Van boeren wordt vaak gezegd dat zij verslaafd zijn aan subsidies. Waarom toch zo klagen, als je van de overheid een flinke zak met geld krijgt toegestopt?

Dat het ontvangen van subsidies eigenlijk helemaal geen pretje is schijnen niet veel mensen te begrijpen. Ben je afhankelijk van overheidssteun, dan bepaalt de overheid ook hoe het bedrijf gerunt moet worden. Bepaald geen benijdenswaardige positie, zo lijkt mij!

Dat overheidsbemoeienis altijd kommer en kwel veroorzaakt is duidelijk. Dat is nu zo, maar dat was vroeger ook het geval.

Zo kreeg ik gisteren een krantenknipsel uit een plaatselijk ‘suffertje’ in de omgeving van Barneveld onder ogen uit 1934 (!), waaruit duidelijk blijkt, dat overheidsbemoeienis niet alleen van deze tijd is maar dat ook 70 jaar geleden deze bemoeienis grote problemen veroorzaakte. Lees en huiver:

Onze dorpsgenoot, de heer P. van den Hengel, luchtte in de Utr. Courant zijn bezwaard gemoed over de regeeringsmaatregelen betreffende de varkenshouderij.

Hij besluit zijn epistel aldus:

“De Varkensmesterij is alzoo in 1934 dermate zoo in de war, als zelden is voorgekomen. En toch was ’t te voorzien. De Centrale is er voor gewaarschuwd, maar heeft niet tijdig maatregelen genomen.

“De boeren hebben op de regeling vertrouwd en varkens gehouden, zooals hun was toegewezen. En juist dit vertrouwen heeft hun de stroppen bezorgd. Ook de Boerenleenbanken en Coöperaties en handelaren hebben er op vertrouwd. Vele kleine boeren konden om financiële redenen geen varkens meer houden, maar bovengenoemde instellingen vertrouwden, dat de varkensregeling althans zou zorgen, dat zonder verlies varkens gemest konden worden, dus dat ook de zwakken moesten geholpen worden met het bovenvermelde gevolg: nieuwe stroppen.

“Dat is nu de Varkenssteunregeling!

“Laten wij in de toekomst gerust spreken van “varkensambtenarij”.

“Daarvoor moeten reeds jaren de consumenten een heffing op varkensvleesch betalen, welke eenigen tijd 9 cent, later 10 cent en nu 6 cent per K.G. bedraagt. Dus is het helaas niet alleen de boer, die de dupe wordt, maar zoo goed als allen

Kon of kan dat nu niet anders? Naar mijn meening wel. Waarvoor dan de Jan Klaassen?

Was het dan niet beter de geheele zaak op te doeken? Naar mijn meening zeer zeker.

En als wij aannemen, dat het wel beter kan, dan zijn naar mij meening, op zijn zachts genomen, de heeren niet voor hun taak berekend. En was het ook beter dat de heeren naar huis gingen want het is veel en veel beter niet gedaan, dan verkeerd gedaan.
“|

3 REACTIES

  1. Feitelijk zijn er in Europa geen vrije boeren meer. De status van de Europese boer lijkt meer op een horige uit de Middeleeuwen dan op een vrije eigengeerfde boer.

Comments are closed.