en het politieke bestel is lang geleden overleden. Om daar energie in te steken is overbodig. De huidige COVID 1984 maatregelen zijn er op gericht om het failliete systeem overeind te houden, desnoods met opoffering van de private sector. Het zal vergeefs zijn want de enige constante is verandering. Vergaande decentralisatie is de weg voorwaarts. Technologisch en qua vrijheid en economische vooruitgang/verbetering een kwantumsprong na dit achterhaalde en versteende politieke systeem.

  • Ik kan me vinden in de gedachte dat de bewapende mannen daar aanwezig waren om de protesteerders te beschermen tegen eventueel gewapend politieoptreden; om te zorgen voor een ‘level playing field’, zeg maar.

   Zo’n second amendment versterkt de eigen positie aanzienlijk.

 9. Belangrijke denkfout in dit artikel die het al dan niet voormalige links autoritaire gedachtengoed verraad van veel libertariers:

  “Overigens hebben Nederlanders in het verleden uiteraard in ruime mate de landeigendomsrechten van andere volkeren geschonden. Dat schept op zijn minst verplichtingen ten aanzien van die volkeren. Het zou hypocriet zijn om ons eigen verleden buiten de immigratie-discussie te plaatsen.”

  Heb jij landeigendomsrechten van volkeren geschonden, of ken je iemand die dat gedaan heeft? Waar en wanneer is dat gebeurt? Individuen die dat misschien gedaan hebben, zijn reeds generaties lang dood. Individuen die nu leven, zijn hier niet aansprakelijk voor.

  De contradictie is dat je op zijn minst een sterke autoritaire linkse overheid nodig hebt om die “verplichtingen” af te dwingen. Of wordt het een uitzondering, geen overheidsinmenging m.u.v. “verplichtingen” voor dingen die voorgaande generaties gedaan zouden hebben?
  Ik hoop dat iedereen ziet dat dit gewoon herstelbetalingen en/of UBI in verbloemende taal is.

 10. De auteur stelt in de titel van zijn stuk de vraag “Waarheen, Forum voor Democratie”? Het antwoord hierop is ondubbelzinnig; naar een kiestelsel met districten! Een directe democratie laat namelijk geen ruimte.

  Argumentatie: bij een staatsvorm hoort een bestuursvorm. De invulling van een bestuursvorm hoeft niet beperkt te blijven tot een democratie. Een aristocratie is eveneens een bestuurlijke mogelijkheid.

  Welnu, in naam hebben we in Nederland een democratische bestuursvorm (bottom-up). In werkelijkheid hebben we te maken met een aristocratische beztuursvorm (top-down). Voor alle duidelijkheid, de huidige bestuursvorm van vertegenwoordigende democratie – benoemingen, topdown en overlopen van parlement naar regering – is niets anders dan een aristocratische bestuursvorm.

  De naam ontleed; het Forum voor Democratie is in werkelijkheid het Forum voor Bestuursvorm. Indien zij pleit voor democratie dan dient haar focus te liggen op een bottom-up grassroute districtenstelsel als kiesstelsel.

  Zo eenvoudig is het. Nomen est omen.

  Noot: bij een bestuursmodel van een natiestaat is het eveneens van belang om de invulling van de kernfuncties zoals ‘overheidsrol’ en ‘overheidstaken’ te bekijken en ervoor te zorgen dat deze twee zaken coherente zijn. Vooralsnog; laat veel te wensen over.

  En dan nu de uitsmijter: staatsvorm, bestuursvorm, overheidsrol en overheidstaken zijn niet democratisch (door het volk) bepaald !! Het bestuursmodel van de Nederlandse rechtstaat is prutswerk. En hiermee zullen we het moeten doen.

Comments are closed.