Homesteading is een libertarisch principe, hiermee kan je grond in eigendom verkrijgen. Je mengt je arbeid met een stuk land dat op dat moment nog van niemand is en het wordt van jou. Dit is een elegant principe om eigendom te vestigen. Eleganter dan dat je met dreiging van wapens grenspalen neerzet en jezelf tot eigenaar of heerser uitroept.

De volgende overwegingen en kanttekeningen kunnen worden geplaatst:

Minimale inspanning nodig

Er is een zekere inspanning nodig, een paar paaltjes plaatsen volstaat niet. Wat de inspanning precies inhoudt om als voldoende te worden gekwalificeerd hangt af van de situatie. Grote delen van Nederland zijn in het verleden volgens dit principe ontgonnen. Langs een rivier bouwde men boerderijen en dan ging men door onder meer sloten graven het achterliggende veen ontsluiten. Als je langwerpige kavels ziet zoals in de foto hieronder dan is er vaak aan homesteading gedaan, soms wel duizend jaar geleden:

Homesteading in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten was homesteading door Lincoln geregeld in de homestead act. In met name de prairie staten kon men een aantal hectare land verkrijgen dat indien het werd ontgonnen van de homesteader was. Door eigendom te koppelen aan verbetering van de grond, konden de indianen mooi worden afgeserveerd. Thans zouden sommigen dit als omvolken betitelen. Momenteel zijn er vergelijkbare mogelijkheden, je kan een gratis huis krijgen in dorpjes in Italië als je het opknapt en er blijft wonen.

Homesteading als natuurbeheer

Waar in vroegere tijden het landschap moest worden ontgonnen zou je nu mogelijk zelfs in het kader van natuurbescherming een stuk land kunnen verkrijgen. Als je zorgt dat een stuk oerwoud niet wordt platgebrand doordat je het beschermt, zou het wellicht van jou kunnen worden.

Opgegeven land kan weer in bezit worden genomen

De logica stelt dat als iemand niet aan de voorwaarden voor homesteading voldoet, en het halverwege opgeeft, dat hij geen eigendomsrechten heeft en dat een ander het dan opnieuw mag proberen. Wat moet er gebeuren als je wel eigendom hebt verkregen en na tien jaar je boerderij verlaat? Sommigen zijn van mening dat dan na verloop van tijd je eigendomsrechten niet langer geldig zijn. Ik weet dat niet zo zeker.

Gedeeltelijk eigendom

Wat nu als je een stuk grond gaat bewerken, maar het bestaat voor 60 procent uit rotsblokken en 10 procent uit een meertje. Volgens mij kan je dan het hele stuk claimen. Echter er zijn ook mensen die menen dat je slechts de 30 procent kan claimen, tussen de rotsen, dat wat je hebt verbeterd.

Kritiek

Waarom zou je eigendomsrechten krijgen als je iets dat je hebt (arbeid) loslaat op iets dat je niet hebt (grond)? Waarom wordt die grond dan van jou? Daarnaast is er geo-libertarisme dat stelt dat homesteading eindig is. En dat in een tijdperk waarin homesteading niet langer mogelijk is, er een alternatief moet zijn voor degenen geboren zonder grondbezit.

Vertikale werking

Als je grond bezit, bezit je dan ook de bodemschatten? Historisch gezien wel. “Cuius est solum, eius est usque ad coelum et ad inferos” Van hem wie de grond toebehoort, hoort ook het stuk daarboven tot de hemel toe, alsmede naar beneden tot de dieptes van de hel. Op een gegeven moment zijn overheden zich hiermee bezig gaan houden en hebben ze vaak een eigendomsvoorbehoud voor de bodemschatten gemaakt. Die zijn van de staat. In de Verenigde Staten is het overigens mogelijk dat de bodemschatten van jou zijn, toen men schaliegas middels fracking kon winnen werden vele landbouwers opeens multimiljonair.

Een afwijkende zienswijze is dat grondeigendom niet betekent dat de bodemschatten daaronder van de eigenaar zijn. Degene die arbeid met grond verwerkte heeft geen moeite gedaan voor de diepere delfstoffen. Die zijn dan nog niet geclaimed, en iedereen die daarin investeert en deze delfstoffen ontsluit zou daar eigenaar van kunnen worden.

Betekent eigendom van de lucht boven je dat je vliegtuigen kan verbieden over te vliegen? Je kan het proberen maar dit zie ik als een slachtofferloze misdaad, als er maar hoog genoeg gevlogen wordt dat je er geen last van hebt.

47 REACTIES

 1. Homesteading draait toch om zelfvoorziening? Niet perse om verkrijging van eigendom? Homesteading kan prima op gehuurde grond plaats vinden. Dat eigendom verkregen kan worden op een andere wijze dan door overdracht is niet nieuw noch bijzonder.

 2. Ja, homesteading

  Lastig hé.

  Locke bedacht het, voor een tijd waarin dit homesteaden ook daadwerkelijk kon. Amerikaanse pioniers, konden land nemen en genoeg overhouden voor andere

  We zitten nu in een andere situatie, een Locke is dus achterhaald

  Wil je een klassieke liberaal als Locke weer relevant maken en/of houden, dan moet je inderdaad op de geo liberarische toer.

  In een land als Nederland, is het hele liberale homestead verhaal niet meer betekenisvol. Alle grond is van een bedrijf, of van de staat, of een familie. Er valt niet zoveel te homesteaden. En aangezien homesteading heel belangrijk was voor liberalisme. Aangezien het ongeveer het fundament was onder liberalisme, kunnen we zeggen dat Nederland niet meer liberaal is, of kan zijn, of was. Wat is het dan? Het is meer een soort feodale kastenmaatschappij, ondersteund door een extreem machtige staat.

  Als je liberalisme/libertarisme relevant wilt houden, kom je wat mij betreft toch uit bij de geo libertarsime hoek. Dit zijn de meeste libertariers alleen niet met mij eens. Maar goed. Barend (de geolibertarische activist) moet die strijd maar voeren, ik ben daar te apathisch en egoïstisch voor

  Bertuz

  kan prima op gehuurde grond plaats vinden

  Dan snap je niet zo goed, waar aanvankelijke liberale theorie vanuit ging. Locke was een christelijk man en Locke zegt : God heeft aan iedereen de aarde gegeven. Je mag van de aarde nemen, MAAR alleen als je genoeg overhoud voor andere. Landlordism, zou hij gezien hebben als een feodalisme, niet als een liberalisme. En kan homesteading niet meer, dan zou hij met een aanpassing gekomen zijn. Een vergoeding, bijvoorbeeld.

  De reden dat liberalisme op kwam, was omdat mensen geknecht werden door een adel. Daar wilde de massa vanaf. Als landlords mensen nu knechten/uitknijpen, zijn we geen stap verder gekomen. Dan hebben we gewoon een nieuwe adel. Als ik alle property bezit en jullie full time laat werken voor de huur, hoe ben je dan vrij? Wat betekend dat woord ‘vrij’ dan nog? Libertariers gaan hier nooit echt diep op in. Het is nou eenmaal zo, zeggen ze.

  Nee, je kan niet gewoon zeggen : ohhh, laat the Lockean Proviso maar zitten, huren kan ook best. Althans, dat kan wel, maar dan bevind je je niet meer in liberaal domein. Gedachtedomein. Dan kom je in autoritair kaste domein. Het idee dat iedereen ‘maar zijn plek moet kennen’.

  Carson komt in dit stukje, met kritiek op Lockes ideeën over property etc

  https://c4ss.org/content/53305

  Wat wilt Carson dan? Hij wilt vruchtgebruik. Vruchtgebruik en markten. Hoe hij dat wilt realiseren, moet je aan hem vragen.

  • Dank voor de uitleg. Als homesteading wordt opgevat als zelfvoorziening kan het op gehuurde of geleende grond plaatvinden. Groente verbouwen in je volkstuintje is wat mij betreft homesteading. Als grond een eigenaar heeft, ook als is dat het gehele volk, is er sprake van eigendom. Dat afserveren van indianen lijkt mij niet erg libertarisch. Het heeft er de schijn van dat een niet beschikkingsbevoegde dat met bedenkelijke wetgeving heeft willen regelen.

   • Geen dank

    Hmmm

    Hoe ga je met grond om? Nationaliseren, privatiseren, of collectiviseren

    Libertarisme wilt privatiseren. Links anarchisme wilt collectiviseren. Communisme wilt nationaliseren

    Sociaal democratie, wilt een beetje privatiseren en een beetje nationaliseren. Een middenweg. Misschien willen ze zelfs een beetje collectiviseren ook

    Stel dat er eindeloze velden zijn in Nederland, die onbegonnen zijn. Zoiets als ’the commons’. Zo’n situatie had je, in de tijd van de founding fathers, de tijd van het vroege liberalisme. Toen liberalisme nog radicaal en rebels was.

    Destijds konden mensen dus gewoon de grond nemen, er een boerderij opzetten. En, dan kon er uiteraard nog gehuurd worden. Maar dit huren was een…KEUZE….

    Nu is het geen keuze meer. En als je geen keuze hebt, ben je dan vrij? Ik kan op een vrije markt wel of niet een fiets kopen. Maar ik kan niet wel of niet huren/kopen. Hier gebeurt dus iets raars.

    Benjamin Tucker heeft het over het land monopolie. De staat bepaalt wat er met het land gebeurt. Hij zegt, zou de staat dat niet doen, dan zou je zoiets hebben als natuurlijke rent. Je zou dan veel homesteading hebben, maar daarnaast ook nog huur, van stukken die zeer, zeer geliefd zijn.

    Als de staat niet over land gaat, hebben landlords niet meer de macht die ze nu hebben. De mensen gaan dan zelf het land bewerken, of ze verhuren stukken die geliefd zijn. Je hebt dan een natuurlijke orde.Is het idee. We moeten dat dan wel in de 19de eeuwse context zien.

    Proudhon, maakt een sterk onderscheid tussen bezit en property. Dat is voor hem een belangrijk onderscheid. Je hebt bezit dat emancipeert en bezit dan mensen verneukt. Maar, zo zegt hij het natuurlijk niet.

    Land is iets waar we vruchtgebruik op moeten toepassen, volgens hem. Maar, detailhandel is een uitwas van ons werk, onze inzet en productie en behoort ons dus toe. Verder is Proudhon niet tegen het in dienst nemen van mensen etc. Het gaat hem slechts om het verschil tussen property en bezit. Het verneukeratieve bezit, het bezit van land en vastgoed, kan alleen bestaan door een faciliterende staat, volgens hem. Tucker borduurt voort op zijn denken. Zijn perceptie van staatsloze markten

    Dan hebben we nog de Stirneriaanse opvatting omtrent grond. Stirner zegt: wat je in je macht hebt, is gewoon van jou. Het feit dat jij vastgoed kan bezitten, is omdat de staat achter je staat. De reden dat een kraker vastgoed bezit, is omdat hij/zij er nog niet uit geramd is. Dit is een hele rauwe, heldere visie, maar veel mensen willen zo niet naar de wereld kijken. Toch zit er in de kern veel waarheid in. Je bezit je vastgoed, omdat je een bewakingsfirma hebt, omdat je gevaarlijk bent, of omdat moedertje staat het voor je beschermd. Stirner spreekt meer over hoe de wereld is, niet over hoe zij zou moeten zijn

 3. Natuurlijk ben ik verplicht om hier ook even een teken van leven te geven. Een paar opmerkingen:

  *Locke omschreef hoe land volgens het besproken principe eigendom kon worden. Ook hij voorzag al dat dit uiteindelijk tot problemen kon leiden. Daarom formuleerde hij toen ook al het Lockean Proviso: grond in bezit nemen kan, mits je een gelijke hoeveelheid evengoede grond vrij laat voor de anderen.

  *Het Lockean Proviso past prima bij het uitgangspunt van Geo-libertariers: als mensen moreel gelijkwaardig worden geboren, hebben ze in gelijke mate recht op de geschenken van de natuur. Ik heb van niemand toestemming nodig als ik adem wil halen. Ik hoef niemand geld te betalen als ik adem wil halen. Een ander laten betalen voor zijn eerlijke deel van de lucht of het land is een vorm van initiatie van geweld.

  *Ik deel jullie zorgen over delen en gemeenschappelijk bezit. Overheden kunnen delen beschouwen als een vrijbrief om ons ergens voor te laten betalen. En gemeenschappelijk bezit betekent dat je gedwongen bent om met andere mensen samen te werken, wat tot allerlei problemen kan leiden. Daarom onderscheiden Geo-libertariers grofweg twee dingen die we met de geschenken van de natuur kunnen doen:

  1) Delen in de vorm van commons. Iedereen mag bv adem halen en varen op rivieren, meren en de zee. Als anderen proberen dat lastig te maken, bijvoorbeeld door vergunningen en certificaten te eisen, of door belasting te heffen voor het gebruik van de zee, zouden we dat niet moeten accepteren. In sommige gevallen is delen de enige goede optie.

  2) Individueel eigendom. Dat houdt in dat een individu een deel van (bv) de aarde bezit. Het voordeel hiervan is dat ieder zelf kan beslissen wat hij met zijn eigendom doet. Dat is dus fundamenteel anders dan gedeeld eigendom met bv een democratisch bestuur. Dat leidt immers niet tot individuele vrijheid. De enige beperking die Geo-libertariers hier opleggen is dat we slechts ons Fair share van de aarde kunnen bezitten, tenzij we met een ander een deal sluiten om ook (een deel van) hun Fair share te bezitten.

  Anders dan gewone (of “allodial”) libertariers vinden, beseffen Geo-libertariers dat het verkeerd is om een ander geld te vragen voor zijn eerlijke deel van de aarde. De aarde is niet door iemand gemaakt. Hooguit heeft iemand de aarde een keertje geploegd, of een hekje neergezet, maar dat is wat anders dan aarde maken. Een ander is niet vrij als hij jou moet betalen voor zijn plek op aarde. Dat betekent dus nadrukkelijk niet dat je een huis voor hem moet bouwen. Je hoeft enkel een ander ook zijn plekje te gunnen. Dat is dus wat Geo-libertariers onder vrijheid verstaan.

  Anders geformuleerd: gewone libertariers vinden de persoon die je heel veel geld laten betalen om je boot ergens een nachtje aan een met onkruid overwoekerde kade neer te leggen wel cool. Ze beschouwen deze persoon als een ondernemer die ons een dienst verleent. Geo-libertariers noemen zo iemand een rent-seeker. De persoon doet niks voor ons, maar heeft op een of andere wijze het recht verkregen om ons geld te vragen om ergens aan te leggen. Deze persoon belt natuurlijk ook meteen de politie als je aanlegt op een plek waar dat van de overheid niet mag, want dat is een bedreiging voor zijn business.

  Veel libertariers van wat langer geleden waren in feite Geo-libertariers of links libertariers. Ook mensen als Mill en Smith benoemden al dat het merkwaardig is dat mensen verdienen door niets te doen, behalve een ander geld te vragen voor land.

  Twee leestips voor libertariers die niet van plan zijn om hun hele leven “allodial” te blijven:
  1) Nic Tideman – The Needed Moral Revolution. Hier maakt hij de vergelijking tussen twee vormen van dwang: slavernij en landlordism. Hij bespreekt uitgebreider dan ik dat doe wat er moreel en praktisch mis is met de huidige visie op grondbezit. Dit stuk staat in Rent unmasked, volgens mij verkrijgbaar.

  2) Speciaal voor libertariers, en al heel lang voordat ik Geo-lib werd geschreven voor libertariers: Kyriazi met https://cooperative-individualism.org/kyriazi-harold_libertarian-party-at-sea-on-land-2000.htm
  Lees bv gewoon de introductie even.

  En om de beweging echt heel groot te maken, heb ik de Faceboek-pagina gemaakt. https://www.facebook.com/groups/765799388073341
  Als we ooit meer dan twee leden hebben, gaan we die mijlpaal groots vieren. Het Schultenbrau bier staat al klaar.

  • Klein principieel intermezzo: de reden dat zuurstof gratis is, is dat het niet schaars is. Zodra het schaars wordt zul je ervoor moeten gaan betalen. Als je bv onder water wilt duiken – waar zuurstof heel schaars is – zul je van een aqualong gebruik moeten maken en dat kost vanzelfsprekend geld. Evenzo wanneer je intergalactische ambities hebt. Ook dan zul je een zuurstoffles moeten meeslepen.

 4. Zou niet een rol spelen hoe veel nieuwe ‘homesteaders’ je mag bijmaken/binnen laten. En wat een minimum is voor een ‘leefbaar’ leven? Mij lijkt anders agressie niet te vermijden. Aan de andere kant is er de agressie om de regels dienaangaande te handhaven? Agressie alom, linksom of rechtsom. Of mis ik iets?

  • Teveel mensen zou idd kunnen leiden tot gedoe. Als er wereldwijd te weinig land per persoon is om te overleven, hebben we een probleem. Erg lastig, want verbieden om 10 kinderen te krijgen is natuurlijk niet iets waar libertariers van juichen.

   Het probleem wordt ingewikkelder doordat de kinderen niets te verwijten valt. De makers van al teveel kinderen misschien wel.

   Bij agressie maken libertariers onderscheid tussen initiatie van geweld en verdediging. Het maakt dus uit wie er begon. Voor verdediging is agressie toegestaan, mits
   proportioneel enz.

   • Maar georgisme wilt ook gewoon een staat en een streng asielbeleid etc. Het is geen anarchisme, het wilt grenzen en staten.

 5. Dank voor je antwoord, interesting en ja, dat had ik dan gemist: je mag wel geweld gebruiken om je te verdedigen, helemaal mee eens.

  Wel een uitdaging, zeker niet makkelijk om te verbieden dat enkel binnen de marges van ‘vervanging’ extra deelnemers mogen worden bijgemaakt. Het niet naleven van deze spelregels zou dan onder agressie kunnen vallen. Als je daaraan niet houdt, je verspeelt dan:

  “in gelijke mate recht op de geschenken van de natuur”.

  1.
  Aan grondstoffen op zich heb je niets, je zal er arbeid aan moeten toevoegen, zaaien, oogsten, delven etc. Je gebruik van grondstoffen, kan invloed hebben op de toekomstig mogelijke omvang van het aantal deelnemers (aka bevolking). Hoe zouden geo libertariers de start hoeveelheid en kwaliteit van startgeschenken en toekomstige omvang vast stellen en regelen?

  2.
  Ja, met jouw deel mag je denk ik wel aan rent seeking doen voor zover een ander een huis onder de zon heeft, zou dit onvervreembaar moeten zijn, en zou dat niet neerkomen op een ubi? Of wel even zelf zaaien en oogsten? Of moet je deel zo groot zijn, dat daarvoor iemand kan inhuren voor het geval je om welke reden dan ook deze arbeid niet zelf (of door een ter beschikking gestelde machine) kan verrichten? Hoe zouden de mooie plekken verdeeld moeten worden?

  3.
  Aansluitend, is een ‘in gelijke mate’ niet wat communistisch en central planner-achtig?

  4.
  Hoe ga je de geschenken verdelen bij overlijden?

  “Als er wereldwijd te weinig land per persoon is om te overleven, hebben we een probleem”

  Om het overzichtelijk te houden, laten we ons eens beperken tot NL:
  Vgl. https://www.visionair.nl/wetenschap/oppervlakte-per-nederlander-hoeveel-nederland-is-er/

  Vind je, we zitten al op maximum capaciteit?

  • El Paso

   Mijn bezwaar met de term geo libertarisme, is dat het niet echt libertarisch is. Het staat heel ver af, van de denkbeelden van Hoppe en Rothbard en al die figuren.

   Ik zou het daarom gewoon ‘georgisme’ noemen. Geolibertarisme = georgisme.

   En wat is georgisme? Georgisme is een liberale hervormingsbeweging.

   Een progressief liberalisme. Een liberalisme, dat liberale grondstellingen (individualisme, vrijheid) naar deze tijd wilt vertalen

   Georgisme, is ook niet echt tegen een staat. Het is absoluut geen anarchistische stroming. Het wilt een staat, die een op de grondwaarde gebaseerd basisinkomen wilt creëren. Het is dus een soort sociaal democratie, maar dan een heel minimale sociaal democratie. Omdat het dus alleen met de grond aan de haal gaat en de rest loslaat. Het wilt niet heel veel subsidie aan ‘cultuur’ etc en het wilt ook niet per se een grote staat.

   Ook is de term geo libertarisme een beetje lastig, omdat libertariers het dus haten. Hahaha

   Iemand als Rothbard, vind het prima als ik super veel land heb en daar extreem veel huur voor laat betalen. Dat is nou eenmaal zo, zal hij zeggen. De wereld is niet eerlijk. Georgisten, willen die oneerlijkheid uitbannen. Maar, vroeg liberalisme wilde ook oneerlijkheid uitbannen, vergeet dat niet. Het was altijd al een idealistisch project.

   Ik vind het wel vreemd, dat we niet meer horen over deze georgisme stroming, in het publieke debat. Het debat is steeds tussen liberalen en socialisten, maar je hoort nooit een georgist. Terwijl dat ook een positie is, die je kan verdedigen

   • Uhmmm

    Ik vind het wel interessant. In hoeverre het haalbaar is, kan ik moeilijk zeggen. Het is nooit ergens op grote schaal toegepast. Sociaal democratie en neoliberale politiek en communisme, zijn dat wel.

    Het is dus nog een beweging, die zich moet/wilt bewijzen.

    Stel dat een land een keer georgistische politiek gaat toepassen, dan kunnen we er al meer over zeggen. Hetzelfde geld een beetje voor libertarisme. Ook een stroming die nog niet helemaal uitgekristalliseerd is en daardoor in het theoretische domein blijft hangen

    Ikzelf, ben meer een toeschouwer. Ik bind mij niet aan een specifieke doctrine. Ik weet niet precies waarom. Ik ben ook nergens lid van

 6. Beschikkingsbevoegdheid m.b.t. grond is in wat voor vorm ook gegoten en hoe ook genaamd een vreemde figuur. De schepper zou je kunnen zien als de beschikkingsbevoegde.

 7. Ben geneigd te zeggen: ‘he who works the land, owns the land’. De omvang van (eigendoms)bevoegdheden even in het midden gelaten.

  • Landlords, bewerken het land niet…

   Ze bezitten het land, in theorie, omdat de staat dat mogelijk maakt.

   Landlordism = een staatsconstructie

  • Dat veronderstelt een wetgever. En die wetgever is beschikkingsbevoegd of niet. Maar wat maakt die beschikkingsbevoegde wetgever beschikkingsbevoegd? Zeker als die het land niet bewerkt of bewerkt heeft. En waaraan ontleent een beschikkingsonbevoegde wetgever ineens bevoegd? Macht?
   En wat heeft homesteading, zelfvoorzienend zijn, te maken met eigendom? Toestemming van een bevoegde om ergens te wonen of te verbouwen is voldoende.

  • In feite lijkt dat op wat sommige anarchisten willen. Maar daar kleven natuurlijk allerlei bezwaren aan. Kan een loonwerker die land bewerkt opeens eigenaar zijn en een claim leggen op de opbrengst van een akker?

   Denk ook aan 4 drenkelingen op een eiland waarvan 1 boer wordt en bijna al het land bewerkt en de andere 3 visser worden. Is het juist (en verstandig) dat de boer en tot de eeuwigheid ook zijn nageslacht de eigenaar is van bijna alle grond?

   Georgistische economen benadrukken (net als bijna alle economen voor +- 1930?) het onderscheid tussen de productiefactoren kapitaal en grond. Op het moment is het gebruikelijk om kapitaal en grond beide als “kapitaal” te zien. Bedrijfseconomisch werkt dat: een bedrijf dat geld heeft (of kan lenen) kan dat besteden aan machines of grond. Van beide kun je berekenen/inschatten wat het oplevert. Een machine kan bv een bepaald aantal jaar mee, heeft bepaalde onderhoudskosten en bespaart een bepaalde hoeveelheid arbeid. Bij de aankoop van grond is het voordeel dat je geen pacht/huur meer betaalt voor je grond.

   Moreel gezien is het echter van groot belang om het onderscheid wel te maken. Als je stelt dat iedereen recht heeft op machines, moet je anderen dwingen om machines voor je te gaan bouwen. Dat vinden wij als libertariers een slecht idee. (En overheden vinden het prima…) Als je stelt dat iedereen recht heeft op zijn fair share van de aarde, geldt enkel dat je anderen hun fair share moet gunnen van een geschenk aan ons allen. Ook hierop kun je een complete (Oostenrijkse) economie baseren. Tideman en Hodgkinson (https://www.amazon.com/How-Our-Economy-Really-Works/dp/0856835293, hij heeft ook nog een uitgebreider, saaier boek over economie geschreven) hebben dit verder uitgewerkt.

   Een van de manieren om de aarde te delen is door middel van een hoofdelijk te verdelen grondwaardebelasting. Alle Georgistische economen gaan uit van deze methode. Het leidt ertoe dat iedereen een citizens dividend ontvangt dat precies genoeg is om je fair share van de grondwaarde te hebben.

   • Als we kijken naar hoe anarchistische ideologen met grond omgingen :

    Bakoenin zegt: de gemeenschap, moet collectief de grond bezitten. Dat wil zeggen, een dorp, een wijk een gemeente, bezit grond. Vervolgens gaat men democratisch om met deze grond. Men stemt over wat ermee gebeurt, wat er geproduceerd word etc. Zie dit als een mini communisme, waar je dan wel uit kan stappen, is het idee. Je moet dit ook sterk in de 19de 19e-eeuwse context zien. Een heel andere wereld, dan deze wereld.

    Kropotkin: zegt ongeveer hetzelfde als Bakoenin, maar vind dat deze gemeenschappen helemaal communistisch moeten zijn en er mag geen geld gebruikt worden. Of iets dat op geld lijkt. Bij de meeste linkse anarchisten, is Kropotkin de populairste denker.

    Proudhon: De grond, is van het individu, of de familie, die de grond gebruikt. Dus niet van de staat, niet van de kapitalist en niet van de overheid. Het is van het individu, die op dat moment het land heeft. Proudhon gaat uit van vruchtgebruik. Dit lijkt een beetje op georgisme, met dat verschil dat dit dan niet via een tax, of een overheid gebeurt. Je hebt de grond, dus het is van jou. Je neemt van de aarde, wat jou toebehoort. Hier ook weer het idee, dat land individualiteit ondersteund. Geen land bezitten, geen basis bezitten, is geen individualiteit kunnen ontwikkelen.

    Rothbard, vind dat grond gewoon ook handelswaar is. En als de staat de markt niet verpest en de federale banken de geldvoorraad niet verzieken, dan is het geen probleem als land een handelswaar is. Is het idee. Hij is heel optimistisch, over de markt. Iedere vorm van markt.

 8. leuk, deze discussie, soms wil je dat een artikel aanzet tot denken en reageren en dat is hier gelukt

  • Mooi

   Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Inzicht vergaren

 9. Er is niets mis met verhuren volgens mij. Niet iedereen wil kopen. En als ik in plaats van pensioenpremie af te dragen flatjes koop en verhuur, dan is dat mijn oude dag voorziening. Sommigen erven onroerend goed, anderen zakelijk instinct, anderen zijn gezond en gelukkig, anderen hebben bijzondere talenten. We hebben niet allemaal dezelfde startpositie en dat maakt ook totaal niet uit. In een vrije samenleving krijgt men veel betere kansen dan in een gereguleerde. En ik zie geo libertarisme als regulering.

  Door de regulering is er onvoldoende grond om te bebouwen beschikbaar, door de ECB wordt lenen te goedkoop en huizen te duur. Daar zitten knelpunten. Regulering kan ervoor zorgen dat men grote onroerend goed portefeuilles kan opbouwen, door bijvoorbeeld politieke contacten als projectontwikkelaar.

  • “Nederland is dichtbevolkt, dus is er maar een klein stukje Nederland per Nederlander. We moeten het ieder doen met een stukje land van 50 bij 40 meter, een grote tuin.” source: https://www.visionair.nl/wetenschap/oppervlakte-per-nederlander-hoeveel-nederland-is-er/

   (voor Spanje is dit interessant: https://unchartedterritories.tomaspueyo.com/p/a-brief-history-of-spain).

   Met andere woorden, een klein wonder dat je je nog kunt bewegen en zelf van voedsel voorzien in Nederland, zoals ook in bovengenoemd artikel hoeveel NL is er Nederlander, is te lezen. En dat al is mogelijk en slechts mogelijk door ‘fossiel’ (import van ‘hectaren’).

   Zodoende is meer dan de helft van die (40×50) 2000 m2 per persoon is in gebruik om ons in leven te houden (voedsel dmv fossiel/kunstmest). Dan zijn er nog wegen, bossen, vuilstort moeras, trein, windmolens, zonnepanelen fabrieken etc etc. Is dat genoeg of ‘sustainable’ of wat dan ook?

   Daar bovenop een insane financieel systeem (inclusief staatsschuld). We hadden het al eens over die inflatie, en mij verbaasde het niet dat prompt iemand, Peter de Jong zegt (in gratis geld om de koopkracht te redden’): “Vluchten helpt niet. Stop feeding the beast, wél”. En ik was ook niet van plan me te laten wegjagen. Op andere plaatsen kan de situatie zich ook wijzigen, is het niet? Zoals ze hier door 2008 aka covid crisis ook is gewijzigd.

   In de UK gaan ze het proberen met de energie actie: don’t pay uk. Krijgen we misschien hier ook wel.

   Misschien is geo libertair idee, ieder zijn eigen onvervreembare tuintje (cq in jouw geval eigen pesioenvoorziening) tot de dood geen slecht idee. Dan daarbij de spelregel niet meer dan vervanging van stervende spelers door nieuwe spelers, zeg 2.1 kind of een grotere tuin als je maar een kind hebt. Wel op letten dat je niet in een china scenario komt: daar zijn over 10 jaar nog maar 500 miljoen van over. Denk je niet dat gezien de feitelijke situatie lijkt een beetje krimp wel nodig is? (ten overvloede wellicht: in een oorlog gaat doorgaans 10 procent van de bevoking dood).

   Alles bovenop dat onvervreembare tuintje (en van God geschonken voorbehoedmiddel) aan ‘eigendommen’ kan gebruikt worden, verdiend worden door het uit spelen met je door het toeval geschonken talenten (karakterfouten?). Wat is hier tegen in te brengen?

   Als je ‘zielig’ bent, jammer deal with it. De overheid is er niet dussssch. Krijg je toch meer dan twee kinderen? Jammer dan, jouw schuld, jouw probleem? Tis ook niet wat als god het steeds moet oplossen, de bekende lijdensweg. Iemand een idee hoeveel (en/of hoe vast te stellen hoeveel) hectare per persoon wenselijk is? Dan kunnen we daar langzaam aan heen krimpen. Heeft iemand een beter idee?

   Ik vraag me af of rent seeking ok is. Als je op deze pagina komt, dan is de kans groot dat je het gevoel hebt dat ‘onze’ overheid (feitelijk zijn wij echter ‘hun’ onderpand) de kruik zo lang te water laat gaan tot ze barst. Dat betekent dat er een aanzienlijke kans is dat je je pensioentje (in de vorm van je verhuurde flatjes) aan ‘de staat’ mag gaan geven. Eerst de boeren dan de … op weg naar … Maar ik dwaal af. Zoals ik al zei, waarde onstaat alleen maar door aan grondstoffen middels arbeid waarde toe te voegen, en als ik het goed herinner valt deze discussie voor het huisjes melk model negatief uit, er wordt geen waarde toegevoegd. De volgende vraag is dan of in een libertair georganiseerd land rent seeking moet mogen (en zo ja ‘voldoende’ op moet kunnen leveren)?

   Of anders gezegd, hoe zou het ‘financieel’ (arbeidverdeelsysteem) systeem er ‘na de event’ moeten gaan uitzien. Iemand? Of zit ik er echt 100 procent naast?

   • Korte mening over rent-seeking:

    “Gewone” Georgisten stellen nogal makkelijk dat Rent behoort tot de gemeenschap. Een overheid kan Rent daarom belasten en er leuke dingen mee doen.

    Wij libertariers hebben een wat realistischer beeld bij de overheid en zien dat niet zo zitten. De Rent van ons eerlijke deel van de aarde is van ons. Je zou dus kunnen stellen dat we hallemaal recht hebben op een beetje passief inkomen.

    De huidige situatie is dat rent-seekers een machtspositie zoeken om aan passief inkomen te komen. Wie (grond met) huisjes bezit, of vergunningen om als enige ergens taxis te laten rijden, heeft een privilege.

   • Barends georgisme, zit meer aan de kant van het liberalisme. Hij wilt gewoon liberalisme, op een punt na en dat is dan de land value tax. Belasten hoeft niet, als je het land belast, is het idee.

    Je hebt meer linkse georgisten en meer rechtse georgisten. Barend is een rechtse georgist. Een liberale georgist

    Dat is een kleine nuance. Dit wat mij betreft niet heel relevant is

    heeft een privilege.

    Ja en dat privilege krijgen ze dan van de overheid, waar ze helemaal mee verstrengeld zijn. Een CDA verbied het om vrij te kamperen(kamper te zijn), omdat vrij kamperen ertoe leid dat huisjesmelkers (vriendjes van het CDA) inkomsten mislopen.

    Verder. Georgisme is dus niet tegen huur.

    Als jij een hotel bezit, dan kan je super veel geld vragen voor de kamertjes in dat hotel. Maar, je betaald wel maandelijks een land tax, wat dan naar de bevolking gaat. Dit leidt er ook toe dat mensen weer wat geld te besteden hebben, waarmee ze misschien zo’n kamertje in het hotel kunnen huren

    Is dit alles utopisch? Dat weten we niet, want het is nooit echt serieus uitgevoerd.

  • Betreft huren:

   Huren is prima. In allerlei situaties is het handig als een ander de woning bezit waar je in woont. Denk bv aan een bejaardenhuis, maar ookin geval van appartementen is het handig als 1 persoon de eigenaar is. Geo-libertariers hebben niks tegen huren. In een vrij land mogen mensen op basis van instemming dingen met elkaar afspreken.

   In de huidige “allodial” samenleving heeft de landlord echter een ongezonde machtspositie. Waarom kost een klein 40 jaar oud huurhuisje E800 in de maand? Niet omdat het onderhoud zo duur is, en ook niet omdat de landlord zoveel werk heeft aan allerlei administratieve dingen. Het gaat hier om het alleenrecht om op een plek een woning neer te mogen zetten. Dat is (mede door de overheid) onnodig schaars. De huurder heeft dus geen alternatief: hij kan niet zeggen “E800 per maand voor dit huisje is teveel, ik zet zelf wel een ander huisje neer”. En dat komt doordat hij niet kan beschikken over zijn fair share van de aarde. De landlord en de overheid spannen samen tegen de gewone mensen en zorgen dat wonen zo schaars mogelijk blijft.

   • De landlord en de overheid spannen samen tegen de gewone mensen

    Precies. het is een verbond van corruptie en machtsmisbruik

    Ook hier in de gemeente, zijn er veel schandalen geweest omtrent huisjesmelkers en corrupte ambtenaren. Ambtenaar ondersteund huisjesmelker, huisjesmelker is dikke vrienden met ambtenaar. Heel walgelijk allemaal

 10. Ratio, je zegt, LVT, land value tax, is regulering.

  Het punt met het land, is dat het niet echt een normaal product is. Als ik fietsen produceer, dan kan een concurrent betere en goedkopere fietsen produceren en dat is dan concurrentie, vrije markt. Maar, als ik land bezit, kan jij niet beter en goedkoper land creëren. Land is statisch en de markt behoort dynamisch te zijn.

  Als homesteading belangrijk is, voor liberalisme. Dan kan alleen geo liberalisme, een liberalisme zijn, in deze tijd.

  Ratio zegt, het probleem ligt in de corruptie. Ambtenaren die land onthouden en van alles verbieden. Monetair beleid, dat leidt tot stijgende prijzen. Hier heeft hij ook een punt. Dit is iets dat in het boek ‘uitgewoond’ van Cody Hochstenbach ook besproken word. Dit boek gaat over de woningcrisis en Hochstenbach is een wetenschapper, die de crisis onderzocht. Een boek, dat jullie allemaal even moeten lezen

  Corruptie is van alle tijden. Sociaal democratische, georgistische, liberale ambtenaren, ze zullen allemaal corrupt kunnen zijn. In ieder systeem zal corruptie zijn.

  Maar, het georgistische argument, is meer dus dat homesteading een peiler is onder liberalisme. Voor geo liberalisme, is homesteading heel belangrijk. Geen land hebben, is ontheemd zijn, als individu. En dat betekend geen vrijheid hebben en makkelijk gebruikt/misbruikt worden

  • Homesteading is belangrijk voor de oorspronkelijke verkrijging, als je kijkt naar de homesteading die in voorbije eeuwen in NL is geweest, die grond is al tientallen keren verkocht of via erfenissen overgedragen. Daarom is homesteading nu bijna niet meer relevant.

   In voorbije tijden was 90 of 95 procent of nog meer landbouwer en was grondbezit de sleutel tot welvaart. Daarna in de 19-de eeuw werd (ongeschoolde) arbeid een factor. De samenleving bestond grotendeels uit arbeiders, landarbeiders en boeren. Ongeschoolde arbeid en grond waren belangrijke factoren. Evenals kapitaal. En zijn in de politiek-economische theorie belangrijk geworden. Thans zijn die factoren een stuk minder bepalend.

   Opleiding, maar ook kennis en praktische vaardigheden, zijn in deze diensteneconomie bepalend.

   • De vraag is dus, hoeveel belangrijk is klassiek liberale theorie voor je. Hoe belangrijk is het Lockean Proviso?

    Als we uit gaan van Locke’s hele theorie, moeten we toch wat met het rehabiliteren van homesteading.

    Je kan niet zeggen : liberalisme, maar laat die homesteading maar zitten, want dat komt mij niet uit, of het is nou eenmaal nu anders.

    Althans, dat kan wel, maar ben je dan nog een liberale theoreticus ?

   • @nayakosadashi
    Ik wil basisprincipes tegen het licht houden, daarom schrijf ik ook: ***Waarom zou je eigendomsrechten krijgen als je iets dat je hebt (arbeid) loslaat op iets dat je niet hebt (grond)? Waarom wordt die grond dan van jou?*** Homesteading is voor mij een betere methode dan vlaggetjes slaan of grenspalen plaatsen en het met wapens claimen. Kan je eigendom krijgen over een verlaten ruine als je de boel aanveegt en het dak repareert? Kan je eigendom krijgen als je wat geiten loslaat op een stuk niet geclaimed land of voormalig geclaimed land dat verwilderd is? Geiten die de boel kaalvreten zodat je daarna zelf de geiten kan opeten en het land cultuurland is geworden waar je kan zaaien ls jouw bezit uitroepen? Stirner ziet het een stuk simpeler. Kan je het in bezit nemen, prima.

    Ook deze gedachte, een land voor 80 procent bestaande uit rotsen of stenen, en je bewerkt 20 procent, is dan die 100 procent voor jou?

    Daarnaast kwam homesteading prima uit in Amerika, want de indianen brachten slechts op hele kleine stukjes grond verbeteringen aan. Je kan dan de grote landroof goedpraten.

    Ik zie homesteading als 1.0 Daarna is de grond intussen soms tientallen keren verkocht, dus als de koop te goeder trouw is geweest en niet wordt betwist, dan is dit intussen het dominante model om grond te verkrijgen, kopen of erven. Dat is eigendom 2.0

    Homesteading is in grote delen intussen achterhaald en vervangen door kopen en erven. Als oorspronkelijke methode om te verkrijgen sta ik er wel achter. Als hetgeen in gebruik wordt genomen niet valt onder common pool resource (Elinor Ostrom).

   • @nayakosadashi
    De theoretici van de negentiende eeuw leefden in de negentiende eeuw. De dominante factoren waren ongeschoolde arbeid, land en kapitaal. (en de niet vermelde factoren ondernemingszin, wetenschap, vernieuwing en helaas ook overheersing).

    Om (grond)eigendom vanuit de huidige maatschappij te bezien is het belangrijk om verder te kijken. Voor grondeigendom was homesteading heel belangrijk. Thans is dit concept op de achtergrond geraakt. Libertarisme moet zich niet doodstaren op de oorspronkelijke verkrijging van eigendom. Helaas is homesteading thans nauwelijks meer mogelijk. Dit verandert weinig, want ook in het verleden werd de meeste grondeigendom verworven doordat de ouders stierven of doordat men de grond kocht. De primaire claim via homesteading was meestal nogal irrelevant.

   • Ja

    De vraag is meer, hoe zwaar weegt het homestead principe. Is het gewoon iets dat geld als er land net nieuw gekolonialiseerd word.

    Of is het iets, dat ten alle tijden in het achterhoofd gehouden moet worden?

    Locke zegt nergens, dat zijn proviso ergens komt te vervallen. Hij zegt niet : ohh en als alle grond opgebruikt is, laat dan maar zitten allemaal, dan doen we het voortaan met erfrecht etc. Nee, zijn principes zijn blijvend, net als zijn principes omtrent vrije markt etc.

    We kunnen dus wel stellen, dat we afgedwaald zijn van oorspronkelijk liberalisme.

    En als je het zo bekijkt, is georgisme een traditie die heel erg trouw is aan klassiek liberalisme.

    En zijn de neoliberale en libertarische stroming, juist afwijkingen van liberale theorie.

   • @nayakosadashi
    Als op een eiland er tienduizend hectare beschikbaar is om tot landbouwgrond te worden omgevormd, en er zijn duizend boeren je voor die ieder tien hectare hebben gekregen. Tsja, jammer dan. Ga vissen of word bakker. Die 19de eeuwse preoccupatie met ongeschoolde arbeid, grondbezit en kapitaal is volgens mij niet langer van toepassing

   • Ik denk dat als je uit wilt gaan van liberale theorie, je toch wel uitkomt bij iets georgistisch.

    We agree to disagree

 11. @barend

  ik heb heel snel, introduction, first principles and het begin van het hoofdstuk daarna gelzen van jouw link van https://cooperative-individualism.org/kyriazi-harold_libertarian-party-at-sea-on-land-2000.htm

  Mooi, althans ik ben het met je eens als je zegt, dat we ten aanzien van grond een /moreel/ onderscheid zouden moeten maken, althans dat hier iets aan de hand is met monopolyseren. Maar wat is die morele reden? Voedsel?

  Ik stem ook in als je zegt:

  “Wij libertariers hebben een wat realistischer beeld bij de overheid en zien dat niet zo zitten. De Rent van ons eerlijke deel van de aarde is van ons. Je zou dus kunnen stellen dat we allemaal recht hebben op een beetje passief inkomen”

  Je andere opmerking geeft me meer vraagtekens:

  “Een van de manieren om de aarde te delen is door middel van een hoofdelijk te verdelen grondwaardebelasting. Alle Georgistische economen gaan uit van deze methode. Het leidt ertoe dat iedereen een citizens dividend ontvangt dat precies genoeg is om je fair share van de grondwaarde te hebben.”

  Onder deze voorwaarden stem ik ook makkelijk in met dat je dan ook mag verhuren (een deel van) jouw “grond” met al zijn natrekkingen. Je hebt immers je eigen fair share. En alsdan kan je altijd terug naar je fair share, er vanuitgaande dat je de huur van je fair share te allen tijde mag opzeggen (met inachtneming van enkel een seizoen oogst.

  Voor wegen en industrie etc zal je misschien wel iets moeten regelen. Maar ik zie liever een marktmechanisme. En dan kan je zelf weer je tuintje gaan bewerken nadat je in het spel een van je poppetjes hebt verspeeld. (Misschien kunnen we Groningen hiervoor gebruiken? Mag ik dan van de winter weer “gratis” mijn “verwarmingsdividend’ opnemen?

  Maarrr, ik vind het financieel systeem aka arbeidsverdeelsysteem, laat ik het kort kwalificeren als fiat (dit is wat mij betreft iets anders dan fiduciair), echt een gruwel.

  Mede daarom maakt het dividend op basis van belasting mij niet vrolijk. Hoeveel zou de tol van een snelweg in NL mij eigenlijk opleveren? En wie moet die tol gaan heffen? Hebben jullie al berekeningen gemaakt?

  • Hoi,

   Ja, de Georgistische economen weten dat. In feite komt hoogte van de LVT overeen met het bedrag dat nodig is om de waarde van onverbeterde grond (een bouwkavel vol stenen en onkruid) bijna nul te maken. De opbrengst wordt vervolgens hoofdelijk verdeeld. Op deze manier kan iedereen precies de LVT voor zijn fair share betalen uit de citizen’s dividend. Meer grond bezitten kan ook, maar dan betaal je langs deze weg in feite een vergoeding aan degene die een deel van zijn fair share inlevert.

   Niemand wordt in dit systeem gedwongen om een ander die luiert te betalen, wat wel eens een libertair bezwaar tegen een basisinkomen is. In dit geval kunnen we ervoor kiezen om enkel ons eigen fair share van de aarde te nemen, en luie mensen niets te bieden om hun (een deel van hun) fair share te mogen gebruiken voor een grotere tuin of een hotel of een fabriek.

   Het voordeel van dit systeem is dat het mogelijk is om een complexe economie te laten draaien. Vergelijk dit met het betalen dmv geld. In theorie is het simpeler als ik aardappels teel en jij appelmoes maakt, dat we gewoon ruilen. We sluiten een deal: ik geef jou een bepaalde hoeveelheid aardappels, en jij geeft mij een bepaalde hoeveelheid appelmoes. Dat is hetzelfde als elkaar betalen met goud of geld. Alleen voor een complexe economie is een ruilmiddel handiger dan ruilhandel. Hetzelfde geldt voor die grond. We kunnen wel stukjes van 2000m2 pp maken, in Amsterdam wat kleiner, in Groningen wat groter, en dan ruilen. Voor het nadenken over wat eerlijk is, werkt dat, maar voor een complexe economie is dat onhandig. Moreel komt de hoofdelijk verdeelde LVT echter overeen met het ruilen van iets van je fair share op basis van wederzijdse instemming.

   Wegen is nog een andere discussie. Georgistische economen merken op dat grondwaarde ontstaat/stijgt door een aantal factoren, waaronder de aanwezigheid van wegen, stations en kanalen. Veel Georgisten willen daarom de aanleg van wegen betalen uit de opbrengst van de LVT. De libertarier in mij heeft daar wat bedenkingen bij. Zodra je ergens aan mee moet doen, leidt dat tot misbruik. Bijvoorbeeld ambtenaren met hoge salarissen die op onhandige manieren snelwegen laten aanleggen. Echter, vergeleken met het alternatief waar we nu heen gaan, is deze optie veel aantrekkelijker. Het rekeningrijden maakt een einde aan elke vorm van privacy die we nog lijken te hebben.

   Als je hier meer over wilt weten, heb ik evt een Georgistisch economieboek liggen enz. Je kunt ook op Spotify op zoek naar interviews met bv Nic Tideman en Fred Foldvary.

 12. @naka

  we maken het zo libertarisch mogelijk ok? Homesteading en Locke gaf al gelijk zijn provisio, niet?

 13. Nog een algemene opmerking over de mate waarin het libertair is.

  We beginnen met de vergelijking maken tussen een (allodial) minarchist en een ancap. Beide heren (het schijnt dat er een groot tekort is aan vrouwelijke (geo-)libertariers) zijn het erover eens dat initiatie van geweld verkeerd is. Beide vinden ze dat je niet mag stelen, dat je een ander niet zomaar mag slaan. Een verschil tussen beide heren is de manier waarop ze de organisatie van een wereld waarin we kunnen leven met zo weinig mogelijk initiatie van geweld: de ene gelooft in een kleine overheid met een politie die het NAP handhaaft als oplossing. De ander wil de overheid volledig afschaffen en heeft daar zijn redenen voor.

  Iets vergelijkbaars kun je ook doen met een Geo-libertarier. De Geo-libertarier gelooft in het morele beginsel dat we als onderdeel van non-agressie elkaar ons fair share van de aarde moeten gunnen. Een ander zijn fair share niet gunnen, beschouwen we als initiatie van geweld. Een volgende stap is dan hoe we komen tot een wereld waarin we allemaal over ons fair share van de aarde kunnen beschikken. Wie elke vorm van overheid onacceptabel vindt, kan nog steeds geloven dat we elkaar ons fair share van de aarde moeten gunnen, maar een overheid en een LVT niet als oplossing zien. Deze mensen hebben het recht om met rust gelaten te worden, zolang ze ons niet verhinderen om over ons fair share van de aarde te beschikken. Deze mensen kunnen bv een stukje grond hebben en zich verder nergens mee bemoeien. Of ze wonen op een boot of in een camper.

  Zelf geloof ik meer in de LVT. De hoofdelijk te verdelen LVT is de meest simpele vorm van een overheid die men zich voor kan stellen. Grondwaarde is prima te berekenen, veel eenvoudiger dan de OZB-waarden die nu bepaald worden. Het afschaffen van bijna alle andere belastingen zou een enorme stap vooruit zijn. En de stap is minder groot: door te pleiten voor minarchisme kan ik bepaalde fundamentele discussies over bv rechtsysteem vermijden. Daarmee zeg ik niet dat ik de bezwaren tegen (ook) een kleine overheid niet erken. Maar dus twee argumenten voor de minarchistische variant:
  1) Het is realistischer omdat normale mensen het zich voor kunnen stellen. Een overheid die niet meer bemoeizuchtig is. Veel minder mensen die arm of overspannen zijn doordat we over ons fair share van de aarde kunnen beschikken. En dus niet een afschuwelijk bemoeizuchtig en ingewikkeld stelsel van belastingen en toeslagen met allerlei schadelijke bijwerkingen.
  2) Het systeem met de LVT maakt een complexe economie mogelijk. Als ik over meer dan mijn fair share wil beschikken, kan dat gewoon, zonder ingewikkelde deals met individuen. Zoals het ook handiger is om mijn aardappels te ruilen voor geld in plaats van voor appelmoes.

  • Barend.

   In de praktijk, zal een georgistsiche staat, niet zo klein zijn.

   Denk ik.

   Ga er maar vanuit, dat ze wegen aanleggen etc. Zie het gewoon als een sociaal democratie, maar dan een andere versie van sociaal democratie

   Vergeet niet, dat sociaal democratie ook een sociaal/links liberalisme is. Net als georgisme

   Een staat die LVT regelt, is zo machtig dat zij ook wegen regelt etc, etc.

   Ik denk ook dat je georgistische ideeën meer bijval vinden bij GL en de PVDD, misschien zelfs de PVDA dan bij de LP

   LPers gaan geen LVT betalen. Ze vinden alle belasting namelijk diefstal. Hoe ze die nachtwaker staat van ze dan gaan bekostigen, is mij niet helemaal duidelijk, maar dat is een andere kwestie.

   • Daarom is het verschil tussen Georgisme en Geo-libertarisme zo belangrijk. Gewoon Georgisme kan aantrekkelijk zijn voor mensen die geloven in een bemoeizuchte overheid. Libertarisme sluit bemoeizucht uit.

    Volgens mij moet je het veel simpeler zien: nl met het morele uitgangspunt:

    De Geo-libertarier gelooft in het morele beginsel dat we als onderdeel van non-agressie elkaar ons fair share van de aarde moeten gunnen.

    Daar volgt niet uit dat we verplicht zijn om de wegen voor iemand anders te betalen ofzo. GL, PVDA en ook VVD hebben niks met non-agressie. Al die lui zijn om die reden volslagen immoreel. Ze willen gewoon de baas spelen. Alleen libertariers vinden non-agressie (heel) belangrijk. En Geo-libertariers werken het begrip non-agressie iets anders (lees: beter) uit dan allodial libertariers.

    Maar je heb gelijk: Geo-libertarisme is nog niet zo populair onder de libertariers hier. Mijn faceboek-groep Geo-libertarisme NL heeft nog steeds een bescheiden omvang.

Comments are closed.