Onlangs werd mij het volgend statistiekje toegezonden:
“FACTS TO PONDER, Written by To The Point News Friday, 08 February 2008.
Doctors:
(A) The number of physicians in the U.S. is 700,000.
(B) Accidental deaths caused by Physicians per year are 120,000.
(C) Accidental deaths per physician is 0.171.

Statistics courtesy of U.S. Dept of Health Human Services.

Now think about this:
Guns:
(A) The number of gun owners in the U.S. is 80,000,000. (Yes, that’s 80 million..)
(B) The number of accidental gun deaths per year, all age groups, is 1,500.
(C) The number of accidental deaths per gun owner is .000188.

Statistics courtesy of FBI.

So, statistically, doctors are approximately 9,000 times more dangerous than gun owners.”

Natuurlijk moet je je hierbij kritisch opstellen en je afvragen, of deze vergelijking correct is. Immers er is niets bekend over de wijze waarop de cijfers tot stand zijn gekomen. In elk geval zijn de bronnen verschillend en de criteria en doelstellingen van de statistiekjes hoogstwaarschijnlijk ook. De cijfers zijn onvergelijkbaar. M.a.w. de statistiek bewijst niets over de “conclusie”. Wat moet ik met die cijfers ? Veel interessanter zou zijn te weten, hoeveel op politie- en veiligheidstaken door het vrije wapenbezit bij een bepaald veiligheidsniveau wordt bespaard, althans zou kunnen worden bespaard.

Hoe dit zij, ik zou een stapje verder willen gaan.
Het valt mij op, dat men aan deze zijde van de Atlantische Oceaan stilzwijgend meestal automatisch uitgaat van een bepaald mensbeeld, een gekunsteld, maakbaar mensbeeld. Wat houdt dat mensbeeld in ?

De socialist (sinds WO-II “sociaaldemocraat”) baseert de ideale samenleving op de politieke filosofie van Thomas Hobbes (1588-1679), over de oorlog van allen tegen allen, die voorkomen wordt door de almachtige Leider Leviathan, een Bijbels monster, dat het absolute machtsmonopolie van de staat verbeeldt.
Een socialistisch systeem wordt dan ook juist gekenmerkt door de onmacht van de individuele burger t.o.v. de collectiviteit in welke vorm dan ook.
In een socialistisch systeem past derhalve geen individueel wapenbezit. Want de burger wordt geacht zich te onderwerpen aan Leviathan, hetgeen die laatste gemakkelijk kan afdwingen.

John Locke (1632-1704) daarentegen gaat in zijn politieke filosofie uit van onvervreemdbare individuele grondrechten en ziet de enige rol die de Staat toekomt in de bescherming van die individuele rechten. Niet meer dan dat. Dit is, zoals we weten, de basis van het (klassiek) liberalisme.

Die twee maatschappijconcepten veronderstellen twee diametraal tegenovergestelde mensbeelden of menstypen. Hun vergelijking legt op onbarmhartige wijze hun onverzoenbaarheid bloot. En het is zonneklaar in wiens voordeel die vergelijking uitvalt.
Het is die onverzoenbaarheid, die praktisch nooit en nergens wordt erkend. (Brede) erkenning van die onverzoenbaarheid zou vermoedelijk het einde van een groot Westers ideaal, de democratische verzorgingsstaat, inluiden. En daarvoor zijn de meeste mensen helaas doodsbang (gemaakt). Tensotte zijn burgers in onze samenleving aldus “geprogrammeerd”, zou je kunnen zeggen. Men ontvlucht liever de waarheid en zoekt zijn heil in de utopie (zeg: valkuil) van de heilstaat.

Het socialistische type
In de socialistische heilstaat (sociaaldemocratie of verzorgingsstaat, hoe je het wilt noemen) wordt de samenleving opgesplitst op grond van twee schijnbaar tegengestelde menstypen, die elkaar overigens perfekt aanvullen. Het socialistische systeem is er voor enerzijds bange onvolwassen mensen, de zielepoten en -pieten of hulpzoekenden en behoeftigen, en anderzijds politici, de meeste overheidsdienaren, hulpverleners, gewone criminelen, psychopaten en andere parasieten. Op die manier discrimineert de socialist er als functionaris (in naam) van de sociaaldemocratie lustig op los. Hij weet niet beter.

In de sociaaldemocratie wordt elke burger op deze wijze gekwalificeerd (lees: gediscrimineerd). Vandaar de infantilisering van de samenleving, van de individuele burger, door de huidige politiek en de ambtenarij: dat kweekt dat soort mensen. Hij houdt de burger valse carrieres voor, bijvoorbeeld in de (semi-)publieke sector.

Leviathan onthoudt zijn burgers, behalve een kappersschaar, tevens (vuur)wapens. Zou hij dat niet doen, dan loopt hij het risico, dat hij door een of andere psychopaat in een (on)bewaakt ogenblik wordt geliquideerd, al hangt hij nog zoveel bewakingscamera’s op. In de sociaaldemocratische visie zijn alle burgers (potentiele) criminelen en dient het monster Leviathan eenieders vingerafdruk in een database op te slaan; idem dito zijn penisomvang of andere specifieke lichaamskenmerken. Zo wordt –in de woorden van de rode coryfee Job Cohen- de boel een beetje bijelkaar gehouden. Hij vertelt er wijselijk niet bij hoe, namelijk door angst, misleiding, bedreiging en geweld van de politici en hun handlangers, kortom door het staatsmonster Leviathan, gesymboliseerd in de vijfpuntige ster, zoals in de afbeelding hierboven aangegeven.

Het klassiek-liberale type
Het klassiek-liberale systeem is voor de verantwoordelijke mens, die voor zijn eigen toekomst opkomt. Dat betekent, dat hij in staat moet worden gesteld zijn verantwoordelijkheid te nemen. Hij zal zichzelf in geval van nood gewapenderhand willen en kunnen verdedigen. Het veronderstelt beter opgeleide burgers dan het socialistische systeem. Hij heeft geleerd zelf na te denken en (zelf)kritisch te zijn en weet er ook consequent op acceptabele wijze mee om te gaan. Hij is wars van bedilzucht en staatsbetutteling.
We zien hier dus een totaal ander menstype dan het socialistische. Een menstype met een eigen identiteit, die zich pas volledig kan ontplooien in een andere samenleving. Een samenleving, die mensen als Locke, Montesquieu, Bastiat en de Founding Fathers voor ogen stond. Zo’n samenleving kan alleen gerealiseerd worden, wanneer de overheid daadwerkelijk terugtreedt. Daar heeft Leviathan geen belang bij, dus zal het niet vanzelf gebeuren.

Conclusie
We leven in een onvervalst Hobbesiaanse socialistische z.g. sociaaldemocratische samenleving. Die kan alleen geliberaliseerd (dwz volwassen) worden, mits voldoende mensen bereid zijn hun toekomst in eigen hand te nemen en daarvoor de noodzakelijke offers te brengen en de nodige risico’s te nemen. Daarvoor is een cultuuromslag noodzakelijk, die echter door de vicieuze sociaaldemocratische spiraal wordt geblokkeerd.

20 REACTIES

 1. Ik vond een mooi stukje op Wikipedia:

  "A commentary on this prayer in the Artscroll prayer-book (p. 725) adds: "The Leviathan was a monstrous fish created on the fifth day of Creation. Its story is related at length in the Talmud Baba Bathra 74b, where it is told that the Leviathan will be slain and its flesh served as a feast to the righteous in [the] Time to Come, and its skin used to cover the tent where the banquet will take place."

  Mooie metafoor voor je "cultuuromslag"?

  Maar serieus: kan het monster niet vernietigd worden door het simpelweg uit te hongeren? Als alle niet-parasieten eens zouden gaan staken (of significant minder werken), dan dondert vanzelf de verzorgingsstaat in elkaar. Tijdens zo’n staking zou men nog steeds (minimaal) kunnen functioneren door onderling diensten en producten (in natura) uit te wisselen, zonder dat het monster daar beslag op kan leggen.

  Of zijn we allemaal te verslaafd geraakt aan veiligheid, luxe en comfort om door die zure appel heen te bijten?

 2. [1]
  "Als alle niet-parasieten eens zouden gaan staken…"

  Goed idee, maar daar is een vorm van coordinatie voor nodig. Welke vorm en wie coordineert dat? En hoe worden de overbodige overheidstaken afgebroken ? En wie gaat/gaan er straks over "de veiligheid" ?

  Dat zijn wéér politieke vragen…

  "… onderling diensten en producten (in natura) uit te wisselen, zonder dat het monster daar beslag op kan leggen."

  Prima, maar ruilhandel heeft ook zijn beperkingen. Dat zijn er nogal wat. O.a. dat volumetransacties, waar de wereldeconomie grotendeels op rust, onmogelijk zijn.

  Beter zou wellicht zijn het slaan van klinkende munt uit edelmetaal. Maar inderdaad, ook dat systeem kan gecontroleerd worden.

  Ik zou je slotvraag dan ook met ja willen beantwoorden: tenzij je bereid bent af te zien van de vruchten van de moderne massaproductie, ben je onderworpen aan het monster.

  Persoonlijk zie ik het meest in de individuele strijd, de bewustmaking van de absolute waanzin, waartoe dit monsterlijke systeem onvermijdelijk leidt.

 3. natuurlijk is de vergelijking onjuist.

  Denk je maar eens in dat er morgen geen dokters meer zijn en ook geen wapens. Wat vind je het ergst?

 4. [3]
  Maar wat heb je aan een dokter, als je voor een vuurpeloton staat? Zo’n situatie lijkt me namelijk wel zo realistisch.

 5. [3] De conclusie is simpel. Het moet dokters verboden worden om wapens te dragen 🙂

 6. [5]De conclusie zou luiden:
  Een ras-liberaal denkt, dat als iedereen een wapen heeft, je geen dokters meer nodig hebt.
  Een ras-socialist denkt precies het tegenovergestelde.

  Dakkenniewaarzijn.

 7. Voor de liberalen onder ons; ga je heil zoeken in de USA. Waar 40% van de totale welvaart slechts in handen is van 1% van de bevolking is. Het land waar per saldo het gros van de bevolking aan de onderkant leeft. Een land waarin het geld toegang heeft tot zorg. Het land waar elke vorm van menselijkheid uitgedrukt wordt in geld. Positieve van het liberalisme is uiteraard de eigen-verantwoordelijkheid en identiteit, maar jullie vergeten zeker de kwade kant te vermelden, namelijk van: roofbouw, hebzucht en machtsmisbruik. Uitputting en verkwisting van de grondstoffen, corruptie en verwaarlosing van het volk. Zelfs liberaal Adam Smith’s stelde dat, ook binnen een klassiek-liberale samenleving, een verzorgingsmodel moet blijven staan. Een samenleving als geheel kan alleen groeien en bloeien als het gros van de samenleving niet in armoede leeft. Welnu in Amerika is dat zeker wel het geval (ook al doet uiterlijke schijn dat anders lijken) en zie hier de grote problemen waarmee het land worsteld. Een sociaal-democratische samenleving is in het belang van de rijken en in het belang van de massa.

 8. [7] Er is helemaal geen sprake van liberalisme/libertarisme in de VS. De onevenwichtige toestanden die je beschrijft (inkomensverdeling, toegang tot zorg, etc) zijn allemaal resultaat van overheidsingrepen (bijv. patentrecht, faillisementsrecht, immigratiebeleid of oorlogen/interventies) om bepaalde machtige groepen nog rijker en machtiger te maken. In sommige opzichten is de VS dus net zo "socialistisch" als Europa.

  De VS hebben gewoon een kleinere verzorgingsstaat voor armen, maar een grotere verzorgingsstaat voor rijken (t.o.v. Europa).

  Het lijkt er op dat je -helaas- in de propaganda gelooft van de (waarschijnlijk) door jouw verfoeide leiders van die VS: ze praten heel veel over kapitalisme en vrije markt, maar hun beleid heeft er helemaal niks mee te maken…

 9. [7]
  Je bent blijkbaar niet helemaal op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de VS. Je zult toch echt met een ander voobeeld aan moeten komen draven om aan te tonen dat individuele vrijheid, die in de VS ook zoek is geraakt, de oorzaak is van "roofbouw, hebzucht en machtsmisbruik", in feite menselijke eigenschappen zijn, die versterkt worden door socialisme en afgezwakt wordt door libertarisme.

 10. [8]
  Precies.

  De ware aard van kapitalisme wordt door Hobbesianen niet onderkend. Zie ook (o.a.):

  Ayn Rand- Capitalism: The Unknown Ideal ISBN 0-451-14795-2

  Milton Friedman – Capitalism and Freedom
  ISBN 0-226-26421-1

 11. [7] Har,
  Je haalt een paar zaken door elkaar, t.w.:
  1. De US is al lang geen liberale samenleving meer, maar een corporatistische (con)federatie, waarin het grootkapitaal collaboreert met de federale overheid;

  2. Adam Smith heeft bij mijn weten niet gepleit voor een verzorgingsstaat.

  3. Een goed voorbeeld van een onvervalste verzorgingsstaat is Cuba, waarin de Grote Leider Castro het voor elkaar gekregen heeft om het land "ondanks" gratis onderwijs en gratis gezondheidszorg een halve eeuw lang in diepe armoede te storten.

  4. Tenslotte draai je om het probleem van de vicieuze spiraal heen, waarbij de sociaaldemocratie door voortdurende en almaar toenemende inkomensoverdrachten zichzelf economisch oplost. Het arbeidzame deel van de bevolking emigreert naar kansrijker oorden, en reproduceert zich te weinig. Daaruit valt ook het hardnekkige vergrijzingsprobleem te verklaren.

 12. [9] Andre NI,
  Saillante voorbeelden van hebzucht doen zich om de haverklap voor bij Nederlandse bestuurders uit de socialistische hoek, zoals bij beroepsgraaiers als Wim Kok en Evelien Herfkens om enkele dwarsstraten te noemen.
  Daarnaast heb je tegenwoordig ook de parasieten bij de openbare nutsbedrijven en diverse z.g. "geprivatiseerde" staatsmonopolies.

 13. [12]
  Precies, SpyNose. Het mag dan ook geen wonder heten dat menigeen 70 a 80% van zijn inkomsten in het parasitaire zwarte gat ziet verdwijnen.

  Waarom is het een feit, dat politici die aan de macht komen door mensen voor te spiegelen dat zij het beste (want socialistisch) met hen voor hebben en "de zwakkere in bescherming nemen", zelf keer op keer bewijzen dat zij de grootste dieven en uitvreters zijn over de volgens hen niet zo daadkrachtige rug van "de zwakkere" ?

 14. [13] Maar goed, weer even over naar de orde van de dag: hoe gaan we het monster uithongeren? Welke andere manieren zijn er om de Leviathan te verslaan en zo "the Time to Come" te bereiken?

  [2] "Welke vorm en wie coordineert dat? En hoe worden de overbodige overheidstaken afgebroken ? En wie gaat/gaan er straks over "de veiligheid" ?"

  Is er coordinatie nodig? Is het niet genoeg om tijdelijk te "verdwijnen" in een informele economie en de boodschap te verspreiden? Door een ernstig financieringstekort zullen dan vanzelf de overheidstaken worden afgebroken. T.z.t. kun je dan jezelf gaan beveiligen op welke manier je maar wil…

 15. [14]
  "hoe gaan we het monster uithongeren?"
  Tsja. Dat moet iedereen voor zichzelf maar uitmaken; het is immoreel om moraal af te dwingen. In de eerste plaats zullen "we" het dus op vrijwillige basis moeten doen. Als ik dan toch wat suggesties mag doen, dan zou men bij zichzelf kunnen beginnen, door a) er zorg voor te dragen minder- of niet bij te dragen aan het groter worden van het beest, b) anderen met rede te overtuigen van de waanzin. Ik denk dat het in de kern daar op neerkomt.

  "Welke andere manieren zijn er om de Leviathan te verslaan en zo "the Time to Come" te bereiken?"
  Moord en doodslag van de verantwoordelijken. Gezien het aantal door hen veroorzaakte slachtoffers een alleszins verantwoorde handelswijze volgens sommigen, en volledig in lijn met het credo "het is moreel om immoreel te zijn", mocht deze of gene gewetensbezwaren hebben.

 16. [13] Juist, Andre NI. Het zal wel in de (rooie) genen zitten. Elke generatie socialistische politici levert nog grotere graaiers op. Het politieke bedrog lijkt een razende kolk: de zwarte gaten schijnen een mateloze aantrekkingskracht op hen uit te oefenen.

  De kerkvader Augustinus vergeleek in zijn boek "De Civitate Dei" de staat met een roversbende. "Zelfs rovers willen onderling in vrede leven, om de vrede van anderen met des te meer vastberadenheid en succes te kunnen aangrijpen."

  http://www.libertarian.nl/N

 17. [14][15]
  Jonatan, Andre NI,
  Naar mijn idee is het uithongeringsproces al begonnen. Er is een toenemende emigratiestroom van Nederlanders op gang gekomen, terwijl het monster door gebrek aan werkzamen aan bloedarmoede begint te lijden. Daarom zullen de achterblijvenden moeten bloeden. Het is dan ook de allerhoogste tijd, zolang het nog kan, zijn bed aan de andere kant van de grens op te maken. Ik acht ons moreel verplicht alles op alles te zetten onze eigen toekomst en die van onze kinderen veilig te stellen.

 18. [18] Inderdaad, Andre NI. Nu lees ik bij LewRockwell net wat een weldenkend mens al langer kon bedenken: waarom de USA een bananenrepubliek is en waarom de regering het Woord van Christus heeft gestolen: "Het is beter te geven dan te ontvangen."

  De links zijn nadere bestudering meer dan waard.

 19. [7] de dwaze bewering dat in Amerika de meeste mensen arm zouden zijn is waarschijnlijk de grootste dwaling in het rijtje.

  "Een land waarin het geld toegang heeft tot zorg"

  Zijn er dan andere? Vertel eens hoe JIJ dat dan ZONDER geld gaat weten te regelen?

Comments are closed.