Democratie is de minst slechte, en dus beste besturingsvorm die er is. Dit is een mantra die zeer diep geworteld zit in de breinen van het Nederlandse volk.

Zelfs voor de goed ingelezen libertariër kan het lastig zijn een alternatief helder te verwoorden. Bijvoorbeeld bij die collega die u direct voor tiran uitmaakt, nadat u aangaf niets in de huidige vorm van democratie te zien. Hij is er echter wel:

De Constitutionele Republiek.

Onderstaande stuk is een vertaling van een Engelstalig wikipedia artikel. Ik zal het binnenkort plaatsen op de Nederlandse wikipedia. Suggesties om het stuk wat te “vernederlandsen” zijn welkom.

Een constitutionele republiek is een staatsvorm waarbij het staatshoofd en andere ambtenaren vertegenwoordigers van het volk zijn en moeten regeren volgens een bestaande grondwet die de macht van de overheid over haar burgers beperkt.

In een constitutionele republiek zijn uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht gescheiden en wordt het verlangen van de meerderheid getemperd door de bescherming van individuele rechten, zodat er geen individu of groep de absolute macht heeft.

Het feit dat er een grondwet is die de macht van de overheid beperkt, maakt de staat constitutioneel.

Een voorbeeld is de Verenigde Staten van Amerika, deze is (oorspronkelijk) gevormd als een federale constitutionele presidentiële republiek.

Inhoud
1 Doel en toepassingsgebied
2 Nederland als constitutionele republiek
3 Ondersteuning
4 Tegenstelling
5 Referenties

Doel en toepassingsgebied
John Adams heeft een constitutionele republiek omschreven als “een regering van wetten, en niet van mannen”. [1]
Constitutionele republieken zijn een bewuste poging om de dreiging van de macht van de meerderheid te verminderen, waardoor de bescherming van afwijkende individuen en minderheidsgroeperingen beschermd worden door “de tirannie van de meerderheid”. Dit gebeurt door het plaatsen van de controle op de macht van de meerderheid bij de bevolking. [2]

De macht van de meerderheid van de bevolking wordt gecontroleerd door een beperking van die macht middels het verkiezen van vertegenwoordigers die verplicht zijn te blijven binnen de limieten van het grondwettelijke recht. Deze kan niet gewijzigd kan worden door een meerderheid.

Tevens wordt de macht van overheidsambtenaren gecontroleerd doordat geen enkel individu uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht heeft. In plaats daarvan worden deze bevoegdheden verdeeld over verschillende takken die dienen als een controle en balans van elkaar. Een constitutionele republiek is zo ontworpen dat “geen enkele groep kan leiden tot de absolute macht”. [3]

Het begrip constitutionele republiek is afkomstig van het werk “Politiek” van Aristoteles. Hij spreekt van een vijfde vorm van overheid. Hij plaatst een contrast tussen het staatsbestel van een republikeinse overheid met democratie en oligarchie; dit valt terug te lezen in boek 3, hoofdstuk 6 van Politiek. Politiek refereert meestal naar een politiek organisatorisch bedrijf dat gebruikt wordt door een bepaalde groep. Bijvoorbeeld een stam, een stadsstaat, een rijk, een bedrijf etc. In een meer specifiekere beschrijving had hij een vorm van politiek voor ogen die volgens hem het beste zou bieden van een oligarchie (heerschappij van de rijken) en democratie (heerschappij van de armen). Deze bestuursvorm zou worden geregeerd door verschillende mensen, maar altijd in het belang van het land.

Oligarchieën bevoordelen de rijke leden van een samenleving en verkozen leidinggevende posities. Democratieën bevoordelen de armen en middenklasse, die doorgaans uit meer mensen bestaat, en heeft functies zoals wetgevende vergaderingen waar elke inwoner van kiesgerechtigde leeftijd aan kan meedoen. Wanneer omarmd en goed toegepast zou de bestuursvorm die Aristoteles voor ogen had volgens eigen denken de meest ideale zijn. Mede omdat het input zou kunnen krijgen van alle leden en lagen van de gemeenschap en het een regeringsvorm zou zijn voor de hele gemeenschap en niet alleen de meerderheid.

Constitutionele republieken werden voor het eerst bepleit in de 18e en 19e eeuw door de klassieke liberalen, die gebezigd waren door politieke en ideologische conflicten tegen conservatieve aanhangers van de traditionele monarchie. Een van de eerste experimenten was die van de Corsicaanse Republiek, gesticht in 1755 door Pasquale Paoli, maar geannexeerd in 1769 door Frankrijk. Sinds het begin van de 20e eeuw zijn constitutionele republieken toegevoegd aan de politieke mainstream en hebben ze de steun verzameld van vele andere ideologieën naast het liberalisme. Het politieke debat over de constitutionele republiek is grotendeels verdwenen.

James Woodburn beschrijft in The American Republic and its Government dat een constitutionele republiek duidelijk beschreven staat in de Amerikaanse constitutie, zoals te zien bij de verkiezing van de president, de senaat en de benoeming van het Supreme Court. Dat wil zeggen, het vermogen van het volk om politici te kiezen in de regering wordt gecontroleerd door het niet mogelijk maken voor hen om de Supreme Court rechters te kiezen. In de realiteit worden ze echter wel gekozen door de president en goedgekeurd door de Senaat. Volgens Woordburn worden de mensen in een republiek, als onderscheiden van een democratie, niet alleen gecontroleerd bij de keuze van politici, maar ook bij het maken van wetten. [4]

In de Amerikaanse grondwet bestaat een Bill of Rights die bepaalde rechten van het individu beschermt. De individuele rechten opgesomd in de Bill of Rights kunnen niet worden weggestemd door de meerderheid van de burgers, indien zij het wensen een minderheid te onderdrukken of te beperken in hun vrijheid. Om een einde te maken aan deze rechten zou een tweederde meerderheid van de stemmen van het Congres alsmede een ratificatie door drie vierde van de Staten nodig zijn.

Echter, James Madison, Thomas Jefferson en anderen hielden de overtuiging dat de federale regering niet de enige of laatste rechter van haar eigen bevoegdheid was. In de Resoluties van Virginia, de Resoluties van Kentucky en in andere stukken, hebben verschillende individuen aangegeven dat de mensen van de individuele staten de laatste controle op de federale macht zijn. Dit om de grondwet te waarborgen. De mensen in elke staat hebben dus de uiteindelijke macht met het oog op het behoud van de federale grondwet en het tegengaan van misbruik daarvan.

Hoewel een constitutionele republiek geen zuivere democratie is, heeft het een aantal democratische elementen. Zoals de mogelijkheid van het volk om een president te kiezen. In Amerika is er echter ook een controle geplaatst op de meerderheid van het volk bij deze verkiezing, de stem van het volk beslist niet per definitie wie de winnaar wordt. Naties waarbij het staatshoofd niet gekozen is, zoals in een monarchie, maar die wel een parlement hebben waarbij gekozen vertegenwoordigers regeren volgens de constitutie worden constitutionele democratische monarchieën genoemd. Beide worden beschouwd als liberale democratieën, omdat ze de individuele vrijheid beschermen tegen de meerderheidmacht en de minderheidsmacht, terwijl er toch behoud is van een aantal democratische elementen.

Een representatieve democratie kan een constitutionele republiek zijn, maar dit hoeft niet. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika, dit is een representatieve democratie, maar het overheidssysteem is veel complexer dan dat alleen. Het is niet alleen een simpele representatieve democratie, maar een constitutionele republiek waarbij de macht van de meerderheid getemperd wordt door de bescherming van individuele rechten door de wet. [5]

Nederland als constitutionele republiek
Nederland is momenteel een combinatie van een parlementaire democratie en een monarchie. Verwarring kan ontstaan bij de beoordeling van de functie van de constitutie in de huidige situatie ten opzichte van die in een constitutionele republiek.
Allereerst is de Nederlandse grondwet door de geschiedenis heen wat arbitrair gevormd en heeft dan ook niet louter als basis vrijheid en de bescherming van individuele rechten.
Ten tweede heeft Nederland geen toetsingsrecht waarbij een rechter bekijkt of nieuwe wetten in strijd zijn met de grondwet. Aangezien de grondwet de hoogste wet is, lijkt de Nederlandse situatie niet geheel kloppend en uniek. Dat is het in de EU in ieder geval wel, omdat hier Nederland en Finland de enige twee landen zijn waarbij een dergelijke toetsing verboden is. Er zijn steeds meer voorstanders voor het opheffen van dit verbod. De Verenigde Staten en de Duitse Bondsrepubliek hebben wel een toetsingsrecht, hoewel deze momenteel niet consequent wordt toegepast. Het verschil met Nederlandse volksvertegenwoordigers en vertegenwoordigers in een constitutionele republiek is dat Nederlandse vertegenwoordigers grondwetten kunnen omzeilen middels de introductie van nieuwe wetgeving.

Steeds vaker wordt er gesproken over de omvorming van de Nederlandse democratie naar een constitutionele republiek. Een eerste stap hiervoor zou de eerder genoemde grondwettelijke toetsing kunnen zijn. Een beweging om hier een start mee te maken kwam van Femke Halsema van GroenLinks. Het “wetsvoorstel-Halsema constitutionele toetsing” is een initiatiefwetsvoorstel dat beoogt de Nederlandse grondwet zodanig te wijzigen dat grondwettelijke toetsing van formele wetten in bepaalde gevallen mogelijk wordt.
In Nederland kunnen formele wetten niet door de rechter worden getoetst (beoordeeld) op hun grondwettigheid; dit kan uitsluitend voor Koninklijke Besluiten, Algemene Maatregelen van Bestuur alsmede verordeningen en degelijke van lagere overheden. Hierin kan verandering komen omdat een voorstel tot grondwetswijziging van Femke Halsema in december 2008 in eerste lezing is aanvaard. Dit voorstel geeft de rechter de bevoegdheid formele wetten te toetsen aan de klassieke grondrechten in de grondwet. De tweede lezing moet nog worden ingezet, dit gebeurt vermoedelijk na de installatie van het nieuwe kabinet.

Voor een volledige overgang naar constitutionele republiek is een volledige grondwetswijziging nodig. Dit gaat doorgaans niet zonder slag of stoot. Nu is het zo dat er, zoals te zien is bij het initiatief van GroenLinks, twee lezingen nodig zijn met verkiezingen ertussen met respectievelijk een gewone en een tweederde meerderheid. D66 noemde dit eerder een “bijzonder zware en tijdrovende procedure die niet langer houdbaar is in een tijd waarin veranderingen zich bijzonder snel voltrekken”. D66 wil de procedure voor een grondwetswijziging vereenvoudigen. Niet alle politieke partijen zijn het hier mee eens. Grondswetswijzigingen zouden volgens D66 mogelijk moeten zijn in één kabinetsperiode (slechts één lezing dus), maar wel met een tweederde meerderheid (beide Kamers of in een verenigde vergadering). Dit zou het overgangsproces kunnen versnellen. Draagvlak onder de Nederlandse bevolking en binnen de Nederlandse politieke blijft van belang bij het vormen van Nederland naar een constitutionele republiek.

Ondersteuning
Alexander Tsesis beschrijft het volgende in The Thirteenth Amandment and American Freedom: A Legal History: een constitutionele republiek betekent “een staatsbestel met vertegenwoordigers gestoeld op fundamentele wetten, waarbij elk persoon het recht heeft te komen tot zijn of haar volle potentie en visie van het goede leven. In een dergelijke samenleving is het algemene welzijn het cumulatieve resultaat van vrije en gelijke individuen die streven naar zinvolle doelstellingen”. [6]

Tegenstelling
Een tegenstelling van een constitutionele republiek is de directe democratie.

Referenties

 1. ^ Levinson, Sanford. Constitutional Faith. Princeton University Press, 1989, p. 60
 2. ^ House, Wayne H. Christian and American Law. Kregel Publications. p. 101 & Honohan, Iseult. Republicanism in Theory and Practice. Routledge UK 2006. p. 115
 3. ^ Delattre, Edwin. Character and Cops: Ethics in Policing, American Enterprise Institute, 2002, p. 16.
 4. ^ Woodburn, James Albert. The American Republic and Its Government: An Analysis of the Government of the United States, G. P. Putnam, 1903, pp. 58-59
 5. ^ Scheb, John M. An Introduction to the American Legal System. Thomson Delmar Learning 2001. p. 6
 6. ^ Tsesis, Alexander. The Thirteenth Amendment and American Freedom:
  A Legal History, New York University Press, 2004, p. 5

Ingezonden door Devidas

109 REACTIES

 1. Nederland was tussen 1798 en 1813 al een constitutionele republiek, de “Bataafse Republiek”. Het kende de “Staatsregeling voor het Bataafsche Volk”, de beste grondwet ooit.

  http://www.nationaalarchief.nl/vitrine/staatsregeling_voor_het_bataafsche_volk_1798.html

  Deze grondwet werd echter door de despoot Koning Willem 1 vervangen.

  Namen als Gijsbert Karel van Hogendorp c.s. komen dan bovendrijven. Daarna werd hij eigenlijk voortdurend verslechterd. Alles om de MONARCHIE te handhaven:

  “Je maintiendrai” staat niet voor niets op de mouw van Jan Soldaat.
  Oscar [2] reageerde op deze reactie.
  Devidas [22] reageerde op deze reactie.

 2. @Spy-Nose [1]:

  “Nederland was tussen 1798 en 1813 al een constitutionele republiek, de “Bataafse Republiek”.”

  De data kloppen niet helemaal. De Bataafsche Republiek hield al in 1805, toen er een nieuwe grondwet kwam, op met bestaan. Van 1806 tot 1810 was Nederland een koninkrijk (koninkrijk Holland) en van 1810 tot 1813 onderdeel van het Franse keizerrijk.

  Spy-Nose [8] reageerde op deze reactie.

 3. “Zelfs voor de goed ingelezen libertariër kan het lastig zijn een alternatief helder te verwoorden. Bijvoorbeeld bij die collega die u direct voor tiran uitmaakt, nadat u aangaf niets in de huidige vorm van democratie te zien.”
  Precies wat markt anarchisten ervaren als ze tegen mensen zeggen dat er een manier van samenleven mogelijk is zonder heersers. Net als in dit artikel zitten ze zo vast in een denkpatroon van mensen die heersen over andere mensen, dat ze alleen maar verschillende configuraties van onderdrukking kunnen vergelijken en meestal de markt anarchist voor extreem links, extreem rechts, idoot, utopist, naief uitmaken.
  Als je consistent blijft en in principes denkt, kom je niet op een republiek uit.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.
  Oscar [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Liberty 5-3000 [6]:

  Ja, in principe wel, maar in de praktijk kan – bijvoorbeeld – niet iedereen zich een stuk grond veroorloven of vinden grondbezitters het prima om (vrijwillig) onderdeel te zijn van een collectief. Zoiets kan namelijk voordelen hebben. Dus het aantal landen zou, in een volledig vrije markt, een stuk kleiner zijn dan 6 miljard.

  Overigens denk ik dat van een stuk of 10.000 à 20.000 (ultra-)minimale staten, private landen en vrijsteden al een sterk beschavende werking zou kunnen uit gaan.

 5. @Hub Jongen [4]:
  Ik ben van mening van wel, Maar ik ben ook meer Minarchist.
  Politie en rechters dienen enkel 1 grondwet te dienen die enkel en alleen de burger beschermd van geweld jegens hen.
  Niks meer niks minder.
  enige keer dat ze mogen optreden is het om eigendomsrecht te doen en het schenden daarvan.
  Verder helemaal niks.

  @Devidas

  De nederlandse grondwet is niet het hoogstgeplaatste wetboek waar alle anderen zich aan moeten conformeren.
  Het is juist andersom.
  Onze grondwet heeft een stel idealistische artikelen maar verwijst zelf door Met “behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen”
  Of verwijst naar een wet die er zou moeten zijn.
  Het is geen concreete richtlijn voor wetten maar een ideaal beeld.
  Voorbeeld is deze

  Artikel 15
  1.Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen

  Dus als een wet voorschrijft dat je voor het gebruik van schoenen opgesloten mag worden is de grondwet het hier keurig mee eens.
  ‘Wie weet komt de Ant-schoensel partij ooit aan de macht en maakt die Wet en vervolgens klopt het ook nog volgens de grondwet.
  De grondwet is grotendeels wat grondrecht betreft een ideaal beeld die de details overlaat aan de wetten zelf die natuurlijk door iedere beleidsmaker verandert kunnen worden wat de grondwet dus eigenlijk een nutteloos stuk papier maakt met mooie beloftes maar als de wet zo geregeld is dat de grondrechten geschonden worden dan is die verwijzing er naar die wet die dan de grondrecht ondergeschikt maakt voor zover ik hem al gelezen heb .

  Wij leven gewoon nog in een oligargische Monarchie hoor

  Liberty 5-3000 [12] reageerde op deze reactie.
  pcrs [13] reageerde op deze reactie.
  Devidas [24] reageerde op deze reactie.

 6. En daar komt nog bij, dat de grondwet in de praktijk ondergeschikt gemaakt wordt aan verdragen en andere buitenlandse inmenging.

  Art. 92 zegt het heel duidelijk:
  “Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in art. 91, derde lid, kunnen bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.”

  Ga er maar alvast vanuit, dat wij hier Europese rechtbanken krijgen. Er zijn al handhavers, de z.g. Europese agentschappen, zoals de Voedsel en Waren Autoriteit.

 7. @Hub Jongen [4]: Er zijn geen algemeen geldende territorium gebonden afspraken. Als ik een afspraak met iemand heb, dan geldt die afspraak tussen ons, onafhankelijk van de lokatie waar we staan. Als we 10 meter naar links stappen, verandert onze relatie niet fundamenteel, als we 10 meter naar rechts stappen ook niet.
  Territorium speelt alleen een rol, als de afspraken met eigendom van territorium te maken hebben. “In dit gebouw, waar ik de eigenaar van ben of aangesteld door de eigenaar, bepaal ik de regels, als je er voor kiest om dat gebouw binnen te stappen, moet je je aan die regels houden”
  Rechtmatig eigendom kan niet verkregen worden door iemands rechtmatig eigendom te schenden, dus ruilen of uit de natuur halen.

 8. @Hoc Voluerunt [9]: Kun je uitleggen als minarchist dat je voor alle behoeftes van de mens (behalve 1 behoefte) 1 principe hebt: Iedereen mag die behoefte bevredigen, niemand moet een behoefte te bevredigen.
  Maw woorden: de behoefte aan schoeisel mag door iedereen bevredigd worden (iedereen mag proberen schoenen te produceren), niemand is verplicht schoenen te produceren, iedereen mag vrij kiezen of en van wie hij schoeisel koopt.
  Klopt?
  Waarom maak je een uitzondering voor de produktie van veiligheid en eigendomsbescherming? Waarom is deze behoefte zo anders dan andere behoeftes, dat je het nodig vindt om je buurman met die ene territoriumgebonden aanbieder van veiligheid op te schepen?
  Waarom werkt het principe dat de beste aanbieder komt bovendrijven daar opeens niet meer?
  Hoe denk je mensen van principes te overtuigen waar je zelf niet in gelooft?

  Peter de Jong [15] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [17] reageerde op deze reactie.

 9. @Spy-Nose [8]:

  Ook vind ik het interessant dat in 1854 er al sprake was van door de staat gereguleerde armenzorg. Dat is nieuw voor mij. Ik dacht dat de eerste door de staat gereguleerde armenzorg pas in de jaren ’70 van de 19de eeuw ontstond. Zo zie je maar weer hoe snel er herverdeling gaat ontstaan zodra er een beperkte staat met een beperkte democratie is. Zes jaar een beperkte democratie en dan al de eerste tekenen van een kleptocratie, de uitholling van eigendomsrechten.

  Vanaf 1848 is het kiesrecht geleidelijk opgerekt. In 1888 hadden al 300.000 Nederlanders kiesrecht, en stemde 3% van de kiesgerechtigen socialistisch en 40% liberaal. In 1905 hadden maar liefst 800.000 mensen kiesrecht en stemde maar liefst 17% van het electoraat socialistisch en bracht nog maar 28% van de mensen de stem uit op een sterk verwaterde, gesociaaldemocratiseerde, liberale partij.

  Andere landen hadden een soortgelijke ontwikkeling. Duitsland had in 1871 een aantal kiesgerechtigden van 4,1 miljoen waarvan 3% socialistisch stemde en 46% liberaal. In 1903 stemden van 9,5 miljoen kiesgerechtigden 32% socialistisch en 22% (verwaterd) liberaal. In Italie stemde in 1895 nog 80% van het electoraat, bestaande uit 1,3 miljoen personen, liberaal en 7% socialistisch, terwijl in 1913, met 5,1 miljoen kiesgerechtigden, nog maar 56% (socialistiserend) liberaal stemde en 18% socialistisch. In het Verenigd Koninkrijk stemde in 1906 49% van de kiesgerechtigden (7,3 miljoen) liberaal en 5% socialistisch; in 1918, met 21,4 kiesgerechtigden, stemde nog maar 25% liberaal en 21% socialistisch.

  Naarmate landen meer gingen democratiseren, hoe meer eigendomsrechten werden uitgehold. Beperkte democratie werkt niet. De klassiek liberalen van de 19de eeuw hebben de fout gemaakt om een (beperkte) democratie te omarmen. Een beperkte democratie leidt op termijn tot een onbeperkte democratie met algemeen kiesrecht en ongeremde herverdeling (en communisme en fascisme).

  Peter de Jong [16] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [21] reageerde op deze reactie.

 10. @pcrs [13]:

  Goed punt, pcrs! Het is van 2en 1: of je kiest voor een overheidsmonopolie dat in ALLES voorziet. Of je kiest voor een geheel vrije markt.

  Een tussenoplossing, zoals de geleide markteconomie van de sociaaldemocraten of de zwaardmacht van de overheid die de klassiek-liberale rechtsorde biedt, is met zichzelf in tegenspraak.

  ===
  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=Law

 11. @Oscar [14]:

  Beperkte democratie is principieel verkeerd, omdat dit suggereert dat bepaalde (moreel hoogstaande) mensen (die het beste met iedereen voor hebben) beter beslissingen voor anderen kunnen nemen dan ieder ander.

  Als je voor democratie kiest is de enige juiste keuze een volledige en directe democratie zonder ook maar enige beperking. Een constitutionele democratie met gescheiden machten en controle van de macht is dan ook volslagen kolder en een gigantische stap terug.

  Een moderne democratie is een internet democratie (dus losgekoppeld van geografische regio) met vrije discussie waarbij iedereen zijn/haar zegje kan doen en waarbij de meerderheid beslist volgens one-man-one-vote.

  De users zijn zo de wetgevende macht en de uitvoering besteedt men uit aan het bedrijf dat het beste aanbod doet. Het ‘volk’ regeert, politici en ambtenaren zijn brodeloos geworden.

  En als bepaalde ontwikkelingen in je usergroup je niet bevallen zeg je gewoon je lidmaatschap op en wordt je lid van een concurrent. Makkelijk zat! 😉

  ===
  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=What_are_competing_governments%3F

 12. @Liberty 5-3000 [12]:
  De bevolking. Wanneer hij zich niet aan die grondwet houdt is de watcher zelf schuldig aan het schenden ervan en mag er met geweld tegen hem opgetreden worden. volledig volgens libertarische principes.

  Namelijk als hij het eigendomrecht niet berecht en een persoon van wie het eigendom is afgenomen op geen vrijwillige basis express benadeelt omdat hij daar zelf geld voor krijgt is hij onderdeel van de overtredende partij en dus is geweld en beperken van vrijheid geoorloofd.
  @pcrs [13]:

  Omdat ik geen trek heb in persoonlijke in loondienst zijnde milities.
  deze leggen namelijk alleen verantwoording af bij de persoon van wie ze in loondienst zijn. Ik heb het niet over heersen en overheid. ik heb het over een orgaan wat alleen mag ingrijpen bij overtreding van eigendomsrecht.

  jou argument is vals, zo ben jij voor vrijheid.. maar ook voor vrijheid van een pedofiel? hoe kan je voor vrijheid zijn als je de vrijheid niet hebt om iemand anders tot jou eigendom te maken?
  Waarom maak jij die uitzondering ??
  Wel een overtrokken voorbeeld maar zelfde argumentatie mechanisme als jij hanteerde.

  Wie beschermt je dan behalve natuurlijk jezelf tegen een groep mensen die jou eigendom willen toeeigenen?
  Tuurlijk je moet veel middelen hebben om een persoonlijke bodyguard en bewaking te kunnen veroorloven, een oude dame op straat die door mohammed of teun de reiziger wordt beroofd en in elkaar gemept kan zich niet verdedigen en heeft die middelen ook niet .
  opm een vrije samenleving te kunnen waarborger is er mijnsinziens een orgaan nodig wat direct verantwoording aflegt aan het volk en zelf ook niet imuun is voor de zelfde geldende regels als voor iedereen en kan alleen betrekking hebben op het “niet voorkomen”maar berechten van schending van eigendom lijf en goed.

  Deze berechters kunnen zelf door de bevolkking worden afgezet en moeten ook aftreden en zelf berecht worden als zij zich niet aan het eigendoms recht houden.

  Of betaal je een organisatie voor de dienst om iemand te berechten die jou onrecht heeft aangedaan of sterker nog jij de nabestaande bent van iemand wie onrecht is aangedaan of wiens overleiden het directe gevolg is van de overtreding?
  Gezien je jezelf mag beschermen kan die persoon geen claim meer maken op dat recht.
  Wat er dan gebeurt is dat de persoon wiens eigendom niet veilig is en van wie het eigendom is afgenomen (of sovreiniteit van lichaam) voor de kosten mag opdraaien terwijl de persoon die het gedaan heeft vrij rond loopt.
  Moet ik als ik beroofd ben werkelijk ook nog eens zelf betalen voor een prive-detective? en als ik nu juist door deze daad geen eigendom meer heb om de prive detective mee te betalen? Dan gaat de boef vrijuit. wanneer die ene uitzondering op politie en justitie niet is gemaakt.

  Of je krijgt prive milities van de grote jongens met veel kapitaal .

  Situatie… “ik heb meer geweren en meer mannen, wie doet me wat”

  ik hou het bij 1 centraal orgaan wat zelf ook ondergeschikt is aan de zelfde regels die ook voor de burgers gelden maar met de mogelijkheid schending van eigendom aan te pakken en alleen dat.

  Erken wel dat het een groei middel is voor meer overheid daarom zou die grondwet “watertight” moeten zijn zodat er niets aan verandert kan worden.

  Zo kan de , misschien wil je het overheid noemen, zelf niet de regels aan zijn laars lappen gezien deze verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden door de bevolking en niet andersom.

  Hoc Voluerunt [18] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [23] reageerde op deze reactie.
  pcrs [28] reageerde op deze reactie.
  Tony [48] reageerde op deze reactie.

 13. @Hoc Voluerunt [17]:
  ADD:
  Voor de mensen die geloven dat dit werkelijk ook los kan van een centraal orgaan (noem het geen overheid omdat dit niet de vorm is die ik bedoe”l)

  Voorbeeld:
  Bankier eigenaar krijgt het in zijn kop om al het geld/goud van al zijn clienten naar zijn eigen rekening te zetten.. Vervolgens gaat hij lekker de bloemetjes buiten zetten op de bahamas.

  Jou eigendom is weg… foetsie.. saldo 0.. en met jou 1000e andere mensen.
  Jullie mogen je verdedigen maag dat kan niet, je hebt immers geen middelen meer om je veilig te stellen, die prive detective werkt ook niet voor niets tenzij een doorgedraaide vigelante is.

  Hoe lost de vrijmarkt dit op???
  juist ! NIET!
  Jij zit zonder geld om te kunnen vervolgen of sterker nog je kan hem niet eens achterna omdat je geen rooie rot cent hebt voor een vliegtuig ticket. en omdat je geen geld hebt zal je ook niet kunnen voldoen aan betalingen die anderen van jou verlangen.

  Er is een centraal orgaan nodig wat niet leeft van de belastingen maar van de eigendommen van de daders.

  Voorstel.
  Dader mag zijn prive eigendom behouden maar de regels zijn:
  Hij mag zijn eigendom behouden maar de schade die aangedaan is moet via dwangarbeid in een gevangenis worden terugverdient. Wanneer de schade zo enorm is dat hij deze niet terug kan verdienen komt zijn eigen eigendom in het spel, en wat nog verschuldigd is wordt aan de slachtoffers uitbetaald.
  een deel van die dwangarbeid is voor het centrale orgaan zijn dienst.. zo krijgt iedereen zijn geld volledig ook geen commissies te rekenen voor het centraal orgaan… deze worden betaald door de dader middels dwangarbeid en geen eigen kapitaal.
  Om te vermijden dat hij met gestolen geld winst maakt en door het teruggeven ervan nog winst heeft ook.

  Dit is denk ik de enige oplossing om geen belasting te heffen voor centraal orgaan.
  Dat het bezitte kapitaal van de dader of slechtoffer geen rol speelt in het berechten ervan (anders zou een rijk slachtoffer berecht worden omdat deze meer kan betalen dan de dader) door middel van afbetaling door enkel dwangarbeid.

  en garandeert het de vrijheid van de burger nog steeds zonder dat deze slachtoffer wordt van lasten die op hem worden gelegd omdat anderen zijn eigendomsrecht willen schenden.

 14. De discussie tussen minarchisme en anarcho-kapitalisme is al vaak gevoerd. Wat mij in iedergeval duidelijk lijkt is dat een constitionele republiek (met de mogelijkheid tot secessie, dus afscheiden en je eigen besturingsvorm beginnen) een sterke verbetering is ten opzichte van de huidige situatie.
  De bedoeling van dit stuk is om aan te tonen hoe hol onze grondwet is, en ook dat er een non-dictoriaal alternatief is op de democratie. Ik ben zeer benieuwd hoe niet-libertariërs over de democratie denken na het lezen van dit stuk, en of ze die dan nog steeds zo sterk willen verdedigen. Als er niet-libertariërs lezen (of de vaste kliek kent er een niet-libertariër die het wilt lezen) laat je mening dan horen!

 15. @Oscar [14]:
  Een wezenlijk aspect van democratie is, dat hij politiseert, modereert, wat juridisch gezien niet derogatoir is. Daarmee ondermijnt een democratisch stelsel de rechtsstaat en is daarmee incompatibel met het begrip rechtsstaat.

  Deze tegenstrijdigheid kan alleen schijnbaar worden opgeheven, namelijk wanneer politiek boven de rechtsstaat wordt gesteld. Deze wordt dus opgeofferd en alles wat “democratische rechtsstaat” heet is dus geen rechtsstaat, althans niet in strikte zin. Daar kan men dus verder alle kanten mee uit. We stuiten hier op afbakeningsproblemen met de begrippen “democratie” en “rechtsstaat”.

  (Politici e.d. genieten dan ook immuniteit, zolang ze in functie zijn.)

 16. @Spy-Nose [1]:

  http://nl.wikisource.org/wiki/Grondwet_van_de_Bataafse_Republiek

  Algemene beginselen

  3. Alle leden der maatschappy hehben, zonder onderscheiding van geboorte, bezitting, stand of rang, eene gelyke aanspraak op derzelver voordeelen.

  4. Ieder burger is volkomen vry om te beschikken over zyne goederen, inkomsten en de vruchten van zyn vernuft en arbeid en voorts, om alles te doen, wat de regten van eenen ander niet schend.

  Alles wat overeenkomt met de onvervreemdbare regten van den mensch in maatschappy, kan door geene wet verboden worden. Zy beveelt, noch laat toe, hetgeen daarmede strydig is.

  Wel aardig. Toch zou ik eerder hiervoor gaan:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwet_van_de_Verenigde_Staten
  Waarbij amendement 11 tot 27 achterwege gelaten kunnen worden.

  Spy-Nose [25] reageerde op deze reactie.

 17. @Hoc Voluerunt [17]:

  “Tuurlijk je moet veel middelen hebben om een persoonlijke bodyguard en bewaking te kunnen veroorloven, een oude dame op straat die door mohammed of teun de reiziger wordt beroofd en in elkaar gemept kan zich niet verdedigen en heeft die middelen ook niet .”

  Hoe kom je aan dit vreemde idee? Waarom zou iemand zich geen schoenen kunnen veroorloven, zoals pcrs al aangaf? De essentie van de vrije markt is nu juist dat er voor iedereen iets wordt aangeboden tegen een prijs die men kan betalen. Waarom zou dit met rechtszekerheid opeens anders zijn? Ben je soms een communist? 😉

  Je noemt een groot aantal bezwaren, maar die zijn allemaal weerlegt door David Friedman c.s. (zie onderstaande links). Friedman heeft aangetoond, dat rechtszekerheid, bescherming van lijf en goed, en wetgeving allemaal producten en diensten zijn die de vrije markt veel efficiënter en effectiever kan verstrekken dan een monopolistische overheid met haar eenheidsworst die niemand past.

  ===
  David D. Friedman, Police, Courts, and Laws – On the Market
  http://www.daviddfriedman.com/Libertarian/Machinery_of_Freedom/MofF_Chapter_29.html

  David D. Friedman, Law’s Order – What Economics Has To Do With Law and Why It Matters http://www.daviddfriedman.com/laws_order/index.shtml

  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=Law

  Hub Jongen [27] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [32] reageerde op deze reactie.

 18. @Hoc Voluerunt [9]:

  Als je het stuk goed doorgelezen had je het volgende zien staan:

  “Ten tweede heeft Nederland geen toetsingsrecht waarbij een rechter bekijkt of nieuwe wetten in strijd zijn met de grondwet. Aangezien de grondwet de hoogste wet is, lijkt de Nederlandse situatie niet geheel kloppend en uniek. Dat is het in de EU in ieder geval wel, omdat hier Nederland en Finland de enige twee landen zijn waarbij een dergelijke toetsing verboden is. Er zijn steeds meer voorstanders voor het opheffen van dit verbod. De Verenigde Staten en de Duitse Bondsrepubliek hebben wel een toetsingsrecht, hoewel deze momenteel niet consequent wordt toegepast. Het verschil met Nederlandse volksvertegenwoordigers en vertegenwoordigers in een constitutionele republiek is dat Nederlandse vertegenwoordigers grondwetten kunnen omzeilen middels de introductie van nieuwe wetgeving.”

  Verder:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetsvoorstel-Halsema

  “Aanvaarding van het wetsvoorstel in eerste lezing
  Het voorstel werd op 14 oktober 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. Pas op 2 december 2008 werd het voorstel behandeld in de Eerste Kamer. Daar haalde het een nipte meerderheid. Bij hoofdelijke stemming waren er 36 stemmen tegen (de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD en de SGP) en 37 stemmen voor (de aanwezige leden van de overige fracties).

  Voorstanders van de grondwettelijke toetsing menen dat dergelijke toetsing een goede waarborg vormt tegen machtsmisbruik door de overheid, tegenstanders vrezen dat een dergelijke toetsing de functie van het parlement uitholt om wetgeving te wegen in het algemeen belang.

  Tweede lezing
  Thans (2010) wacht het wetsvoorstel op een tweede lezing. Daarvoor moet echter eerst de Tweede Kamer ontbonden worden (zie artikel 137 lid 3 Grondwet). Vervolgens zal in beide Kamers een tweederdemeerderheid nodig zijn om de grondwetswijziging door te voeren.”

  Even afwachten dus.

  Hoc Voluerunt [32] reageerde op deze reactie.

 19. @Devidas [22]:

  In hoeverre worden “property rights” in de Amerikaanse Constitutie erkend en gewaarborgd? Het enige, dat ik daaruit haal, is een zinsnede uit de pre-ambule (vertaald): “…algemene welvaart voor te staan en de vruchten van de vrijheid voor onszelf en ons nageslacht veilig te stellen,…”

  Misschien zijn “vruchten van de vrijheid” als eigendomsrechten aan te merken?

  Juridisch valt er m.i. nogal wat aan te merken op het gebruik van de term “property rights”: ze worden in de hele Constitutie niet genoemd. Dus wat zijn “property rights” nou helemaal?

  Devidas [26] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [29] reageerde op deze reactie.

 20. @Spy-Nose [25]:
  Het staat er nergens inderdaad expliciet in (met een beetje fantasie wel iets in amendement 5). Misschien is de Bataafse grondwet met een vleugje libertarisme en een snuifje Amerikaans constitutionalisme wel het beste. Hoe dan ook, het blijven allemaal dromen zolang er niet serieus naar gekeken wordt of over gediscussieerd wordt. Het debat moet aan.

 21. @Peter de Jong [23]:

  David Friedman heeft het goed uitgelegd en ook de aanvullingen van Hans Herman Hoppe met verzekeringen zijn erg nuttig.

  De weg naar vrijheid kan geholpen worden door bevoegdheden van de democratie “om over te stemmen” weg te halen.
  De huidige bezuinigingsperiode lijkt daar best gunstig voor.

  Afschaffen buitenlandse missies
  Afschaffen ontwikkelingshulp.
  Afschaffen subsidies aan banken, industrie cultuur.

  Vul maar aan, dan heb je al een paar kwartjes!!!

  Ook de Libertarische Grondwet kunnen we nog eens van stal halen:
  *****************************************
  * DE LIBERTARISCHE GRONDWET:
  *
  * ** ARTIKEL 1:
  Geen persoon, groep personen of overheid mag geweld, dwang of fraude initiëren tegen geen enkel individu of zijn eigendom.

  * ** ARTIKEL 2:
  Geweld mag moreel en legaal uitsluitend gebruik worden als verdediging tegen degenen die artikel 1 overtreden.

  ** ARTIKEL 3:
  Er mag nooit een uitzondering gemaakt worden op artikel 1 en 2.
  ***********************************************

 22. @Hoc Voluerunt [17]:
  “Omdat ik geen trek heb in persoonlijke in loondienst zijnde milities.
  deze leggen namelijk alleen verantwoording af bij de persoon van wie ze in loondienst zijn. Ik heb het niet over heersen en overheid. ik heb het over een orgaan wat alleen mag ingrijpen bij overtreding van eigendomsrecht.”
  We hebben nu ook milities in loondienst en die leggen alleen verantwoording af bij de heerser, dus wat is je punt. In een vrijwillige samenleving moeten ze uiteindelijk verantwoording afleggen bij de klant.
  Je hebt het wel over heersen, want als ik een beveiligingsservice wil gaan aanbieden aan X en X wil die van mij kopen, maar jij komt met je heerser aan die een monopolie heeft op beveiliging in een arbitrair door jou gedefinieerd territorium, dan gaan ik en mijn klant de gevangenis in. Jij initieert dan geweld tegen mensen die niemands rechten geschonden hebben, maar louter en alleen omdat ze jouw monopolie geschonden hebben. Jij schendt het eigendomsrecht van mensen op hun eigen lichaam met je instituut dat zogenaamd alleen eigendomsrechten moet beschermen.

  Als een terriotoriaal met geweld verdedigd monopolie op een bepaald produkt of dients dan zo’n goed idee is, waarom dan niet hetzelfde doen voor schoenen?

  “jou argument is vals, zo ben jij voor vrijheid.. maar ook voor vrijheid van een pedofiel?”
  Een pedofiel overtreedt iemand zijn eigendomsrechten van zijn eigen lichaam. Natuurlijk mag het slachtoffer er zich tegen verweren, zijn voogden, een organisatie die kinderen beschermt, waar mensen vrijwillig aan deelnemen. Bescherming is een produkt dat in de vrije markt beter en efficienter zal worden aangeboden. Dat is precies de reden dat de huidige monopolisten concurrentie weren, nml dat ze een slecht produkt hebben.

  “Of je krijgt prive milities van de grote jongens met veel kapitaal. Situatie… “ik heb meer geweren en meer mannen, wie doet me wat””

  Je moet toch toegeven dat voor iemand die veiligheid via een monopolie wil regelen, het argument dat zonder monopolie er dominantie zou kunnen ontstaan, wel heel vreemd klinkt.

  Al je tegenwerpingen zijn al uitgebreid overdacht door mensen veel slimmer dan ik.
  Wat ik vooral wil zeggen is: OF je gelooft dat monopolies de beste behoeftebevrediging van mensen opleveren, OF je denkt dat de vrije markt de beste aanbieder oplevert. Maar als je daar tussenin zweeft, overtuig je niemand en kun je net zo goed ophouden. Denk eerst eens na wat je het beste principe vindt, pas dat consequent toe en ga daar voor argumenteren.

  Ik denk en hoop dat je op vrije toegang voor aanbieders uitkomt.

  Hoc Voluerunt [32] reageerde op deze reactie.

 23. @Spy-Nose [25]:

  Interessant op het gebied van property rights is de Amerikaanse right-to-travel discussie. Er is een harde kern van activisten in de hele VS die zich hier mee bezig houdt en regelmatig rechtszaken uitlokt. Ook in New Hampshire (FSP) worden er vaak mensen voor gearresteerd en wordt de overheid bestookt met protestbrieven.

  De Am Grondwet geeft burgers het recht om vrij te reizen. Sommige Amerikanen vinden daarom dat de staat niet het recht heeft belasting te heffen op het gebruik van openbare wegen of op privé vervoermiddelen zoals auto’s. Ook zou de overheid geen voorwaarden aan het gebruik van die wegen en auto’s mogen stellen, zoals rijbewijs, kentekenregistratie, verzekering e.d.. Zie: http://www.youtube.com/watch?v=-F9OjC8qIaw

  – The Constitutional Right to Drive is Not a Privilege
  http://thecountyguard.org/right-2-drive-handout.html

  De overheid heeft zich hier grotendeels tegen ingedekt doordat bijna niemand het volledige eigendomsrecht over zijn auto kan verwerven. De eigendomsoverdracht van autoproducent naar consument is zodanig vormgegeven dat de staat vrijwel altijd mede-eigenaar van de auto wordt (zie hieronder) en dus voorwaarden aan het gebruik mag stellen. Alleen door de officiële procedure te omzeilen kan je 100% eigenaar worden en heeft de staat niets over je auto en het gebruik er van te zeggen.

  – Do you know who owns your car ?
  The state has the “birth certificate of the automobile”, in law called the alloidial or absolute title. If you finance all you get is the beneficial title. To use the states property you have to abide by their rules. Drivers License, plates, insurance, etc.
  http://www.afn.org/~govern/Car.html

  ===
  – Police officer: “But you’re depriving the state of its money!?”
  – Activist: “The government has no right to ask money for these public roads as they stole the money to built them with from the public in the first place!”

  Spy-Nose [50] reageerde op deze reactie.

 24. Het absolute bezit van een eigendom is iets wat libertariërs gewoonlijk onder ‘eigendom’ verstaan, maar wat in de rest van de wereld bijna niet (meer) voorkomt, aangezien alles, mensen incluis, onderworpen is aan de heersende wetten en regels (die dus boven de zeggenschap van de bezitter uitgaan).

  Blijkbaar zijn de meeste mensen inbreuken op het eigendomsrecht zo normaal gaan vinden dat zij hier nauwelijks nog bij stilstaan!

  Het gaat overigens om de allodiale titel (allodial title, dus niet alloidial).
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Allodium
  http://en.wikipedia.org/wiki/Allodial_title

  Hub Jongen [31] reageerde op deze reactie.
  Armin [39] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.