Dezer dagen bezocht ik de Frans-Engelstalige stad Brussel. In deze tweetalige Vlaamse hoofdstad kom je de `taalstrijd`dan ook overal tegen. Die zit diep geworteld in de Belgische samenleving. In een artikel in een Vlaamse krant lees ik, dat Prins Philippe zich onderscheidt door zijn stuntelige optreden, vooral zodra hij probeert enkele Vlaamse zinnen uit te spreken. De krant twijfelt dan ook aan zijn geschiktheid Koning Albert op te volgen.

Sinds de instelling van de Europese Gemeenschappen in deze Europese hoofdstad is de politieke situatie noch in de hoofdstad noch in het land ook maar een haar verbeterd, integendeel. Men hoeft zich niet te verbazen over de houding van de franstalige ober die het verrekt zijn Nederlands- of Vlaamstalige client in zijn eigen taal aan te spreken.
Sommige Nederlandse toeristen die geen Frans spreken of verstaan, laten hun Engelse talenkennis noodgedwongen door franstalige obers toetsen, omdat ze anders niet bediend worden. Dit geeft aanleiding tot de potsierlijke situatie, dat de “tweetalige” ober van de taverne zich volslagen belachelijk aanstelt met zijn gebroken Engels. Je maakt zelfs Pavlov-situaties mee, waarin Nederlandse bezoekers in hun steenkolen Engels Vlaamstalige Brusselaars aanspreken.
De verklaring voor die gekunstelde sfeer, een soort gewapende vrede, wordt helder uiteengezet in de volgende beschrijving:

“Terwijl het huidige België een kampioen van het “politiek-correcte” denken en het antiracisme wil zijn, is het een in wezen racistische staat. Een staat die als diepste fundament het streven heeft om een perfecte satellietstaat van Frankrijk te zijn, een staat die de grenzen van de francofonie naar het noorden opschuift. België is ook vandaag nog even sterk als twee eeuwen geleden gericht op het inlijven van Vlaanderen bij het Franse grondgebied. Vandaag gebeurt dat door sluipende verfransing, d.w.z. dat de Franstaligen zoveel mogelijk Vlaamse gemeenten proberen te “veroveren” door er te gaan wonen en rechten op te eisen in plaats van zich aan te passen. Tegelijk probeert moederland Frankrijk in Vlaanderen te infiltreren door zoveel mogelijk bedrijven in handen te krijgen. Deze kolonisering van Vlaanderen gebeurt omwille van de fundamenteel racistische opvatting dat de Vlaamse taal en cultuur minderwaardig zouden zijn aan de Franse, en dat bijgevolg de Franstaligen wel baas mogen spelen over de Vlamingen, maar niet omgekeerd (hoewel dat niet meer dan logisch zou zijn, aangezien de Vlamingen de grote meerderheid van de bevolking vertegenwoordigen en als enigen de economie draaiende houden).

Vooral de Franstalige Brusselaars kennen niets dan minachting voor Vlaanderen. De tijden waarin in onze o zo verdraagzame hoofdstad rijkswachters die het waagden Nederlands te spreken door hun oversten werden uitgescholden voor “ménapiens” (“Menapiërs”) en de Brusselaars steevast naar de Vlamingen verwezen met het scheldwoord “sales flamins” (“vuile Vlamingen”), liggen nog niet ver achter ons. We hebben het dan over eind jaren ’70, toen de racistische anti-Vlaamse partij FDF haar hoogdagen beleefde. De tijd waarin aan de Brusselse ramen bordjes hingen met “Les gens distingués parlent le français” erop (“Beschaafde mensen spreken Frans”), en waarin FDF-affiches de Vlamingen doelbewust associeerden met de collaboratie en het nazisme door in gotische letters te schrijven “Brüssel Vlaams: jamais!” (let op de umlaut op het woord Brussel). De boodschap was duidelijk: de Vlamingen zijn barbaren die met de nazi’s heulen en wij zullen nooit accepteren dat zij het hier (in hun eigen hoofdstad!) voor het zeggen krijgen.

België is ongetwijfeld het enige land ter wereld waar de belangrijkste bevolkingsgroep in zijn eigen hoofdstad geminacht en gehaat wordt, en er op de meeste plaatsen niet eens in zijn eigen taal terecht kan. Zo wordt men vandaag de dag in de meeste Brusselse ziekenhuizen nog steeds niet geholpen in het Nederlands. Sommige artsen weigeren zelfs Nederlandstalige kinderen te behandelen! Zulke schokkende toestanden zijn natuurlijk absurd en wreed, maar ze zijn de droevige realiteit. Het anti-Vlaamse racisme zit diep ingebakken in de Belgische staat, en kwam in het verleden vaak scherp tot uiting. Een paar feiten uit het Belgische verleden:

1. Na de Belgische Omwenteling

*In Vlaanderen bestond een groot ongenoegen over de scheiding met de Noordelijke Nederlanden. België was zo gehaat dat het het proportioneel grootste leger van Europa vormde (100.000 militairen op een bevolking van 3 miljoen), een leger dat handenvol geld kostte en bovendien vooral door uit Frankrijk afkomstige generaals werd geleid.

*Op 6 april 1834 werd dit leger losgelaten op de “vijanden van het regime”, de Orangisten. Hun huizen werden geplunderd, hun eigendommen vernield en zijzelf werden mishandeld. Na deze terreurgolf durfde haast niemand nog een Heel-Nederlandse stem te laten horen.

*Het verlies van de Nederlandse koloniale handel betekende een enorme klap voor de Vlaamse economie. Vooral voor de havenarbeiders en de katoenproducenten was dit een ramp.

*Na het ontstaan van België verviel Vlaanderen op nauwelijks 30 jaar tijd van de rijkste regio in continentaal Europa tot een van de armste.

*Omdat de situatie in Vlaanderen zo uitzichtloos was geworden, kwam er een reusachtige emigratie op gang: 1 miljoen uitwijkelingen tussen 1850 en 1950 (een zesde à een vijfde van de Vlaamse bevolking).

*Hoewel Vlaanderen geteisterd werd door hongersnood en een Vlaamse arbeider ongeveer de helft verdiende van een Waalse, moest Vlaanderen het grootste deel van de belastingen betalen. Wallonië, toen nog de economische motor van het land, betaalde slechts 30 procent.

*Desondanks ging 55 procent van de overheidsinvesteringen naar Wallonië, dat voor minder inwoners een veel betere infrastructuur kreeg dan Vlaanderen (wegen, scholen,…).

2. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog

*Kolonel Olaerts riep sommige Vlaamse officieren tot de orde met de mededeling dat de taal van de officieren het Frans moest zijn en kolonel Mathieu verzekerde dat het geen schande was flamingant te zijn, maar een smet en dat na de oorlog alle flaminganten tegen de muur moesten.

*Commandant Jacobi was van mening dat de bevordering van het Nederlands de Duitse spionage hielp, en dat er zonder de Vlamingen nooit verraders zouden zijn geweest.

*Een majoor van de 2e linie vroeg: “Stuur me tenminste iemand die een beschaafde taal spreekt en geen negers. Het Vlaams is goed voor wilden.”

*Wanneer Vlamingen voor de (Nederlandsonkundige) krijgsraad verschenen, kwamen er altijd tolken aan te pas die hun werk bijster slecht verrichtten en zo de situatie van de beklaagden nog meer verziekten.

*Het Belgisch leger bestond voor ongeveer 70% uit Vlamingen. Zij werden als slaven behandeld en het was hun bloed dat vloeide, maar Vlaanderen kreeg er niets voor in de plaats.

*Integendeel, de geallieerde overwinning werd door het regime aangegrepen om af te rekenen met de Vlaamsgezinden, ook met hen die niet met de Duitsers hadden gecollaboreerd. De volksmeute werd op hen losgelaten en ze werden het slachtoffer van allerhande gruwelijkheden.

3. Na de Tweede Wereldoorlog

*Na de bevrijding in september 1944 maakte de vreugde al snel plaats voor een ongecontroleerde uitbarsting van haat en woede ten opzichte van de collaborateurs (‘Zwarten’) en iedereen die daarvoor werd aangezien. De agressie richtte zich ook tegen volledig onschuldige mensen met Vlaamse sympathieën, en er werden persoonlijke vetes beslecht.

*De straatrepressie bestond uit afschuwelijke brutaliteiten, een moderne rechtsstaat onwaardig. Willekeurige aanhoudingen, mishandeling, foltering, verkrachting, opsluiting in dierentuinkooien, vernedering (insmeren met pek, haar van vrouwen afknippen…) en vernieling van de volledige inboedel waren aan de orde van de dag.

*Met de graad van collaboreren werd geen rekening gehouden. Een relatie hebben met een Duits soldaat was even erg als samenwerken met de Gestapo.

*De overheidsrepressie was zo mogelijk nog harder. De wetgeving inzake collaboratie werd met terugwerkende kracht verzwaard en de doodstraf werd opnieuw ingevoerd. Duizenden mensen werden opgepakt en soms maandenlang in voorarrest geplaatst.

*Er werden 2.940 mensen ter dood veroordeeld, waarvan er 242 ook effectief geëxecuteerd werden. 50.000 mensen werden in de gevangenis opgesloten. Aan 3 procent van het electoraat – bijna uitsluitend Vlaams-nationalisten – werden de politieke rechten ontnomen.

*De militaire uitzonderingsrechtbanken die werden opgericht, gingen op zeer onprofessionele manier te werk: bevooroordeelde en onbekwame rechters legden talloze beschuldigden een veel te zware straf op. Ook hier speelde Vlamingenhaat weer een belangrijke rol.

*Velen werden tijdelijk of voorgoed uit hun ambt ontzet (=epuratie = “ethnic cleansing”) en een groot deel van de mensen die vrijgesproken werden, verloor toch nog zijn burgerrechten en/of pensioen.

*Ondanks decennialange Vlaamse verzoeken weigert Franstalig België nog altijd amnestie te verlenen aan deze slachtoffers van de zwartste episode uit de Belgische geschiedenis. België kent voor deze mensen alleen blinde haat en geen vergeving of genade. Als er ooit amnestie komt, zal dat waarschijnlijk pas zijn nadat het laatste slachtoffer is overleden.

4. Tijdens de jaren ’60 en ’70

*Roger Nols, de verpersoonlijking van de Vlamingenhaat, werd in 1964 voor het FDF verkozen in de gemeenteraad van de Brusselse gemeente Schaarbeek met leuzen als “Schaarbeek Frans” en “Vlaamse imperialisten buiten”. Hij schopte het tot Kamerlid en burgemeester van Schaarbeek. In die hoedanigheid nam hij tal van maatregelen om de Vlamingen in zijn gemeente te pesten. Zo was er de “lokettenkwestie”: in plaats van aan alle loketten in het gemeentebestuur tweetalige ambtenaren te plaatsen, zoals wettelijk verplicht was, voorzag Nols slechts één loket, ergens in een duistere hoek, voor de Vlamingen. Ook probeerde hij door het afschaffen van een buslijn een Vlaams gemeenteschooltje te nekken en hield hij de bouw van een nieuw Nederlandstalig rijksinstituut tegen.

*José Happart, een PS-politicus, pestte in Voeren de Vlamingen het bloed van onder de nagels. Voeren is een Limburgse gemeente die pas na de hertekening van de taalgrens effectief van de provincie Limburg deel ging uitmaken. Daarvoor hoorde ze bij Luik. Het verlies van “hun” gemeente aan Vlaanderen zinde de Walen niet, en ze richtten de Action Fouronnaise (“Voerense Actie”) op, een beweging die samenhangt met de partij Retour à Liège (“Terugkeer naar Luik”). Happart, een notoir Vlamingenhater die geen gebenedijd woord Nederlands sprak, wou absoluut burgermeester van Voeren worden, en hij lukte daar in januari 1984 ook in. Aangezien hij het taalexamen Nederlands weigerde, werd hij twee weken later ontslagen. Happart ging echter in beroep bij de Raad van State en kon zo aanblijven tot die in ’86 besloot dat hij geen burgemeester kon blijven. Toch bleef hij burgemeester spelen, en in ’87 viel de regering over zijn koppige gedrag. Zijn plaats werd ingenomen door zijn medestander Nico Droeven, die wél wat Nederlands kon.”

Commentaar:
Men kan zich dus goed voorstellen, hoe de Waalse socialisten al sinds de 19e eeuw met hun Vlaamse landgenoten omgaan. Men kan zich ook voorstellen, waarom het Vlaams Belang voor een racistische organisatie wordt uitgescholden, terwijl niet de Vlamingen maar de Waalse socialisten in wezen echte racisten zijn. Zij zijn het die van Belgie een racistische staat gemaakt hebben en zij zijn het die tegenwoordig gemene zaak maken met de islamofascistische immigranten. Daarom zouden deze Waalse en Brusselse socialisten rustig mogen worden aangemerkt als na-oorlogse Nazi’s. Gesteund door de Nederlandse zusterpartij, de PvdA, chanteren zij de Vlamingen met hun “Cordon sanitaire”, en sluiten op die wijze het Vlaams Belang permanent van alle politieke functies uit. Hun methode lijkt sprekend op de vorige week besproken figuur van “programcolleges.”

Het vraagstuk van de opdringerige knechtende Waalse pesterij lijkt alleen te kunnen worden opgelost door afscheiding van Vlaanderen. Maar of en zo ja wanneer het daartoe komt, valt moeilijk te voorspellen.

Zie:
Vlaanderen onafhankelijk
Vlaanderen onafhankelijk
Pallieterke
Belgie pleegt geschiedsvervalsing

54 REACTIES

 1. ‘Het vraagstuk van de opdringerige knechtende Waalse pesterij lijkt alleen te kunnen worden opgelost door afscheiding van Vlaanderen.’

  Zijn er cijfers beschikbaar Harry hoe de Vlamingen hier zelf over denken? Het is overigens meer dan opmerkelijk(?) hoe in weerwil van de "samen-EU" klucht, steeds meer gebieden zich (wereldwijd) willen afscheiden van hun onderdukkers. Denk in Nederland aan de Friezen, in Belgie kennelijk de Vlamingen, GB- de Schotten, in Canada- de Frans van de Engelstaligen. Eta en IRA alhier nog maar niet genoemd. Rare jongens die politici…

 2. Als bovenstaande lijst waar is, verbaast het mij dat de Vlamingen zo verdraagzaam zijn jegens de Waalse Apartheidspolitiek. De Duitse bezetting moet haast wel periode van verademing zijn geweest vergeleken met het francofone fascisme. Ik gun het de Walen van harte dat Vlaanderen zich afscheidt van Belgie en wens de Walen veel plzier met de economische melt-down die zze dan treft. Zonder subsidies uit het ‘smerige’, ‘anglofiele’ deel van Europa was (imitatie) Frankrijk al vele jaren een derde wereldland geweest. In franstalig Canada schijn je nog veel leukere taferelen te hebben, zoals politieagenten die met een lineaal opmeten of een engelse tekst op bijvoorbeeld een auto niet 1 millimeter groter is dan de franse, want anders…

 3. Het ergst van de onnatuurlijke natie Belgie is nog wel de enorme hoeveelheid ambtenaren die je hierbij ‘kado’ krijgt. Gevoegd bij de Franse mentaliteit van de Walen en de deplorabele economische situatie daar een recept voor eindeloze ondersteuning vanuit Vlaanderen.
  Was Belgie een bedrijf geweest dan was het 140 jaar geleden al failliet gegaan of overgenomen door Nederland resp. Frankrijk.

 4. [1]
  Bertus,
  Bovengenoemde bijdrage wil slechts een algemeen beeld schetsen van de verhoudingen. Ik weet niet in welke cijfers je geinteresseerd bent. De opgegeven koppelingen kunnen je wellicht verder brengen.
  [2]
  Ondanks of dankzij onevenredig grote federale financiele steun heerst in Quebec enorme corruptie. Door zijn socialistische politiek wordt Montreal vooral sinds de laatste twee decennia overspoeld door twee tegenovergestelde sociaaleconomische groepen: studerenden uit Azie, die koste wat kost proberen een "Westers" diploma te bemachtigen en aan de andere kant een enorme sociaaleconomische en morele verloedering.
  Zie: http://sisyphe.org/article….
  en de libertarische site Quebecois Libre over sociaaleconomische geschiedenis van Quebec:
  http://www.quebecoislibre.o

  [3]
  Aad,
  Frankrijk en Duitsland (m.u.v. het Duitsland tijdens de periode Ludwig Erhard) zijn m.i. beide toonbeelden van staten die hun culturele tradities hebben verkwanseld aan failliete socialistische Hegeliaanse utopieen.
  Ze worden slechts overeind gehouden door "democratische" dictaturen, die sinds de dekolonisatie en de oliecrisis van 1973 islamofascisten hebben binnengehaald om hun macht overeind te houden.
  Groet,
  Harry

 5. Goed artikel Harry,

  Maar al die details, etnische spanningen zijn er overal, altijd geweest. In Nederland zijn de katholieke Brabanders en Limburgers ook jarenlang minderwaardig aangekeken.

  Toch blijft Belgie, een buffer zone tussen Frankrijk en Nederland, een geweldig land om in te wonen.

  Wat wel zo is, is dat Belgie een satelietstaat is van de Duits-franse EU macht, en bij de buitenlandspolitiek van deze 2, wordt vaak Belgie gebruikt om politieke proefballonnetjes van de FrandDuitse as op te laten.

  Over het frans nationalisme kun je alleen nog maar lachen, de olympische spelen, de EU overal proberen ze het frans als voertaal langzaam in te voeren, en die Chirac die kwaad wegloopt als bedrijven in het Engels onderhanden. Te kinderachtig voor woorden zeker anno 2006. Diezelfde Chirac die Merkel bijna een handkus wil geven. Ach dat beetje nationalisme, ik vind het wel mooi. Zeker in een engelstalige wereld.

 6. Meerdere volken binnen een grens, en de boel vliegt in de hens.

  Mooie tegeltjeswijsheid.

 7. [5]
  Achilles,
  Dank je. Maar vergeet niet, dat het wel de Franstalige Nazi’s (nationalistische collectivisten) zijn, die het Europese continent doelbewust laten overspoelen door islamofascisten, of -zo je wilt- islamosocialisten.
  De `Belgische` taalstrijd is inmiddels een triest achterhoedegevecht.
  Ik zie hem als een voorbode van of waarschuwing tegen de verdwijning van het Nederlands en het Nederlands culturele erfgoed in een franstalig EUrabisch kalifaat.
  Groet,
  Harry

 8. Chirac is een zeer odieus heerschap en net als Harry vertelt speelt de Eurabisch kaart overal waar hij maar de kans krijgt. Hij is het toonbeeld van een vorm van Vichy-regime.

 9. Van een land dat een urinerende peuter "Manneke pis" genaamd, als symbool heeft, valt niks goed te verwachten.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. [8]
  Hulde, Karel de Grote. Onder het Huis van de Merovingers waren de continentale bewoners, -zonder Magna Carta-, hier waarschijnlijk een stuk vrijer dan onder de racistische islamofascistische Driehoek Parijs-Berlijn-Brussel.
  Groet,
  Harry

 11. [10] Harry,

  Euh…Pepijn de Korte (de pa van Karel) heeft de laatste merovinger afgezet en in een klooster opgeborgen 🙂 (hetgeen
  ik trouwens zou aanbevelen om ook te doen met "Flupke de taaie", de hansworst
  die straks "koning der Belgen" moet worden maar nog te lomp is om "prins carnaval" van een middelgroot dorp te spelen)

  Maar ik ben het wel met je eens : wie het Germaanse gewoonterecht ten tijde
  van de Merovingen en Karolingen bekijkt, komt al gauw tot de conclusie dat ze destijds in heel wat zaken vrijer waren dan nu : zo mocht (uiteraard) elke vrije man een wapen dragen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 12. [7] Momenteel spreken 22.000.000 wereldburgers het Nederlands als 1e taal. Dat is dan nog zonder de Z-Afrikaanse dialecten. Voor zo’n klein landje (vooralsnog) toch niet echt slecht, wel? Hadden we indertijd die Engelsen maar kunnen verslaan…

 13. [8] Hoe bedoelen jullie dat EUrabie precies?

  Arabische (moslim) allochtonen voor olie?

  En al de US dollars in Saudi-Arabie dan? Maar die hebben niet zo veel moslim immigranten, ja Engeland heeft Pakistani’s.

 14. [12] Misschien wel geinig om te vertellen. Ik geloof dat het Duits ondanks de weinige kolonienen ook flink verspreidt is, er wordt in de wereld meer Duits gesproken dan Frans.

 15. [6]
  Je hebt gelijk, KiWi. Er bestaat inderdaad zoiets als een "zelfbeschikingsrecht".
  [11]
  Cincinnatus, je hebt gelijk. Hoe zit dat met jou precies, Karel ? [8] [12]
  Hoe kom je aan dat getal, Sander ? Enne, hoe zijn de vooruitzichten, baas ? 🙂
  [13] Achilles,
  Surf ff naar: http://www.vrijspreker.nl/b
  en de daar genoemde koppelingen. Dan begrijp je een heleboel meer. 🙂
  Tot volgende x.
  Groet,
  Harry

 16. [15]
  Die zetten ze straks op Noordkoreaanse raketten, Sander. De chantagemethoden zijn afgekeken van communistische apparatsjiks zoals Stalin, Chroesjtjev en Brezjnjev.
  ff-tjes wachten en we krijgen er weer wat Amerikaanse kruisraketten bij. 🙂
  Groet,
  Harry

 17. [18] Of gaan we alsnog die Engelstaligen in mootjes hakken? Onder mijn leiding? HA, HA, HA, HA!!!!!!!!!

 18. [16] Ja daar heb ook op gediscussieert maar ik ben van mening dat die angst voor moslims deels onterecht is, hoop moslims integreren wel goed en krijgen minder kinderen. Moslima’s maken hun opleiding af etc.

  Verder wordt er alleen maar heel dom op de koran en de cultuur ingegaan. En dus niet op het geopolitieke oliebeleid en handel.Saddam was in de jaren 90 olieleverancier voor Frankrijk Duitsland en Rudland. Belangrijk feit dacht ik? ze deden precies hetzelfde wat de amerkanen deden in Saudi Arabie.

 19. [19]
  Ik zie maar één manier, chef:
  Jij mag proberen
  de financiele centra te infiltreren,
  het monetair stelsel te liberaliseren,
  en mij het resultaat rapporteren.
  Veel succes ! 🙂
  Groet,
  Harry

 20. [22] Daar hoef je niets voor te doen, bij een alsmaar hoger wordende olieprijs:

  Wordt het monetaire stelsel vanzelf geliberaliseerd

  Het journaal, rapport het resultaat.

  Groet,

  Achilles

 21. [20]
  Achilles,
  Dat zijn ook m.i. inderdaad belangrijke feiten om te bedenken: De Amerikanen hebben met hun Irak-bezetting onder de Europese duiven geschoten !
  Wat die moslimangst betreft: ik kan het mis hebben, natuurlijk, maar zo’n Saoedische A-bom lijkt me niet geheel ongevaarlijk.
  Even zien: Straks hebben we een interessante en gezellige nucleaire gordel daarzo:
  Saudie-Arabie, Israel, Iran, Rusland, Pakistan, India, China, N-Korea. 🙁
  Groet,
  Harry

 22. Ja daarom moeten wij in het vredevolle Europa ook een europees leger hebben. Ik heb soms wel eens het idee dat de Amerikanen doelbewust het nationalisme in Europa aanwakkerd. En die Amerkanen komen ons echt niet helpen als de pleuris in Europa uitbreekt, kortom wij moeten zeker niet doorgaan met teveel moslims te stigmatiseren. In de VS heb je ook ghetto’s met ”terroristen”

  Pakistan heeft die atoombom door laf optreden van Nederland en de VS gekregen
  om de oliebelangen in de strijd tegen de Russen te voltooien. Israel ja das een Amerikaanse staat net als Saudi Arabie, Rusland is zelf zo slim geweest anders hadden Amerikanen of de Chinezen hier allang binnengezeten. India ja daar weet ik de achtergrond niet van helaas, China ook niet en Noord Korea ook niet. Misschien cadeautjes van de Russen?

  Groet,
  Achilles

 23. Karma punten kunnen we niet meer geven maar dit artikel is er wel enkele tientallen waard!
  Proficiat en dank, Harry!
  De Francofonie heeft ondertussen Nederland en de Nederlanders zover kunnen krijgen dat ze niet eens meer voelen/weten/beseffen dat Nederland sinds 1830 in tweeen is gehakt. Dat Nederland toen gehalveerd is in plaats van ontstaan.
  Indien de revolutie van 1830 er niet was geweest hadden we nu een land gehad met 26 miljoen inwoners van wie 4 miljoen franstalig. De machtsverhoudingen zouden heel anders hebben gelegen dus. De economische geschiedenis zou heel anders zijn geweest, en wellicht zelfs de wereldgeschiedenis ( de Europese grootmachten hadden wellicht anders gehandeld met elkaar als er een groot-nederland had tussengezeten ipv een half-Nederland.)
  Brussel zou gewoon Willems hoofdstad zijn gebleven (Brussel was onder Willem Van Oranje de hoofdstad van Nederland!) en 100 % Nederlandstalig gebleven zijn. Er zouden derhalve geen 4 maar slechts 3 miljoen franssprekenden in Nederland zijn geweest. Het zou ook voor Wallonie beter geweest zijn.

  Aan de Nederlandse lezers: dit artikel gaat niet over een ander land, het gaat over Nederland.

  Zie ook de Roepstem van Marcel Bas:

  http://www.roepstem.net/ind

 24. `Na het ontstaan van België verviel Vlaanderen op nauwelijks 30 jaar tijd van de rijkste regio in continentaal Europa tot een van de armste.`

  Het socialisme verwijst dikwijls, als ware het een onverwerkt trauma, naar de zinderende armoede in de 19de eeuw.

  Echter ook die armoede werd veroorzaakt door staten.

 25. Ach ach, het Frans maakt nog altijd kans al officiele hoftaal voor Eurocraten en andere clowns.
  http://www.telegraaf.nl/bin

  Intussen beginnen ze zelfs in Frankrijk in de gaten te krijgen dat die cultuur eerder thuis hoort op Planet Zork dan op Aarde. De wijnboeren schijnen (volgens een artikel dat ik las) nu eindelijk te leren dat hun subsidiesponsen klantgericht moeten worden ipv productgericht zoals nu. Rare jongens, die Fransen…..

 26. [27]
  Dank voor de heldere toevoeging aan de geschiedsschrijving van de Lage Landen, Bud. Het is inderdaad noodzakelijk af en toe terug te gaan in de historie om te zien hoe en waarom het mis ging.
  [28]
  Laat ik nou altijd gedacht hebben, dat de Limburgse geboortegrond van Kamiel en het Luxemburg van Groot-Hertog Jan door de Grote Mogendheden sinds 1648 beschouwd werden te behoren tot de Lage Landen.
  Je zou bijna concluderen, dat Bennie en Kamiel hun eigen culturele en taalkundige opvoeding gemist moeten hebben.
  Groet,
  Harry

 27. [26]
  As…
  As is…
  Verbrande turf?
  Laat die mensen toch lekker Frans praten. Het is een mooiere taal dan het Hollands.
  Heeft men in Belgie geen betere problemen dan het gezeur over de taal?

Comments are closed.