Koran 5:51:
“O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad een van hun….”.
Met velen vraag ik mij vaak af, of de Islam werkelijk zo vreedzaam is als politiek correcten ons altijd maar voorhouden. Daarom heb ik maar eens een korantekst opgezocht. De passages zijn uit het 9e Boek (Berouw, At-Taubah), de kopjes zijn zo rationeel mogelijke interpretaties van mij. Maar ik had ook een andere tekst kunnen nemen. Het resultaat vind U in dit stukje. Oordeelt U zelf.

“9. BEROUW

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Dit is de verklaring van ontheffing door Allah en zijn boodschapper tegenover degenen der afgodendienaren met wie gij een verdrag hebt gesloten.
2. Gaat daarom in het land rond voor vier maanden en weet, dat gij Allah niet kunt ontsnappen en dat Allah de ongelovigen zal vernederen.”

VERKONDIG DE BESTRAFFING VAN AFGODERIJ
“3. En dit is een verklaring van Allah en Zijn boodschapper aan de mensen op de dag van de grote bedevaart, dat Allah alsmede Zijn boodschapper niets uitstaande hebben met de afgodendienaren. Als gij daarom berouw toont zal het beter voor u zijn, maar indien gij u afwendt, weet dan, dat gij Allah niet kunt ontsnappen. En geeft tijding van een pijnlijke straf aan de ongelovigen.”

TIJDELIJK VERDRAG
“4. Met uitzondering van diegenen der afgodendienaren met wie gij een verbond hebt gesloten en die in niets hebben gefaald, noch iemand tegen u hebben geholpen. Vervult daarom aan dezen het verbond tot hun bepaalde termijn. Voorzeker, Allah heeft de godvruchtigen lief.”

BESTRIJD DE AFGODENDIENAREN WAAR DAN OOK
“5. Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.”

BESCHERM DE BEROUWVOLLEN
“Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.
6. En als één der afgodendienaren u om bescherming vraagt, schenk hem dan bescherming dat hij het woord van Allah moge horen; voer hem dan naar de plaats, waar hij veilig is. Dit is omdat zij een volk zijn dat niet weet.”

TIJDELIJK VERDRAG
“7. Hoe kan er een verbond bestaan voor de afgodendienaren met Allah en Zijn boodschapper, met uitzondering van hen, met wie gij in de heilige Moskee een verbond hebt gesloten? Zolang zij daarom getrouw jegens u zijn, weest getrouw jegens hen. Voorzeker, Allah heeft de godvruchtigen lief.
8. Hoe kan het zijn dat wanneer zij de overhand over u hebben, zij geen band van verwantschap en verbond tegenover u in acht zullen nemen? Zij behagen u met hun mond terwijl hun hart dit weigert en de meesten hunner overtreden.
9. Zij verkopen de tekenen van Allah voor een geringe prijs en keren (mensen) van Zijn weg af. Slecht is inderdaad hetgeen zij doen.
10. Zij nemen geen band van verwantschap of verbond betreffende een gelovige in acht, en zij zijn overtreders.
11. Maar als zij berouw tonen en het gebed houden en de Zakaat betalen worden zij uw broeders in het geloof. Wij leggen de tekenen uit aan een volk dat wil begrijpen.”

NA HET VERDRAG: BESTRIJDT DE LEIDERS VAN HET ONGELOOF
“12. Maar indien zij na hun verbond hun eden breken en uw godsdienst smaden, bestrijdt dan de leiders van het ongeloof – waarlijk, hun eden zijn niets – opdat zij mogen ophouden.”

TREKT TEN STRIJDE
“13. Wilt gij een volk niet bestrijden dat zijn eden heeft gebroken en plannen smeedde om de boodschapper te verdrijven en dat het eerste was om tegen u te beginnen? Vreest gij hen? Neen, Allah is het meest waardig, dat gij Hem zoudt vrezen als gij gelovigen zijt.
14. Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen en u tot een overwinning over hen helpen en het gemoed van een volk dat gelooft, verlichten.
15. En Hij zal de nijd van hun hart wegnemen. Allah wendt Zich met barmhartigheid tot wie Hij wil. Allah is Alwetend, Alwijs.
16. Denkt gij, dat gij met rust zoudt worden gelaten terwijl Allah diegenen uwer nog niet heeft onderscheiden die (voor Hem) strijden en niemand buiten Allah en Zijn boodschapper en de gelovigen tot boezemvriend nemen? -Allah is goed op de hoogte van hetgeen gij doet.”

TER HELLE
“17. De afgodendienaren kunnen de Moskeeën van Allah niet onderhouden, terwijl zij van ongeloof tegen zichzelf getuigen. Zij zijn het wier werken ijdel zullen zijn en zij zullen in het Vuur vertoeven.”

TEN HEMEL
“20. Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.
21. Hun Heer geeft hun blijde tijdingen van Zijn barmhartigheid en van welbehagen en van tuinen waarin een blijvende zaligheid voor hen zal zijn.
22. Zij zullen daarin voor eeuwig vertoeven. Voorwaar er is bij Allah een grote beloning.”

VERMIJDT DE ONGELOVIGEN
“23. O gij, die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.
25. Voorzeker, Allah heeft u op menig slagveld geholpen en op de dag van Honain, toen uw grote aantal u verheugde, maar dit baatte u niets en de aarde werd ondanks haar uitgestrektheid voor u te eng; toen hebt gij u vluchtende afgewend.”

VREDE OVER DE GELOVIGEN
“26. Daarna zond Allah Zijn vrede over de boodschapper en over de gelovigen neder en Hij zond scharen, die gij niet zaagt en Hij strafte de ongelovigen. En dit is de vergelding voor hen die niet geloven.
27. Daarna zal Allah Zich met Barmhartigheid wenden tot wie Hij wil en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”

ONDERWERP DE AFGODENDIENAREN EN ONGELOVIGEN
“28. O, gij die gelooft, de afgodendienaren zijn voorzeker onrein. (…)
29. Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.”

ALLAH’S VLOEK ZIJ OVER JODEN EN CHRISTENEN
“30. En de Joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah” en de Christenen zeggen: “De Messias is de zoon van Allah.” Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah’s vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!
31. Zij hebben naast Allah hun geleerde mannen en hun monniken tot Heren genomen. En ook de Messias, de zoon van Maria, hoewel hun was bevolen slechts de ene God te aanbidden. Er is geen God naast Hem. Hij is verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.
32. Zij wensen het licht van Allah door hun mond te doven, maar Allah belet dit. Hij zal Zijn licht vervolmaken, zelfs al mogen de ongelovigen er een afkeer van hebben.”

DE WARE GODSDIENST ZAL ZEGEVIEREN BOVEN ALLE ANDERE
“33. Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de ware godsdienst heeft gezonden om deze te doen zegevieren boven alle godsdiensten, ofschoon de afgodendienaren er afkerig van zijn.”

VERKONDIG DE STRAF VOOR DE VERZAMELAARS VAN EDELMETALEN
“34. O, gij die gelooft, velen der priesters en monniken verteren de rijkdommen der mensen door valse middelen en leiden de mensen van de weg van Allah af. En degenen, die goud en zilver ophopen en het niet voor de zaak van Allah besteden, deel hun het nieuws van een pijnlijke straf mee.
35. Op de Dag, waarop het (geld) in het Vuur der hel verhit zal worden en hun voorhoofd, hun zijden en hun rug er mede zullen worden gebrandmerkt, (wordt hun gezegd:) “Dit is hetgeen gij voor uzelf hebt vergaard, ondergaat daarom nu (de gevolgen van) hetgeen gij voor uzelf verzameld hebt.” “

STRIJDT VOORT OP STRAFFE VAN VERVANGING VAN UW VOLK
“39. Als gij niet voortgaat te vechten zal Hij u met een pijnlijke straf straffen en zal Hij een ander volk in uw plaats stellen en gij zult Hem in het geheel niet deren. Allah heeft macht over alle dingen.”

VERTROUW OP ALLAH
“40. Als gij hem (de profeet) niet helpt, voorzeker Allah hielp hem, toen de ongelovigen hem verdreven – toen hij één van de twee was – en zij beiden in de grot waren en hij tot zijn metgezel zeide: “Treur niet, want Allah is met ons.” Toen zond Allah Zijn vrede op hem neder en versterkte hem met scharen die gij niet zaagt en vernederde het woord van de ongelovigen en Allah’s woord is het allerhoogste. En Allah is Almachtig, Alwijs.”

Uit: Koran hoofdst. 9, Berouw

COMMENTAAR
Waarom zou dit boek, waarin hel en verdoemenis worden uitgesproken over Joden en Christenen, waarin niet-islamieten, met name Joden en Christenen, regelrecht worden bedreigd, waarbij tot gewapende strijd wordt opgeroepen, niet ter discussie gesteld mogen worden ? Zet dit boek niet aan tot haat en is de verspreiding van zijn boodschap niet in strijd met de openbare orde, hetgeen ongrondwettig is en een strafbaar feit oplevert ? Is het niet al lang tijd, dat het Openbaar Ministerie daar een onderzoek naar instelt ? Of is het daarvoor al te laat ?

Verdere referenties, zie o.a.:
Intifada

114 REACTIES

 1. [1]
  Heb je concrete voorbeelden, JensDensen ?
  Maar nogmaals, de vraag is nou juist, of de verspreiding van deze boodschap aangemerkt kan worden als aanzetting tot haat en een bedreiging vormt voor de openbare orde.

 2. Men is niet zo zeer te laat om op deze (en andere religieuze) bedreigingen te reageren, maar vooral te laf. Dit geldt eerder voor de Europese bureaucraten dan de Amerikaanse. Ies dieskiminasie weetje… In strijd met artikel 1 van die mallotige grondwet die ons niet eens vrijheid van meningsuiting garandeert.

 3. Wil je nu een boek laten verbieden, Spynose?
  Of zou het logischer zijn hen te bestraffend die deze roman in praktijk willen brengen?

 4. Ofschoon de Koran vol staat met abjecte teksten, ben ik van mening dat die i.h.k.v. vrijheid van meningsuiting niet verboden dient te worden.
  Evenals iets vaags als aanzetten tot haat of moord of wat dan ook.
  Zo lang er geen sprake is van (dreiging met) geweld, handelt een individu slechts op persoonlijke titel.

  Eenieder die bv. een moord begaat dient zwaar gestraft te worden, maar of hij daarbij uit religieuze motieven handelde of niet, doet niet ter zake, evenmin als de vraag of hij tot die daad aangezet/overtuigd werd door een derde.

  Wat mij betreft moet een boek of een imam kunnen predikken wat hij wil, maar de eerste moslim die daadwerkelijk tot moord over gaat dient KEIHARD aangepakt te worden.

  Anders heb je behalve een probleem met het principe van vrijheid van meningsuiting (en ik hou nou eenmaal van de cartoons in Nylands Posten) nog het probleem dat anders een politicus of ambtenaar moet beoordelen wat valt onder "aanzetten tot" en krijg je een verschrikkelijke gedachtenpolitie.

  Voor je ’t weet wordt de Vs opgedoekt (en Hub + een hoop schrijvers) opgesloten omdat ze "aanzetten tot haat" tegen het establishment der ambtenaren, politici en koningshuis.

 5. [4] Er zijn verschillende vragen.
  Deze roman verbieden zou misschien mogelijk zijn VOLGENS DE HUIDIGE WETTEN OVER HAATZAAIEN ETC.
  Deze wetten zijn nu trouwens al in tegenspraak tot de Vrijheid van Meningsuiting.
  In een vrije, libertarische, maatschappij zou je dus nooit een boek verbieden.

  Een tweede vraag is of in deze maatschappij op dezelfde gronden de bijbel verboden kan worden. [1] [2] Het zou interessant zijn als JensDensen een aantal concrete voorbeelden heeft.

 6. [3]
  Maverick,
  "Men is niet zo zeer te laat om op deze (en andere religieuze) bedreigingen te reageren, maar vooral te laf. (…) Ies dieskiminasie weetje…
  Volkomen juist, art. 1 verbiedt discriminatie.
  En art. 6 beschermt vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, maar lid 2 stelt de beperkingen daaraan:
  "De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden."

  Art. 7 garandeert de vrijheid van meningsuiting, "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet."

  M.a.w. deze grondrechten zijn geclausuleerd en worden beperkt door wetgeving. Zie art. 137d Wetb. v. Str., Aanzetting tot haat, discriminatie of geweld.

  "Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, of hun lichamelijke of psychische of cerstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogdte een jaar of geldboete van de derde categorie."

  Zie ook: artikelen 90quater Sr. en 418, 419, 420 Sr. (Titel XXX, opzetheling)

  art. 418 luidt:"Hij die enig geschrift of afbeelding uitgeeft van strafbare aard, wordt gestraft met gevangenis of hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie, indien:
  -1. de dader noch bekend is, noch op de eerste aanmaning nadat tot het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek is overgegaan, is bekendgemaakt;
  -2. de uitgever wist of moest verwachten dat de dader op het tijdstip van de uitgave strafrechtelijk niet vervolgbaar of buiten het Rijk in Europa gevestigd zou zijn.

  Art. 419 heeft een soortgelijke strekking, maar behandelt de strafbaarheid van de drukker, c.q. de lastgever.

  art. 420 gaat over vervolging op klacht.

  Het lijkt mij, dat het OM eigener beweging dan wel op klacht GVO moet instellen om dit soort delicten op te sporen.

 7. [4]Jozef,
  [5].M,
  [6]Hub,
  (In haast)
  Als Hub’s standaardvraag is, wat je zou kunnen DOEN, dan moet je uitgaan van de concrete situatie. Dat betekent, dat je moet beginnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen te vergelijken met de vigerende wetgeving. Anders vrees ik, dat je niet au serieux genomen wordt, ook al heb je voor het resterende volkomen gelijk.
  Groet,
  SpyNose

 8. [5]
  M,

  Nu kan ik eens zeggen het helemaal met jou eens te zijn, en bespaar je mij een hoop geschrijf. 😉

  [7]
  SpyNose,

  Is het niet een beetje dubieus om het OM op te roepen wetgeving uit te voeren waar je (wellicht?) vanuit libertarisch oogpunt een bezwaar tegen hebt?

  Of vind je echt dat het mogelijk moet zijn boeken te verbieden, evenals "haat", en "aanzetten tot" die haat, of "discriminatie"?

  Dan moet ik me toch bij M aansluiten wat betreft de vrees dat het libertarisme en vele andere stromingen die vinden dat men zich met geweld mag verzetten tegen onderdrukking, geen wetten of verbonden hoeft te gehoorzamen als dit tegen het "natuurrecht" ingaat, en dat het eenieder vrij staat te haten en discrimineren (= vrijheid van associatie) wanneer en hoe men wil, eveneens verboden kan worden.

 9. [1] Mwa weet ik niet… Ik heb de echte bijbel nooit helemaal uitgelezen (dodelijk saai) maar wat ik ben tegengekomen (en uit kinderbijbels) gaat het vooral over de mens die God moet vrezen en dienen. Er wordt niet specifiek gepleit voor een actieve rol van de mens in het bekeren van anderen, of zelfs om vast een handje te helpen met de toorn van God.

  Af en toe richt God een massaslachting aan als de ongelovigen het te bont maken, maar de brave mensen zitten dan ergens veilig op een schuitje, die krenken niemand een haar.

  De vier evangelieën hebben een hoog hippie-gehalte. Jezus houdt wat toespraken, deelt eten uit, verricht een paar wonderen en wordt een keer boos en kiepert wat marktkraampjes om (vuile anti-kapitalist) maar neemt nooit een kromzwaar ter hand om zijn argumenten kracht bij te zetten.

  Bovenstaande neemt natuurlijk niet weg dat met de Bijbel in de hand heel wat ellende veroorzaakt is.

 10. [10]
  Owl,
  Jouw link laat mij helaas teveel zoeken. Ik begrijp niet waar je concreet op doelt.
  Dat ook de bijbel uitpuilt van gruwelen lijkt weliswaar buiten kijf, maar de koran wordt her en der gepredikt als WETBOEK JEGENS IEDEREEN, alsof de teksten hier en nu in praktijk moeten worden gebracht (sharia bijvoorbeeld). De -wat wij thans plegen te noemen- "politieke Islam" BEVEELT alle moslims IN ACTIE TE KOMEN.

  Dat is totaal iets anders dan de bijbel, die niet als WETBOEK jegens iedereen voor letterlijke toepassing hier en nu geldt.
  Ik herhaal nadrukkelijk, dat het moet gaan om de benadering van de concrete situatie.

 11. het zijn maar versjes hoor. lees even sommigen handleidingen van de inquisitie, over wat te doen met ketters en protestanten, etc. complete oorlogen op basis van versjes. niet iets om serieus te nemen als de teksten honedrden jaren oud zijn. een moslim leest ze waarschijnlijk op dezelfde manier als wij. een hersendode ameube neemt het miscchien wel serieus. daarnaast zijn er tal van koranverzen te vinden die het tegenovergestelde verwachten van geloveigen. ik hebgeen zin om ze nu over te typen, maar haal een nederlandse vertaling vand e koran in huis, begin van achter naar voor te lezen en het valt allemaal wel mee

 12. [13]
  SpyNose,

  Als je daar op die pagina rechts kijkt zie je allemaal icoontjes zoals "Injustice", "Absurdity", "Cruelty and violence", "Intolerance", etcetera. Als je daarop klikt komen de relevante passages met het betreffende onderwerp vanzelf tevoorschijn, met commentaar erbij. Als je bovenaan de pagina eerst op Quran klikt kun je hetzelfde doen met de Koran.

  En ook de Bijbel wordt door aanzienlijke Christelijke minderheden gezien als wetboek voor iedereen. Zoals wel blijkt uit het politiek activisme van evangelisten in Amerika, en onze eigen SGP zegt letterlijk op haar website: "Wat is het doel van de SGP? De SGP heeft als doel dat de Nederlandse wetgeving in overeenstemming is met waarden en normen zoals die in de Bijbel staan."

 13. [3] Dat Europa en de europeanen "niks geen kwaad" in de barmhartigen zien komt volgens mij eerder omdat men eerder DOODSBANG is voor elkaar om als achterlijk te worden gezien of aangemerkt. En zo gaat men solidair en loyaal zijn eigen ondergang tegemoet …

  Maar waarom de Islam ergens van beschuldigt terwijl, zo men wenst, nog vrij makkelijk kan tegengaan door hun en terplaatse in hun doen en laten te kortwieken, en hun vooral zo veel mogelijk weer achter hun grenzen terug te drukken.

  Wat Amerika betreft, daar zijn nu echter twee ontwikkelingen gaande. In de eerste plaats is zienderogen de erfelijke relatie met Europa en de europeanen enorm verwaterd, en aan het verdwijnen. En Amerikanen kijken niet langer alleen vanwege hun afkomst a priori naar Europa voor wie zij desnoods op de vuist gaan. Europa is voor hun nu nog slechts een marktgebied dat echter niet langer tot de snelst groeieienden behoort. Het tweede is dat de Islam in Noord Amerika echt geen welkomstmat vindt, noch een vruchtbare ontwikkelingsgebied voor zich heeft zoals dat in europa wel het geval is. Niet voor niets klagen daar de moslems daar met steun van Moslemlanden en diplomatieke vertegenwoording dat zij worden GEDISCRIMINEERD … (een armzalige 2 miljoen op 450 miljoen inwoners van de VS, Mexico en Canada, versus procentueel het vijftienvoudige Barmhartigen en Europa — ex Turkije) omdat zij zichtbaar in de gaten worden gehouden en allerlei restricties op hun weg vinden, zoals aan wie zij wel of niet geld kunnen overmaken..

  Wat doet een KOETLANDJE als Nederland? Hier worden geen onvervreembare RECHTEN in de constitutie gegarandeerd, maar er wordt wel gedrecreteerd en geboden dat niet "gediscrimineerd" mag worden … en dat terwijl ELKE vorm van zelfverdediging is gebaseerd op het kunnen en weten te discrimineren. tus wie en wat en bedreiging is en wien en wat niet.

  Jaren geleden zei Wladimir van Kiel al dat Barmhartige vreedzaamheid de vrede van het kerkhof betekend. Om precies te zijn, wanneer zij hun gekozen vijanden zouden hebben verslagen en onder de grond gestopt.

 14. Ik heb de discussie met interesse gevolgd. Ik heb al eerder aangemerkt, dat zowel M. als Owl het anarcho-kapitalisme aanhangen en mensen als ikzelf het klassiek-liberalisme. Het is waar dat in het anarcho-kapitalisme je niets tegen opruiing tot geweld kan doen, totdat iemand daadwerkelijk geweld gebruikt. In anarchistische samenlevingen werkt dit hoe dan ook averechts, want hier geldt dan uiteindelijk het recht van de sterkste. Agressieve ideologieën en groeperingen hebben het in deze samenlevingen ook voor het zeggen. Zie praktijkvoorbeelden als: het pre-Taliban Afghanistan en Somalië van nu. Omdat klassiek-liberalen geen Mad Max-achtige wereld willen zien wij ook niets in het anarchisme. Men moet niet alleen vrij zijn, maar ook vrij kunnen bewegen, zonder dat men bang hoeft te zijn te worden geëlimineerd door duistere types. Daarom heeft het klassiek-liberalisme nog steeds het instituut van overheid om deze vrijheid te kunnen garanderen, desnoods met daadwerkelijk ingrijpen als mensen worden bedreigd. Zoals Baruch Spinoza al opmerkte, de overheid is er om de vrijheid van de burgerij te garanderen. Bedreigingen en opruiing tot geweld zijn dus niet toegestaan. Ook kan een klassiek-liberale overheid de toegang van gewelddadige mensen of groeperingen tot een staat weigeren.

 15. [15] De islam is de enige godsdienst waar geweld wordt gepropageerd om mensen: a. te bekeren, of b. de jizya te laten betalen of c. te doden. Nergens in de bijbel komen deze zaken voor. Bovendien wordt er in het christendom vanuit het Nieuwe Testament geredeneerd i.p.v het Oude Testament. Ludwig von Mises heeft al eens aangegeven dat zowel de islam als het jodendom geen soelaas biedt tot vooruitgang. Het christendom wel. Let wel, het christendom heeft een lange pijnlijke weg moeten afleggen om te komen tot wat het nu is, incl. heksenjacht, ketterverbranding en inquisitie. De essentie van de eerste christenen was ook de directe relatie van god tot mens, welke later werd vervangen door tussenpersonen. In het Soefisme (een marginale vreedzame tak van de islam) wordt ook gedoeld op deze relatie, echter worden deze aanhangers ook vervolgd alszijnde afvalligen in de islamitische wereld. Wat dat betreft is de SGP derhalve een marginale stroming binnen het christendom, waar staat en kerk zijn gescheiden, wat ook in het Nieuwe Testament staat, waar Paulus vertelde: Geef aan de Keizer, wat de Keizer toebehoort.

 16. Uitstekend stuk van Spy.

  Verder is het een misvatting om het terrorisme het grootste islam-gerelateerde probleem te noemen.
  In feite is het de demografie en bekering. Ook in de VS.
  Dus financieel droogleggen is leuk, maar je schiet er geen ruk mee op. Het verspreiden van hate literatuur en bekeren/voortfokken gaat onverminderrd door.
  http://www.csmonitor.com/20
  http://www.christianitytoda
  http://www.frontpagemag.com

  Het gaat hier voornamelijk om de onderklassen, dus vallen deze buiten de radar van journalisten en zelfbenoemde deskundigen.

 17. [17]
  Albert S.,

  Ik zie mijzelf niet echt als een anarcho-kapitalist, of zelfs een geheel overtuigd liberaal. Ik heb zeer grote sympathie voor de vrijheid van het individu, en wil weten wat rechtvaardigheid is, in de meest ruime zin van het woord. Maar of ik geheel tegen iedere vorm van (gedwongen) sociaal vangnet ben, ben ik nog niet echt uit. Al zie ik het punt van libertarisme\liberalisme, dat dit in feite slavernij of dwangarbeid is, ook heel goed. Maar dat geldt dan ook voor gedwongen bijdrage aan een minarchie die jouw rechten handhaaft. Hoeveel je moet bijdragen aan de overheid om je te beschermen tegen andermans pogingen jou eigendom aan te tasten, is arbitrair, en wordt betaald via een aantasting van dat recht. Dus zie ik wel wat in anarcho-kapitalisme, maar dan wel met een overkoepelend zichzelf in balans houdend (liberaal) rechtssysteem, zonder gedwongen bijdragen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, als ik tenminste over mijn reserves wat betreft "sociale rechten" heen zou kunnen stappen, ik voor een minarchie ben die het anarcho-kapitalisme zo oneindig dicht mogelijk nadert. Zo wil ik best instemmen met private wegen, maar graag wel een garantie dat ik via een weg alle andere kavels kan bereiken, en dus niet, zoals in Somalië, eindeloos veel "tol" moet betalen, aan veredelde roversbendes. En het systeem moet zichzelf ook tegen binnenlandse en buitenlandse vijanden kunnen verdedigen, en niet zoals in Somalië instorten zodra een element de macht voor zichzelf probeert te grijpen, en een ander element hetzelfde probeert met steun van buitenaf.

  Nu even terug naar het "aanzetten tot haat". We hebben het hier ook al eerder over gehad, maar ik zie nog steeds een dilemma. Als ik ervoor kies dat vrijheid alleen is voorbehouden aan mensen die dezelfde vrijheden aan een ander gunnen, is dit op zich consequent, maar sluit een enorme groep mensen van de liberale samenleving uit (ik zou schatten 90% van het huidige Nederland). Dat lijkt me praktisch onwerkbaar en vrij onmenselijk om die allemaal te straffen. Bovendien is er een alternatieve zienswijze, die niet per se anarchistisch of minarchistisch is: Iedereen heeft het recht om te haten, te dreigen, en op te roepen tot geweld, maar niet het recht om het daadwerkelijk uit te voeren. Ook degene die een oproep tot geweld uitvoert is immers voor zichzelf verantwoordelijk, als zelfstandig oordelende morele actor. Het staat ook eenieder vrij om terug te dreigen. Roep jij op tot moord op mij, kan ik oproepen dat ik hetzelfde wil met jou als ik vermoord word. Een risico dat iedere geweldopruier moet incalculeren voordat hij wat roept.

  Als we kiezen voor liberale optie 1, het alleen toekennen van grondrechten aan mensen die hetzelfde grondrecht toekennen aan een ander, zijn we weliswaar zeer consequent bezig, maar wat zijn de consequenties daarvan dan? Hoeveel mensen moeten er dan wel niet geneutraliseerd worden? Puur omdat ze theoretisch andermans recht op leven, eigendom en vrijheid ontkennen. Niet omdat ze werkelijk een poging doen om die rechten te schenden. Wat is de proportionele, passende straf voor mensen die andermans rechten niet erkennen? En hoe is het ooit nog mogelijk te discussiëren over recht, als de grondrechten zo rigide vastliggen dat het zelfs maar in twijfel trekken daarvan, of een ongelukkige uitspraak doen, je linea recta de gevangenis in, of het land uit doet gaan? Ik ben absoluut geen fan van de Koran of de Bijbel, maar ik gruwel bij de gedachte dat één of andere ambtenaar daar met zwarte pen in gaat strepen, en bepaalt welke gedachten en woorden geschikt zijn voor mij om te horen en uiten.

 18. [18]
  Albert S.,

  Maar ben je dan voor of tegen het censureren van de Koran? Of mag je de Koran wel lezen, maar niet uitspreken? 😉

  En als je tegen bepaalde Koranische uitingen bent, puur om hun letterlijke inhoud, en het reproduceren van die teksten in woord en geschrift wilt verbieden, zou toch hetzelfde met het Oude Testament moeten gebeuren? Niet dat ik het met die teksten eens ben, maar ik vind het niet echt een prettig idee als een ander bepaalt wat ik mag lezen of aanhoren.

 19. [21]
  Er is maar één goede reden de koran middels een rechtzaak proberen te laten verbieden.
  De totale ontmaskering van politieke correctheid.

 20. Wat is er zo moeilijks aan om in WESTERSE landen te insisteren dat de koran NIET in Arabische schrift gedrukt mag worden …. Of zelfs in het Arabisch om potentiele subversie tegen te gaan.

  Overigens, de mythe dat Barmhartigen door ijverig geneuk de wereld zullen overspoelen is echt een dwanggedachte.

  En voor Noord Amerika, waar geen vangenetten bestaan zowel weinig kan worden geparasiteerd en waar overal uiterst sceptische universeel zwaar GEWAPENDE buren zijn, is dat al helemaal het geval. Bovendien worden in Noord Amerika GEEN helemaal achterlijken en/of geteiseme, werkschuwe barmhartigigen toegelaten … thank you.

 21. M.a.w. dat er naar gestreefd moet worden om de Koran tot POLITIEK PAMFLET te verklaren, danwel het gebruik daarvan als ZODANIG te verbieden … Of niet soms?

 22. Of (ook leuk) de drukkers van de koran aansprakelijk te stellen als bij plegers van terreuraanslagen door hen uitgegeven korans worden aangetroffen… 😀

 23. [23]
  Verre van een dwanggedachte, wat ik door onderstaande statistieken zal bewijzen. (M=mohammedanen, T=totale wereldbevolking)
  1900 M: 200 M T: 1500 M (11%)
  1950 M: 360 M T: 2500 M (14%)
  2000 M:1200 M T: 6000 M (20%)
  2050 M:3000 M T: 8000 M (37%)
  Zulk in extenso in de westerse wereld, waar een zeer snel groeiend smaldeel moslims tegen een krimpende inboorlingenpopulatie wordt gezet.

 24. Er zijn niet alleen individuen en hun onderlinge relaties, er zijn ook functies.
  Ome Jan mag in zijn functie als rechter straffen opleggen, die hij als individuele oom buiten dienst niet mag opleggen.
  Oproepen tot haat in een gezaghebbende functie, kan m.i. als medeplichtigheid worden beschouwd.
  Als een imam in zijn functie zijn toehoorders oproept tot het vermoorden van sommige afvalligen, en sommigen van zijn toehoorders gaan over tot de daad, is die imam m.i. medeschuldig.
  Zoals degene die iemand inhuurt om te moorden, ook medeschuldig is.
  Een boek is als een zwaard: het doodt zelf niet.
  Maar wie hanteert dat zwaard en hoe, daar gaat het om.

  Overigens kent de bijbel geen oproepen tot geweld jegens anderen.
  Daar waar het voorkomt in het OT, is het zeer gebonden aan die unieke situatie op dat moment.

 25. [21] Nee hoor, integendeel, ik ben zeker tegen het censureren, want het is juist goed dat men de koran kan lezen, omdat dan men er eindelijk achter kan komen hoe Mohammed heeft geleefd. Het is alleen dankzij de koran, hadith en sira dat we meer weten over deze ‘profeet’. Het debat moet gaan over de totalitaire ideologie die dit boek propageert. Hetzelfde geldt voor Mein Kampf bijvoorbeeld, ook dat moet niet verboden worden. Men zou er wel over kunnen redetwisten om de opruiiende en geweldoproepende teksten eruit te kunnen laten halen, dat is bijvoorbeeld wat de Soefi’s doen.

 26. [20] Owl, voor de meeste mensen is dit te theoretisch en te utopisch, zo werkt de werkelijke wereld niet. 90% van de mensen in dit land gunnen elkaar elke vrijheid die ze maar willen, zelfs de vrijheid om geheel anders te zijn dan zijzelf. Ik ben een practische minarchist. Kijkend naar de geschiedenis is er nooit, let wel nooit een succesvolle anarchistische samenleving geweest. Wel daarentegen klassiek-liberale: zie Andorra, Bermuda, Vanuatu etc. Daar zie ik ook een practische invulling van het klassiek-liberalisme. De overheid is een noodzakelijk kwaad, hoe je het ook wendt of keert. Zaak is de overheid nooit zoveel macht te geven dat ze zich gaat bemoeien met het persoonlijke leven van het individu. Voorop staat de vrijheid en bescherming van het individu te waarborgen. Dat we daar iets voor moeten betalen lijkt me duidelijk, dit zou kunnen komen vanuit een bepaald laag tarief (Sales tax, vlaktaks, omzetbelasting o.i.d.) van ten hoogste 5%. Zoveel kost bescherming niet.

  Ik heb het niet over zaaien van ‘haat’ of het ‘kwetsen’ van gevoelens, maar over iets dat wel degelijk abject is in elke klassiek-liberale samenleving en dat is bedreiging en oproepen tot geweld tegen andersdenkenden. We hoeven maar te kijken hoe mensen als Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali, Geert Wilders c.s. leven om na te gaan dat het idee dat alleen geweld toebrengen en niet de opruiing daarvan zou kunnen bijdragen tot een vrije samenleving. Het resultaat is het monddood maken van elke oppositie door radicale en intimiderende groeperingen. Daar zijn totalitaire samenlevingen op gebouwd.

 27. Wat de mosselse bevolkingsexplosie betreft, moet je eens in Barneveld zien hoe de kuikens elkaar letterlijk doodtrappen als er teveel van zijn voor de ruimte dat zij hebben.

  De helft van de wereldbevolking kan zich mossel noemen en het maakt nog geen eene ruk uit. Vooral als zij binnen eigen grenzen blijven. En behalve in Europa schiet men nergens anders op … In tegendeel zelf.

  En anders komt er wel een soort terminale Islamitische GRIEP waar zij letterlijk vreselijk DOODSBANG voor zijn en de Joden daar bijvoorbaat reeds voor aankijken … LOL.

  Je moet wel achterlijk zijn om een Barmhartige bevolkings explosie te vrezen.

Comments are closed.