avatar MMAP 110x110Gisteren las ik onderstaande document, dat een weergave blijkt te zijn van de beantwoording van de kamervragen over de MH17 ramp die Omtzigt en Sjoerdsma aan het kabinet stelden. Die kamervragen schijnen donderdagavond 8 janurai gesteld en beantwoord te zijn en Pieter Omtzigt twitterde de link naar die vragen en antwoorden de media in. Waarvoor dank, meneer Omtzigt.

Meneer Marx “de onderste steen zal boven komen” Rutte heeft zijn onderste steentjes wel gevonden, denk ik. Die zaten blijkbaar in Rutte’s eigen koffertje “mijn eigen verantwoordelijkheden” en daarom duurt dat MH17 onderzoek zo lang. Deze psychopaat  (*) is er dus zelf (hoofd)verantwoordelijk voor en dient daarom, in mijn optiek, ter verantwoording geroepen te worden, uit zijn persoonlijk budget de schadeclaims van de nabestaanden en verzekeringen te betalen, en voor de rest van zijn leven achter de tralies te gaan. Hoewel, de verantwoordelijkheid hebben voor een dergelijke massamoord is wat mij betreft een goede reden de doodsstraf weer in te voeren.

Als hier geen zware consequenties voor de verantwoordelijken aan zitten, dan weet ik niet wat er nog moet gebeuren voordat elke burger het vertrouwen in deze poppenkast (heden, verleden en toekomst) opzegt. Als een pleefiguur zoals Kim Jong-un of eender welke andere dictator zoiets flikt is wereldoorlog 3 bijna een feit, maar als onze westerse dictators zoiets flikken, gebeurt er….: NIETS?

Ik heb niet eens gekeken wat psychopaat Rutte eigenlijk te vertellen had over de Charlie Hebdo moorden, want mijn mening over dit figuur is al jaren geleden gevormd (en keer op keer bevestigd): zodra Rutte zijn bek opendoet en er lucht doorheen blaast, liegt hij al.

U merkt, ik heb het helemaal gehad met Rutte en zijn mede-criminelen en ik ben dan ook beslist geen deel meer van zijn “wij Nederlanders”.

(*) Psychopaat is iemand die handelt zonder ook maar enige vorm van menselijk gevoel, compassie, mededogen, enz., dus zijn eigen handelen kan accepteren zonder enkele vorm van emotie voor de slachtoffers en er geen minuut minder om slaapt. Elke politicus en beleidsmaker is een psychopaat, want hij/zij handelt uit eigenbelang en geeft geen ene zier om wat het handelen met de mensen, burgers, slachtoffers doet. Oh jawel, vóór verkiezingstijd wel, natuurlijk. Dan wordt het toneelstukje excellent opgevoerd, maar daarna gaan zij hun eigen weg, doen zij hun eigen zin.

Hieronder, cursief, het document dat Pieter Omtzigt via twitter heeft gelinkt.

AH 977
2015Z00015

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) mede ondertekend door de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie (ontvangen 8 januari 2015)

Vraag 1
Herinnert u zich deze vraag die tijdens het Algemeen overleg over de stand van zaken met betrekking tot MH-17 op 13 november 2014 werd gesteld: “Kan de minister het precieze aantal vliegtuigen en helikopters bevestigen dat voorafgaand aan 17 juli in het Oost-Oekraïense luchtruim uit de lucht is geschoten? Ook wil ik weten wat daarover op 17 juli bij het kabinet bekend was”?

Vraag 2
Herinnert u zich de toezegging van de minister van Veiligheid en Justitie in beantwoording van deze vraag, namelijk dat hij bereid is deze informatie te geven in de update die het kabinet nog stuurt 

Vraag 3
Herinnert u zich de vraag in voornoemd algemeen overleg: “Ik wil de vraag graag preciseren. Het is niet alleen de vraag waarom Malaysia Airlines daaroverheen vloog, maar het is ook de vraag welke Nederlandse instanties het gebied gemonitord hebben”?

Vraag 4
Herinnert u zich deze Kamervraag: “Kunt u de toegezegde lijst met neergeschoten vliegtuigen en helikopters in Oost-Oekraïne zo spoedig mogelijk aan de Kamer doen toekomen?”  1)

Antwoord vraag 1, 2, 3 en 4:
Ja.

Vraag 5
Waarom staat deze informatie niet in de update van 18 december 2014, waarin het kabinet ingaat op het feitelijk aantal neergeschoten helikopters en vliegtuigen in de periode van 15 april tot 17 juli, maar niet op het bij het kabinet bekende aantal?

Vraag 6
Kunt u de precieze lijst met neergeschoten vliegtuigen en helikopters in Oost-Oekraïne geven voor de periode januari 2014 tot en met 17 juli 2014? Kunt u daarbij ingaan op de plaats, het toesteltype, de vlieghoogte en de meest waarschijnlijke oorzaak?

Vraag 7
Welk aantal neergeschoten helikopters en vliegtuigen boven Oost-Oekraïne in de periode voorafgaand aan de ramp van 17 juli 2014 was bij het kabinet bekend?

Antwoord vraag 5,6 en 7:
Zoals in de Kamerbrief Stand van zaken MH17 van 18 december is gesteld, zijn in de periode van 15 april tot 17 juli 2014 mogelijk elf vliegtuigen en acht helikopters boven Oost-Oekraïne neergekomen. Zowel het aantal als ook de oorzaken zijn onduidelijk en niet gevalideerd. Veel gegevens waren publiek bekend, door verschillende media en Oekraïne naar buiten gebracht, maar omdat onze inlichtingendiensten deze informatie niet hebben kunnen verifiëren, is een gespecificeerde en gevalideerde lijst niet te overleggen.

Dàt er militaire vliegtuigen boven Oost-Oekraïne werden neergeschoten, was algemeen bekend. Daar is door verschillende media over bericht, waarbij de informatie over de aantallen en vlieghoogtes soms tegenstrijdig was.

Vraag 8
Welke instanties en diensten onder verantwoordelijkheid van welke bewindspersonen beschikten in de periode januari 2014 tot en met17 juli 2014 over welke informatie aangaande de veiligheid van het luchtruim boven Oost-Oekraïne, waaronder het neerhalen van de Antonov?

Antwoord vraag 8:
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de besluitvorming rondom het bepalen van vliegroutes. In dat kader bevraagt de OVV partijen die betrokken zijn bij de veiligheid van de burgerluchtvaart. Voor wat betreft de vraag welke informatie mogelijk beschikbaar was bij de I&V-diensten, zal de OVV hierbij worden bijgestaan door de CTIVD.

U bent daarover separaat geïnformeerd in de brief van de CTIVD aan uw Kamer van 22 december 2014 (kenmerk 2014/0224).

Vraag 9
Heeft over de veiligheid van het luchtruim boven oost-Oekraïne (ambtelijk) overleg plaats gevonden voorafgaand aan 17 juli? Tot welke conclusies en aanbevelingen heeft dit geleid?

Vraag 10
Wanneer en op welke wijze zijn bewindspersonen op de hoogte gebracht van de veiligheidsproblematiek van het luchtruim boven oost-Oekraïne door onder hen ressorterende diensten en instellingen?

Antwoord vraag 9 en 10:
Er vond met enige regelmaat overleg plaats over de politieke en veiligheidssituatie in het algemeen in Oekraïne en daarover is  gerapporteerd aan de Nederlandse bewindspersonen. Er is geen specifiek overleg geweest over de veiligheid van het luchtruim boven Oost-Oekraïne. Uit de informatie die op dat moment bekend was bij het kabinet, is niet geconcludeerd dat extra maatregelen moesten worden getroffen. De Oekraïense autoriteiten hadden het luchtruim boven de 32.000 ft (9,753 kilometer) als veilig verklaard. De MH17 vloog boven die hoogte. Relevante veiligheidsinformatie over vluchtzones wordt door de NCTV gedeeld met de luchtvaartmaatschappijen. Voor zover luchtvaartmaatschappijen niet over Oost-Oekraïne vlogen, betrof dat besluitvorming van enkele maanden eerder die verband hield met de onduidelijke situatie in de Krim.

Vraag 11
Klopt het dat een Nederlandse diplomaat op 14 juli door de Oekraïense regering geïnformeerd is over de Antonov die is neergeschoten op die dag? 2).

Vraag 12
Kunt u aangeven wie bij dat gesprek aanwezig waren en waar dat gesprek gehouden is, inclusief diplomaten van andere landen?

Vraag 13
Kunt u het verslag van dat gesprek zoals dat is opgemaakt en naar Den Haag gestuurd is, aan de Kamer doen toekomen?

Vraag 14
Wie heeft het verslag van dat gesprek wanneer ontvangen en welke acties zijn overwogen naar aanleiding van dat verslag?

Vraag 15
Kunt u alle correspondentie en de daaruit voortvloeiende maatregelen die binnen de Nederlandse overheid hebben plaatsgevonden over het neerhalen van de Antonov op 14 juli inzichtelijk maken?

Vraag 16
Bij welke gelegenheden in 2014 hebben de autoriteiten van Oekraïne informatie verschaft over de veiligheid van hun luchtruim aan Nederlandse autoriteiten? Kunt u per gelegenheid meedelen wat er precies verteld is?

Antwoord vraag 11, 12, 13, 14, 15 en 16:
Op 14 juli 2014 vond een briefing plaats bij de Presidentiële Administratie van Oekraïne over het conflict in Oost-Oekraïne. Deze briefing was de derde in een serie van destijds reguliere tweewekelijkse briefings aan een breed gezelschap van diplomaten van bevriende landen. Een Nederlandse diplomaat was hierbij ook aanwezig. Omdat de briefing vlak voor de Europese Raad van 16 juli was georganiseerd, drongen de zegspersonen van de Oekraïense regering vooral aan op stevige stellingname van de internationale gemeenschap tegen Russische inmenging in het conflict. Dat was de hoofdboodschap van deze briefing.

Daarnaast werd het algemene veiligheidsbeeld in Oost-Oekraïne besproken. Het neerhalen van een Oekraïens militaire vliegtuig eerder die dag werd door de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken genoemd als een voorbeeld van de toenemende escalatie van het conflict en de rol van Rusland daarin. De Nederlandse ambassade heeft op 14 juli over deze bijeenkomst gerapporteerd via de gebruikelijke interdepartementale kanalen. Deze rapportages zijn beschikbaar gesteld aan de OVV voor het nationale onderzoek naar de veiligheid van de vluchtroutes.

Het neerhalen van dit vliegtuig, een Antonov AN-26, was op dat moment al publiekelijk bekend. Ook de media berichtten hierover op 14 juli. Zo bracht de BBC op 14 juli het nieuws dat de Antonov 26 op een hoogte van 6,5 kilometer was neergeschoten.

Op 15 juli, daags na de briefing, publiceerde de Oekraïense presidentiële administratie een persbericht waarin het plaatsvinden en de strekking van de briefing publiek bekend werd gesteld.

Vraag 17
Is er ooit vanuit de Nederlandse overheid een waarschuwingssignaal naar luchtvaartmaatschappijen gegaan over de veiligheid van het luchtruim in Oekraïne? Zo ja, wanneer en welk signaal?

Antwoord vraag 17:
Nee.

Vraag 18
Herinnert u zich uw brief aan de Kamer waarin u het volgende schreef: “De minister van Veiligheid en Justitie streeft ernaar de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voor 28 november 2014 een brief te zenden over de mogelijkheden voor vervolging en berechting van eventuele daders, de kansen en bedreigingen daarbij en de mogelijke knelpunten, een en ander in brede zin. De Hoofdofficier van het Landelijke Parket heeft hierin de leiding”? 3) Wanneer kan de Kamer deze informatie tegemoet zien. 

Antwoord vraag 18:
Over de mogelijkheden voor vervolging en berechting van verdachten kunnen wij uw Kamer informeren indien het strafrechtelijk onderzoek zich daartegen niet verzet. Zoals ik uw Kamer heb geschreven in mijn brief van 18 december, is het strafrechtelijk onderzoek in volle gang en is het van het grootste belang dat dit in alle rust kan blijven plaatsvinden, zonder dat het OM voor de voeten wordt gelopen. De omvang en complexiteit van het onderzoek brengen met zich, dat wij thans geen datum kan noemen waarop wij uw Kamer informatie kunnen geven over de vervolgings- en berechtingsmogelijkheden.

Vraag 19
Zijn de deeltjes in de lichamen van de piloten onderzocht en is onomstotelijk vast komen te staan met welk soort munitie/raket er op MH-17 geschoten is?

Antwoord vraag 19:
Bij een beperkt aantal slachtoffers zijn metalen deeltjes in het lichaam aangetroffen. Deze deeltjes lijken niet overeen te komen met materiaal van het vliegtuig. Ze zouden dus afkomstig kunnen zijn van een projectiel waarmee de MH17 is getroffen. Het onderzoek dat nodig is om meer duidelijkheid te verkrijgen, loopt nog. 

Vraag 20
Kunt u deze vragen binnen twee weken beantwoorden?

Antwoord vraag 20:
Ja.  

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014-2015 nr. 881
2) NOS.nl, 3 januari 2015 (http://nos.nl/artikel/2011572-oekra-ne-had-luchtruim-al-in-mei-moeten-sluiten.html)
3) Brief d.d. 9 oktober 2014, Kamerstuk 33 997 nr. 20

Deze drie bijlagen zitten niet in dit artikel, de vragen en antwoorden zeggen genoeg, dunkt mij.

4 REACTIES

  1. Geen mens is intelligent genoeg om zijn eigen domheid te begrijpen.
    Dit zal ook wel voor Mark en de rest gelden.

  2. Ben echt benieuwd hoeveel mensen er zullen zijn op de 27ste,daar uit kan men meteen opmaken waqr NLLETJE naar toe gaat of waar het al is.
    Ben echt bang dat er nog veel te veel mensen slapen en dat er wijnig gebeurd op die dag,MAAAAAR IK HOOP ZO DAT IK HET VERKEERD HEB,EN DAT IK ME ZWAAR VERGIS.

  3. Afgezien van het bovenstaande (uitstekende) artikel is dit kabinet al mijlenver over de houdbaarheidsdatum heen. Het gedraai en gespin is zo immens en zo monsterachtig dat de burger zich ook moet gaan afvragen of dit wel volksvertegenwoordigers zijn. In mijn ogen zijn het profiteurs en volksverlakkers. Iedere politicus die zijn mond opent om iets te gaan zeggen liegt. Het belang van het volk? Dat staat al jaren niet meer op de agenda. Het eigen belang… Dat is de primaire agenda

Comments are closed.