Dit is een artikel uit de nieuwsbrief van de Libertaire Partij en is met toestemming overgenomen: Red/ED
NaamgevingEen oude grap verhaalt hoe een man naar de afdeling burgerlijke stand van zijn gemeente gaat om zijn naam te veranderen. De ambtenaar vraagt hem hoe hij heet.   “Adolf Slijmspuger” zegt de man   “Ok”, zegt de ambtenaar, “dat begrijp ik, hoe zou u graag heten?   “Peter Slijmspuger”, antwoordt de man.
Afbeelding: Johan Braakensieck, aangifte van de geboorte van prinses Juliana

Tot aan de invoering van de burgerlijke stand door Napoleon in 1811 was de officiële registratie van een familienaam de zaak van adellijke families en van kerkgenootschappen, die doop- en huwelijksregisters bijhielden.De term “register” gaat terug op het Latijn. De verbinding met de term “Regis”, de genitief van “Rex”, met de betekenis “van de koning” wordt vaak aangehaald door de autonomiebeweging, om erop te wijzen dat iets dat “geregistreerd” is, in het bezit van de koning overgaat. Het lijkt wat ver gezocht, omdat de afkomst van het woord “registreren” al in de Romeinse tijd gewoon betekende “een lijst opstellen”. De verbinding met het koningschap lijkt dus heel ver terug te liggen.Maar toch, steeds weer duikt het aspect van inlijving, van dit “eigendom van iets hogers” op. In de kerkelijke doopregisters stonden de mensen vermeld die werden geacht tot het “koninkrijk van God” te behoren.En bij dit “toebehoren aan”, kwam de plicht om aan dat koninkrijk bij te dragen. Bij de registratie van alle inwoners van het oude Israël ging het de Romeinen erom een hoofdelijke belasting in te voeren. Bij de persoonsregistratie in en na de Napoleontische tijd ging het erom dienstplichtigen te kunnen oproepen en om efficiënter belastingen te kunnen heffen.Registratie bij de geboorte is sinds Napoleon verplicht gesteld. De aangifte van geboorte is verbonden aan het scheppen van een “natuurlijk persoon”: een papieren, virtuele staatsburger, die volgens de wet eigendom is van de overheid..Binnen de jurisdictie van een staat, in ons geval het Koninkrijk der Nederlanden, heeft deze natuurlijke persoon dor de wet gedefinieerde rechten en plichten. De identificatie gebeurt, net als bij de christelijke doop, door het geven of het aannemen van een (staatsburgerlijke) naam. Dat daarmee verdubbelingen kunnen ontstaan – er zijn vele Jan Janssens en Klazen de Vries, wordt “opgelost” door aan natuurlijke personen ook een geboorteplaats en een geboortedatum te geven, en bovendien de namen van de vader en de moeder op te nemen in de “Basisregistratie Persoonsgegevens”, het BRP. RuinerwoldeOpname in de BRP heeft nogal wat consequenties waar je misschien niet zo snel aan denkt. Een aspect ervan kwam naar boven in de zaak-Ruinerwolde. Een gezin had de geboorte van enkele kinderen niet bij de burgerlijke stand aangegeven. Deze kinderen “bestonden” niet voor de overheid en werden vervolgens ook niet opgeroepen om aan het verplichte schoolsysteem deel te nemen. Dit bleek geheel in overeenstemming met de bedoeling van de vader. Deze gaf naar eigen inzicht zelf onderwijs aan zijn kinderen. Toen de zaak uitkwam werd de vader enkele maanden van overheidswege opgesloten – op verdenking van vrijheidsberoving en (onbewezen) seksueel misbruik. De vertegenwoordigers van de overheid waren not amused, en de publieke mening vond de man gewoon een gek. De kinderen werden alsnog geregistreerd. Sans-PapiersHet Financieel Dagblad kopte onlangs: “Achttien en afgeschreven: het lot van jongeren zonder papieren”. Er bestaan volgens schattingen tussen de 20’000 en de 60’000 volledig vernederlandste ongedocumenteerde jongeren van buitenlandse afkomst, zonder papieren. Ze hebben geen BSN, geen “Burger Servicenummer”. Dat betekent, dat deze jongeren niet aan de “erkende” arbeidsprocessen mogen deelnemen. Het betekent ook, dat mensen die zulke jongeren voor zich laten werken gecriminaliseerd worden en – wanneer het ontdekt (en bewezen) wordt – boetes moeten betalen. Volgens het artikel zijn er toch mensen, die “burgerlijke ongehoorzaamheid” beoefenen en zulke jongeren voor uitgevoerd werk betalen. Er blijken ook mensen te zijn, die menen dat je om voor geld te werken je een vergunning nodig hebt. Het Libertarisme vindt het voorzien in je eigen levensonderhoud een fundamenteel, individueel recht. Eenieder die dit tegenhoudt pleegt een misdaad tegen de menselijkheid.We leven in een tijd waarin herhaaldelijk het falen van de door een overheid gestuurde maatschappij zichtbaar wordt. De identificatiewoede van bedrijven, banken en overheid neemt intussen absurde vormen aan, zoals we in de vorige uitgave van Libertair Perspectief hebben laten zien. Het lijkt erop, dat het financieel-economisch systeem waar we langzaam zijn ingerold nu naar een apotheose toe gaat. Het is niet voor niks dat er juist nu van alle kanten fundamentele vragen gesteld worden over de afsprakenmet de overheid met haar staat. Het is niet voor niks dat er bewegingen ontstaan die de afhankelijkheid van het overheidsapparaat willen verkleinen. AutonomiebewegingDe autonomie- of soevereinenbeweging laat gelden, dat de mens van nature niet is ingelijfd in een (nationale) staat, maar allereerst een “mens van vlees en bloed” is, en van nature afkomstig is van een familie. Het is intussen praktijk geworden dat aanhangers van deze beweging een (voor)naam aannemen waarmee ze bij familie, vrienden en bekenden herkend worden en voegen aan hun voornaam de familienaam toe met het tussenvoegsel “vdf” (van de familie).Hun burgerlijke naam beschouwen ze als de registratie van de aan hen toegewezen “stroman”. Het is de overheid die je laat geloven dat die jouw plaats inneemt en je met rechten en vooral ook plichten belast. Hierachter steekt de opvatting, dat de mens niet van nature kan zijn “uitgeleverd” aan een (nationale) staat voor het betalen van belastingen en voor de inzet achter een kanon.De sociaalgeograaf, planoloog en Jungiaanse astrologe Karen Hamaker-Zondag (1952) heeft zich in deze materie wat meer dan gemiddeld verdiept. Zij legt in een opmerkelijk interview met De Andere Krant op Youtube uit waar het concept vandaan komt.

Ze legt uit hoe het komt dat het verdienvermogen van mensen door (nationale) staten als onderpand voor staatsleningen wordt gebruikt. De geboorteakte, die als het ware op een mens een juridisch persoon (“stroman”) projecteert, is voor het legaliseren van deze fictie essentieel.Omdat slechts de stroman onder de wet van een staat valt, maar niet de mens zelf (de mens van vlees en bloed), valt die onder “natural law” en moet de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen zelf dragen. Karen Hamaker-Zondag argumenteert dat het zich losmaken van het stroman-mechanisme enorm veel middelen kan vrijmaken voor de herschepping van een betere maatschappij. Het is na te lezen in dit artikel in De Andere Krant en dit artikel.De autonomiebeweging geeft geen pasklaar antwoord op de vraag hoe die opnieuw gebouwde samenleving uit zou kunnen zien. Dat die samenleving beter zou kunnen zijn wordt als waarschijnlijk beoordeeld, echter, er zijn natuurlijk praktische problemen. Paspoort en rijbewijs zijn nog steeds verbonden met je stroman. Bankrekening, werk- en verblijfsvergunning ook. Snijd je de banden met je stroman door, dan zou dat wel eens nare consequenties voor je kunnen hebben. Karen Hamaker-Zondag heeft hierop een interessant antwoord: je moet je stroman laten bestaan; je moet het eigenaarschap van je stroman claimen je moet hem niet meer in handen laten van de overheid.Enfin, ze biedt een cursus aan, voor het geval je er meer over wil weten: “Niets is wat het lijkt – in de matrix van je dubbelganger”.Er zijn overigens meer aanbieders van deze dienst, zoals www.wordmens.nu  en  https://autonoomtotaal.nl Libertair PerspectiefWat moet je ermee? Zijn we er klaar voor? Een samenleving met een geïmplodeerde overheid, die we weer – in afgeslankte vorm – overeind moeten helpen? Of gaan we het nu al in een parallelle samenleving proberen? Gaan we onze eigen aardappelen verbouwen en verhandelen volgens libertarische principes? Je vraagt je misschien nog af of in de libertarische samenleving het verschijnsel “werkvergunning” überhaupt zou kunnen bestaan? Zouden we zulke “vergunningen” niet liever verbannen, verbieden, vernietigen?Het Libertarisme bouwt geen Absurdistan. Het libertarisme timmert aan de weg naar meer vrijheid voor het individu en daarin past de losmaking, misschien stap-voor-stap, uit benauwende banden van totalitaire en collectivistische instellingen. Het Libertarische Sociaal Contract en de Libertarische Grondwet zijn practische uitwerkingen van het idee dat er voor mensen echt niet a priori een overheid nodig is om duurzaam vreedzaam samen te kunnen leven en te werken. Het zijn blauwdrukken voor complexe samenlevingen, waarin “publieke” diensten gewoon dienstverlenende organisaties zijn. Je vrienden en helpers zogezegd, waarvan je mede-eigenaar bent en die zich ervoor zullen hoeden om je boetes op te leggen of te bedreigen. Het zijn dan niet meer niet de eigenaren van jouw lijf en goe, die daarmee kunnen doen en laten wat de leiders van gemanipuleerde “democratische meerderheden” willen. OZO – Ondernemen Zonder OverheidVanuit het standpunt, dat vrijwillige samenwerking niet a priori een derde toeziende partij behoeft, is er een groepje Libertariërs, dat zich gaat bezighouden met het ontwikkelen van ondernemingsvormen die volledig los staan van bestaande fiscale en sociaalrechtelijke kaders. Agorisme puur.Het inschrijven van een onderneming doe je bij de Kamer van Koophandel. Zoek je op hun website of je je wel of niet moet inschrijven, dan wordt onmiddellijk zonneklaar dat de Kamer van Koophandel een fiscale opdracht heeft. De politiek-correcte rhetoriek druipt ervan af. Hoe kun je ondernemen, zonder dat je meteen aan de bureaucratie vasthangt? Hoe maken bijvoorbeeld multinationale ondernemingen gebruik van constructies, die hen een concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van lokale, kleinere bedrijven? Hoe kun je zelf gebruik van zulke constructies maken? Hoe kun je zelfstandig en legaal in je levensonderhoud voorzien, zonder meteen op de radar van een of andere profiteur op te lichten? Hoe blijf je uit het sleepnet van de sociale verzekeringsindustrie? Hoe kun je, in plaats van inkomen uit arbeid, alternatieve soorten van inkomen verwerven? Hoe kan het bijdragen in een onderneming: hetzij door inbreng van productiemiddelen, hetzij door het verrichten van arbeid direct worden omgezet in het opbouwen van vermogen via een dynamisch systeem van share transfers? Het gaat dus niet om mazen in de wet te gaan ontdekken. Het gaat erom volledig buiten het werkingsgebied van wetten ondernemingsstructuren op te zetten, met veilige en legale interfaces met de verschillende gereguleerde markten.In een werkgroep willen enkele Libertariërs daarvoor een ondernemingsvormen ontwikkelen. De bedoeling is om zulke modellen in de praktijk uit te proberen. waar nodig in een “laboratorium”, afgeschermd van de radar.Onlangs kwam Nederland in het nieuws (bron) nadat een programmeur opgepakt werd van Tornado cash. Deze dienst maakt het mogelijk om de herkomst van Ethereum cryptomunt te verbergen. Zoals gebruikelijk in onze rechtstaat zit de man in voorarrest zonder enige aanklacht. Het bestuur van de LP hecht er daarom aan te vermelden dat initiatief volledig los staat van de Libertaire Partij Nederland.Heb je desondanks interesse? Schrijf een e-mail aan info@delsing.ch

21 REACTIES

 1. De regelgeving en wetgeving is opgesteld volgens het principe van 2 belangrijke monopolies: wetsmonopolie en het geweldsmonopolie.
  De Staat moet ook gefinancierd worden, anders gaan er geen mensen en bedrijven voor werken. En er kunnen geen mensen betaald worden, die afhankelijk zijn van een zelfgecreëerde regeling.
  De Staat maakt regels om belastingen en heffingen te innen.
  Het idee dat kapitalisme bestaat dankzij de beschermende Staat is onzin. Kapitalisme is handel tussen mensen, en de goederen en de winst behoren aan de handelende mensen toe. De Staat heeft zichzelf erin gewrongen. De Staat heeft zichzelf de beschermende rol toegewezen, met alle noodzakelijke geweldsinstructies en handhavingsmaatregelen. En via het onderwijs krijgen de kinderen geleerd, dat dit zo moet.
  Dit is natuurlijk een racket, gewoon om geld te verdienen. En de Staat kan een mooie opmerking maken als het gaat om kapitalisme. Dat de Staat kapitalisme in het verdomd hoekje zet, is niet zo vreemd. De Staat moet geld hebben, en de beste manier is mensen overtuigen dat zij er tegen beschermd moeten worden, en dus kiest de mens voor de lieve Staat, en de Staat verdient bakken met geld, en daar kun je stemmen mee kopen. Ik vind het geniaal in elkaar gezet, deze racket.

  • De overheid claimt het geweldsmonopolie. Het komt in de meeste mensen niet eens op om dat te betwisten en een eigen geweldsbevoegdheid te claimen.

  • Goede analyse! De staat heeft wel een wets- en geweldsmonopolie, maar heeft slechts greep op een deel van de activiteiten van mensen. Alles wat je buiten het zicht van de staat doet, wordt voor het gemak als ‘illegaal’ bestempeld, maar hoeft dat niet te zijn. Bij tal van parallelle communities (krakers, woonwagenbewoners, maffiosi, pensionados in RVs zonder vaste woon of verblijfplaats, enz) gelden eigen regels.

   Soms biedt de racketeer duidelijke voordelen. De staat vraagt een derde voor politiebescherming, maar de maffia slechts 10%. En zij beschermen je stukken beter! De strijd tussen de staat en dit soort concurrentie is dan ook hevig. Uiteindelijk zal iedere racketeer het afleggen tegen de vrije markt van georganiseerde individuen die een lijn in het zand trekken en staan voor hun eigendom en hun vrijheid.

   • Een staat, is een organisatie die een monopolie op geweld heeft, binnen een bepaalt gebied

    Stel dat krakers een stuk gebied kraken. En stel dat een klein gedeelte van die krakers uitmaakt wat er in dat gebied gebeurt en wie er geweld mag gebruiken om de regels binnen het gebied af te bakenen. Dan is dat een staat. Linkse anarchistische organisatievormen, zijn vaak gewoon heel kleine staatjes. Zeker ook, omdat binnen hun kleine gemeenschap wel degelijk een groep is, die bepaalt wat er gebeurt etc. De leiders, die dan zogenaamd geen leiders zijn. Ook gelden binnen de links anarchistische werelden, andere regels dan binnen de ‘normale’ maatschappij. Ze gaan tegenwoordig uit van woke regels. En ze dwingen die regels ook af met sancties, in de vorm van uitsluiting of erger.

    Ook de maffia is een staat. Een organisatie met een monopolie op geweld, binnen een gebied. Nee, de maffia is meer een staat, in strijd met de staat. De maffia wilt een monopolie in een gebied hebben, maar de staat pikt dat niet. Zowel de maffia als de staat, gebruiken veel geweld om hun macht in stand te houden. Dit leidt dan tot ’the war on drugs’. Een staat in strijd met een kartel, is gewoon een staat in strijd met een andere staat.

    Het komt in de meeste mensen niet eens op om dat te betwisten en een eigen geweldsbevoegdheid te claimen.

    Je kan wel je geweldsbevoegheid claimen, maar het zal een David/Goliath verhaal worden. Jij in je eentje, tegen een machtig orgaan als de staat. Je moet er maar zin in hebben.

    De Amerikaanse individualistische anarchisten (mutualisten, libertariers etc) wilde dat de staat langzaam zou oplossen. De staat zou vervangen moeten worden, door vormen van vrijwillige coöperatie en consent. Dat zou de ‘evolutie van consent’ zijn. Niemand moest ergens aan vast zitten en alles moest vrijwillig tot stand komen, in permanent veranderende verbanden en interacties tussen mensen. Dat was het ideaal. Banken van de mensen, huisvesting van de mensen, bewaking van de mensen en dat alles in eigen beheer.

    Lees deze extreem interessante site, over individualistisch anarchisme (dus, libertarisme, mutualisme etc)

    https://www.mutualismcoop.com/

  • Het idee dat kapitalisme bestaat dankzij de beschermende Staat is onzin.

   Dat ligt aan je definitie van het woord kapitalisme.

   Gary Chartier, komt met drie definities van het woord, die mensen door elkaar gebruiken

   https://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Chartier

   Kapitalisme 1 als in : vrije handel tussen individuen

   Kapitalisme 2 als in : neoliberalisme, als in, een systeem waarin staat en kapitaal elkaar ondersteunen, bekostigen en betekenis geven. Zo gebruiken de meeste mensen het woord.

   Kapitalisme 3 als in: een systeem waarin enkele families de productiemiddelen bezitten en daardoor iedereen voor zich laten werken. Een soort feodalisme. Nayakosadashi bezit alles en jullie gaan mij extreem veel huur betalen en anders stuur ik mijn private huurlingen op je af.

   Het eerste kapitalisme, is wat libertariers bedoelen, als ze het over kapitalisme hebben. Maar, veel mensen denken aan het tweede en derde kapitalisme, als we het over de term hebben. Voor veel mensen is het een beladen term.

   Of de term nog wel handig is, is de vraag.

   Amerikaanse mutualisten, als Carson en Chartier, gebruiken de term ‘markten’, omdat deze term minder beladen zou zijn, dan kapitalisme. Ik snap wel hun punt. Markten hebben ook bestaan, voor de industriële revolutie en zijn dus breder dan de term kapitalisme. De term kapitalisme, associëren we toch meestal met een staat. Alle kapitalismes die we kende, waren staatssystemen.

   Uiteindelijk bedoelen Chartier en Carson met ‘markten’ ongeveer hetzelfde als wat jij met ‘kapitalisme’ bedoeld. Iets gebaseerd op echte vrijwilligheid. Iets gebaseerd op instemming, zonder dwang.

   Net als een relatie. Je wilt ook dat je romantische en/of seksuele relaties gebaseerd zijn op instemming. Niet op vormen van pressie, dwang, manipulatie, machtsmisbruik. Ook de relationele setting, is nog een markt. Maar, wel een markt waarin mensen vrije besluiten nemen. Iemand kan je afwijzen, of niet. In die zin is de relatie markt een heel vrije markt. Niemand heeft een monopolie en de staat verdoezeld de boel niet. Je presenteert je op de huwelijksmarkt en krijgt respons, of niet. Maar goed, ik dwaal af

 2. We gaan hiphop luisteren

  https://www.youtube.com/watch?v=TwUkGjKSyGg

  I can bleach the darkness out your mind
  White powder, white pills
  Leave your body behind
  Sub-zero Ice camouflage, leave you snow blind
  Spending BitCoins online
  Power up in no time
  We the future of the frozen city
  Dressed in bright white
  Coming for the cold winter, stay for the nightlife
  If you don’t dress right, you ain’t my type
  Albino Alligators finna blow up my spot tonight
  I feel nothing, lean without the Robitussin
  Catch me smoking White Widow, sipping on a White Russian
  Keep me bleached out, buzzin, for your own sake
  She said bring me home and give it to me until my bones break

 3. Als je aanspraak kan maken op het trust fonds dat de overheid ism de banken voor iedere burger heeft opgezet, is een businessmodel voor een miljarden business geboren. Vergelijk de vele gratis bezwaarschriften kantoren die het geld van een te hoge WOZ voor je terug halen:
  https://www.kosteloosbezwaar.nl/

 4. Meestal ben ik erg onder de indruk van de kennis van Karen Hamaker maar dit keer lukte het om maar de helft van het filmpje te bekijken. Ik denk dat we uit moeten kijken met dit soort nieuwe helden die aan ons gepresenteerd worden.

  Ze zien er heel gewoon uit en daardoor praten ze je zo het nieuwe normaal aan. We moeten in het nieuwe normaal dus aanvaarden dat onze geboorteakte een waardepapier is, op basis waarvan het bedrijf Nederland een lening heeft afgesloten bij de bank. We zijn dus bezit van de bank. Vanaf onze geboorte al. En dan blijkt ook nog dat Karen werkzaam is bij een investeringsbedrijf.

  Goede marketing, dat wel.

 5. De staat is een ongeorganiseerde misdaadorganisatie! De Maffia is een georganiseerde misdaadorganisatie.

  • Staten en maffia’s gedragen zich op dezelfde manier

   Ze innen belasting

   Ze bakenen hun gebied af

   Ze voeren oorlog

   Ze vermoorden onschuldige mensen

   Ze verkopen wapens

   Ze doen uitbundig met het besteden van andermans geld

   Ze zijn in gevecht met andere maffia’s/staten

   Alleen, de meeste brave burgertjes zijn te gehersenspoeld om de overeenkomsten te kunnen zien, tussen een maffia en een staat.

   Sommige ambtenaren raken wel in de war, als ze erachter komen dat de staat waar ze voor werken ook extreem wrede, destructieve kanten heeft. Hun wereldbeeld valt dan in duigen.Dit is iets dat ik gemerkt heb.

   Maar, wij zijn intelligent genoeg om dit soort constructies te doorzien en dat maakt ons eigenlijk een soort elite. Anarchisme is iets voor de elite. Die doorziet hoe spelletjes gespeeld worden en niet zelf de speelbal is

 6. Op YouTube een informatie zeer interessant kanaal ontdekt. Het kanaal heet TIKhistory. Heb je wat tijd over, sommige video’s zijn behoorlijk lang, is dit kanaal informatief.
  Video over Private en publieke organisaties. TIK geeft uitleg over het ontstaan van individu, familie, staat en de onderlinge relaties. Dan begrijp je ook hoe de overheid zichzelf ziet als een onderdeel van de familie.
  https://www.youtube.com/watch?v=ksAqr4lLA_Y&t=5470s
  Video over Adolf H. is een socialist:
  https://www.youtube.com/watch?v=eCkyWBPaTC8&t=2711s
  Dit is een soort uitleg over historie, om te oordelen of het functioneert ja of nee. TIK is tegen autoritaire overheidssystemen.
  Ik vind het kanaal zeer informatief en geeft naar mijn mening goede definities.

  • Adolf was een socialist ?

   Een beetje een dooddoener, omdat die term ‘socialisme’ super breed is. Allerlei stromingen zijn ‘socialistisch’, stromingen die niets met elkaar gemeen hebben/hadden

   Wat was/is socialisme ? Sociaal democratie, utopisch socialisme, mutualisme, georgisme, communisme, syndicalisme, groene beweging etc, etc.

   Allemaal compleet verschillende stromingen en ideeën.

   Fascisme = socialisme, vind ik altijd een beetje makkelijk

   Verder, bedankt voor het kanaal, ik ga het volgen

  • Hitler’s partij had een socialistische tak, onder de broertjes Strasser

   De NSDAP ontdoet zich op een gegeven moment van die linksere elementen, tijdens de nacht van de lange messen. Dus, er zaten aanvankelijk wel socialistische/linkse elementen in de NSDAP, maar na deze actie dus niet meer en is Hitler helemaal op hand van het grootkapitaal en de grote industriëlen, die hem ook bekostigen etc.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Nacht_van_de_Lange_Messen

   Death in june, is de naam van een band, vernoemd naar deze nacht. De dood in juni.

   Dus ja, NSDAP had wat socialisme in zich, aanvankelijk. Denk dan wel aan de meest autoritaire vorm van socialisme.

 7. Wat zou het toch mooi zijn als mensen die hier zo goed mee om kunnen gaan gratis cursussen gaan geven aan Groningers en toeslagenouders, zodat die uit de narigheid komen.

 8. Ik vind het erg theoretisch: als je vaccinatieschade hebt of je naaste is erdoor overleden dan moet je eerst nog maar eens zien te bewijzen dat het door vaccinatie komt. De rechter zal je daar mogelijkerwijs geen gelijk in geven. Dus ga er maar aanstaan!

Comments are closed.