Velen denken nog dat Nederland een democratie is, maar niets is minder waar. Nederland is nooit een democratie geweest, maar een oligarchie en dat al sinds het prille begin.

 

In het Engelse blad The Economist stond in de jaren 80 een interessante analyse dat Nederland de minst democratische staat was van alle democratieën. Dit blad stelde dat Nederlandse politici geen enkele binding hebben met hun kiezers en ook niet verantwoordelijk zijn tegenover hun kiezers, wat in principe wel zo is in andere landen die een rechtstreeks kiesstelsel kennen.

Men kan in Nederland niet kiezen voor het staatshoofd, de premier, de regering of kabinet, de provinciale commissaris, gouverneur of burgemeester. Ook kent Nederland geen bindende referenda of andere inspraakmogelijkheden om bijvoorbeeld foute of desastreuze wetgeving te herzien of te herroepen. Niets van dat alles.

Koning-Stadhouder Willem III
Stadhouder Willem III

Wat betreft de monarchie is het eveneens erbarmelijk gesteld. De laatste Oranjetelg stierf in 1702 en dat was koning-stadhouder Willem 3. Sindsdien hebben alleen maar charlatans deze functie bezet. Zo erg zelfs dat er een opstand uitbrak in 1787 grijpen de Patriotten de macht en zetten de charlatan Willem V af en verklaren de Nederlanden tot een echte republiek.

De vrouw van Willem V riep vervolgens de hulp in van haar familie in Pruisen die met behulp van het Pruisische leger de nep-Oranjes weer aan de macht brachten. De volksrevolutie van de Patriotten was gebroken.

We zien dat eveneens gebeuren in 1814 toen met hulp van de Engelsen de zoon van Willem V, de latere koning Willem 1 ook werd geïnstalleerd door de Engelsen en Pruisen, ditmaal met toevoeging van de Zuidelijke Nederlanden en Luxemburg in 1815. Niemand van het Nederlandse, Belgische of Luxemburgse volk heeft daar ooit een beslissing of stemming in gehad. Het Belgische volk streed daarom voor hun onafhankelijkheid in 1830-1839 om verlost te zijn van deze absolute vorst, c.q. Nederlandse dictator. Willem I benoemde ook veel van zijn volgelingen in de adelstand, zodat hij ervan verzekerd was dat hij zijn macht kon consolideren met meelopers en hielenlikkers. De meeste adel in Nederland bestaat dus uit parvenuen zonder enige toegevoegde waarde.

Koning Willem I
Koning Willem I

In 1945 gebeurde iets soortgelijks, waarbij de nep-Oranje Wilhelmina eveneens werd geïnstalleerd door de Amerikanen en Canadezen. Ook hier had het Nederlandse volk niets bij in te brengen, vooral omdat zij met haar familie in 1940 voor de capitulatie de wijk had genomen naar Engeland. Sterker nog Wilhelmina had het idee om bij terugkomst als een soort absolute vorstin te regeren al opgevat toen zij in Engeland verbleef, waar de regering in ballingschap van Gerbrandy enorm veel bezwaar tegen had.

Saillant detail was dat met de terugkomst van de Patriotten met de Fransen de Bataafsche Republiek werd opgericht met een unicum, een echte Grondwet met vrijheden en natuurlijke rechten daarin benoemd met daarin zelfs het recht op eigen bezit, met andere woorden eigendomsrecht, wat sindsdien nooit is teruggekomen in volgende grondwetten en grondwetswijzigingen. Onze boeren kunnen daar nu van meespreken hoe zo´n essentieel onderdeel van een goede grondwet hen nu parten speelt met het huidige Haagse regime.

Johan Rudolf Thorbecke
Johan Rudolf Thorbecke

In 1848 barstten er overal opstanden los en welke Europa op haar grondvesten deden schudden. De zoon van Willem I, Willem II, was zo bang geworden dat er een herhaling zou komen van een Patriottenrevolutie, dat hij in allerijl Johan Thorbecke de opdracht gaf om een tweede grondwet op te stellen, waarbij meer macht werd afgestaan aan het Nederlandse parlement.

Doch het moest er wel voor zorgen dat hij als koning toch nog deel uitmaakte van de regering, wat heel vreemd was als men kijkt naar andere monarchieën, zoals het Verenigd Koninkrijk en Zweden, waarbij de koning gewoon een ceremoniële positie is zonder enige macht. De democratie was eigenlijk een wassen neus, want 3-4% van de Nederlanders hadden het kiesrecht en van referenda of volks-inspraken was natuurlijk geen enkele sprake.

In dit systeem zit Nederland nog steeds gevangen, enige inspraak in de wetgeving is er niet of nauwelijks en de opeenvolgende regeringen hebben gedaan alsof zij als enige de macht hadden in deze “parlementaire´democratie’ of wat daarvoor moet doorgaan. Het verslechterde almaar met diverse verdragen die feitelijk grotendeels in het nadeel van Nederland uitkwamen, zoals de machtsoverdracht aan een ongekozen elite in Brussel via de Europese Unie, waar niemand voor gekozen of gestemd heeft. Het nep-parlement in Brussel telt natuurlijk niet, want dat is een lachertje.

Uiteindelijk was het onvermijdelljk dat we onder het huidige regime van de sociopaat Rutte zuchten. Alle voorgaande voorwaarden waren al voldaan om het Nederlandse volk monddood te maken en zijn bezit te kunnen afnemen via decreten ingegeven door internationale uber-corporatistiche instellingen als het Wereld Economisch Forum onder leiding van de crimineel Klaus Schwab of het Open Society Institute van een andere crimineel, genaamd George Soros. Beide lieden zijn zeer verwant aan partijen als D´66, Volt, GroenLinks en zelfs de VVD, wat feitelijk betekent dat ze Nederland hebben verkocht.

De enige manier om dit alles recht te zetten is een volgende Patriottenrevolutie, waarbij er eindelijk eens een echte vrije republiek wordt gesticht met daarin een grondwet verankerd, waarin alle vrijheden en natuurlijke rechten worden benoemd, die nooit meer kunnen worden verwijderd of teniet gedaan.

De boerenorganisaties zijn er al mee begonnen en hulde daarvoor, nu is het zaak voor de rest van Nederland om zich bij hen te voegen, zodat dit totalitaire regime kan worden afgezet.

De toekomst van onze vrijheid hangt er vanaf.

12 REACTIES

 1. Sinds jaar en dag wordt de juridische studenten op de universiteiten voorgespiegeld, dat Nederland een “democratische rechtsstaat” is. Dat is op zijn zachtst gezegd onjuist: niet alleen is Nederland geen democratie, zoals in bovenstaand artikel wordt toegelicht, maar Nederland is bovendien geen rechtsstaat. Een rechtsstaat kenmerkt zich door verschillende eigenschappen. Om te beginnen gelden voor iedereen dezelfde rechtsregels, wordt rechtszekerheid gewaarborgd en is er een onafhankelijke rechterlijke macht, die de rechtsstaat moet handhaven. In de praktijk blijkt daar in Nederland weinig of niets van terecht te komen. Hier enkele voorbeelden:

  1) De rechterlijke macht is niet onafhankelijk zoals we herhaaldelijk in de rechtspraktijk zien, waar de overheid keer op keer wegkomt met ongrondwettige maatregelen zonder enige deugdelijke basis.

  2) Er is géén scheiding der machten (trias politica): De rechtspraak volgt het overheidsbeleid kritiekloos.

  3) De burger geniet géén bescherming tegen de overheid, gelet op de talloze inbreuken op het eigendomsrecht en de uiterst grove mate van geweldpleging tegen vreedzaam demonstrerende burgers waartegen niet wordt opgetreden.

  4) Hieruit blijkt dat de rechtsstaat consequent niet wordt gehandhaafd en dat dus ook hierin de rechterlijke macht structureel faalt.

  • De term rechtsstaat is al problematisch omdat erin opgesloten zit dat de staat recht moet verlenen. Alleen, de staat is een organisatie die wordt gefinancierd met afgeperst geld. Maw, de helft van je bezit wordt eerst afgeperst om de andere helft te beschermen. Wat natuurlijk krankzinnig is. de Engelse term: Rule of Law is al een stuk beter.

 2. Goed verhaal. Maar dit systeem kan alleen blijven bestaan omdat mensen er in geloven en het in stand willen houden. “De majesteit geeft troost”. Het hele rechtssysteem is er eigenlijk alleen maar om de belangen van de politieke kaste en de Pruisische tokkiefamilie in stand te houden.

  Op school leerde ik vroeger dat Nederland zo’n beetje het meest democratische land uit de wereldgeschiedenis is en de monarchie een soort van heiligen. D66 wil toch in de grondwet laten opnemen dat Nederland “een democratische rechtsstaat” is?
  Propaganda verpakt als wetgeving. Ik herinner mij nog goed de paniek bij D66 en verwanten toen er een paar keer een referendum was en de uitslag anders was dan men wilde.

  Wat ik in het artikel mis (een beetje) is dat het niveau van inspraak steeds minder wordt in plaats van meer. Kleine gemeenten worden samengevoegd tot mini-provincies waar de regenten door Den Haag worden benoemd en zo ver mogelijk van het ‘plebs’ verwijderd willen zijn. De wethouder die je bij de slager tegenkomt bestaat bijna niet meer.

  • Plus de vele “inspraakprocedures” bij gemeenten waar men er alles aan doet om echte inspraak onmogelijk te maken. Stel je veur dat de politieke uitvreters het beleid moeten aanpassen aan de wensen van de belastingbetalers…

  • “dit systeem kan alleen blijven bestaan ….”
   Het verdienmodel is de oorzaak; ik verdien aan, jij verdient aan, hij/zij verdient aan, wij verdienen aan,
   jullie verdienen aan etc…. . Dit alles is mogelijk omdat zij kreperen door mij, jou etc ..
   Het verschil is wat er toe doet, in het gelag van die ander zijn Hollanders totaal niet geïnteresseerd.
   Doen als of spreekt ons allen meer aan.

 3. De Oranjes hebben een bloedige geschiedenis met veel bedrog en geweld. Ze zijn via een aantal staatsgrepen aan de macht gekomen en gebleven. Niet iets om trots op te zijn. Het is alsof je een maffia clan het land laat leiden.

  Wilhelmina (1880-1962) wist op het eind van WOII, dat het communistische verzet haar niet terug wilde. Zij heeft toen enkele communistische kopstukken laten vermoorden en alle pogingen om de macht van de monarchie in te perken gedwarsboomd.

  Willem II (1792-1849) is wss door zijn zoon (de latere Willem III) vermoord.
  https://historiek.net/werd-koning-willem-ii-door-zijn-zoon-vermoord/148563/

  Willem III (1817-1890) trouwde pas op 61-jarige leeftijd met Emma van Waldeck-Pyrmont (1858-1934). Hij was toen al onvruchtbaar door syfilis. De echte vader van Wilhelmina was de particulier secretaris van Emma (De Ranitz). Die werd later als dank in de adelstand verheven.

  Juliana, Beatrix en WA zaten en zitten dus om diverse redenen onrechtmatig op de troon. Beatrix heeft niet voor niets steeds geweigerd een DNA-test te laten doen.

  https://rythoviaan.wordpress.com/zitten-de-oranjes-wel-rechtmatig-op-de-troon/

Comments are closed.