De redactie van de Vrijspreker ontving vandaag de volgende
reactie van de schrijver van een commentaar van 14 april op
de open brief van het Bureau van het Europese Parlement
van 5 april 2008, dat de Vrijspreker op 14 mei met vermelding
van de naam en kwaliteit van de auteur overnam. Zijn stuk was
getiteld “Bureau van het Europees Parlement licht Nederlanders
verkeerd voor”:
“Geachte heer/mevrouw,

Zojuist ben ik tot de ontdekking gekomen dat op de website
www.vrijspreker.nl, die als ik het goed zie uw actualiteitenrubriek
is, een opinie die ik voor rechtennieuws heb geschreven integraal is
overgenomen, onder wijziging van de titel. Bij dezen verzoek ik u
vriendelijk doch dringend die van uw website te verwijderen.

Het betreft de opinie die oorspronkelijk de titel ‘Bureau Europees
Parlement licht Nederlanders verkeerd voor’ draagt. url: [url]
Ik heb er op zijn zachtst gezegd grote moeite mee dat op vrijspreker.nl
aan de titel het woord ‘ook’ is toegevoegd en bij het stuk een zeer
duidelijk anti-Europese afbeelding is geplaatst. Deze twee toevoegingen
zijn een verminking van mijn opinie die in het geheel niet in lijn
zijn met de bedoeling ervan. Ik beschouw mijzelf niet als anti-Europees
en wil zo ook niet worden neergezet door derden.

Met vriendelijke groet,
Michiel Duchateau”

Ik wil hier benadrukken, dat het standaard policy is bij overname van tekst steeds
te verwijzen naar de oorspronkelijke auteur. Bovendien wordt getracht desgewenst
in goed overleg met de auteur van (eventueel) te publiceren artikelen tot goede
afspraken te komen. I.c. heb ik de Heer Duchateau op 14 mei gemaild en hem van de
(voorgenomen) publicatie van zijn commentaar op de hoogte gesteld.
Ik mocht daarop tot dusver geen reactie ontvangen.

Vanwege het belang van de inhoud voor een groot aantal individueel geinteresseerden
en de kwaliteit van het commentaar heb ik het op de site van de Vrijspreker geplaatst.
De enige aanvullingen die ik bij de overname van zijn tekst heb aangebracht zijn de
twee door hem genoemde toevoegingen, t.w. het woordje “ook” in de titel en het hier
opnieuw gebruikte logo van EU-Nee.

Van deze toevoegingen kan onmogelijk gezegd worden, dat zij “anti-Europees” zijn.
Of zij “een verminking van [zijn] opinie die in het geheel niet in lijn zijn met de
bedoeling ervan”
zijn hangt uitsluitend af van de betekenis, die men aan de
kwalificatie “anti-Europees” toekent. Als men onder “Europa” uitsluitend het “nieuwe”
Europa-van-de-EU/EG-in-wording wil verstaan, doet men de materiele betekenis van
Europa, het “oude” Europa, schromelijk tekort. Dat kan -en mag- daarom niet de
betekenis zijn van de kwalificatie “anti-Europees”. In die zin is die kwalificatie
niets anders dan politieke propaganda van de EU/EG en daar mag men staatsgeleerden
nu juist zeker niet van verdenken, laat staan beschuldigen, dunkt mij.

De Heer Duchateau werkt aan een dissertatie over de rol van het Europees Parlement en
is verbonden aan de vakgroep Staatsrecht van de Rijksuniversiteit van Groningen.

Het spijt mij, dat de Heer Duchateau zijn bezwaren nu pas kenbaar maakt, omdat zijn
stuk een belangrijke bijdrage wil en kan leveren aan een goed inzicht over de
werkelijke verhoudingen tussen het Europarlement en de Europese bevolking. Een goede
samenwerking tussen diverse maatschappelijke geledingen en groeperingen kan daar ook
in belangrijke mate toe bijdragen.

Ik wil hieraan toevoegen, dat ik nimmer heb willen suggereren, dat de Heer Duchateau
anti-Europees zou zijn en dat ik evenmin afbreuk heb willen doen aan zijn pro-Europese
opinie. Ik zie ook niet in, hoe dat mogelijk zou zijn. Dat hij “anti-Europees” zou
zijn, blijkt immers ook niet uit zijn commentaar, tenzij hij politieke propaganda zou
zou willen bedrijven, wat wij hier niet aannemelijk achten.

Integendeel, de Heer Duchateau maakt in zijn artikel duidelijk zijn bezorgdheid
kenbaar over de ernst van de situatie met betrekking tot de voorlichting over Europa,
toen hij signaleerde, dat het Bureau van het Europarlement het Nederlandse volk
verkeerd voorlicht. Die bezorgdheid delen wij met hem.

Het is bovendien een feit van algemene bekendheid, dat niet alleen het Nederlandse
volk, maar vele andere Europese volkeren nauwelijks of niet of onjuist voorgelicht
worden over de Europese Unie en zijn instellingen.
Dat doet zonder enige twijfel
ernstig afbreuk aan het noodzakelijk vertrouwen tussen de kiezers en hun gekozen
vertegenwoordigers in een democratische samenleving, een basisvereiste daarvoor.

Kennelijk is ook de door hem gesignaleerde verhouding tussen het [Bureau van het]
Europarlement in strijd met het belang van een democratische samenleving, een van de
rechtsbeginselen die ten grondslag liggen aan het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens
.

Dit gebrek aan democratische legitimatie van de EU en zijn instellingen, inclusief
het Europees Parlement, -ook wel democratisch deficit genoemd- is buitengewoon
ernstig, althans dat vindt de Vrijspreker en naar wij aannemen ook de Heer
Duchateau en de Rijksuniversiteit van Groningen, althans dat zou hen uiteraard
moeten verontrusten.

Het valt zeker toe te juichen, dat universiteiten als de Rijksuniversiteit Groningen,
althans de afdeling Staatsrecht, althans de Heer Duchateau, zich bekommeren om de
voorlichting over de EU aan het Nederlandse publiek.
Eens temeer verbaast het ons, dat de Heer Duchateau zich op dit punt klaarblijkelijk
distantieert van zijn eigen kritisch commentaar van 14 april, nu hij in zijn e-mail
aangeeft “niet als anti-Europees […] te willen worden neergezet door derden”.

Daarmee lijkt hij zijn kritisch commentaar op de tendentieuze voorlichting van het
Bureau van het Europees Parlement, merkwaardigerwijs toch met het zijn van
“anti-Europees” te identificeren. Gelet op het bovenstaande acht ik dit standpunt
onbegrijpelijk, ongepast en derhalve onjuist.

Voor alle duidelijkheid wil ik hier dan ook benadrukken, dat de Vrijspreker
-in tegenstelling tot hetgeen de Heer Duchateau in zijn mail-bericht suggereert-
evenmin “anti-Europees” is, integendeel. Uit de vele artikelen die de Vrijspreker
over Europa publiceert, in verhouding veel meer dan de mainstream media, blijkt
overduidelijk hoezeer de Vrijspreker zich bij Europa betrokken voelt.
De Vrijspreker acht zich dan ook terzake van Europese aangelegenheden geen derde,
maar belanghebbende.

Gelet op het voorgaande, na afweging van de belangen en na redactioneel overleg, heeft de Vrijspreker gemeend, dat het,
gezien de dringende wens van de auteur om zijn commentaar slechts beperkt toegankelijk te houden, wenselijk is zijn
commentaar van de Vrijspreker site te verwijderen.

Schrijver dezes moedigt de Heer Duchateau hierbij evenwel aan zijn promotie-onderzoek naar de rol van het Europarlement
(en andere Europese instellingen) met kracht voort te zetten en hoopt zodoende, dat de Europeanen eindelijk de voorlichting
over de EU/EG krijgen, die zij zozeer verdienen. Schrijver dezes wenst hem daarbij veel succes toe. En de Vrijspreker ziet
het resultaat van het promotie-onderzoek dan ook met grote belangstelling tegemoet.

SpyNose

5 REACTIES

  • Het staat helaas niet gratis ter beschikking.
   Of kan je mij misschien een illegaal gecopieerd pdf-je sturen? 😉

 1. @ Egor van Elven,

  Op zichzelf een heel nuttig artikel op Mises.org !

  Maar Duchateau heeft zich niet beroepen op het IE. Ik heb het gevoel, dat hij goeie maatjes met het EP wil blijven. Wellicht ambieert hij een “Europese” carriere.

  Maar het kan voor de Vrijspreker geen kwaad een debat te hebben over de rol van het Europarlement (en andere EU-instellingen) met de RUG.

  Het IE is geen onderwerp, waar de afdeling Staatsrecht voor warmloopt, dunkt me.
  “Daar zijn we niet voor aangesteld”, hoor ik ze zeggen. 😉

 2. De heer Duchateau heeft ongetwijfeld van het hoofd van zijn vakgroep onder uit de zak gekregen. Iemand in dienst van de staat en de volgers van Critical Theory moet natuurlijk geen aandacht gaan vragen voor de negatieve kanten van een megalomaan Europa. Het simpele gegeven dat Vrijspreker als anti-Europees wordt neergezet geeft aan dat het hier gaat om de politieke EU, niet om het economische Europa.

  Beetje analoog verhaal aan wat momenteel met Klokkenluider Online gebeurt, waar ‘Rammende Rechter’ Wedzinga Kat van munitie voorziet met daarbij notabene de toezegging met open vizier zij aan zij tegen Demmink te zullen strijden. Kat plaatst het op de site en onmiddellijk neemt Wedzinga ‘afstand van zijn emails’ en eist verwijdering van deze van de site, via zijn advocaat. Kansloos, overigens.

  Ik kan niet beoordelen wat in deze de juridische status van de plaatsing is, zeker omdat Duchateau zijn betoog niet rechtstreeks naar VS gemaild heeft, maar evenmin een plaatsings-bezwaar kenbaar heeft gemaakt na kennisgeving van voornemen daartoe. Maar of wie-zwijgt-stemt-toe hier van toepassing is staat te bezien, zeker bij de huidige rechterlijke macht.

  Mijn mening: Zwakke rug. Er ligt vast een schitterende carrière-op-kosten-van-de-belastingbetaler op Duchateau te wachten…

 3. Helaas heeft de webreadactie het niet nodig gevonden mijn reactie op alles wat er hier naar mijn hoofd geslingerd is te plaatsten, dus doe ik het maar op deze manier.

  Het voornemen mijn stuk op deze website te plaatsen heeft mij helaas nooit bereikt. Vandaar dat er geen reactie op ontvangen is. Zou ik de mededeling hebben gezien dan zou ik daar zeker op gereageerd hebben. Waar dat aan ligt weet ik niet, maar dat ik er alsnog achter kwam dat het geplaatst hebt is in ieder geval dus puur toeval.

  Ik wil bij deze benadrukken dat ik niet heb verzocht om verwijdering van het stuk, maar dat ik heb medegedeeld dat ik grote moeite heb met de wijze waarop het stuk is geplaatst. De toevoeging van het woord ‘ook’ aan de titel geeft hem een andere lading dan ik heb beoogd en ik vind het dan ook op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat dat woord aan het (voor zover ik heb gezien verder letterlijk overgenomen stuk) is toegevoegd. Bovendien plaatste ‘Europa-nee’ logo het stuk in die zin ongewenst in een politieke context, dat het deed vermoeden dat ik mij in het stuk tegen de Europese Unie als zodanig keer, hetgeen niet het geval is. Overigens realiseer ik me uiteraard dat het woord Europa/Europees meer betekenissen heeft dan EU (sterker: het zijn geen synoniemen). Desondanks leek me wel duidelijk wat ik ermee bedoelde.

  Voor de duidelijkheid nog het volgende. Ik heb er geen moeite mee als het stuk teruggeplaatst wordt, zolang dat zonder toevoegingen gebeurt. De zorgen die ik erin heb geuit, die overigens mijn zorgen zijn (ik heb het stuk niet namens de universiteit of namens mijn vakgroep geschreven) heb ik nog steeds. Ik werp alle verdachtmakingen t.a.v. mij, mijn vakgroep of andere personen/instellingen dan ook verre van mij. Het stuk staat nog steeds op zijn oorspronkelijke plaats (www.rechtennieuws.nl; het kan daar gratis gelezen/gedownload worden) en heeft daar doorlopend gestaan. Van intrekking ervan is dus zeker geen sprake.

  Ik hoop dat hiermee alle ‘onduidelijkheden’ uit de wereld zijn geholpen
  Michiel Duchateau

Comments are closed.