Volgens voormalig Officier v. Justitie, tegenwoordig strafrechtadvocaat, Aldo Verbruggen (column op BNR NieuwsRadio 7-2-2006) is het strafrecht oorspronkelijk bedoeld en ingericht als stelsel om misdaden achteraf te straffen. Maar volgens de civiele jurist justitieminister Piet Hein Donner heeft het strafrecht juist in de eerste plaats een preventieve functie. Dit geeft diepgaande gevolgen voor het opsporingsbeleid van de staat en daarmee voor de uitoefening van grondrechten door de burger.

“Het hele strafrechtsysteem is bedoeld onschuldige slachtoffers te beschermen tegen personen die hun leven en goederen in gevaar brengen.” (Donner in de Volkskrant 4-2-’06).

www.bnr.nl/ShowNieuwsArtike…

Deze controverse geeft op zich dus alle aanleiding het Nederlandse justitiële beleid scherp in de gaten te houden en zou vooral voor het parlement reden moeten zijn hierover Piet Hein Donner duchtig aan de tand te voelen en de oorspronkelijke plaats en doelstelling van het strafrecht te bekrachtigen. Maar daarop wil ik nu niet ingaan.

Afgezien van de ernstige consequenties van Donners standpunt voor de grondrechten is dit soort controverses koren op de molen van bepaalde pseudo-intellectuele moslimgroeperingen in het Westen. Zij bekritiseren het Westers strafrechtstelsel en wijzen daarbij op het feit, dat het strafrecht geen eenduidige doelstelling heeft. Zij claimen, dat de rechtspleging op basis van de shari’a wel eenduidig is en bedoeld is om in laatste instantie de mens af te schrikken misdaden te begaan. Daaraan gaat in eerste instantie de vroomheid, de ’taqwa’, zoals Allah bepaalt, vooraf.

www.expliciet.nl/content/vi…

Ik citeer:
“Het is omdat Allah (swt) weet dat de mens zwak kan zijn en niet zonder fouten is, dat Hij (swt) strafwetten heeft geopenbaard, die evenzo islamitische wetten zijn. De islamitische overtuiging bevat als voornaam aspect gehoorzaamheid aan Allah (swt). Iedere overtreding van Zijn (swt) verordeningen betekent ongehoorzaamheid tegenover de schepper, de consequentie waarvan de toorn van Allah (swt) is. De vrees voor de toorn van Allah (swt) is daarmee het meest effectieve wapen, als men zo mag zeggen, bij de bestrijding van misdaad.
Echter, het is een neiging van de moslims om te verlangen naar tevredenheid bij Allah (swt) naar Zijn (swt) paradijs, en om de bestraffing in het vuur te verafschuwen, zodat simpelweg op basis van zijn geloof de moslim geneigd is zich ver te houden van overtreding van de wetten van Allah (swt).”
:
:
“Want het is in de wetenschap dat een consequentie zal volgen op het niet nakomen van een verordening, dat een mens bereid zal zijn de verordening wel na te komen. Dit is dus het primaire doel van het strafrecht in Islam, het afdwingen van het nakomen van de wetten die horen bij de ordening van de bevrediging van de behoeften en instincten van de mens. In tegenstelling tot andere, niet-islamitische wetgevingen stelt het strafrecht in Islam pas het laatste obstakel voor ter voorkoming van overtreding van de wet en criminaliteit.”
Einde citaat.

Het concept van een Islamitische Staat
In het Arabisch betekent het woord ad dawlah (de staat) ‘soevereiniteit’. Naties veranderen en verschillen op basis van concepten, tijd en volk. De Islamitische Staat (Khilafah of Imaama) is een politieke entiteit die zorg draagt voor de belangen van de burgers binnen haar territorium volgens de shari’ah wetgeving. Of met andere woorden, het is een staat die regeert naar wat Allah heeft geopenbaard.

Wat is de jizya ?
De term (=’kwijtschelding’, ‘vergoeding’) is de belasting die de Islamitische Staat per jaar heft ten laste van diegenen die niet Islam willen accepteren, maar wel onder de bescherming van de Islamitische Staat wensen te leven.

Allah zegt in de Koran, in soerah At Taubah ayet 29, vertaald ongeveer zoveel als:
“Bevecht degenen die niet geloven in Allah en de Laatste Dag, en die niet verbieden hetgeen Allah en Zijn boodschapper hebben verboden, die niet de religie van de waarheid belijden, zijnde de mensen van het boek, totdat zij met de hand u de jizya betalen en zich daarmee onderdanig maken.” (At Tauba, 29)

Op basis van de Koran en de Soennah van de Profeet, hebben moslim geleerden de wereld in twee categorieën verdeeld: er is Dar al Islam (thuis voor Islam) en er is Dar al Kufr (thuis voor ongeloof).

A. Dar al Islam: Letterlijk: het thuis voor Islam. Als term is haar definitie “land geregeerd door moslims volgens de wetten van Islam”. Volgens de geleerde Abdul Wahab Khlaf “Dar ul Islam is gedefinieerd als het thuis geregeerd door de wetten van Islam, en wiens veiligheid (amman) in de handen van moslims is”
B. Dar al Kufr: Letterlijk: het thuis van ongeloof. Als term staat het voor “het land dat niet wordt geregeerd door de wetten van Islam of wiens veiligheid niet in handen van moslims is”. Vaak wordt de term Dar al Harb door geleerden als synoniem gebruikt voor Dar al Kufr, omdat onvermijdelijk een dag Dar al Kufr de moslims de oorlog zal verklaren, en vice versa. Echter, met Dar al Harb kan een ‘Ahd overeengekomen worden, een pact, al waarna het land Dar al ‘Ahd zal worden.

Dus in geval van Dar al Islam en Dar al Kufr gaat het niet om het land zelf of haar bewoners. Het gaat om de wetten en de veiligheid. Dus wanneer
1. de wetten die ten uitvoer gebracht worden de wetten van Islam zijn, en
2. de veiligheid van het land gegarandeerd wordt door moslims,

dan is het land Dar al Islam. Indien aan een van deze twee vereisten voor Dar al Islam niet voldaan wordt, dan is het land Dar al Kufr. Daarmee is het dus de Sultan (autoriteit) over een land die van belang is bij de vaststelling of een land Dar al Islam is of Dar al Kufr. Het percentage van de bevolking, dat moslim is of niet-moslim, doet er feitelijk niet toe.

De aard van staatsgezag over een land kan dus geverifieerd worden door twee feiten:
1. de wetten op basis waarvan de belangen van de onderdanen behartigd worden, en
2. de macht die de onderdanen beschermd en die de wetten ten uitvoer brengt.

Dit alles lezende rijzen tenminste twee vragen:
1. In contact met een gelovige moslim: Is Nederland `Dar al Kufr (Dar al Harb) of Dar al Ahd`?

2. Aan de Nederlandse overheid, behalve vraag 1 ook:
Waarom wordt het Nederlanderschap aan een in Nederland woonachtige gelovige moslim of moslima aangeboden zonder verificatie, een onafhankelijk geaccrediteerd getuigschrift of ander gewaarmerkt verdragsrechtelijk document vooraf, dat hij / zij de Nederlandse wet boven zijn islamitisch geloof stelt ? Of geldt hier op voorhand de vrijheid van godsdienst ?

© Copyright 2006 Harry Stulemeijer, alle rechten voorbehouden

17 REACTIES

 1. Interessant, maar wordt aan in Nederland geboren autochtonen ook gevraagd of zij de Nederlandse wet boven hun eigen ideologie stellen? En zouden de meeste libertariërs eerlijk kunnen beweren dat ze het alomvattende, hoogste gezag van het Nederlands recht erkennen, wat de inhoud daarvan ook moge wezen?
  En wat is de consequentie als een Nederlander op zijn 18de weigert een getuigenis af te leggen waarin hij zijn onderwerping aan het gezag van de Nederlandse Staat bevestigt? Wordt hij dan verbannen? En is het wel ondertekenen van een dergelijke adhesiebetuiging aan de Nederlandse overheid ook niet een vorm van de op dit forum zo vaak als spookbeeld rondwarende "dhimmitude"? Erkennen van de Nederlandse Grondwet bijvoorbeeld, is ook erkennen dat bijna ieder grondrecht daarin kan worden beperkt bij wet, en dat met een 2/3 meerderheid ook de herverdeling van inkomen in de grondwet kan worden gezet. Sterker nog, dat staat er in zekere vorm al in.
  Niet echt een soort "recht" waar ik onvoorwaardelijk mij aan wil onderwerpen. Op zijn minst reserveer ik het recht om het grondig oneens te zijn met de Nederlandse wet (en met de islam en andere ideologieën) en dat ik altijd mag streven naar democratische verandering, ongeacht de inhoud van mijn ideeën, zolang het land democratisch wordt bestuurd.

 2. "Het hele strafrechtsysteem is bedoeld onschuldige slachtoffers te beschermen tegen personen die hun leven en goederen in gevaar brengen." (Donner in de Volkskrant 4-2-’06).

  Doe dan maar gauw TBS voor Donner, Zalm en hun trawanten…

 3. [1] Een uitmuntend artikel Harry. De punten van Owl zijn terecht nuttig om enkele ideeen nader te bekijken. Vooral het punt om de Nederlandse wet te "erkennen".
  Het lijkt me niet moeilijk, en niet onlogisch, om iemand die zich hier komt vestigen te laten verklaren dat hij zich aan de wetten van het land zal houden. Als je (vrijwillig) lid van een club wordt, verklaar je ook dat je je aan de spelregels zult houden.

  Dit ligt anders bij iemand die hier geboren is en opgegroeid. Dat kind, die persoon, heeft de wetten niet gemaakt, of zijn geboorteland zelf gekozen. Hij wordt er mee geconfronteerd en ze worden hem opgelegd. Hij mag het er daarom niet mee eens zijn!
  De meeste libertariers zijn het dan ook niet eens met heel veel wetten.

  Een getuigenis op 18 jaar dat iemand "de wetten" zal (blijven) erkennen, komt bij mij over als iemand die zichzelf als slaaf verkoopt. Het inzicht van de immoraliteit van de staat komt vaak pas veel later, en bij hele volkstammen komt het nooit.

 4. [3] Hub,

  Jij koopt een vakantiehuisje in Sicilië
  en de dag dat je er aankomt, word je op gewacht door enige heren van de "Cosa Nostra" die je vriendelijk verzoeken alvast ff de eed van trouw
  aan de besluiten van de peetvader aldaar af te leggen.Lijkt jou dat correct ?

  "Life, liberty and property" zijn de enige rechten die erkend dienen te worden.Voor zover een regering (minarchie) of constitutie die erkent
  en beschermt, kan die regering en constitutie erkend worden maar dat is in Nederland niet het geval…de Haagse rovers schenden constant het recht op "Life, liberty and prperty" en de grondwet is in de bescherming en uitdrukking daarvan , zo lek als een zeef….waaruit volgt dat die regering
  en grondwet uiteindelijk net zo legitiem zijn als de Sicilaanse maffia of de Russische Organizatzya…

  Ik ga nog verder : niet alleen is het illegitiem dat een maffiose organisatie zoals de current Dutch government zo’n eed zou eisen, diegene die de eed aflegt, is er moreel absoluut niet aan gebonden net zo min als jij gebonden zou zijn om bijv iemand te vermoorden omdat je dat vorige week aan mij hebt beloofd.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 5. [1] Owl,

  Goede punten behalve de laatste paragraaf waar je een knieval maakt voor de afgod "democratie".

  Waar het uiteindelijk om gaat, is of
  "Life, liberty and property" worden
  ge-eerbiedigd.Een regime dat deze rechten aantast, acteert illegitiem.
  Als deze schending systematisch blijkt, is het regime illegitiem , ongeacht of het democratisch gekozen is of niet, en mag worden afgezet waarbij het verder principieel niks uitmaakt of dit al dan niet "democratisch" gebeurt (Lucius Brutus die Tarquinius de hoogmoedige verdreef, was ook geen "democraat").

  Indien afzetting praktisch niet mogelijk is, heeft elke individuele
  burger uiteraard het morele recht om alles te doen wat in z’n macht ligt om de gevolgen van het tyranniek overheidsoptreden te milderen of te ontlopen waarbij de enige praktische limiet is waarmee men weg kan komen….

  Smokkel, belastingsontduiking, omkopen van ambtenaren,zwart werken, ondergrondse wapenhandel enz…. zijn
  allemaal legitiem en moreel verantwoord.

  Als een corrupt en tyranniek regime
  een eed vergt dat men deze dingen niet
  zal doen "omdat ze door het democratisch gekozen parlement zijn goedgekeurd" is men achteraf niet gebonden aan deze eed , net zo min als ik gebonden ben jou te vermoorden omdat ik dat gisteren zou hebben beloofd aan Hub.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 6. Gezien vanuit de Nederlandse wet zouden immigranten, die reeds vanuit hun geloof aangeven geen boodschap te hebben aan de Nederlandse Wet, niet in aanmerking mogen komen voor het Nederlanderschap.
  Sterker nog: men dient zich te realiseren, dat de Islam leert, dat alle niet-islamitische wetten menselijke wetten zijn, dus niet door Allah gemaakt en derhalve niet dienen te worden gehoorzaamd.
  Bovendien geldt in de Islam, dat de hoogste deugd van een moslim is het vrezen van Allah, waardoor hij uit pure angst voor de totalitaire Islamitische Wet (op straffe van steniging, hand afhakken, onthoofding, etc.) geacht wordt zich nooit tegen die Wet / shari’a te keren.
  Dit werpt toch een ander licht op het vraagstuk dan sommige reacties hier suggereren.
  Groet,
  Harry

 7. Zomaar een ideetje.
  Kunnen wij von Mises, Rand of Rothbarth niet tot profeten uitoepen en wetten maken die gerespecteerd moeten worden volgens ons geloof of anders …?

  En vervolgens na wat keet schoppen en verontwaardigd reageren op via een handlanger zelf gepubliceerde cartoons die ons belachelijk maken, een hoop rechten opreisen onder dreiging van geweld?

  Zou dit de manier zijn om Nederland/Europa om te vormen tot Libertarie?

 8. [7] eM,

  Dat kan jij allemaal wel doen maar de meneer van de linxe kerk trapt daar natuurlijk niet in.

  De meneer van de linxe kerk is namelijk behoorlijk formeel : "The white race is the cancer of history"; (Susan Sontag) of iets meer concreet : de blanke, heterosexuele man en zijn
  kapitalistische, Christelijke beschaving…

  Als de meneer van de linxe kerk het heeft over "respekt voor geloof" of
  "niet discrimineren" zijn blanke heterosexuele mannen, Christendom en kapitalisme daarvan natuurlijk uitgesloten.

  Als de volgelingen van de profeet Mises zouden keet schoppen,komt de
  ordepolitie hen binnen de korste keren
  volsproeien met traangas en peperspray,
  hen bestoken met rubberen en andere kogels en verdwijnen ze na ff ingekaderd te zijn met matrakken en gummiknuppels richting kerker terwijl de mainstream-media hysterisch
  zou te keer gaan tegen "geweldadige rechts-extremisten" en Balkenende roodgloeiend van verontwaardiging op de buis zou verschijnen om manmoedig te verklaren dat de "Nederlandse democratie nooit, nooit, nooit of te nimmer zal buigen voor geweld en intimidatie"

  Cultural Marxism, dude !

  That’s the name of the game !

  Herbert Marcuse, Jurgen Habermas,Betty
  Friedan en hun sinistere discipel Abbie Hoffman…

  En zolang dat de absoluut dominante doctrine in Europa blijft (en met zowat alle continentale faculteiten humane wetenschappen onder hun knoet en meer dan 80 % van het journaille uitgesproken linkselaars is daar de eerste 2 generaties geen verandering in te verwachten en daarna is het kalf verdronken) , is het verder noppes.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. Een verlichte moslim is een moslim, die de Wet van Allah tart.
  Ik geef geinteresseerden in overweging -mocht de nood aan de man komen- zich te bekeren tot de VERLICHTE ISLAM.

 10. [6] Hoi Harry,

  Volgens de Islam wordt je niet bestraft met hand hakken of iets dergelijke. Maar je wordt bestraft na de dag des oordeels waarna je als je goede dingen meer gedaan hebt dan slechte dingen, dat je naar het paradijs gaat en anders ga je branden in de hell. Sharia of dergelijke is allemaal onzin, een man met een baard die bepaald wat er met je gebeurd, dus hij laat God naast hem.

 11. [11] Heb je al eens geprobeerd dat aan de Iraanse overheid uit te leggen?

 12. [11]
  Soner Gülal,
  Ik geloof niet in de Islam, dus zal ik ook niet branden in de Islamitische hel. Dat geeft me een veilig gevoel. 🙂

 13. [16]
  Tja, is dat zo?
  Of probeer jij jezelf gewoon domweg in te dekken.
  Ben nog niet wakker. 😆

Comments are closed.