1974. Het begin van het georganiseerde libertarisme in Nederland. Diverse Nederlandse bestellers van libertarische literatuur bij Amerikaanse organisaties zoeken contact. Ze krijgen elkaars adressen van de uitgevers van libertarische literatuur. Een van de eerste bijeenkomsten is op het kantoor van Hub Jongen. Onder meer Michiel van Notten, Hub Jongen, Paul Rikmans, Richard Vogel en Eva Stern ontmoeten elkaar. Een eerste bijeenkomst bij het Bilderberg hotel Oosterbeek vond op 18 januari 1975 plaats. De eerste Nederlandse libertarische nieuwsbrief “Libertas” wordt uitgegeven. We dachten dat deze verloren was gegaan maar onlangs doken maar liefst 3 exemplaren op. Een tiental pagina’s slecht leesbare stencils. Ik verschaf de eerste drie bladzijdes, die ik door de OCR heb gehaald waardoor hieronder de tekst beschikbaar is. De rest van de nieuwsbrief bevatte een boekenlijst van de opgerichte libertarische boekhandel (niet gescand), en de laatste 2 pagina’s bevatten een uitnodiging voor een seminar in Huis ter Duin.

1ste jaargang no. 1.
LIBERTAS
leven – vrijheid – eigendom. Nieuwsbrief van Libertarisch Trefpunt – verschijnt 6x per jaar Abonn.prijs fl 10,– per jaar – redactie Mr. M.M. van dotten Contaktadres: Mej. Eva Stern, Vondelstraat 148, Amsterdam
Ten geleide

Deze eerste nieuwsbrief opent een rij van publikaties over de gebeurtenissen in en om het zojuist opgerichte Libertarisch Trefpunt. Daar komen sinds kort vrijheidslievende Nederlanders tezamen om elkaar in te lichten over individuele vrijheid – in henzelf – in Nederland – in de gehele wereld.

Libertarisme is een recent verschijnsel. Men vindt het over tientallen landen verspreid: Amerika, Engeland, Noorwegen, Duitsland, etc. Dat het nu ook in Nederland wortel heeft geschoten, wekt geen verbazing. Onze vaderlandse geschiedenis kent immers vele voorbeelden van met succes gevoerde vrijheidsstrijd. Maar het is eveneens bekend dat die vrijheid ons vaak weer ontglipte en verdronk in een poel van dwangmatig, collectivisme. De redenen hiervoor lagen in de ontoereikend slechte filosofische onderbouw van de vrijheidsrechten van de mens. Wanneer de vrijheid niet begrepen en benut wordt, grijpen dwingelanden hun kans om hun medemensen te ringeloren – in naam van de vooruitgang, het algemeen belang, de nationale eer of wat dan ook.

Het Libertarisme is de eerste sociale filosofie ter wereld die ‘de vrijheidsgedachte van een onwrikbaar fundament heeft voorzien. Individuele vrijheid, zegt het Libertarisme, is een absolute voorwaarde voor geluk en deugd, voor welvaart en welzijn, voor vriendschap, behulpzaamheid en orde: Dlt is wat Libertariërs keer op keer zullen moeten bewijzen, willen zij de apostelen van dwangmaatregelen op een afstand houden. D’ et is wat de mensen van het Libertarisch trefpunt zich tot doel stellen.
Wij zijn ervan overtuigd dat het Libertarisch Trefpunt veel voldoening van haar actie zal beleven. Immers:
VRIJHEID – BLIJIHEID
de redactie

Het LIBERTARISCH TREFPUNT is de ontmoetingsplaats van hen die leren vrijheid en eigendom als onvervreemdbare rechten van het individu te beschouwen en het belangrijk te vinden deze gedachten te verfijnen en te verbreiden. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 12 april 1975. Over plaats en tijd volgen nog nadere berichten. In de loop van 1974 kregen een aantal Libertariërs in Nederland kontakt met elkaar. In november 1974 vond een eerste ontmoeting plaats in Utrecht, waarop besloten werd om op 18 januari 1975 in het hotel “De Bilderberg” te Oosterbeek een lang weekend te houden om een eventuele toekomstige ontmoeting te bespreken.

Dit weekend een succes. Veel persoonlijke gesprekken vonden plaats waardoor iedere aanwezige zijn kennis verder kon verdiepen. De inleidingen en de gezamenlijke discussies stonden op een hoog peil. De openheid van deze discussies was hartverwarmend en belooft veel voor de toekomstige ontwikkeling van het Libertarisch Trefpunt.

In de volgende uitgaven van deze nieuwsbrief zullen ‘we nog op de inhoud van deze inleidingen terugkomen. De verdere ontwikkeling van het Libertarisch Trefpunt zal afhankelijk zijn van de leden. Besloten is dat het Libertarisch Trefpunt echt als een Trefpunt wil functioneren. Libertariërs kunnen elkaar daar treffen en er kan daar gestreefd worden naar:

 • 1. Betere informatie aan elkaar en aan derden

 • 2. Betere coördinatie van akties die vrijheidslievende personen of groepen willen ondernemen.

 • 3. Mogelijke kontakten met andere gelijkgezinden groepen in binnen- of buitenland.

Wat betreft de te ondernemen akties is al besloten:

 • 1. Er komt een nieuwsbrief (Dit is het eerste exemplaar)

 • 2. Er komt een Libertarisch Boekcentrum (Dit is inmiddels opgericht. Zie elders in deze brief).

 • 3. Er zal een inventarisatie plaatsvinden van gelijkgezinde groepen of akties.

 • 4. Er zal onderzocht worden hoe jonge personen over Libertarische idealen kunnen worden ingelicht.

 • 5. Er komt een nieuwe bijeenkomst op 12 april 1975

Wij stellen verdere suggesties en commentaar van lezers bijzonder on prijs. Stuurt u deze s.v.p. op aan het kontaktadres: Mej Eva Stern Vondelstraat 148 Amsterdam

 • Het ontstaan van het Libertarisme is sterk gestimuleerd door de filosofie van de Amerikaanse schrijfster-filosofe Ayn Rand. Vooral in haar meesterlijk werk “Atlas Shrugged” wordt dit duidelijk gebracht. Zij noemt haar filosofie het Objectivisme. Nathaniel Branden heeft dit objectivisme gedefinieerd:
  Objectivisme, in één zin samengevat, houdt in:
 • a. dat het bestaan, de realiteit, de externe wereld, is wat het is, onafhankelijk van het menselijk bewustzijn, onafhankelijk van iemands kennis, oordeel, geloof, hoop, wensen of vrezen – dat feiten zijn feiten, dat A is A, dat de dingen zijn wat ze zijn;

 • b. dat het verstand, het vermogen dat het materiaal, verstrekt door de zintuigen van de mens, identificeert en integreert, volledig competent is om de feiten te kennen;

 • c. dat de menselijke waarneming van de feiten de basis van zijn waardebeoordeling moet vormen, dat het zo als zijn verstand zijn enige gids is naar kennis, het ook zijn enige gids tot aktie is;

 • d. dat de mens een doel op zichzelf is, niet een middel tot de doelen van anderen, hij moet leven voor zichzelf, net het najagen van zijn rationele eigenbelang als het morele doel van zijn leven, noch door zichzelf voor anderen or te offeren, noch door anderen op te offeren voor zichzelf,

 • e. dat niemand het recht heeft om waarden van anderen te verlangen door het gebruik van fysieke kracht;

 • f. dat de politiek-economische expressie van deze principes is laissez-faire kapitalisme, een systeem dat gebaseerd is op de onschendbare suprematie van individuele rechten, waarbij de funktie van de regering uitsluitend de bescherming van rechten is;

 • g. dat de afwezigheid van deze principes in de geest en akties van de mens verantwoordelijk is voor de huidige toestand van de wereld.

WIST U DAT

 • – er verschillende souvereine samenlevingen op libertarische grondslag  in voorbereiding zijn?
 • – inflatie alleen me ar door de overheid kan worden veroorzaakt?
 • – er een Nederlandse uitgave komt van het boek: “capitalism, the unknown ideal”, geschreven door Ayn Rand? De verschijning is volgens de uitgeverij Luitingh B.V. gepland op omstreeks april van dit jaar.

Deze en andere uitspraken worden besproken in de vele Libertarische boeken en tijdschriften die u bij Paul Rikmans, Kerkstraat 8, Randwijk, telefoon 08889-380 kunt bestellen.

NB: sorry voor de matige leesbaarheid van de scans. Mocht u over oude libertarische literatuur beschikken, of betrokken zijn bij het begin van de libertarische Nederlandse geschiedenis, neem dan svp contact op met info@vrijspreker.nl

 

2 REACTIES

 1. Interessant. Past in een patroon van ‘hoe ouder een tekst, hoe hoger de inhoudelijke kwaliteit’.

 2. Wel erg onduidelijk maar kan me uW STANDPUNTEN goed voorstellen?

Comments are closed.