Uit de nieuwsbrief van de LP: Duizenden jaren oude “geldmonopolies” van overheden staan onder druk. Alternatieven voor overheidsgeld zijn in opkomst. Dit komt vooral omdat overheden keer op keer hun monopolies op geldschepping, vergunningen verlenen en registreren van economische activiteit misbruiken om het systeem dat hen voedt in stand te houden. Dit drijft de overheid en de samenleving uiteen. Vooral spaarders en productieve mensen worden steeds skeptischer. Libertairen zoeken – en vinden – uitwegen. Een pleidooi voor het opbouwen van vrij handelsverkeer, dat de overheid links laat liggen.

Rond het jaar nul hadden de Romeinen de Joodse gemeenschap in Israel onder de voet gelopen. Een van de meest dringende zaken was het organiseren van volkstellingen, want de overwonnen volkeren moesten per persoon een hoofdelijke belasting betalen. In het Israel van die tijd waren mensen eraan gewend elkaar in natura te betalen. Israel gebruikte in die tijd naast eigen ruilmiddelen zoals Shekels en Talenten ook Grieks muntgeld dat onder kooplieden populair was. De Romeinen accepteerden die betaalmiddelen echter niet voor het innen van hun belastingen. Belasting moest betaald worden in de munt die ze zelf sloegen: Romeins geld dus. Door de belastingregel kregen de Romeinen pas goed vat op de Joodse bevolking. Want om aan Romeinse munten te komen moest je iets voor de Romeinse bezettingsmacht doen en die betaalden daarvoor met hun sestertiën, hun assen en hun denariën. Daar waren in die tijd niet veel mensen erg blij mee en het leidde uiteindelijk tot opstanden en bloedvergieten.

Op de munt die voorkomt in het beroemde verhaal waarin Jezus zei dat je aan de keizer moet geven wat van de keizer is en aan God wat van God is, stond de Romeinse keizer afgebeeld. Portretteren was in de toenmalige cultuur een brutaliteit, en ook nog een blasfemie van jewelste want die Romeinse keizer liet zichzelf door het plebs als “divus“, God, vereren. Er zijn theologen die erop wijzen dat Jezus zich zo’n munt liet tonen omdat hij zelf niet zo’n munt in de vingers wilde nemen en (dus) misschien zelf helemaal geen belasting betaalde. Kerkelijke gezagsdragers hebben echter aan de hand van de woorden “geef aan de keizer wat des keizers is” eeuwenlang hun gelovigen ingeprent dat Jezus vond dat je belastingen zonder morren moet betalen. Dat lijkt echter verdacht veel op een omkering van de werkelijke boodschap. Een libertarische duiding van het verhaal zou kunnen zijn: “smijt die rotzooi terug naar waar het vandaan komt en besteed je tijd en middelen aan de ontwikkeling van je betere zelf“.

We zijn inmiddels tweeduizend jaar later. Ondanks de grondwettelijke onafhankelijkheid van nationale banken lijkt er nog steeds een staatsmonopolie op geldschepping te bestaan. We betalen met Euros die door de Europese Centrale Bank tegen schuldbekentenissen van nationale overheden worden uitgegeven en waarvan het de bedoeling is dat die Euros daar ook ooit weer terugkeren. Dat laatste lijkt zonder een flinke inflatie niet te lukken, en dat doet het vertrouwen in de waardevastheid van die munt geen goed. Sommige mensen willen daarom graag de Nederlandse Gulden terug. Wat ze daarmee eigenlijk terug willen is een minder kostbare overheid die haar huishouden op orde heeft, en die tijd is nog niet gekomen.

De LP staat principieel afwijzend tegenover monopolies. In feodale tijden gunden koningen de monopolies aan hun vazallen voor goud of voor verleende diensten. Nu is het de overheid die marktwerking hindert, en dat vaak juist met het (schijn-)argument om “ongebreidelde” concurrentie te willen indammen. In een werkelijk vrije samenleving kan een monopolie niet gedijen want zonder kunstmatige barrières ontstaan er juist door ongebreidelde concurrentie zeer snel goedkopere en betere alternatieven. De overheid is daarentegen goed in het doorgeven van haar monopolies aan “derden”. Natuurlijk tegen betaling, want zij is de opperbaas. Dat heet dan het “verlenen” van een “vergunning“.
Het vergunningsmonopolie van de overheid uit zich in uitgebreide regelstelsels, waarvoor honderdduizenden pagina’s aan voorschriften geschreven worden die het voor nieuwe concurrenten moeilijker maken om tot de markt toe te treden.
Je kunt er zeker van zijn dat monopolies eerder of later misbruikt worden, en dat geldt ook voor zaken waarop de overheid een monopolie heeft. Of dat nu de zorg betreft, het onderwijs of het monopolie op het maken van voorschriften en wetten en het toezicht daarop.
.
Een van de meest vitale overheidsmonopolies is het “wettig betaalmiddel“.

Bitcoin, etc.: afscheid van het geldmonopolie
Een van de meest effectieve manieren om het uiteenvallen van overheden te bevorderen zou wel eens het afscheid van haar geldmonopolie kunnen zijn. Cryptovaluta zoals Bitcoin hebben de potentie om zich tot veilige spaar- en ruilmiddelen te ontwikkelen, die betrouwbaarder en houdbaarder zijn dan de inflaterende “wettige betaalmiddelen” van de Verenigde Overheden. Omdat dit ruil- en spaarmiddel niet door een overheid wordt uitgegeven, en de registraties in blockchains versleuteld zijn, kan de overheid in principe geen toezicht verkrijgen op tegoeden en kan daardoor moeilijker onder dwang belasting op vermogen en transacties heffen. Door de zeer restrictieve uitgiftemogelijkheid van nieuwe Bitcoin c.s. worden ze door uitbreiding van hun markt voortdurend meer waard. De oude afroom-overheidseconomie heeft het veel moeilijker om de acceptatie en de waarde van overheidsgeld overeind te houden.

Ont-registreren
Veel mensen geloven dat je een economische of culturele activiteit bij de instituties van de overheid “officieel” moet registreren en dat die geregistreerde entiteiten (juridische personen) voor elke economische handeling verantwoording aan de overheid en haar fiscus moeten afleggen. Oorspronkelijk was een registratie echter geen zaak van moeten, maar van mógen. Er zaten vaak grote voordelen aan. Splitsing van natuurlijk persoon en juridisch persoon maakte bijvoorbeeld risico’s beter calculeerbaar. Registratie wordt tegenwoordig wel eens als voorwaarde gezien om überhaupt aan het betalingsysteem van (staats-)banken mee te mogen doen. Voor zover daarbij de overheid toe kan kijken is de balans van voor- en nadelen nadelig uitgeslagen voor economisch productieve partijen.
Libertairen zouden graag zien dat banken weer aan het bankgeheim worden verplicht, dat bijvoorbeeld bankrekeningen op nummer weer mogelijk worden, dit wordt door overheden tegengehouden. Nu Bitcoin daarvoor in de plaats treedt doen overheden er alles aan om de koers van Bitcoin volatiel te houden.
Terug naar de vermeende “registratieplicht”. Niet-geregistreerde transacties tussen niet-geregistreerde organisaties, met behulp van cash en cryptovaluta zijn zeker niet verboden. In de share economy (AirBnB, Uber, Blablacar, etc.) is het eerder norm als uitzondering. In ruil-economieën (bij voorbeeld LETS Local Exchange Trading System of de Zwitserse WIR-bank) komt het ook voor en het simpelste voorbeeld is de weekmarkt. In de gehele “consumer – to – consumer” markt ziet niemand een reden om omzetten te melden en daarover vrijwillig belating te betalen.
Nu de waardevastheid van het overheidsgeld in toenemende mate twijfelachtig is geworden neemt de attractiviteit van alternatieve spaar- en ruilmiddelen – die van overheden ontkoppeld zijn – toe. Overheden reageren met de voorgenomen afschaffing van cash en het invoeren van staats-cryptogeld, met het doel toezicht te houden op alle geldactiviteiten, waardoor belastingheffing op transacties überhaupt mogelijk zou blijven. Het belang van “ont-registratie” in samenhang met de share-economy, de ruil-economie en de consumer-to-consumer business mag voor de lezer duidelijk zijn.

De LP is de enige politieke beweging die vanuit haar principes aan de overheid geen monopolie wil toestaan en verwerkt dit idee in haar nieuwe Grondwetsvoorstel. We geloven niet dat monopolies het “algemeen belang” dienen. We zouden het liefst de overheid in haar geheel vervangen door elkaar beconcurerrende organisaties per sector, waarbij iedereen zelf kan beslissen welke instituties het waard zijn om zich bij aan te sluiten. Vanuit die overkoepelende visie ondersteunen we elke stap die ons bevrijdt van de structuren van de huidige, verouderde overheidseconomie.
Een uiteenvallend monopolie biedt ruimte voor de ontwikkeling van parallelle, concurrerende, structuren. Overheden kunnen daarvan leren dat ook hun diensten in principe “geldwaardig” moeten zijn zodat mensen daar vrijwillig voor gaan betalen. Bestaande overheden kunnen zo proberen zich op de markt staande te houden, terwijl ze te maken krijgen met concurrentie van nieuwkomers op het eigen, terrein.
Individuele Libertairen lopen vaak voorop in het zoveel mogelijk ontwijken van de overheid. Ze brengen agorisme (counter-economics) in praktijk.

35 REACTIES

 1. Het zal best goed bedoeld zijn, maar wat gebeurt er als de overheid zich niet aan de Grondwet houdt? Worden ze onder de guillotine gelegd? In ketenen afgevoerd en verkocht als slaaf? Lijfstraffen op het Binnenhof misschien? Nee, niets van dat alles. Er gebeurt eenvoudigweg niks. Gevolgmatig word de Grondwet met de nodige regelmaat overtreden of aangepast in uw nadeel. Zeggen dat je iets in de Grondwet wilt zetten heeft dan ook weinig te betekenen.

 2. Het punt wat ik heb hiermee.

  De LP zegt eigenlijk : hallo overheid, wij gaan u opheffen

  En dat gaan we dan via uw kanalen doen.

  Als ze de SP en de PVV al niet in een coalitie laten zitten, als dat al ‘onverantwoord’ is, dan sluiten ze de LP al helemaal uit. De LP is wel wat radicaler dan de SP en de PVV en ook wel het FVD.

  Dit zijn echt anarchistische eisen, die ze hier stellen. Prachtig, vind ik.

  Maar zoiets gaat natuurlijk niet via de staat lukken. De staat gaat zichzelf niet opheffen….

  Kijk, dit is wat er zal gebeuren. Als de LP groot word en geen water bij de wijn doet, zal zij gewoon eeuwig genegeerd worden. Net als wat men met de PVV doet en het FVD en de SP. De zogenaamd ‘heel extreme partijen’. De partijen voor de ‘schreeuwers aan de zijlijn’. NL heeft een regentencultuur. Er is niet echt democratie natuurlijk.

  De tweede optie. LP word groot en doet veel water bij de wijn (word gewoon een soort VVD) en is dan ineens wel een ‘waardige gesprekspartner’. We zien het al een beetje met de libertarian movement in de VS. Hoe groter deze beweging word, hoe meer van hun ideologische veren ze afschudden, hoe meer ze als de republican party worden.

  Agorisme, is de enige weg voor libertarische anarchie. Niet smeken bij de overheid.

  • Nayakosadashi2020.

   Een vraag.

   Ervan uitgaande dat agorisme uw strategische doel is, wat is dan uw strategie?

   • Deze dame legt het een beetje uit allemaal

    Het is iets dat men in Amerika vormgeeft. Ik doe er zelf niets mee, omdat het in Nederland waarschijnlijk veel moeilijker zal gaan. NL is echt een enorme controlestaat.

    https://www.youtube.com/watch?v=dVioAb3CXGo&t=42s

    (wel mooie vrouw trouwens)

    (ik bedoel persoon, het woord vrouw is natuurlijk erg transfoob)

   • Beste nayakosadashi2020,

    Even een opmerking wat betreft uw reactie; indien u iets beweert (zelfbedacht of overgenomen) dan dient u dat ook zelf te onderbouwen. Door uw stelling zelf te verwoorden kunt u controleren of deze houdbaar is en verdedigbaar. Ook, u kunt mij niet iedere keer de bibliotheek insturen of aan een luistersessie onderwerpen, want als ik daar geen tijd voor heb of geen zin in dan verzandt de discussie.

    Wat betreft mijn inhoudelijke reactie; agorisme is géén strategie maar een tactiek om de staat te verzwakken. M.a.w. alle negatieve factoren die een staat aan het vrije individu kan opleggen, blijven onverminderd van kracht.

    Bij het doorvoeren van hervormingen geldt het principe dat men eerst de negatieve factoren dient te verwijderen, alvorens de positieve factoren in te voeren. Dit is noodzakelijk omdat anders de positieve factoren teniet worden gedaan door de overweldigende kracht van de negatieve factoren.

    Ik stel me dan ook voor dat de schrijver van het artikel uw suggestie meeneemt als tactische overweging (tactiek is de activiteit die de strategie ondersteunt).

    Mijn vraag blijft dus overeind staan: wat is uw strategie (plan) om van de huidige situatie in een vrije samenleving zoals de LP die voorstaat?

   • Ook, u kunt mij niet iedere keer de bibliotheek insturen of aan een luistersessie onderwerpen, want als ik daar geen tijd voor heb of geen zin in dan verzandt de discussie.

    Blijkbaar kan het wel, want ik deed het net. Dan verzand de discussie? Ik hou van zand. Ik eet altijd zand etc.

    Nee, maar even serieus. Die meid heeft een heel kanaal over agorisme. Zij kan het beter uitleggen dan ik. En haar kanaal verdiend veel meer viewers, wat mij betreft.

    Mijn vraag blijft dus overeind staan: wat is uw strategie (plan) om van de huidige situatie in een vrije samenleving zoals de LP die voorstaat?

    Mijn anarchisme is een anarchisme voor het hier en nu. Zoals Emile Armand het zei, wij individualisten zijn prestentisten. Ik ben niet eens gericht op het maken van een soort anarchistische utopie. Ik ben een reactieve anarchist, geen constructieve anarchist. Ik laat de constructie over aan zowel linkse anarchisten als libertariers. Laat hen maar een nieuw systeem bouwen. Ik anticipeer slechts op wat er om mij heen gebeurd. Meer doe ik niet.

    Daarnaast denk ik dat agorisme ook niet per se een tactiek is om bij ‘een nieuwe samenleving’ te geraken. Amerikanen voeren hun agorisme uit, omdat het in hun voordeel is. Meer hoeft het niet te zijn. De illegale kofferbakmarkt, is niet per se gericht op het creëren van ‘een nieuwe samenleving’. Het is meer gericht op het welzijn van vandaag en morgen.

    suggestie meeneemt als tactische overweging

    Als de LP zich publiekelijk uitspreekt voor agorisme, dan denk ik dat ze door de staat verboden zullen worden. Agorisme is te heftig, voor een politieke partij. Een politieke partij gaat er niet mee pochen. Agorisme is immers min of meer illegaal, hé. En politieke partijen willen niet geassocieerd worden met illegalisme.

    Ok, de tactieken van de LP. Kijk, ik ben geen LP lid. Ik ga niet bepalen wat hun tactieken zouden moeten zijn. Daar gaan ze zelf over. Ik vind dat hun site er goed uit ziet en dat hun communicatie werkt. Ik weet alleen niet zo goed wat ze dan moeten gaan communiceren, in de toekomst. Daar gaan hun leden ook over en ik ben geen lid.

    Ik denk dat de LP voornamelijk gebrand is op het behalen van een zetel. Maar aangezien anarchisten niet stemmen en mensen die wel stemmen de LP te heftig vinden, valt men een beetje tussen wal en schip. Te anarchistisch voor parlementariërs, te parlementair voor anarchisten. Dat is een pijnpunt voor libertarisme. En dat is niet eens bedoeld als sneer naar de LP toe. Want ze doen het relatief goed, zoals ik al eerder zei.

   • Wat is agorisme ?

    Simpel. Je sluit je niet aan bij ‘de kamer van koophandel’ en verkoopt toch spullen in je huis (in je garage meestal, in Amerika) en je betaald geen belasting over die spullen.

    Dat is dan een agoristische praktijk, die in Amerika uitgevoerd word.

    Een verschil met standaard libertarisme, is dat het niet gericht is op ‘een nieuwe wereld’. Het is niet utopisch van opzet. In die zin heeft het wat gemeen met het klassieke Europese individualistische anarchisme. Vrijheid claimen. Eilandjes creëren van vrijheid.

    Ik denk dat mensen binnen de LP er sympathiek tegenover zullen staan, tegenover agorisme. Ik denk alleen ook dat ze dit niet snel openbaar zullen maken

    meer heb ik er niet over te zeggen.

 3. Graag deel ik even mijn observatie m.b.t. het gebrek aan organisatie, bij de lieve en naïeve mensen in de Libertarische beweging. Dit vanuit het principe dat iedere onderneming nu eenmaal georganiseerd dient te worden om effectief te zijn en het er niet naar uitziet dat de Libertarische effectief opereert in een wereld die gedomineerd wordt door corporatisme:

  ‐ Context:
  Dit artikel is een hap snap onderwerp en maakt zo te zien geen onderdeel uit van een reeks hoofdstukken dat bijvoorbeeld is afgeleid van een manifest /partij programma /actieplan dat uiteindelijk aankomt bij de doelstelling van vrijheid (of zelfbeschikking).

  ‐ Inhoud:
  De inhoud kaart de manifestatie aan van het probleem en niet het probleem op zich. Dit levert een oplossing zonder probleemstelling dat terugvoert naar de bron van het probleem. Dit heeft tot gevolg dat niet het probleem wordt opgelost, maar een alternatieve wordt voorgesteld dat vervolgens niet is toegelicht (met name op kracht- en machtstreven).

  Ter verduidelijking: het probleem is m.i. dat de economie niet in dienst staat van het volk en door overheidsdominantie ontaardt in [1] staatskapitalisme d.m.v. de overheidsrol van welvaartstaat en [2] private geldschepping door private marktpartijen o.i.v. corporate invloeden.

  De conclusie is m.i. dan ook gerechtvaardigd dat theoretisch en praktisch volkomen uitgesloten is dat de Libertarische beweging ooit haar ideaal van vrijheid zal heroveren op de zittende elite. Laat staan eventueel haar vrijheid kan bestendigen in geval van een vrije samenleving, waar per definitie krachten samenkomen die uiteindelijk monopolisme door kartelvorming zullen bewerkstelligen.

  Kortom, idealisme zonder omgevingsbewustzijn en organisatie leidt tot niets en houdt de huidige situatie in stand.

  Mijn advies voor de Libertarische beweging: neem afscheid van deze goedbedoelde maar amateuristische benadering en voer een professionele afdeling strategie & tactiek in en laat deze activiteit uitvoeren door een competente kracht(en), die minimaal evengoed is (zijn) als de uitmuntend presterende strategie & tactiek medewerkers van de politieke macht.

  • Input>Elimineren van politici

   Output>niet stemmen

   Input>geweldmonopolie

   Output>zelfbescherming

   Ik wilde altijd al een raket maken..is de schuld van Hergé z’n Kuifje…Alleen wel een hele vette icbm!

   • @Peter
    Twee praktische vragen:
    # Bent u ook bereid om tol te betalen indien u gaat reizen?
    # Hoe verdedigt u uw gezin (stam, samenleving) in overtal situatie?

   • @Voight-Kampff
    1 Yep ik betaal tol..doe ik nu toch ook …..
    2 zie icbm..nee dat kan niet, dan word dat sterven/slaven hé..dat is nu ook al

  • @Peter.
   1. Duidelijk. Echter, stel dat het recht van overpad onevenredig duur is of dat u een van uw kinderen dient af te staan voor het leger van de sterke man om te kunnen doorreizen?
   2. Ik zou u als trotse man niet graag op uw knieën zien zitten. En … het zou jammer zijn u te moeten missen zonder eerst het alternatieve scenario van rechtstaat (op basis van volksgezag) daadwerkelijk geprobeerd te hebben.

  • Het volk bij monde van het parlement is het machtigste orgaan. Een grondwettelijk hof zou in strijd zijn met dat beginsel. Het woord “hof” geeft dat ook aan. Het zou dan op zijn minst om een grondwettelijke Hoge Raad moeten gaan. Maar ook die constructie zou in strijd met zijn met het beginsel dat het volk het machtigste orgaan is.

   • Bertuz.

    Ik volg uw gedachte. Hierbij mijn praktische antwoord.

    Tenzij een dergelijk Hof de aparte controlerende taak krijgt toebedeeld (door het volk) en deze taak wordt gemanaged door een separaat gekozen bestuurder die per periode wordt gekozen en wiens positie niet onaantastbaar is.

   • Als ik denk aan rechtspraak denk ik aan een eiser en een gedaagde. Of aan een klager en een verweerder of aan een verdachte en een vervolger. Ik zie geen rechters voor mij met een controlerende rol. Ik zie een parlement/het volk in een controlerende (en wetgevende) rol. Een hof toets dat wel en dat kan je controleren noemen. Maar wie heeft het laatste woord? Wat mij betreft het volk. Niet een rechter. In het slechtste geval komt dat er op neer dat één iemand het laatste woord heeft. Of wellicht vijf, wat al beter is, maar nog steeds erg mager is. Mijns inziens deelt het volk de volmachten uit of trekt die weer in. Ministerie betekent bediening.

   • @Bertuz.

    Dan zijn we het eens!

    U:
    “Maar wie heeft het laatste woord?”

    Reactie:
    Uiteraard het volk!. Direct controle via het parlement (ingrijpen bij misstanden) en indirect controle d.m.v. verkiezingen (vervangen van de verantwoordelijke bestuurder bij wanbeleid en crimineel vervolgen).

    Kortom, iedere bestuurstaak dient kort en strak aangelijnd te zijn aan het volk. Volksgezag is het enige gezag. Bestuurders zijn slechts uitvoerders. Het volk delegeert slechts een taak aan het bestuur en niet de verantwoordelijkheid voor deze taak.

 4. de amerikanen hebben eigenlijk het zelfde gedaan door het zwarte goud met de dollar af te rekenen.
  bitcoin, belangrijk hier is de methode van transactie verwerking nl de blockchain.
  probleem nu met de blockchain is de realtime verwerking of te wel de snelheid hiervan.
  zoek het eens op en vraag u vervolgens eens af of een bank nog nut heeft.
  een bankier weet wel beter en schijt in z’n broek zodra de realtime verwerking van de blockchain een feit is.

 5. Geldschepping vindt veel vaker plaats dan je denkt. Bij de kruidenier “je boodschappen laten opschrijven” is ook geldschepping. Je vriendje je koffie laten betalen ook.

  De term “wettig betaalmiddel” schept geen exclusiviteit. Het ontneemt de overheid een betaling te eisen in auto’s bijvoorbeeld. Als ik als burger wil betalen in euro’s heeft een overheid dat te accepteren.

 6. Ik zie hier voornamelijk mensen die denken door het systeem te veranderen, de wereld kunnen veranderen.

  We kunnen de mooiste systemen verzinnen, maar als mensen (met name bestuurders en rechters) zich niet aan de systemen houden dan werken ze niet. Als mensen de oorzaak zijn van de corruptie van systemen, zullen de mensen moeten veranderen in plaats van de systemen.

  En eigenlijk geloven de mensen die de nieuwe systemen bedenken er zelf ook niet in. Als je de mensen bijvoorbeeld mensenrechten geeft, gaat men er in principe vanuit 1) dat ze die niet hebben of 2) altijd overtreden worden.
  In het eerste geval wordt is het een privilege. En wie privilege denkt te kunnen geven gedraagt zich als een “god” die meer gezag heeft.
  In het tweede geval is het onzinnig om mensenrechten op te stellen, want die worden net als andere rechten toch overtreden door mensen die macht hebben.

  De enige optie is de prikkel om mensen uit te buiten of hun souvereiniteit te schenden weg te halen. Helaas is dat geld verreweg de belangrijkste prikkel om mensen uit te buiten. Laten we eindelijk eens van het verleden leren.

  • Kameraad

   In het tweede geval is het onzinnig om mensenrechten op te stellen, want die worden net als andere rechten toch overtreden door mensen die macht hebben.

   Hier ben ik het dus helemaal mee eens. Je hebt meer aan een handjevol macht, dan een zak vol recht. Wie zei dat ook alweer ?

   Ze kunnen je wel allemaal ‘rechten’ geven, maar dat zegt niets.

   En ja, veel in deze wereld gaat over geld. Walgelijke mensen misbruiken het geld, in hun voordeel.

   Maar zoals ik al eerder zei. Het gaat heel moeilijk worden, om het geld uit te bannen. Mensen ruilen dingen. Dat is vrij naturel. En als je dingen ruilt, ga je op een gegeven moment ook geld gebruiken. Het komt vanbinnen uit en het is niet inherent slecht.

   Weetje wat het punt is. Er zijn gewoon perverse mensen, die andere mensen misbruiken. In het kapitalisme, doen die perverse mensen dat via geld. Denk dan aan een huisjesmelker, die misbruik maakt van de woningnood en arme mensen onder druk zet en/of zijn/haar contracten niet na komt (en er dan mee weg komt, want die arme mensen hebben geen geld voor advocatuur ) etc, etc.

   In het communistiche systeem, zal de perverseling andere machtmisddelen aangrijpen, om mensen uit te buiten. Hij/zij zal het niet doen via geld, maar via ‘de wet’ en ‘de staat’ etc.

   Het misbruik van macht en de perversie, zit dieper dan geld. Geld is van zichzelf neutraal. Het gaat erom wat je ermee doet. Je kan iemand een huur van 300 vragen, per maand. Maar je kan ook 1200 vragen, voor een klein rot kamertje (want er is woningnood en je komt ermee weg). Het is jouw hebzucht, die de doorslag geeft. Wat doe je met geld? Hoe gebruik je het? Heb je moraliteit? Het geld gaat jou geen moraliteit geven, maar het neemt je moraliteit ook niet per se weg.

  • Nog een kleine toevoeging.

   Als je het over geldloze structuren hebt. Vroeger was ik geabonneerd op de ‘buiten de orde’. Het links anarchistische blaadje in Nederland. Meestal stond er onzin in, maar soms stond er weleens wat relevants in

   In een artikel, had men het over anarcho communisme in de praktijk. Wat dit dan inhield. Het blijkt dus zo te zijn, dat sommige anarchisten in Duitsland anarcho communistisch leven.Een netwerk van boerderijen en collectieven staan met elkaar in contact. En deze collectieven ruilen goederen uit en handelen alleen maar met elkaar. Het is dus een integraal communisme, dat geheel los staat van de maatschappij en tegelijk aan niemand opgelegd word (dat laatste maakt het interessant). Het is compatibel met libertarisme, omdat het dus vrijwillig tot stand komt. Ik ben altijd een voorstander van dit soort projecten. Ik ben zelf niet iemand die eraan mee doet (ik hou niet van dat soort collectieven). Maar ik vind het wel een goede zaak, dat mensen ermee experimenteren. Het uitpluizen. Als die infrastructuur groter word, dan kan het de mensen opvangen die niets met kapitalisme hebben. Dan kunnen die mensen zich op die manier ervan onttrekken. Ik denk alleen dat als het echt groot wordt, dat ‘de staat’ het dan zal gaan verbieden.

   • “Ik ben zelf niet iemand die eraan mee doet (ik hou niet van dat soort collectieven). Maar ik vind het wel een goede zaak, dat mensen ermee experimenteren. Het uitpluizen. Als die infrastructuur groter word, dan kan het de mensen opvangen die niets met kapitalisme hebben. Dan kunnen die mensen zich op die manier ervan onttrekken. ”

    Ik heb de indruk dat je al wat te vaak teleurgesteld bent in alle goede voornemens van collectieven of groepen van zelfbenoemde anarchisten die iedereen die hun sektarische filosofieën niet onderschreef meteen ketter afgeserveerd werd.

    Als straks contant geld wordt afgeschaft en de bankrekeningen van niet gevaccineerden wordt afgesloten zou een wereld zonder geld wel eens dichterbij kunnen zijn dan we ons nu kunnen voorstellen. Elke crisis brengt verandering, maar de uitkomst is meestal anders dan we verwachten.

   • Ik heb de indruk dat je al wat te vaak teleurgesteld bent in alle goede voornemens van collectieven of groepen van zelfbenoemde anarchisten die iedereen die hun sektarische filosofieën niet onderschreef meteen ketter afgeserveerd werd.

    Ja, ik heb gewoon geen goede ervaringen met links anarchisme. Daarom zie ik het dus niet slagen. Misschien was links anarchisme vroeger iets anders. Misschien was het in de 19de eeuw anders, toen het meer een echte massabeweging was, daar kan ik niet over oordelen. Ik leefde niet in die tijd, zegmaar.

    Goede voornemens lopen vaak uit de hand.

    Als straks contant geld wordt afgeschaft en de bankrekeningen van niet gevaccineerden wordt afgesloten zou een wereld zonder geld wel eens dichterbij kunnen zijn dan we ons nu kunnen voorstellen. Elke crisis brengt verandering, maar de uitkomst is meestal anders dan we verwachten.

    Ja, ik weet het niet. Misschien heb je gelijk. Ik kan niet in de toekomst kijken. Een wereld zonder geld, moet voornamelijk ook een soort interne revolutie zijn. Het zou een enorme sprong zijn. Een sprong zo groot als bijvoorbeeld agrarische revolutie. Snap je wat ik bedoel? Of een sprong zo groot, als de uitvinding van de taal. In de filosofie hebben ze daar een woord voor, voor van die baanbrekende evoluties. Ik kan niet op het woord komen. In de toekomst wilde ik nog over deze kwesties schrijven. Als de mensen geen geld meer gebruiken, dan zou dat een collectieve, massale mentaliteitsverandering zijn. Maar hoe daar te komen, zonder druk uit te oefenen? Dat is altijd een beetje lastig.

    Als de mens opeens geen geld meer gebruikt, dan zijn we aangekomen bij een nieuw hoofdstuk, een ‘next level’. Misschien zal het ooit gebeuren in de toekomst. Ik weet het niet.

   • “Als de mensen geen geld meer gebruiken, dan zou dat een collectieve, massale mentaliteitsverandering zijn. Maar hoe daar te komen, zonder druk uit te oefenen? Dat is altijd een beetje lastig. ”

    Als het waar is dat de gevaccineerden onvruchtbaar gemaakt worden dan wel vroegtijdig naar een andere wereld geholpen worden, dan zou zo’n mentaliteitsverandering er wel eerder kunnen zijn als je verwacht. De mensen die weigeren zich te laten vaccineren hebben een duidelijk andere mentaliteit dan de mensen die zich angst aan laten praten door overheid en MSM.

   • Laatste Batavier

    Ook dat is allemaal geheel speculatief. Ik weet het niet. Ik ben niet iemand die graag over de toekomst spreekt. Toekomst en verleden bestaan niet haha

  • @De laatste Batavier.

   Duidelijk en eens.

   Ik ben zeker niet van plan om de wereld te verbeteren en besef met u dat de mens ieder systeem kan slopen en dat ieder systeem uiteindelijk aan schaalgrootte ten onder gaat.

   Om overheersing door de sterksten (oligarchie) te voorkomen pleit ik dan ook, met de moed der wanhoop, voor kleine soevereine gemeenschappen die in federatie vorm sterk zijn. Kortom, er is geen andere keuze.

   Ik stel dan ook dat de systemen die wij kennen niets meer zijn dan gecorrumpeerde bestuursmodellen, ontworpen door de elite (politiek en oligarchie).

   En beweer dus dat aan een aantal randvoorwaarden dient te worden voldaan m.b.t. souvereiniteit.

   En dat het volk:
   1. Democratisch vaardig dient te zijn;
   2. Het bestuursmodel ontwerpt;
   3. Bewapend is om haar bestuursmodel te verdedigen;
   4. Zich kan afscheiden bij schending van souvereiniteit.

   Disclaimer: ben tegen offensief geweld, daar geweld niets oplost en slechts de best georganiseerde in het zadel helpt en niet noodzakelijk het volk.

   Volgens mij biedt een systeem de enige weg naar een rechtstaat. Het alternatieve scenario is onderwerping.

   Kortom, het systeem van politieke partijen en het onvaardige democratische volk staan volksgezag in de weg. Pffff … Het is een lange en kronkelige weg naar zelfbeschikking en de kans op succes is uiterst gering.

   • “3. Bewapend is om haar bestuursmodel te verdedigen;”

    Als mensen niet zien wat de verdienste van vrijheid en zich laten verleiden door mooie verkoop praatjes kun je vechten (ook letterlijk) wat je wilt, maar je zal verliezen. Mensen kunnen heel de geschiedenis de verleiding van de leugen al niet weerstaan. Revolutie hebben nooit de vrijheid gebracht die beloofd werd. Beloftes worden alleen gedaan om zich van de loyaliteit de grote meute te verzekeren. Ze worden nooit werkelijkheid. Zie alle mooie verkiezingsprogramma’s van de hedendaagse politieke partijen.

 7. In zijn algemeenheid merk ik op dat er hier op deze site en bij veel stamgasten sprake is van een enorme redeneerfout!

  Er zijn m.i. twee vormen van staatsinrichting: ‘recht van de sterkste’ en ‘rechtstaat’.

  De anarchistische of libertarische vorm van staatsinrichting zit in de hoek van ‘recht van de sterkste’.

  Welnu, zoals het ernaar uitziet hebben de vreedzame stamgasten hier geen offensieve en kwaadaardige bedoelingen. Echter, hoe voorkomen deze lieve stamgasten vijandige overheersing in een vorm van staatsinrichting waarbij het recht van de sterkste geldt?

  • Een rechtsstaat hebben we, of hebben we gehad, en deze is nu wel overduidelijk corrupt en daarmee failliet. De term rechtsstaat is al misleidend omdat de aanwezigheid van een staat als noodzakelijk wordt verondersteld om recht te kunnen leveren. Dat is waarschijnlijk onjuist. Beter is de Engelse term: rule of law, te vertalen als een rechtsorde. Daarnaast veronderstelt een samenleving gebaseerd op wetten dat het stelsel van wetten een coherent geheel vormt waar de verschillende wetten niet tegenstrijdig zijn met elkaar, zoals we dat zien bij de universele rechten van de mens, waar, om het recht van de een te kunnen leveren, de rechten van een ander overtreden moeten worden. Hierna verandert de rechtsstaat snel in een rechtenstaat of herverdelingsstaat. Een juridische tombola waar je soms aan de ontvangende kant van het herverdelingsspektakel zit, maar meestal aan de betalende kant. Dit is wat we nu hebben.

   Elke samenleving heeft vanzelfsprekend behoefte aan recht en orde. Maar zoveel heb je daarvan niet nodig. Wanneer de geboden: gij zult niet stelen en gij zult niet doden, gedekt zijn, in al hun manifestaties, dat wel. Dan zijn we al een eind op de goede weg. Omdat het belangrijk is zul je vooral hier, meer dan op elk ander terrein, de liberale principes vrije entree van aanbieders en vrije keuze van afnemers moeten toepassen. Pogingen om zulks te centraalplannen en middels ambtelijke structuren te reguleren en controleren zijn gedoemd te mislukken omdat daar snel een ‘old boys netwerk’ zal ontstaan, net zoals nu, die allemaal uit dezelfde pot met geld betaald worden en elkaar de hand boven het hoofd gaan houden.

   Misschien is het zelfs mogelijk recht & orde te automatiseren. Je hoeft enkel de bekende feiten te matchen met een register van overtredingen waarna het vonnis voor de hand ligt. Indien het registreren van feiten gedaan wordt door een netwerk van drones en camera’s zal de recht & orde AI een geheel nieuwe betekenis geven aan het fenomeen snelrecht. Uiteraard wordt dit alles decentraal en onveranderlijk geregistreerd op een blockchain. Afhankelijk waar je bent zul je te maken krijgen met een sharia-AI, een Chinese overheid-AI, een genderfluide woke-AI, of een NAP-AI.

   • @Youp.

    Hieronder mijn reactie op uw drie alinea’s:

    Alinea 1:
    Oneens.

    We hebben slechts gedurende zeer korte tijd – 16 jaren – een functionerende rechtstaat gehad op basis van zelfbeschikking en wel van 1798 tot 1814.

    Indertijd was het principe van volkssoevereiniteit opgenomen in de eerste Grondwet in Nederland, namelijk in de ‘Acte van Staatsregeling voor het Bataafsche volk’ (1798) van de Bataafse Republiek.

    Bij de overgang van de confederatie van de Bataafse Republiek naar een centraal geleide eenheidstaat in 1801, heeft men ervoor gekozen om een nieuwe grondwet te schrijven volgens Frans model i.p.v. de bestaande grondwet te herzien.

    Uiteindelijk is de volkssoevereiniteit in 1814 formeel overgedragen aan de ‘soevereine vorst’ Willem van Oranje.

    Dus, bij de stichting van Nederland was het principe van volkssoevereiniteit niet langer verankerd in de grondwet. Sindsdien zijn de bestuurlijke structuren ontworpen en ingericht om volkssoevereiniteit tegen te gaan en het volk te onderwerpen.

    Kortom, sinds 1814 is het fundament gelegd voor het gecorrumpeerde bestuursmodel van de zogenaamde Nederlandse rechtstaat welke in de loop van de tijd, a.h.v. vier fluwelen coups, uiteindelijk is aangeland bij de huidige overheidsdictatuur.

    Conclusie: Het ‘recht van de sterkste’ is sinds 1814 de huidige vorm van staatsinrichting en niet de ‘rechtstaat’.

    Alinea 2:
    Onduidelijk.

    Hoe dekt en handhaaft u de geboden van : “gij zult niet stelen en gij zult niet doden”?

    De liberale principes van “vrije entree van aanbieders en vrije keuze van afnemers” bestaat niet door het zogenaamde ‘old boys netwerk’. Dit geeft u zelf reeds aan!
    Dus, hoe denkt u deze tegenstelling te kunnen oplossen zonder organisatie en hiermee voorkomen dat u wordt onderworpen?

    “Pogingen om zulks te centraalplannen …. zijn gedoemd te mislukken” is de huidige situatie, zoals u zelf correct aangeeft.
    Dus, wat is uw oplossing om te voorkomen dat u niet wordt onderworpen?

    Alinea 3:
    Eens w.b. organisatie en structuur.

    U: “Misschien is het zelfs mogelijk recht & orde te automatiseren. Je hoeft enkel de bekende feiten te matchen met een register van overtredingen waarna het vonnis voor de hand ligt.”

    Dus, u wilt gaan organiseren en een structuur neerzetten! Kijk, hier komen we elkaar tegen met een bestuursstructuur.

 8. @Voight-Kampff
  “Dus, u wilt gaan organiseren en een structuur neerzetten! Kijk, hier komen we elkaar tegen met een bestuursstructuur.”

  Nee, wil ik niet. Ik beschrijf de functionaliteit van het algoritme. Verder geef ik overduidelijk aan dat centraalplannen onverstandig is.

  “De liberale principes van “vrije entree van aanbieders en vrije keuze van afnemers” bestaat niet door het zogenaamde ‘old boys netwerk’. Dit geeft u zelf reeds aan!”

  Nee, dat geef ik niet aan. Het ‘old boys netwerk’ ontstaat, groeit en manifesteert zich juist in een hierarchisch neergezette structuur. Bij gratie van de afwezigheid van een structuur floreren aanbieders en afnemers. Succesvolle aanbieders kunnen andere, nieuwe aanbieders enkel uitsluiten of benadelen dmv een overkoepelende structuur, die zij uiteraard controleren.

  • @Youp
   Uw betoog komt neer op uw laatste zin, waarin u indirect uw noodlot beschrijft; slavendom. En dat is het lot van een ieder die niet in staat is om zijn/haar idealen in een praktische en werkbare situatie kan omzetten.

   En … sterk hè; mijn reactie op uw eerste alinea !!

Comments are closed.