Als men zich afvraagt hoe het toch komt dat de Westerse maatschappij zo aan het ontsporen is zijn de antwoorden tegenwoordig naïeve, politiek correcte praat en als men daar tegenin durft te gaan wordt men op de figuurlijke brandstapel gegooid. Als men grote historische denkers bekijkt, toen er nog geen ‘correctheid’ was, is er wél een antwoord… en dat is niet erg opwekkend.

De ontmanteling van het Europese gedachtegoed

Twee observaties van de atheïst Marx die apart genoeg aansluiten bij wat grote religieuze moraal-leren zeggen, geven al een helder inkijkje. Hij schreef letterlijk: ‘dat het enige doel van iedere koopman of kapitalist geld is. Hij wil zoveel mogelijk geld verdienen, zónder maximum, dat hij daarvoor ook nog iets moet produceren is voor hem een noodzakelijke bijkomstigheid, als hij veel geld zou kunnen verdienen zónder ook maar iets te hoeven produceren zou hij dat zeker doen.’ Verder schreef hij: ‘Iedere proletariër wil diep in zijn hart een kapitalist zijn; mét het enige doel van die kapitalist.’; Marx had met deze 2e observatie onbewust (?) in één zin meteen de reden beschreven waarom het communisme niet kon werken; net als het pure kapitalisme heeft ook communisme geen diepere moraal. Daaruit volgt dat iederéén; kapitalist, óf ‘proletariër’ die kapitalist wil zíjn; uiteindelijk zijn eígen grenzen steeds meer zal oprekken en gaat proberen met hele of halve maffiapraktijken te ‘verdienen’, ten koste van álle anderen en de maatschappij.

Hoe kan het dan, dat niet iedereen dat op den duur is gaan doen en dat de samenleving niet al heel lang ontspoord is? Het antwoord daarop weet eigenlijk iedereen: omdat de meeste mensen in de geschiedenis altijd óók een moreel besef hadden, een moraal, een geweten, of hoe je het ook wil noemen, zelfs de kapitalist. De grondleggende filosoof van onze Westerse cultuur, Plato, beschreef al de ‘kardinale deugden’: de spildeugden “waar het om draait”, belangrijk omdat in deze élke andere deugd besloten ligt.

Prudentia            – Voorzichtigheid – verstandigheid – wijsheid

Iustitia                – Rechtvaardigheid – rechtschapenheid

Temperantia        – Gematigdheid – zelfbeheersing

Fortitudo             – Moed – sterkte

In het christendom zijn deze klassieke deugden later opgenomen. De ‘koopman’ hield er daardoor in ieder geval ook op moreel vlak toch een soort ‘winst-verliesrekening’ op na. De middeleeuwse Meister Eckhart schreef: ‘kooplui zijn mensen die zich wel hoeden voor grove zonden en doen ook goede werken, maar zij doen dit opdat onze Heer hun daarvoor iets geeft, ze willen het ene inruilen voor het andere en op die manier handel drijven met God.’ De kern van hoe ‘moraal’ nog op het eind van de middeleeuwen dacht over de koopman. Echt álle morele kaders hebben zich in de geschiedenis negatief uitgelaten over ‘de koopman’. Hij was een noodzakelijk kwaad, wel nodig in een maatschappij, maar de waarden van de koopman werden altijd als minderwaardig en hijzelf als onbetrouwbaar beschouwd. Zelfs bij de oude, véél handeldrijvende Romeinen was Mercurius de god van de dieven én de kooplui…

Maar al een aantal eeuwen na Meister Eckhart kwam in deze oude morele erfenis van de mensheid al een verschuiving; bij de eerste moraalleer ooit in de geschiedenis die zei dat geld vergaren goed was. Met het Calvinisme werd de koopman nu gezien als een ijverige, harde werker in plaats van een geldschraper; terwijl ook in hun bijbel stond: “gij kunt niet God én de Mammon (god van het geld) dienen”. In de loop van de eeuwen hierna gingen economische en culturele elites in geen enkele moraal meer geloven, hooguit nog voor de vorm. De uitspraak van Marx: ‘religie is opium voor het volk’, uit midden 19e eeuw treft hier ook weer de spijker op de kop: het volk had nog een moraal door de religie en de rijke elites niet, zij misbruikten religie nog om het volk rustig te houden. De uitwassen van het kapitalisme houden gedurende de eeuwen gelijke tred met de ontmoralisering van de ‘koopman’: zijn motto van ‘zoveel mogelijk geld verdienen’ over de rug van anderen werd steeds meer door geen énkel moreel besef meer tegengegaan en werd steeds meedogenlozer: slavenhandel, mensenhandel, uitbuiting, uitzuiging, de-humanisering, alles wat hun kapitaal nog meer deed groeien, ‘zakendoen’ genaamd.

Naast de vaak treffende omschrijvingen van Marx was het de katholieke kerk die op het hoogtepunt van de liberale uitwassen in 1891 een pauselijke encycliek uitbracht over de ontsporing ervan: ‘Rerum Novarum’, en toen zelfs dat niets uithaalde 40 jaar later in 1931 nog een: ‘Quadragesimo Anno’. Beide zijn een heftige kritiek tegen de toenemende ontmenselijkende ontwikkelingen. Over het remmingloze ervan, de onverzadigbaarheid, decadentie, egoïsme, ijdelheid en het hedonisme van rijke maatschappelijke bovenlagen. De gewone man bleef in meerderheid echter een vorm moraal houden. Zijn ‘wil om kapitalist te zijn’ werd in toom gehouden door dit morele bestel: altijd moest ook aan ‘de ander’ gedacht worden, dát was de algemeen geldende moraliteit, die níet relatief was. Ook het Boeddhisme kent zo’n uitgesproken moraalleer in het ‘achtvoudige pad’. Punt 4 daarvan is: juist handelen en punt 5: de juiste wijze van levensonderhoud; beide punten moet men zó doen dat men zichzelf en anderen niet schaadt. Ook de kerngedachte van het Hindoeïsme is dat je door juist te leven een staat van verlichting kunt bereiken. De basis daarvan wordt gevormd door de vier zogenoemde Veda-geschriften, in de Rig Veda staat bijvoorbeeld ook al een vers dat het heeft over ‘vee dat streeft naar altijd meer’ om de onjuistheid van alléén maar dat aan te geven.

Het totale ontbreken van een moreel besef dat al langer bij de elites aanwezig was, is in onze huidige tijd volledig gedemocratiseerd. Grote delen van de westerse wereld leven in een situatie waarin héle generaties niet meer op de een of andere manier moreel zijn opgevoed. Plaatsvervangende morele stelsels zijn te zwak en wispelturig gebleken om een dieper moreel besef bij de meeste mensen te kunnen aanleren. De ‘winst-verlies-rekening’ van de ‘koopman’ met zijn efficiency- en geld-moraal heeft de maatschappij en de meeste mensen in Europa overgenomen. Modernere Westerse filosofen hebben aan dit proces bijgedragen door stapje voor stapje alle moraal te ontmantelen tot een systeem waarin goed en kwaad, juist en fout ‘relatief is’ en vervolgens niet meer bestaat. De gemiddelde burger in het Westen heeft de moraal die ‘de koopman’ al eeuwen heeft overgenomen. De winst-verlies rekening is dé moraal geworden in de westerse wereld, niet alleen financieel en materieel, maar op vrijwel alle terreinen van het leven, tot in relaties toe; wat Marx al voorspelde toen hij schreef dat door het ongebreidelde streven naar méér-méér, ook op immaterieel gebied, álles ‘markt’ zou worden.

Wij Westerlingen kunnen ons dat vanuit onze Eurocentrische voorstelling van de wereld niet voorstellen, maar in niet-Westerse landen is al dat niet zo sterk, de systematische ontmanteling van alles wat op moraal lijkt heeft daar nooit zo drastisch plaatsgevonden.

Behalve dan China, waar Communisten al 90 jaar de baas zijn en succesvol een van de oudste culturen van de wereld uitgeroeid hebben; wat er nog van over is bestaat vooral uit laten zien aan de wereld hoe oud hun cultuur is… Het tegenovergestelde is Japan, waar de bevolking de hypermodernste technieken omarmt maar óók eéuwenoude culturele gebruiken in ere houdt, zo de mensen een diep kompas biedend om met de nodige veranderingen om te kunnen gaan. Alleen destructieve westerse invloeden hebben ook in die landen natuurlijk hun sporen nagelaten, al hebben steeds meer landen dat in de gaten en proberen zo goed als het gaat terug te keren naar hun éigen waarden.

Door de steeds sneller gaande destructieve cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen in het Avondland, hebben velen hier intussen álle houvast al verloren en nog maar een zwak dieper kader, het eigen voordeeltje is vaak het énige dat nog telt, de moraal van de koopman. De begeerte is onbegrensd geworden, ego’s vaak zo groot als een huizenblok, veel mensen denken keizer, bijna god te zijn of gedragen zich zo, politici en bestuurders al zeker. In tegenstelling tot de geschiedenis van de mensheid, waarin het beeld van ‘de koopman’ veracht werd, zijn we in een tijd aangekomen waar ‘rijk worden’ hét ideaal is. Púúr materialisme als ‘moreel kader’: ‘gij zult genieten en het is verboden ergens van af te zien’. Dat dit tot uitwassen moet leiden is logisch. Er is vaak genoeg alléén nog maar de ‘winst’ van kortstondige pleziertjes en entertainment en verder een gapend zwart gat.

Cultuurmarxisme

Linkse marxistische ideeën hebben sinds eind jaren ’60 – jaren ’70 steeds meer invloed op het ondermijnen en omverwerpen van de klassieke Westerse cultuur via weten-schappelijke en culturele instellingen. Politieke correctheid, identiteits-politiek, gender-ideologie en ‘progressief’ gedachtegoed worden op slinkse wijze opgedrongen aan de mensen, via een hersenspoeling in slow-motion. Politieke correctheid, overgenomen trouwens uit het Rode Boekje van Mao, begon vanaf eind jaren ’60 als een autoritaire ‘consensus’ op instituten die onze elites opleiden, de universiteiten, waar hoogleraren en studenten bang werden om ‘foute woorden’ te gebruiken. Opvallend is dat het eerst de linkse stromingen waren. Tegenwoordig, nu uitgesproken linkse partijen veel kleiner zijn geworden, is al dit enthousiast overgenomen door álle liberale partijen en vervolgens ook door andere partijen, in zo goed als heel Europa. Partijen die dat niet gedaan hebben worden door dit cultuurmarxisme altijd uitgemaakt voor extreemrechts. Een alleszeggend voorbeeld: de Liberale premier van Canada, Trudeau, wees een studente terecht die tijdens een vraag aan hem het woord ‘mankind’ gebruikte: ze moest het onbestaande woord ‘peoplekind’ toepassen. In Duitsland kwam het ‘geslacht-neutrale’ uitdrukken, met woorden met een * ertussen, b.v. als men het heeft over dokters: doctor*innen, terwijl de aanduiding dokter niet gebonden is aan geslacht; maar dat mag trouwens binnenkort ook niet meer. Zélfs het man óf vrouw zíjn is dan niet politiek correct, zelfs het láátste gegéven dat de mens heeft wordt daarmee gerelativeerd. De klassieke westerse traditie van mogen zeggen en denken wat men wil en een grote verscheidenheid is nu figuurlijk terecht gekomen op de brandstapel van de donkerste periodes uit onze geschiedenis.

‘Der Untergang des Abendlandes’

In ‘De ondergang van het Avondland’, uit 1922, schetst de filosoof Oswald Spengler de westerse geschiedenis. Het is een boek dat het waanzinnige vooruitgangsdenken van de Europeanen aanklaagt. Hij voorspelt dat de Westerse wereld ten einde komt en dat in de 20e en begin 21e eeuw de laatste stuiptrekkingen van deze Faustiaanse beschaving te zien zal zijn. Het idee dat het verleden in de moderne tijd is aangekomen in allerlei onuitwisbare gewéldige ‘verworvenheden’ vergelijkt hij met het oude waanidee dat de aarde het middelpunt van het heelal zou zijn. Hij beschrijft dat de Europese civilisatie aan het einde van haar Latijn gekomen is. Hij schrijft over de waanideeën van politici die menen dat er sprake is van een ‘vooruitgaande ontwikkelingsgang’ richting een wereld waarin ‘alles beter zal worden’…., dat in toenemende mate alléén nog maar technologie, kapitaal, politiek en economie ons lot zullen bepalen. Dat andere, kritische meningen niet meer geduld zullen worden. Meningen die ingaan tegen het nieuwste vooruitgangsdenken niet meer zullen mogen. Zo’n 11 jaar na zijn laatste uitgave gingen de Nazi’s boeken verbranden, een aantal jaren daarna gingen ze mensen verbranden in hun concentratie-kampen, een moderne vorm van andersdenkende heksen-verbrandingen.

“Nooit eerder heeft een microkosmos zich zo verheven gevoeld boven de macrokosmos’, de moderne westerse mens, die de natuur als nooit tevoren haar wil heeft opgelegd. De westerse Faustische mens, omdat hij net als Goethe’s Faust, meester wil worden over de natuur, is de slaaf van zijn eigen schepping geworden. Onze levens worden door de machine in een baan geleid waar geen stilstand meer bestaat en geen stap terug kan worden gezet”.

Veel van Spenglers voorspellingen zijn honderd jaar later actueler dan ooit. Zo zou volgens hem de politiek steeds meer in technocratisch management veranderen, met een groeiende macht van het geld, uitholling van instituties, de ondergang van moreel besef en de neiging tot dictatoriaal leiderschap, in naam nog steeds democratie. Spengler wordt in onze tegenwoordige ‘correcte’ tijd verweten dat hij sympathieën zou koesteren voor de nazi’s of extreemrechts. In tegenstelling wees Spengler juist het antisemitisme af en zijn nee tegen een overdreven ‘vooruitgangsgeloof’ was het tegenovergestelde van de ‘Heilstaat’ van de nazi’s. Wat hij wel deed is alle culturen beschrijven vanaf de oudheid. Ze worden volgens hem allemaal gekenmerkt door vier stadia die hij lente, zomer, herfst en winter noemt. Na de lente en de zomer veranderen ze in civilisaties die voortgaan in de herfst en de winter totdat ze ten slotte uitsterven.

Volgens Spengler was de bloeitijd van onze cultuur onomkeerbaar voorbij: religie had haar grootste morele vormingskracht toen al verloren, en er was niets voor in de plaats gekomen, alle fundamentele vragen zijn beantwoord en becommentarieerd, moderne kunst en filosofie konden niets wezenlijks meer toevoegen en het Avondland zou vervallen in steeds meer extreme en vergezochte uitingen van verandering en vernieuwing, zonder nog zijn eigen duizenden jaren oude goede basis te kennen.

“Hoe radicaler de standen en beroepen politiek buitenspel worden gezet, des te vormlozer en hulpelozer wordt de massa kiezers en des te onvoorwaardelijker is zij overgeleverd aan nieuwe machten, aan partijleiders die de massa met alle middelen van geestelijke dwang hun wil opleggen en de strijd om de macht onderling uitvechten met methoden waarvan de massa uiteindelijk noch iets ziet, noch iets begrijpt, leiders die de publieke opinie louter als zelf gesmeed wapen opnemen. Democratie zal lijden onder verstrengeling van het grote geld en de grote media. De Nieuwe Caesars zullen democratie met de mond belijden, maar alleenheersers worden.”

Bij de inwoners van het continent komt er steeds meer onvrede over alles wat op hén neerkomt: crises, een multinationaal bedrijfsleven en financiële sector die hen van geld en zekerheden zullen beroven, golven van ongecontroleerde volksverhuizingen afkomend op de rijkdom van het oude continent. Overheden en hoogmoedige politici die streven naar steeds meer macht en een Europese superstaat, alles om hun Heilstaat te kunnen verwezenlijken; terwijl voor burgers de dagelijks ervaren ellende zich alsmaar ophoopt. Politici die echte, door burgers ervaren problemen weigeren op te lossen zodat die gaan roepen om een ‘sterke man’, die de problemen wel zal oplossen… Dit schreef hij een aantal maanden voor Mussolini’s Mars naar Rome en 11 jaar voordat de Nazi’s in Duitsland de verkiezingen wonnen, waar de jaren daarvoor er trouwens ook een sterke inflatie was, mede door de economische crisis vanaf 1929. Als in de jaren ’20 en ’30 zien we nú weer dezelfde verschijnselen opdoemen. Politieke leiders doen alwéér, net als toen, de democratie in de uitverkoop, onder het mom van ‘crisis’ en ‘de Heilstaat’ waar we nu weer naar toe zouden moeten, waardoor ‘alles goed komt’…..

Via het veelvoud aan social media is het tegenwoordig gemakkelijker dan ooit in de geschiedenis van de mensheid om veranderingen echt op gang te brengen. Echter niet zolang deze media alleen maar gebruikt worden om narcistische, ego-strelende, plaatjes  en -teksten de wereld in te sturen om ‘geliked’ te worden. Maar een heel werelddeel waar een heel groot deel van de bevolking intussen bijna geen diepergaand moreel besef meer hééft, ziet ook nauwelijks nog dat hun leiders dat óók niet meer hebben en blijft hen in meerderheid steunen. Europa wordt zo net als het Romeinse Rijk vóór zijn val was geworden. Zo goed als iedereen gaat zoveel mogelijk verantwoordelijkheden uit de weg, houdt zich voornamelijk bezig met uiterlijkheden en vermaak als ‘mooi behang’ voor een steeds gevoellozer, keihard innerlijk leven, behalve als het om zichzélf gaat natuurlijk.

J. Johns

35 REACTIES

 1. Ik moet dit nog even voor een tweede keer goed lezen.
  Maar iedereen wil rijk worden als de kans zich voor doet.
  Maar niet iedereen wil daar ook desnoods gewetenloos over lijken heen gaan om rijk te worden.

  • Ik heb nooit de intentie gehad om rijk te worden zonder grens.
   Ik wil alleen genoeg hebben:
   om zonder zorgen te leven, zoals een gewoon eigen huis, auto en wat spaargeld;
   om mijn familie te kunnen geven wat ze nodig hebben;
   om anderen te kunnen helpen die daar om vragen.
   Maar ik wil wel zelf beslissen over mijn eigen zaken en bezittingen en niet gedwongen worden om de overheidsvisie opgedrongen te krijgen.

   • Waarvan akte! We willen, na een arbeidzaam leven, allemaal genoeg geld hebben, om een leven te lijden, waarin we niet iedere cent 10x hoeven om te draaien, vóór we hem/haar/het uitgeven. Geld om eens op vakantie te kunnen, en af en toe eens een deur in te trappen. En ons geld ook niet met alles en iedereen delen, die hier, om welke reden dan ook, zijn/haar kop om de hoek van de deur steekt, en en passant ook nog even willen bepalen hoe wij ons leven moeten inrichten. Ik, als AOW-er wil alleen maar de fijne ouwe dag waarvoor ik gewerkt heb. Géén onredelijk verlangen toch? Mijn 3 kids hebben allemaal een huis en een goeie baan. En ik heb ook een kleindochter. Maar als ik had geweten wat voor puinhoop het zou worden, was ik er nooit aan begonnen. Ik hou mijn hart vast. Politischen üntermenschen; ik spuug er op!!!!

   • Het is precies wat je zegt, iedereen moet gewoon genoeg hebben om van te leven en nog een beetje fatsoenlijk ook, zeker als je altijd werkt of gewerkt hebt en dus bijgedragen hebt aan de maatschappij. Voor het eerst in de geschiedenis van het westen is het zo dat de komende generaties het slechter gaan hebben dan wij, niet alleen materieel qua inkomen maar ook qua aftakeling van de hele maatschappij. En als het daar nu bij zou blijven. Maar nee, het gaat steeds verder in een steeds hoger tempo met de letterlijke politieke waanzin en hysterie bij alles wat zich voordoet. Door een samenloop van omstandigheden heb ik geen kinderen gekregen en als ik ons wereddeel nu zie ben ik blij dat ik die niet hoef te zien opgroeien en straks moeten leven in een totaal verrot werelddeel.

  • Onzin.
   Wanneer is genoeg, genoeg ?
   Een vrij leven, een dak over je hoofd, voedsel., vrijheid om je te ontplooien, en dat hoeft niet zo zeer met geld gemoeid te gaan.
   Voor je familie en vrienden staan, en zeker geen kliek te hoeven accepteren die je vanaf de geboorte al uitbuit.
   De juiste kennis bij de mensen laten, en deze doorgeven aan de komende generaties.
   Zeker niet met je beiden 40 uur werken en ervanuit gaan dat de kinder opvang je kinderen maar een goeie opvoeding geeft.
   Kan nog wel even doorgaan, wat dacht u van vrije energie, of blijven we liever een paar criminelen onderhouden die de evolutie al 100den jaren voor eigen gewin stop gezet hebbent ?

   Wat mensen op basis van hun kennis allemaal uikramen, daar heb ik me echt op verkeken.
   Begin maar eens met zelfreflectie, en het boven staand, dan hebben we al een wereld die er naar mijn idee een stuk beter uit zal zien.

   Maar nee, het toetsenbord en het beeldscherm staat boven aan, en kennelijk zijn er maar bitter weining die begrijpen dat een smartphone niet voor hun zelf is uitgevonden, maar gewoon dient als enkelband.
   Techniek waar voor de gebruiker alleen maar nadelen aan zit, succes ermee en met het wakker worden.

   Verstandig en gezond denkende mensen zijn met een lampje te vinden, kijk eerst maar eens in de spiegel, want als 1 ding waaar is hier in korea aan de noordzee, is dat de meesten zo ongelofelijk hypocriet zijn, dat zij doorlopen als er grote problemen gaan komen, en gewoon dan weer aan zich zelf denken. Maar tegen de muren omhoog lopen, als een kip zonder kop als het probleem, wat al een eeuwigheid bestaat, nu eens voor hun deur staat.

  • Het gaat er niet om dat mensen arm moeten zijn en niet rijk mogen zijn, alleen als dát het énige doel nog is van een hele beschaving als in Europa nu dan is het einde oefening, dat is ook wat Spengler beschrijft in zijn versie van ‘der Untergang’. Ook in Europa waren er altijd velen die rijk wilden zijn of worden, dat is niet anders dan vroeger, maar maatschappelijk en cultureel gezien streefde men ook niet-materiële waarden na en dat is er nauwelijks meer. Wat ik hier aan reacties lees is eigenlijk een bevestiging daarvan: ik zie veel voorbij komen dat men niet rijk mag zijn, onzin over kapitalisme etc. De kern van deze ‘ondergang’ is níet alleen een systeem als communisme, kapitalisme e.d., maar het gaandeweg totaal ontbreken van waarden die dieper gaan dan ‘het systeem’, waarden ín de mensen zelf, een kompas, als dat verdwijnt wordt het schip onbestuurbaar en gaat van hot naar her en loopt tenslotte op de klippen. Spengler had tálloze grote culturen bestudeerd, van de Azteken tot het oude China, de Perzische culturen, de oude Grieken en Romeinen, hij deed zijn uitspraken niet in het luchtledige. Ná zijn werk heeft Europa de grootste rampen van zijn geschiedenis gekent: de 1e wereldoorlog, het opkomen van sterke leiders als Mussoline, Hitler, Franco, Salazar in Portugal, fascistische partij zélfs in Engeland, de NSB in ons eigen land. Ga zijn boeken (het zijn er 2) maar eens rustig lezen. Net als zaken in ‘1984’ staat daar veel in dat klopt als een bus.

 2. Ik zie niet wat er mis is met begeerte, zolang je je begeerte vrijwillig bereikt. Het is wel idd zo dat wat met verbranden van boeken begint met verbranden van mensen eindigt.

 3. De westerse mens heeft moreel besef genoeg.
  Werkgevers en werknemers zijn geen onmensen.
  Iedereen probeert een voordeeltje te behalen, dat is heel normaal.
  Het grote probleem is, dat de overheid probeert de moraal en ethiek in wetten om te zetten. Maar, moraal en ethiek komt van de mens en niet van het samenstellen van wetten gebaseerd op politieke ideologieën.
  De grote problemen zijn is de slechte publieke goederen en diensten. Een ondernemer of een bedrijf die het slecht doet, gaat failliet. Tenzij zijn politiek vriendje hem redt, maar belastinggeld.
  Maar, mensen zijn het ook zelf schuld, want elk probleem moet de overheid oplossen. En die overheid denkt heel graag mee, want dan kan zij weer groeien in macht en invloed.
  Imperia gaan ten onder door de omvang van hun eigen overheid en daarmee ook de vernietiging van het geld. Want, de overheid heeft altijd steeds meer geld nodig, en dat wordt weer gemaakt uit het niets.
  In het artikel staat niets concreets, slecht een politieke beschrijving van problemen, grote woorden en zinnen, maar het blijft vaag. Het is een beschrijving van goed en slecht van groepen van mensen.

  • Heb je Pjotr Kropotkink weleens gelezen? Hij gaat uit, van een naturalistische/darwinistische ethiek. We hebben ethisch besef, omdat we zoogdieren zijn. Daarom is een staat niet nodig, voor sociale orde.

   Verschil met moderne libertariers, is dat hij tegen de markt was. Hij zag de markt als een staatsconstructie. De staatloze mens, zou communist zijn, in zijn perceptie

   Wat Kropotkin wel gemeen had met iemand als Herman Hoppe, is zijn focus op de middeleeuwen, als vrije staatloze samenleving. Voor Hoppe is er alleen ruimte voor geld etc.

   Wat Kropotkin ook gemeen had met moderne libertariers, is het feit dat ze beide gewoon in de verlichtingstraditie staan. De reden, logica, vooruitgang, wetenschap, kennis etc, etc.

   • “We hebben ethisch besef, omdat we zoogdieren zijn. Daarom is een staat niet nodig, voor sociale orde.”

    Nee, de autoriteit van het zilverrug alfa-mannetje is moeilijk gelijk te stellen aan een staat. Toch zal het zilverrug alfa-mannetje recht spreken en straffen uitdelen, variërend van een draai om je oren (waarna je het waarschijnlijk in Rome hoort donderen) tot ernstige mishandeling, misschien doodslag en verbanning, wat ernstig is omdat je het in je eentje niet gaat redden en je zult moeten hopen dat een andere groep je wilt opnemen: vanzelfsprekend risicovol. Daarnaast wil het alfa-mannetje nog wel eens alle kinderen vermoorden die niet van hem zijn.
    Wat linkse anarchisten niet willen begrijpen is dat iemand recht moet spreken. Als dat niet via een staat gedaan wordt, prima, graag zelfs. Maar dan moet er een alternatief komen. Anders ben je overgeleverd aan de lokale warlord, het menselijke equivalent van het zilverrug alfa-mannetje.

   • Elk politiek systeem kan werken, omdat het beschrijvingen zijn van een juridische construct. Echter, de mens is geen construct, maar levende entiteiten die allemaal nog eens verschillend zijn.
    Daarnaast zijn talenten en potentieel onevenredig verdeeld over de mensen. Dit betekent dat sommige mensen heel goed zijn in iets. Rekenen, met de handen werken, of zelfs liegen.
    Als de mens een construct gebruikt, zal de mens deze ook misbruiken naar zijn eigen voordeel. Dit gedrag en denkwijze zie je terug bij politici, naar nu ook bij burgers en bedrijven.
    Je hoeft geen dictatuur te hebben, om misbruik te zien. Kijk maar naar de NL politici ook zij, maken misbruik van hun macht. Democratie en haar beginselen hebben geen kans als burgers continu de verkeerde partijen en daarmee de corrupte medemens aan de macht helpen.
    Alles wat in de parlementen zit, zijn door de gehaktmolen gegaan. Zij hebben overleefd, niet omdat zij zo aardig en vriendelijk zijn, maar omdat het ratten zijn.
    Er zijn veel boeken geschreven en nieuwe denkwijzen gecreëerd, maar, de inzichten die mensen hadden in de 17e, 18e en 19e eeuw zijn weer achterhaald door nieuwe inzichten. En zij hadden ook niet de kennis die er nu is. Maurice de Hond verbaast zich over het stemgedrag van de kiezers, en dat de kiezers het niet willen inzien van een rot er zit in het systeem. Wat je nu ziet gebeuren, is de ondergang van het laatste bolwerk, namelijk het westen. Ik vind het soms verbazingwekkend wat ik te zien krijg, en de onzin die uitgekraamd wordt.

  • Las het ook, het is te bizar voor woorden zoiets. Ze trekken steeds meer bevoegdheden naar zich toe, die ze vervolgens niet meer afgeven. Wat schreef die Spengler: “De Nieuwe Caesars zullen democratie met de mond belijden, maar alleenheersers worden.” Je ziet dat dus ook met zoiets weer voor je ogen écht gebeuren, de Nazi’s begonnen ook met tijdelijke noodwetten begin jaren ’30. En de perversiteit van deze partijen intussen wel kennende gaan ze dat als deze oorlog afgelopen is en het ‘klimaat redden’ (de vólgende noodtoestand) weer Hot is dat gebruiken om mensen die niet mee willen werken om hun woningen ‘klimaatneutraler’ te maken hiermee uit huis zetten of in ieder geval zo zwaar onder druk zetten of dreigen dat ze het wel móeten.
   Het wordt hier écht China, alleen nog veel gekker.

   • Zoals mijn overleden vader, ex krijgsgevangene en officier altijd al zei: kom voor jezelf op en reken niet op de overheid; die laten je vallen als dat goed uitkomt.

   • ‘kom voor jezelf op en reken niet op de overheid; die laten je vallen als dat goed uitkomt’ klopt helemaal, veel militairen kunnen daarover meespreken, ik heb weleens foto’s gezien van soldaten uit de 1e wereldoorlog die naar het front geroepen waren met grootste slogans van de overheid en die zaten daardan zonder benen en met een arm af of een half gezicht weggeschoten (letterlijk) en kregen dan van zo’n hypocriete politicus een stompzinnige medaille opgespeld van ‘het vaderland’ omdat hij dat ‘gered’ had, waarna die soldaat weer naar zijn schamele huisje kon, niet of niet goed meer kon werken en met een schamel ‘pensioentje’ de rest van zijn al verdwenen leven kon uitzitten in bittere ellende en armoede. Er waren er genoeg die er daarna een einde aan maakten. En nu is het nóg zo, dat schandaal van militairen blootgesteld aan die broomverf en grote lichamelijk schade hebben opgelopen, pas een paar jaar geleden en de overheid die ze liet vallen. Pas na járenlange processen gebeurde daar wat, maar veel te weinig en veel te laat.

 4. De term kapitalist komt op mij wat vreemd over. Hier wordt gesuggereerd dat het vooral gaat over geld willen verdienen, maar kapitalisme beschrijft een politiek-economische orde waarin de productiemiddelen in privaat bezit zijn. Een kapitalist is dan een voorstander van die orde. Dat tegenstanders hiervan op een gegeven moment ondernemers of rijke mensen zijn gaan uitschelden voor kapitalistisch zwijn is een teken van onbegrip, een gebrek aan kennis en een gebrek aan de wil die kennis te verwerven.

  Ook de ‘Ondergang van het Avondland’ dient volgens mij anders geïnterpreteerd te worden. Victor van der Sterren heeft daar ooit een uitstekend stuk over geschreven. Ook een long read by the way, met als conclusie dat Europa en het Westen in een transitie fase zitten, gelijk het Romeinse Rijk, toen het van een uit de kluiten gegroeide stadstaat naar een keizerrijk evolueerde. Dat gaat niet zonder slag of stoot inderdaad.

  http://victorvandersterren.blogspot.com/2017/09/weimar-europa.html

  • Kapitalisme was aanvankelijk een scheldwoord, bedacht door een specifieke 19de eeuwse socialist Ik weet zijn naam niet meer.

   Kapitalisme betekende: een koopman die de staat gebruikt, om een monopolie te creëren voor zichzelf

   In die zin is libertarisme anti kapitalist

   Rand en Rothbard gingen de term kapitalist gebruiken, als geuzennaam

   Het is alsof je je afzet tegen feminisme en voor de grap jezelf ‘patriarch’ gaat noemen. Of je zet je af tegen Bij1 en om te plagen, noem je jezelf ‘racist’ maar je bedoeld het niet zo.

   Zoiets leidt meteen tot miscommunicatie.

   De eerste libertarier: Benjamin Tucker, noemde zichzelf socialist en anti kapitalist. Terwijl hij ongeveer dezelfde ideeën had als jullie allemaal. Pro markt, anti monopolie etc.

   • Onzin, het kapitalisme is vele malen ouder dan Rand, Rothbard of een 19e eeuwse socialist.

 5. “Maar een heel werelddeel waar een heel groot deel van de bevolking intussen bijna geen diepergaand moreel besef meer hééft, ziet ook nauwelijks nog dat hun leiders dat óók niet meer hebben en blijft hen in meerderheid steunen.” staat onderaan het artikel.

  Dat lijkt wel te kloppen, zie ook dit stuk over de allerlaatste peilingen, de meest leugenachtige PM die we ooit gehad hebben, met als gevolg: het blijft de grootste partij….. men vindt het wel prima……..

  Het is dieptriest. Maar als je naar de meest recente peiling van Maurice de Hond kijkt kun je alleen maar concluderen dat de Nederlandse kiezer ofwel suicidaal is dan wel volstrekt achterlijk. Een andere reden is er namelijk niet voor te vinden dat de VVD nog steeds de grootste partij is in de peilingen. Terwijl die partij verantwoordelijk is voor één van de meest vreselijke crises in onze historie, de Toeslagenaffaire. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het wanstaltige coronabeleid en nu het geschifte Ruslandbeleid dat onze hele economie opblaast. Maar ja, blijkens deze peiling (en andere peilingen) ziet de Nederlandse kiezer dat nog steeds niet. Je kunt daar wel tegenaan blijven schoppen en hopen op verbetering, maar dat is overduidelijk totaal verspilde moeite.

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2022/04/peiling-maurice-de-hond-de-nederlandse-kiezer-was-achterlijk-en-blijft-achterlijk

  • En je weet dat je bij Maurice net zoveel accounts daar kan aanmaken als dat jij maar bedenken?
   Je kan voor elke politieke voorkeur daar een account openen zodat de juiste vragen altijd bij diegene aankomen. En allemaal met hetzelfde mail adres. Ik heb het zelf uitgetest.
   Dus maak 150 account aan met als voorkeur VVD.
   Dan begrijp je ook waar Maurice zijn uitslagen vandaan haalt.

   • Wie heeft het hier over accounts? Als je de site rechtstreeks bezoekt met een VPN-server weten ze niet van wie dat komt en welke politieke kleur de bezoeker heeft. Leuk verzonnen Bert, ik zal er verder maar niet teveel tijd aan besteden en het maar onder poltitiek correcte desinformatie plaatsen…..

   • Het gaat er om hoe Maurice aan zijn uitslagen komt over politieke partijen en voorkeuren.
    Daar krijg je een vragenlijst voor opgestuurd en die vul je in.
    Dus als ik 150 accounts aangemaakt heb, hoe betrouwbaar is de uitslag dan nog.
    Je kan dus account trollen inzetten om een uitslag te beïnvloeden.
    Dat is wat ik beheer.
    Hij haalt de uitslagen uit een samenvatting van al die vragenlijsten.
    En daar moet je je voor aanmelden.
    Maurice loopt niet op straat rond met een vragenlijst.

   • Dat is het probleem met al die ‘peilers’ en daarom zitten ze er ook vaak naast. Dat is ook een probleem met álle vragenlijsten en zélfs psychologische tests, als je de vragenlijsten een beetje door hebt kun je ze sturen. Het staat of valt met de input, net als ook bij computer-sofware waar beleidsfiguren zovaak blindelings op varen; zoals toen bij corona-maatregelen b.v.; daarom is dat ook zo vaak een puinhoop. Objectief en neutraal bestaat bij de mens niet.

    Wat wél klopt is dat bij de laatste verkiezingen, GR maart, VVD en D’66 níet fors zijn gekeldert en zelfs redelijk stabiel zijn gebleven. Dat zie je in bijna heel de EU, dus:

    “Maar een heel werelddeel waar een heel groot deel van de bevolking intussen bijna geen diepergaand moreel besef meer hééft, ziet ook nauwelijks nog dat hun leiders dat óók niet meer hebben en blijft hen in meerderheid steunen.” schijnt toch niet helemaal onwaar te zijn.

 6. Uit de meeste reacties kun je aflezen, dat niet het stuk echt begrijpt.

  Beetje blèren over rijk zijn en rijk mogen zijn, verder komt men niet.
  Daarmee is het stuk ook bewezen!

  Op dit moment is geldontwaarding in volle snelheid bezig. Dus het rijk zijn wordt voor velen sowieso een illusie.
  De vraag is of de Westerling het “you own nothing and will be happy ” gaat aankunnen.
  In Rusland heeft men nooit democratie gehad dus communisme kon zich er nestelen.
  Na de oorlog was er ellende de in Oost Europa kon het Communisme zich vestigen en was de opstand in
  Hongarije snel weer aan de kant.

  hier nog even een must see ( ook voor de schrijver J Johns)

  https://www.youtube.com/watch?v=ya6JmId-qbk (Yuri Bezmenov over demoraliseren van Amerika)

  • Die youtubelink is een interview met een overgelopen KGB-er al uit 1984.
   Hij voorspelt hierin ook een toekomst waarin de vrije markt wordt vervangen door een grote machtige overheid en waarin individuele vrijheden van iedereen worden ingeperkt.

   Als je dan het stuk over CULTUURMARXISME van bovenstaand artikel leest zie je precies hetzelfde, alleen de communistische Sovjet-Unie bestaat al 30 jaar niet meer, die rol lijkt nu te zijn overgenomen door het WEF ?
   En niet te vergeten op landelijk niveau in Europa door de Groenen, Liberalen en álle EU-gezinde partijen als op weg naar een EUSSR dat apart genoeg als volkslied heeft: ‘alle menschen werden brüder’, wat ook de sovjet-slogan was: ‘broederschap’, iedereen helemaal gelijk, en ‘gleichschaltung’ was ook de slogan van de Nazi’s trouwens om de verwarring compleet te maken.

  • Dat is logisch, maar volgens mij is de kern van het artikel dat het probleem nu is dat er alleen maar het vreten is en niet meer de moraal. Iedere beschaving of cultuur die eenmaal een diepgaandere moraal verliest is redeloos, radeloos en reddeloos. Je kunt geen maatschappij langere tijd overeind houden op alleen vreten, dat kan in kleine groepjes van mensen die elkaar allemaal kennen zoals in de steentijd. Als je echter beschavingen bekijkt in de geschiedenis klopt het wel aardig dat die bij een bloei en groei allemaal een sterk waardensysteem hadden, dat dan verwatert en verdwijnt en vervolgens verdwijnt die hele samenleving, meestal gewelddadig doordat er een andere komt die hun wegvagen, maar dat was maar het laatste zetje, ze waren al zo verzwakt en verrot dat de mensen erin het lieten gebeuren.

 7. Chinese definitie van rijkdom: rijk ben je als 7 generaties na jou nog van je fortuin kunnen leven.
  De les hieruit is dat het voor de Chinees meer om het streven naar rijkdom gaat dan om rijk te zijn.
  Een mindset dus die contrasteert met ons westers streven om zorgenvrij te zijn. Welke mindset is veiliger denk je om een crisis te doorstaan?

 8. Geheel eens. Overigens is ook het boek Sex and Culture van professor Unwin een aanrader.
  Ook al vroeg 20e eeuw, een anthropoloog die meer dan 1000 culturen had bestudeerd, hun opkomst en ondergang en daar een aantal conclusies uit trok.

  Hij zag dat IEDERE cultuur waar vrouwen de meeste macht/invloed kregen na 3 generaties volledig in elkaar klapten door een verlies van moreel besef en verregaande culturele veranderingen. Hij nam 30 jaar voor een generatie. Als we nu stellen dat de jaren ’60 hey begin van de eerste generatie was dan is zijn voorspelling ‘spot-on’ en is dit de laatste generatie voor de instorting.
  Hij had geen enkele uitzondering op dat patroon gevonden en zag ook dat geen enkele cultuur ooit kans had gezien het proces te keren.
  Hij verbond geen conclusies aan het waarom, maar stelde slechts vast dat het patroon er is

  • Dat idee had ik ook een tijdje, althans in een andere vorm. Maar, dat heb ik losgelaten. Man en vrouw maken gebruik wat hun gegeven is. Elk mens probeert een voordeeltje te behalen.
   Het grote probleem is de impact die de overheid heeft op het leven van de mens. De overheid tracht het leven van de burgers en bedrijven te begeleiden en te sturen. Deze invloed is gebaseerd op ideologische standpunten en uitgangspunten, en de oplossingen die verstrekt worden hebben bijna altijd neveneffecten.
   Tevens is de impact van het handelen van de overheid niet zonder gevolgen. De overheid als rechtspersoon gaat mensen in dienst nemen, inhuren etc en dat kost bakken met geld. Tevens worden ‘managementfouten’ niet gecorrigeerd door het ontbreken van causaal verband met verantwoordelijkheid. Dit heeft ook mede te maken, dat problemen oplossen niet een kerntaak is, want het leveren van de taak is de kerntaak. Want als het probleem daadwerkelijk wordt opgelost, verliezen mensen hun baan en geld. Door de overheid hebben de volgende groepen een baan en dus geld:
   – ambtenaren 935.000
   – WAO-ers 600.000
   – AOW-ers 3,6 miljoen
   – ZZP-ers en bedrijven factureren naar de overheid 2 miljoen
   – Bijstand en de rest 250.000
   Zie daar het probleem. Teveel mensen hebben een belang in het standhouden van de status quo. Het is letterlijk een banenplan. Gefinancierd door de belastingbetalers, die vooral voor de export werken. Hoe groter de collectieve sector, hoe groter de export moet zijn. Hoe meer belastingen mensen betalen, des te meer goederen en diensten moeten exporteert worden, omdat de burgers na betalen van de belastingen geen geld meer hebben. Kort: nee, het is niet de schuld van de vrouw.

   • Zo’n 5 miljoen mensen hebben dus geld door de overheid, velen uit je lijstje kun je afschrijven, die zien namelijk dat die overheid onbetrouwbaar is, afspraken niet nakomt of in het geval van ZZP-ers héél erg traag is met ze te betalen en er zijn er maar weinig die alleen voor de overheid werken. Mensen die op een of andere manier een uitkering ontvangen zitten in een systeem dat een sterfhuisconstructie is: b.v. WAO-WIA omdat de laatste eisen voor nieuwe gevallen dusdanig zijn dat je al 2 armen en benen af moet hebben om er nog in te komen. Bij b.v. AOW-ers wordt het bedrag al jaren niet meer geïndexeerd, of althans de pensioenen, op directe aanwijzing van de overheid. Onvrede is er genoeg bij zeker de helft van die groep en ook bij mensen met benedenmodale- tot modale inkomens, zeker nu met de groene prijs-accijnsen en de inflatie nu. Alleen de bovenmodale en rijkere lagen vinden het prima zo (behalve die ervan die nog zélf nadenken), het beleid van de regeringen anno nu zijn vooral politieke hobbies van juist die lagen die dat als een soort nieuwe religie belijden om zich moreel goed te voelen, maar juist op termijn een burgeroorlog oproepen, waar zijzelf vroeg of laat het meeste te verliezen hebben.

 9. De filosoof Herbert Marcuse voorspelde in de ‘One-Dimensonial Man’ ruim een halve eeuw geleden al dat het Westerse systeem zijn burgers ging reduceren tot alleen nog maar consumenten die worden bestookt met valse voorstellingen zodat ze hun mond zullen houden. Met ‘Eendimensionaliteit’ bedoelde hij het vervagen van grenzen tussen verschillende onderdelen van het leven, waardoor ook het intieme publiek zou worden.
  In de moderne maatschappij zouden zaken die altijd als privé golden, zoals seksualiteit of wat we nu identiteit noemen, steeds meer onderdeel van het openbare leven zijn. Dit alles zou leiden tot een verplatting van het publieke debat en het inperken van zelfstandig denken. Het zou leiden tot een eendimensionaal bestaan van alleen nog maar zitten in een tredmolen van productie en consumptie. Massamedia, commerciële advertenties en ‘management’ sussen dan het denken van de eendimensionale mens in slaap, zodat hij niet meer de ruimte heeft om af te wijken van de algemene norm.

  Marcuse schreef dit toen de uitdrukking ‘politiek correct’ nog niet was uitgevonden. Als je de gelijkvormigheid van wat je tegenwoordig nog mag zeggen en denken bekijkt zie je dat ook die schets van hem is uitgekomen.
  De grote kracht van Europa en het Westen is zeker de laatste 500 jaar geweest: zijn creatieve denken en de vrijheid daarin, júist ook in Nederland waar allerlei gedachtestromen naar toe trokken omdat dat in de Republiek allemaal mocht. Dat is nu in zo goed als heel de EU afgelopen, het magge nie, en als er nog een enkel land is waar het afwijkt van de algemene norm dan krijgen die ladingen rotzooi over zicht heen: zoals b.v. nu Hongarije met een referendum waar de uitslag de ‘correcten’ niet aanstaat.

 10. Many dimensionaal Man van James Ogilvy (1977) zou wel eens als reactie op Marcuse kunnen zijn geschreven, de titel duidt er een beetje op. Hij schrijft over de opkomst van parapolitiek en paratechnologie die ons kunnen beschermen tegen de blunders van ongecontroleerde politieke macht. Het werken aan parallelle structuren, in ons geval los van staats- en overheidscontrole, is dringend nodig om te overleven. En misschien overleeft dan “onze” cultuur ook.

 11. Dat is misschien nog de beste oplossing, er zijn al zulke structuren natuurlijk. Vroeger was dat ook in Europa heel sterk, je had een zwarte miljardeneconomie, ook in Nederland die een smeermiddel was van de hele economie.
  Iedereen die iets kon werkte er vaak ook zwart bíj: natuurlijk de metselaar en de schilder werkten op zaterdag zwart erbij, de boekhouder van een bedrijf deed ’s avonds de boekhouding ‘erbij’ van mensen of tegen betaling de belastingaftrek, de huisvrouw stond ’s zomers bij de boer af en toe op het veld en kookte af en toe in het weekend voor de café-zaal waar dan een bruiloft gevierd werd, de automonteur repareerde ’s avonds auto’s van ‘kennissen’, de leraar gaf bijles aan kinderen in de heel lange zomervakantie, mensen werkten zwart in de horeca erbij in drukke periodes en ga maar door, de lijst is te lang om op te noemen.
  Mensen hadden zo meer geld dat omdat het zwart was niet naar de bankrekening ging maar ook meteen weer uitgegeven werd: in de horeca, in de winkel, op de camping, bij de garage, bij de kapper, iedereen had daar baat bij, behalve de belastingdienst, maar de overheid had toen minder schulden dan nu, rara hoe kan dat. Tot de overheid daar hard achteraan ging en het na véle eeuwen niet meer kon. Toen ze dat eenmaal goed in de greep hadden gingen ze het nog meer belasten: overal BTW op en vervolgens de BTW tarieven zélf nogeens omhooggooien. Ze kregen meer geld binnen dan óoit, hebben veel geprivatiseerd zodat de burger dat nog eens extra zelf moest gaan betalen (b.v. ziekenfonds dat enkele decennia terug maar 50 gúlden (€ 23) per maand kostte), veel van hun diensten aan mensen afgebouwd of ‘versobert’ en hebben tóch meer schulden dan ooit…

  . Daar heeft de overheid steeds

Comments are closed.