De afgelopen week was een blauwdruk van hoe het westen zich ontwikkelt in relatie met het mohammedanisme. Een paar Al Qaida gerelateerde schutters hadden het op de cartoonisten en de redactie voorzien van Charlie Hebdo, een satirisch blad wat alle elementen van de maatschappij op de korrel neemt inclusief religies. Charlie Hebdo

Geschiedenis

Wat libertariërs en andere mensen moeten leren begrijpen is dat het mohammedanisme geen gewone religie is die men hetzelfde kan behandelen als alle andere religies. Van oorsprong is het in wezen een krijgerssekte die in de 7e eeuw is ontstaan. Niet kijkend naar de historie, want er is geen enkele andere bron behalve dan de drie ´heilige´ boeken van deze sekte, die het bestaan van Mohammed en zijn metgezellen bevestigen. Geschiedkundig  kunnen we dus uitgaan van een gecreëerde mythe.

Dat gezegd hebbende is er een theologische ondersteuning van deze sekte vervat in de boeken van koran, hadith en sira. De koran behelst alle religieuze uitspraken van Mohammed. De hadith is de verzameling van al zijn uitspraken, de uitspraken van zijn metgezellen en van anderen. De sira is een opsomming van alle zaken die Mohammed deed, zoals het oorlogsvoeren, eten, naar het toilet gaan, trouwen met meisjes van 6 jaar, de seksuele uitspattingen, het onthoofden etc. De soenna is de complete verzameling van al deze opsommingen. Elke imam leert dit en elke vrome moslim weet dit als hij de boeken heeft bestudeerd. De gouden eeuw die altijd wordt genoemd heeft ook nooit bestaan en kunnen we rustig toevoegen aan de vele mythes omtrent dit geloof.

Religieuze context

Dit wetende kunnen we de aanval van de jihadisten op de redactie van het Charlie Hebdo volledig toeschrijven aan de religieuze context. Veel mensen verwarren wel eens dat dit niets met de islam te maken zou hebben, dat zien we zowel in religieuze als in politieke kringen, maar dat is, gezien de wetenschap die we hebben, dus onjuist. Vooral voor mensen zoals ikzelf die het mohammedanisme Religion of Peacejarenlang hebben bestudeerd en gevolgd is dat een heel duidelijke en uitgemaakte zaak. Naar aanleiding van de studie die vele critici hebben verricht betichten sommigen zelfs dat men aan ´islamofobie´ lijdt als men de daden van de jihadisten toeschrijft aan de religie. Ook dat is een mythe die kunstmatig in stand wordt gehouden door mohammedanen en hun meelopers die te vinden zijn in met name de extreem-collectivistische hoek. Ofschoon de laatsten langzaam maar zeker eveneens de waarheid beginnen te doorzien zijn er nog altijd vele anderen in de media die nog steeds blind zijn voor de achtergronden en beweegredenen van het mohammedanisme, welke worden opgesomd door de islamoloog Serge Trifkovic.

Driedeling

We hebben gezien dat de jihad een vast en reëel onderdeel is van het mohammedanisme. Dan zou men de vraag kunnen stellen, waarom niet alle moslims deel uitmaken van de jihad en dat er maar duizenden vanuit Europa en het westen naar Syrië en Irak zijn getrokken om zich aan te sluiten bij ISIS en het ´kalifaat´. Dat heeft te maken dat we een driedeling hebben binnen de religie. Deze zijn: moslim, mohammedaan en jihadist.

De moslim is iemand die toevallig geboren is in een islamitisch gezin. Hij of zij weet nauwelijks iets over het geloof en laat zich vaak zaken aanpraten door hun imam die in de moskee predikt. Hij of zij doet weinig aan het geloof, maar is toch overtuigd dat het een ´goed´ geloof is en zou zich nooit kritisch uitlaten hierover.

De mohammedaan is iemand die vroom is geworden en zich volledig heeft overgegeven aan de religie en graag in de voetsporen van de profeet wil treden, omdat de profeet Mohammed als de meest perfecte moslim wordt gezien. Hij is weliswaar geen jihadist, maar verleent hand- en spandiensten aan de verdere verbreiding van het geloof. Dat doet hij o.a. door taqiyya te bedrijven, wat een soort verontschuldiging is en zeggen dat de islam ´vreedzaam´ is en dat ´onschuldigen´ niet gedood mogen worden. Hij of zij weet natuurlijk dat dat een grove leugen is, want de geschriften stellen duidelijk dat ongelovigen nooit onschuldig zijn en dat islam vanaf het prille begin gewelddadig en onderdrukkend is vooral ten aanzien van andersdenkenden en andere gelovigen. Volgens de overlevering werd Mohammed vergiftigd en drie van de vier kaliefen werden vermoord en alle vier werden ze gemarteld. Het kalifaat werd opgericht na de dood van Mohammed en de kalief werd ´verdediger´ van het geloof. Het was zowel een wereldse als een religieuze positie die een kalief innam.

Ongelovigen

Ook wordt er nog weleens gezegd in de islam dat wie iemand vermoord de gehele gemeenschap vermoord. Ook dat is een leugen en daarvoor moet men de geschriften bestuderen. Een Islam geweldmohammedaan die dit zegt heeft het in feite over de oemma, oftewel de islamitische gemeenschap. Als iemand van deze gemeenschap wordt vermoord dan raakt dit de gehele gemeenschap en moet de dader worden gestraft en wel door onthoofding. Dit geldt niet voor de ongelovigen, oftewel kafirs of kufars, want dezen hebben niet de zelfde rechten als mohammedanen. Het zijn derderangs burgers na die van de moslimvrouwen (die tweederangs burgers zijn) en zijn verplicht om zich te bekeren tot de islam, of de jizhia (religieuze belasting) te betalen of te worden gedood. Let wel deze keuzes gelden alleen voor christenen en joden, omdat deze volgelingen zijn van het ´boek´.  Voor anderen zoals hindoe´s, boedhisten, animisten, zoastraïnen, atheïsten, agnostici etc. is alleen bekering of de dood van toepassing. Dat verklaart waarom de Iraakse Jezidhis zo worden vervolgd en uitgemoord door ISIS. Met andere woorden ISIS en het ´kalifaat´ treden in de voetsporen van Mohammed.

Dit brengt ons op het volgende en dat is de jihadist. Jihad is een vorm van oorlogvoeren dat is gemandateerd in de geschriften. Het is een plicht voor elke mohammedaan om zich te kwijten aan de jihad, of de ondersteuning daarvan. De jihad is een vast en wezenlijk onderdeel van het mohammedanisme. Mohammed heeft elke zes weken van zijn leven zich gekwijt aan de jihad. Hij beroofde infidels, hij pleegde massamoorden, hij verkrachtte vrouwen en hield slaven en seksslavinnen. Wanneer men de verhalen in de ´heilige´ geschriften leest hierover dan hebben we feitelijk te maken met iemand die zo monsterlijk is en eigenlijk de grootste misdaden heeft gepleegd. Vandaag de dag zou men hem als terrorist kunnen aanduiden. Het is dus geen wonder dat er zoveel jihadistische bewegingen zijn die allemaal in het voetspoor van Mohammed willen treden. Of het nu ISIS is, of Al Qaida, of de Taliban, of Al Shabaab, of Boko Haram, allemaal delen ze de zelfde oorsprong. Vandaar de geweldsuitbarsting in Parijs over de afgelopen week, deze zijn geheel volgens de oorspronkelijke teksten.

De mohammedanen zien de wereld heel anders dan niet-moslims. Zij zien net als Mohammed de wereld in twee delen: de Dar-al Islam en de Dar al-Harb. Islam betekent in deze context onderwerping (aan allah of het geloof) en dan is er vrede. De verwarring van vrede en islam heeft hiermee te maken. Er is een stad in Tanzanië en die heet Daressalaam en heet in het Arabisch huis van vrede (Dar-as Salaam) en dus niet Dar-al Islam. Er is dus een wezenlijk verschil tussen beide woorden en bedoelingen. Dat is ook te begrijpen, want als men wordt veroverd en de religie wordt gevestigd, waarbij onderdrukking en geweld daarvan de consequenties zijn, dan is het geen vrede, maar een onderdrukking. Hetzelfde wat we tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden in Nederland, de Duitsers veroverden Nederland en er heerste onderdrukking en geweld. Men zou het ook ´vrede´ kunnen noemen, maar dat is natuurlijk niet het geval. Evenzo met het mohammedanisme.

Het huis van oorlog, oftewel Dar-al Harb (harb betekent oorlog in het Arabisch) is alles wat buiten de oemma (islamitische gemeenschap) resorteert. Samuel Huntington had het over de clash of civilizations die plaatsvindt als er twee tegenovergestelde culturen met elkaar in aanraking komen. Hij noemde in dit geval de islam, die altijd over ´bloody borders´ (bloedige grenzen) beschikte met alle andere culturen.

Sharia

De sharia is net als de jihad een vast en wezenlijk onderdeel van het mohammedanisme. Deze wetgeving werd door de opvolger van Mohammed, de eerste kalief Abu Baker, ingevoerd om ervoor zorg te dragen dat de islam kon blijven voortbestaan zo is de overlevering. Vele moslims
Slavernij vrouwenkeerden na de dood van Mohammed de islam de rug toe en werden via deze wetgeving gedwongen zich weer te voegen bij de gemeenschap op straffe van de dood. Hieronder een opsomming wat de sharia betekent voor zowel moslims als niet-moslims, die gedwongen zijn om onder deze wetgeving te leven (onderstaande is vanuit het Engels in het Nederlands vertaald):

Wetten die heden ten dage gangbaar zijn in islamitische staten die de sharia als wetgeving hanteren:

 1. Sharia dicteert de dood via steniging, onthoofding voor zonden als moord, overspel, prostitutie en andere lijfstraffen zoals amputatie van handen en voeten, zweepslagen alsmede andere straffen voor zonden als diefstal, seksuele handelingen, roof, inbraak etc.
 2. Niet-moslims zijn niet gelijk aan moslims en moeten zich onderwerpen aan de sharia. Het betalen van de hoofdbelasting (jizhia) als ze veilig willen blijven. Het wordt hen verboden om met moslimvrouwen te trouwen, het openbaar nuttigen van wijn en varkensvlees, hun eigen geloofsgeschriften op te lezen of het vieren in het openbaar van hun religieuze feesten, vakantiedagen of begrafenissen. Het is verboden om nieuwe kerken te bouwen of de bestaande hoger uit te bouwen dan moskeeën. Zij mogen geen moskee betreden zonder toestemming. Een niet-moslim is niet langer beschermd als hij overspel pleegt met een moslimvrouw of als hij een moslim wegleidt van de islam.
 3. Het is een misdrijf voor een niet-moslim om wapens te leveren aan iemand die deze zal gebruiken tegen de moslims. Niet-moslims kunnen geen moslim vervloeken, iets minachtends vertellen over allah, de profeet, de islam of de tekortkomingen van de islam naar buiten brengen. Tegenovergesteld daaraan kunnen moslims andere geloven vervloeken, bekritiseren of hun minachting tonen.
 4. Een niet-moslim mag niets erven van een moslim.
 5. Banken moeten overeenstemmig met de sharia handelen en rente is niet toegestaan.
 6. Geen enkele getuigenis in de rechtbank wordt geaccepteerd van mensen met een lage status, zoals straatwegers of publieke baden werknemers. Vrouwen die werkzaam zijn in zulk soort functies zoals professionele begrafenisrouwers kunnen hun kinderen niet behouden als er een scheiding plaatsvindt.
 7. Een niet-moslim mag niet regeren zelfs niet over de eigen niet-moslim minderheid.
 8. Homoseksualiteit is strafbaar met de dood.
 9. Er is geen leeftijdslimiet voor het trouwen met meisjes onder de sharia-wetgeving. Het trouwcontract kan op elke periode na de geboorte plaatsvinden en kan worden geconsummeerd als het meisje 8 of 9 jaar oud is.
 10. Opstandigheid van de vrouw is voor de man reden om zijn verplichting tot ondersteuning van deze vrouw te beëindigen. Het geeft hem het recht om haar te slaan en haar te verbieden haar huis te verlaten.
 11. Scheiding kan alleen worden gedaan door de man en is heel gemakkelijk. Hij hoeft alleen maar drie maal de woorden te uiten: ik scheid van je en wordt zelfs in stand gehouden zels als de man het niet zo bedoeld heeft.
 12. Er is geen gemeenschap van goederen tussen de man en de vrouw en de goederen van de man gaan niet automatisch over naar de vrouw als hij sterft.
 13. Een vrouw erft maar de helft van wat een man erft en elke zuster krijgt maar de helft van wat een zoon erft.
 14. Een man heeft het recht om tot vier vrouwen te huwen en de vrouw heeft geen recht om van hem te scheiden zelfs als hij polygaam is.
 15. De bruidschat wordt gegeven in ruil voor de vrouwelijke seksuele organen.
 16. Het is toegestaan aan de man om seks te hebben met slavinnen en ook met vrouwen die hij heeft veroverd in veldslagen (concubines) en wanneer de slavin voordien getrouwd was, dan wordt het voorgaande huwelijk geannuleerd.
 17. De getuigenis van een vrouw in de rechtbank is maar de helft waard van een man, ergo twee vrouwen zijn gelijk aan een man.
 18. Een vrouw verliest de zeggenschap over haar kinderen als zij hertrouwt.
 19. Een verkrachter kan alleen worden verplicht tot het betalen van de bruidschat zonder het slachtoffer te hoeven trouwen.
 20. Een moslimvrouw moet elke centimeter van haar lichaam bedekken, omdat haar lichaam als geheel ´awra´ is (seksueel orgaan). Sommige scholen staan het tonen van het gezicht toe, andere weer niet.
 21. Een moslimman wordt vergeven als hij zijn vrouw vermoordt wanneer zij overspel heeft gepleegd. Dat geldt niet voor een moslimvrouw als zij haar man overspel ziet plegen, want hij kan dan trouwen met de vrouw waarmee hij het overspel heeft begaan.
 22. Het is verplicht voor een moslim om te liegen en wordt gezien als taqiyya (islamitische misleiding). Dat betekent dat voor het geloof en de islamitische verplichtingen zoals jihad een moslim dient te liegen en geen enkel gevoel van schuld of schaamte hoeft te hebben met deze vorm van leugens.
 23. De daders van genocide, massaverkrachtingen en plundering zullen niet worden gestraft als zij berouw tonen over hun daden.
 24. Om verkrachting aan te tonen moet een vrouw tenminste vier mannelijke getuigen meebrengen. De getuigenis van de vrouw in kwestie wordt niet meegenomen. (duizenden vrouwen zijn zelfs aangeklaagd vanwege seksuele relaties buiten het huwelijk omdat zij niet de benodigde getuigen konden meebrengen).
 25. Alle moderne muziek is strict verboden en wordt gestraft door de islamitische shariacode. Alleen islamitische liederen zijn toegestaan.

 

Conclusie

Na het lezen en bestuderen van het mohammedanisme en de islamitische geschriften zal het voor iedereen duidelijk moeten zijn dat de aanslagen op de cartoonisten geheel in lijn zijn met het mohammedanisme. Deze jihadisten treden exact in de voetsporen van Mohammed en voeren zijn daden tot op de letter uit.

Al SissiZodoende kan men stellen dat iedereen die beweert dat dit niets met de islam te maken heeft en dat dit een ´radicale´ groep is hij of zij niets weet over de religieuze jurisprudentie en geschriften. Men kan stellen dat hij of zij totaal onwetend is en zichzelf een rad voor ogen draait met alle gevolgen van dien. Deze aantijging is vooral richting politiek, media en speciale belangengroeperingen, die de waarheid omtrent de sekte zoveel mogelijk willen verdoezelen. Er zijn weliswaar lichtpuntjes in de islamitische wereld die de waarheid onder ogen proberen te brengen zoals onlangs president Al-Sisi te berde bracht in een speech aan de Al-Azhar universiteit in Cairo. Al-Azhar buigt zich over de islamitische jurisprudentie via het interpreteren van de geschriften.

 

38 REACTIES

 1. Raar om al wat Moslim is op basis van een aantal extremisten over een kam te scheren en dan met generaal Sisi komen als juiste voorbeeld…Hoe kan men toch in de war zijn!

  Ik hoop dat men mij niet beoordeeld op het gedrag van de vrije westerse wereld met haar oorlogen tegen alles wat hen niet aanstaat….

  Albert S. [4] reageerde op deze reactie.

 2. Het overgrote deel van de moslims leeft niet volgens de letter van hun heilige boeken, net zomin als christenen niet meer leven volgens de verhalen in de bijbels, waar ook veel gruwelijkheden in staan die in vroeger (primitievere) tijden gebruikelijk waren, denk aan de kruistochten, inquisitie, Catharen.
  En wat Matthijs zegt: stel dat het een valse vlag operatie is (waar veel over wordt geschreven) die erop uit is chaos te vergroten, regeringen onder druk te zetten, bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten, angst op te drijven…
  Wat als de boosheid van veel moslims voort is gekomen uit al de militaire aanvallen (honderden duizenden doden, veelal onschuldige burgers) door de VS en bondgenoten/vazallen in Azie, Midden-Oosten en Afrika en niet uit teksten in oude geschriften?

  Albert S. [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Knil [3]: De essentie van de islam is er een van geweld en onderdrukking. Dat is al 1400 jaar zo. Ik keur zelf het Nato en Amerikaanse beleid af ten aanzien van de moslimlanden, omdat wij er gewoon niets te zoeken hebben en de islam al 1400 jaar in oorlog is met andere culturen en met zichzelf.

  Kril, ik wil dat je deze vragen over de islam beantwoord om te zien of je de islam wel begrijpt, want dan kunnen we verder discussiëren, anders heeft het geen zin:

  1. Wat is de bron van de islam?
  2. Hoe is de koran opgebouwd (chronologisch, alfabetisch numeriek etc.)
  3. Er zijn twee soorten verzen in de koran, welke zijn deze?
  4. Wat is de hijra en waarom is dat van grote betenis:

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 4. Als je zo eens de ‘ rechten’ van de vrouw leest, is het toch opmerkelijk dat niet veel meer NL vrouwen (in de politiek en via stemgedrag) zich zorgen maken over de voortschrijdende islamisering in eigen land.

 5. @Albert S. [5]:
  Goed verhaal dat weer veel duidelijk maakt.
  Ik herken het probleem van de gewone of gematigde moslim of mohammedaan:
  Ik ben als kind opgevoed in een 100% katholiek dorp. Iedereen was katholiek, ging elke zondag minstens 1 keer naar de kerk, en was eventueel lid van de katholieke duivensportvereniging en ze stemden KVP.
  Maar als ze thuis waren, aten ze op vrijdag vlees en ook gebruikten ze condooms.
  Van de bijbel wisten ze alleen de mooie verhaaltjes over Jezus. Waren dat nu goede katholieken?
  Speelt ditzelfde ook niet bij veel moslims?

  Ik denk dat dit het bestrijden van die afschuwelijke leer daardoor ook moeilijk wordt.

  Albert S. [12] reageerde op deze reactie.

 6. Deze aanval had weinig te maken met moslims……
  Deze aanval is gedaan door CIA , Mossad , NATO , het is een Gladio aanval geweest en verder niets.
  Waarom deze aanval…… heel simpel….. de Franse regering wou geen sancties meer tegen Rusland……
  Dan zijn dit de gevolgen

  pcrs [10] reageerde op deze reactie.

 7. Ik denk dat veel libertariers niet door hebben dat dit allemaal een breekijzer is voor de politiestaat. Opstelten loopt zich al warm met nieuwe vrijheidsbeperkende wetten.
  Libertariers zouden moeten bedenken dat vrijheid altijd sterft onder luid gejuich en donderend applaus en geroep om veiligheid.
  https://www.youtube.com/watch?v=V1FFVWEQnSM
  Ze zouden er slimmer aan doen te bedenken dat die moslims ongeveer elke oorlog veroren hebben de afgelopen 300 jaar en niet te vergeten wat Madeleine Albright zei nadat ze een half miljoen Iraakse moslim kinderen had vermoord zei: A tough decision, but a correct one.
  Als je met een vinger wijst, wijzen er 3 terug.
  Als we lijken gaan tellen, is de stapel moslim lijken van christenen hoger dan andersom. Als je alleen al kijkt wat de Franse overheid in de vuile oorlog in Algerije deed.

  Dat neemt allemaal niet weg dat die fundamentalisten hele enge mensen zijn, maar de morele hoge toon waarmee de hele moslimgemeenschap veroordeeld wordt, gaat meestal gepaard met een enorme blindheid voor wreedheden uit ‘eigen’ kamp.

  Een wenselijke blindheid die nodig is om een nog slechtere, wredere en medogenloze generatie machthebbers hier naar de top te stoten.

  Laat je angst niet uitbuiten.

  Andre [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Hub Jongen [7]: Precies Hubert, het probleem speelt veel dieper dan wat men denkt. De moslims zelf zijn eigenlijk de grootste slachtoffers van de islam en dan heb ik het niet over de mohammedanen of de jihadisten, maar de gewone moslim die een normaal leven wil leiden en zich niet willen laten vertellen door een imam of een sheikh hoe ze hun leven moeten inrichten. Zolang men wegkijkt van de religieuze jurisprudentie en de basis alsmede bron van de jihad, de sharia en de onderdrukking van andersdenkenden dan slaat men continu de plank mis.

  Ik heb twee jaar af en aan in een islamitisch land gewoond en een goede vriendin, zelf als moslim opgegroeid, heeft mij de ogen geopend. Zij kwam uit Algerije en was waterbouwkundig ingenieur. Samen met haar moeder moest ze vluchten naar het buurland Tunesië. Op een bepaald moment durfde zij de deur niet meer open te doen omdat ze bang was dat ze worden ontvoerd, verkracht en vermoord, wat vele meisjes en jonge vrouwen in Algerije is overkomen. Er was nauwelijks berichtgeving hierover in de westerse pers, maar des te meer in Noord-Afrika.

  De aanhang van de GIA (Groupe Islamique Algerienne) bestond uit 1% van de bevolking die 99$ van de rest tot ongelovige had verklaard. Vandaar dat ik alleen kan discussiëren met mensen die de basisleer kennen. Anders verzand je in een groot discussiemoeras, waar je nooit uitkomt en alles erbij wordt gehaald die eigenlijk niets met de basisleer heeft te maken.

 9. @pcrs [10]: @Andre [11]: Mee eens, we hebben de zaken alleen maar erger gemaakt in het Midden-Oosten en Centraal Azië door middel van het steunen van allerlei terroristische organisaties. Het Syrische Vrije Leger, dat zogenoemd ´gematigd´ is verkoopt alle wapens door aan Al Qaida en ISIS. De Amerikanen hebben heel wat te verantwoorden voor hun wandaden.

 10. Eenieder heeft recht op zijn eigen geloof of ongeloof achter zijn eigen voordeur. Massareligie zou wettelijk moeten worden verboden!

  Maar voorlopig is de feitelijke situatie dat de massa import van buitenland naar Europa, waaronder buitenproportioneel veel islam, het continent volkomen stuurloos heeft gemaakt.

  Angela Merkel is compleet van het padje. Vandaag spreekt ze haar afschuw over het naar islambegrippen gematigde PEGIDA uit, vorig jaar sprak ze juist in PEGIDA bewoording van het volkomen mislukt zijn van multiculti in Duitsland.

  Niemand binnen Europa heeft nog de regie in handen. Europa is als een volkomen stuurloos vrachtschip waarop slechts het wachten is dat het tegen de klippen zal lopen en zinken. Elke dag meer polarisatie, incidenten en MSN verdraaiingen van werkelijkheden. Steeds dichter komt de ellende van het Europese falen bij huis.

  Steeds absurder de politieke EU claims, met als voorlopig dieptepunt de politieke meeting gisteren in Parijs…..

  Albert S. [22] reageerde op deze reactie.

 11. Hoe zouden andere religies dan moeten worden behandeld en waarom zij die gewoon? Bedoel je met gewoon respectabel? Kom nou toch. Het christendom is in de kern toch net zo gewelddadig en de bijbel een net zo’n schandelijk schotschrift als respectievelijk de islam en de koran?

  Albert S. [21] reageerde op deze reactie.

 12. @peter [14]: Hamas werd ook democratisch gekozen, maar sindsdien zijn er geen verkiezingen meer geweest. Dat gebeurt met elke theocratie, een man, een stem, een keer.

 13. @Bert Dobben [18]: Het is dankzij het christendom dat wij uiteindelijk een redelijk vrije samenleving hebben. Het ligt aan de oorsprong. Het Nieuwe Testament verhaalt over geef aan de keizer wat de keizer toekomt. M.a.w. een scheiding van kerk en staat. De renaissance (herontdekking van antieke beschavingen), de reformatie (concurrentie voor de dominante leer) en verlichting (terugkeer naar de oorsprong van scheiding tussen kerk en staat). De islam heeft dat nooit gehad, de dominante leer is nog steeds die van 1400 jaar geleden met een sharia en jihad als essentiële onderdelen daarvan. Hoe wil je dat veranderen, als de jihadisten zich beroepen op de oorsprong van hun religie?

  Dat is wat Al-Sissi probeerde aan te kaarten in zijn speech.

  Bert Dobben [25] reageerde op deze reactie.

 14. @Sander [17]: Exact, dat is ook het probleem met Merkel, Hollande, Cameron etc. Zij weten niets van wat het mohammedanisme inhoudt en toch leveren ze kritiek op diegenen die er wel van op de hoogte zijn.

  Dat is niet alleen onwetendheid, maar gewoon misleiding. Allemaal om de ´boel bij elkaar te houden´. Absoluut belachelijk.

  peter [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Albert S. [21]: Het is niet aan het zelfreinigend vermogen van het christendom te danken dat we in het westen het genoegen mogen smaken in zo’n prachtige vrije samenleving te leven. Als het aan de roomse griezelkerk zelf had gelegen hadden we nog steeds de knoet van die misdadigersbende hardhandig moeten voelen.

  Albert S. [28] reageerde op deze reactie.

 16. @Albert S. [4]: Beste Albert, ik zou graag even een of-topic vraag willen stellen over een ouder artikel van jou hand. Het gaat over de cycli.

  U zei in een reactie in januari 2014 onder uw artikel Drang nach Osten het volgende: “Waar je oog voor moet hebben is langjarige cycli. Ik gebruik altijd dit gegeven als ik markten analyseer. Met andere woorden, waar zitten we in de cyclus. We weten dat de aandelenbaisse is begonnen in 2000 en na 14 jaar zitten we nog steeds in deze situatie, ergo de baisse is nog steeds aan de gang. Kijken we naar de grondstoffenmarkt dan zit deze in een langjarige hausse, olie was in 1999 ca $10 per vat, nu is dichtbij de $100 per vat.”

  Zitten we nog steeds in deze olie hausse of zitten we inmiddels in een baisse?

  Aangezien we weer een jaar verder zijn, zou ik graag weer eens uw visie horen over deze verschillende markten. Met name Nederlandse huizenmarkt, olie en goud.

  Hoor graag van u.

  Mvg,

  Locke

  Albert S. [29] reageerde op deze reactie.

 17. @Bert Dobben [25]: Niet helemaal mee eens Bert, want als je kijkt naar de oorsprong van het christendom, dan zijn er geen pauzen, bisschoppen, kardinalen etc. maar gewoon priesters die mensen ervan overtuigd hebben om het christendom te volgen. Het was en bleef een gnostisch geloof, m.a.w. een directe relatie tussen god en de persoon, zonder dat daar een tussenpersoon aan te pas kwam. Dat is veranderd in de 4e eeuw toen Constantijn de christelijke kerk tot staatsgodsdienst had gebombardeerd. Sindsdien hebben de tussenpersonen het heft in handen genomen en is het een extra middel geworden om de mens te knechten.

  Met de renaissance en de reformatie probeerde men weer terug te gaan naar de gnostische basis van de religie. Daarom verschilt het christendom met het mohammedanisme. Van oorsprong heeft het mohammedanisme altijd een opperbaas gehad in de vorm van een kalief, terwijl dat niet gold voor het christendom.

  Met andere woorden het katholicisme heeft vanaf de 3e tot aan de 18e eeuw (verlichting en scheiding van kerk en staat) in feite het christendom verloochend en zich verscholen achter hun eigen machtsdoctrine met dreiging van geweld.

  • Je bent erg ingevoerd in de materie Albert, dat moet ik je nageven. Maar in de bijbel staan toch echt wel een aantal regels en doctrines die op zijn zachtst gezegd behoorlijk onfris en intolerant zijn naar andersdenkenden toe. Eigenlijk komt het er bij mij hier op neer: moslims en christenen hebben beiden een boek tot hun beschikking die grotendeels als leidraad fungeert voor hun geloofsbeleving. In beide boeken wordt op verschillende plekken uiterst onvriendelijk gesproken over diegenen die niet bereid zijn het enige juiste geloof te volgen. Maar als christenen, die elke vorm van geweld jegens andersdenkenden afzweren, gevrijwaard zijn van kritiek (en daar ben ik een voorstander van) dient er voor moslims met dezelfde instelling (en we hebben ze recentelijk de afgelopen dagen echt voor de televisiecamera’s en in andere media kunnen ontdekken) ook die vrijwaring van kritiek in acht te worden genomen. De islam mag als beweging weliswaar niet een verlichting hebben ondergaan (iets wat het christendom nogmaals ook niet als zelfreinigingsprincipe over zichzelf heeft afgeroepen) maar er zijn toch echt moslims die ook op een persoonlijke manier een band hebben met hun god en die wel hun eigen individuele verlichting in zich dragen en dat ook uitdragen. In bijvoorbeeld een land als Indonesië tref je heel veel uiterst vriendelijke tolerante moslims aan (mijn vriendin is afkomstig uit dat land en moslima, ze staat zelf op het standpunt dat je nooit andere mensen hun mening , ook niet op geloofsgebied, mag opdringen. Officieel had ik mij , wilde ik een relatie met haar kunnen hebben, ook tot de islam moeten bekeren maar als atheïst is dat voor mij volstrekt uitgesloten. Na enige emotionele discussies heeft ze gelukkig de bekeringseis laten vallen. En die bekeringseis komt meer voort uit angst voor de grote boeman daarboven dan dat ze het zelf zo verderfelijk vindt dat ik atheïst ben. Want zowel de christelijke als de islamitische god zijn geen fictieve representanten van liefde (en al zeker niet van altruïstische liefde want wie zich niet aan hun strenge en vaak volstrekt belachelijke eisen onderwerpt zal zwaar gestraft worden). Ze boezemen mensen alleen maar angst in en laat ze onder zware schuldgevoelens gebukt gaan.

   Philosoof G&R Eigenwijs [32] reageerde op deze reactie.
   Albert S. [35] reageerde op deze reactie.

 18. @Locke [26]: Dank je Locke, we zitten nog steeds in de oorlogscyclus en die gaat door tot ca. 2020. Ook zitten we in de deflatoire depressie, dus totdat grootschalige conflicten zich voordoen zal deze deflatie ook merkbaar zijn in de grondstoffensector, met uitzondering van de monetaire metalen, omdat deze middelen zijn die hun waarde behouden zowel in deflatoire als hyperinflatoire tijden. De essentie is schuldlquidatie, dat kun je in deflatoire tijden moeilijk tot onmogelijk doen, want de inkomsten en vermogens lopen terug, terwijl de schulden blijven.

  Grondstoffen blijven belangrijk, vooral als de oorlogscyclus intensifeerd en de vraag weer toeneemt. We zitten als het ware nu in een vacuum tussen activadeflatie en monetaire inflatie.

  Locke [33] reageerde op deze reactie.

 19. @peter [23]: Het is niet mijn ´vooroordeel´ maar dat van het mohammedanisme. Dat moge duidelijk zijn in dit artikel dunkt mij.

Comments are closed.