Het wordt tijd dat we volwassen gaan worden, en gaan komen tot een werkelijke scheiding van Kerk en Staat!

De bijbel als basis van de Kerk?

In zijn artikel “The Perfect Law of Freedom” [1] beschrijft Frank van Dun de bijbel, als een boek dat handelt over een persoonlijke God en een individuele benadering van de mens. Niemand kan voor een ander spreken, niemand mag een ander overheersen. Ook Jezus verzette zich hevig, tegen de heersende kaste van schriftgeleerden en Fariezeërs, die hun eigenbelang en positie verkozen boven het dienen en voorgaan van de gelovigen. De bijbel toont een dienende Koning i.p.v. een heerser. In de tien geboden staan Recht op Leven, Vrijheid en Eigendom centraal, en het hoofdthema Trouw en Liefde zien we terug in het spreekwoord “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet”. In de bijbel staat datzelfde, positief geformuleerd: “Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo” (Matt. 7:12)

De kerk

Het is in dat licht onbegrijpelijk dat het instituut Kerk zich, juist op dít boek zegt te baseren!
De Kerk zou niet willen, dat háár aangedaan werd wat zij anderen aangedaan heeft door misbruik van hun angst en onwetendheid. Angst voor de dood, angst voor ‘zonden’ en straf, angst voor God. Onwetendheid omdat vrijwel niemand vroeger kon lezen en schrijven, en het boek voor alle zekerheid geschreven was en bleef in geheimtaal (Latijn).

De kerkelijk heersers pleegden een groot aantal misdaden, tégen de geest van het boek waarop zij zich baseerden, en tegen het rechtvaardigheidsgevoel van ieder weldenkend mens. Zij veroorzaakten eerst grote angst, en lieten die angst vervolgens door de verkoop van aflaten afbetalen. Diefstal dus! Zij legden hun morele inzichten, dwingend op onder dreiging van verbanning of dood. Alleen zijzelf waren natuurlijk vrijgesteld van die Hoge Moraal. Desnoods met doodsdreiging ‘bekeerden’ zij hele volkeren tot De Kerk en door het daadwerkelijk uitoefenen van dodelijk geweld tegen andersdenkenden en zelfs tegen volkomen willekeurige slachtoffers – inquisitie, heksenverbranding etc. – behielden ze hun verheven positie, ofwel, door moord en slavernij.

Gelukkig hebben boekdrukkunst en verlichting, veel individuen in staat gesteld zich van de Kerk te distanciëren en zich te emanciperen. Voor velen is mét de Kerk, ook het geloof in God verdwenen – hoewel die vanaf het begin, feitelijk helemaal niets gemeen hadden. Voor hen die wel in God geloven, is de kerk geen vóórwaarde meer, maar veel eerder een bepèrking voor hun persoonlijke, vrije beleving!

De Staat

Vanaf de oprichting van de Kerk, is er een sterke verwevenheid geweest tussen haar en de Staat. Beide instituten hadden groot belang bij samenwerking, om de bevolking dom en arm te houden. Beide collectieven gebruikten elkaars machts-, en gewelds-posities om zichzelf te verrijken en hun postities te consolideren. Nu de kerk haar prominente rol verloren heeft, berust het monopolie echter vollédig bij de Staat.

Ook de overheid behoort een ‘dienaar’ van z’n bevolking te zijn. Zie hiervoor bijvoorbeeld “Het Plakkaat van Verlatinghe (1581)” [2]. Ook de overheid overheerst zijn bevolking met angst en onwetendheid. Angst voor het geweld, dat de Staat kàn en zàl gebruiken wanneer men niet gehoorzaamt. De Staat besteelt z’n productieve burgers onder dreiging van gevangenisstraf. Dat een bepaalde dreiging zelden uitgeoefend wordt, betekent niet dat die dreiging haar werking verliest, zoals duidelijk wordt in het schitterende voorbeeld van de “De bavianenparochie” [3].

Omdat de meeste mensen kunnen lezen, wordt nu de onwetendheid bewerkstelligd, door het aantal regels en wetten enorm te laten vermenigvuldigen (en daarmee het ambtelijk apparaat om dit alles te beheren). De overheid is zó doorgedrongen, in vrijwel elk facet van de samenleving, en op zo’n geniaal complexe wijze, dat een gewone burger al snel de moed in de schoenen zinkt om zich daartegen te verzetten. Er is ten minste, vier jaar ‘priesterlijke’ opleiding is vereist in de geheimen van de juridische leerstellingen, om zelfs maar een begin te kunnen maken met het ‘kennen’ van De Onkenbare – De Overheid. Ook de Europesche grondwet, met z’n 349 pagina’s, is een voorbeeld van een probaat middel om de onwetendheid van de bevolking in stand te houden en te vergroten.

Vrijheid

De Kerk heeft NIETS met Godsdienst of met de individuele geloofsbeleving van mensen te maken. Zij bevorderd die niet, maar blokkeert die juist veeleer.
De Staat heeft NIETS met Vrijheid of bescherming tegen geweld te maken. Hij bevorderd niet de veiligheid en welvaart van zijn bevolking, maar pleegt geweld tegen z’n bevolking en dat op hun éigen kosten.

De verlichting heeft de overheersing van het instituut Kerk gebroken en haar gemarginaliseerd. Gelukkig trekken weinig Nederlanders zich íets aan van wat de Paus, in al zijn zelf-verklaarde wijsheid, het volk verbiedt of aanraadt. Maar nu heeft de Staat die vrijgevallen moraal-markt geannexeerd: “Gij zult geen drugs gebruiken want dat is slecht voor u. Gij zult de helft van uw eerlijk-verdiende geld aan de hoge-priester van financiën, geven ter herverdeling onder priesters en hun protegee’s. Gij zult vooral níet zelf nadenken, maar voorzeker “JA” stemmen, wanneer u zulks gevraagd wordt. Gij zult altijd uw helm, uw gordel en identiteitsbewijs dragen. Gij zult geduriglijk uw offeranden brengen, voor Betuwelijn, HSL en de bouw van steeds nieuwe Tempels in Den Haag, ter verheerlijking van uw Overheid…..”

Volwassenheid

Boekdrukkunst en Verlichting bevrijdden ons uit de duistere hoogtij-dagen van De Kerk.
Wat is er nodig om ons te bevrijden van het duistere juk van De Staat? De anarchie van internet is hoopgevend. We kunnen ons helemaal zélf informeren, buiten het Orakel van Postbus 51 om! Misschien dat de Staat wel verstrikt raakt in de veelheid van zijn eigen regels en wetten. Misschien kunnen we door een ‘nieuwe verlichting’ leren, om sneller te ágeren dan de Staat met z’n logge lichaam kan reageren!

Als de Kerk de Moeder was, en het Vadertje was De Staat, dan zijn we nu eigenlijk halverwege volwassenheid. Moeder is al niet veel méér, dan een oude, bejaarde vrouw. Niet meer iemand om bang voor te zijn. Vader is echter nog wel taai voor z’n leeftijd!

Volwassen worden betekent, dat we geen Vrijheid moeten gaan vrágen, maar moeten nemen wat ons rechtens toekomt, als souvereine individuen. Het betekent dat we ons los moeten maken van onze ‘ouders’. Zij hebben hun rol vervuld en ons gebracht waar we nu zijn. Maar nu is het tijd om volwassen te worden. Onafhankelijk en VRIJ, op onze eigen benen te gaan staan. En ja, scheiden doet soms even zeer; het is even wennen, maar als we ooit verder willen komen, dan is het nodig om ons nu los te maken, ofwel,

ons definitief te scheiden, van Kerk én Staat!

1. The Perfect Law of Freedom (PDF) – Prof. F. van Dun
2. Het ‘Plakkaat van Verlatinghe’ (1581)
3. De bavianenparochie – Harry Stulemeyer