De hernieuwde corona-dwangmaatregelen zijn bewezen ineffectief en schadelijk, toch gaan ze ermee door. Dat betekent dat we definitief in een dictatuur zijn beland.

Het meest bijzondere aan de maatregelen van de tweede lockdown (in een Kamerbrief van 12 oktober wordt al gesproken van een “derde golf” die in januari 2021 begint) is dat niemand in regering of parlement (op een enkele uitzondering na) zich lijkt af te vragen of de maatregelen überhaupt werken. Zou het kunnen dat onze leiders dat niet belangrijk vinden omdat het ze om iets anders te doen is?

Ik heb het dan even niet over de vraag of er eigenlijk wel een tweede golf is. Als ik naar de weekcijfers van het RIVM kijk, kan ik met geen mogelijkheid een golf ontdekken in IC-opnames of overledenen – alleen in “besmettingen”.

Ik heb het ook even niet over de algemene effectiviteit van lockdowns (uit allerlei onderzoek blijkt dat er geen relatie is tussen de mate van lockdown in een land en de sterftecijfers) of over de draconische kosten van lockdowns (volgens een persbericht van de Wereldbank worden 150 miljoen mensen gedoemd tot extreme armoede, en zelfs de WHO heeft alarm geslagen over de gevolgen van de lockdowns en raadt ze af als “primaire maatregel”).

Dit zijn allemaal al voldoende redenen om de nieuwe maatregelen – die ongekende beperkingen opleggen aan de vrijheden van Nederlandse burgers – af te wijzen. Waar ik het nu over heb is gewoon de vraag of maatregelen zoals het verbieden van sportwedstrijden, het sluiten van horecazaken, het verbieden van familiebijeenkomsten, enig effect hebben op de verspreiding van dit overigens niet zo gevaarlijke virus, dat echt een sterftecijfer heeft dat vergelijkbaar is met een stevige griep.

Emeritus-hoogleraar klinische immunologie Pierre Capel laat in dit You Tube filmpje zien dat het opengaan van 47.600 pubs in het Verenigd Koninkrijk begin juli leidde tot naar schatting 618,8 miljoen “foute contacten” (geen mondkapjes, geen afstand, slechte ventilatie), en dat dit geen enkel effect had op het aantal corona-slachtoffers.

“De maatregelen handen wassen, desinfecteren, afstand houden, géén handen schudden en niet knuffelen zijn dan ook niet of nauwelijks effectief, wanneer je … griepvirussen of corona aan wilt pakken.” Emeritus-hoogleraar Menno Jan Bouma

Over het effect van sportwedstrijden op corona-slachtoffers kan ik nergens iets vinden. Volgens het RIVM zijn er in de meest recente week (6-13 oktober) 273 meldingen binnengekomen van “besmettingen” bij alle “vrijetijdsbesteding” in Nederland. Dat is blijkbaar de grond waarop het Nederlandse volk nu wordt verboden om gezamenlijk sport te bedrijven, een activiteit die toch wezenlijk bijdraagt aan de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid, zou je zeggen.

Zorg goed voor je oma

En dan de 1,5 meter en de mondkapjes? In een fascinerend diepte-interview gepubliceerd op Oost-Online, een website met nieuws uit Amsterdam-Oost, vertelt arts, epidemioloog en emeritus-hoogleraar Menno Jan Bouma, die zijn leven wijdde aan onderzoek naar de ecologie en verspreiding van virussen, uitgebreid hoe corona-virussen zich verspreiden. In een notendop: dat gebeurt, zoals Maurice de Hond al lang betoogt, door aerosolen, minuscuul kleine druppels (denk ruwweg aan een-honderdste van een menselijke haar – de virusdeeltjes zelf zijn nog weer tien keer zo klein) die zich op behoorlijke afstanden door de lucht verspreiden (vooral droge lucht).

En dat betekent, zoals Bouma zegt: “De maatregelen handen wassen, desinfecteren, afstand houden, géén handen schudden en niet knuffelen zijn dan ook niet of nauwelijks effectief, wanneer je … griepvirussen of corona aan wilt pakken.”

Houdt dit in dat we nu bang moeten worden voor virusdeeltjes die zomaar bij ons naar binnen kunnen vliegen? Nee, zo werkt het niet. Je moet echt wel je best doen, zegt Bouma, om een virus bij iemand naar binnen te krijgen. Iemand passeren of naast iemand zitten is daarvoor niet genoeg. In de buitenlucht is er geen kans op besmetting.

Bouma stelt ook dat de focus op besmettingen via PCR-tests misleidend is. Hij spreekt liever van “kennismakingen” met het virus dan besmettingen en breekt daarbij een lans voor groepsimmuniteit:

“Mensen die het virus hebben leren kennen en staande hebben weten te houden bij de voordeur, functioneren als een soort ‘levend schild’ voor alle kwetsbaren in onze samenleving. Ik praat hier over de befaamde ‘groepsimmuniteit’. Je hebt als gemeenschap even de tijd nodig om groepsimmuniteit op te bouwen. Jonge, vitale mensen hebben in de regel niet of nauwelijks last van corona. Het blijft bij hen vrijwel altijd bij een beetje snotteren. In Nederland is het gevoel voor saamhorigheid groot, en de zorg om ouderen is prachtig. Een mooie daarbij passende leus zou kunnen zijn: ‘Zorg goed voor je oma: zorg dat je corona hebt gehad.’ Hoe meer jonge, vitale mensen kennis hebben gemaakt met het coronavirus en het virus staande hebben gehouden bij de voordeur, oftewel: immuun zijn geworden voor corona, hoe gunstiger dat is voor onze medemensen met een zeer zwakke afweer.”

In Zweden is dit het beleid dat wordt gevolgd. Daar gaat het leven door, wordt de maatschappij niet ontwricht, worden de vrijheden van burgers niet of nauwelijks ingeperkt, en wijkt het aantal corona-slachtoffers niet af van dat in andere landen zoals in Nederland waar dat allemaal wel gebeurt. Dit is allemaal al lang bekend natuurlijk. Waarom gebeurt er niets mee? 

Handen wassen

De mondkapjes dan? Kunnen die ons redden? Het korte antwoord: nee.

Naar de effectiviteit van mondmaskers is heel veel onderzoek gedaan. In een uitgebreid overzicht op de website van de Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) wordt het belangrijkste onderzoek besproken.

Kort samengevat komt het erop neer dat de meeste maskers niets uitrichten tegen coronavirus-overdracht, simpelweg omdat ze de miniscule virusdeeltjes niet tegenhouden. Dit geldt ook voor chirurgische maskers, die sowieso niet bedoeld zijn om virale overdracht tegen te gaan.

De enige uitzondering zijn zogeheten NH95-maskers, waarvan wel enige beschermende werking is aangetoond, maar alleen bij de ontvanger – niet bij de zender. Een N95-masker filtert namelijk niet de uitgeademde lucht. Er is dus geen enkele reden om mondkapjes verplicht voor te schrijven. Je zou hooguit N95-maskers kunnen aanbevelen voor kwetsbare mensen die daarvoor willen kiezen.

“Zorg goed voor je oma: zorg dat je corona hebt gehad. Hoe meer jonge, vitale mensen … immuun zijn geworden voor corona, hoe gunstiger dat is voor onze medemensen met een zeer zwakke afweer.” Emeritus-hoogleraar Menno Jan Bouma

Die resultaten van N95-maskers zijn er overigens alleen bij correct gebruik (handen wassen, zorgen dat het masker exact past, eenmalig gebruik), waarvan in de praktijk zelden of nooit sprake is. Mondmaskers hebben bovendien allerlei schadelijke effecten. Juist de N95-maskers zijn het schadelijkst, omdat ze het beste filteren. In een studie van Stanford werd 5-20% lagere zuurstofinname gemeten – levensgevaarlijk voor mensen met luchtwegproblemen. In diverse studies werd mondkapjesdracht geassocieerd met hoofdpijn.

Voor alle duidelijkheid: in de meeste situaties is sowieso geen sprake van virale overdracht en mensen zonder coronasymptomen zijn ook niet besmettelijk, dus voor een algemene mondkapjesplicht is geen enkele rechtvaardiging.

Etna

Hoe kan het dat autoriteiten in de hele wereld toch op grote schaal mondkapjes verplicht stellen? Ik heb net een weekje vakantie gehad in Italië – daar zijn mondkapjes buiten op straat verplicht. Je ziet spelende kinderen op straat met mondkapjes op. Je ziet mensen alleen in de auto zitten – zelfs de Etna beklimmen – met een mondkapje op. Die kant gaat het in Nederland ook langzaam op: vandaag zag ik zeker vier jongeren voorbij fietsen met mondkapjes op. Zouden ze echt denken dat ze hiermee besmettingen van anderen of zichzelf voorkomen?

Ja, er zijn in de afgelopen tijd wat studies uitgekomen met positieve resultaten voor mondkapjes, zo meldt het overzicht van de AAPS – toevallig of niet allemaal recente studies. De auteur van het overzichtsartikel gelooft er niet erg in: het zijn veelal slecht uitgevoerde modelstudies die uitgaan van ideale omstandigheden en niet corrigeren voor andere factoren.

Tot voor kort waren alle gezondheidsautoriteiten – zoals de WHO, de CDC in de Verenigde Staten, het RIVM, het Amerikaanse National Center for Immunization and Respiratory Diseases – het er dan ook over eens dat mondkapjes niet moeten worden voorgeschreven aan de bevolking bij epidemieën. De WHO liet op 6 april nog weten geen mondkapjes te adviseren, maar op 5 juni 2020 maakte deze instelling opeens een draai en kwam met een advies waarin het publiek – met name mensen boven de 60 met onderliggende ziekten – werd geadviseerd om een “drielaags mondmasker” te dragen in situaties “waarin het niet mogelijk is om voldoende afstand tot elkaar te bewaren”.  Daarbij gaf de WHO overigens toe dat dit advies niet werd ondersteund door gerandomiseerde, gecontroleerde experimenten.

Ook het CDC, dat op 5 maart 2019 nog had gemeld dat mondmaskers niet worden aanbevolen bij griepepidemieën, kwam op 7 augustus 2020 met een advies om ze toch te dragen in “public settings”, hoewel er in de stand van de wetenschap niets was veranderd.

Gemeenschapszin

Ook in Nederland grijpt de mondkapjesplicht om zich heen, ondanks dat het RIVM er niet op zit te wachten. Menig burgemeester en vrijwel de voltallige media, de progressieve media voorop, zet alles op alles om de bevolking te muilkorven. Zelfs onze middelbare scholieren, die, zoals professor Bouma zegt, vrij moeten kunnen ademen én moeten zorgen voor groepsimmuniteit, zijn inmiddels onderworpen aan deze verregaande dwangmaatregel.

“Het publiek aanmoedigen om zelf mondmaskers te maken bevordert individuele ondernemingszin en gemeenschapszin” WHO

De redenen voor het mondkapjes-offensief lijken vooral sociaal en psychologisch van aard te zijn. Het document van de WHO van 8 juni biedt daarvoor een interessant inkijkje. De WHO heeft het daarin onder meer over “de voordelen van het gebruik van maskers door gezonde (!) mensen in het algemene publiek”.

Tot die voordelen behoren:

 • “minder … stigmatisering van individuen die maskers dragen om besmetting van anderen te voorkomen”
 • “mensen het gevoel geven dat ze een rol kunnen spelen in het stoppen van de verspreiding van het virus”
 • “mensen eraan herinneren dat ze andere maatregelen moeten opvolgen, zoals handen wassen en neus en mond niet aanraken”
 • “het publiek aanmoedigen om zelf mondmaskers te maken bevordert individuele ondernemingszin en gemeenschapszin”
 • “de productie van niet-medische maskers kan een bron van inkomsten zijn voor mensen binnen een gemeenschap die dit kunnen”
 • “stoffen mondmaskers kunnen ook een vorm zijn van culturele expressie, die het publiek aanmoedigt om beschermingsmaatregelen te accepteren”
 • “het veilige hergebruik van stoffen maskers leidt tot lagere kosten en afval en draagt bij aan duurzaamheid”

Hier komt een aap uit een mouw: een mondkapjesplicht voor gezonde personen wordt aanbevolen als een soort van communistische plicht naar de gemeenschap. Hier lijkt sprake van een Globalistische Culturele Revolutie die de mensheid in een keurslijf wil stoppen.

De Nederlandse regering gaat hier, in tegenstelling tot een land als Zweden, in mee. Combineer de mondkapjesplicht met avondklok, verbod op uitgaan en feesten, alcoholverbod, verplicht afstand houden, vaccinatiedruk, volg-apps, online hoger onderwijs, groepsportverbod, quarantaine-dreiging, reisverboden, verbod op familiebijeenkomsten en kerkvieringen en je kunt moeilijk aan de conclusie ontsnappen dat de tweede lockdown weinig te maken heeft met de bestrijding van een medisch probleem en veel meer met een ongekend sociaal experiment.

25 REACTIES

 1. Goed stuk, thanks. We zitten in een cirkel redenatie met vooralsnog geen uitweg. De genomen maatregelen staan vol met absurditeiten en het is nog nauwelijks te geloven dat het om onze gezondheid gaat, dan moet je wel heel naïef zijn.

  De zogenaamde leiders zullen alleen voorwaarts bewegen, nog absurdere en strengere maatregelen nemen, want de nevenschade is inmiddels zo groot dat toegeven dat ze het fout hebben ingeschat betekend dat ze gelyncht gaan worden, mogelijk letterlijk. Als je het nieuws in Australië en NZ volgt weet je wat de volgende stappen hier zullen zijn; het gaat nu louter om macht en controle.

  Het wordt hoognodig tijd dat we het belachelijke geloof in een externe autoriteit achter ons laten en zelf verantwoordelijkheid gaan nemen in plaats van een klein groepje van mensen alle macht te geven en vervolgens verwachten dat ze gaan doen wat we willen. Graag ook het monetair stelsel op de schop gooien zodat het niet meer mogelijk is dat enkele bedrijven de gehele wereld kunnen runnen. I have a dream

 2. In de bijgevoegde PDF van het RIVM zie ik op de allerlaatste pagina een grafiekje met het totaal aantal opgenomen IC patiënten waarop je inderdaad een kleine tweede golf kunt zien. Wat ik overigens mis in dit uitstekende overzicht is het falen om diezelfde IC-capaciteit op te schalen. Het gaat immers allemaal om de IC-capaciteit en aanpalende zorgstructuren die toch wel erg snel overbelast dreigen te raken. Vriend en vijand zijn het er over eens dat je een virus niet kunt stoppen. Het doel van de excercitie is het tempo van verspreiding afzwakken, zodat de eerder genoemde IC-capaciteit het allemaal nog aankan. Wanneer nu blijkt dat de maatregelen niet werken – en dat verklaart waarom er nauwelijks verschillen zijn in de verschillende lockdown scenario’s – of dat de verkeerde maatregelen worden genomen, Maurice de Hond beweert dat het vooral superspreiders zijn die je moet aanpakken naast goed ventileren. Maar goed, als een paal boven water staat de constatering dat we weer met een ouderwets staaltje staatsfalen te maken hebben, zeker wanneer de IC-capaciteit recent is afgeschaald om de kosten te drukken. Vervolgens hobbelen politici gedachtenloos achter wereldvreemde academici aan die nog steeds niet begrijpen dat het een aerosole verspreiding betreft (Als het een aerosol zou zijn dan zouden we een R0 van minimaal 4 hebben, wat er niet is, dus geen aerosol). Ja, de technocratie vol in actie. Het begint steeds duidelijker te worden dat het concept van besturen en bestuurd worden haar houdbaarheidsdatum nadert.

  • 2 decennia geleden is onze overheid begonnen om het aantal ziekenhuis- en IC- bedden drastisch af te schalen omdat de gezondheidszorg anders onbetaalbaar zou worden. Die onbetaalbaarheid zat hem echter vooral in de ingevoerde marktwerking plus het almaar toevoegen van nieuwe grillen aan de basiszorg.
   De marktwerking leidde vooral tot kostenverhogingen omdat de kosten van het hele controlemechanisme van de overheid naar de verzekeraars verschoof en verzekeraars moeten nou eenmaal winst maken; nou dat deden ze.
   Dit is de onderliggende oorzaak van de huidige onmogelijkheid om corona aan te pakken: onvoldoende bedden en personeel door het voorgaande wanbeleid van de overheid. En daarom vlucht die overheid nu in het opleggen van allerlei twijfelachtige maatregelen en het doorschuiven van de schuldvraag naar de gewone burger.
   De burger zou eens het idee krijgen dat de overheid niet weet wat ze doet, toch?

   • Beste Ciao Bella, voor kritiek op marktwerking ben je hier op de verkeerde website. Wij zijn allemaal dol op de vrij markt: hoe vrijer, hoe beter. Het probleem lijkt te zijn dat er helemaal geen vrije markt is wanneer de overheid dicteert wat er wel en niet in het basispakket moet zitten.

   • @Ciao Bella Er is geen marktwerking in de zorg. Alles is gereguleerd. Marktwerking is wel tot op zekere hoogte aanwezig bij opticiens en je ziet dat je daar grote keuze hebt, je hebt hele dure brillen en erg goedkope brillen. De prijs van brillen is de afgelopen decennia niet gestegen, eerder gedaald. Het vrijgeven van de telefoniemarkt is een succes. Maar de zorgmarkt is dat niet, er vind daar een vorm van communistische capaciteitsplanning plaats. In een vrije markt bepalen de marktpartijen het aantal IC bedden

   • Op allerlei gebieden kan vrije marktwerking wel. In de gezondheidszorg niet.

    Goede gezondheidszorg is een burgerrecht in dit land en kan daarom niet aan de vrije markt worden overgelaten want dan krijg je dit soort excessen. Ziek worden is vrijwel nooit een keuze; het overkomt je.
    De huidige handel in gezondheid door verzekeringen is immoreel, asociaal en niets meer dan geld verdienen over de rug van patiënten.

   • Beste Ciao Bella ***Goede gezondheidszorg is een burgerrecht in dit land en kan daarom niet aan de vrije markt worden overgelaten want dan krijg je dit soort excessen*** Het punt is dat dit geen vrije markt is. Je denkt dat er concurrentie is omdat er een paar zorgverzekeraars zijn. Waar je uit kan kiezen. Maar dat is geen vrije markt. Als er een vrije markt was zouden de prijzen minder hoog zijn en zouden er geen wachtlijsten meer zijn. Je zou ook als klant behandeld worden. Als je met een huisdier bij de dierenarts komt wordt je veel vriendelijker behandeld dan als je zelf bij de dokterspost komt. Gewoon omdat dierenartsen meer concurrentie ondervinden. Concurrentie is in NL in de zorgketen uitgebannen.

   • @ Ciao Bella. Ik verklaar het hebben van een Porsche tot burgerrecht. Een blauwe graag, volgende week afleveren is ok. Als een recht inhoudt dat iemand anders met geweld (aka belastingen) er voor op moet draaien is het geen recht. je hebt het recht om met rust gelaten te worden (zo ook diegenen die je wilt dwingen om mee te betalen aan allerlei rechten die je tot burgerrecht verklaart) en je hebt het recht op de integriteit van je lichaam en je eigendommen. Thats it. Je mag je verzekeren, of niet. Vrije keuze, eigen verantwoordelijkheid, niet afwentelen op anderen ajb.

   • @Hijseenberg

    Als de zogenaamde ‘vluchtelingen’ recht hebben op een gratis huis, gratis pepernoot dure telefoon Afrika home apparaat + abbo, gratis uitkering en gratis boodschappen, gratis ziektekostenverzekering, zeg gerust the whole shebang voor nop, gebakken en gebraden voorgezet krijgen, dan zou een gratis Porsche daar niet bij misstaan, zelfs gerechtvaardigd zijn.

 3. Dit is een kunstmatige epidemie. Daarom noemen mensen het een Plandemie. Het doel is om mensen strikte beperkingen op te leggen die ze normaal niet zouden accepteren. Daaruit vloeit de onvrede voort.
  De Plandemic probeert de effecten van de ziekte te vergroten door middel van een media blitzkrieg, zodat de mensen ertoe worden aangezet een andere samenleving te accepteren die de naam van de Nieuwe Wereldorde draagt. Die Orde gaat over een deel van de samenleving dat over de anderen regeert die als slaven in gevangenschap zullen worden behandeld. Het is ook de bedoeling om de bevolking drastisch te verminderen, zodat nutteloze eters worden geëlimineerd en de heersers van de beschikbare middelen kunnen genieten.
  De onvrede over de plandemie heeft geresulteerd in het blootleggen van de hele onwaarheid rond het moderne medische paradigma. Dit paradigma is van mening dat ziekteverwekkers ziekten veroorzaken op basis van de ziektetheorie van Pasteur. Deze theorie heeft ertoe geleid dat het concept gezondheid op zijn kop is gezet. U kunt alle natuurwetten die de gezondheid garanderen, negeren onder het pleidooi dat u alleen maar bacteriën en virussen hoeft te doden om ziektevrij te worden. Het maakt niet uit dat de medicijnen selectieve bacteriën of virussen niet doden, maar allemaal zonder onderscheid. Het houdt ook de aandacht weg van het feit dat de medicijnen zelf leiden tot ziekte en overlijden.
  Dit paradigma negeert ook het feit dat het lichaam zijn eigen verdediging en ook zijn eigen genezingsmechanisme heeft. Het negeert het feit dat toxiciteit ziekte veroorzaakt. Het negeert het feit, zoals blijkt uit studies over het microbioom en viroom, dat bacteriën en virussen een essentieel onderdeel zijn van het menselijk lichaam en dat ze verantwoordelijk zijn voor het functioneren ervan en ook een zeer belangrijke rol spelen bij genezing. Wanneer de toxiciteit toeneemt, zijn het deze bacteriën en virussen die actief worden en het lichaam in staat stellen te ontgiften. De pasteurs-theorie maakt van dit genezende leger de vijand en bestrijdt ze!
  Daarom moeten we het concept gezondheid herzien. Het tumult waar we getuige van zijn, is omdat die herziening aan de gang is, omdat het publiek begrijpt dat ze al die tijd voor de gek zijn gehouden. Acute ziekte is een reactie op toxiciteit. Interfereren met acute ziekten zonder het genezingsmechanisme te begrijpen, resulteert in chronische ziekten. De artsen die ons gezond zouden moeten houden, zijn bezig ons ziek te maken en ons te vragen om die ziekte met dure medicijnen te behandelen. Deze waarheid komt naar boven en het medische rijk is gealarmeerd.
  Het is ook een feit dat virussen in ons lichaam actief worden als exosomen om extreme toxiciteit aan te pakken, vooral die veroorzaakt door zware metalen en extreme toxines. In dit geval is het ontgiftingsproces krachtig en kan het verontrustende symptomen veroorzaken. Als het systeem niet weet hoe het ermee om moet gaan en reageert door te proberen het proces te onderdrukken, kunnen de eindresultaten invaliditeit en overlijden zijn. Gaat deze epidemie eigenlijk over giftige lichamen die proberen te ontgiften?
  Als je duizend mensen neemt, ze met gifstoffen injecteert, ze blootstelt aan een giftig dieet en omgeving, en ze blootstelt aan straling, zullen ze bijna allemaal ziek worden. Ze zullen vergelijkbare symptomen vertonen. Deze massale ziekte kan worden uitgelegd als een besmettelijke ziekte en de schuld kan gegeven worden aan een virus. In feite is dit de belangrijkste strategie van de moderne geneeskunde, die vervolgens met medicijnen komt om de “besmettelijke epidemie” aan te pakken. Van polio tot aids is deze strategie wijdverbreid.
  Laten we nu naar het polemische coronavirus gaan.
  Polemisch = waar de standpunten pver verschillen.
  – Er zijn enkele virussen die leven in exotische soorten die in diepe bossen leven, en die in vuil leven, die ziekten bij mensen kunnen veroorzaken. Het zou een beschermingsmechanisme van die soort kunnen zijn.
  – Die virussen kunnen alleen ziekten veroorzaken bij direct blootgestelde personen. De blootgestelde persoon kan het zelden aan een ander doorgeven. De blootstelling die zich ontwikkelt tot een epidemie is onmogelijk.
  – Ze kunnen eruptieve ziekten (pokken), hemorragische aandoeningen (ebola) en rabiës (een neurologische aandoening met encefalitis) veroorzaken.
  – Het coronavirus is een griepvirus.
  – De SARS-Cov-2 is een zoönotisch virus. Dat wil zeggen dat het afkomstig is van een diersoort.
  – Veel virologen zijn van mening dat griepvirussen van zoönotische oorsprong niet op mensen kunnen springen. Het is onmogelijk dat ze overdracht van mens op mens kunnen veroorzaken, laat staan ​​een epidemie.
  Dus hoe is een epidemie ontstaan?
  – Feit is dat griepvirussen uiterst besmettelijk zijn en daarom intensief zijn onderzocht om bioterrorismeactoren te helpen ontwikkelen.
  – De gebruikte procedures worden “gain of function” tests en versnelde ontwikkeling genoemd
  – Het verkrijgen van een functietest kan tekenen van manipulatie achterlaten. Door het versnellingsproces, het samen met kweken van andere ziekteverwekkers in een petrischaal, zodat het hun structuur opneemt. Het tweede proces laat geen sporen na dat het opzettelijk is gedaan.
  – Er wordt beweerd dat het tweede proces heeft geholpen bij de fabricage van SARS-Cov-2.
  – Het is per ongeluk vrijgegeven. Het is dus alleen uiterst besmettelijk gebleken en niet zo dodelijk als bedoeld. Zoals nu blijkt uit statistieken is het ongeveer net zo dodelijk als de seizoensgriep. Misschien gaat de “tweede golf” over een verder verzwakte versie. We zijn getuige van een oorlog met bioterrorisme.
  – De media geven constant gefabriceerd nieuws aan het publiek om hen het gevoel te geven dat ze met een dodelijke epidemie worden geconfronteerd.
  – Zowel infectie- als sterftecijfers worden gemanipuleerd door gebruik te maken van foutieve tests (die tot 80% vals-positieve percentages kunnen hebben) en door sterfgevallen van andere oorzaken om te zetten in sterfgevallen door coronavirus.
  – Een systeem van prikkels voor ziekenhuizen vergemakkelijkt het proces. Ziekenhuizen in India verzilveren de angst en vluchtige patiënten.
  – Evenzo krijgen landen miljarden dollars binnen om de officiële lijn te volgen en lockdowns op te leggen. Het betalen van exorbitante sommen geld is geen probleem, want onder het valse papiergeldsysteem hoeft u alleen maar valuta af te drukken.
  – Door deze geldtransacties wordt elk onderdeel van deze plandemie verdacht.
  – Maatregelen als lockdown, continu wassen van de handen en het dragen van maskers zijn in twijfel getrokken omdat ze paniek en angst veroorzaken, het menselijk lichaam vitamine D ontnemen, microbioomuitwisseling voorkomen en de ziekteverwekker efficiënter laten circuleren met het gebruik van een masker. Ze verwoesten ook de economie en beroven de mensen van inkomen en voedsel. Deze maatregelen verminderen de immuniteit en versterken deze niet.
  – Artsen zeggen dat alleen het hypoxiegedeelte (ademhalingsmoeilijkheden) het gevolg kan zijn van het coronavirus. Al het andere zijn andere aandoeningen van de luchtwegen en die veroorzaakt door andere ernstige chronische ziekten die de slachtoffers dragen.
  – Het is ook een feit dat de behandeling met krachtige medicijnen en antivirale middelen en het gebruik van ventilatoren mensen doodt.
  – Er zijn geen sterfgevallen waargenomen wanneer patiënten werden behandeld met holistische systemen zoals ayurveda, siddha en homeopathie. Dit kan zijn omdat deze systemen de afweer van het lichaam versterken die vervolgens effectief met de ziekteverwekker omgaat. Er is geen onderdrukking bij betrokken.
  – Wat ook de externe ziekteverwekker is, als het lichaam gezond is en de behandelmethode uit wijsheid voortkomt, hebben we weinig te vrezen.
  – Er zijn vragen gerezen of er überhaupt een virus is of dat zieke en giftige lichamen de toxiciteit bestrijden met exosomen. Aangezien toxiciteit in de samenleving hoogtij viert en velen ziek worden, wordt dit verkeerd gerapporteerd als een besmettelijke ziekte.
  – Het is ook een feit dat hoogfrequente radiogolven hypoxie kunnen veroorzaken. Deze hoogfrequente apparaten worden nu snel geïnstalleerd.
  – Het feit dat antibiotica, malariamedicijnen, anticoagulantia en steroïden worden gebruikt, heeft de twijfel doen rijzen dat het geen eenvoudige virale ziekte kan zijn en dat er veel factoren bij betrokken zijn. Autopsierapporten uit Italië hebben een ander beeld geschetst.
  Het systeem heeft dus veel te beantwoorden. Daar is geen stemming voor. Het heeft baat bij het aanwakkeren van de onvrede, zodat de staat van beleg kan worden opgelegd. Daarom doet het zijn best om de protesten te infiltreren en gewelddadig te maken. Het is er ook in geslaagd om de racistische invalshoek te introduceren, zodat de echte oorzaak achter de protesten wordt afgezwakt.
  Over het veel geadverteerde vaccin.
  – Het systeem brengt een vaccin binnen dat misschien niets te maken heeft met het coronavirus, maar misschien wel gaat over het genetisch modificeren van mensen en het steriel maken ervan. Dit is een belangrijk doel van de Nieuwe Wereldorde.
  – Het zal geen verdediging zijn tegen het coronavirus omdat in het verleden alle pogingen om een ​​vaccin tegen dit virus te maken zijn mislukt vanwege verergering van de ziekte en extreme bijwerkingen.
  – Het virus muteert onstuimige hoop op een vaccin. Beschikbare cijfers geven aan dat er 36 tot 200 mutaties zijn geweest. De ring van het virus is ook gemuteerd, dus mRNA-vaccins zullen zeker falen omdat ze betrekking hebben op de ring van het virus. Ook mensen die hersteld zijn van het coronavirus hebben geen antistoffen ontwikkeld. Dus als natuurlijke infectie zich vreemd gedraagt, kan een vaccin dat beweert antilichamen te produceren immuniteit afgeven?
  – De mRNA- en DNA-vaccins die worden geproduceerd, zijn nog nooit eerder geprobeerd. Er is geen transparantie over de nadelige effecten op korte en lange termijn. Het wordt een ongekende en enorme klinische proef met populaties zonder dat iemand verantwoordelijk is voor de uitkomst.
  Zal deze epidemie erin slagen de bevolking te elimineren en tot slaaf te maken? Hangt ervan af hoeveel mensen wakker kunnen worden met de fraude. De meerderheid gelooft in de media en laat zich voor de gek houden. Het is dit deel dat de hoop drijft van de sectie die deze fraude indringt.
  https://www.facebook.com/100004560248287/videos/vb.100004560248287/1576012935894033

 4. Ook anderen hebben ,hebben een verhaal te vertellen.
  Aan taal-nazi,s geen gebrek , in dit eens zo fijne land.

  Groet.

 5. Ik denk dat de enige remedie tegen dit soort ‘beleid’ ongehoorzaamheid is. Niet mee doen en niet meehelpen. De meest incapabele mensen besturen het land, waarom zouden wij naar ze luisteren? Hun ‘adviezen’ zijn aantoonbaar verkeerd.

  Dan blijven alleen dwingelandij en intimidatie met onredelijk hoge straffen over.

  Maar als ik wegens ‘corona’ niet meer naar een winkel of restaurant kan om eten te halen, dan ga ik shoppen in Wassenaar en Den Haag. Daar hebben ze vast nog wel wat eten op voorraad.

  Maar ze worden bang. De aap die in zijn, door ons betaalde, prive-vliegtuig naar zijn, door ons betaalde, prive-villa in Griekenland ging wist niet hoe snel die de boel moest sussen toen het nieuws uitkwam. Is hij intussen alweer terug of doet hij alleen maar alsof, om de boel om de tuin te leiden? Als hij en zijn lakeien zo zeker waren van hun macht en hun zaak, zouden zij niet zo hoeven te liegen en te draaien. Het zijn interessante tijden…

   • De aap kwam gisteravond uit de mouw. Of beter gezegd, uit het vliegtuig uit Athene. Volgens de media.

    Ik ben benieuwd naar wat hier de gevolgen van zijn, want dit is natuurlijk een enorm gezichtsverlies voor zowel hemzelf als de monarchie. Daarnaast stonden beoogde dictators (want noodwet) Rutte en Clownschoen hierover te liegen, want zij wisten wel degelijk dat Willy in het vliegtuig naar zijn villa stapte en iedereen de koninkelijke “doigt d’honneur” gaf.

    Minister Clownschoen legt de winkel die deze schoenen verkoopt wel windeieren. Want laatst liep ik langs hun winkel in Amsterdam en daar zit nu een andere winkel in. Volgens de website is er alleen nog een winkel in Rotterdam. Zou het een met het ander te maken hebben?

  • @Niko

   Het betreft grondstukken van 1034 en 376 m2. De buurvrouw die zo vriendelijk was de grond voor verhuur ter beschikking te stellen aan koning Willem Alexander (Nederlandse bel.bet.) vroeg en kreeg €.461.000,00 op jaarbasis.
   Ruim het dertienvoudige van wat normaal gebruikelijk is. De pachtovereenkomst heeft een looptijd van 30 jaren en kan zonodig worden verlengd.

   Met de hartelijke Groeten uit Griekenland, neem ik aan.

 6. Overigens, in deze video beweert een ‘deskundige’ dat de tweede golf weinig voorstelt en eigenlijk alweer voorbij is. “Former chief scientific advisor with Pfizer Mike Yeadon has said he believes the coronavirus pandemic is drawing to a close, despite rising cases in parts of the UK.”
  https://youtu.be/QMlfxnCJppE

 7. Ziehier wat er heden gebeurt.
  https://www.ad.nl/binnenland/terrorismebestrijder-waarschuwt-voor-radicale-onderstroom-bij-anti-lockdowndemonstranten~a16376b5/
  Wie niet gelooft wat de overheid ons voorhoudt wordt door de NCTB beschouwd als staatsgevaarlijk. Pas dus op met het delen van je (door de overheid ongewenste) mening want verraders zijn overal.

  Intussen melden de media dat het kabinet alle telefoongegevens door providers verplicht aan het RIVM wil laten afstaan,
  Cyber security experts noemen dit massacontrole; zogenaamd anonimiseren zou volgens hen te omzeilen zijn.
  Download ook de corona-app daarom niet. In moderne telefoons kun je je SIM-kaart en batterij niet meer zelf verwijderen. Als je niet gevolgd wil worden, zet je je telefoon uit (kost meer moeite om je te volgen) of laat die thuis.

  En lees dit artikel: https://tpo.nl/2020/10/16/carla-meelker-de-intentie-van-deze-regering-is-wederom-redeloze-dictatoriale-controle/
  Het gaat allang niet meer om coronabestrijding maar om het beheersen van (volgens de overheid ongewenste) denkbeelden van burgers over de overheid; gedachtenpolitie dus!
  We zijn op weg naar de maatschappij uit 1984 van George Orwell. Vrijheid van meningsuiting is alleen nog weggelegd voor de sympathisanten van de overheid.
  Er gaan al stemmen op in het linkse deel van de maatschappij om politieke partijen met ongewenste meningen te verbieden. Gedraag je daarom als in een dictatuur en zorg dat je niet opvalt. Houd je mening voor je en voer in het geniep verzet tegen de overheid door het delen en verspreiden van je (door de overheid ongewenste) mening.
  En gebruik nooit geweld want dan geef je de overheid een stok om mee te slaan.

 8. Er wordt sinds maart een wereldwijd plan uitgerold. Waar het precies heen gaat zal nog moeten blijken.

 9. Even korr uitgelegd wat de verplichte Mengele spuit, die komt, precies is.

  Wrak- en onrendabel vee wordt opgeruimd en de rest verder debiel en ziek gespoten. De corrupten in de politieke arena’s zijn mij net even te geil op de Mengele spuit en draaien eromheen dat al tig niet mongolen met harde bewijzen en feiten komen dat corona zwendel is en virussen een hoax.

  Ze zullen verplicht deze giftroep inspuiten. Tegen wil en dank.

Comments are closed.