Dat ik er geen gewoonte van zal maken, andermans stukken plaatsen, dat beloof ik, maar in navolging van mijn vorige publicatie volgt hier weer een stuk van Caroline. Waarom? Omdat zij aandacht vraagt voor iets dat in de media, maar ook in de blogosfeer, merkwaardig onderbelicht blijft. En dat terwijl het probleem om aandacht schreeuwt. Maar het leeft niet. Sterker nog: als er aandacht voor is wordt het gebagatelliseerd. Niemand lijkt zich er zorgen over te maken. Waarom niet?

—————————————–

De PvdA heeft gekozen, de koers wordt die van Vogelaar met Job Cohen aan het roer. Job Cohen, zijn five o ‘clock shadow maakt hem niet alleen nog geen Lubbers, maar doet er ook niet aan af dat hij wel een Vogelaar is.

Wel fijn is het dat Cohen mijn vaak wat sluimerende vrouwelijkheid overtuigend wakker gekust heeft, een beetje zoals een (kroon)prins dat ook hoort te doen, en ach, dat die een beetje overjarig is en zijn beste tijd gehad heeft, daar moet ik maar niet over zeuren: dan had ik maar niet zo lang moeten liggen pitten.

Kortom, ik voel me weer helemaal vrouw, niet gewoon de vrouw die ik achteloos ben, maar de wakker gekuste, degene die maar moet afwachten wat de prins met haar wil, en die zelfs niet moet zeuren als de prins niet alleen enigszins over de datum heen is, maar ook nog eens een Vogelaar blijkt te zijn.

En dan heb ik het niet over de miljarden die in achterstandswijken dienen te worden gestoken op kosten van mensen die wel iets aan hun eigen huis en woonomgeving en de sociale structuren daar doen, maar over de volslagen blindheid voor de westerse vrijheden en verworvenheden die met de aanpassing, onderwerping aan de islam verloren gaan.

En daar komt dan mijn vrouw-zijn even om de hoek kijken, want dat Cohen, en dus de PvdA nu met nog meer kracht dan onder Bos, de vrouw met genoegen alle oren aannaait die de partij kan vinden, dat mag bekend verondersteld worden.

Kijk maar eens hoe er het islamitisch onderwijs geen strobreed in de weg gelegd wordt, onderwijs waar meisjes achterin de klas mogen zitten met een lap over het hoofd, om goed hun tweederangsplaats en tweederangsheid ingepeperd te krijgen. Ach, dat is nu eenmaal de religieuze vrijheid niet? En als de moslims dat nu eenmaal willen, hun kinderen, ook al zijn het meisjes, mishandelen, dan moet dat toch mogen, niet?

En kijk eens, Cohen in overleg over moskeeën en compenserende neutraliteit, of hoe het ook mag heten, zijn gedachte dat door het tevreden stellen van fundamentalistische moslimmannen, de boel toch maar mooi bij elkaar gehouden wordt. Erg veel vrouwen zie je bij die gesprekken niet aan tafel, maar ach, vrouwenrechten, die kunnen wel even wachten niet, en ach, zo is het ‘daar” nu eenmaal, dat vrouwen niets te zeggen hebben, en laten we dat dan ook maar hier doen. En dat hij rustig ook nog eens de gedachte van een neutrale, seculiere staat de deur uit doet, ach, dat kan er ook nog wel bij. Dat er alles aan gedaan zou moeten worden dat ‘daar’ niet ‘hier’ wordt, is een gedachte die wellicht wel eens bij Cohen is opgekomen, maar die ik hem in ieder geval nooit heb horen uiten. Dat ambtenaren en gesubsidieerden vrouwen geen hand hoeven te geven, gewoon omdat ze er geen zin in hebben (de islam aanhangen is een keuze, niet een aangeboren gegeven), dat mag allemaal, want ach, vrouwen, die zijn voor Cohen toch niet meer dan een soort bezit van de man. Mannen mogen met ‘hun’ vrouwen alles wat hen in het hoofd opkomt, en voor Cohen is dat niet anders, de rechten van ‘zijn’ vrouwen daar mag hij alles mee, wat er in zijn hoofd maar opkomt, uitruilen bijvoorbeeld. En helaas, onder ‘zijn’ vrouwen rekent hij blijkbaar ook mij en mijn rechten.

Wat mij betreft is er geen enkel verschil tussen het praten en tegemoetkomen van deze mannen en het gemene zaak maken met mannen die hun echtgenotes, dochters en andere vrouwelijke kennissen geregeld het ziekenhuis in slaan, maar dan zonder het aanroepen van Allah. Tja, ook die mannen hebben natuurlijk iets aan de compenserende neutraliteit van Cohen, want dat er bij hen erg veel gecompenseerd moet worden, dat is wel duidelijk.

Ik heb wat dat betreft wel een aardig idee voor de PvdA: in plaats van de islam acommoderen kan de PvdA beter direct gaan voor één van de doelen waar nu zo openlijk voor is gekozen: schaf het vrouwenkiesrecht maar af, zet homoseksuelen in de kou -al dan niet op een flatgebouw- en stort je vol overgave op het laten staan van een baard, iets waar Cohen in ieder geval aanleg voor heeft. En dat democratie haram is, ach, die gedachte was altijd al een speerpunt van de sociaal democraten, zij het natuurlijk dat het vroeger nog niet zo genoemd werd, de lange mars door de instituties tot aan de bloedrode dageraad.

Daaraan denkend, aan Cohen en de vrouwen, valt opeens de rol die hij speelde (namelijk: laat maar gaan) bij de gedragingen die Rob Oudkerk zich veroorloofde met de in slavernij gehouden vrouwen aan de Theemsweg. En wat deed onze kloeke strijder tegen de anderhalf eeuw geleden in Nederland afgeschafte slavernij: niets, liever die vrouwen in een dwangpositie op de knieën, dan ingrijpen en iets doen waar dat te meer geboden was nu het een wethouder van zijn partij was die deed wat hij meende te mogen doen. Rechten van vrouwen, ach, laat maar zitten, slavernij is immers de natuurlijke staat van de vrouw niet, dus wie is de burgemeester om zich daar tegen te verzetten?.

Ook over de gevangen vrouwen in Amsterdam horen we niets van hem, het zijn immers ‘hun’ vrouwen die zij gevangen houden, en ach, wie is de overheid dan om zich daar mee te bemoeien? De overheid draagt het zwaard niet voor niets, en zal er dus iedereen mee om de oren slaan, die het waagt er ook maar iets van te zeggen, van deze vormen van hedendaagsch feminisme. Hedendaagsch feminisme dat overigens ook ten koste van de man zal gaan.

Want burgers, man of vrouw, die hebben onvervreemdbare rechten, en zodra je de rechten van de één -mannen- boven die van de ander waardeert, dan zijn die rechten de facto afgeschaft, want blijkbaar geheel en al afhankelijk van de goedgunstigheid van de benevolente leider, en van het antwoord op de vraag met wie die nu weer gemene zaak wil maken. En dat is misschien nog wel het meest kwalijke van de keuze voor (hoewel, ook hier is hij al gekozen zonder dat er een kiezer in zicht is, het wordt een beetje een gewoonte, zullen we maar zeggen) voor Cohen, dat onze rechten geen rechten meer zijn, maar ruilmiddel in de strijd om de optische maatschappelijke rust.

Het is dat ik er weinig talent voor heb, voor angst, maar dat de gedachte aan emancipatie Cohen style me met benauwenis vervult, dat kan ik niet ontkennen.

Ik ben tweede generatie geëmancipeerd, en van vaders kant zelfs derde, maar met Cohen aan het roer zou het zo maar kunnen zijn dat ik ook meteen tot de laatste generatie behoor. Vrouwen en hun rechten, die zijn om over te onderhandelen en om uit te ruilen, Cohen heeft nooit anders gedaan dan dat, en er ook nooit zelfs maar een keer blijk van gegeven het anders te willen.

Beter tien vrouwen op de knieën, dan één man die zich gekwetst voelt in zijn ideologische gevoel.

Daarom: Vrouwen, let op uw zaak!

—————————————–

Dit artikel verscheen eerder op de site van Joost Niemöller.
Overgenomen met instemming van Caroline.

30 REACTIES

 1. Het lijkt me ook wel een diplomatiek onschendbare billenknijper net als Lubbers.

 2. Weet je waarom je geen kritiek op joden mag geven ?
  Dan ontstaat een lied zonder einde …

 3. Dit is een van de meest kwalijke kanten van de islam; de verne-dering van de vrouw. Regelmatig roep ik, op verschillende sites
  vrouwen op om waakzaam te zijn. Bij een verdergaande
  islamisering zijn de vrouwen de eersten die dat aan den lijve
  zullen ondervinden. Vrouwen zouden zich eens wat moeten
  verdiepen in wat de islam is, en wat de islam nastreeft.
  Vrouwen zijn voor de islam een poel des verderfs. Die mag en
  moet je zelfs minderwaardig behandelen, en dat uit zich op
  allerlei manieren. Moderne Westerse vrouwen kunnen zich er
  geen voorstelling van maken, hoe sluipenderwijs het gevaar
  naderbij komt alleen al als zo’n kerel als cohen de premier
  zou worden, een vent die lippendienst en waarschijnlijk nog
  wel meer aan de islam bewijst.
  Geen vrouw zou op zo’n partij haar stem moeten uitbrengen.

 4. Cohen is evenals zijn voorganger een nutteloze man. Amsterdam is na 40 jaar PvdA-extremisten een onleefbare stad geworden. Cohen wordt net zo’n ramp als Bos, omdat deze dwazen niets weten van een normale economie, maar zich volledig te buiten gaan aan socialistische hobby’s. Goed artikel.

 5. Met bronvermelding van Herman Benschop( onder voorbehoud) plaats ik ook een copy van een artikel , wat mijn inziens de intensie weergeeft van de meester der doofpot, loopjongen Cohen.
  Dit artikel behelst een samenvatting van Cohen versus de Messenger.

  Als je wilt … dat politieagentes hoofddoekjes gaan dragen,

  Als je wilt … blijven denken dat alle islamitische vrouwen volledig vrijwillig zo’n hoofddoek dragen,
  Als je wilt … dat vrouwenbesnijdenis in het basispakket komt,
  Als je wilt … dat in ziekenhuizen tijdens de Ramadan ook het niet-islamitische deel van de medewerkers moet vasten om de moslims niet voor het hoofd te stoten (zoals nu in Engelse ziekenhuizen het geval is),
  Als je wilt … dat er in Nederland sharia-rechtbanken komen die ‘recht’ spreken waarbinnen de stem van vrouwen niets waard is,
  Als je wilt … dat de blijf-van-mijn-lijf-huizen vol blijven zitten met mishandelde moslimvrouwen,
  Als je wilt … dat neef en nicht met elkaar kunnen blijven trouwen met alle inteeltgevolgen van dien,
  Als je wilt … blijven goedkeuren dat politici naar de moskee gingen terwijl het lijk van Theo van Gogh nog niet koud was,
  Als je wilt … blijven goedkeuren dat de controleur van de woningbouwvereniging kerstversiering laat verwijderen omdat de buren aanstoot nemen aan Kerst,
  Als je wilt … dat er straks koranlessen worden gegeven in het openbaar onderwijs,
  Als je wilt … dat de overheid moskeen subsidieert,
  Als je wilt … dat overheidsdienaren weigeren je de hand te schudden, jij onrein varken,
  Als je wilt … dat de overheid lesmateriaal op scholen uitdeelt waarin autochtonen worden beschreven als racistische tokkies,
  Als je wilt … dat ‘compenserende neutraliteit’ een leidend beginsel wordt in de samenleving,
  Als je wilt… dat de plaatselijke imam onweersproken kan eisen dat een crucifix wordt verwijderd uit de hal van een katholieke basisschool,
  Als je wilt … blijven denken dat hoofddoekjes een neutrale uiting zijn van individuele geloofsbelevenis,
  Als je wilt … dat preventief fouilleren wel mag in de Bijlmer maar niet in Amsterdam West omdat de imams dat niet goed vinden,
  Als je wilt … dat cartoons, toneelstukken en films worden verboden of gecensureerd omdat moslims anders boos worden,
  Als je wilt … blijven toestaan dat op islamitische scholen openlijk tegen onze samenleving wordt geageerd,
  Als je wilt … blijven toestaan dat oudere autochtonen uit hun huis worden weggepest,
  Als je wilt … dat je jouw kinderen niet langer kan inschrijven op de school van je keuze omdat deze anders te wit of te zwart wordt,
  Als je wilt … dat de boel bij elkaar blijft, wat de boel ook moge zijn,

  Ja, dan is Job Cohen JOUW man.

  Maar …
  Als je wilt … dat de vrijheid van meningsuiting behouden blijft,
  Als je wilt … dat politici niet om hun opvattingen kunnen worden vervolgd,
  Als je wilt … dat de islamisering van de samenleving een halt wordt toegeroepen omdat de islamitische ideologie per definitie onverenigbaar is met de westerse, seculiere, liberale kern van ons bestaan,
  Als je wilt … dat van haat en weerzin tegen ons vervulde imams worden uitgezet,
  Als je wilt … dat de vrijheid van het individu het hoogste goed blijft in onze samenleving,
  Als je wilt … dat mannen, vrouwen, homo’s allemaal gelijk blijven worden behandeld,
  Als je wilt … dat er een rem wordt gezet op de immigratie van analfabete huwelijkspartners,
  Als je wilt … dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor onderwijs en zorg,
  Als je wilt … dat er geen verdere bevoegdheden naar het ondemocratische, wanstaltige Europa worden overgedragen,
  Als je wilt … dat er strenger gestraft moet worden,
  Als je wilt … dat er fors bezuinigd wordt op de overheid,
  Dat burgemeesters en rechters verkozen zouden moeten worden ipv benoemd,

  Tsja, dan moet je op die andere man stemmen.

  pcrs [9] reageerde op deze reactie.

 6. @cavallo [6]: is dat zo ?(dat 2e stuk). Politici kunnen alleen maar dingen van je afnemen, ze kunnen je niets geven wat je toch al wilde hebben.

 7. Ik had dit stuk bij Joost al gelezen. Heel goed artikel Caroline. Vroeger werd ik gediscrimineerd door mijn verzekeringsmaatschappij. Ik kon geen hypotheek krijgen omdat ik vrouw was, en vrouwen krijgen nu eenmaal kinderen en dan stoppen ze met werken en kun je de lasten niet meer dragen. Of de andere opmerking was, dat huwelijken ook stuk gingen en dat je dan de hypotheek niet meer kunt opbrengen. De volgende ochtend had ik een gesprek met de directeur, die vond namelijk dat ik een punt had. Helaas had ik elders al een hypotheek moeten nemen (rente deadline). Nooit zal ik ergens zomaar genoegen mee nemen. Ik ben en zal altijd voor mezelf en mijn kinderen opkomen.

  Job Cohen is een gevaarlijke man, maar dat zijn de meeste politici in mijn ogen. Ik laat mij niet zo gauw vertellen wat goed voor me is. Dat is iets dat alleen ik kan weten.
  Jammer vind ik het wel dat het niet echt leeft bij vrouwen. Onvoorstelbaar, eigenlijk.

  Ik heb naar dit stuk verwezen (de titel genoemd) in een reactie op een Cohen artikel bij de Telegraaf. Vrouwen moeten zich niet laten onderdrukken door wie dan ook.

  Is het geen idee om je artikel ook bij WUZ (Telegraaf) te publiceren? Of bij zoveel andere bloggers? Ik hoop dat ik je hier nog vaak kan lezen

  Caroline [18] reageerde op deze reactie.

 8. Die typische gevaren, waar ook Wilders steeds op wijst, worden door sociaaldemocraten als onzin bestempeld, simpelweg omdat zij nog altijd geloven in een door de overheid maakbare samenleving (á la Vogelaar met haar prachtige krachtwijken).

  Bij de sociaaldemocraten is vrouwenemancipatie daarom slechts van toepassing op moslima’s. PvdA-er Heleen Mees is een uitzondering die dit punt breder trekt naar alle carrièrevrouwen (vrouwen moeten eigen broek kunnen ophouden en overheid moet barrières daarbij wegnemen).

  Het is niet voor niets dat Cohen kiest voor ‘de boel bij elkaar houden’, ipv. Wilder’s zero-tolerance/deportatie. Zo ga je de linkse twijfelaars (zo die er al zijn) dus niet overtuigen.

  ===
  Laatste peiling:

  PvdA 33 (0%)
  CDA 27 (- 34%)
  PVV 22 (+ 144%)
  VVD 21 (0%)
  D66 15 (+ 400%)
  GL 10 (+ 43%)
  SP 9 (- 64%)
  CU 8 (+ 33%)
  PvdD 2 (0%)
  SGP 2 (0%)
  Trots 1 (0%)

  Liberalen: PVV-VVD-D66-Trots = 59 zetels
  Socialisten: PvdA-GL-SP-PvdD = 54 zetels
  Confessionelen: CDA-CU-SGP = 37 zetels

  Linkse coalitie nog niet mogelijk: PvdA-D66-GL-SP = 67 zetels.

  Balkenende V event. wel: CDA-PVV-VVD-CU = 78 zetels (niet wss CU wil niet met PVV)

  Paars-groene coalitie mogelijk: PvdA-VVD-D66-GL = 79 zetels (Cohen premier, ‘duurzame’ economische groei, honoreert winnaars D66, GL).

  Meest wss
  => Balkenende stapt op: PvdA-CDA-VVD = 81 zetels (Cohen premier, ‘no-nonsense’ aanpak crisis, wel kabinet van verliezers).

  BRON:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/6374122/__PvdA_grootste_in_peiling__.html?p=23,1

 9. Joods voor Cohen is als een familie Cohen in de oorlogs jaren in Amsterdam deze mensen gaven joodse familie´s door aan de Duitsers en foute oude Nederlanders.Van de 8miljoen joden in europa zijn ook zij ten prooi gevallen van hun ´vrienden´. Ik vrees voor deze Cohen ook het ergste want ik ben nog nooit een mohammedaan tegen gekomen zonder haat voor joden in zijn hart.Ik lieg een Palestijn hij had geen haat want hij had daar geleefd en gevlucht voor hamas. maar hij alleen hoe triest is dat.Helaas doet Cohen zijn familienaam weer eer aan als de treinen weer gaan rijden.Het zijn de PVVer die hun jeugd in de gevangenis zet, hun vrouwen voor hoer uitmaken of het blijf van mijn lijf huizen in slaan met bossen te gelijk het zijn geen Tokkies die de mohammedaanse vrouwen zo bedreigen dat er extra STRENG BEVEILIGDE blijf van mijn lijf huizen nodig hebben, toch mevrouw Arib de Kardija van de mohammedaanse vrouwen.Waarom hoor ik haar alleen voor extra geld voor haar onderdrukte vrouwen en wanneer mevrouw zal vertrekken wanneer de PVV aan de macht kom, toch mevrouw Arib.U met miljarden van de gemeenschap zal u geliefde vrouwen/mensen niet helpen alles word erger voor deze groepen en de rest van de Nederlanders, groen of geel moet voor iets gaan betalen WAT NIET BESTAAT, EEN RECHTSE LEUGEN IS EN GEERT IS HET GEVAAR, dat blijven ze roepen nu en 30jaar geleden toen ze de uitkeringen ondekte en het gezeur en de vrouwen mishandelingen,moorden zijn HEEL wat erger geworden. En daarom kies ik voor de vrouwen groen en geel maar vooral voor hun die nergens een tweedepas hebben liggen,voor hun die in een bejaarden huis zitten en geen extra geld krijgen,geen vlieg,zeil en vlinder reisjes zelfs niet een douche elke dag godverdomme hoor je daar ooit een mohammedaan of iemand daarover NEE NEE NEE en ook Arib niet en haar partij.Ik weet dat ik de laatste zal zijn in mijn vrijheden ,sociale zekerheden,die MIJN OUDE NEDERLANDSE grootouders voor geknokt en gewerkt hebben,de vrijheid die deze groep mohammedanen en kornuiten,dimmies van mij en mijn kinderen afnemen.En links/d66 en Cohen zal voor Nederland misschien benzine betekenen maar geen vrijheid dus zal ik liever op de fiets terug keren dan mijn dochter achter in de klas.Sorry maar ik zie dat oorlogs gehalte van de andere kant.Het zijn zij die achter of een imam ,vader,een pedosexueel een partij aangaan huppelen blind.Kijk hoe Obama werd gepromote door links.Geert of de PVVhield zich rustig en afwachten maar niet links en kijk er gaan binnen 1 jaar van zijn heiliger presidentschap 30.000 soldaten naar Afghanistan,zijn verkiezings belofte is er maar 1 die hij gaat waarmaken dat mensen die werken allemaal verzekerd kunnen worden maar voor de rest niet of hij maakt het erger/strenge maar geheel niets meer over Obama want ook links heeft door dat Obama gewoon Bush is met een zwart°licht bruin masker en dezelfde mensen achter hem heeft staan als de Bushjes de republikeinen democraten het is allemaal een pot nat. En dat geld dus voor Geert en de PVV niet hij is mijn antwoord op een stop op religie,is een keuzen maar zodra de 80 procent van de bevolking moet gaan betalen,lijden enz enz voor die 20 procent en die 80 procent moet daar nu iets aan doen en weg met het slachtoffer syndrome subsidies weg met een boek die walgelijke dingen zegt en wil van niet mohammedanen.Letterlijk niet cryptisch nee´´dood ze waar u ze ziet´bijvoorbeeld, varkens,honden en ezels bla bla bla. Geen van die onzin,wanneer dhr Bas van de Vlies gaat eisen voor zijn geformeerden gemeenschap dan zouden deze mensen zich kapot schamen maar niet de mohammedaanse gemeenschap ,ja ze dragen rokken,sommigen kijken geen tv,maar wat ze doen ze houden hun eigen broek op en slaan hun vrouwen niet extra beveiligde BVMLhuisen in en hun kinderen de straat op,of hun kinderen bewonen geen gehele afdelingen in de gevangenis, zij wonen hun huizen niet uit maar behandel het als eigen geen vogelaars wijken in hun buurten,maar wat als iemand van de SGP zal eisen dat het geformeerd geloof op school word bij gebracht belachelijk gewoon maar niet voor de mohammedanen.Dit is voor meerdere mohammedanen ook zo maar ze schijten in hun broek om wat te zeggen want je weet dan moet je worden beveiligd.Ik help mevrouw K.Arib graag met haar koffer in te pakken want de PVV gaan hoe dan ook de meeste stemmen krijgen want het is teveel uit de hand gelopen met scheiding van staat en kerk en onze jongens en meisjes sterven in Afghanistan en Irak voor vrijheden waar jullie in Nederland aanloopt te kloten en als vrouw ziet de mohammedaanse wereld er niet aantrekkelijk uit, nergens niet een land kan ik of een mohammedaan zeggen want als ze daar zijn willen ze naar het westen zijn ze in het weste willen ze Turkije, Marokko hier gaan maken.Kijk nergens is er ooit in Nederland of in de wereld een probleem geweest met de komst van Chinese wijken dat komt op omdat deze mensen een werk mentiliteit hebben. Geen probleen dat ze niet te verstaan waren hun afhaal°restaurants zatten vol,het maakte niet uit dat hun vrouwen/mannen binnen hun eigen cultuur hielden geen probleem de Vietnamezen die hier per boot aankwamen en 30jaar later zijn ze geintergreet met hun harde werken, karaoke en heimweeschotel zie je hun en de Chinesen nooit bij het socialedienst dat help echt.Maar de Cohens en co hebben aan eerlijke hardewerkers niets want daar krijgen ze geen subsidie voor mensen die hun eigen bonen weten te doppen en niet vanaf de geboorte tot het graf gesubsieerd moeten worden speciaal omdat ze mohammedaanse luilakken zijn en liever 5x tot Mohammed met zijn 9 jarige Aischa bidden dan 5x per dag zich af gaan vragen waarom mohammedanen het niet hebben over extra beveiligde blijf van mijn lijf huizen moeten komen omdat hun geliefde mohammedanen hun poten niet thuis kunnen houden ook thuis blijkbaar niet en opstraat weten we ook dat het een mohammedaan is die altijd de dader is bij gewelds bedreigingen enz enz maar dat is recht gelul he Arib en Cohen. De joden in Amsterdam met een keppeltje/Davidster lopen gevaar maar niet de het PVV publiek.Nee de mohammedanen bedenken niet vanuit Turkije alle slachtoffer van mohammedanen in NL een bloemetje te geven of hun vrouwen in de overvolle gevuld met mohammedaanse vrouwen zij krijgen geen bloemetje nee ook onze bejaarden niet die hier verwaarloos worden terwijl de mohammedanen hier klagen en klagen maar geen Turk of Markaan zal er in NL te vinden zijn die hier 60jaar voor een baas werken maar toch is het een Turk/Marokkaan die op hun 45jaar met 8jaar legaal werken en 1 jaar werkloosuitkering lekker mogen uitrusten met hun zwaar verdiende centen 8jaar werken. Maar daar hoor je de mohammedanen niet over en ook de Cohennen polakken groentemannen niet dus ik ben het zat. Ik gun het mijn Turkse collega hoor zijn vervroegd pensioen .Het is nu tijd om eigen volk eerst en zonder voor rascist,dom of gevaarlijk te worden bestempeld.Een Turkse collega en een Iraanse stemmen ook op de PVV want het is te gek.Delet het maar allemaal maar ik moest het kwijt en ik wil er ook bij vermelden dat ik uit een gezin kom waar Turkse,Surinaamse,Marokkanen stiefvader,zwagers ooms buren buurten ,koran ,soera´s bijbel, tora enz enz mijn voorbeelden zijn Jesus Gandi, Martin Luther King,vrouwen in mohammedaanse landen die voor de vrouw/dochters opkomen,de mohammedaanse vader die zijn dochter dezelfde vrijheid geef aan zijn dochter terwijl hij tegen alle betonblokken van regels,roddels en de gemeente aanloopt maar weet dat een god nooit kan hebben bedacht dat een vrouw minder is of de gedachte van een ander mens/man kan bepalen, hij die zijn kanzen benut kijk naar de Chinezen gemeenschap zij zaggen aankomen dat er meer was dan de Chinees en wat gebeurde er hun kinderen werden gestimuleerd om beter hun best te doen op school zodat ze het restaurant niet over hoefte te nemen.Geen extra pottjes taal les of club huizen buurt vaders straat coaches geen leerlingen uitval geen straat tuig gewoon hard werkende mensen die ook nog eens zolang ze hier zijn 100jaar of meer hun familie in China onderhouden niet hun terug gaan na China dat is pas de laatste tijd maar niet voor een hele lange tijd konden zij terug..Maar ik zie dat lui calimero ww subsidie van geboorte tot graf onder de mohammedanen zo extrem is dat mijn kinderens kinderen dat wel op hun buik kunnen schuiven al zijn zij opgevoed met een werkers mentiliteit en het ziet er naar uit dat alleen de PVV dat wil in zien en zijn ogen daar niet van af keert maar juist wil aan pakken zodat Nederland voor alle Nederlanders zijn oude en nieuwen en niet Nederlanders en mohammedanen. En de PVV wil ook de misstanden van die enorme uitkeringen aan het koningshuis tewijl ze inmens rijk zijn en als ze alleen Nederland willen promoten voor zoveel geld en niet voor de Balkendennorm dan kunnen ook zij beter vertrekken naar een mohammedaans land want daar zijn ze alleen heersers en dat is toch wat Beatrix en haar mede biljardairs/ bilderbergconverentie toch eigenlijk echt willen MACHT en Bea wil met haar biljoenen nog mijn centen hebben omdat zij ……is.Ik heb maar een God en een koningin en dat is mijn moeder en Juliaantje.En wat mijn god betref is George Carlin.Kost niet…

 10. Een ieder die niet in staat is om vrouwen als gelijkwaardig aan de man te beschouwen is een tweede rangs burger.

  Een ieder die in staat is om vrouwen, kinderen en homo’s te bedreigen of te vernederen danwel te knechten tot slaaf is een tweede rangs burger.

  Een ieder die de vrijheid van een ander denkt te kunnen manipuleren en te beknotten is een tweede rangs burger.

  Ergo, de meeste moslimmannen zijn tweede rangs burgers omdat ze hun vrouwen als beesten behandelen en omdat ze anders denkenden niet tolereren.

 11. Ach,arm nederlandje,gaan de protocollen van zion op volle toeren draaien onder deze theeleuterende salonsocialist.

 12. ik erger mij omdat onze staatsschuld naar 35miljard euro is gegaan Ik erger mij omdat gewone hardwerkende mensen dit allemaal mogen ophoesten .ik erger mij omdat de linkse politici de laatste jaaaaaren ontzettend veel immigranten binnenlieten,die geen waarde toevoegden aan nederland,vorig jaar gratis 140.000 importbruiden erbij,en immigratie heeft 200 miljard euro gekost,Dit is een van de redenen dat onze staatsschuld naar 35 miljard euro is geggaan,met dank aan vooral Pvda en wouter bos die nu lekker op zn kont zit met 140.000 euro en de andere politici die zijn vertrokken,en die er zo,n zooitje van hebben gemaakt,ikerger mij ook aan slappe balkenende,en de hele cda,met zn donner die de aow kapot maakt ,balkenende die griekenland wil helpen,die nog door wilde in urusghan,EN WIE MOGEN DIT ALLLEMAAAAAL BETALEN????WIJ HARDWERKENDE URGER VAN NEDERLAND,daarom stem ik op de pvv,die de geldverslinderij,criminelen,oproerkraaiers,dierenbuelenbv paardeverminkers HARD HARD HARD WIL AANPAKKEN!!!!

 13. Het lijkt me goed dat er meer kritisch licht komt op de vermeende successen van Job Cohen, een man die tot verlosser van de natie gemaakt wordt door het netwerk van de rode octopus dat ook PvdAngehauchte media behelst. Terwijl deze duurste scheefwoner van Amsterdam in Amsterdam een onveilige, cliëntelistisch bestuurde stad op weg naar artikel twaalf achterlaat…
  *’Cohen: laat hem niet aan het karwei beginnen
  http://tinyurl.com/yadhjuy
  * Wegkijker Job Cohen niet de juiste man in Torentje
  http://tinyurl.com/ycvsfzz
  * Partij van de Aftocht – Hernieuwd Vogelarisme in Den Haag
  http://tinyurl.com/ydjzdvs

 14. @Pandora [11]:
  Dag Pandora, bedankt voor je vriendelijke woorden, en goed ook, dat je het er niet bij laat zitten. Wat mij betreft mag je mijn verhaaltje over Cohen overal plaatsen waar je wilt.

  Ik ben inmiddels aan het lezen geslagen in het boek Islamofobie? Een nuchter antwoord van Frans Groenendijk (ook te bestellen via de site van Joost Niemoller als ik me niet vergis). Ik eaad het iedereen aan dat boek te lezen, want op een rustige maar heel feitelijke en analytische manier wordt erin onderzocht hoe het nu allemaal zich met de islam, gewoon de feiten op een rij, en die feiten, die liegen er niet om, zeker niet voor vrouwen. Zo wist ik bijvoorbeeld wel al dat vrouwen door moslimmannen als hun akker gebruikt mogen/moeten worden, maar had er niet bij stil gestaan wat dat echt betekende: niet aleen op seksueel gebied (en dat is al erg genoeg natuurlijk), maar ook voor wat betreft er van die akker wordt geoogst, de kinderen dus, en dat is welhaast nog erger dan de toch al bedroevende seksuele boodschap: de vrouw als hulpmiddel voor de man om zich voort te planten, om in te zaaien en van te oogsten.

  Maar het feminisme, dat lijkt wel helemaal opgeheven te zijn. Ik ben nooit feminist geweest en zal het ook niet worden, maar hier ben ik nog wel het meest verbaasd over: dat er geen vrouwen lijken te zijn die zich over de expliciete vrouwvijandigheid (akkoord, de islam is als geheel mensvijandig, maar voor de vrouwen nog erger dan voor de mannen) van de islam druk maken. Alsof het voor ‘ons’ niets betekent dat we steeds grotere aantallen vrouwvijandige mensen hier huisvesten, alsof dat onze positie niet aantast, en of de demcratie en gelijkberechtiging van man en vrouw in steen gebeitelde zekerheden zijn die niet aangetast kunnen worden.
  Dat kunnen ze natuurlijk wel en dat worden ze al, bijvoorbeeld door het aannemen van mensen bij overheden die er reklame mee maken dat ze mensen van het andere geslacht geen hand ge3ven. Hiermee is de ongelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen door nota bene de door ons gefinancierde overheid al een feit.

  Maar dat vrouwen die 30 jaar geleden nog hun BH verbrandden nu stil zwijgen -of deden ze dat maar, dat zwijgen, nee erger, als ze al iets zeggen dan juichen ze het toe- bij hoofddoeken en andere onderdrukkende kledingstukken, ik kan er met mijn hoofd niet bij.

  Tony [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Caroline [18]:

  Maar dat vrouwen die 30 jaar geleden nog hun BH verbrandden nu stil zwijgen -of deden ze dat maar, dat zwijgen, nee erger, als ze al iets zeggen dan juichen ze het toe- bij hoofddoeken en andere onderdrukkende kledingstukken, ik kan er met mijn hoofd niet bij.

  Dan ben ik bang dat je ware bedoeling van het feminisme in zijn algemene zin niet goed hebt begrepen.

  Uitzonderingen van echte voorvechters van vrouwenrechten daargelaten, uiteraard.

  Bart Croughs heeft het in ieder geval op ludieke wijze al een beetje uitgelegd:
  http://www.euronet.nl/users/bc/boek/solli.html#de%20wetten

  De boeman is niet ‘patriarchaat’. Dat is slechts het gezicht dat ze erop plakken als het toevallig zo uitkomt.

  Daarom is die “goede wil” theorie van Niemoller ook lariekoek. Misschien dat hij te bang is om de realiteit onder ogen te zien, voor wat het zegt over sommigen van zijn vrienden.

  Peter de Jong [21] reageerde op deze reactie.

 16. @Tony [19]:

  Blijft een geweldig goed boek, Tony! 🙂

  Ayaan Hirsi Ali wijst er overigens ook steeds op dat de zwarte bevolking in Afrika, Europa en de VS minstens zo rascistisch is als de blanken, zo niet erger.

  Dolle Mina is indertijd gestart omdat bij de bezetting van het Maagdenhuis in A’dam de meisjes een lagere boete kregen dan de jongens. De jongens vonden dat toen zo’n belediging (alsof hun vriendinnetjes verminderd toerekeningsvatbaar waren) dat zij eisten dat de boetes werden gelijkgetrokken. Toen dat succes had en iedereen dezelfde hoge boete kreeg zagen de jongens dat als een vorm van erkenning. Het waren vervolgens ook de linkse mannen die er bij de vrouwen op aandrongen dat er een beweging voor de gelijkberechtiging van vrouwen moest komen.

  Uiteraard zijn er (al veel eerder) ook vrouwen geweest die emancipeerden omdat ze zich als zelfstandig individu wilden kunnen ontplooien, maar in de linkse scene werd de emancipatie om alle verkeerde redenen uitgevoerd. Komt wel vaker voor bij links. 😉

  ===
  “Why should we age and sweat and die early ? That’s what men are for.”
  ~ Peggy Bundy

  Peter de Jong [22] reageerde op deze reactie.
  Tony [23] reageerde op deze reactie.

 17. @Peter de Jong [21]:

  Ik heb niet het boek gelezen, Peter. Slechts de hoofdstukken die gratis op de website staan. Wellicht nog eens in de toekomst.

  En wat die “feministen” betreft, die heulen doorgaans met Marxisten/Stalinisten en vandaag de dag met islamofascisten.

  Het is niet gelijke rechten voor vrouwen, maar de ondergang van het westen zoals we die kennen. De “kapitalistische” orde, die vernietigd moet worden.
  Wat we hebben is een product van de hele geschiedenis volgens neo-Marxisten, en dus moet die geschiedenis ongedaan worden gemaakt, inclusief de moraliteit. Vandaar cultureel en moreel relativisme.
  De “moraal” toepassen in het Westen (westerse mannen die vrouwen onderdrukken in westerse cultuur is fout, want westerse misogynie/patriarchisme), en niet toepassen in het niet-westen (oordelen over mannen die vrouwen onderdrukken in niet-westerse culturen is fout, want westers neo-kolonialisme)

 18. Dat zegt vooral wat over ’s mans netwerkje. Het netwerkje van de Rode Octopus waarin vooral sociaaldemocratische Angehauchter elkaar de bal op gemeenschapskosten toespelen. Over ’s mans kwaliteiten is overigens ook wel meer bekend:
  – Hoofddoekprijs 2008 voor burgemeester Job Cohen http://tinyurl.com/ykccfml
  – Rapport: veiligheidsbeleid Job Cohen is een FAIL http://tinyurl.com/ybxz2sb
  – Job Cohen: follow the money deel 1 http://tinyurl.com/ylrjjnp & deel 2 http://tinyurl.com/yj8yk3j
  – Koning Cohen is regent van de oude stempel http://tinyurl.com/yhuvhx7
  – Liefdesbaby Marhaba is doodgeboren kindje http://tinyurl.com/yfhhy9b
  – Amateurs, weg ermee http://tinyurl.com/yk4nave

 19. @Tony [26]: En jij gebruikt een argument “ad wikipediam” 😉

  Job heeft die prijs toch niet voor niets gekregen? Die organisatie reikt die prijs toch niet voor niets uit? Alhoewel Job (nog) geen Beaubama is, zou ik het toch over de nobelprijs voor de vrede willen hebben. De beslissing viel toen Barack nog twee maanden ‘in office’ was. Dan kan je zeggen, het is een onzinprijs. Je kan ook beredeneren dat de organisateie zo’n prijs niet voor niets op zo’n moment uitreikt.

  Caroline [28] reageerde op deze reactie.

 20. @Civil Servant [27]:

  Civil servant:

  Een paar vragen:

  1. welke organisatie heeft Cohen de prijs voor de op 1 na beste burgemeester toegekend?
  2. Wie was de beste burgemeester van de wereld in dat jaar?
  3. Wie konden er stemmen en hoeveel mensen hebben meegedaan aan de verkiezingen?
  4. wat waren de criteria voor ‘het zijn van een goede burgemeester”,
  5. wat je verder zoal aan vragen aangaande deze verkiezing kunt bedenken.

  enzovoorts enzoverder.

  Als je gelooft dat iemand dat de op een na beste burgemeester van de wereld is gekozen, dan moeten deze vragen makkelijk voor je te beantwoorden zijn. Tot op de dag van heden heb ik overigens geen spoor van een bewijs kunnen vinden dat er ook maar enige verkiezing heeft plaatsgevonden en heb ik nog nooit iemand weten te vinden die kon melden van enigerlei verkiezing ook maar iets te weten, laat staan er aan te hebben deelgenomen. Dit zou te denken kunnen geven.

  Civil Servant [29] reageerde op deze reactie.

 21. Hmmm. Mocht iemand mijn commentaar elders willen publiceren, mijn toestemming heeft u, maar aub wel onder een andere naam.

  Cohen is een Rooms Katholiek, geen Jood.
  Laat maar, de waarheid kan u geen moer schelen.

  Het artikel is grappig achterlijk.
  Enkele citaten:

  En dan heb ik het niet over de miljarden die in achterstandswijken dienen te worden gestoken op …

  De mannenhatende staats prostituee heeft het over gestolen geld, dat gestolen is met het propaganda woord belasting, van doorgaans eerlijke MANNEN die zich niet kunnen verdedigen, nadat ze ontwapend zijn in de 19de eeuw. Het is niet aan de Katholieken zoals Cohen, om dat gestolen geld te verdelen. Vrouwen begrijpen geen bal van politiek, dit tot eventuele vergeving, maar gestolen goed gedijt niet.

  De Prins waar zij het over heeft is Satan, haar geliefde.

  Kijk maar eens hoe er het islamitisch onderwijs geen strobreed in de weg gelegd wordt, onderwijs waar meisjes achterin de klas mogen zitten met een lap over het hoofd, om goed hun tweederangsplaats en tweederangsheid ingepeperd te krijgen.

  Geen strobeed in de weg gelegd? Nonsens, juffrouw mannenhater, Islam wordt opzettelijk geimporteerd en verordend. U komt nog even een schop nageven, als u dat lukt. De haat is zichtbaar in elke zin.

  Erg veel vrouwen zie je bij die gesprekken niet aan tafel, maar ach, vrouwenrechten, die kunnen wel even wachten niet, en ach, zo is het ‘daar” nu eenmaal, dat vrouwen niets te zeggen hebben, en laten we dat dan ook maar hier doen.

  Neen, daarom winnen ze ook. Vrouwen verstoren alles wat mannen willen opbouwen. Nu zijn de vrouwen bezig het leger te vernietigen, want ze willen “HET RECHT OM MILITAIR TE WORDEN”. Voor zichzelf. Mannen daarentegen, worden militair om vrouw en kinderen te beschermen. Maar vrouwen worden militair, om “verworven” rechten te beschermen van zichzelf. Ze erkennen het vak militair niet eens, of om het even welke baan, ze geloven slechts in eventueel GELD wat er mee gestolen kan worden. Of verdient, maar ik geloof daar in ieder geval niet in. Die rechten hebben vrouwen niet, ook nooit gehad, het is een leugen die ze aan het steunen zijn zoals gewoonlijk, die veel schade toebrengt als je ze de kans geeft dat te doen.

  Madam Curie, de eerste vrouw in de wetenschap, hield zich uitsluitend bezig met onderzoek om atoombommen te maken. Radium onderzoek. Mannen weten in ieder geval dat ze geen rechten hebben, enkel plichten met zo nu en dan wat vrijheid, als ze slim zijn. Vrouwen hebben het woord “plicht” niet eens in hun vocabulair. Ehr, men wordt geen moeder uit plicht, zoals vaders dat doen, maar uit dierlijk istinct. Primitief, laag, niet in staat tot enige moraal. Wanneer gaan vrouwen protesteren voor meer plichten?

  En helaas, onder ‘zijn’ vrouwen rekent hij blijkbaar ook mij en mijn rechten.

  Een valse beschuldiging. De waarheid is, dat vrouwen die getrouwt zijn met de Staat, wat elke vrouw is die ik tegen kwam in Nederland, zelf kiest voor Cohen en dergelijke laag papistenvolk als hun echtgenoot. Iemand die vertelt dat miljarden onterecht gestolen van mannen door vrouwen samen met de staat, van militair onderdrukte mannen dankzij het propaganda woord belasting, verdeeld moeten worden waar dan ook, beschouwt Job Cohen (Een Katholiek en geen Jood, al kan u dat dan geen moer schelen) als haar echtgenoot. Nederlandse vrouwen zijn verlieft op de Staat, niet uit liefde maar uit haat, want de Staat helpt hun mannen en dit land kapot te maken. Zelfs hun kinderen kapot te maken, waar ze zelf niet toe in staat zijn vanwege hun moeder instict.

  Vrouwen met broeken aan.
  Die lesbiennes doen dat niet uit sex behoefte, maar uit haat uiting behoefte. Want ze gunnen een man geen vreugde of succes, niets gunnen ze een ander, alle vrouwen zitten in de Staten Generaal uit haat, niet eens voor het gigantische onterechte salaris wat door die incapabele kwezels gestolen is van de mensen.

  Voor vrouwen die dit lezen, zal dit vast erg beledigent zijn. Als u mij daar van beschuldigt, dan is dat een valse beschuldiging. Maar oorbellen, make-up, voorkeur voor moslims en andere rassen om mee te neuken, broeken aan, artikelen zoals deze, zijn voor mij als Nederlandse man allemaal beledigingen. Ik behoef mij echter niet te verdedigen tegen vrouwen, want ik ben fysiek aanmerkelijk sterker, bovendien val ik vrouwen ook niet aan.

  Satans staatshoeren hier raad ik aan te kappen met hun dagelijks getreiter, overal waar ik ze zie. Gezond verstand kennen ze niet. Belasting haalt men op met een revolver en niet met poppekleertjes. Bijna alle Nederlandse mannen hier willen daarom liever een vrouw uit het buitenland. Een Russische vrouw heeft voor ons 100 keer meer waarde dan zo’n verknoeide Nederlandse staatshoer met marokkanen sperma erin. Sinterklaas en Kerstmis, het wordt georganiseerd door vrouwen, al was het idee dan van de mannen van het Vatikaan. Ja, want dat zijn mannen met jurken, zeggen de broekdragende haat lesbiennnes. Een voorkeur voor relatie met pedofielen, omdat ze zelfs niet “mans” genoeg zijn hun kroost te vernietigen, door dat o zo vervelende moeder instinct. Instinct, geen liefde. Maar een echte vader is dat uit liefde of plichtsbesef, iets waar vrouwen doorgaans niet toe in staat zijn. Onverantwoord, die beesten horen niet in de politiek, maar vooral niet in het leger als beroepsmoordenaar!

  Marokkanen en andere moslims zijn dodelijke vijanden van elke Nederlander, ze worden Nederlands geleerd door vrouwen en mannen met jurken aan… Mannen met jurken aan, u weet wel, soms hebben ze ook nog een mijter om Dagon de Vissegod te eerbiedigen… regressieve slaven voor de hel!

Comments are closed.