Overheidsingrijpen in de economie is nooit goed, maar in de agrarische sector is het wel heel dramatisch. Om te kunnen voldoen aan een hele waslijst aan linkse hobby’s wordt de boerenstand de nek omgedraaid. Boerenbedrijven die van generatie op generatie zijn doorgegeven worden nu gedwongen te stoppen. Het aanzien van ons land, de sociale structuur van het platteland en onze voedselzekerheid en voedselkwaliteit zal daardoor sterk achteruit gaan.

Leren we dan nooit? De collectivisatie van de landbouw in de Sovjet-Unie onder Stalin leidde tot het tegenovergestelde wat men wilde bereiken. Het idee was, dat voedsel veel efficiënter kon worden geproduceerd in grote gemechaniseerde bedrijven dan op de ouderwetse kleinschalige boerderijen. Privébezit ging over in staatseigendom en de boeren kwamen in dienst van een coöperatie of een staatsboerderij. Daarbij zou de staat met vastgestelde prijzen voor landbouwproducten de boeren meer bestaanszekerheid bieden. Het betekende echter ook de vernietiging van een eeuwenoude levenswijze en het ontnemen van eigen verantwoordelijkheid voor het beheer van het land en de opbrengst daarvan. Er ontstond veel verzet, maar met speciale brigades werden onwillige boeren tot medewerking gedwongen. Iedereen die zich tegen de collectivisatie bleef verzetten werd gelabelled als ‘koelak’ (rijke kapitalistische boer) en uiteindelijk gedeporteerd of gedood. Het gevolg was een enorme afname van de voedselproductie en hongersnood. In de jaren 1932 en 1933 leidde dit beleid zelfs tot de dood van 5 miljoen mensen, terwijl de graanexport van de Sovjet-Unie naar het buitenland gewoon doorging, want ook in een anti-kapitalistisch land gaan geld en politieke doelstellingen vóór mensen.

En in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw kende de EU volop wijnmeren en boterbergen, omdat de boeren een gegarandeerde minimumprijs kregen. Ze bleven dus produceren ook al was allang aan de vraag voldaan. Met exportsubsidies voor EU-boter werden ook buitenlandse markten verstoord. In plaats van alle overheidsinmenging te beëindigen en de marktprijs vraag en aanbod te laten regelen, besloot de EU melkquota in te voeren om een cap te zetten op de productie. Als een bedrijf wilde uitbreiden kon het ongebruikte quota van andere boeren opkopen, bijv. bij bedrijfsbeëindiging. Dit leidde in 2007 en de jaren daarna tot een ernstig zuiveltekort. In 2015 werden daarom de melkquota weer afgeschaft, maar de door landbouwsubsidies alsmaar groeiende veestapel werd nu een probleem door de uitstoot van broeikasgas en stikstof. Op dit moment profiteren supermarkten nog het meeste van de staatsgeleide economie. Zij kunnen inkoopprijzen tot onder de kostprijs afdwingen bij de boeren (bijvoorbeeld 2 cent voor een ei, terwijl de productiekosten op 6 cent liggen). Die exporteren daarom liever en ontvangen EU-subsidies ter compensatie. In de meeste supermarkten in Nederland ligt dan ook buitenlands voedsel dat veel minder milieu- en diervriendelijk is geproduceerd dan het Nederlandse product. De EU let daar niet op, die kijkt alleen naar voedselveiligheid.

We zijn inmiddels op het punt aangekomen, dat de marxisten helemaal van de boeren af willen. Ze zouden schadelijk zijn voor het milieu en het klimaat, om van dierenwelzijn nog maar te zwijgen. Ook verspreiden die grote aantallen dieren in een klein land allerlei ziektes die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier (Q-koorts, vogelgriep, e.d.). Het belangrijkste argument is momenteel wel de stikstofemissie van de landbouw. Die tast met name de door de EU verplicht ingestelde Natura 2000 gebieden aan. De biodiversiteit daarvan loopt al jaren terug.

Nu is de vraag of dat erg is. Biodiversiteit is een maat voor de robuustheid van het leven, maar we weten uit de diverse mass-extinction events in het verleden dat het leven op aarde tot 95% kan uitsterven om toch weer te kunnen opkrabbelen als de omstandigheden beter worden. De grootste biodiversiteit op aarde vind je in de tropen en de kleinste in de poolgebieden. Nederland is van nature een moerassige rivierdelta waarvan de helft van het grondgebied beneden zeeniveau ligt. Dat drukt van nature de biodiversiteit. Die was hier op zijn laagst tijdens de laatste ijstijd en is sinds de opwarming en de komst van de mens alleen maar toegenomen. De mens maakte van het wilde natuurlandschap een cultuurlandschap met polders. Dat opende leefmogelijkheden voor nieuwe planten en diersoorten die hier zonder de mens helemaal niet zouden zijn geweest.

Dit laatste punt wordt in de discussie makkelijk vergeten. De natuur in Nederland is helemaal niet zo natuurlijk. De meeste Natura 2000 gebieden zullen ook zonder stikstofdepositie vanzelf verdwijnen als we de natuur haar gang laten gaan. Voedselarme gronden, zoals heide, zullen vanzelf weer in bos veranderen. Nederland is een aangeharkt land en als we stoppen met harken, neemt de echte natuur het weer over. Dat willen we niet, want we moeten hier ook nog kunnen leven. Je wil niet met het hele gezin op je zondagmiddagwandeling in het bos oog in oog komen te staan met een beer of een roedel wolven. We bepalen zelf welke kunstmatige natuur we hier nog willen cultiveren. Als we bepaalde zeldzame planten en diersoorten voor Europa willen behouden dan kweken we die wel op plekken waar niemand er last van heeft. Je gaat niet het leven van miljoenen mensen er door laten bepalen. Dat is volslagen krankzinnig.

Het zal niet voor het eerst zijn, dat een boerenopstand de machtsverhoudingen in de maatschappij omver gooit. Boeren branche-organisatie LTO en de actievoerders van Agractie willen nog in overleg met Den Haag om tot een zo pijnloos mogelijk uitfaseren van de boerenstand in Nederland te komen. Dit gaat de belastingbetaler ongetwijfeld zeer veel geld kosten. De meer radicale Farmers Defense Force ziet niets in dit verraad en richt zich nu, gesterkt door het succes van de milieubeweging bij Shell, met rechtszaken op de vergunningverleners, met name de Provincie. Die behandelen boeren veel strenger dan andere bedrijven en retail. Dat is inderdaad onrechtmatig. Sinds de uitspraak van de Raad van State van mei 2019 hoort ieder bedrijf een Natuurbeschermingswet-vergunning (NB-vergunning) te hebben. Dus ook distributiecentra en supermarkten. Dit betekent, dat dan ook vestigingen in de buurt van een Natura 2000 gebied zullen moeten sluiten, net als boerenbedrijven. Het verzet tegen de stikstofnormen kan zo samenlevingbreed worden. Ja, deze totale waanzin had zelfs Franz Kafka niet kunnen bedenken!

ingezonden door Peter de Jong

6 REACTIES

 1. Holodomor 2.0, overheit eet boer als fiat gesponsord kannibalisme…kweken, kwakken of kwekken das de vraag?

  Is dit ‘m dan die…nog even volhouden..hij komt..echt..nee, nu echt.

  groet Marx R. te Den haag

 2. Ik heb nog een interessante aanvulling:

  Het rapport van de commissie Remkes stelt een 50% reductie van de stikstofuitstoot in 2030 voor om de Natura 2000 gebieden te kunnen behouden. De landbouwsector staat met 40% van de totale stikstofuitstoot op de eerste plaats, stikstof dat vanuit het buitenland binnen waait, staat met 35% op de 2e plaats, de bouw en het verkeer dragen ieder maar 5% bij. Dit was de reden dat Sjoerd Sjoerdsma (D66) als eerste een halvering van de veestapel opperde en de snelheidsverlaging van 130 km/u naar 100 km/u slechts wat ruimte voor lopende bouwprojecten opende.

  Geen enkele politicus durft het er echter over te hebben, dat we volgens Remkes in 2040 helemaal geen stikstofuitstoot meer mogen hebben en dat dan ook de bijdrage uit het buitenland nihil moet zijn om de Natura 2000 biodiversiteit te kunnen behouden.

  Dit is immers alleen mogelijk als we dan in NL geen enkele activiteit met stikstofemissie meer ontplooien en we ook het buitenland kunnen overtuigen ons te volgen. Dat is niet alleen enorm ambitieus, het is volstrekt onrealistisch en onhaalbaar.

  __________
  Discussie tussen schapenhouder Bart Kemps van Agractie en hoogleraar Wim de Vries van de landbouwuniversiteit Wageningen:
  https://www.omroepgelderland.nl/gemist?pagina=programma&programma=223&fbclid=IwAR0ByKuk9DRxCe5FI1THRrTvq1BEe8jOMg-EzMReUtGYWZgvIT1R76X2n64 

 3. Ook het CDA laat de boeren steeds meer vallen. Dat is een bittere pil, want de meeste boeren stemmen hun hele leven al CDA.

  Ze voelen zich politiek ontheemd, hoewel Caroline van der Plas van de nieuwe BoerenBurgerBeweging het erg goed doet en heel populair is.

  De gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar kunnen wel eens desastreus uitpakken voor het CDA. Daardoor is de kabinetsformatie nu ook lastiger.

 4. Dat NL als 2e voedsel exporteur ter wereld vooral voor het buitenland produceert en beter zelfvoorzienend kan worden door onze boeren betere prijzen te geven, is een misvatting. NL zal met het huidige inwoneraantal nooit volledig zelfvoorzienend kunnen zijn.

  Voor de voedselproductie heeft NL 3,6 miljoen hectare nodig (0,2 hectare per inwoner). We hebben in NL echter 1,8 miljoen hectare landbouwgrond. We komen dus de helft te kort. Dat voedsel halen we nu uit het buitenland (75% zelfs, want we exporteren ook onze eigen producten).

  Eigenlijk kan NL slechts een kleine 9 miljoen inwoners voeden. Zelfs als iedereen vegetariër wordt, kunnen we met ons eigen landbouwareaal niet meer dan 15 miljoen mensen voeden met een dieet van aardappelen, bonen en kool.

Comments are closed.