Vorige week begon een reeks verhoren waarmee de provincie Noord-    moneyHolland probeert te achterhalen hoe er tientallen miljoenen provinciaal geld door de kredietcrisis kon verdwijnen. Snel werd duidelijk dat de gedeputeerden totaal geen kaas van vermogensbeleid en financiele zaken gegeten hebben. Gedeputeerde Rinske Kruisinga over de deposito’s van de provincie bij Lehman Brothers enLandsbanki Iceland: ‘ Jee, staat dat geld allemaal daar ? ‘ En: ‘Ik kan mij niet herinneren ooit in de wekelijkse vergaderingen van gedeputeerde staten over het onderwerp van gedachten te hebben gewisseld.’

Op de vraag hoe zij haar controlerende taak zag, antwoordde Kruisinga dat zij geen jaarverslagen en begrotingen nakijkt. ‘Ik weet dat hier in huis naar de stukken wordt gekeken. Als daar gekke dingen in staan, hoor ik dat.’ Dit zag de gedeputeerde als bewijs van haar overtuiging dat het systeem deugt.

Doel van het onderzoek is duidelijkheid te krijgen op welke manier Gedeputeerde Staten tijdelijk beschikbare kasgelden heeft weggezet. De commissie heeft veertien betrokkenen onder ede gehoord, onder wie commissaris van de koningin Harry Borghouts en de gedeputeerden Ton Hooijmaijers, Peter Visser en Rinske Kruisinga. De treasurer (schatkistbewaarder) van de provincie kon niet worden gehoord vanwege ernstige gezondheidsproblemen. Ook de provinciale accountant PriceWaterhouseCoopers wil niet meewerken aan het onderzoek. 

In een dergelijke organisatie is het natuurlijk wel heel makkelijk creatief boekhouden.  Leo Verhoef, registeraccountant en luis in de pels van de frauderende overheid, zocht uit dat de provincie Noord-Holland in de periode 2000-2007 maar liefst 429 miljoen euro overhield. Zelf houdt de provincie het op 96 miljoen. Een vermogen van 333 miljoen waar geen haan naar kraait.  Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Noord-Holland 790 miljoen euro aan beleggingen waarvan 400 miljoen euro als totaal overbodig kan worden aangemerkt.

Vorig jaar juli waarschuwde Leo Verhoef met deze brief Provinciale Staten Noord-Holland. Zoals gebruikelijk kwam er geen reactie. Zolang de burgers als makke schapen (overbodige) belasting blijven betalen, gedeputeerden geen flauw benul hebben en de accountant goed meewerkt, hoeft er blijkbaar niets gecontroleerd of verantwoord te worden.

18 REACTIES

 1. Kritiek uiten is makkelijk, hoe schandalig het onderwerp ook is. Stel je wil als burger openheid van zaken krijgen – je betaalt immers al meer dan je lief is. Wat is dan de procedure. Wet Openbaarheid van Bestuur? Iets anders? En op welke wijze? Suggesties?

 2. Leo Verhoef schijft in zijn brief dat bepaalde termen onzintermen zijn, zoals “resultaat voor bestemming”, “weerstandsvermogen” en “programmarekening”. Dit zjn nogthans gewone boekhoudkundige termen die zelfs wettelijke betekenis hebben. Zie o.a. artikel 11 van het BBV.

  Geen wonder dat men niet op dit soort brieven reageert.

  Overigens zie je dat Verhoef zijn stellingen ook niet onderbouwt, en bij inhoudelijk (!) reacties zelf niet eens reageert. Een roeptoeter dus.

  Leo is vooral van mening dat bepaalde boekhoudingregels anders zouden moeten. Dat kan, maar zolang ze zo zijn kun je gemeenten moeilijk kwalijk nemen zich aan de regels te houden. Dat is hem al herhaalde malen verteld, maar hij wil er niet aan.

  Vrijspreker moet een beetje oppassen dat men niet elke halve gare met kritiek op de overheid een podium geeft.

  Libertas [3] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [4] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Armin [2]:
  “Vrijspreker moet een beetje oppassen dat men niet elke halve gare met kritiek op de overheid een podium geeft.”

  Het is nochtans “vrijspreker.nl”? 😐

 4. @Armin [2]:

  Lijkt me een onjuiste althans eenzijdige weergave van de feiten:

  Volgens art. 3 van het BBV moeten de jaarstukken met name voor statenleden goed te begrijpen zijn:

  “Artikel 3
  1. De begroting, de meerjarenraming, de jaarstukken en de productenraming en de
  productenrealisatie geven volgens normen die voor gemeenten en provincies als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financiële positie en over de baten en de lasten. In het bijzonder provinciale staten en de raad moeten in staat zijn zich een zodanig oordeel te vormen.”

  En wat zegt Kruisinga?
  “‘ Jee, staat dat geld allemaal daar ? ‘ En: ’Ik kan mij niet herinneren ooit in de wekelijkse vergaderingen van gedeputeerde staten over het onderwerp van gedachten te hebben gewisseld.’”

  Aan de laatste twee volzinnen van het artikel wordt blijkens het citaat in het stukje van Seneca in casu, wat Gedeputeerde Staten betreft, al niet voldaan. Het schijnt niet eens in de vergadering van GS te worden geagendeerd. Zou het in de Provinciale Staten anders gaan? Het lijkt niet waarschijnlijk, gezien de bestuurscultuur in NL, dat het daar anders toegaat.

  Bovendien worden tot dusver alle strafzaken tegen provincies en gemeenten geseponeerd en in art. 12 procedures lijkt Leo Verhoef zonder voldoende opgaaf van reden niet ontvankelijk.

  http://www.leoverhoef.nl/dossiers/strafzaken.html

  Wie belazert hier de boel?

  Een ding begrijp ik wel: de burger wordt belazerd, jaar in jaar uit en jaarlijks voor grotere miljoenenbedragen.
  Armin [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Armin [2]:

  “Overigens zie je dat Verhoef zijn stellingen ook niet onderbouwt”

  Jawel hoor, zie in de brief de info-link in de alinea over de saldo’s.

  Ik denk overigens dat je zijn kritiek over de gebruikte boekhoudkundige termen, die hij blijkbaar te wollig vindt, meer moet zien in het licht van zijn pleidooi om de jaarrekening toch vooral zo begrijpelijk mogelijk te houden.

  Juist bij gemeenten en provincies is dit erg belangrijk omdat daar meestal mensen zonder boekhoudkundige achtergrond de verantwoording voor de financiën dragen. Die begrijpen er nu helemaal niets van, zodat de accountantscontrole ook niet werkt. De wettelijke richtlijnen zijn dan juist contraproductief en kosten de overheid veel geld.

  Het is tamelijk flauw als gemeenten en provincies Verhoef een nietszeggend briefje terugsturen met daarin het advies dat hij de zaak maar met de wetgever i.c. het parlement moet opnemen. Ze zouden dat beter zelf kunnen doen (en Verhoef een bedankbriefje sturen).

  Armin [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Spy-Nose [4]: Een ding begrijp ik wel: de burger wordt belazerd, jaar in jaar uit en jaarlijks voor grotere miljoenenbedragen.

  Ik zou niet noodzakelijkz eggen belazerd, want we gaan er allemaal braaf in mee door telkens meer te eisen van onze staat. Maar als je zegt dat we elk jaar mer uitgeknepen worden, ben ik het geheel met je eens.

  Doch, dat sluit niet uit dat Leo Verhoef een beetje doorgedraaid is. Als je zijn brieven leest zie je dat het allemaal kopie-plak is en hij niet meer reageert op antwoorden.

  IIS [7] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [15] reageerde op deze reactie.

 7. @Armin [6]:

  We gaan er allemaal braaf in mee door telkens meer te eisen van onze staat….Mij niet meegerekend..en wie is we? Toch niet toevallig de stichtingen van loze en eeuwige durende projecten, vrienden-adviesbureaus, dwaze gesubsidieerde spel-sport-kunst clubjes en de miljoenen ambtenaren? Die gaan er in mee, waarom?…ik zou het niet weten?

 8. @Peter de Jong [5]: Het is tamelijk flauw als gemeenten en provincies Verhoef een nietszeggend briefje terugsturen met daarin het advies dat hij de zaak maar met de wetgever i.c. het parlement moet opnemen. Ze zouden dat beter zelf kunnen doen (en Verhoef een bedankbriefje sturen).

  Veel gemeenten deden dat laatste ook, maar als je enkel als reactie het jaar daarna dezelfde reactie krijgt houdt het eens op …

  Probleem is dat veel van die “wollige” termen verplicht zijn. Leo vindt bijvoorbeeld een uitdrukking “resultaat voor bestemming” een onzinterm, maar nu weet ik toevallig dat dat de enige wettelijk toegestande methode is om bepaalde bestedingen door te schuiven in een jaarrekening. Dan kan Leo mekkeren op gemeenten, maar indien zij doen wat Leo wenst, zal de accountant de jaarrekening juist afkeuren! Ze kunnen niet anders …

  Ik heb enkel van de reacties op Leo’s brieven gelezen en hij is hier door verschillende gemeenten op gewezen. Hij is zelf uitgenodigd geweest op gesprek met de instanties die de regels opstellen. Maar goed, Leo blijft de gemeenten aanschrijven terwijl die de – al dan niet wollige – wet enkel uitvoeren.

  Inhoudelijk gaat Leo trouwens helemaal niet in op de reacties die hij krijgt. De info-link in de alinea over de saldo’s waar jij naar verwijst is verder juist misleidend zoals Leo het schrijft. De gemeente Utrecht heeft hem bijvorobeeld in de beginnen bij een soortgelijke zaak zelfs uitvoerig uitgelegd waarom het saldo boekhoudkundig niet gelijk is aan het verschil tussen de totale balans. Dat verschil wordt overigens wel degelijk vermeld in de jaarrekening, dus niet verzwegen of raadsleden onthouden. Alleen boekhoudkundig hebben bepaalde termen nu eenmaal vaak strikte definities.

  Kern is dat Leo het niet eens is met de wetgever, maar de uitvoerende ermee lastig blijft vallen. (Zijn argumentatie waarom hij het niet eens is met de wetgever rammelt bovendien.)

  Peter de Jong [9] reageerde op deze reactie.

 9. Kern is dat provincies een dusdanig buitenproprtioneel bedrag in bezit hebben waar de burger vrijwel geen navenante vorm van tegenprestatie voor terugkrijgt.

  Onthoud het maar goed: de overheid dient de burger niet andersom. Tegenwoordig is dat niet meer zo duidelijk bij een hoop ambtenaren geloof ik.

  Stopt de burger met betalen, hebben de ambtenaren geen werk meer. De problemen die daaruit ontstaan kunnen worden opgelost met het overmatig overtollig geld wat bij de provincies blijkbaar aanwezig is.

 10. @Peter de Jong [9]:

  Voorlopig is het financieel inzicht bij gemeenten en provincies minimaal. Dat moet je Verhoef toch nageven. Voorbeeld: 6 ton is minder dan halve ton wachtgeld ?

  http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/denhelder/article4544983.ece/Den_Helder_betaalt_580.000_euro_voor_huis_Hulman_Update_2

  ===
  ,,En bij de vacature voor een nieuwe burgemeester kunnen we in de advertentie melden dat er een riante ambtswoning beschikbaar is.”
  — Theo Rijnten (PvdA-fractievoorzitter gemeente Den Helder)

  Armin [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Peter de Jong [9]: Ja, hij vergist zich inderdaad. Er is geen geld zoek! (Strikt genomen beweert Leo dat ook niet.)

  Ik ben het overigens met sommige (maar zeker niet alle) adviezen van Leo wel eens om zaken anders te doen. De wet echter stelt dat het ook anders ‘kan’ en soms zelfs – zoals bij de overheveling van resultaat – ‘moet’.

 12. @Peter de Jong [11]: Let wel ik vind dit ook schandalig, maar die man had – hoe crimineel dat ook is wachtgeld kunnen meekrijgen voor een paar jaar.

  In die zin is de vraag 6 ton eenmalig betalen en een huis krijgen en geen wachtgeld betalen wellicht beter dan – ik geloof 6 jaar – wachtgeld ophoesten.

  Overigens was die burgemeester, behalve een graaier, zelf ook weer zo’n financieel wonder: 130.000 financieren om te verbouwen, waardoor de totale schuld boven de taxatiewaarde van de woning uit kwam. Beetje tijdgeest vrees ik. Overigens, vanuit de financierende bank gezien: Geen wonder dat banken in problemen kwamen. 😉

  Peter de Jong [14] reageerde op deze reactie.

 13. @Armin [6]:
  “we gaan er allemaal braaf in mee door telkens meer te eisen van onze staat.”

  Sorry, in de eerste plaats gaan “we” er helemaal niet “allemaal” mee door, in elk geval de Vrijsprekers en hun geestverwanten zeker niet zonder slag of stoot. Maar die hebben geen keus. Wat moet je beginnen tegen het geweldsmonopolie?
  In de tweede plaats gaat het hier over provincies en gemeenten, twee andere bestuurslagen dan de staat.

  Verder vraag ik me af, waarom Verhoef er op deze manier mee doorgaat, als hij kan weten, dat hij ernaast zit. Het wil er bij mij niet in, dat een RA jarenlang zonder enige tegenprestatie zomaar jaarcijfers en -rapporten van honderden overheden tegen het licht houdt zonder enig uitzicht op een concreet resultaat.

  Dat doe je alleen als je op goede gronden denkt een zaak te hebben.
  Armin [17] reageerde op deze reactie.

 14. @Spy-Nose [15]: Dat doe je alleen als je op goede gronden denkt een zaak te hebben.

  Of dat er een steekje los bij je zit …

  Zo ontzettend veel werk doet hij overigens niet hoor. Verder dan de overzichtspagina komt hij niet. Meeste van zijn brieven zijn bovendien kopie-plak werk.

  Soms is iemand ook gewoon … een beetje vreemd.

  Spy-Nose [18] reageerde op deze reactie.

 15. @Armin [17]:

  “Soms is iemand ook gewoon … een beetje vreemd.”

  Dat kun je pas zeggen, nadat je zijn argumenten hebt ontzenuwd.
  Juridisch gezien maakt hij alleen kans, als hij aannemelijk maakt, dat de betreffende overheden de wet overtreden. Wie de wet zelf wil bestrijden, moet bij de Haagse politiek zijn.

  Je hoeft niet per se jurist te zijn om dat te begrijpen. Een RA moet de wet ook kunnen toepassen.

  Als we hier al zien, dat (Gedeputeerde) Staten geen idee hebben wat er financieel speelt, mag je ervan uitgaan, dat de deur naar corruptie wagenwijd open staat.

  Maar corruptie daadwerkelijk aantonen, is per saldo een juridische klus, waarvoor accountants alleen voldoende bewijsmateriaal moeten aanleveren. En zolang er, zoals bij provincies en gemeenten het geval is, accountantsverklaringen worden afgegeven, is het bewijs daarvan nog niet geleverd.

  Maar het zal wel weer de slager zijn, die zijn eigen vlees keurt. Tenslotte betreft het allemaal leden van de Nomenclatura die hun instructies van de partijkaders ontvangen.

Comments are closed.