Oostenrijkse schooleconomen hebben aangetoond dat monopolies zich alleen kunnen vormen als gevolg van overheidsingrijpen. En dat ‘natuurlijke monopolies’ vrijwel nooit echt hebben bestaan. Desalniettemin wordt ons voortdurend verteld door politieke en academische ‘experts’ dat ongereguleerde economieën onvermijdelijk leiden tot monopolies, zakelijke trusts en kartels. En die – zo verzekeren ze ons – hebben rampzalige gevolgen voor gewone mensen. Daarom hebben regeringen het recht om krachtig op te treden om te voorkomen dat monopolies zich ontwikkelen of om ze uit elkaar te halen.

In de laatste G7 show stellen de interventionisten zichzelf voor als tegenstanders van de concurrentiebeperkende krachten van grote bedrijven die te veel controle hebben over het leven van gewone mensen.

Daartoe zijn de leiders van de G-7-landen onlangs bijeengekomen om een ​​wereldwijde minimale vennootschapsbelasting voor te stellen die nationale regeringen in staat zou stellen een eigen vorm van monopoliemacht uit te oefenen over de belasting van bedrijven binnen hun grenzen. Een belangrijk element van het voorstel is, als het wordt uitgevoerd, de eis dat elk land een minimum vennootschapsbelastingtarief van ten minste 15 procent oplegt. Het duidelijke doel van dit deel van het voorstel is om de zogenaamde race naar de bodem in de vennootschapsbelasting uit te bannen. Wat een eufemisme is voor de landen met hoge belastingen die zichzelf willen beschermen tegen concurrentie van landen met lage belastingtarieven.

Om dit voorstel het beoogde effect te laten hebben, zouden verschillende landen buiten de G-7 vrijwillig hun vennootschapsbelastingtarieven moeten verhogen. Ierland stelt bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting vast op 12,5 procent. Andere delen van het voorstel lijken daarom bedoeld te zijn om laagbelastende landen zoals Ierland, die waarschijnlijk niet happig zijn op het verhogen van hun belastingtarieven en het verliezen van de grote aantrekkingskracht die ze hebben op multinationale ondernemingen die daar hun hoofdkantoor hebben, te bewegen om deel te nemen. Het voorstel zou bijvoorbeeld ook de betaling van vennootschapsbelasting ombuigen om ervoor te zorgen dat ’s werelds grootste bedrijven sommige belastingen betalen aan de landen waar ze zaken doen, in plaats van waar ze fysiek gevestigd zijn. Deze bepalingen lijken bedoeld om laagbelastende landen te compenseren voor het verlies aan belastinggrondslag dat ze zeker zullen lijden als ze het G-7-voorstel aannemen.

Kortom, rijke landen weten dat ze bedrijven slechts zoveel kunnen belasten voordat die bedrijven het winstgevend vinden om naar concurrerende jurisdicties met lagere belastingtarieven te verhuizen. De G-7 probeert nu samen te werken met andere landen om daar een einde aan te maken. Er is weinig onderscheid tussen dit en de vermeende concurrentiebeperkende praktijken van particuliere bedrijven – compleet met “smeergeld” beloofd aan de samenwerkende deelnemers – die dezelfde regeringen voortdurend op touw zetten.

Ondanks deze schijnbare omarming van monopolistische praktijken, probeert de federale overheid nog steeds om wat zij ziet als particuliere monopolies bij elke beurt te zuiveren. In het laatste salvo heeft de Judiciary Committee van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden onlangs een reeks antitrustwetten aangenomen die uitvoering geven aan verschillende aanbevelingen van de antitrustsubcommissie van de Rechtspraak in een rapport getiteld Investigation of Competition in Digital Markets, uitgebracht in oktober 2020 na een jaar lang onderzoek. Het is niet verwonderlijk dat de subcommissie meer overheidsingrijpen aanbeveelt in de zakelijke praktijken van digitale platforms, waaronder het aannemen van maatregelen die het “bepaalde dominante platforms” verbieden om in aangrenzende bedrijfstakken te opereren en toekomstige fusies en overnames door die platforms te verbieden, tenzij ze aan regelgevers kunnen bewijzen dat de fusie of overname niet concurrentieverstorend zou zijn.

We hebben misschien geen sympathie voor Big Tech-bedrijven in hun botsingen met de staat; het is nu goed gedocumenteerd dat die bedrijven hun dominantie grotendeels verwierven door samenspanning met de staat in de eerste plaats. Het rapport van de subcommissie over dit onderwerp geeft echter direct inzicht in wat overheden zo verwerpelijk vinden aan dit soort praktijken wanneer ze in dienst zijn van bedrijven als Google, Apple, Amazon en Facebook.

De subcommissie constateerde bijvoorbeeld dat de “dominantie van sommige online platforms heeft bijgedragen aan de achteruitgang van betrouwbare nieuwsbronnen”, daarbij verwijzend naar de bezorgdheid van nieuwsuitgevers over de “aanzienlijke en groeiende machtsasymmetrie” tussen dominante platforms en zichzelf. Ze maken ook melding van bezorgdheid over de dominantie van grote digitale platforms die innovatie en ondernemerschap verzwakken, waarbij ze het bestaan ​​van een innovatie-kill-zone noemen, omdat sommige durfkapitalisten zeggen dat ze terughoudend zijn om te investeren in start-ups die zouden concurreren met de dominante platforms. De subcommissie ontdekte ook dat het vermogen van dominante platforms om de privacy van hun klanten te schenden of te schenden een “indicator van online marktmacht” is.

Hoewel er veel kritiek is op de manier waarop de subcommissie elk van deze zorgen karakteriseert, onthult het wat de staat zo verontrustend beweert over monopolistische praktijken, althans wat betreft digitale platforms: volgens hen beperken grote bedrijven de toegang van mensen tot informatie, belemmeren ze innovatie , en een bedreiging vormen voor de privacy.

Maar als de Amerikaanse regering oprecht gelooft dat de bijna dominantie van deze technologiebedrijven een gevaar is voor haar burgers, hoe kan ze dan ook geloven dat haar eigen totale dominantie binnen haar eigen rechtsgebied niet ver genoeg gaat?

Het verschil tussen het concurrentiebeperkende voorstel van de G-7 en het vermeende concurrentiebeperkende gedrag van de grote digitale platforms is slechts oppervlakkig. In beide gevallen is het uiteindelijke doel om voorwaarden te scheppen waarin de ‘leveranciers’ een hogere ‘prijs’ kunnen eisen voor hun ‘producten en diensten’ dan mogelijk zou zijn in een open markt. Het voorstel van de G-7 zou elk land verbieden een lagere “prijs” (d.w.z. belastingtarief) te rekenen voor zijn “producten” (d.w.z. toestemming om zaken te doen in zijn rechtsgebied).

Ludwig von Mises schreef in zijn werk uit 1944, Almachtige regering, dat:

‘Bijna alle monopolies die worden aangevallen door de publieke opinie en waartegen regeringen beweren te vechten, zijn gemaakt door de overheid. Het zijn nationale monopolies die ontstaan ​​zijn onder de bescherming van invoerrechten. Ze zouden instorten met een regime van vrijhandel.

De algemene behandeling van de monopoliekwestie is door en door leugenachtig en oneerlijk. Er kan geen mildere uitdrukking worden gebruikt om het te karakteriseren. Het is het doel van de regering om de binnenlandse prijs van de betrokken waren boven het wereldmarktniveau te brengen, om op korte termijn de werking van haar prolabor-beleid veilig te stellen. De hoogontwikkelde fabrikanten van Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Duitsland zouden geen enkele bescherming tegen buitenlandse concurrentie nodig hebben, ware het niet dat hun eigen regeringen de kosten van de binnenlandse productie verhogen. (blz. 71)

Dezelfde krachten die het ontstaan ​​van natuurlijke monopolies in het bedrijfsleven voorkomen, gelden ook voor pogingen van de overheid om in de internationale arena onbeperkte heffingsmacht uit te oefenen. Regeringen van rijke landen willen de prijs van hun goederen – het belastingtarief dat ze kunnen vragen voor het ‘voorrecht’ om zaken te doen binnen hun grenzen – boven het ‘wereldmarktniveau’ brengen, maar het is geen geheim dat hoge belastingen ertoe leiden dat de rijken en bedrijven om die belastingen te ontwijken door te vluchten naar jurisdicties met een lagere belasting. Op dezelfde manier waarop beschermde industrieën de beschutting zochten van door de overheid opgelegde invoertarieven, proberen rijke landen de beschutting van internationale overeenkomsten te zoeken om vrijwel hetzelfde te doen.’

De interventionisten zouden waarschijnlijk antwoorden dat zij deze monopoliemacht juist moeten uitoefenen omdat zij, en zij alleen, de kwalen van commerciële monopolies kunnen voorkomen. Maar alle zorgen die in het rapport van de subcommissie worden geuit over particuliere bedrijven zijn evenzeer van toepassing, zo niet meer, op het optreden van regeringen.

Dat de staat de vijand van innovatie is, behoeft weinig uitleg voor een wakkere lezer. De vennootschapsbelasting die ze willen globaliseren, vormt een barrière voor innovators die niet over de middelen beschikken om hun bedrijfsbelangen te regelen op de fiscaal voordelige manieren die bedrijven als Amazon hebben gedaan.

Wat kan een bedrijf, zelfs een digitale mediagigant, doen dat overheden niet kunnen doen met betrekking tot het onderdrukken van ideeën en spraak? Voorbeelden van staatsonderdrukking van meningsuiting zijn gemakkelijk te vinden, maar voor de huidige doeleinden is het de moeite waard om te vragen of het onderwerpen van deze platforms aan meer dominante staatscontroles ertoe kan leiden dat ze meer voldoen aan de eisen van de overheid om meningen die zij als antiwetenschappelijk, antidemocratisch, of bedreigend voor zijn doeleinden.

En we zouden dezelfde vraag moeten stellen over privacy. In 2019 meldde Facebook dat het alleen al van de Amerikaanse overheid 50.741 verzoeken om gebruikersgegevens had ontvangen, waarvan 88 procent zegt dat het heeft voldaan. Het lijkt overdreven optimistisch om te verwachten dat privacybescherming sterker zal worden wanneer bedrijven zoals deze steeds meer onderworpen worden aan staatscontrole.

Het voorstel van de G-7 is opmerkelijk vanwege het feit dat de leiders van ’s werelds machtigste landen, terwijl ze commerciële bedrijven beschuldigen van misbruik van monopolistische macht, nu proberen hun eigen gebruik van monopolistische macht tegen diezelfde bedrijven internationaal uit te breiden. Meer zorgwekkend is echter het vooruitzicht dat deze trend zich verder zal uitbreiden dan vennootschapsbelasting en rechtstreeks in het leven van individuen. Als wereldregeringen met succes de vennootschapsbelasting kunnen monopoliseren, over welke andere individuele vrijheden zouden ze dan bereid zijn soortgelijke controle uit te oefenen?

Bron: Mises