Beste A.,

Ik was even van mijn stuk gebracht gisteren door ons telefoongesprek waarin je vertelde dat je op vakantie gaat – vliegen naar Thailand – en er tussen neus en lippen door aan toevoegde dat je het volkomen terecht vindt dat voor “ongevaccineerden” andere regels mogen gelden dan voor “gevaccineerden”. Van jou mogen vliegtuigmaatschappijen en andere openbare gelegenheden coronatests verplicht stellen voor ongevaccineerden, zei je. Verschil moet er zijn!

Je accepteert dus een tweedeling in de maatschappij, waarbij één categorie mensen – de “ongevaccineerden” – minder rechten heeft dan anderen. Ik vind dat schokkend.

Ik zal je proberen uit te leggen waarom, maar misschien moeten we eerst even helder zien te krijgen wat we bedoelen met de term “gevaccineerden”. Zijn dat mensen die een dubbele vaccinatie plus booster shot hebben gehad? Of ook degenen die slechts één dubbele vaccinatie hebben gehad? Ik vraag het even, want de dubbel-gevaccineerden-zonder-booster-shot belanden nu ook massaal in het ziekenhuis met COVID.

In Israël bijvoorbeeld, waar ze met inentingen wereldwijd voorop lopen, is nu 65% van de mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen met COVID, dubbel gevaccineerd. Dus als je tot de dubbele-vaccinatiegroep behoort, kun je nog steeds COVID krijgen – en je bent ook net zo besmettelijk als een niet-gevaccineerde. Dat maakt het onderscheid tussen “gevaccineerden” en “ongevaccineerden” al wat mistig, vind je niet?

Dat dubbel-gevaccineerden toch in het ziekenhuis belanden komt onder meer omdat de vaccins niet beschermen tegen de Delta variant. Booster shots voor iedereen dan maar? Maar in Israël worden nu ook al mensen gehospitaliseerd die een booster shot hebben gehad!

Vreemd is dat niet, want die booster shots verschillen in essentie niet van de eerste vaccinaties. De fabrikanten hebben helemaal de tijd niet gehad om nieuwe vaccinaties te ontwikkelen tegen nieuwe varianten. Coronavirussen – dat weet je hopelijk wel? – muteren  voortdurend en dus loop je met coronavaccinaties altijd achter de feiten aan, net als bij griepvaccinaties. Als we jouw lijn volgen, zullen we er dus jaarlijks, of zelfs een paar keer per jaar, aan moeten geloven! Voor altijd corona – nooit meer normaal: de vaccinfabrikanten zeggen het zelf.

Oh en nog iets, het is zelfs goed mogelijk dat de vaccinaties juist bijdragen aan het sneller muteren van het virus. Dat past zich immers steeds aan nieuwe bedreigingen aan. Dit is in ieder geval wat de Vlaamse professor Geert Vanden Bossche en andere experts stellen. Zij vinden het een heel slecht idee om midden in een pandemie mensen massaal te gaan vaccineren. Daar help je het virus alleen maar mee! Mocht je je nog wat verder in de materie willen verdiepen, dan raad ik dit interview aan met professor Theo Schetters bij de Nieuwe Wereld – die legt het allemaal keurig uit.

Dit doet me dan meteen weer denken – sorry dat ik even van de hak op de tak spring – aan het begrip natuurlijke immuniteit. Ik mag aannemen dat jij, als kritische journalist, daar bekend mee bent? Het houdt in – maar ik kan me niet voorstellen dat ik jou dat echt moet uitleggen – dat mensen die corona hebben gehad, zeer langdurig immuun zijn, waarschijnlijk voor de rest van hun leven, en dus geen vaccinaties nodig hebben en ook geen besmettingen kunnen veroorzaken.

Ik citeer even arts, epidemioloog en emeritus hoogleraar Menno Jan Bouma, die vorig jaar in een interview zei: “Mensen die het virus hebben leren kennen en staande hebben weten te houden bij de voordeur, functioneren als een soort ‘levend schild’ voor alle kwetsbaren in onze samenleving. Ik praat hier over de befaamde ‘groepsimmuniteit’. Je hebt als gemeenschap even de tijd nodig om groepsimmuniteit op te bouwen. Jonge, vitale mensen hebben in de regel niet of nauwelijks last van corona. Het blijft bij hen vrijwel altijd bij een beetje snotteren. In Nederland is het gevoel voor saamhorigheid groot, en de zorg om ouderen is prachtig. Een mooie daarbij passende leus zou kunnen zijn: ‘Zorg goed voor je oma: zorg dat je corona hebt gehad.’ Hoe meer jonge, vitale mensen kennis hebben gemaakt met het coronavirus en het virus staande hebben gehouden bij de voordeur, oftewel: immuun zijn geworden voor corona, hoe gunstiger dat is voor onze medemensen met een zeer zwakke afweer.”

Interessant toch? Als we mensen gaan indelen in groepen, zouden we dan niet een aparte categorie moeten maken van mensen met natuurlijke immuniteit? Volgens mij was dat oorspronkelijk ook het plan bij de invoering van de Europese coronapaspoorten, maar om de een of andere reden hebben ze dat weer laten vallen. (Zou het een bepaald verdienmodel in de weg zitten?)

Dit is des te vreemder als je bedenkt dat, in tegenstelling tot onze natuurlijke afweer, de coronavaccinaties niet tot groepsimmuniteit blijken te leiden! Dit is nu aangetoond in IJsland: 93% van de bevolking gevaccineerd (vanaf 16) en  toch weer een opleving van besmettingen. “Je doet het voor een ander” blijkt dus toch niet op te gaan.

Oh ja, over die besmettingen nog even. Je zei me over de telefoon dat je het terecht vindt dat openbare gelegenheden door de overheid worden verplicht om corona-tests te eisen van hun niet-gevaccineerde bezoekers. Ik neem dus aan dat je je wel enigszins hebt verdiept in de werking van die dingen? Je weet dus wel, hoop ik, dat die tests – waar het hele coronabeleid op is gebaseerd – uitermate gebrekkig zijn? Volgens cijfers van het Robert Koch Institut (het Duitse RIVM) hebben sneltests een foutenmarge van 20% in het corona-hoogseizoen en 98% in het corona-laagseizoen. Veel heb je er dus niet aan. De PCR-tests zijn net zo slecht. Er worden dermate hoge cycli toegepast bij deze tests dat de uitkomsten volstrekt nietszeggend zijn, zoals vele wetenschappers al hebben betoogd.

Die technische discussie laat ik verder maar even zitten. Eerlijk gezegd, A., gaat het mij om veel meer dan de hele medische discussie rond corona. Daar kunnen we nog lang over doorgaan. Dat lijkt me nauwelijks zinvol. De feiten zijn inmiddels bekend – bij goed geïnformeerde journalisten zoals jij zouden ze in ieder geval bekend moeten zijn. Moet ik ze echt nog noemen? Het sterftepercentage van 0,15%, niet veel hoger dan de griep, die nu op magische wijze verdwenen is? De gemiddelde leeftijd, boven de 80, van degenen die mét, niet áán, corona overlijden? De ruim 98% van de bevolking die überhaupt geen last heeft van corona (dixit Jaap van Dissel in de Tweede Kamer)?

Het feit dat 1,5 meter en andere lockdown-maatregelen niet werken? Dat er geen enkele relatie is tussen lockdowns en coronaslachtoffers, zoals eenvoudig is af te lezen uit epidemiologische vergelijkingen tussen landen en naties? Dat mondkapjes niet werken tegen virusverspreiding (dixit RIVM en Jaap van Dissel) maar wel schadelijk zijn voor de gezondheid en dat een mondkapplicht dus een volstrekt zinloze vorm van onderdrukking is?

Dat de huidige mRNA vaccinaties experimenteel zijn en er nu al honderd keer zoveel “bijwerkingen” zijn geregistreerd als bij de griepprik? Dat er inmiddels duizenden doden zijn geregistreerd bij officiële instanties als VAERS in de VS en het Lareb in Nederland “na vaccinatie”, en honderdduizenden ernstige gevallen van gezondheidsschade, zoals hartspierontstekingen bij vooral jonge mensen? En dat het alleen al om deze reden moreel onaanvaardbaar is om, zoals jij wil, mensen die zich niet willen laten vaccineren te degraderen tot tweederangs burgers?

Maar, nogmaals, het medische verhaal rond corona is niet waar het mij primair om gaat. Waar ik het met je over wil hebben is niet “corona” op zichzelf, maar hoe wij daar als samenleving mee omgaan.

We hebben, als reactie op de komst van dit virus (waar het ook precies vandaan is gekomen), ons lot volledig in handen gelegd van de staat. In plaats van dat we accepteren dat virussen en ziekten bij het leven horen, en dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben om daar mee om te gaan – met steun uiteraard van een goed functionerend gezondheidsstelsel – hebben we de staat de taak gegeven om een virus te “verslaan” dat niet te verslaan valt. Voor dat doel heeft de staat het recht en de mogelijkheid gekregen om tot in het kleinste detail te bepalen hoe we moeten leven, en aan welke voorwaarden we moeten voldoen om volwaardig aan de maatschappij deel te kunnen nemen.

Heb je weleens nagedacht over de implicaties hiervan, A.? Waar voorheen gezondheidszorg was gericht op zieke (“besmettelijke”)  of kwetsbare mensen, is nu de complete bevolking, ook gezonde mensen, zelfs kinderen en jongeren, per definitie aangemerkt als potentieel gevaarlijk voor zijn medemens.

Waar voorheen burgers in principe vrije mensen waren met onvervreemdbare rechten, waar de overheid alleen bij wijze van uitzondering inbreuk op mocht maken, krijgen zij nu pas rechten toebedeeld wanneer ze voldoen aan de voorwaarden die de overheid hiervoor stelt, zoals het accepteren van risicovolle vaccinaties die ze niet nodig hebben.

Feitelijk is de hele maatschappij veranderd in een open inrichting. Een vrij leven, buiten de inrichting om, bestaat niet meer. Vind jij dat echt een goede zaak, A.?

Jij moet toch, als kritische en intelligente journalist, begrijpen dat de medische apartheid die jij voorstaat, een fatale ondermijning is van onze grondrechten en van de liberale rechtstaat waarop onze samenleving – nee, onze beschaving – is gebouwd?

Ik zei in ons telefoongesprekje dat we afstevenen op een totalitaire dictatuur – en ik merkte dat je bijna de telefoon uit je handen liet vallen van de schrik. Je vindt dat blijkbaar overdreven. Je denkt blijkbaar dat het zo’n vaart niet zal lopen. Dat onze overheden heus het beste met ons voor hebben. Maar waarom denk je dat dan niet als het gaat om, bijvoorbeeld, het milieubeleid, waar jij wel kritisch over schrijft?

A., word wakker alsjeblieft. We hebben te maken met een machtsgreep. Met nationale overheden, internationale instellingen en gewetenloze multinationals die geen enkele intentie hebben om hun nieuw verworven macht af te staan en letterlijk bereid zijn om keihard in te rammen op iedereen die demonstreert tegen hun oekazes. Sterker, zij zullen ongetwijfeld nieuwe aanleidingen vinden voor nieuwe lockdowns en uitgebreidere digitale controlesystemen.

De bevolking zal zich daarbij steeds makkelijker gaan neerleggen. Jij doet dat nu al. Je vindt het al normaal dat ik als tweederangs burger mag worden behandeld omdat ik me niet wil laten vaccineren. Denk je echt dat jij niet aan de beurt komt straks, A., als ik ben uitgerangeerd, en dat ze geen reden zullen vinden om jou ook te degraderen naar een lagere bevolkingscategorie – wellicht omdat je bezwaren hebt tegen hun klimaatbeleid, ik noem maar wat?

Denk je echt dat jij, omdat je je door hen hebt laten vaccineren, voortaan weer vrij bent om te gaan en staan waar je wilt?

Het tegendeel is waar, A.. Als je dit accepteert als het nieuwe normaal, dan ben je voor altijd je vrijheid kwijt. Het recht om te beschikken over je eigen lichaam – wat nota bene in de grondwet staat – dat geef je dan weg. Dat begrijp je toch wel?

Of interesseert je dat niet? Heb je niks met vrijheid en vind je staatsdwang wel prima? In dat geval zou ik je willen vragen, blik nog eens terug op de geschiedenis. Staatsdwang is nog nooit een oplossing geweest voor welke crisis dan ook. Het zet mensen tegen elkaar op en vernietigt onze diepste sociale verbanden – zoals nu onze relatie. Alleen in vrijheid komen we tot werkelijke oplossingen voor onze problemen, A. Alleen vrijheid leidt tot liefde en verbinding.

Mocht je je nog bedenken, A., en het systeem de rug toekeren – wat ik natuurlijk hoop dat jij en vele anderen zullen doen – weet dan één ding: je bent altijd welkom bij ons, ongevaccineerde verschoppelingen, als je door de machthebbers wordt uitgekotst.

Fijne vakantie nog!

Groeten, K.

PS Ik hoor net dat de 26-jarige zoon van een vriend van mij aan de helft van zijn gezicht is verlamd. Drie dagen na vaccinatie. Dat wordt een lastige keuze voor hem in de toekomst: booster shots met gezichtsverlamming of tweederangs burger worden?

22 REACTIES

 1. Wij, nobel en altruïstisch van de Covid-controlegroep (vrijwillig ongevaccineerd) zijn deelnemers van een gentherapeutisch experiment. Als het goed is sterft de Covid-controlegroep vanzelf uit. Wat dat betreft zijn de gevaccineerden beschermd, vooral door hun maatschappij.

 2. Vol goede argumenten, maar iets wat er niet ingargumenteerd is, lijkt er ook niet uit te argumenteren. Ik ben benieuwd of er nog een keer een omslagpunt komt. De media lijken hun meeste artikelen nu te laten schrijven door big pharma, maar als ze geen lezers meer hebben, zijn ze ook niet echt relevant meer voor big pharma.

 3. ”. Van jou mogen vliegtuigmaatschappijen en andere openbare gelegenheden coronatests verplicht stellen voor ongevaccineerden, zei je. Verschil moet er zijn!

  Ik dacht dat libertariers vinden dat bedrijven mogen discrimineren ? Het bedrijf zou toch het recht moeten hebben, om zelf te bepalen wie ze wel en niet als klant willen ?….De stáát moet die bedrijven aan banden leggen ?….

  Voor de rest ben ik het wel eens met Beckman. Eerst was ik het niet met hem eens, maar nu wel.

  Die machtsovername waar je het over hebt, dat zou inderdaad weleens het geval kunnen zijn. Zoiets weet je nooit honderd procent zeker, je weet het pas achteraf en dan is het al te laat.

  Kijk, imperialisme gaat niet alleen maar met oorlog. Een grootmacht vorm zich geleidelijk. Het slokt deelstaten op, stapje voor stapje. Het Chinese rijk ging bijvoorbeeld in de middeleeuwen naar Afrika, met een duizenden diplomaten. Niet met wapens. Dat was dan een vorm van pacifistisch, geleidelijk, als hulp gecamoufleerd imperialisme. Men zei : we gaan naar Afrika, om ze te helpen. We sturen er even tienduizend diplomaten naartoe en we settelen ons daar even. Want ze hebben ineens hulp nodig, zogenaamd.

  Daar lijkt dit covid verhaal ook op. Een vorm van Europees imperialisme. EU imperialisme. De EU technocraten denken : de natiestaten zijn onhandig, er zijn fricties in Europa, problemen. We moeten de boel eventjes herstructureren. Dan staan we ook machtiger op het wereldtoneel, tegenover Rusland en de USA en China, wat immers allemaal grootmachten zijn. Zij zijn grootmachten, dan moeten wij dat ook zijn, denken de EU technocraten. We kunnen een grootmacht worden, zonder geweld te gebruiken. Althans, zonder oorlog te voeren, is wat ze denken. Deze covid bied een kans, heeft die Schwab zelf gezegd, bizar genoeg. We bouwen terug beter. En dat beter betekend dan één Europa. Bestuurd door D66/VVD politici.

  Punt is ook een beetje, als ik hier op mijn werk kijk hé. Mijn collega’s zijn van die soort van modelburgers. Als de staat iets zegt, doen ze het. En het lijkt alsof ik overdrijf, maar ze zijn echt heel erg gedrild. Rutte zegt iets op ‘een persconferentie’ dus dan doen ze het. Daarom is het ook heel makkelijk geweest, om deze hele covid agenda uit te rollen. Zeker in Nederland, het land van de schapen. Het land van de volgers.

  Over het vaccin zelf.

  Ik neem het niet. Maar wat andere doen, kan mij niets schelen. Als mijn vrienden het nemen, moeten ze dat zelf weten. Ik ben wat egoïstischer, dan Beckman, denk ik.

  • Libertarisch gezien mag men op welke grond dan ook discrimineren. Dit volgt logisch uit de vrijheid van associatie die weer voortvloeit uit het zelfbeschikkingsrecht. Dit houdt dus in dat iemand ook gevaccineerden mag weigeren, hoewel het lastig is om aan te tonen dat men niet gevaccineerd is.

   Het probleem is echter dat deze vorm van discriminatie met behulp van de staat tot stand komt. De staat levert de ‘gratis’ vaccins, betaald door de belastingbetalers. Ook de belastingbetalers die zich niet willen laten vaccineren. Het is de staat die de coronapaspoorten/bewijzen levert en zorgt voor de tests.

   In een Libertarische samenleving zou dit alles privaat geregeld en betaald moeten worden. Dat verandert de zaak aanzienlijk.

   • Uhmm, ja, maar we leven nu niet in ‘een libertarische samenleving’ en we moeten anticiperen op het hier en nu. Links anarchisten doen hetzelfde. Men zegt dan : ja, maar in een anarcho communistische samenleving is het zus/zo. Ja, dat is allemaal theorie. We bouwen luchtkastelen, op dei manier.

    Als een bedrijf mij niet toelaat, omdat ik geen vaccin heb genomen, dan haal ik mijn schouders op. Het is hun bedrijf, hun pand, etc, etc.

    Ik ga dan naar de concurrent en daar hebben ze dus zelf last van, als ze mij discrimineren

   • “Ik dacht dat libertariers vinden dat bedrijven mogen discrimineren ?”

    “Uhmm, ja, maar we leven nu niet in ‘een libertarische samenleving’ en we moeten anticiperen op het hier en nu.”

    Dat doen ze dus ook, en daarom kunnen ze tegen discriminatie van ongevaccineerden zijn.

   • Ja, maar in jullie visie mogen bedrijven toch discrimineren

    Iets waar ik het overigens mee eens ben.

    Als de kroeg mij niet wil, omdat ik geen prik genomen heb, zal ik daar niet om gaan huilen. Het is toch hun plek, hun terrein, hun ’territorium’, eigenlijk.

    Alleen een staat, kan wetten tegen discriminatie instellen en bestendigen. Ik zou graag buiten die staat om willen leven.

   • Gedwongen worden tot discrimineren en mondkapjes dragen is iets wezenlijk anders.

   • Maar worden die bedrijven dan gedwongen, om te discrimineren ?

    Dan heb ik het niet goed begrepen

    dan is het een ander verhaal.

    Ik dacht dat ze er op dit moment zelf over gaan. Pow news had er een stukje over, over een kroeg die eiste dat mensen bij hen het mondkapje dragen. En deze kroegeigenaren kregen toen veel woede over zich heen, etc.

   • Nee dat weigeren vind ik heel normaal..als uber taxichauffeur laat ik zonder probleem die transalles gewoon staan en rij gewoon door …echt dat mag. fantasie virus prikkers..ga maar lopen…ik rij gewoon door.

 4. Nogal wat ‘kenners’ beweren dat het immuunsysteem wordt verzwakt tot platgelegd door het vaccin wat geen vaccin is. Als dat zo is, dan worden nu mensen met de miljoenen tegelijk afgespoten. Het zal mij benieuwen of dat werkelijk gaat gebeuren. Als anarchist staat de staat mij tegen, maar dit zou wel monumentaal kwaadaardig zijn. Worden we wel eindelijk een keer verlost van Adolf Hitler als de ultieme kwade genius. Billy Gates & de globalisten hebben hem met afstand verslagen.

  • Youp

   Nee, ik denk niet dat het dodelijk is, of heel schadelijk. Wel denk ik dat er bijverschijnselen zijn, die niet benoemd worden, genoemd worden. Nog niet. Dat komt dan later aan het licht

   Denk ik. Vermoed ik. Ik vertrouw de boel gewoon voor geen meter

   • Ik vertrouw het ook voor geen platte centimeter. Er is te veel wat niet klopt. Voorlopig kan het alle kanten uit, maar het is in ieder geval meer risico dan rendiment. Ik zie het nog even een jaartje aan.

 5. Maar misschien wordt de soep minder heet gegeten dan hij wordt opgediend. Als het vooral een vingeroefening in dosering betreft, vandaar de placebo’s, halve en hele doses, waarna een betere inschatting kan worden gemaakt hoe sterk de dosis moet zijn om het gewenste effect te bereiken. Wat het gewenste effect is weten we niet, maar het heeft beslist met controle en onderwerping te maken.

  Uiteindelijk kan het positief uitpakken voor vrijheidslievende mensen omdat het bedrog van de globalisten zo gigantisch en massaal is, dat een grondige afkeer moet volgen tegen alles wat voldoende macht heeft om dergelijke plannetjes uit te voeren.

  • Als dat waar is van de placebo’s zou dat een slechte zaak zijn voor degenen die vrijheid nastreven, door te zorgen dat de ratio nog beter in hun voordeel uitpakt. In dat geval kun je er van uit gaan dat de overheids functionarissen en pro maatregelen mensen een placebo hebben gehad, de ‘nutteloze eters’ de dubbele dosis en de rest is proefkonijn.

   • Je weet het niet. Als je een wereld overhoudt met enkel ambtenaren ben je eveneens gedoemd, lijkt me.

   • Vast, maar in hun ideaal bestaan er alleen nog wat heel volgzame mensen.

 6. Beste geprikte,
  Helaas kunnen wij u niet helpen i.v.m personeelsgebrek.
  Ook onze branch wordt getroffen door niet geprikt personeel.
  Ons advies aan u is blijf gezond en ga leven zoals ons niet meer in dienst zijnde niet geprikt personeel.
  Kunt u hier niet mee leven, betaal ons het dubbele en u wordt geholpen.

 7. Uhm, virussen? Als we teruggaan naar den beginne en bij start het nog een keer overdoen, dan blijkt de mensen-, dieren- en plantenwereld een heel virusvrij bestaan te hebben. Het enige wat we daarvoor moeten doen is de bezopen virusreligie van ons afgooien en we zijn gered en de vevelende moorddadige zogenaamd ‘machtige poppetjes’ en degenen die voor de ‘machtige poppetjes’ handlangertjes spelen, o.a. politici, ambtenaren en ander soortige kadavers zijn geen stuiver meer waard.

  https://pbs.twimg.com/media/E8ljkVJWQAQFkTL?format=jpg&name=900×900

  Ik dacht dat libertariers vinden dat bedrijven mogen discrimineren ? Het bedrijf zou toch het recht moeten hebben, om zelf te bepalen wie ze wel en niet als klant willen ?….De stáát moet die bedrijven aan banden leggen ?….

  De bedrijven worden verplicht of beter gezegd laten zich verplichten door de corrupte staat en beslissen niet zelf of worden betaald met geroofde centen om mee te doen, wat bedrijven maar wat graag doen, als ze maar centen ontvangen. Ook particuliere ondernemers die miljoenen ontvangen en met hun uitgeleefde kop op tv komen, Johan Derksen bijv., draaien als en blad aan een boom en doen dapper mee, voor de beunhazen Rutte’s, Kagen of de Jonge’s, zolang er maar genoeg geld uitrolt.

  Nee, als ondernemers, bedoel echte ondernemers en niet de gekochte slapjanussen en grootgraai-ondernemers, werkelijk hadden bestaan dan waren ze niet eens meegegaan in virusfabels en hadden de toko opengehouden.

  Echte en vrije, onafhankelijke ondernemers bestaan niet in Nederland, anders hadden ze wel geprotesteerd en de hooivorken en fakkeks gepakt.

 8. https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5231880/hugo-jonge-vijf-miljard-uitgegeven-geen-bonnetjes-rekenkamer

  Ach, het kan allemaal maar en de politiek correctgeesteszieke en gekke Nederlanders betalen wel en is nog maar de top van de ijsberg. De geroofde centen door het riool ergens afgewaterd in het buitenland, Israël, Zwitserland, tropische eilanden, buitenlandse fondsen, ergens offshoere. Jullie zijn allemaal gek, gifspuitje erbij? …”Ja graag, meneer, want ik ben diep geestelijk gestoord en doe graag wat anderen van mij verlangen, want ik deug namelijk en krijg daarvoor schouderklopjes op kinderlijk niveau en buig graag diep voorover”….

  https://www.youtube.com/watch?v=iy6AhWkSKo8

 9. Burgemeesters vinden het een noodzaak meer aandacht aan de niet-gevaccineerden te schenken?
  Net zeker om ze over de streep te trekken, of ze nog schuldig aan het mislukte vaccinatiebeleid toe te kennen?
  Ze moeten aan zelfbeklag gaan doen willen ze zich hieruit redden?
  Of wordt het een heksenjacht net als in de middeleeuwen?

Comments are closed.