Waar een ondernemer op zoek gaat naar onvervulde behoeftes van klanten zoeken politici en ambtenaren naar leed dat door overheidsingrijpen kan worden gemitigeerd. Zonder door de wet van het afnemende grensnut te worden afgeremd laten politici hun verbeelding de vrije loop. Dit geeft soms verrassende resultaten.Zo kennen we in Nederland, een land grotendeels geschapen door mensen, een 20-tal nationale parken. Dit zou iedere natuurliefhebber een warm gevoel moeten geven. In dit en enkele volgende artikelen stel ik de vraag of dit terecht is. Zijn de nationale parken een nationale dwaling? Wordt hier natuur beschermd, of worden er hier andere belangen beschermd? Is de rol die de overheid speelt een juiste?

Bij nationaal park denken we al snel aan de grote nationale parken in de VS, of de reservaten in Afrika die de big five beschermen. Deze overweldigende natuur hebben we niet in ons kikkerlandje. Betekent dit dat we dan niets te beschermen hebben? Dat behoeft natuurlijk niet zo te zijn, in het kleine kan ook veel schoonheid zitten. Wat is een nationaal park volgens de NL definitie: Een nationaal park is een aaneengesloten natuurgebied van tenminste 1000 hectare, bestaande uit natuurterreinen, wateren en/of bossen, met een bijzonder landschappelijke gesteldheid en planten- en dierleven, waar tevens goede mogelijkheden zijn voor recreatief medegebruik. (volgens Wikipedia) Dit klinkt logisch. Laten we kijken hoe dit in de praktijk uitpakt en het Nationale Park De Weerribben-Wieden als voorbeeld nader beschouwen.

De Weerribben-Wieden is een groot laagveen moerasgebied in de kop van Overijssel. In de buurt van Giethoorn. Waar tal van bedreigde diersoorten hun toevlucht hebben gezocht. Het een eeuw of 5 geleden ontstaan door turf winning. De turf werd in trekgaten gestoken en te drogen gelegd op de zogenaamde ribben dan wel legakkers. De Wieden werden het eerste ontgonnen en de legakkers waren te smal, door stormen sloegen deze weg en ontstonden grote meren. Bij de Weerribben, een veengebied dat daarna aan de beurt was om te worden afgegraven, besloot men bredere legakkers te hanteren. Deze werden niet weggeslagen. De vraag is nu of dit een nationaal park hoort te zijn. Is dit nu een natuur of een cultuurlandschap? Het lijkt me toe dat dit een cultuurlandschap is met natuurwaardes. Dit als natuurgebied betitelen lijkt me onjuist. Slechts door inflatie van het begrip nationaal park en daar ook cultuurlandschappen met natuurwaardes toe te rekenen is het mogelijk dit als nationaal park te presenteren.

Indien er indertijd ambtenaren waren die een milieuvergunning moesten afgeven voor het turfsteken waren deze gebieden nooit ontstaan. Maar konden we nu nog genieten van een stuk woeste grond. We moeten het thans doen met een stuk cultuurlandschap met natuurwaarden. Je zou verwachten dat men dit gebied momenteel met rust laat. Dat we ons lesje geleerd hebben. Dat is niet zo. Zonder ingrijpen van de mens zal de natuur haar werk doen en dit drassige gebied tot een moerasbos omvormen. Dit wordt door de deskundigen als ongewenste ontwikkeling bestempeld. Men weet het kennelijk beter dan de natuur en besluit in te grijpen, men treft beheersmaatregelen. Gaat tegen de natuurlijke ontwikkeling in. Men houdt de trekgaten open en snijdt riet. Wat dat met een natuurlijk evenwicht van doen heeft is me een raadsel. Is dit in het belang van de natuur of in het belang van de natuurbeschermings organisatie?

Ik zal wel te dom zijn om te begrijpen dat door natuurtuinieren een grotere soortenrijkdom mogelijk is. En dat dit te prefereren is boven echte natuur. Die ondanks de term natuurlijk evenwicht toch steeds in beweging is. Is er nu echt een nieuwe gesubsidieerde industrie van natuurtuinierders ontstaan? Laten we eens kijken naar het nationale park Lauwersmeer.

Het Lauwersmeer is een van de nieuwste stukken land van onze planeet. Recent door mensenhanden geschapen. Een stuk Waddenzee is een jaar of 40 geleden afgedamd en deels drooggelegd / gevallen. Defensie kreeg er een mooi oefenterrein bij, in de Marnewaard. Er was bovendien ruimte voor een kruitfabriek. En een ander deel is tot nationaal park bestempeld. Ook hier rukt het moerasbos op. En ook hier wordt dat als onwenselijk betiteld en wil men deze ontwikkeling tegen gaan. Men heeft enkele honderden Schotse hooglanders en een paarden soort overgebracht naar dit gebied. De grazers hebben moeite het terrein open te houden en door de waterstand van tijd tot tijd te verhogen hoopt men de natuurlijk ontstane bossen op die manier te verzuipen.

Nu we in het kort het tweede nationale park hebben behandeld lijkt er een patroon te ontstaan, het is ook hier door mensenhand geschapen land (ontstaan na afdamming ), en de natuurlijke ontwikkeling wordt bewust tegen gewerkt. In een volgend artikel meer. Voor vandaag volstaat de opmerking dat natuur niet altijd natuur is en natuurbescherming in nationale parken soms tegen de natuurlijke ontwikkeling in gaat. Gesubsidieerd in het kader van het algemene belang uiteraard.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Toevoeging en noten

De Weerribben – Wierden.

http://www.nationaalpark.org/docs/200801160936565036.pdf

Ik heb de beheersactiviteiten niet zelf verzonnen, zie hieronder voor een aanhaling

Natuurbeheer

De terreinbeheerders (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) en particulieren voeren jaarlijks terugkerend ‘regulier beheer’ uit en zogenoemd ‘cyclisch beheer’ op projectbasis in samenwerking met rietlandbeheerders. Het reguliere beheer bestaat onder andere uit maaien en zonodig bekalken van hooilanden, maaien van rietpercelen met een natuurdoelstelling, bemesten van weilanden met een weidevogeldoelstelling, bestrijden van pitrus, tegengaan van verbossing, onderhouden van sloten, plasdras zetten van weilanden in het voorjaar, bestrijden van vossen en zoneren van recreatievaart. Het cyclische beheer bestaat uit het terugzetten van moerasbos door het graven van petgaten, het rooien van bos en vervolgens in zomermaaibeheer nemen, en het afplaggen van verouderde rietlanden en verzuurde veenmosrietlanden. Deze projecten wordt mede gefinancierd door LIFE-subsidies.

Nieuwe natuur

In het Raamplan Strategisch Groenactiepunt Noordwest-Overijssel is nieuwe natuur opgenomen met een oppervlakte van 1.550 hectare (bron DLG, zie ook Wymenga & van Maanen 2006). Hiervan is per 1 januari 2007 52% verworven (data DLG).

Lauwersmeer: Bestuurlijke besluiten in:

http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Downloads/Ontwerpaanwijzingsbesluit_lauwersmeer.pdf

Ook hierin staan beheersmaatregelen vermeld. Daarnaast blijkt er niet alleen een maakbare samenleving (gebaseerd op gedwongen inkomensoverdrachten) te bestaan maar ook een maakbare natuur met bijvoorbeeld gedetailleerde doelstellingen met betrekking tot het aantal broedparen per vogelsoort.

Waarom meld ik dit? Omdat ik van mening ben dat er naast een klimaat leugen ook een natuur leugen is. Die is al wat langer aan de gang. En die dient ook te worden onderkend. De grootschalige beperkingen die in naam van natuur ons worden opgelegd vernietigen veel welvaart en vrijheid. En zijn volgens mijn inschatting niet altijd in lijn met de natuurlijke ontwikkeling die de betreffende gebieden anders zouden doorlopen. Het beleid is volgens mijn waarschijnlijk te simpele redenering niet gericht op natuurlijke ontwikkeling maar op een ideaal beeld dat men van de natuur heeft. Net zoals men van mening is dat de markt niet voldoet en er moet worden ingegrepen grijpt men in in de natuur.

29 REACTIES

 1. Gaat tegen de natuurlijke ontwikkeling in. Men houdt de trekgaten open en snijdt riet. Wat dat met een natuurlijk evenwicht van doen heeft is me een raadsel. Is dit in het belang van de natuur of in het belang van de natuurbeschermings organisatie?

  Ik zal wel te dom zijn om te begrijpen dat door natuurtuinieren een grotere soortenrijkdom mogelijk is. En dat dit te prefereren is boven echte natuur. Die ondanks de term natuurlijk evenwicht toch steeds in beweging is.

  Er is natuurlijk een verschil tussen het volledig de natuur haar gang laten gaan en een ‘klein’ stukje van 1000 ha afzetten. Diversiteit en soortenrijkdom in dat kleine stukje zullen zonder menselijk ingrijpen zeer beperkt zijn, want ingeperkt door de ‘natuurlijke’ omstandigheden in dat gebiedje.
  Door beheer ontstaat een minder natuurlijke situatie, maar met meer kansen op diversiteit.

  Is er sprake van een natuurlijke situatie? Nee.
  Vind ik het een goede zaak, dat er toch iets ondernomen wordt om diversiteit te behouden/te creëren, omdat deze elders volledig kapot gemaakt wordt? Ja (het eerste deel dan).

  Moet dit door gesubsidieerde organisaties gebeuren, die gevoed worden door ambtenaren? Natuurlijk niet!

 2. Vind ik het een goede zaak, dat er toch iets ondernomen wordt om diversiteit te behouden/te creëren, omdat deze elders volledig kapot gemaakt wordt? Ja (het eerste deel dan)

  De diversiteit kan je ook in een heemtuin of een dierentuin behouden. Nergens een grotere soortenrijkdom dan in Artis dan wel Blijdorp. Er wordt nu geclaimd dat dit natuur is, en dat is het niet, het is een landschap dat nooit op natuurlijke wijze op deze plaats was ontstaan. De agro industriele ruines uit voorbijgaande tijden zijn nu opeens bijzonder. Ik ben niet tegen behoud van dieren en plantensoorten. Maar wel tegen de claim dat dit natuur is. En ben van mening dat er andere manieren zijn om de soortenrijkdom te borgen.

  Er is hier een tegenstelling, in naam van de natuur gaat men de natuurlijke processen tegen. Er zijn geen contradicties! De grondslagen van dit beheer zijn niet consistent en dienen te worden heroverwogen.

  Corné [15] reageerde op deze reactie.

 3. Het land dat door u voorvaderen is geschapen behoort nu toe aan uw overheid. Natuur klinkt aardig, maar zoals gesteld betreft het hier gewoon een koud moeras zonder functie.

  De Nederlander kan gebruik maken van 14% van het oppervlak van Nederland.
  http://txtpro.web-log.nl/blog/2010/07/grondgebruik-in-nederland.html

  Van de overige 86% moeten ze afblijven, want dat behoort hun blijkbaar niet toe.

  Het is handig voor de overheid dat Nederland “vol” is zodat de hoofdprijs wordt betaald voor een flatje en de Nederlander slaaf wordt van de bank.

  De schaarste aan land wordt door de overheid kunstmatig in stand gehouden. Omdat intensieve volksteelt makkelijker is dan vrije uitloop

  w. visser [13] reageerde op deze reactie.

 4. Natuur en bewoning kan prima samengaan, het groene hart kan daarom prima bebouwd worden, wel door particulieren die er hun eigen huis op mogen (laten) bouwen. De vrijgave van het groene hart hiervoor zal de huizenprijzen flink doen dalen en daarmee de inkomsten van overheid, banken, notarissen en makelaars flink doen krimpen, dus gebeurt het niet.

  w. visser [14] reageerde op deze reactie.

 5. Bos is een mooie belegging. Naaldhout doet er 22 jaar over voordat het gekapt kan worden. Als je dan geen geld nodig hebt of de houtprijs is te laag laat je het hout gewoon staan. Of je gebruikt het geld voor andere beleggingen.

  Kappen kan selectief zodat kleinere bomen de ruimte krijgen. Een probleem voor de overheid: aan bomen wordt niet veel verdiend en er valt dus niet veel te plukken aan belastingen.

  Japanse beleggers die voor hun pensioen afhankelijk zijn van bosbouw zitten financieel aan de grond vanwege de lage houtprijzen. Transport van hout kost weinig, dus of een boom nu in Nederland staat of in Rusland, de opbrengst is vrijwel hetzelfde.

  Bos kan geprivatiseerd worden. De overheid kan eenvoudig in het bestemmingsplan aangeven dat het perceel uitsluitend gebruikt mag worden als bos. Verder kan er wat geregeld worden over toegankelijkheid en onderhoud om kaalslag tegen te gaan.

  In principe zou ik een hek om mijn bos zetten. Willen mensen erin, dan is dat ten eerste op eigen risico en ten tweede niet gratis. Wil de overheid het bos toegankelijk houden voor burgers – gratis – dan zal daar iets voor terug moeten komen. Denk aan vrijstelling van belasting.

 6. In Nationaal Park de Hoge Veluwe (bij Hoenderloo) zijn ze op dit moment bijna alle bomen aan het kappen. Prachtige eeuwenoude eikenbomen lanen worden gewoon platgemaait. Onderhoud noemt de parkdirectie het. Daar maken ze weer inheemse zandverstuivingen en heidevelden van. Droevig op te zien.

  In februari 2010 werd de 14e veiling van rondhout georganiseerd door de Unie van Bosgroepen.
  740 m³ rondhout in het Nationaal park de Hoge Veluwe kwamen onder de hamer. De gemiddelde prijs dat het hout uit het park opbracht was € 172 per m³.

  Komende veiling dreigt weer grote hoeveelheden hout per opbod verkocht te worden.

  Iedereen die het ziet roept “verschrikkelijk” velen zeggen hun “beschermer” status op door niet meer te betalen. Ik dus ook….
  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 7. @SieS [8]: Als je je een beetje in het natuurbeleid verdiept zou je bijna depressief worden. Het bomen kappen om zandverstuivingen en open grasland te scheppen lijkt zo’n beetje de norm te zijn. De natuur mag zich net als de burger niet langer vrij ontwikkelen. Maar moet zich ook houden aan de uitgedachte regeltjes.

 8. Er is op zich niets op tegen of natuur gemaakt wordt of dat het zichzelf maakt.

  Het eigenlijke probleem zit hem in het eigendomsrecht. Gemeenschappelijk bezit bestaat niet, ook al denken we dat wel. “Gemeenschappelijk” bezit wordt vooral gekenmerkt door sterk wisselend beleid, en in het geval van natuur is dat veelal funest. Natuur heeft zijn eigen tijd nodig. Regeringsperiodes zijn daarvoor veel te kort.

  Natuur in privé bezit is in libertarisch opzicht beter, maar er valt nog te bezien of dat dan “beter” of “slechter” beheerd zou worden. Wel zou een slecht beheer dan in de eigen portemonnee gevoeld worden….

 9. @Ratio. Fijn dat dit onderwerp nu aan bod komt. Ik lees er weinig over op libertarische sites. Ben benieuwd naar je volgende artikelen.

 10. Niks vervelender dan in een natuurgebied te lopen dat particulier eigendom is. Zo gaat het wandelen door weilanden altijd gepaard met het onvrije besef dat je afhankelijk bent van de grillen van de eigenaar.
  Wat een enorm geluk dat we gemeenschappelijke bezittingen hebben in de vorm van natuurgebieden b.v. Dan wandel je in vrijheid.

 11. @Jeroen [4]:
  ‘De Nederlander kan gebruik maken van 14% van het oppervlak van Nederland’.
  En vervolgens wordt er verwezen naar een stukje wat ik zelf heb geschreven:
  http://txtpro.web-log.nl/blog/2010/07/grondgebruik-in-nederland.html

  Dat de Nederlander slechts 14% kan gebruiken is natuurlijk kolder: die Nederlander kan namelijk niet alleen gebruikmaken van de 12% bos/natuur- en de 2% recreatiegebied. Er is ook nog 19% water. Het meeste daarvan is vrij toegankelijk.
  55% van het landoppervlak heeft een agrarische functie. Dat is niet allemaal met prikkeldraad omgeven of bevolkt met stieren. Veel daarvan is gewoon toegankelijk voor wandelaars en recreanten.
  De bebouwde omgeving bedraag 8%. Dat zijn gebieden die gewoon betreden mogen worden.
  Het merendeel van al deze gebieden is ook niet in handen van de overheid, maar van particulieren en particuliere organisaties.
  Laten we verder blij zijn dat er een overheid is die zich nog iets gelegen laat liggen aan natuurbeheer en milieu.
  Het zal wel vloeken zijn in uw libertarisch centrum: maar zonder die overheid zouden we uitgeleverd zijn aan de willekeur van de markt en zou Nederland al helemaal verkocht zijn aan de hoogste bieder.
  Ik mag althans aannemen dat niemand zit te wachten op toestanden als in voormalige Sovjet-Unie en Oost-Europese staten waar de vrijheid van enkelen ten koste gaat van de vrijheid en bestaanszekerheid van velen. Om dan nog maar te zwijgen over de uitverkoop en exploitatie van natuurgebieden.

  Corné [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Johnny [5]:
  Waarop baseert u deze stelling?
  Of is het alleen een veronderstelling?
  Het is namelijk zo makkelijk is om van alles te roepen op internet, maar gezien de hoeveelheid informatie die te vinden is op datzelfde www, is het wel zo handig om die stelling, resp. veronderstelling te onderbouwen.
  Noblesse oblige.

 13. @Ratio [3]: Ik ben het met je eens dat de claim, dat dit natuur is, niet juist is. En natuurlijk zijn er ook andere manieren om diversiteit terug te krijgen.
  In dit geval is het de vraag of mens en dier gebaat zijn bij dit ingrijpen. Ik denk het wel (en ik pleit nog steeds niet voor overheidsingrijpen!).

 14. @w. visser [13]:

  Het merendeel van al deze gebieden is ook niet in handen van de overheid, maar van particulieren en particuliere organisaties.

  maar zonder die overheid zouden we uitgeleverd zijn aan de willekeur van de markt en zou Nederland al helemaal verkocht zijn aan de hoogste bieder.

  Dus de particulier is in jouw ogen een geldwolf, die niet in staat is verder te kijken dan de korte-termijn-inhoud van zijn portemonnee?
  Toch wat tegenstrijdig, omdat volgens jou het merendeel van de gebieden toch in particuliere handen is…

  En hoe zit het eigenlijk met stemgedrag. Het stemvee laat zich toch nog steeds naar de stembus lokken om te stemmen op partijen, die zogenaamd ‘sociaal’ zijn en het milieu een warm hart toedragen. Als mensen bereid zijn hun zelfbeschikkingsrecht over te dragen aan dit soort clubjes, waarom zouden ze dan niet in staat zijn om (bij behoud van het zelfbeschikkingsrecht) beslissingen te nemen die goed zijn voor de natuur?

  w. visser [17] reageerde op deze reactie.

 15. @Corné [16]:
  Een particuliere organisatie als bijvoorbeeld natuurmonumenten streeft andere doelen na dan b.v. een oliemaatschappij. Natuurmonumenten hoeft ook niet te concurreren en heeft een duidelijke missie en legt daar verantwoording over af.
  Dé particulier (of particuliere organistatie) bestaat niet en niet iedere particuliere organisatie is een geldwolf waar het korte termijn denken overheerst.
  Zodra het echter om de centen gaat en de concurrentiedruk hoog is, wordt de kans dat het korte termijn denken het wint aanzienlijk groter. De handel en wandel van Westerse oliemaatschappijen in Afrika is daarvan een sprekend voorbeeld. Dat wordt hen ook mogelijk gemaakt door zwakke of corrupte overheden ter plaatse. Het ethisch zelfreinigend vermogen van de particuliere organisatie is dan niet zo groot als u wellicht veronderstelt.
  En voordat dit straks weer als een algemeen iets wordt gepresenteerd: het bovenstaande is slechts een voorbeeld. Ik kan niet iedere particuliere organisatie tegen het licht houden. Het gaat niet per definitie om zwart-wit en goed-slecht. Het gaat om omstandigheden die het handelen bepalen.
  U heeft trouwens een merkwaardige opvatting over democratie aangezien u er blijkbaar van uit gaat dat stemmen op een clubje automatisch inhoudt dat je daarmee je zelfbeschikkingsrecht opgeeft. Ik zie niet helemaal hoe u zich voorstelt hoe we met z’n 16 of 17 miljoen beslissingen kunnen nemen zonder dat er vertegenwoordigende organen zijn die dat (voor een deel) van de burger overnemen.
  Tussen de verkiezingen door heeft u tijd genoeg om op straat-, buurt-, dorps- of stadsniveau invulling te geven aan uw zelfbeschikkingsrecht. En zolang u dat doet binnen de marges van de wet, dan is er niemand die daar aanstoot aan zal nemen. Het is bovendie vanuit oogpunt van efficiency misschien wel handig als we ons als particulieren niet overal mee hoeven te bemoeien. Als mijn computer of wasmachine het niet meer doet huur ik ook iemand in die meer verstand heeft van computers of wasmachines dan ik.

  Corné [18] reageerde op deze reactie.
  beek [19] reageerde op deze reactie.

 16. @w. visser [17]:

  En zolang u dat doet binnen de marges van de wet

  Dus ben ik niet vrij om te doen en laten wat ik wil. Dus wordt mij de wil van anderen opgelegd. Dus als ook ik stem op die club, die de wetten maakt, lever ook ik mijn zelfbeschikkingsrecht in.
  Democratie is niets anders dan een doekje voor het bloeden.

  beek [19] reageerde op deze reactie.

 17. @w. visser [17]:

  Sterke reactie.

  @Corné [18]:

  De gedachte dat, zodra je een voet buiten de deur zet, je je direct op andermans terrein begeeft, is een beklemmende gedachte. Buiten de deur is alles in handen van particulieren en je beweegt je eigenlijk voortdurend op prive-terrein, in de tuinen van anderen dus.
  Die anderen hebben allemaal andere wensen en dus ontmoet je voortdurend allerlei bordjes waarop staat wat je wel en wat je niet mag op al dat prive-eigendom. Dat noem ik geen vrijheid, dat is een soort gevangenis.
  Het lijkt me duidelijk dat velen dit niet wensen en liever buitenshuis vertoeven op publiek terrein: terrein van ons allen.
  Dat zulke gemeenschappelijke voorzieningen door de gemeenschap financieel worden ondersteund, lijkt me logisch.
  Dit soort afdracht dan als pure diefstal beschouwen, is dan ook niet volgens de werkelijkheid. Hooguit zou het teveel gevraagde als diefstal beschouwd kunnen worden.

  Corné [20] reageerde op deze reactie.

 18. @beek [19]:
  Terrein van ons allen? Je zult bedoelen: terrein waarover ‘wij’ geen zeggenschap hebben, maar waarvoor een deel van de mensen moet betalen.
  Ik heb niets tegen gemeenschappelijke voorzieningen, ook niets tegen het bijdragen aan een voorziening waarvan ik gebruik maak.
  Ik stel echter mijn grens bij het gedwongen worden bij te dragen aan voorzieningen:
  – waarvan ik geen gebruik maak/wens te maken;
  – die door een ander kwalitatief beter gerealiseerd kunnen worden;
  – die door een ander goedkoper gerealiseerd kunnen worden.

  Diefstal is inderdaad niet het juiste woord. Afpersing past beter bij de situatie.

  beek [21] reageerde op deze reactie.

 19. @Corné [20]:

  Tegenover 100 buurmannen die wel gemeenschappelijke voorzieningen als stoepen, parken, wegen, rioleringen, natuurgebieden, stranden e.d. willen, sta je als eenling natuurlijk machteloos. Het wordt ook absurd als alleen jouw wil hier zou tellen en die van de 100 anderen hier niet.
  In jouw voorstel zou je dus steeds een toegangskaartje betalen als je gebruik maakt van een stoep of een gemeenschappelijk natuurgebied b.v.?

  Corné [23] reageerde op deze reactie.

 20. Gemeenschappelijk bezit wordt gewenst.
  Het ligt voor de hand dat een overheid het beheer heeft, want een gemeenschappelijke overheid beheert de gemeenschappelijke voorzieningen.
  ‘De gebruiker betaalt’, aldus het voorstel van Corne.
  Dat wordt gerealiseerd door toegangskaartjes te vragen bij het gebruik van stoepen, wegen, parken, stranden en natuurgebieden b.v.
  Maar dat betekent ook dat deze voorzieningen omheind moeten worden om ‘vrij gebruik’ te voorkomen; niks betalen voor wat je gebruikt, dat gaat niet op.
  Wie even nadenkt over hoe dit in de praktijk gestalte zou gaan krijgen, ziet dan overal hekken met toegangspoortjes, zelfs in het gewone straatbeeld en bij alle parken.
  Dat is zo onaantrekkelijk, (en misschien ook veel te duur) dat ik kan begrijpen dat er wordt gekozen voor een pot ‘algemene middelen’, waaruit de voorzieningen bekostigd worden.

 21. @beek [21]:
  In de eerste plaats gaat het nu om het principe. Uitvoering is van latere zorg. Het oproepen van een spookbeeld als overal hekjes (en grote bureaucratie) is natuurlijk op niets anders gebaseerd dan het huidige wereldbeeld: hokjes, dwang en wachtrijen.
  Het zou zomaar kunnen dat om praktische redenen mensen zaken grootschaliger willen organiseren, maar nog altijd op basis van vrijwilligheid.
  Als ik geen gebruik wens te maken van een voorziening, hoef ik er ook niet voor te betalen. Hoe anders is dat nu!

  w. visser [24] reageerde op deze reactie.

 22. @Corné [23]:
  Uw idee over vrijheid is in mijn ogen rigide en dogmatisch. Ik heb zo links en rechts deze site bekeken en mij enigszins verdiept in uw libertaristisch gedachtegoed en ik ben nergens een praktische invulling tegengekomen die gebaseerd is op een vorm van realisme. Uitvoering is van latere zorg, schrijft u. Zo lust ik er ook nog wel een paar.
  Misschien vindt u het een goed idee om bestaande wetten en regelgeving af te schaffen, maar u maakt op geen enkel moment duidelijk wat er voor in de plaats moet komen. Zo’n experiment zou ik zelfs mijn ergste vijanden niet aandoen.
  Ik heb al eerder de vraag gesteld hoe u zich een en ander voorstelt met 16 miljoen mensen op de postzegel die Nederland heet. Gaan we dan allemaal face to face afspreken welke regels we wel en niet eerbiedigen? Dat gaat dan wel ten koste van de bedrijvigheid lijkt me.
  Dream on.
  Ik trek mij terug uit deze verder zinloze discussie (waar ik trouwens sowieso niet in terecht was gekomen, als een artikel van mijn hand niet volkomen uit z’n verband gerukt zou zijn).

 23. De schrijver van dit artikel maakt een denkfout die hij zelf niet doro heeft: Hij schrijft nationaal park, maar denkt in zijn hoofd
  nationaal natuurpark. Dat staat er echter niet.

  En dan is het ook logisch dat ook cultuurlandschappen met natuurwaardes of zelfs zonder natuurwaardes er onder kunnen vallen.

  Libertarisch is een nationaal park geen probleem. Dwz geen extra probleem. Immers de staat is eigenaar en of de staat er nu industrie of natuur of wat dan ook mee doet, is allemaal even arbitrair, want niet vrij. Ook als de staat er een mooi industriepark zou bouwen of huizen, is het even abject. De bestemming nationaal park is irrelevant.

  Die aanval op nationale parken is dus meer een pavlov reactie van iemand die natuurbescherming kennelijk niet zo belangrijk vindt. Kan, maar dat is net zo subjectief als een groen front persoon die snelwegen haat.

 24. De schrijver van dit artikel maakt een denkfout die hij zelf niet doro heeft: Hij schrijft nationaal park, maar denkt in zijn hoofd
  nationaal natuurpark. Dat staat er echter niet

  Er is bij de nationale parken sprake van op zijn minst een dubbele dwaling. Ik geef de analogie van armoedebestrijding in NL. In de eerste plaats is dat niet aan de overheid. Dwaling 1. Dwaling 2 is dat mensen die een wasmachine, een flatscreen, een of meer computers, een snelle internet verbinding, en een mobiele telefoon tot de doelgroep van armoedebestrijding gerekend worden.

  Deze dubbele dwaling doet zich op vele beleidsterreinen voor, ook bij natuurbescherming. Dwaling 1 zijn we het over eens, dit is niet aan de overheid. Dwaling 2 geef ik zelf al indirect aan met de linkjes naar wiki mbt nationaal park en natuur. Natuur is net als het begrip armoede aan inflatie onderhevig. Zo erg zelfs dat in nationale parken de natuurlijke ontwikkeling van het betreffende stuk land bewust wordt gefrustreerd!

  Juist ik ben in deze objectief, ik weiger aan het oprekken van de definities mee te doen. Dat is de eerste stap die je al moet tegen gaan. Accepteer je dat onder de definitie van een arme Nederlander een flatscreen bezitter valt, dan is daarna iedere discussie over armoede bestrijding zinloos. Accepteer je dat een cultuurlandschap, of een nieuwe polder als de Lauwersmeer, natuurgebied is, dan verval je in subjectieve discussies. Die een objectief tintje krijgen door natuurwaardes te gaan meten door bijvoorbeeld tellen hoeveel diersoorten van de rode lijst er voorkomen. Maar vervolgens komt dan het moment van natuurtuineren onvermijdelijk om de hoek kijken om deze rode lijst kandidaten actief te beschermen.

  Ratio [27] reageerde op deze reactie.
  Armin [28] reageerde op deze reactie.

 25. @Ratio [26]: Dus voor de goede orde, ja, ik stel nationaal park is natuur. Zo niet dan is het geen nationaal park. Voor waardevolle cultuurlandschappen hebben we al nationale landschappen, ook iets waar je je behoorlijk druk om kan maken.

 26. @Ratio [26]: Natuur is net als het begrip armoede aan inflatie onderhevig

  Klopt, in de zin dat dat subjectief is. Je ging namelijk niet in op wat ik schreef. Een nationaal park, is geen nationaal natuurpark.

  Dat jij dat onzin vindt kan zijn, maar is net zo subjectief als iemand die snelwegen haat.

  Oprekken van definities is hier niet van toepassing, daar de definitie zelf subjectief is. Wat jij oprekken vindt, is dat enkel in jouw ogen.

  Juist daarom is argument 1 van belang: het is niet de taak van de staat. Omdat we allemaal andere meningen hebben.

  beek [29] reageerde op deze reactie.

 27. @Armin [28]:

  Toch is het aan staatsingrijpen te danken dat we een bosrijke Veluwe hebben, waar eerst vooral zandverstuivingen te zien waren. Het aanplantingsproject is zeer succesvol gebleken en het gros van de mensen is tevreden met een openbaar ‘park’ als de Veluwe. En natuurlijk is er natuur in het park.

  Om een opmerking als ‘we weten het kennelijk beter dan de natuur’ moet ik hard lachen. Natuurlijk weet de mens dat beter: daarom doodt hij bacterien en ziekteverwekkers, bestrijdt hij ratten en ander ongedierte, doet hij aan snoeien enz.

Comments are closed.