Wanneer iemand zegt “dit huis is mijn eigendom”, dan bedoelt hij eigenlijk: “ik heb het recht te bepalen waarvoor en hoe deze specifieke, in fysische termen definieerbare zaak gebruikt zal worden (of niet gebruikt zal worden), voor zover het beoogde gebruik geen afbreuk doet aan fysische integriteit van zaken die aan anderen toebehoren”. Het eigendomsrecht is als het ware één met de fysische zaak waarop zij betrekking heeft.

Deze zaken, waarvan de mensen beweren dat zij tot het eigendomsrecht behoren, hebben ook een waarde. En wel per definitie. Als een voorwerp voor niemand enige waarde heeft, dan zou niemand er een recht op claimen.

Een grote verwarring – en bron van tal van verwerpelijk politiek economische en filosofische leerstellingen – bestaat er rond de vraag of het eigendomsrecht betrekking heeft op de zaak zelf of op zijn waarde. De vraag is dus of het eigendomsrecht gedefinieerd moet worden in termen van controle over de zaak, dan wel op de waarde ervan. In een bijzonder helder exposé uit 2002 stellen Walter Block en Hans Hermann Hoppe dat het laatste onmogelijk is.

Om te beginnen zijn beide theorieën onderling incompatibel. De waarde van een zaak wordt immers altijd mede beïnvloed door de acties van anderen. Als iemand zichzelf of zijn zaken op de markt brengt kan (zal) dit de waarde van de anderen of hun zaken beïnvloeden. Als waarde het centrale item van het eigendomsrecht is, kan controle onmogelijk nog enige rol spelen. In deze theorie kan immers elke handeling die de waarde van andermans zaak beïnvloedt een strafbaar feit zijn. En dus mag de eigenaar, teneinde de waarde van zijn eigendom te vrijwaren zich tegen de het vrije beschikkingsrecht van de anderen over hun eigendom verzetten. De enige manier om mij tegen een schending van mijn recht in temen van waarde te verdedigen is het fysiek onmogelijk maken aan de anderen om hun zaken te gebruiken of op de markt te brengen. Maar in de controle-benadering is dit precies de definitie van een rechtsschending, een misdrijf. Van de twee dus één.

Maar de twee benaderingen zijn niet allen onderling exclusief, de waarde-benadering is praxeologisch gesproken onmogelijk, en wel om volgende reden: de waardebeïnvloeding hangt niet van onszelf alleen af. Als we eigendomsschending in termen van controle zien dan weten we op voorhand welke handelingen we niet mogen stellen zonder het recht van de eigenaar op de controle over zijn zaak te miskennen. Wanneer we de waarde ervan als determinant nemen, dan is zulks onmogelijk. Het is onmogelijk om precies te weten of wij de waarde van een werknemer verminderen door onszelf op de arbeidsmarkt aan te bieden, dan wel dat die waarde daalt door het feit dat er gewoon minder vraag is naar het product dat de werknemer en wijzelf aanbieden te (helpen) produceren. Bijgevolg zou het onmogelijk zijn om op voorhand te weten of een handeling rechtmatig zal zijn of niet. Onder een dergelijke logica is leven onmogelijk.

De theorie is bovendien intern contradictorisch. Om te stellen dat iemand recht heeft op de waarde van een zaak moeten we vooronderstellen dat de persoon die dat stelt het recht heeft om de stelling te maken. De toelating om een stelling te maken veronderstelt echter een objectief afgebakende eigendom. En niemand kan, zonder met zichzelf in tegenspraak te zijn, het bestaansrecht van voorafgaande toelating om een stelling te poneren kunnen ontkennen. Die toelating kan niet worden geaccepteerd zonder de vooronderstelling van een fysiek definieerbare zaak waarover de bezitter de controle heeft: de persoon, zijn hersenen, zijn lichaam en de ruimte waarin hij zich bevindt om zijn theorie uit te spreken. En dus spreekt hij die een theorie van waardegebaseerd eigendomsrecht formuleert zichzelf tegen alleen al door de theorie uit te spreken. Hij zou zijn mond niet kunnen openen als zijn theorie klopte, en het feit dat hij het wel doet weerlegt zijn bewering. Alleen al door de waardetheorie te formuleren kan de waarde van wat anderen hun eigendom noemen – een boek over waardetheorieën, bijvoorbeeld – in waarde doen afnemen.

Maar de waardegedreven eigendomstheorie is praxeologisch alleen onmogelijk wanneer zij als een rechtvaardigheidstheorie wordt voorgesteld, d.w.z. als een normstelsel dat universeel is, voor eenieder gelijk toepasbaar. Alleen door een hiërarchie te introduceren kan een waarde-afweging bij de conflicten inzake eigendomsrecht een werkbaar normstelsel opleveren. Niemand zou kunnen handelen als iedereen zou kunnen eisen dat waarde van de zaken die hij als zijn eigendom beschouwt onaangetast blijft. Maar we kunnen A zo’n waardebeveiliging toestaan, door hem het recht te geven te bepalen welke handelingen B wel en niet mag stellen. De keerzijde van de medaille is dat de mensheid dan wordt ingedeeld in twee groepen: de uitbuiters en de uitgebuiten. Zij die hun eigendomswaarde beschermd weten en zij die het gelag betalen. Een dergelijke theorie mag praxeologisch misschien mogelijk zijn, ethisch is ze in geen geval.

Butler Shaffer, professor aan de Southwestern University School of Law, definieert het eigendomsrecht eveneens in temen van controle en leidt daaruit af dat de vrijheid onbeperkt is. Het is een eigenaar toegestaan om met zijn eigendom te doen wat hij wil. Over zijn eigendom oefent hij de onbeperkte controle uit. Als ik met een steen die op mijn grond ligt en die mij dus toebehoort, gooi, dan oefen ik mijn eigendomsrecht uit. Maar ik mag dezelfde steen niet door de ruit van mijn buurman gooien, niet omdat mijn eigendomsrecht beperkt is, maar omdat deze handeling geen handeling is die mijn zaak betreft, maar de zaak van mijn buurman.

Wat nu is het praktische nut van het onderscheid, zal u vragen. De state of mind van de mens. Omdat velen onder ons niet begrijpen hoe in een op private eigendom gebaseerde rechtsorde de uitoefening van onze vrijheden zelfbeperkend is door de fysieke grenzen van de zaken waar zij betrekking op hebben, roepen zij de hulp van de overheid in om de vrijheden aan banden te leggen. Het paradoxale gevolg is dat wij in onze door de staat gedomineerde samenleving ervaren wat Hobbes voorzag in een “natuurstaat”: de oorlog van allen tegen allen. Iedereen probeert zoveel mogelijk profijt voor zichzelf uit het systeem te halen zonder rekening te houden met de kost die het voor de ander teweegbrengt. De politici en hun lakeien, de ambtenaren, zijn daarin het meest bedreven, gevolgd door de klaplopers. De staat is niet, zoals Hobbes dacht, de oplossing maar de bron van oorlog.

En het is de bereidheid om gezag te accepteren die er de oorzaak van is dat de mensheid in het etatisme is verzeild geraakt. Het is het onvermogen om in te zien dat het gedrag van onze medemens, hoe abject het voor ons ook moge wezen, door ons verdedigd moet worden indien het alleen betrekking heeft op de fysieke eigenschappen van de zaken die hem toebehoren.

Iedere vrijheid is absoluut of is niet. Het is logische kolder om te zeggen “ik respecteer uw vrij beschikkingsrecht zolang het maar past binnen mijn waardenstelsel”. En tot zolang dit besef niet tot de geesten van eenieder van ons is doorgedrongen zal de mensheid in oorlog en zinloosheid leven.

35 REACTIES

 1. Karma+++
  Het is vrijwel altijd een kwestie van traditionele opvoeding in bepaalde cultuurpatronen in combinatie met onzorgvuldig denken. Waar onzorgvuldig gedacht wordt, gaat het al heel gauw mis met het respect voor andermans natuurrecht, c.q. beschikkingsbevoegdheid.

  De schending van andermans natuurrecht wordt in vrijwel alle gevallen ten onrechte gerechtvaardigd met een beroep op de "culturele traditie". De onbegrepen en ongerechtvaardigde culturele traditie zet zich voort, de gewoonte grijpt om zich heen en voor je het weet, is een hele cultuurgemeenschap voor eeuwen, althans zolang hij ten koste van anderen kan overleven, vergiftigd.
  Zie de metafoor: http://www.vrijspreker.nl/b

  De culturele strijd is er een op leven en dood. Om die strijd te kunnen voeren wordt de cultuurgemeenschap politiek-religieus en staatkundig geinstitutionaliseerd.
  Tegelijkertijd kunnen bovendien in alle bekende cultuurgemeenschappen gemakkelijk schrijnende voorbeelden gevonden worden van grove schendingen van het natuurrecht en eigendomsrecht, die in wezen slechts door valse culturele, religieuze en politieke tradities gelegitimeerd worden.

  Dat is dan ook de situatie waarin de mensheid zich bevindt: een waarschijnlijk "eeuwige" gewelddadige strijd tussen deze politiek-religieus geinspireerde en geinstitutionaliseerde cultuurgemeenschappen.

 2. Onnozele paralellen te trekken met huizen-"bezit" en eigendomsrecht gaat helaas wel errug krom … eenvoudig omdat daar in de meeste gevallen zware HYPOTHEKEN op rusten …

  Bovendien zijn er weinig "eigendommen" die letterlijk zo strak en en knellend zijn gereguleerd door allerhande overheden en daarnaast nog meer van hun afhankelijk (voor riolering, en andere "voorzieningen". Of niet soms?

  Ergo een huis-eigenaar heeft defacto weinig rechten, behalve dat hij … in de VS … wel soevereine ruimtelijke macht verwerft dat hij aldaar met GEWELD kan en mag verdedigen …

 3. Waarmee ik maar wil zeggen dat ik helemaal niet zo’n, geconvuluteerde en quasie morele standpunten op na houd over het eigendoms "recht" (dat zovele door Arjan genoemde "geleerden" en hijzelf proberen te verwoorden).

  Zulks omdat "recht" slechts uit een singulaire bron komt, en dat … eenvoudig … MACHT heet ("Power" is een veel beter woord). Een dirty word, maar zo is het wel.

  En het libertarisme lijdt in die zin dan ook aan een fataal geboorte defect omdat het denkt fatsoen en voluntarisme te kunnen substitueren voor effectieve macht … Dat laatste varierierend van "indoctrinatie" (wat ook een vorm van macht is), en gentle persuasion tot en met brute force …

  Volgende "argument"

 4. [3] Van onnozel gesproken. Een dergelijk brei van half duidelijke en onbestaande begrippen, en onsamenhangende gedachten wijzen alleen maar op hopeloze achterlijkheid gecombineerd met veel te veel vrije tijd.

  Ik wens u veel succes met uw ziekte.

 5. [2] ACP,
  Het ongecontroleerd uitbraken van dit soort wartaal doet me sterk denken aan de blérende, pseudo-intellectuele, oproerkraaiende, geitenwollen-sokken, megafoon-cultuur uit de sixties en seventies. Van een psychisch dermate labiele ACP hebben we helaas niets fatsoenlijks te verwachten.

 6. [4] [5]

  Als ook als beroepsmatig getrainde mathematicus (met een beetje praktische levenservaring en een goed ontwikkelt gevoel van wat wel of niet belangrijk is) heb ik geleerd om steeds te trachten tot het uiterste te simplificeren, zodat ik aldoende allerlei voze, hoogdravenede en nep-theoretische aambeien in een mum van tijd kan doen verschrompelen tot het niets wat het ook is …

  En DAAR getuigt bovenstaande geweldadige reacties ook van, waarvan ik dacht dat de libertarische gelovigen zo op tegen zijn. Hoewel het is tuurlijk niet leuk als men de kleurige geidelaiseerde zeepbellen niet in de lucht laat dansen maar die … doorgeprikt.

  In ieder geval, de libertariers kunnen volgens mij veel beter het uiterst GEMATIGD en gemoduleerd gebruik van "macht" prediken dan dat … wel heel achterlijke mentale pacifisme … Ga hier maar eens op in … nincompoops!

 7. Wat ik als antithese van het zogenaamde Libertarisme stel is dat … ELK mens over een zekere (natuurlijk) individuele MACHT beschikt … Hoeveel persoonlijkheid-gerelateerde macht kan echter van mens tot mens uiterst verschillend zijn, edoch nooit evenveel ook niet in de meest "egalitaire" samenlevingen … wordt "toegewezen".

  Het is echter wel individuele natuurlijke en ge-aquireerde macht dat uiteindelijk voor de organizatie op vele niveaus onder de mensen bepalend is, evenals ook hoe men daar precies in past. Waardoor het een "closed loop" wordt dat middelpunt en evenwicht zoekend is.

  Echter NIET het oneindige OPEN LOOP (quasi-juridische) en wollige geloel in de ruimte … van gerespecteerd willen worden enkel en alleen omdat men "respect" voor anderen heeft of zou hebben, en men dan verwacht dat de wereld zich daarop gaat instellen. Want zooo zit het leven NIET in elkaar.

  Libertarisme logisch? My foot … Laat staan "ontwapenend" …

 8. [4] [5] Het is inderdaad een raadsel hoe het komt dat een ""beroepsmatig getrainde mathematicus" als ACP er zo’n probleem meer heeft om het libertarisme te begrijpen.
  Hij draait zelfs de moraliteit om door te stellen dat "recht" uit "macht" voortkomt. Hij zegt:
  [3] "Zulks omdat "recht" slechts uit een singulaire bron komt, en dat … eenvoudig … MACHT heet ("Power" is een veel beter woord)."

  Dus: hoe machtiger je bent, hoe meer rechten!

  Logisch dat je dan ook niet beseft dat libertariers bereid zullen zijn nog meer macht/geweld toe te passen dan nu gebeurt om het rechtmatig eigendom van ieder individu te beschermen.

 9. [8] Inderdaad … hoe machtiger hoe meer "rechten" men zich kan aanmeten.

  Kijk maar naar het Nederlandse "koninklijk huis" van op de keper beschouwd maatschappelijk reeds gedegenereerden.

  Maar elk men wordt met een zekere dosis natuurlijke macht geboren. Dat kan positief of negatief zijn of tussen in of zelfs een zeer zwakken aftreksel. Intelligentie, een goedvoorkomen, innemendheid en goedlachs zijn, maar ook van het kwade en zelf kriminele en perverse soort. Waar men geboren wordt en ook uit wien betekend zeer grote varietijd en potentiele verschillen. Waardoor men later "rechten" verkrijgt die ook evengoed verschillen.

  Met andere woorden, het zijn natuurlijke menselijke VECTORS waarmee men ter wereld komt, die resulteren in vectorvelden … krachtenvelden dus. … en die uitmonden danwel zich manifesteren op de diverse manieren van menselijk-organiseren en menselijke organisaties. Religieus, idealogisch, ideologisch of zuiver Pragmatisch en collectief zowel als individueel. LET WEL dit is GEEN filosofie van mij (dat ik tot in het abstracte door trek), maar is slechts een … uiterst nuchtere empirische OBSERVATIE … ik zie het namelijk … ZOOOO aan mij voorbij gaan. Dus schuif mij GEEN folosofietjes in de schoenen.

  Nu heb ik al eerder gezegd dat ik een zeer vergelijkend iemand ben en kijk naar junxtapositie en "differentiatie". En daaruit blijkt dat ik in velen opzicht een leven leidt zoals Libertariers zich dat voorstellen en van dromen omdat de macht en kracht wat bij mij hoort daartoe heb weten om te buigen, terwijl ik het Libertarisme als een stroming maar koet vindt en nooit te realiseren. Zulks omdat het NIET massaal is te implementeren, noch dat het als algemene richtlijn kan worden toegepast.

  En dan zegt Hub met ongetwijfeld goede en eerlijke bedoelingen (maar met uitermate ridicuul effect) dat Libertariers er alles voor over hebben om … ANDERMANS rechten te beschermen, terwijl ik in de praktijk al moeite genoeg heb om steeds adequaat mijn EIGEN belangen te behartigen … Conlusie: ik heb een riant libertarisch leven en bestaan maar zal het NOOIT kunnen worden.

  MNaar ach … ik ben ook maar "a sample of one" .. Of niet soms?

 10. [9] " terwijl ik in de praktijk al moeite genoeg heb om steeds adequaat mijn EIGEN belangen te behartigen … . . . . . . . .
  MNaar ach … ik ben ook maar "a sample of one" .. Of niet soms?"

  Ik ook hoor. Maar volgens wat je hier poneert, heb ik, als ik maar een groter pistool heb dan jij, ook RECHT op jouw eigendom. Dat schrijf je!

  En daar ben ik, libertarier, het niet mee eens.

 11. [10]
  ‘En daar ben ik, libertarier, het niet mee eens."

  Dat kan wel zo zijn, maar wat denk je daar dan aan te kunnen doen?

 12. [10] Je mag denken wat jij wil en ik heb bovendien ook geen enkel belang bij om je gedrag te modiferen. Wat Librtariers dus vooral wel degelijk zouden willen. Zo in de trant van … Libertariers komen NIET aan andermans rechten dus kom ook niet aan de mijn … wordt Libertarier of gedraag je er naar! Niet dus …

  Daarom zeg ik dat Libertarisme als institutie een klets-NATTE droom is … De Libs kunnen wel op wachten tot zij een ons wegen en vergeefs naar fluiten …

  Anderzijds wenst de nederlandse fiscus hebben (omdat tie denkt "gezag" en een groter pistool te bezitten) dat ik hier op mijn mondiale inkomsten belastingen betaal, terwijl die elders MINDER dan de helft van de Nederlandse zijn en vooral omdat elders GEEN vermogensbelastingen worden geheven …. DAT bedoel ik met mijn eigen belangen te behartigen … Ergo de NL-se fiscus kan er naar fluiuiten. Want ik verplaats immers gewoon mijn officiele domicilie … Nou dan?

 13. [12] die had willen zeggen:

  1. Hub mag van mij denken wat hij wilt
  2. Ik heb geen enkele behoefte om Hub’s of andermans gedrag te modificeren. Iets wat de Libertariers wel van anderen wensen. Immers, Libertariers komen niet aan andermans rechten, en verwachten dat anderen dat reciproceren.
  3. Helaas is dat helemaal van de pot gerukt en een illusie, omdat de mensen daar nooit op in gaan omdat iedereen verschillende prioriteiten heeft.
  4. Een grotere macht betekend nog niet een automatische overwinning, noch vanzelfsprekende dominantie of zelfs overwicht. Want zolang men de macht heeft van … KEUZE (of beter gezegd opties heeft) zijn grotere machten makkelijk te ontlopen of zelfs te verslaan.
  5. Individuele macht is het cummulatief effect van wat men in toto weet te doen gelden, en waardoor men als gevolg proportioneel "recht" onleent, of kan ontlenen.
  6. Het is niet redelijk noch logisch om te verwachten dat anderen geclaimde rechten van een individue onconditioneel zullen achten, uitsluitend omdat die individu de rechten van anderen wel respecteerd. DAAR moet men namelijk op verdacht blijven …

  Dit is GEEN (hoogdravende) filosofie maar eenvoudige en pragmatische richtlijnen …

 14. [11]
  Jetze,

  Wat heb je aan macht als je niet weet wat ermee te doen?

  Het libertarisme is een levensbeschouwing over wat je met macht, voor zover je die hebt, zou moeten doen of laten. Als je macht gelijk stelt aan recht, kun je net zo goed niet meer nadenken en als een dier macht vergaren en uitoefenen zoals je emoties je ingeven, zonder enige rationele of morele overweging. Dan is recht gewoon de willekeur van de machtigste, en is iedere filosofie over recht zinloos.

  Maar als je het niet "leuk" vindt wanneer iemand jou dwingt, doodt, kwetst of besteelt, kom je al aardig in de buurt van een beginnende rechtsfilosofie. Tenminste, als je die gedachte doortrekt en anderen als "gelijk" aan jezelf beschouwt (niet in de zin van belangrijkheid, maar als eveneens bewuste, voelende wezens) kom je denk ik tot de conclusie dat je een ander niet wilt aandoen wat je zelf niet aangedaan wilt worden. Dan kom je al snel bij libertarisme, of gelijkende stromingen uit. Dit hoef je natuurlijk niet te doen. Er is geen enkele natuurwet die jou verplicht om anderen te beschouwen als "gelijk" aan jezelf, behalve je vermogen tot inleving met anderen. Als je andere mensen puur als dingen ziet en alleen jezelf als relevant, komt dat nogal dicht in de buurt van psychopathie of solipsisme. En waarom zou je je dan überhaupt druk maken over recht, zolang je eigenbelang maar gediend is?

  Al zou je dan nog kunnen redeneren dat in een vrije, (sociaal-)liberale of libertarische maatschappij je belangen een grotere kans hebben gediend en beschermd te worden dan in een maatschappij waar alle mensen over elkaar heen klauterend, naar boven graaiend en naar beneden trappend, proberen om de meeste macht te vergaren waarmee ze dan een kans van 1 op de zoveel miljoen hebben om, voor zolang het duurt, zo immoreel of amoreel te zijn als hun emoties ze dicteren.

  Dergelijke mensen kun je denk ik beter duidelijk maken dat de wet hun pogingen om hun emoties zelfs ten koste van anderen uit te leven, niet accepteert. Of je moet het leuk vinden in een maatschappij te leven waar iedereen van elkaar weet dat ze elkaar straffeloos een mes in de rug kunnen en zullen steken wanneer ze dat uitkomt. Ik denk dat zelfs de meest onscrupuleuze mensen dat niet echt een fijn vooruitzicht vinden. Al zullen mensen die alleen uit eigenbelang kiezen voor een levensbeschouwing, en alleen voor libertarisme of andere rechtsfilosofische stromingen zouden kiezen als deze de grootste kans bieden op hun eigen welzijn, ook wel geneigd zijn om een socialistische maatschappij na te streven, als ze vermoeden dat ze het daarin beter zullen hebben dan in een libertarische.

  Dat alles wil natuurlijk ook niet zeggen dat je de maatschappij zo krijgt als je hebben wilt, maar het is wel handig om te weten wat je met macht wilt doen, voor zover je die bezit of krijgt.

 15. [14] "Al zou je dan nog kunnen redeneren dat in een vrije, (sociaal-)liberale of libertarische maatschappij je belangen een grotere kans hebben gediend en beschermd te worden. . . . "

  Goed gezegd. Ik ben ervan overtuigd dat zelfs te bewijzen is dat je in een maatschappij waarin iedereen recht heeft op zijn leven, vrijheid, eigendom, veel beter af bent, dan in een maatschappij waar de macht (politieke of fysieke) van de sterkste geldt.
  Bovendien is een samenleving berustend op vrijwilligheid prettiger, rustiger, veiliger, en welvarender, dan een samenleving berustend op geweld.

  Hetgeen uiteraard niet wegneemt dat je dan die vrijheid echt wel moet beschermen, verdedigen, tegen elementen die zich daar niet aan houden.

  Om dit te bereiken, of in die richting te gaan, is allereerst nodig dat heel veel meer mensen eerst leren dit te begrijpen.
  De discussies op de Vrijspreker, zelfs in deze draad, geven aan hoe moeilijk dit is.

 16. [15]
  Wij zijn nu aan de KERN van de discussie over het libertarisme gelomen.

  Hub en het libertariers gaan ervan uit dat IEDEREEN het libertarisme niet alleen kan (en zelfs MOET) omhelzen, maar ook ernaar handelen, waardoor het allemaal pais en vree gaat worden … Niets anders dan een nieuw soort COMMUNISME dus … of wat religien denken te kunnen bieden. Namelijk alweer een paradijs op aarde!

  Maar ik zeg dat het libertarisme een NATTE DROOM is, en dus eenvoudig onmogelijk, omdat een mens een INDIVIDU is, die als zodanig in zeer vele opzichten van elk ander mens zal verschillen. Belangrijker is echter dat het in des mens natuur ligt om die (door geboorte verkregen) individuele eigenschappen steeds ten eigen bate aan te wenden. Voornamelijk in wat de betreffende individu ziet van wat hem "rechtens" toekomt, wat weer het DIRECT gevolg is van waartoe hij/zij in staat is en bij MACHTE is …

  Hetgeen ik ook in mijn eerder betoog stelde … Waar het libertarisme echter op fatale wijze in tekort schiet is niet alleen dat het simpleweg aanneemt in staat te zijn om (al dan niet mondiaal) de menheid en de individuele mens naar haar van de muur gerukte filosofische ideaal te hervormen. En vooral dat de mensheid zich dat zich ooit zal laten aanleunen, aangezien het libertarisme anders (zoals nu het geval is) totaal waardeloos en ineffectief zal blijven. Maar in het bizonder … alsof INDIVIDUELE menselijke DNA arbitrair libertarisch is gelijk te richten en te orienteren.

  En dat zijn dan lieden die zeggen in de soevereiniteit van de individu te geloven. Dit libertarisch filosofietje is niet sluitend en RAMMELT van alle kanten …

 17. [9] "En daaruit blijkt dat ik in velen opzicht een leven leidt zoals Libertariers zich dat voorstellen en van dromen omdat de macht en kracht wat bij mij hoort daartoe heb weten om te buigen, terwijl ik het Libertarisme als een stroming maar koet vindt en nooit te realiseren."

  Je moet een keer een artikel schrijven waarin je detailleerd HOE je precies bereikt hebt dat je "een leven leidt zoals Libertariers zich dat voorstellen en van dromen" omdat velen daar zeer geinteresseerd in zullen zijn.

  Ik vind het namelijk moeilijke te geloven dat een analfabete Internetschreeuwerd zoals ACP een dit voor elkaar heeft. (En het feit dat Bart-Jan Spruyt hem een "briljante politiek filosoof" noemt, is al helemaal bizar.)

 18. [17] Waar noemt BJ Spruyt ACP een
  briljant politiek filosoof ?

  Groetz,

  Cincinnatus

 19. ACP heeft gelijk betreft de verwezelijking van een vrij leven: je moet er zelf voor zorgen dat je zo min mogelijk last hebt van overheden en accepteren dat er altijd mensen zijn die macht over jou uitoefenen.

  Een libertarische samenleving is een utopie, omdat de mindset van de gemiddelde mens hier niet op af is gesteld. Zie ook de video van Samuel van Kiel.

  Echter het bovenstaande betekent volgens mij niet dat het libertarisme als idee of filosofie verkeerd in elkaar zit. ACP ziet ook over het hoofd dat er binnen het libertarisme geen concensus bestaat over de praktische uitoefening van individuele zelfbeschikking.

  Dat dit een aangeboren recht is betekent niet dat je het niet hoeft af te dwingen en te verdedigen. Dat dit niet altijd in je voordeel werkt zul je zien wanneer je je fysiek verdedigt tegen een belastinginspecteur. Zelfs het niet volledig meewerken met de gelegaliseerde diefstal kan al leiden tot gevangenisstraffen.

 20. [17] Ik mag wel anafalbeet zijn … maar ik ben niet dom en ik kan mij ook best verstaanbaar maken.

  Als Unox de moeite had genomen had tie al lang geweten hoe het met levensloop is vergaan. Zulks omdat ik tot ergenis van velen steeds mij zelf als maatstaf hanteer eenvoudig omdat ik weet dat het zo is.

  Maarre … over totale scholing gesproken … ik heb, tot dat ik sttatexamen VWO deed om universitair te kunnen (af)studeren, slechts drie jaar basischool "genoten". Voor de rest ben ik "home schooled", door een zeer liefhebbende moeder met MO wiskunde (maar die verder van schoolse indoctrinatie gelukkig nog niet eens de ballen afwist). Wat zij echter wel maar al te goed besefte was dat ik in een schoolse omgeving en stramien tot vroege falen gedoemd was.

  In ieder geval mijn schoolse credenties beperkt zich tot 3 jaar basis school, plus examenklas VWO en 6 jaren wis & natuurkunde, en dus niet meer dan 10 jaren.

  Ik ben verknocht aan de eenvoud van de wiskunde en heb volledig SCHIJT aan de "ellegantie" van de taal, het gebruik ervan en het wordt geschreven. Mijn "taal" is Boleaans.

  Enne WAT heb jij van je leven gemaakt … worst? Laat’s horen …

 21. [18] " Waar noemt BJ Spruyt ACP een briljant politiek filosoof ?"

  Zie http://www.amerika.nl/html/

  [20] "Als Unox de moeite had genomen had tie al lang geweten hoe het met levensloop is vergaan."

  Je beantwoord mijn vraag niet. (Je onderwijsgeschiedenis is niet waar ik op doel.) Hoe heb je het voor elkaar gekregen om onder het juk van de staat te ontsnappen. Schrijf daar a.u.b. een artikel over voor de Vrijspreker want ik ben daar oprecht geinteresseerd in.

  "Enne WAT heb jij van je leven gemaakt … worst? Laat’s horen …"

  Ik studeer nog (opleiding Bratwurst).

 22. [21] het staat letterlijk overall op deze site. Hoofdpunnten:

  1. Studeer of bekwaam je alleen in iets waar mondiaal echt behoefte aan bestaat. Dus exacte vakken, of een echte SKILL zoals glasblazen, instrumentmaken, restaurantkok, banketbakker, dieselmonteur … kleding ontwerper … noem maar op.
  2. Blijf NIET in dit pokkenland hangen en word niet 1 op de 6, die vijf andere nietnutten om zijn nek heeft.
  3. Begin zo snel mogelijk voor je zelf
  4. Ga voor het "multiplier effect". Verzin een product of een gerecht of wat maar ook waarvan de mensen verbaasd staan dat zij het al die tijd zonder hebben moeten doen. Ga in de massa-productie of laat anderen het, inruil voor royalties, doen..
  5 Ga daaaar wonen en werken waar je lol in hebt, en stel je niet onnodig bloot aan "overheden". Vermijd hun als de pest.
  &. Ga niet voor wollige filosofietjes, Theorien, Ideologien of ideaaalogien. wees pragmatisch en factueel.
  7. Eer je ouders … onverschillig wie of wat zij ook zijn .

 23. ONVERSCHILLIG wie zij zijn … Je OUDERS zijn de … ENIGE mensen in de wereld, die het echt goed met je menen en het beste met je voor hebben …

 24. [14]
  Owl,

  "Wat heb je aan macht als je niet weet wat ermee te doen?"

  Religie bijvoorbeeld, het Christendom van (mijn door Cincinnatus called vriend) Beek,
  de Islam van Sonar of het libertarisme.

  Ale (ACP) heeft al meerdere messen in zijn rug overleefd op deze site, doch deze hork blijft bij zijn standpunten nietwaar?

  Op meervrijheid hadden we eerder een discussie over het wel of niet collectief onderhouden van terpen en dijken.

  Jij had gelijk.

  Doch wat versta jij nu eigenlijk onder de term macht, de maakbare mens?

 25. [24]
  Jetze,

  Is religie niet juist het omgekeerde: wel weten wat je ermee wilt doen, maar niet per se macht (willen) hebben?

  Welke hork bedoel je, ACP? En is het goed of slecht dat hij bij zijn standpunten blijft? Ik moet zeggen dat ik zijn reacties ook niet altijd evenzeer begrijp. Waardoor ik soms vermoed dat hij een trol is. Al kan hij dan ook wel weer eens zinnige dingen zeggen, zoals zijn advies om je persoonlijk in ieder geval zo vrij mogelijk maken. Meestal heb ik echter het gevoel dat hij en de personen met wie hij "discussieert" het over andere dingen hebben. Of misschien niet zozeer andere dingen, maar een heel ander uitgangspunt of doel.

  Met macht bedoel ik gewoon het vermogen tot beheersen van je omstandigheden, en eventueel die van anderen. Zonder macht begin je inderdaad niet veel, omdat je nog zulke mooie idealen kunt hebben, maar ze nooit kunt afdwingen. Een afgeranselde slaaf kan wel dromen over vrijheid, maar begint niet zoveel. Toch betekent dat niet dat hij geen mening en droom mag hebben over wat wel rechtvaardig zou zijn? Zonder een ideologie, een beredeneerd doel, heb je ook weinig aan macht. Als je macht hebt kun je twee dingen doen: altijd doen wat je gevoel je ingeeft, zonder je over de gevolgen voor anderen te bekommeren, of je macht ook gebruiken om jezelf en anderen de rechten te geven die jullie volgens jou verdienen. In het eerste geval heeft ieder nadenken over rechtvaardigheid geen zin, mits je de macht hebt om jezelf uit te leven, maar aangezien vrijwel niemand absolute macht bezit over zijn eigen leven, is het zelfs voor psychopaten die niet om anderen geven meestal in je belang om een rechtssysteem voor te staan waar anderen dezelfde rechten hebben als jijzelf, opdat jullie gecombineerde macht de elementen die het daar niet mee eens zijn, kunnen verhinderen jullie rechten te schenden. En als je dan met elkaar besluit bepaalde rechten te beschermen, lijkt me dat je daarbij voor vrijheid zult kiezen, en niet voor slavernij. Al kunnen over die vrijheid en rechten de meningen nogal uiteenlopen. Omdat het binnen liberale maatschappijen wel mogelijk is om vrijwillig deel te worden van een (dwingend) collectief, maar in een collectieve maatschappij niet mogelijk om daar geen deel van te zijn, lijkt me dan de keuze voor liberalisme het gunstigst. Behalve als je de "zekerheid" van slavernij verkiest boven vrijheid.

  En welke van de 100 discussies over dijken en terpen op meervrijheid bedoel je? Als ik dan eens gelijk krijg, is het wel prettig te weten waar het ook alweer over ging. 😉

 26. [25] die meer dan duidelijk een volledige tegenpool van mij is. En daar is op zich uiteraard niks mis mee …

  Helaas, Owl’s autodidactische brein dwingt hem om elke simpele zaak steeds oneindig te expanderen en te "beredeneren", zodat hij daarmee vooral zijn eigen "intelligentie kan bewijzen (al was het slechts voor eigen consumptie), terwijl ik niets anders doe dan alles zoveel mogelijk te vereenvoudigen en tot essenties te reduceren en terug te brengen …

  Deze zin op zich … bijvoorbeeld zal Owl ad infinitum "analyseren" om dan te zeggen dat hij mij "niet begrijpt". Want het is alsof tie droomt dat tie droomt … waardoor tie de draad kwijt raakt.

  En dat terwijl mijn heel betoog in DIT geval neerkomt op het volgende:

  1. Libertarisme kan en zal , als een morele en maatschappelijke filosofie en ideaal NOOIT als universeel, en al dan niet "vrijwillige", leidraad ingesteld worden. Eenvoudig omdat het een logische en mathematische OPEN "stelsel" is, zonder enige correctieve en corrigerende feedback loops (alles is vrijwillig, remember, terwijl alle individuen wel zeer verschillend zijn)
  2. Ergo, de oorzaak dus het feit is dat mensen NIET en NOOIT onder een kam te scheren zijn,. Wat tevens de grootste contradictie van het libertarisme is. Want aan de eene kant eist men individuele "soevereiniteit" en "respect" alom, maar anderzijds verwacht men dat, om het te kunnen verwezenlijken, iedereen daar op "vrijwillige basis en als door magie getroffen mee eens zal zijn of althans daartoe in staat, en er zich er naar zullen gedragen. NIET dus …
  3. Waardoor ik tot de conclusie kom dat ELKE defacto en dejure "stelsel" dat betrekkingen tussen individuen en partijen "regelt", de som totaal is van de (overheersende) macht van degenen die dat stelsel hebben ingesteld.
  4. Maar ook dat elk individu ingeboren "machten" en capaiciteiten heeft confom zijn/haar eigen DNA make up, die echter niet en nooit naar libertarische principes en begrippen zijn gelijk te richten. En ook dat iedere individu (het soort en hoeveelheid) "recht" tendeel zal vallen waartoe hij/zij bij machte is om het voor zichzelf te verzekeren.

  Geen wonder dat Owls daar de ballen van begrijpt, want hij wil de andere kant op en oneindig "debateren" over de merites van het libertarisme op zich, in plaats van waar het toe in staat is en zal zijn.

 27. Het libertarisme legt m.i. alleen bepaalde maatstaven aan, waaraan zou moeten worden voldaan, wil men kans maken op een "vreedzamere" samenleving.

  En wel omdat het libertarisme -in tegenstelling tot alle andere mij bekende filosofieen- een logisch objectief, consistent, open (d.w.z. "vrij") menselijk normstelsel kan formuleren, volgens welke men zich jegens elkaar zou dienen te gedragen, mocht men daadwerkelijk een vreedzamere samenleving wensen.

  Het libertarisme blijft dus -net als elke andere (vrije) filosofie trouwens- een abstractie van de werkelijkheid.

  Vanuit mathematisch theoretisch oogpunt mag voor abstracties in het algemeen trouwens wel een minimum aan begrip verwacht worden.

 28. [27] OPEN REEKSEN dus … (van libertarische idealen) die in de ruimte blijven hangen, tot het in een gesloten context gebracht kan worden … waardoor het op relatieve merites en gewicht ge-evalueerd kan worden, en waarvan de uitkomst vaker dan niet … nul is …

  Te weten, "begrip" of niet, de uitkomst is wat het is. En de context waarin het libertarisme beoordeelt moet worden is binnen dat van de variabiliteitslimieten van de persoonlijke (DNA) eigenschappen van de INDIVIDU, enwel omdat het een hoofdfactor van het libertarisme is, althans aldus beweerd … danwel gesteld. Waaruit volgt dat, met of zonder libertarisme, de soevereiniteit van de individu wordt bepaald door het VERMOGEN van de invididu om het persoonlijk en op uiterst unieke manier aan zijn omgeving AF TE DWINGEN … niets meer maar ook niets minder.

  Ergo, zijn als gevolg, individueel vermogen, macht en rechten aldus rechtstreek zwaar aan elkaar gerelateerd … ook ZONDER libertarisch raamwerk … Ergo, is het laatste van nul en gener waarde … aangezien het NIETS toevoegt.

  Misschien dat Spy hier wat aan heeft, want Owl zal wel eindeloos zijn hoofd schudden en denken dat hier een troll aan het werk is …

 29. [27]
  Gelul.

  De filosofie heeft van oudsher te kampen met het feit dat zij abstract is, los staat van de concrete werkelijkheid. Dit verwijt werd o.a. door Hegel omgekeerd en terug gespeeld: Niet ik denk abstract,jullie, de niet echte filosofen.

  Owl denkt mij hier uit de tent te kunnen lokken, ACP is een hork en Hub vindt alles wel best zolang het maar een goede discussie oplevert.
  Nja….

  Een ieder is vrij om uit deze bananen republiek te vertrekken, dus wat nu dwang.

 30. Yaa…. yaaa …. en men noemt zich "beschaafd" zeker … die door kunstmatige neo-marxistische egalizatie omhoog gevallen, en al dan niet doorgeleerde, pathetische schorrie-morrie, koperenknopenbuurters en mosterd en meelklanten.

  Tot het "betere" publiek gaat men toch nooit behoren … hoe "beschaafd" men zich ook voordoet. Laat staan bij elitair Nederland (omdat die al lang weg zijn). … snikker … snikker … snikker …

Comments are closed.