eu vlagDe EU en democratie. Een pijnlijke combinatie. Je kan en moet de vraag stellen of de EU wel een legaal tot stand gekomen organisatie is. Hadden de regeringen en de regeringsleiders die de EU oprichten en steeds verder uitbouwden wel het mandaat om dit te doen? Kan een democratisch verkozen leider tegen de wens van de bevolking wel zijn eigen mandaat overdragen? Aan de EU?

De vraag stellen is de vraag beantwoorden. De EU kon slechts tot stand komen door democratische principes te negeren. Het verwerpen van de Europese grondwet door referenda in Nederland en Frankrijk bijvoorbeeld. Het recente Oekraïne referendum toont aan dat de EU nog steeds niet verenigbaar is met democratie.

De organisatie Act4justice onderneemt actie. Ze is een petitie gestart die u hier kunt tekenen. De vraag is immers waarom de democratisch verkozen Trump de EU als vertegenwoordiger van Europese burgers moet erkennen. Waarom zouden Trump en bijvoorbeeld ook Putin, eigenlijk de EU als volwaardige gesprekspartner beschouwen? Als democratisch verkozen heersers zouden ze juist de democratie en haar principes moeten verdedigen. Tegen organisaties en mensen die de democratie uithollen. Waarom zouden ze zich nog langer de les laten lezen door EU bureaucraten? Is het niet veel eerder andersom? Zou het niet veel beter zijn als Trump de democratisch gekozen regeringen van de Europese natiestaten als gesprekspartner verkiest en de EU als vertegenwoordiger van Europa verwerpt? En de EU negeert?

Afijn, als u het daarmee eens bent, teken dan hier de petitie om Trump te vragen de EU als onwettige organisatie te beschouwen.

————————————————————————————–

link naar NL pagina van de Act 4 Freedom stichting (met dank aan reageerder kernreactor die deze petitie onder onze aandacht bracht)

25 REACTIES

 1. Niet alleen de EU, maar ook de Nederlandse staat is niet op een democratische wijze tot stand gekomen. Zeer waarschijnlijk zelfs geen enkele staat.

  Het is een klein groepje mensen dat iets bedenkt en dat op papier zet. In feite is het niet meer dan een claim. Wanneer het volk dan niet in opstand komt (want onwetend, met andere dingen bezig of steeds vaker misleid), dan is het een feit. Zo zijn we verzeild geraakt in een systeem waarin je o.a. gedwongen wordt je eigendom af te staan. Bij wet kan een select groepje zelfs beschikken over jouw lijf en leden (dienstplicht) en over jouw kinderen (leerplicht, ontnemen ouderlijk gezag).

  Kortom we zijn verzeild geraakt in een veehouderij, waarbij (naar Nico) onderscheid wordt gemaakt naar stemvee, melkvee en slachtvee. Het is een oogst- en controlesysteem gebaseerd op schuld- en loonslavernij. Het volk heeft geen zeggenschap, want geen eigenaar van dat systeem.

  mario [7] reageerde op deze reactie.

 2. Collectiviteiten

  Als mensen meer in staat zijn dan ontstaat vanzelf de behoefte om bepaalde zaken collectief te regelen. Als iedereen last heeft van overstromingen, is er bereidheid om een collectiviteit op te richten die zorgt dat er een dijk komt. Daar moet dan iedereen aan bijdragen. De collectiviteit wordt tevens de bevoegdheid gegeven dat af te dwingen. Dit ter voorkoming van de free rider, die met zijn aanstekelijk gedrag het kunnen aanleggen en onderhouden van de dijk ondergraaft.

  Zolang als de mensen die bijdragen controle houden over de collectiviteit zullen zij over het algemeen tevreden blijven. Zij bepalen dan wat de collectiviteit mag en niet mag, doet en niet doet. In de geschiedenis van de mensheid zie je dat het hier fout gaat. De collectiviteit gaat een eigen leven leiden los van de wensen van de bevolking.

  De dijkgraaf kent zichzelf een wanstaltige beloning toe.
  Zijn dochter, die alleen een dijk van een cake kan bakken, wordt in het kader van de door hem uitgevonden vrouwenemancipatie door hem benoemd als zijn opvolger. Het budget benodigd voor diezelfde dijk wordt steeds hoger. Dijkinspectie door over de dijk te lopen wordt vervangen door inspectie vanaf het water, waarvoor een tiental goed geoutilleerde jachten wordt aangekocht.

  De collectiviteit houdt de betalende burgers voor dat er meer moet worden bijgedragen, want klimaatverandering en dan weet je het wel. En het is noodzakelijk dat geld wordt ingezet voor een overlegorgaan van dijkgraven over de hele wereld. Dat zal enorme kennis voortbrengen hoe je een dijk moet aanleggen, uiteraard veel breder dan de bestaande; en die zal regels dwingend opleggen over de hoogte van dijken wereldwijd. Er zijn veel meer dijkgraven nodig, want de oude zijn vrijgemaakt voor overleg.

  Als de mensen dan gaan roepen dat ze op een andere manier en door een andere collectiviteit de dijk willen laten verzorgen dan zegt de formeel dienstdoende dijkgraaf: Dat kan niet, dat moet eerst ingebracht worden op en goedgekeurd worden door de dijkgraven overleg vergadering ver weg.

  De gemoederen lopen steeds hoger op. Uiteindelijk steken een aantal snoodaards de dijk door, waardoor in ieder geval ook de villa’s van de dijkgraaf elite overstromen.
  En als de mensen dan weer droge kleren aan hebben zeggen ze tegen elkaar: Kunnen we de dijk niet herstellen? Maar dan moeten we wel een collectiviteit oprichten. De historische fout die we hebben gemaakt zat niet in de collectiviteit die teveel macht kreeg, maar er was een hele slechte dijkgraaf, die fascist, die het voor iedereen verziekt heeft. Als we vanaf nu zorgen dat types zoals hij geen dijkgraaf mogen worden, dan zal het beter gaan.

  Philosoof G&R Eigenwijs [8] reageerde op deze reactie.

 3. Denkende aan welk land ter wereld dan ook, moet ik direct denken aan bijv. de “Tiende Penning van Alva”, één van de factoren die leidde tot het Plakkaet van Verlaethinghe. Inmiddels wordt er veel meer dan 10% belasting geheven. En is er sprake van veel meer dwingelandij. Je kan het zo gek niet bedenken of het heersende regime bemoeit zich er wel mee. Het maakt voor zover ik weet niet veel uit in welk land iemand woont.

  Van het Plakkaet van Verlaethinghe is de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring afgeleid. Goed opletten bij de intro, daar kunnen Trump en de EU-top nog wat van leren:

  When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

  We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

  That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.

  Vergelijk dit met hedendaagse ‘beschavingen’.
  Leven, vrijheid en het nastreven van geluk?
  Er is een piramidaal systeem gecreëerd waarin men zich naar boven likt en slijmt, terwijl men zich ondertussen van beneden afzet (neerduwen, trappen). Een systeem dat vijandig is jegens leven en vrijheid maar wel schijngeluk toestaat (blije slaven die speeltje hebben om zich te vermaken zijn loyaler en productiever). De intrinsieke waarde van levens wordt geminacht, bedorven karakter wordt de norm (zoals een munt begint met goud en via verzinking eindigt als windhandel annex fiduciair geld). Het streven naar geluk is in zo’n context is het nastreven van geluk verworden dan als een hond achter een onbereikbare worst aanhollen.

  Is het tijd voor petities? Of voor onafhankelijkheidsverklaringen – die met geweld beantwoordt zullen worden? Want pas nádat iemand zich los heeft gemaakt van dit piramidale systeem, gebouwd rondom een doodscultuur, is er ademruimte en bewegingsvrijheid voor de groei en bloei van Leven, en het nastreven van geluk. Alles tot dat punt is slechts verspilling van levensenergie – zinloos tijdverdrijf. Zo leert onze ervaring. Hoe eerder deze onafhankelijkheid een feit is, hoe meer je nog aan je leven kunt hebben. Aan wat er nog van resteert wel te verstaan, want net zoals een lamp branduren heeft, zo heeft ook een lichaam een beperkte levensduur.

 4. Laat niemand zich vergissen; hedendaagse regimes garanderen een context waarin een mens uitsluitend mag bestaan en (enigszins functioneren) wanneer hij op de allereerste plaats voldoet aan dwingende voorwaarden die anderen, wildvreemden, hem eenzijdig opleggen. Voorwaarden die lang niet altijd te maken hebben met openbare orde en veiligheid.
  Hoe mooi het ook opgeleukt wordt, het is en blijft een uiting van minachting – zonder onderscheid des persoons, tenzij in de ‘goede’ familie geboren en niet onderworpen aan wetgeving. Dit alles om exploitatie van mensen en hun levensenergie mogelijk te maken.

  Afstand willen nemen is één ding. Maar om menselijke bloedzuigers en ongedierte van je af te houden is meer nodig dan zeggen: “Koest, wegwezen”. Ook dat weten we uit ervaring.

 5. @anp rebel [2]:
  Er is maar een oplossing: DEMOCRATIE VIA REFERENDA!
  Oplossing 2/3 voor stemmers, maken de dienst uit!
  Word dit niet ge haalt, dan voorstellen uit de samenleving
  invoeren en op nieuw, via referenda 2/3 voor stemmen
  proberen tot besluit te komen!

  • Niet mee eens.
   Ten eerste: er is altijd en voor alles een alternatief.

   Ten tweede: meerderheid van stemmen is ook dwang. Elk idee/plan/voorstel dat dwang nodig heeft voor diens realisatie is een slecht plan. Je kunt ten alle tijden besluiten het plan dan maar niet uit te voeren of toch uit te voeren en accepteren dat niet iedereen mee doet. Vanzelfsprekend kun je in het laatste geval ook nog besluiten wat de consequenties zijn voor de niet mee betalers. B.v. tol betalen. Zolang het maar geen dwang is.

   Ten derde: heel veel noodzakelijke besluiten betrefffen of Tweel het af wentelen van kosten op anderen of te wel het opleggen van normen, waarden of beperkingen aan anderen. Dit zijn dus besluiten die ieder voor zichzelf moet nemen en daar vooral niemand anders mee lastig vallen. Leef en laat leven.

   Philosoof G&R Eigenwijs [12] reageerde op deze reactie.
   Nico [13] reageerde op deze reactie.

 6. @mario [7]: Goed filmpje. Aanvulling: Stephen King noemde de regeerindustrie ‘Abrahamix corporation’.
  Aardige vondst, want met Abraham begon de huidige ‘mensenhouderij’ zoals men vee houdt. De Romeinen hebben er een juridisch stelsel omheen gebouwd. Zoals de Amerikanen zeggen: “Get incorporated”. Activiteiten onderbrengen in een rechtspersoon betekent eigenlijk een kleine varkenshouderij starten. Loonslaven als hoeren met de staat (ook een rechtspersoon) als ultieme pooier. Zoiets.

  Wanneer het stem- en melkvee weigert nog langer opbrengsten te genereren of zich te laten koeieneren, ontstaat een lastige situatie. De ultieme kans voor de staat om te laten zien waar ze voor staan, wat uitmondt in tirannie jegens ‘onrendabelen’. Wie alleen onbetaald vrijwilligerswerk zou doen, is geen volwaardig lid van de maatschappij. Geen volwaardig mens, want geen belastingopbrengsten.

  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico [9]: Een typisch geval van ‘de keizer heeft geen kleren aan’. Stel jezelf eens een keizer(in) of koning(in) voor die als richtlijn zou uitvaardigen dat iedereen elkaar helpt. Zonder geld te vragen. Zonder een staat die belasting heft. Die overal plaatselijke legertjes van vrijwilligers samenstelt (burgerwacht) om mensen te beschermen tegen dwang en geweld. Die het initiëren van dwang of geweld verbiedt op straffe des doods. Waarbij machtsmisbruik door burgerwachten afgestraft wordt met de dood.
  Ik stel me zo voor… dat zoiets als dit de hele boel op z’n kop zou gooien, in de positieve zin des woords.

  Echt, met een beetje goede wil kan de mensheid heel anders functioneren. Het feit dat dat niet gebeurt, betekent dat er andere belangen gediend worden.

 8. @Harrie van Vaore Tjeu [11]:

  Waar het om draait is dat regulering een noodzakelijk
  iets is, als wij in een geordende maatschappij willen leven.

  Dwingelandij welke niet onder noodzakelijk te plaatsen is,
  dient achter wegen te blijven!!

  Een ruime meerderheid in stem verhouding, is een regulerende
  mogelijkheid, om ode op zaken te stellen.

  En verre boven willekeur van politiek, verheven!

  Zij die niet kunnen, of willen leven, in een geordende leef omgeving
  kunnen een plek zoeken waar dat geen regel is!

  Ook dan is het goede verloop van het project, afhankelijk van
  afspraken, en naleving daar van!

  Of het word een hutje op de hei!!

  Individualist [21] reageerde op deze reactie.

  • Een gezonde geordende leeefomgeving baseert niet op regulering, maar op (deels impliciete) vrijwillige afspraken.

   Ieders unieke positie in het sociaal netwerk van relaties is bepalend.
   Geven, nemen, wederkerigheid en de gundactor.

   Pas bij anoniem relaties, waarin de feed back ontbreekt, instaat corruptie en onmenselijkheid.

   Nico [20] reageerde op deze reactie.

 9. @Harrie van Vaore Tjeu [11]: “Leven en laten leven” is uitsluitend mogelijk wanneer gestoorde figuren gedwongen kunnen worden om anderen niet lastig te vallen. Zonder de angst voor represailles zouden ze geen enkele grens of maat kennen, noch respecteren. Dat is de werkelijkheid helaas. Praten helpt niet bij mensen die niet willen horen, hun oren bewust dicht houden. Als je dit niet gelooft, vraag het eens na bij een vrouw die ooit verkracht is. Of bij mensen die uit ervaring weet dat een woning niet per definitie een veilige haven is.

  Bertuz [17] reageerde op deze reactie.

 10. Het punt is natuurlijk dat je dwang of geweld wel de rug kunt toekeren, maar dat je dan toch in de rug aangevallen zult worden. Een vredelievend leven dat tot een botsautootje op een kermis wordt gemaakt, wat naar believen geblokkeerd wordt, wat naar believen van alle kanten aangereden, verziekt en platgewalst wordt. Dat is wat er gebeurt als er geen harde grenzen gesteld worden en er geen angst is voor represailles. Zoals je weet spreek ik uit ervaring.

 11. @Nico [13]: Je schrijft; “Leven en laten leven” is uitsluitend mogelijk wanneer gestoorde figuren gedwongen kunnen worden om anderen niet lastig te vallen. Van deze zin begrijp ik niets. Als “figuren gedwongen kunnen worden” kan er toch geen sprake zijn van “leven en laten leven”?

  • Daar zijn in het verleden al oplossingen voor bedacht en toegepast. O.a. juryrechtspraak, waarbij de jury bestaat uit “Peers”.

 12. @Harrie van Vaore Tjeu [15] en Harrie van Vaore Tjeu [16]: Mee eens. Praktisch gezien kan een mens pas aan zijn leven beginnen nadat hij soevereiniteit heeft verkregen. Tot die tijd wordt het hem onmogelijk gemaakt om waardig te leven.

  De treurige tussenstand van ons leven is dat alles waarvoor we gewerkt of geleefd hebben op de één of andere manier geroofd, om het leven gebracht of anderszins verloren gegaan of verziekt is. Niet omdat wij slecht waren, maar omdat mensen hun discutabele zin wilden doordrijven. Allerlei misdrijven tegen onze menselijkheid en menswaardigheid, met overheidsdienaren nadrukkelijk in de hoofdrollen.

  Praten over vrijheid is interessant. Scenario’s uitdenken. Maar hoe ga je van A naar B, van tirannie naar met rust gelaten worden, zonder voortijdig in een grafkist te stranden? Dit is geen theoretische vraag. Alleen al om gezond te worden, weer enig vertrouwen te krijgen in een gezondere omgeving en een bestaan op te bouwen zal ons nog jaren gaan kosten. Een berg uitgaven om voor zover mogelijk te herstellen wat er was. Een berg die een kale kip niet kan en wil opbrengen. De één verwoest en de ander voldoet de rekening ervoor? Da’s niet rechtvaardig.

 13. @Philosoof G&R Eigenwijs [12]:

  Waar het om draait is dat regulering een noodzakelijk
  iets is, als wij in een geordende maatschappij willen leven.

  Vragen: welke ‘regulering’?
  Wat is een “geordende” maatschappij? Geordend volgens wie?

  Dwingelandij welke niet onder noodzakelijk te plaatsen is,
  dient achter wegen te blijven!!

  Daar zal iedereen het over eens zijn, zelfs zij die nu aan dwingelandij doen. Zij vinden immers hun eigen dwingelandij noodzakelijk, anders zouden ze het niet doen.
  Zie je het probleem? Wie bepaalt wat “noodzakelijk” is? Noodzakelijk voor wat? En waarom is jouw mening daarover een betere dan die van een ander?

  Een ruime meerderheid in stem verhouding, is een regulerende
  mogelijkheid, om ode op zaken te stellen.

  Als een ruime meerderheid aan mannen in een club besluiten een vrouw te verkrachten, geeft deze meerderheid hen nog niet die morele legitimiteit. Dwang is dwang, of dit nu van een politieke dictator komt of een meerderheid van gewone burgers. NIEMAND heeft het recht dwang of geweld te initiëren tegen vredige en onschuldige burgers.
  Al bestaat die meerderheid uit 99% van de bevolking, dan nog hebben zij niet het recht die 1% aan initiatie van dwang of geweld te onderwerpen.

  En verre boven willekeur van politiek, verheven!

  Die willekeurige politiek is, en wordt in stand gehouden door precies diezelfde mensen waarvan jij vindt dat een meerderheid van henzelf het beter zou doen. Ik zie die logische conclusie niet. Als zij het zoveel beter weten, waarom blijven ze nu dan stemmen op diezelfde willekeurige politiek?

  Zij die niet kunnen, of willen leven, in een geordende leef omgeving
  kunnen een plek zoeken waar dat geen regel is!

  Die stelling is afhankelijk van de vraag of er geweld is geïnitieerd of privaat eigendom geschonden. Als dat niet het geval is, is het aan niemand om iemand anders te vertellen om te vertrekken.

  Het is simpel: of mensen zullen in staat zijn om non-agressie en privaat eigendom te respecteren, of er is geen wezenlijk verschil tussen simpele burgers (in de vorm van meerderheden) en politieke autoriteiten. Of je nu iets zelf doet of het delegeert aan politici, als de aard van wat je doet niet anders is, is de rechtmatigheid dat ook niet.
  In een volledig vrijwillige samenleving zullen agressors te maken krijgen met defensief geweld of met isolatie en uitbanning van het sociale en economische leven.
  Maar de initiatie van dwang of geweld is onder geen enkele omstandigheid moreel rechtmatig, in geen enkel systeem.

  Philosoof G&R Eigenwijs [23] reageerde op deze reactie.

 14. @Bertuz [18]:

  Die sociale afspraken worden gemaakt middels private ordehandhavings-organisaties. Omdat die met elkaar concurreren is er geen sprake van monopolie: cliënten kunnen overstappen. Zo zal de meest succesvolle die organisatie zijn, die de meeste cliënten goede service verleent. Reputatie van zo’n organisatie zal daarbij dus enorm belangrijk worden.

  En zoals in de industrie automatisch standaarden ontstaan om de markt voor deelnemende organisaties te vereenvoudigen, zal dat ook gebeuren bij die organisaties. Dat houdt in dat die organisatie onder elkaar geen problemen zullen maken, omdat geen enkele cliënt erbij gebaat is dat hun ordehandhavings-organisaties hun boekje te buiten gaan. Ten eerste maakt dit de samenleving onveiliger (en als zij dat willen zouden zij zich niet aan hebben gemeld bij zo’n organisatie), en ten tweede wordt de dienstverlening door de schade en verliezen duurder, want gemaakte kosten worden via de prijs verhaald aan de cliënten.

  Net zoals het hele dagelijkse leven eigenlijk grotendeels “anarchistisch” is, zou dat met zulke organisaties ook zo zijn. De concurrentie tussen schoenenwinkels leidt ook niet tot gewelddadige rivaliteit. Dat zie je alleen bij organisaties die als “crimineel” worden beschouwd door de staat.

  Als twee van zulke ordehandhavings-organisaties een meningsverschil hebben waar ze niet uit komen, zullen ze zich onderwerpen aan het laatste woord van een gerespecteerde privaat rechtbank, die ook volgens het reputatie-systeem werkt (met betrekking tot rechtvaardigheid, integriteit en objectiviteit).

  Tenslotte zal de verhouding tussen burgers en deze ordehandhavings-diensten heel anders zijn dan die tussen burgers en overheid. Ten eerste zal er geen monopolie meer zijn, en kun je je verzekeren van de dienst van een concurrent, en ten tweede hebben deze organisatie geen rechten om geweld te initieren of eigen wetten te bedenken en op te leggen, inclusief wapenwetten. Dit betekent dus dat burgers ook zichzelf mogen bewapenen en zich mogen verdedigen tegen agressieve ordehandhavers. Deze ordehandhavers hebben, in tegenstelling tot de huidige, geen speciale plek boven burgers die hun speciale privileges of rechten geeft. Verzet tegen deze ordehandhavers zal dus geen criminele daad an sich zijn.

  En dit is nog maar een beknopte beschrijving van dit alternatief.

 15. @Philosoof G&R Eigenwijs [23]:

  Het privaat recht is gebaseerd op concurrentie, met andere woorden, geen monopolist kan zijn “recht” met geweld aan iemand opdringen. Je kunt overstappen van de ene naar de andere private beschermingsorganisatie. Ik heb het overigens duidelijk niet over een gesprek aan afspraken; zie mijn reactie op Bertuz. Maar die afspraken zullen ten alle tijden op vrijwilligheid gebaseerd zijn. Dat wil echter niet zeggen dat je alles kunt doen, want individuele burgers zullen zichzelf kunnen en mogen verdedigen tegen agressie. Het privaatrecht is een bijna ‘natuurlijke’ ontwikkeling in een vrije en vrijwillige samenleving waar het recht vooral gebaseerd zal zijn op die zaken die een ieder met elkaar gemeen heeft. De hele markt is gebaseerd op vrijwillige afspraken. Het dagelijks leven is gebaseerd op vrijwillige afspraken. Alleen overheidsinstellingen passen geweld toe en pretenderen dat dit gebaseerd is op “afspraken.”

  er is nu de situatie dat niemand bestolen wil worden door criminelen, maar wel het bestelen van anderen door de overheid rechtvaardigt.
  In een vrije en vrijwillige samenleving waar niemand bestolen wil worden, zal men via een overheidsmonopolie op geweld hun rechtvaardiging van roof door die overheid niet kunnen opleggen aan anderen. Dan komt namelijk een andere, concurrerende private organisatie in actie namens hun cliënten. En de redenen waarom die organisaties dat uiteindelijk willen voorkomen heb ik al aangegeven; omdat ze draaien op het tevreden houden van hun cliënten. In tegenstelling tot bij een monopolie, kunnen marktspelers niet eisen dat men meer geld betaalt als men juist FAALT. Dan gaan ze failliet. Zoals het is bij overheden, kunnen politie, zorg en onderwijs falen, en als gevolg brutaal eisen dat ze juist meer geld krijgen.

  Men mag met recht iets tot eigendom verklaren dat men op aantoonbaar eerlijke wijze heeft verkregen. Door middel van op vrijwilligheid gebaseerde afspraken (zoals handel) of door middel van homesteading van tot dan toe niet toegeëigende grondstoffen.
  Zo kun je in de natuur een hutje bouwen met een moestuin, en omdat jij ongerepte grond met je energie en arbeid hebt getransformeerd ben je de legitieme eigenaar.
  En die private organisaties zorgen er voor dat niemand jou dat met geweld kan onteigenen. Iemand die bij afwezigheid van een monopolie op geweld het eigendomsbeginsel afwijst, doet dat per definitie ook bij zichzelf. Bij concurrentie zal hypocrisie je niet helpen. Je verklaart jezelf dus in dat geval ook tot doelwit van datgene wat je propageert, van de roof van je rechtmatige eigendom. En als je eigendomsrecht niet respecteert, heb je ook geen middelen om een private organisatie in de arm te nemen om je rechten en bezittingen te beschermen en ben je vrij kansloos met al je illusies over het niet bestaan van eigendomsrecht.

  Daarbij komt, wederom, ook het persoonlijk wapenbezit en recht op zelfverdediging weer kijken. Als je iemand wil beroven, kun je maar beter de grote kans accepteren dat je je rooftocht niet overleeft.

  Voor wat dat recht van de sterkste betreft: kijk eens om je heen. Wie heeft nu het recht van de sterkste? De staat. Wie wordt door de staat gerepresenteerd? De democratische meerderheid.
  Een meerderheid die beslist *IS* het recht van de sterkste.
  Ongeacht wat je rechten en vrijheden zijn of wat de waarheid is, en of je de juiste steekhoudende argumenten hebt, is het in principe 50% plus 1 die nu bepaalt hoe de samenleving dient te functioneren. Een duidelijker voorbeeld van recht van de sterkste is er niet dan de numerieke meerderheid die stemt op een overheid die geweld toepast op de ongehoorzamen. Dit is een numerieke meerderheid die de overheid als FYSIEK middel gebruikt om conformisme af te dwingen.

 16. @Philosoof G&R Eigenwijs [23]:

  Overigens, die eerste stelling is onzin.
  Het recht dat de overheid zichzelf toe eigent is PER DEFINITIE gebaseerd op roof. Want de overheid produceert niets, het komt aan zijn geld door het beroven van productieve mensen. Altijd.
  Ook is het gebaseerd op de initiatie van geweld. Altijd. Want het heeft een monopolie en gebruikt geweld om concurrentie te voorkomen.

  Privaat recht is niets meer dan het verdedigen van je negatieve rechten en vrijheden tegen agressie. Zij die agressie gebruiken zijn gewoon criminelen precies zoals ze dat nu ook zijn (maar waarvan de overheid hun eigen schuld kwijtscheldt).
  Criminelen zullen in een private samenleving bestreden worden, terwijl overheden nu juist legitimiteit hebben gekregen ondanks hun onethische handelingen.

  Er is helemaal geen gelijkenis tussen privaat recht en het recht dat een overheid zichzelf toe-eigent.
  Privaat recht wordt gegarandeerd met zelfverdediging en zelfbescherming. Overheids”recht” wordt afgedwongen met agressief geweld.

Comments are closed.