Sire, sta mij toe op deze dag, die uw feestdag schijnt te zijn, u te melden dat uw volk in hoge graad van slavernij leeft. De staat, waarvan u de belichaming vormt, ontneemt hen een groot deel van wat zij produceren en bekostigt daarmee zichzelf en deelt de rest uit onder mensen waarvan zij eigenmachtig beslist dat ze er aanspraak op mogen maken en ontneemt weer andere mensen de mogelijkheid om hun geluk te maximaliseren door tegen weinig marktconforme voorwaarden diensten aan te bieden zoals onderwijs en andere gemonopoliseerde of gereglementeerde sectoren.

Het schijnt dat u, uw familie en uw entourage de belastingbetaler zo’n slordige 10 miljoen euro zou kosten. Dat cijfer heb ik van een vurig aanhanger van u, maar doet verder niet ter zake. Ook dat die kost slechts 0,00015% van de courante uitgaven van de staat bedragen is naast de kwestie. En dat de constitutionele monarchie goedkoper zou zijn dan vele, of zelfs alle andere denkbare vormen van staatshoofderij, zelfs dat kan voor u geen argument zijn om ongevoelig te blijven voor de zware last die uw volk draagt en gewoon te doen alsof er niets aan de hand is en met een gerust geweten deze feestdag door te komen.

Want uw geweten mag niet gerust zijn of u moet er geen hebben. Ik ga ervan uit dat u van oordeel bent dat een moord een misdaad is, ongeacht het aantal slachtoffers dat de pleger maakt. En dat een diefstal een misdaad is, zelfs al wordt zij in gepleegd via een ingewikkeld fraudemechanisme van loze beloften, bangmakerij, duistere ontsnappingsroutes en verkeerde voorstelling van zaken, als zou het slachtoffer zelf bij de diefstal gebaat zijn en waarbij het niet bestolen worden wordt voorgesteld als de slechtste onder de mogelijkheden. Heeft u ooit een betere omschrijving gelezen van ons belastingswetboek?

Nee, Sire, ik ben geen monarchist. Ik geloof niet dat uw nut opweegt tegen uw kost en zou in vrijheid niet aan uw civiele lijst of de dotaties van uw kinderen bijdragen. Maar ik ben ook geen republikein. Ik geloof niet dat het nut van een republiek opweegt tegen haar kost. En dat is niet, zoals uw vrienden denken, een kruideniersmentaliteit, maar een ethisch standpunt.

Ik zou u dankbaar zijn als u van de voorbeeldfunctie die uw aanhangers u toedichten gebruik maakte en afstand deed van uw troon. Misschien volgen zij die aan het juk van het volk veel meer schuld dragen wel uw voorbeeld en kan het volk eindelijk weer vrij zijn.

2 REACTIES

  1. Hetzelfde prima pleidooi voor het Nederlandse koningshuis, een achterhaald symbool uit vervlogen tijden waar de kosten niet tegen de baten opwegen. Evenals Arjen ben ik ook geen republikein daar deze, eveneens overbodige, functie snel ingevuld wordt door het politieke inteeltclubje.

  2. Een "slordige l0 miljoen"?
    Het Belgische koningshuis kost "maar"ll miljoen maar de oranjes,altijd vooraan bij de vleespotten, zouden meer dan l00 miljoen kosten omdat ze de paleizen weliswaar tijdelijk ,maar toch – hebben afgestaan aan de staat en deze moet voor onderhoud en restauratie zorgen.Trekken de oranjes zich terug dan vervalt alles weer aan hen (zo zou ik mijn huis ook wel willen afstaan tot het moment dat het mij te groot wordt) en daarna kunnen ze alles ten gelde maken, o.a. bijna de hele Veluwe.Dan worden vele kosten bij ministeries ondergebracht.Denk ook aan de vlieguren die zij mogen maken met regeringsvliegtuigen en legervliegtuigen.En geloof maar niet dat de koninklijke trein hen een cent kost.

    Ik begrijp bijvoorbeeld niet dat de voedselbanken niet ruimhartig door bea worden gefinancierd.Er zijn voedselbanken die niet genoeg levensmiddelen krijgen aangeleverd omdat de omringende supermarkten in kleinere plaatsen ook een zieltogend bestaan leiden.Die verkopen de betreffende artikelen zelf voor een paar dubbeltjes.
    Maar ja……

    nina

Comments are closed.