Er zijn al vaker parallellen getrokken tussen de sociale en politieke ontwikkelingen in de 20e en de 21e eeuw. Het lijkt de moeite waard thans in het kort de actuele stand van zaken en de keuzemogelijkheden op te maken.

Crisis in de jaren ’30
De maatschappelijke chaos van de jaren 1930 werd in hoofdzaak veroorzaakt door de economische crisis in Duitsland. Die was op zijn beurt het resultaat van een samenloop van onderling samenhangende ontwikkelingen zoals de gevolgen van het vredesverdrag van Versailles van 1919, de hyperinflatie, de economische depressie en de massale werkloosheid.

Polarisatie, radicalisering en racisme
De maatschappelijke polarisatie kwam tot uiting in links- rechtsradicalisering, waardoor steeds meer mensen gedwongen werden maatschappelijk stelling te nemen op straffe van (bedreigingen met) ontslag of aanslag. Voor onderhandelingen was op zeker moment geen plaats meer. Lees de recensie van Dirk Verhofstadt. (1)
Politiek gesproken kon de schuld van die ontwikkelingen uiteindelijk in de schoenen van de joden geschoven worden, waardoor het racisme een quasi-legitieme basis verschaft werd.

Terreur(dreiging)
Zijn er in het huidige politiek maatschappelijke klimaat in het Westen overeenkomsten te ontdekken met de ontwikkelingen in de eerste helft van de 20e eeuw ? Ik meen van wel. Overeenkomsten zijn er zelfs in toenemende mate.
In Europa zien we dat de islamisering een maatschappelijke splijtzwam van jewelste is, waarbij vooral (dreiging met) terreuraanslagen als belangrijkste wapen wordt ingezet, zoals ook in de jaren 1930 het geval was. Evenals in de jaren 1930 wordt de speelruimte voor politiek gematigden, die op vreedzame wijze trachten tot oplossingen te komen steeds kleiner.

Ruk naar links: van kwaad tot erger
Ook speelt een rol, dat linkse politici denken het gevaar te kunnen afkopen met willekeurige subsidiering (met belastinggeld) van principieel ondermijnende islamitische activiteiten in het kader van het multikulti-wezen. Zo gaat er bijvoorbeeld een flinke som “gemeente”subsidie van de gemeente Amsterdam naar de Turkse expositie in de Nieuwe Kerk. Geen wonder, dat er nu plotseling allerlei andere (multi)kulturele groeperingen opdraven, die ook subsidie komen opeisen.
De publieke media willen meer zendtijd besteden aan multikultiprogrammering en meer allochtone medewerkers in dienst nemen.

Twee scenario’s
Er lijken slechts twee scenario’s denkbaar om uit de politieke impasse te komen:

1) ofwel de “nieuwe” politieke generatie trekt de juiste consequenties uit het jarenlang falen van hun politieke erflaters: het malle multikultibeleid wordt ingetrokken, de nefaste verzorgingsstaat definitief opgedoekt en men richt zich op de ontwikkeling van een klassiek liberaal staatkundig model. Daarbij valt o.a. met name te denken aan zo spoedig mogelijke uittreding uit de EU, die Nederland opzadelt met allerlei volstrekt nutteloze regelgeving (bespaart tenminste 5 miljard Euro, de kosten van klimaatbeheersing niet meegerekend), afschaffing van het voorzorgbeginsel en het klimaatbeleid, rationalisering van het immigratiebeleid, afschaffing van het subsidiestelsel, invoering van vlaktax, afschaffing van het minimumloon, privatisering van het sociale verzekeringsstelsel, afschaffing van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging en invoering van een vorm van een districtenstelsel;

2) ofwel de huidige fatale politiek wordt voortgezet met voorspelbare gevolgen: verdere massale getto-vorming, radicalisering, terreuraanslagen, massale sociale onrust en (burger-)oorlog en gewelddadige ineenstorting van de verzorgingsstaat.

Conclusie
Het valt te verwachten, dat hoe langer effectieve politieke hervormingen worden uitgesteld, hoe groter de sociaal-religieuze dreiging wordt en hoe moeilijker hij wordt afgewend.

Daarom is het goed, dat er af en toe herinnerd wordt aan het Westers culturele erfgoed, waarbij werk van de belangrijkste politieke filosofen en economen wordt besproken. In dit verband wil ik het nog te verschijnen boek van Ayaan Hirsi Ali noemen (waarin een denkbeeldige dialoog tussen Mill – Hayek – Popper enerzijds en de Profeet Mohammed anderzijds plaatsvindt), dat wellicht een eye-opener zou kunnen worden voor jongere generaties. (2)

=============
Literatuur:
(1) Sebastian Haffner, Het verhaal van een Duitser 1914-1933, Knack wereldbibliotheek, 2001,
< www.liberales.be/cgi-bin/sh…>
(2) Ayaan Hirsi Ali, “The Path to Enlightenment”, nog niet verschenen,
< www.militantislammonitor.or…>.

6 REACTIES

 1. ‘En er zal (ditmaal a.g.v. vergrijzing) dadelijk opnieuw op grote schaal geld worden bijgedrukt…’

  De vergrijzing zal al heel ras HET vraagstuk van de moderne tijd blijken. Naar mijn overtuiging groter dan het &#8216;extreem islamitisch vraagstuk&#8217;. Dat is het feitelijk nu al. Het kan echter nog steeds, zij met steeds meer moeite, vooralsnog door de politiek met graagte onder een tapijtje worden geschoven. Indien je nagaat dat de &#8216;grijze golf&#8217; volgens demografen over 20 jaar pas zal gaan pieken, kijk dan ook eens wat er nu al speelt.

  Mede door een uit overheidswege afgedwongen &#8216;gezonde levensstijl&#8217; worden mensen steeds maar ouder. Hoe meer ouderen hoe hoger de gezondheidszorgkosten. Vermeende besparingen die heden worden gerealiseerd, komen in de nabije toekomst dan ook in viervoud(?) terug op &#8217;s lands bordje. Ouderen v.a. 45 jaar zijn improductief of worden improductief geacht. Raken zij werkloos blijven zij dus werkloos (cijfers CBS al jaren opeen) en de eerste &#8216;hangouderen&#8217; die jongeren &#8216;lastig vallen&#8217; zijn inmiddels al waargenomen. Rijke ouderen verkassen graag naar tropische stranden.

  KvK Bijeenkomsten voor &#8216;startende ondernemers vanuit werkloosheid&#8217; worden steeds voor 95% bezocht door 45 plussers. Sommige zullen slagen, zeer velen echter ook niet.

  Dat noem ik pas een tijdbom.

 2. ‘…herinnerd wordt(en) aan het Westers culturele erfgoed…"

  Intussen geldt dit bij de propagandaboeren van de multiekultie-staat als racisme. Scenario 1 hierboven zou het mooiste zijn, maar ik vrees dat je beter voorbereid kan zijn op scenario 2.

  Wat mij opvalt is dat een steeds groter deel der ambtenarij uit de biculturele kansenclub bestaat. De schreeuwclub die overal ‘evenredige’ vertegenwoordiging wil meet met 2 maten. Onrealistische dwangregels voor de private sector en de publieke sector als multiekultie proeftuin voor deze (omgekeerd) racistische activisten. Aan het gemeenteloket wil ik bijvoorbeeld niet geconfronteerd worden met de religieuze voorkeur van de loketbediende. Religie is een prive aangelegenheid maar dat lijkt de politiek te zijn vergeten.

  (Zie ook het verhaal over Neelie Kroes op Meervrijheid)

 3. Ik lees dit allemaal zo, en ik kom tot een ander conclusie … Want nog voordat de geschiedenis zich herhaalt, nog voordat hier te veel waardeloos "geld" wordt gedrukt, nog voordat de vangnetten v.w. de vergrijzing doorzakken … zal Nederland door EIGEN schuld aan globalisering ten prooi vallen. Om precies te zijn wij kunnen niet langer meekomen …

  Enwel omdat haar monarch en politici hebben geopteerd voor oplossing in het Brusselse zuurbad, inplaats van te zorgen dat Nederland weer een zelstandig, souvereign en welvarende mondiale handelsnatie wordt dat het eeuwen was. Iets dat in feite de Nederlandse multinationals het inmmiddels met weinig tamtam … WEL hebben gedaan.

  Niet dat hier op gegeven moment niks meer zal zijn, maar het beslist wordt armoe met de pet op. Maar ach als iedereen maar even arm is …

 4. Sinds de Franse tijd heeft Nederland al twee militaire bezettingen over zijn kant laten gaan en heeft de daaruit voortgekomen vreemde wetgeving voetstoots overgenomen.
  1. De grondwet van 1815 is een Napoleontische grondwet, en komt feitelijk neer op een voortzetting van het Franse monarchistische systeem. Zelfs de Bataafse Republiek (1795-1806) was nog een Republiek, maar Willem I is via een staatsgreep aan de macht gekomen en heeft, geholpen door zijn trawanten, w.o. de Leidse jurist G.K. van Hogendorp, de titel Koning opgeeist.

  http://www.koninklijkhuis.n
  http://nl.wikipedia.org/wik
  http://nl.wikipedia.org/wik
  http://nl.wikipedia.org/wik

  2. De basis van de Nederlandse verzorgingsstaat, het huidige publiekrechtelijk stelsel (SER, publiekrechtelijke bedrijfsorganen en het sociaal stelsel), is feitelijk door de Duitse bezetter gelegd.
  Na de oorlog is het klakkeloos overgenomen en in de jaren 1960 door Veldkamp uitgewerkt tot de heilloze verzorgingsstaat.

 5. [1] De angst voor vergrijzing wordt zwaar overtrokken. Vergeet niet dat de scholingskosten afnemen. Er zijn immers minder jongeren. Door het dalen van de bevolking zijn er meer grondstoffen en ruimte beschikbaar per inwoner. Ook heeft een ouwe dibbes minder nodig dan een jongere. Je kan zo driekwart van de "onmisbaren" in overheidsdienst of het bedrijfsleven lozen zonder dat de economie instort. Denk aan die volkomen nutteloze adviseurs, controleurs, p.r. en reclamemensen en juridische medewerkers, die voornamelijk elkaar aan het werk houden.

  http://www.heretical.com/mi

  Goed, er zal meer met de handjes gewerkt moeten worden en minder geouwehoerd in allerlei vergaderingen dan vroeger. En wat langer doorgewerkt. So what?

Comments are closed.