In een democratische verzorgingsstaat betekent immigratie delen. De migranten krijgen na verloop van tijd kiesrecht. En kunnen dus mede beslissen over de besteding van het staatsinkomen. In praktijk betekent immigratie van relatief grote groepen niet westerse allochtonen waarvan de meesten geen goede startkwalificatie hebben tot de arbeidsmarkt het volgende:

1] De verhouding netto belastingbetalers versus netto ontvangers verschuift nog verder. De minderheid die werk heeft bij een niet overheidsorganisatie mag nog meer mensen onderhouden.

2] De druk op sociale voorzieningen en sociale woningbouw neemt toe, indien de belastingen niet verder verhoogd kunnen worden moet er meer gedeeld worden door de netto ontvangers van staatssteun. Solidariteit dus. Eerlijk zal alles gedeeld moeten worden, het betekent minder – minder – minder per netto ontvanger van staatsondersteuning.

3] Door de achterstand op de arbeidsmarkt is er grote kans dat er een etnisch – religieuze onderklasse ontstaat die duurzaam van staatsondersteuning afhankelijk is

4] Een onderklasse zorgt voor een minder stabiele samenleving

5] Omdat de migranten stemrecht hebben beslissen ze als volwaardige burgers mee. Special interest wetgeving zal ontstaan. Zoals de christenen nog steeds dwars liggen om winkels op zondag open te stellen, zal er een hele serie van beperkingen komen om de allochtone kiezer te paaien.

6] De verdeling van de niet westerse allochtonen zal ongelijkmatig over het land plaatsvinden, er zal sprake zijn van concentratie, waardoor een aantal wijken, en wellicht ook steden, in de toekomst door niet westerse allochtonen, en hun nakomelingen gedomineerd gaan worden. Aangezien in een democratie de helft plus 1 beslist hebben de autochtonen dan het nakijken.

Migratie van grote groepen, en de migratie van niet westerse allochtonen is al meerdere decennia aan de gang, zal het land onvermijdelijk destabiliseren, de onderlinge solidariteit onder druk zetten en betekent in praktijk het overhandigen van de sleutels van bepaalde wijken en steden aan de migranten.

Hiermee wil ik niet stellen dat migratie slecht is. Vrije handel betekent vrij verkeer van goederen. Maar ook van grondstoffen, kapitaal en arbeid. Onttrek een van die componenten en er is geen vrijhandel maar staatsplanning. Vrije migratie zie ik als een noodzaak. En iedere beperking door de overheid zie ik als ongewenst.

Wat niet werkt is de combinatie van democratie – verzorgingsstaat en selectieve gesubsidieerde migratie van mensen die in de praktijk toch wel erg kansloos zijn op de arbeidsmarkt. De kanslozen op de arbeidsmarkt zouden in een situatie van vrije migratie juist niet deze kant op komen, dat kan alleen maar indien de staat dit subsidieert.

Er moet dus meer vrijheid van migratie komen, maar dan zonder subsidies. Door de burger meer eigen verantwoordelijkheden te geven, en meer vrijheid, en dus minder overheid, neemt de nefaste invloed van democratie als (gedwongen) herverdelingsmechanisme af.

En aangezien minder overheid er nog even niet in zit, is het minste wat men kan doen bovenstaande 6 punten goed te communiceren. Want de politici zwijgen deze punten het liefste dood. Een democratie zal nog verder disfunctioneel zijn zolang men de kiezer de nevatieve consequenties van het huidige selectieve en gesubsidieerde migratie model niet goed voorschotelt. De huidige migratie is in hoge mate kunstmatig. Het is een beleidskeuze met een aantal consequenties waarvan ik vrij eenzijdig de negatieve aspecten heb benaderd

17 REACTIES

 1. Immigratie gaat ons de kop kosten!!
  Aldus iemand die er verstand van heeft, en het dus kan weten!
  Wat er de laatste jaren gebeurt, dat er alleen maar immigratie is uit Islamitische landen.
  En als dat nou maar een klein beetje zou zijn, maar nee.
  De aantallen zijn zo groot, daar vul je elk jaar een grote stad mee.
  En dat is verontrustend, want men past zich niet aan leeft en handeld naar gebruiken en gewoonten uit het thuisland.
  Maar een paar procent komt ooit aan het werk, de meerderheid zit tot hun dood aan het staats infuus.
  Die kosten dus alleen maar geld, belasten ook nog eens de gezondsheidszorg extra. En de rest!!
  Na een aantal jaren krijgt men het stemrecht, gaan overal inzitten het om zo van binnenuit op belangrijke posten te komen.
  Om zo beetje bij beetje hun normen en waarden hier ingevoerd te zien krijgen.
  En dit alles onder goedkeuring, van dat EUSSR kliek!!
  Kijk naar de grote steden, meer als 60% is allochtoon.
  En dat worden er elk jaar meer en meer.
  Op den duur is de blanke autochtoon, een vluchteling in eigen land!!!
  Is dit wenselijk, gezond voor de vrede?

  Nee, zéér zeker niet!!

  Dat EUSSR kliek speelt met vuur!!

 2. Immigratie zonder assimilatie, is kolonisatie!!!

  En dat is wat er precies gebeurt!!

  Kolonisatie door die nieuwkomers, vluchtelingen, economische Parasieten of hoe je ze ook noemde.

  Aldus de man, die het weet!!

 3. “Migratie van grote groepen, en de migratie van niet westerse allochtonen is al meerdere decennia aan de gang, zal het land onvermijdelijk destabiliseren,…”

  Dat is uiteraard precies waarom het gebeurt. De natiestaat moet kapot en vervangen worden door uiteindelijk een wereldregering. Zoals we steeds duidelijker kunnen zien zal die wereldregering gevormd worden door een haast fascistische alliantie tussen big business en big government waarbij controle van de burger via medische paspoorten, CBDC en straks misschien een CO2 footprint gerealiseerd kan worden.

 4. “Er moet dus meer vrijheid van migratie komen, maar dan zonder subsidies.”

  Ik heb niet het idee dat de landing van de geallieerden op de stranden van Normandie gedreven werd door de behoefte een uitkering te kunnen aanvragen in Berlijn. Evenmin denk ik dat jihadisten zich laten tegenhouden door de noodzaak een driemaalniks baantje te nemen terwijl ze hun lange termijn overname agenda uitvoeren.

 5. Geen verplichtingen? Zij kennen de wet immers niet!
  U immers hebt deze begrepen verstaan en gelezen en onderschreven.

 6. ¨Vrije handel betekent vrij verkeer van goederen. Maar ook van grondstoffen, kapitaal en arbeid. Onttrek een van die componenten en er is geen vrijhandel maar staatsplanning. Vrije migratie zie ik als een noodzaak. En iedere beperking zie ik als ongewenst.¨

  Ja, dat zijn de vier liberale vrijheden. Ik heb in de quote ‘iedere beperking door de overheid’ weggelaten omdat dit geen principieel argument is. Ook in een staatloze samenleving zou je voor de vier vrijheden zijn en daarmee tegen elke migratiebeperking, welke organisatie dan ook daarvoor verantwoordelijk zal zijn.
  Het lijkt mij van belang te beseffen dat de vier liberale vrijheden gedefinieerd zijn in een vrijwel homogeen, uniform christelijk Europa. En de migratie van Europeanen binnen Europa levert nauwelijks problemen op. Zeker, er is wel eens een dronken Pool die lastig wordt, of een Litouwse vrachtwagenchaufeeur die beschonken achter het stuur wordt aangetroffen. Maar dat is allemaal klein bier. Zelfs de migratie uit andere, westerse landen als de VS, Canada, Australie levert geen problemen op. Ook Oost-Aziaten, of Indiërs, meestal boedhisten of hindoes, geen problemen. Wat wel problemen oplevert zijn immigranten uit laag IQ gebieden als Sub-Sahara Afrika, of hun genetische equivalenten in bv de Caraïben en moslims wiens religieuze achtergrond eigenlijk niet samengaat met eender welke andere religieuze achtergrond. Het geeft zelfs grote problemen met andere islamitische varianten. Het wordt dus tijd om in te zien dat de poppetjes niet allemaal hetzelfde zijn. Dat filosofische concepten, gedefinieerd voor een homogeen christelijk Europa, niet noodzakelijkerwijs, zonder enige aanpassing, losgelaten kunnen worden op de rest van de wereld. Je zult, met andere woorden, je economische bubbel moeten uitbreiden met een culturele en biologische bubbel.

 7. Overigens klopt je definitie van de vier vrijheden niet helemaal.
  Het is vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Dat is niet arbeid, je kunt reizen zonder werkverplichting en evenmin grondstoffen omdat dit reeds een goed is.

  Een niet geheel oninteressante vraag is of en in hoeverre de vier vrijheden botsen met twee andere liberale dogma’s, te weten: eigendom en vrijheid. Daar lijkt toch het een en ander te wringen. Onder vrijheid versta ik de vrije keuze met je eigendom te doen wat je maar wilt zolang je het NAP niet schendt. Dus als ik geen negers, joden, socialisten, globalisten, lelijke vrouwen, of exact het tegenovergestelde op mijn grond wil, ben ik vrij om dat te doen. Ook in een staatloze samenleving kan ik dat doen. Ik kan mij zelfs verenigen met gelijkgestemden om zo onze ideologische invloedsfeer uit te breiden. De vier vrijheden kunnen dus alleen bestaan in een door een staat gecontroleerd gebied en zijn daarmee a priori een daad van staatsagressie waarmee zij hun voorkeuren opleggen aan de bewoners in dat gebied.

 8. Overigens klopt je definitie van de vier vrijheden niet helemaal.
  Het is vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Dat is niet arbeid, je kunt reizen zonder werkverplichting en evenmin grondstoffen omdat dit reeds een goed is.
  Een niet geheel oninteressante vraag is of en in hoeverre de vier vrijheden botsen met de liberale dogma’s: eigendom en vrijheid. Daar lijkt toch het een en ander te wringen. Onder vrijheid versta ik de vrije keuze met je eigendom te doen wat je maar wilt zolang je het NAP niet schendt. Dus als ik sommige mensen niet op mijn grond wil, ben ik vrij om dat te doen. Ook in een staatloze samenleving kan ik dat doen. Ik kan mij zelfs verenigen met gelijkgestemden om zo onze ideologische invloedsfeer uit te breiden. De vier vrijheden kunnen dus alleen bestaan in een door een staat gecontroleerd gebied en zijn daarmee a priori een daad van staatsagressie waarmee zij hun voorkeuren opleggen aan de bewoners in dat gebied.

 9. Fijn wat meer artikelen over de keerzijde van massa immigratie. Er is eigenlijk geen logisch pluspunt te noemen. Niet gelezen. Behalve de steeds terugkerende zogenaamde vrije handel en vrij verkeer van goederen en mensen.

  Ik kan daar zelf niks mee. Ik vat dat op als theoretisch gekletst wat voorbij gaat aan een bedreigende samenleving voor, in beginsel, vrouwen. Een bedreiging voor de persoonlijke vrijheid.

  Want vrij verkeer van personen houdt op voor de blanke ongesluierde vrouw als ze in een wijk woont waar de meerderheid moslim is. En de straat of wijk of stad(sdeel) eigenlijk een mini sharia staatje is geworden. Zij kan niet meer vrij over straat.

  Ook houdt het recht voor vrouwen op om te associeren met wie zij willen. Je kunt nu eenmaal niet om je buren heen. En al helemaal niet als die buren een cultuur kennen van ‘straatleven’ er vnml. moslim mannen zijn. Allua Akhbar door de speakers horen galmen is ook een teken dat jouw wijk niet meer is waar jij thuishoort.

  De vrijheid te doen met je tijd wat je wilt houdt ook op. Want als vrouw kun je in zulke wijken maar beter niet na donker naar buiten gaan. En dus moet je activiteiten buiten de deur gepland worden op de meest veilige tijden.

  Overigens zijn deze gevolgen er niet alleen dankzij import van mensen met een moslimachtergrond. Want ook Polen Bulgaren en bijvoorbeeld mensen uit Albanie zijn onbetrouwbaar gebleken voor handel en wandel en met name voor vrouwen. Het verschil is dat er vaak meer alcohol betrokken is bij misdaden. Wat het vaak erg ongecontroleerd en bruut maakt.

  Als laatste hoeven bovenstaande scenario’s nu nog niet aan de orde te zijn voor alle vrouwen. Maar onvermijdelijk komt het. Misschien sneller dan gedacht en voor meer mensen dan gedacht.
  En de agressieve dreiging en dwangmatigheid dat het zo moet gebeuren, ook vanuit libertariers, beschouw ik misschien als grootste schending van het NAP. Verraden vanuit eigen gelederen.

  Dus wat mij betreft wordt het NAP op veel punten geschonden als het gaat over immigratie van grote groepen mensen. En die discussie en de uitkomst daarover zou ik van veel wezenlijker belang vinden dan het verdedigen van massa immigratie tbv vrije handel en vrij verkeer. Het gaat over vrijheid. Individuele vrijheid. Niet die van mensen uit andere landen met andere overtuigingen. Maar die van ons.

  Uitgangspunt in deze tijden zou veel meer zou moeten zijn hoe beschermen wij onze vrijheden. Ook of vooral voor vrouwen en kinderen. Het land is van ons en de mensen die er wonen. Dat zei Thomas Jefferson. Zo is het. En anders niet.

  Ik vind daarom dat zulke discussies voorbij gaan aan de filosofie van de vrijheid voor het individu.

  • Ik ben het volledig met U eens

   Veel ideologisch kletspraat en de individuele vrijheid valt tussen wal en schip in het holle land

   En maar meer doorbuigen jullie,totdat het zaakje knapt
   En dat zal tzt wel gebeuren, daar lijkt het in ieder geval wel naar

   Hier is de indiv. Vrijheid, zo ervaar ik dat, nog groot(ik leef als een God in Frankrijk) en zou voor geen geld ter wereld weer terug willen naar het huidige neddrland (waar mijn familiemeer dan 6eeuwen aantoonbare geschiedenis heeft liggen)

   Nederland is gewoon te dichtbevolkt
   “Bevolkingsdichtheid “ speelt ook een belangrijke factor :hier is iets over 1 persoon per km (vierkant)
   Meer beleefdheid, hulpvaardigheid, individueel aanpakken etc

   Leaver dea as slaef
   Zeiden mijn voorouders en velen zijn er vertrokken

   Nederland is een land waar niets meer mag maar alles moet: tel uit je winst/vrijheid

   I am going snowshoeing with my sheepdog

 10. De vier liberale vrijheden kan ik je wel uitleggen. Het zijn economische principes voornamelijk gerelateerd aan het prijsmechanisme. Als er bv een tekort is aan verpleegsters, dat is, de vraag naar verpleegsters stijgt, dan zal bij gelijkblijvend aanbod de prijs voor een verpleegsters eveneens stijgen. De prijs is het salaris. Dan zullen meer mensen gaan voor verpleegsterbanen en het tekort wordt zo opgelost. Misschien worden er tevens verpleegsters geïmporteerd uit bv Zuid-Afrika. Ik geloof dat dit al eens gebeurd is. Het is belangrijk dat prijzen, goederen, diensten en arbeid vrij kunnen bewegen zodat overschotten worden afgeroomd en tekorten worden aangevuld. Het prijsmechanisme stuurt schaarse goederen als arbeid en kapitaal precies daarheen waar ze het meest nodig zijn, domweg omdat daar de nood het hoogst is, de vraag het grootst en er gevolgmatig de beste prijzen betaald worden. Het is een autonoom proces waar verder geen enkele regulering of toezicht bij nodig is.

  In de ultieme variant is de hele wereld een ongehinderd speelveld van voortdurend communicerende economische vaten van vraag en aanbod, waar goederen, diensten, kapitaal en personen, ongehinderd door enige grensbewaking, hun weg vinden naar de plekken met de grootste vraag. Het is tevens een universalistisch principe. Het heeft geen oog voor verschillen tussen actoren. Het zijn allemaal human resources die onderling uitwisselbaar zijn.

  Zoals ik in een eerdere post in deze draad heb proberen aan te geven staan deze economische principes, die overigens juist zijn, op gespannen voet met de liberale dogma’s: eigendom en vrije keuze. O.a. vanwege hetgeen jij zelf beschreven hebt. Economie is niet alles.

  • Ja, die gespannen voet vindt je ook in uitspraken van bijvoorbeeld een Scrutinizer bij het artikel van Roy Beck.
   **In de pursuit of happiness mogen mensen gaan waar ze willen.
   Uiteraard blijft het NAP heilig.**

   Dat gaat per definitie niet samen.
   Het NAP word geschonden zodra je als verzorgingsstaat iedereen toegang geeft tot het verzorgingsstelsel en anderen daarvoor moeten betalen.

   En zo verdenkt hij ook zijn nederlandse medemens ervan de markt te willen fnuiken als die waarschijnlijk gewoon eerlijke concurrentie wil hebben.

   Zulke, vaak wazige, redenaties duiden op een hart wat klopt voor wat uit den vreemde komt. En niet voor het eigene. En ook dat bemoeilijkt een gesprek waarbij rede en logica leidt. Het is het ego van een gutmensch wat daar spreekt.

   Thomas Jefferson zei dat de verschillende rassen beyond the reach of mixture moesten zijn.
   Die voorzag en begreep problemen als de verhouding slaaf/ meester weg zou vallen.
   Verschillende rassen konden volgens hem niet op gelijke voet samen leven.
   En zo werden de bevrijde slaven teruggestuurd naar Afrika.

   Niets is meer logisch dan de verschillen tussen rassen mee te nemen in discussies over immigratie en economische overwegingen daarin.
   Dan kom je vanzelf uit bij het belangrijkste thema van libertarisme.
   Vrijheid.

 11. Wat onder die EUSSR hier naar binnen gehaald is, en wat nu nog steeds binnen komt. Past zich nooit aan het land, waar men zich bevindt.
  Ze horen hier niet.
  Ze passen zich niet aan.
  Ze leven en handelen volgens hun cultuur, normen en waarden en niet te vergeten mentaliteit!!
  Ze willen hun cultuur, normen en waarden hier invoeren!
  Wij de autochtonen moeten zich aan hun aanpassen, precies de omgekeerde wereld!!
  En ze worden al jaren en jaren, geholpen door dat links deugvolk!!
  Er komen minimaal een aantal bij, waar je mee een stad mee kunt vullen.
  Is dat wenselijk?

  Nee!!

Comments are closed.